Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky"

Transkript

1 Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky OBSAH I. STRUČNÝ PŘEHLED POŽADOVANÝCH SLUŽEB... 1 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY OBECNÉ A SPECIFICKÉ... 2 III. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘE IV. TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREZENČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V. ELEKTRONICKÁ PODPORA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Webové stránky E-knihovna E-learning I. STRUČNÝ PŘEHLED POŢADOVANÝCH SLUŢEB Vybraný uchazeč bude zadavateli poskytovat následující služby: 1. Technicko-organizační zajištění prezenční formy vzdělávání Kompletní zajištění obecných a specifických vzdělávacích programů a aktualizačních seminářů, tj. technicko-organizační a lektorské zabezpečení vzdělávacích akcí, včetně zpracování podrobných obsahů a výukových materiálů na základě zadavatelem předložených osnov jednotlivých vzdělávacích programů. 2. Kompletní zajištění e-learningové formy vzdělávání obecných vzdělávacích programů, tj. vytvoření a provoz e-learningových kurzů na základě zadavatelem předložených osnov. 3. Zajištění elektronické podpory, tj. vytvoření, provoz a údržba webových stránek (jejichž součástí bude aplikace pro přihlašování účastníků do jednotlivých vzdělávacích programů) a e-knihovny, tj. elektronické databáze všech studijních materiálů a dalších doplňkových studijních podkladů.

2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY OBECNÉ A SPECIFICKÉ Vzdělávací programy (dále jen VP ) jsou rozděleny do 7 okruhů (4 okruhy pro obecné VP a 3 okruhy pro specifické VP) následně: Obecné vzdělávací programy (okruhy I., II., III., IV.) Okruh I. (3 denní) Základní vzdělávací program Evaluace II Okruh II. (1 denní) Veřejné zakázky I Veřejné zakázky II Veřejná podpora v podmínkách ČR (včetně postupů v rámci SF EU) Rozpočtová pravidla Primární kontrolní systém Analýza a řízení rizik Informační a monitorovací systémy Evaluace I Okruh III. (2 denní) Audit Projektové řízení Finanční řízení Publicita Okruh IV. (1 denní jazykový kurz) Angličtina s terminologií SF EU I Angličtina s terminologií SF EU II Angličtina s terminologií SF EU III Obecné vzdělávací programy jsou rozděleny na 4 okruhy dle časové dotace jednotlivých vzdělávacích programů. Každý VP má již zpracovanou osnovu, která je pro uchazeče závazná, stejně tak jako další parametry stanovené zadavatelem (způsob a podmínky ukončení VP, cílová skupina VP). Stránka 2 z 44

3 Součástí plnění bude podrobné rozpracování obsahu VP na základě zadavatelem stanovených osnov VP a vytvoření závěrečných testů u VP specifikovaných níže. Uchazeč v rámci plnění předmětu veřejné zakázky rozpracuje obsahy všech obecných VP pro prezenční formu studia, tj. programy uvedené v okruzích I. IV., přičemž pro VP v okruzích I. III. vytvoří rovněž závěrečné testy (pro okruh IV zadavatel závěrečné testy nepožaduje). Uchazeč rozpracuje obsahy všech obecných VP pro e-learningovou formu studia, včetně závěrečných testů. Uchazeč vytvoří pro každý VP zakončený testem bazén (seznam) otázek (minimálně 40), z něhož se budou testové otázky náhodně generovat. Na základě úspěšného složení tohoto testu obdrží účastníci osvědčení, prokazující absolvování daného vzdělávacího programu. Účastníci prezenční formy studia VP v okruhu IV. obdrží osvědčení pouze za osobní účast na vzdělávací akci, tj. nebudou psát žádný test. Osvědčení o úspěšném absolvování bude vytvářet, tisknout a vydávat účastníkům uchazeč. Kopie osvědčení bude uchazeč předávat zadavateli, a to nejpozději do 14 dní po ukončení každého běhu VP. Uchazeč povede evidenci o vydaných osvědčeních, do níž bude mít zadavatel přístup. Toto platí pro obě formy vzdělávání, tj. prezenční i e-learningovou. Uchazeč musí zajistit, aby po obsahové stránce byla prezenční a e-learningová forma studia shodná.. E-learningové kurzy budou ekvivalentem k prezenční výuce. Uchazeč ve své nabídce uvede lektorské zabezpečení výuky (viz. Příloha č. 8 Zadávací dokumentace) a stanoví náležitosti výukových materiálů (viz. Příloha č. 12 Zadávací dokumentace), tj. jejich rozsah, obsah a formu a uvede, jaké další studijní materiály kromě skript účastníci prezenční formy VP obdrží (prezentace lektorů, zákony, metodické pokyny apod.) v závislosti na navržených metodách výuky. Nabídka v této části veřejné zakázky bude zahrnovat: podrobně rozpracovaný obsah prezenční formy VP Základní vzdělávací program a VP Angličtina s terminologií SF EU I, na základě zadavatelem dané osnovy; použité metody výuky, didaktické prostředky a výukové materiály; přičemž musí respektovat parametry uvedené u každého VP, viz níže okruhy I. IV. Stránka 3 z 44

4 Časová dotace je u všech VP uváděna pro prezenční výuku v hodinách, přičemž jedna výuková hodina trvá 45 minut, jeden výukový den 8 výukových hodin. E-learningová forma musí být ekvivalentem k prezenční formě po obsahové stránce, na prostudování budou mít účastníci 6 týdnů. OKRUH I.: y platné pro všechny obecné vzdělávací programy v daném okruhu Způsob ukončení Podmínky ukončení Cílová skupina Písemný test v rozsahu otázek s variantami a,b,c s možností test jednou opakovat v případě neúspěchu Maximální délka trvání testu je 15 minut. Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP (u prezenční formy) 70% úspěšnost u závěrečného písemného testu Zaměstnanci IS NSRR (u VP Základní vzdělávací program se jedná zejména o nové zaměstnance IS NSRR, kteří potřebují získat úvodní informace o problematice fondů EU) ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Modul: Legislativa EU: Nařízení (ES) č. 1080/2006 (ERDF) Nařízení (ES) č. 1081/2006 (ESF) Nařízení (ES) č. 1083/2006 (obecné nařízení o ERDF a ESF) Nařízení (ES) č. 1084/2006 (Fond soudržnosti) Nařízení (ES) č. 1028/2006 (implementační nařízení) 2. Modul: Legislativa ČR: Legislativní zajištění politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 66/2007 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, FS a Evropského rybářského fondu pro programové období Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF/FS na programové období Stránka 4 z 44

5 Metodický pokyn nesrovnalosti (Nařízení Rady ES č. 2988/1995 a Nařízení Komise ES č. 1681/1994) Zákon č. 552/1991 Sb. Pokyn MF CHJ č Modul: Programové dokumenty a implementace a řízení NSRR/OP: Strategie NSRR pro období Operační programy, jejich prioritní osy a cílové skupiny 4. Modul Realizace operačních programů: Řízení programů SF Financování programů SF o Finanční rámec podpory o Finanční toky Kontrola Analýza rizik u ŘO/ZS Audit Nesrovnalosti Evaluace Monitorování Propagace a publicita Administrace projektů (fáze realizace časové, věcné, finanční) Prezenční studium 24 Samostudium 1 modul EVALUACE II Účel a využití evaluace o odpovědnost za nakládání s veřejnými zdroji versus proces učení (accountability vs. learning) o evaluační proces jako nástroj pro rozhodování o eliminace negativních vlivů na tento proces o vhodnost využití externí x interní evaluace o identifikace klíčových aktérů a jejich zapojení do procesu evaluace o tvorba evaluačních plánů (ročních evaluačních plánů) a jejich vyhodnocování o sestavení a řízení pracovních skupin pro evaluace a oponentních expertních skupin Evaluační metody o metody a techniky sběru dat v jednotlivých fázích implementace/programového cyklu stručný přehled/klasifikace metod a technik o způsoby využití indikátorů v evaluaci metodické problémy Praktický trénink evaluačních metod o sběr a analýza dat, definice cílových skupin, evaluační Stránka 5 z 44

6 o otázky, tvorba evaluační studie dotazníková šetření, příprava a realizace interview v terénu apod. tj. externí firmou facilitovaná interní evaluace na téma, které ŘO potřebuje naostro řešit Zpracování a řízení interní evaluace o kompetence evaluátora o výhody/nevýhody interní evaluace Tvorba zadávací dokumentace na externí evaluaci o definování cíle evaluace o formulace evaluačních otázek o sestavení časového harmonogramu o definování požadavků na expertní tým o požadavky na výstupy (vstupní, průběžná, závěrečná zpráva, shrnutí) o kritéria pro výběr hodnotitele o způsoby stanovení ceny (expertní sazby u nás a v zemích EU) Řízení a koordinace evaluačních projektů o komunikace se zpracovatelem o požadavky na výstupy atp. o způsob implementace doporučení evaluace do probíhajícího programu Prezentace a interpretace výsledků pro řídící subjekty i veřejnost Best practice Prezenční studium OKRUH II.: y platné pro všechny obecné vzdělávací programy v daném okruhu Způsob ukončení Podmínky ukončení Cílová skupina Písemný test v rozsahu otázek s variantami a,b,c s možností test jednou opakovat v případě neúspěchu Maximální délka trvání testu je 15 minut. Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP (u prezenční formy) 70% úspěšnost u závěrečného písemného testu Zaměstnanci IS NSRR Stránka 6 z 44

7 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I. Legislativa ČR a EU (zákon č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Definice veřejné zakázky a její znaky Obecné zásady postupu zadavatele Osoba zadavatele Výjimky z působnosti zákona Předpokládaná hodnota a dělení zakázky Druhy veřejných zakázek Zadávací řízení Zadávací dokumentace a její povinné náležitosti Nabídka a její povinné náležitosti Způsoby posouzení a hodnocení nabídek Prezenční studium 8 20 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II. Podmínky pro zadávání zakázek mimo režim zákona se mohou lišit v rámci jednotlivých OP. Uchazeč musí respektovat tyto odlišnosti (viz. příručky pro žadatele a příjemce každého OP a jejich metodiky) a přizpůsobit výuku VP účastníkům podle toho, jaký OP implementují. Závazné postupy pro zadávaní zakázek mimo režim zákona v rámci čerpání prostředků z fondů EU Nejčastější chyby zadavatelů Postup poskytovatele dotace v případě zjištění chyby zadavatele Příklady z praxe řídících orgánů a jejich řešení Uzavření smlouvy Opravné prostředky a dohled nad dodržováním zákona Zkušenosti z minulého programového období, aktuální informace, novely Prezenční studium 8 20 Stránka 7 z 44

8 VEŘEJNÁ PODPORA V PODMÍNKÁCH ČR (VČETNĚ POSTUPŮ V RÁMCI SF EU) Obecné znaky veřejné podpory, definice základních pojmů Legislativa EU a související pravidla Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Typy podpor Blokové výjimky Veřejná podpora podle dočasného rámce Podpora de minimis Služby obecného hospodářského zájmu Notifikace Navracení neoprávněně poskytnuté podpory Specifika jednotlivých OP v oblasti veřejné podpory Postavení a role ÚOHS Rozhodovací praxe DG Prezenční studium 8 20 ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, FS a Evropského rybářského fondu pro programové období Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; platí pro RR Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MF č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN); specifické pro ERDF Vyhláška 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy nebo Národním fondem Vyhláška 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečného účtu kapitol státního rozpočtu. Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF/FS na programové období Metodický pokyn - nesrovnalosti (Nařízení Rady ES č. 2988/1995 a Nařízení Komise ES č. 1681/1994) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Stránka 8 z 44

9 Prezenční studium 8 20 PRIMÁRNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Legislativní rámec, standardy a metodická podpora Zákon o finanční kontrole (320/2001 Sb.) o vnitřní kontrolní systém, řídící kontrola, interní audit, funkční oddělenost o kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti povinnost stanovení kritérií 3E v rámci orgánů veřejné správy nastavením správných postupů včetně názorných příkladů z praxe viz. 4 odst. 2 zákona o finanční kontrole Vymezení pojmů PAS x interní audit x kontrola Finanční řízení a kontrola z hlediska předpisů ES o Typy kontrol předběžná, průběžná, následná, na místě, administrativní, interní kontrola, externí kontrola, atd. Systém kontrol OP (rozdíly mezi ESF a ERDF) o Kontroly projektů (analýzy rizik, výběr vzorku, nejčastěji používané metody pro výběr vzorku, hodnocení výsledků) o Kontroly delegovaných činností na ZS; v případě ROP vnitřní metodické pokyny Nesrovnalosti o detekce, reportování, prevence, řešení, vymáhání a vracení fin. prostředků, analýza hlášení o nesrovnalostech o 2 okruhy hlášení nesrovnalostí vnější, vnitřní, stanovování opatření, role AFCOS, OLAF Finanční opravy a zpětné vymáhání prostředků zjištěné na základě provedených veřejnosprávních kontrol za účasti místně příslušných finančních úřadů Princip sdílené odpovědnosti Kontrolní orgány ČR Prezenční studium 8 20 Stránka 9 z 44

10 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK Právní rámec (zákon o finanční kontrole, pokyny CHJ, evropská legislativa Základní pojmy analýzy rizik; Rámcová metodika řízení rizik Základní principy a postupy při analýze rizik, včetně způsobů na úrovni organizace, programů a projektů o vazba na management organizace (na vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance organizace) o přínosy pro zavedení systému rizik o odpovědnosti vedoucích pracovníků, správců rizik, koordinátorů a vlastníků rizik o standardy pro řízení rizik Problematika řízení rizik a jejich analýza jako oblast, jejímž prostřednictvím lze dosáhnout efektivnějšího řízení součinností zainteresovaných zaměstnanců a interního auditu Identifikace rizik v nejdůležitějších oblastech řízení strategické, marketingové, obchodní, finanční, personální, rizika spojená s inovacemi, s řízením kvality, rizika při zavádění nových technologií aj. Identifikace, hodnocení a řízení rizik o typologie rizik, stupnice ohodnocení o využití informačních systému pro správu rizik o mapa rizik, karty rizik, katalog rizik struktura těchto dokumentů Vybrané metody hodnocení rizik o metoda řízené diskuze o individuální hodnocení vlastníkem rizika Procesy a postupy realizace opatření k minimalizaci a k optimalizaci rizik podle priorit o Stanovení nápravných opatření o Taktiky zvládání rizik (vyloučení rizika, snížení rizika, přijetí rizika, přenos rizika) Monitoring rizik (zpracování souhrnné zprávy o rizicích struktura zprávy, grafy, tabulkové přehledy Výměna praktických zkušenosti s řízením rizik v rámci vybraných organizací poskytujících dotace ze strukturálních fondů Prezenční studium 8 20 Stránka 10 z 44

11 INFORMAČNÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉMY Usnesení vlády č. 1397/2006 k Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro programové období let v ČR Metodika monitorování programů SF a FS o Stručný popis metodiky monitorování o Povinnosti řídících orgánů a MMR o Přehledy sledovaných oblastí na projektech o Stavy projektů a plateb Informační systémy používané v OP (MSC2007, Monit7+, Benefit7, Viola apod.) o Stručný popis IS OP ŘO o Problémy a zkušenosti v rámci IS o Nastavení přenosů mezi IS o (Interface MSC2007 obsah, tvorba, změny) o Plánovaný vývoj IS Prezenční studium 8 20 EVALUACE I. Legislativa (nařízení ES č. 1083/2006 článek 47, 48, 49) Evaluace, vysvětlení pojmu, cíle, evaluační proces Subjekty zapojené do evaluace (EK, NOK, evaluační a monitorovací pracoviště ŘO OP) Typy evaluací (ex-ante, průběžná - ongoing, ex-post) Evaluační plán (cíl, zaměření, typy strategické evaluace a operativní evaluace, evaluace prováděné evaluační jednotkou NSRR) Prezenční studium 8 20 OKRUH III.: (2 denní vzdělávací programy) Způsob ukončení Podmínky ukončení Cílová skupina Písemný test v rozsahu otázek s variantami a,b,c s možností test jednou opakovat v případě neúspěchu Maximální délka trvání testu je 15 minut. Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP (u prezenční formy) Zaměstnanci IS NSRR Stránka 11 z 44

12 AUDIT 1. Modul: Základní pojmy, postupy a orgány auditu: Legislativní rámec, standardy a metodická podpora (Zákon č. 320/2001 Sb., vyhláška 416/2004 Sb., metodika finančních toků, metodické pokyny CHJ, Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006) o Vymezení pojmů o Postavení auditu v hierarchické struktuře IS o Úloha interního auditu o Úloha a postavení PAS o Auditní orgán o Povinnosti auditovaných, povinnosti auditorů Kontrolní orgány EU a ČR (Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, atd.) Druhy auditů o Audit systémů (obecně) o Audit operací (obecně) o Audit výkonu o Audit informačních systémů o Finanční audit o Audit shody o Audity jednotlivých horizontálních témat veřejné zakázky, veř. podpora, rovné příležitosti Analýza auditního rizika o Postup zpracování analýzy rizik o Využití analýzy rizik v konkrétním auditu o Princip jednotného auditu Program kvality auditu 2. Modul: Procesy, postupy a dokumenty auditu: Audit systémů = audit vnitřních řídících a kontrolních systémů Auditní zprávy pro audit systémů a sledování plnění opatření k nápravě o Definice o Nejčastější zjištění o Formulace doporučení Audit operací o Popis auditu vzorku operací o Metody výběru vzorku operací (sampling) o Podrobné postupy pro audity operací Auditní zprávy pro audity operací a souhrnné reportování Nejvýznamnější rizika spojená s auditem operací u příjemců dotace, včetně postupu auditora při zjištění nesrovnalosti Základní postupy při prověřování vybraných oblastí ve strukturálních fondech EU Prezenční studium Stránka 12 z 44

13 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 1. Modul: Základní pojmy projektového řízení, životní cykly v projektu, formulace zadání projektu - cíle a strategie projektu, metoda logického rámce Výzvy (řízení výzev, vyhlášení výzvy, kontaktní osoby u výzev, obsah výzev, nepřímé náklady ve výzvách, vyhlašovatelé výzev, typy výzev, doplnění výzev, uveřejnění výzvy Administrace projektů z hlediska projektového manažera (organizace projektu a projektová struktura, harmonogram projektu a jeho rozpočet v IS Monit7, zpracování projektové žádosti v IS, analýza a řízení rizik v projektu) Podání žádosti, hodnocení přijatelnosti, formální a věcné hodnocení žádosti, přílohy žádosti, hodnotící komise, rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádosti o platbu Technická pomoc 2. Modul: Indikátory (periodicita sběru indikátorů, sankce při nesplnění ukazatelů, specifika indikátorů jednotlivých OP) Povinnosti příjemce Kontrola plnění aktivit projektu Monitoring, monitorovací zprávy, změny v projektu, monitorovací období Publicita a archivace projektové dokumentace Ukončení projektu, závěrečná zpráva o projektu Udržitelnost projektu, čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Prezenční studium FINANČNÍ ŘÍZENÍ 1. Modul: Základní rámec pro finanční řízení Možnosti čerpání rozpočtových prostředků EU o Základní informace a pojmy o Vazba na předpisy EU a ČR o Metodika finančních toků Pravidlo N+2, N+3 - Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o základní principy řízení programu o možnosti řízení a plánování výzev, apod. o rizikové faktory pro nedodržení uvedených pravidel Křížové financování - Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o Možnosti využití, vč. příkladů Veřejná finanční podpora v ČR a v EU o Základní definice o Dopad na postupy finančního managementu Způsobilé/nezpůsobilé výdaje, porušení principů, možnosti nápravy, metodika uznatelných výdajů pro období o Základní definice a pravidla Stránka 13 z 44

14 o Nepřímé náklady o Problematika projektů vytvářejících příjmy Nesrovnalosti, jejich hlášení a možnosti předcházení jejich vzniku o Základní definice nesrovnalosti o Rizikové faktory pro detekci vzniku nesrovnalosti o Hlášení a řešení; 2 okruhy hlášení nesrovnalostí vnější, vnitřní, stanovování opatření, role AFCOS, OLAF o Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí o Problematika porušení rozpočtové kázně o Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Certifikace plateb (Metodika certifikace vydaná PCO) o Základní definice, principy a postupy 2. Modul: Finanční řízení na úrovni projektu Příprava projektů o Základní principy o Vazba na předpisy EU a ČR o Důraz na klíčové body a situace o Důraz na rizikové situace o Uvedení praktických postupů a zdůraznění a varování před chybami Rozpočet projektu, vazba rozpočtových pravidel ČR na čerpání rozpočtových prostředků EU, sankce o Příklady sestavení rozpočtu projektu, vč. uvedení krizových částí o Pravidla pro sestavení, apod. ve vazbě na legislativu ČR Řízení projektů o Základní principy o Vazba na předpisy EU a ČR o Důraz na klíčové body a situace o Důraz na rizikové situace o Uvedení praktických postupů a zdůraznění a varování před chybami Administrace projektů z hlediska finančního manažera o Základní postup a definice nutných činností při administraci o Praktické příklady o Finanční formuláře (vyúčtování, proplácení) Oddělená účetní evidence, vykazování účetních dokladů o Základní definice, příklady zajištění oddělené účetní evidence o Náležitosti pro dokladování výdajů o Vazba na legislativu ČR a EU Monitoring - finanční část monitorovací zprávy o Definice obsahu a kontrola správnosti dat Finanční kontrola projektu a její realizace o Základní definice, principy a postupy o Check-list, specifika dle manuálů jednotlivých OP o Příklady provádění kontroly Analýza rizik z finančního hlediska o Analýza finančních dat příjemce a identifikace rizika při realizaci projektu Prezenční studium Stránka 14 z 44

15 PUBLICITA 1. oblast publicity obecně: Legislativa ČR a EU o Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 čl. 69, o Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 čl. 2-10, o Nařízení Komise č. 846/2009 čl.1 bod 1) a 2), o UV 1068/2007 Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP Požadavky EK na publicitu projektů, nástroje informovanosti a publicity, nedodržování publicity, příklady, popis, tvorba Koordinace komunikačních aktivit Komunikační strategie NOK ŘO KoP, RKoP (Komunikační plán, Roční Komunikační plán) Seznamy příjemců Monitorovací výbory (MV) Monitorovací indikátory Spolupráce s partnery (NOK/EK) Výroční zprávy, monitorovací zprávy Administrace aktivit publicity (Archivace dokumentů, Žádost o platbu - ŽOP) Evaluace publicity 2. oblast publicity v rámci PR a ţurnalistiky: Marketingová komunikace Tvorba reklamní kampaně o prezentace EU fondů v médiích (internet, rozhlas, televize - na co dát prioritu u každého z těchto médií, jak zaujmout čtenáře, posluchače, diváka) Mediální trénink o jak naučit příjemce efektivně komunikovat OP a budovat tak pozitivní image OP, NSRR a EU jako celku (dlouhé názvy, zkratky, složitá terminologie) Zaměření na PR v oblasti krizové komunikace: o jak správně reagovat na reakce zamítnutých žadatelů o jak eliminovat negativní reakce o jak obrátit neg. reakce v náš prospěch atd. Spolupráce s novináři (jak oslovit novináře a získat jejich přízeň, analýza médií z hlediska uplatnitelnosti informací o fondech EU) Nové trendy při psaní tiskových zpráv a jiných textů Prezentace (obsahová, technická stránka) Tisková konference Prezenční studium Stránka 15 z 44

16 OKRUH IV.: Způsob ukončení - Podmínky ukončení Cílová skupina Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP (u prezenční formy) Zaměstnanci IS NSRR ANGLIČTINA S TERMINOLOGIÍ SF EU I. Názvy nejdůležitějších orgánů a institucí EU (překlad aktivní i pasivní Názvy jednotlivých řídících orgánů Terminologie primární a sekundární legislativy (nejtypičtější obraty z EU dokumentů, zejména slovesa a slovesné vazby) Porovnání terminologie EU s českými překlady (vysvětlení, co se myslí závaznými termíny apod.) Prezenční studium 8 12 ANGLIČTINA S TERMINOLOGIÍ SF EU II. Pokračování terminologie orgánů EU Přehled nejfrekventovanějších sloves a jejich použití v textech Prezenční studium 8 12 ANGLIČTINA S TERMINOLOGIÍ SF EU III. Přehled terminologie z oblasti strukturálních fondů (podle účastníků - se zaměřením na ERDF nebo ESF), tj. oblasti udržitelnosti, soudržnosti, regionálního rozvoje, indikátory, monitorování a vyhodnocování (evaluace) Prezenční studium 8 12 Stránka 16 z 44

17 Specifické vzdělávací programy (okruhy V., VI., VII.) Okruh V. (4 denní) Studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy investičních projektů pro zaměstnance IS SF v ČR Okruh VI. (vícedenní vzdělávací programy zaměřené na měkké dovednosti, rozdělené na jednotlivé moduly) Program vzdělávání ve strategickém a personálním řízení řídicích pracovníků Program vzdělávání osobnostního rozvoje zaměstnanců Vzdělávání v oblasti Rozvoje lidských zdrojů pro zaměstnance Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti pro vedoucí zaměstnance IS NSRR Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti pro zaměstnance IS NSRR Okruh VII. (vícedenní vzdělávací programy zaměřené na získání dovedností v oblasti informačních technologií, rozdělené na jednotlivé moduly) Vzdělávací program IT IS NSRR 1 Vzdělávací program IT IS NSRR 2 Vzdělávací program IT IS NSRR 3 Vzdělávací program IT IS NSRR 4 Specifické vzdělávací programy představují na rozdíl od obecného vzdělávání velmi specificky a úzce zaměřené vzdělávací programy, které mají za cíl zajistit vysoce odborný profil svých absolventů. Absolvování těchto vzdělávacích programů v rámci specifického vzdělávání bude podstatně náročnější jak časově, tak odborně a jednotlivým tématům bude věnován mnohem větší prostor. Účastníci specifického vzdělávání si budou vybírat jednotlivé vzdělávací programy s ohledem na svoje profesní potřeby a kvalifikační požadavky pro výkon jimi zastávané pozice. Specifické vzdělávací programy jsou tematicky rozděleny na 3 okruhy. Zadavatelem vytvořená osnova všech VP je pro uchazeče závazná, stejně tak jako další parametry stanovené zadavatelem (způsob a podmínky ukončení VP, cílová skupina VP). Specifické vzdělávání bude probíhat pouze prezenční formou, tj. zadavatel nepožaduje vytvoření ekvivalentu formou e-learningu. Dále zadavatel nepožaduje tvorbu závěrečných testů. Účastníci specifických VP obdrží osvědčení o absolvování po skončení každého VP na základě osobní účasti na vzdělávací akci. Osvědčení o úspěšném absolvování bude vytvářet, tisknout a vydávat účastníkům uchazeč. Kopie osvědčení bude uchazeč předávat zadavateli, a to nejpozději do 14 Stránka 17 z 44

18 dní po ukončení každého běhu VP. Uchazeč povede evidenci o vydaných osvědčeních, do níž bude mít zadavatel přístup. Uchazeč ve své nabídce uvede lektorské zabezpečení výuky (viz. Příloha č. 8 Zadávací dokumentace) a stanoví náležitosti výukových materiálů (viz. Příloha č. 12 Zadávací dokumentace), tj. jejich rozsah, obsah a formu a uvede, jaké další studijní materiály kromě tištěných prezentací lektorů (např. zákony, metodické pokyny) v závislosti na navržených metodách výuky účastníci VP obdrží. Předpokládá se, že celá cílová skupina bude výrazně užší, než tomu bylo u obecného vzdělávání. Nabídka v této části veřejné zakázky bude zahrnovat: podrobně rozpracovaný obsah prezenční formy VP Osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti pro zaměstnance IS NSRR, na základě zadavatelem dané osnovy; použité metody výuky, didaktické prostředky a výukové materiály, přičemž musí respektovat parametry uvedené pro tento VP, viz níže okruhy V. VII. OKRUH V.: Způsob ukončení - Podmínky ukončení Cílová skupina Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP Zaměstnanci IS NSRR Stránka 18 z 44

19 STUDIE PROVEDITELNOSTI A COST- BENEFIT ANALÝZA INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE IMPLEMENTAČNÍCH STRUKTUR SF V ČR Účel zpracování a možné rozsahy studie proveditelnosti Popis podstaty projektu Marketingová analýza Management projektu Technické a technologické řešení projektu Potřeba a zajištění dlouhodobého majetku Řízení oběžného majetku Finanční plán a analýza Ekonomická analýza Analýza citlivosti Řízení rizik Praktické příklady Prezenční studium 32 (2 + 2 dny) 20 OKRUH VI.: Způsob ukončení - Podmínky ukončení Cílová skupina Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP Zaměstnanci IS NSRR PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ VE STRATEGICKÉM A PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍ ŘÍDICÍCH PRACOVNÍKŮ 1. Modul: Strategické řízení: základy strategického řízení/vedení, proces řízení v organizační struktuře, implementace změn problematika formulace vize, strategie firmy a její implementaci. hlavní metody strategického prognózování, jejich možnosti a úskalí (vnější a vnitřní prostředí a jeho situační analýza, analýza zájmových skupin, praktická aplikace SWOT analýzy - stanovení Stránka 19 z 44

20 cílů na různých strategických úrovních, typy strategií, hodnocení a výběr strategií) základní procesy a principy organizování, typy organizačních struktur a vytvářením organizačních jednotek problematika řízení změn (modely řízení změn, proces řízení změn apod.) úloha a postoje manažerů ke změnám stress management, identifikace a analýza prvotních projevů stresu, oblasti a způsoby stresového působení, stresory v osobním a pracovním životě efektivní techniky prevence stresu a jejich využití v konkrétních situacích, základní metody eliminace stresové a konfliktní situace 2. Modul: Personální řízení: základní styly vedení základní typy firemní kultury, znaky firemní kultury problematika náboru pracovníků v souladu se strategickými cíli obou regionálních rad problematika pohovoru (druhy pohovorů koučingové, disciplinární, motivační, hodnotící, běžné), speciálně hodnotící pohovor - příprava, realizace a vyhodnocení význam a typy hodnocení zaměstnanců (efektivní management v závislosti na situaci situační vedení) problematika týmové práce teorie a praxe pracovní motivace (formy zpětné vazby), možnosti firemních nástrojů motivace osobnost manažera a manažerských kompetencí (manažer a jeho role, úloha a autorita v organizaci) 3. Modul: Koučing a jeho uplatnění v praxi: koučing (základní principy a přístup) modely koučingu (manažerské styly a jejich využití pro koučing) se zaměřením na manažerský koučing a situace, ve kterých je vhodné jej využít jako model při řízení lidských zdrojů a organizaci hlavní zásady vedení koučingového rozhovoru, zaměřeného na rozvoj dovedností podřízeného a růst jeho samostatnosti (otázkologie, pořadí kladení otázek při koučingu - metodika GROW) a nácvik vedení koučingového rozhovoru náročné situace při koučování a jejich řešení (námitky a jiné obtížné situace) Prezenční studium Cílová skupina Vedoucí zaměstnanci Stránka 20 z 44

21 PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ 1. Modul: Základy efektivní komunikace (s vnějším i vnitřním klientem): základní principy péče o klienta (pozitivní přístup, proklientsky orientované komunikační techniky) typologie klienta nástroje komunikace (fáze rozhovoru, které ovlivní postoj a výsledek), specifika komunikace po telefonu, face-to-face, e- mailem techniky argumentace (techniky zvládání námitek, otevřené otázky, trénink se zpětnou vazbou) základy profesní image, firemní komunikace, kultury a image (co klient vnímá, aniž by o tom mluvil) práce s informacemi o klientovi sebeprezentace (umění prodat sebe a svou vlastní práci), chyby při vlastní sebeprezentaci, základy pozitivní prezentace, komunikace s nadřízenými, sebeprezentace jako prezentace týmu, resp. úřadu typologie osobnosti a metody seberozvoje 2. Modul: Krizová komunikace a řešení krizových situací: identifikace konfliktních situací (symptomy signalizující konflikt v týmu, motivace účastníků konfliktu) pozitivní stránka konfliktu způsoby řešení jednotlivých typů konfliktních situací způsoby prevence vzniku konfliktu metody sebekontroly a práce s vlastními emocemi východiska z konfliktní situace asertivita asertivní jednání při řešení konfliktních situací (práva, povinnosti, techniky) manipulace asertivní jednání jako obrana proti manipulativnímu jednání kontramanipulativní techniky 3. Modul: Negociační proces a vyjednávací techniky: základy negociačního procesu, resp. postupy pro zvládnutí přípravy na vyjednávání strategie vyjednávání taktika vyjednávání negociační triky nátlakové techniky asertivita při vyjednávání směrem k dohodě techniky efektivního přesvědčování nástroje účinné argumentace základy týmového jednání dynamika týmové negociace taktiky týmových jednání Prezenční studium 32 (2+2 dny) 12 Cílová skupina Vedoucí zaměstnanci Stránka 21 z 44

22 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ZAMĚSTNANCE Strategie náboru, výběru zaměstnanců, adaptační proces zaměstnanců implementujících NSRR. Řízení pracovního výkonu zaměstnanců implementujících NSRR. Rozvoj pracovníků systém vzdělávání, plánování kariéry v kontextu strukturálních fondů. Projektové řízení v personalistice ve vazbě na implementační strukturu a její specifické požadavky. Vnitrofiremní komunikace v prostředí strukturálních fondů (dále jen SF). Prezenční studium 96 (6 x 2 dny x 8 hodin) 12 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE IS NSRR Úvod do komunikace Teorie komunikace Definice komunikace Záměrná a nezáměrná komunikace Funkce komunikace Komunikace jako proces, složky procesu komunikace Vliv účastníků na proces a výsledek komunikace Verbální a neverbální komunikace, intrapersonální a interpersonální (dyadická a skupinová) komunikace Komunikační bariéry a problémy Sociální poznávání atribuce Percepční faktory s vlivem na komunikaci Osobnostní faktory ovlivňující komunikaci Práce s emocemi v komunikaci Efektivní komunikace Zásady efektivního projevu Komunikační styly, konvenční, konverzační, operativní, vyjednávací, osobní Komunikace a role, očekávaní od komunikujících Zásady efektivního projevu, srozumitelnost, jasnost, jednoduchost, živost, přirozenost, stručnost Poslouchání a naslouchání Techniky aktivního naslouchání empatické naslouchání Povzbuzování, objasňování, parafrázování, zrcadlení, shrnování, oceňování Praktický nácvik technik Stránka 22 z 44

23 Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace Cesta k vytvoření dobré prezentace - cíl a smysl prezentace, struktura informací, vizuální podoba informací, obrázky a technika, přesvědčivé vystupování, strategie pro kritické okamžiky Typy prezentací Typy publika a analýza jejich zájmů Typy argumentů - rozhodování emocionální nebo racionální Vizualizace předávaných informací Zásady přesvědčivého vystupování Zvládání námitek Duševní hygiena a stres managemet Test - Má reakce na setkání s překážkou Základní pojmy (zátěž stres, workoholismus, syndrom vyhoření), příznivé a nepříznivé dopady stresu Obecné projevy stresu v základních oblastech (tělo, emoce, myšlenky, chování) Zralé a nezralé způsoby zvládání stresových situací Vliv životního stylu na zvládání stresu, rovnováha pracovního a osobního života Prostředky rychlé relaxace Komunikace jako stresor Test aktuálního ohrožení stresem Inventář životních událostí Komunikace nadřízeného jako stresor pro podřízené Konflikty a jejich zvládání, vyjednávání Teorie konfliktu, typy konfliktu, příčiny vzniku konfliktu, fáze konfliktu Pozitivní a negativní aspekty konfliktu Druhy reakcí a má vlastní reakce na konflikt, styly řešení konfliktu test Možnosti předcházení konfliktu, včasná identifikace vznikajícího konfliktu Způsoby a nástroje řešení konfliktu, vyjednávání, mediace Vyjednávání, způsoby vyjednávaní, postup a zásady Mediace, hlavní principy mediace a techniky v mediačním procesu Znaky dobré dohody Nácvik modelové situace řešení konfliktu podřízených Vedení porad, Hodnocení zaměstnanců Typy porad Role účastníků porady, zásady pro účast na poradě Příprava porady, organizace, vytvoření plánu a programu porady Řízení procesu poradu, předání řízení procesu porady facilitace skupinové komunikace Problémoví účastnící porad a práce s nimi Problém x spor možnosti řešení Zásady pro vytvoření objektivního systému hodnocení podřízených Zásady pro vedení hodnotícího pohovoru Prezenční studium 24 (2+1 den) 12 Stránka 23 z 44

24 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNANCE IS NSRR Úvod do komunikace Efektivní komunikace Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace Duševní hygiena a stres management Konflikty a jejich zvládání, komunikace se ţadateli o podporu Time management Prezenční studium 24 (2 + 1 den) 12 OKRUH VII.: Způsob ukončení - Podmínky ukončení Cílová skupina Osobní účast na výuce v plném rozsahu VP Zaměstnanci IS NSRR VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO IT IS NSRR 1 Vzdělávací program se skládá ze 4 modulů - jeden modul je 5 denní, zbývající 3 moduly jsou 3 denní. 1. modul - ASA firewall (3 denní) Tento modul je zaměřen na řešení síťové bezpečnosti pomocí Cisco ASA 5500 Firewall. Seznámení se s vlastnostmi zařízení. Základní a rozšířená konfigurace těchto produktů. 2. modul - Internetworking a konfigurace směrovačů CISCO (5 denní) Modul je určen pro začínající administrátory Cisco zařízení. Účastníci si osvojí znalosti nutné ke zvládnutí konfigurace Cisco směrovačů. 3. modul - Konfigurace přepínačů Cisco (3 denní) Modul je určený pro účastníky, kteří potřebují získat základní teoretické a praktické (konfigurační) znalosti o Cisco přepínačích používaných v ethernet LAN sítích. Účastníci budou seznámeni s produktovou řadou ethernet přepínačů, s nejpoužívanějšími technologiemi a funkcemi implementovanými v přepínačích. Většina teoretických statí je doplněna o Stránka 24 z 44

25 praktickou konfigurační část. 4. modul - Bezpečnost datových sítí (3 denní) Modul obeznámí účastníky s problematikou síťové bezpečnosti a implementací na směrovačích Cisco Systems. Prezenční studium 112 ( dny) 12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO IT IS NSRR 2 Vzdělávací program se skládá ze 3 modulů - první modul je 5 denní, druhý je 2 denní a třetí je 5 denní. 1. modul Teorie sítí a TCP (5 denní) Tento modul je zaměřen na znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora a správce sítě zodpovědného za údržbu a správu sítí v rámci IS NSRR. 2. modul Teorie sítí a TCP pokročilé síťování (2 denní) Tento modul je zaměřen na prohloubení znalostí sítí v oblastech pokročilého přepínání, virtuálních lokálních sítí (VLAN), seznámení se s významem a použitím úložných sítí, VoIP, QoS, protokoly SNMP a dalšími pro efektivní využití sítí nezbytnými technologiemi. 3. modul Windows Security hacking v praxi (5 denní) Tento modul umožní do detailu pochopit i vyzkoušet metody, pomocí kterých se provádí útoky na počítačové sítě a serverové systémy. (5 dní) Prezenční studium 96 (5+2+5 dnů) 12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO IT IS NSRR 3 Vzdělávací program se skládá ze 3 modulů - jeden modul je 4 denní, zbývající 2 moduly jsou 5 denní. 1. modul Windows Internals & Advanced Troubleshooting (5 denní) Tento modul je určen pro konzultanty, vývojáře a správce IT, kteří chtějí poznat, jak OS Windows fungují interně, jak vypadá architektura systému, jak fungují jednotlivé subsystémy a systémové procesy. Dotkneme se i procesů, vláken, správy paměti, I/O Systemu či storage. Naučíte se, jak s pomocí diagnostických nástrojů odstraňovat problémy startování, systému, ovladačů či aplikací. Stránka 25 z 44

26 2. modul Windows Advanced Scripting and PowerShell (5 denní) Tento modul zahrnuje řadu témat z oblasti ovládání a automatizace operačního systému Windows pomocí příkazového řádku a skriptovacích technik. Podrobně je představena jak nejnovější technologie PowerShell, tak stávající řešení, jako WMI, WSH, WinRM či LogParser, v zajímavých souvislostech. 3. modul Active Directory Troubleshooting (4 denní) Tento modul se zabývá správou, plánováním i řešením potíží s Active Directory. Je zaměřen na hluboké porozumění problematice Active Directory. Prezenční studium 112 (4+5+5 dnů) 12 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO IT IS NSRR 4 Vzdělávací program se skládá ze 3 modulů - jeden modul je 1 denní, zbývající 2 moduly jsou 2 denní. 1. modul Základy licencování, novinky a Software Assurance (1 denní) Tento modul je zaměřen na objasnění základních principů licencování produktů společnosti Microsoft a variant jejich nákupu, dále pak popis výhod Software Assurance, jejich užitné hodnoty a možností čerpání. Modul se dále zaměřuje na seznámení se s licencemi OEM i multilicencemi a na popsání rozdílů v užívacích právech takto pořizovaných licencí. Dostatečný prostor je věnován principům licencování operačních systémů, aplikací i nových serverových produktů. Jedná se o jasnou a přehlednou formu výkladu doplněnou řadou praktických příkladů a nejnovější licenční informace jsou uvedené do vzájemných souvislostí. 2. modul Exchange Server řešení a odstraňování problémů (2 denní) Tento modul ukazuje jak identifikovat a řešit běžné problémy Microsoft Exchange Serveru Modul je z velké části zaměřen na praktická cvičení. 3. modul Certifikační autorita, certifikáty, elektronické podpisy (2 denní) Tento modul je zaměřen na problematiku Elektronických podpisů, šifrování a infrastrukturu veřejných klíčů certifikační autoritu a její správu Prezenční studium 40 (1+2+2 dny) 12 Stránka 26 z 44

27 III. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘE Předmětem plnění této veřejné zakázky je také technicko-organizační a lektorské zajištění tzv. aktualizačních seminářů, tj. takových vzdělávacích akcí, jejichž témata budou zpravidla vycházet z obecných a specifických vzdělávacích programů, ale po obsahové stránce se budou detailněji věnovat jen určitým oblastem (např. v případě novelizace zákona se bude aktualizační seminář věnovat pouze změněným částem daného zákona). U tohoto typu vzdělávací akce zadavatel nebude požadovat tvorbu skript. Účastníci v takovém případě obdrží pouze vytištěné prezentace lektorů. Cena za organizační zajištění se bude řídit počtem dní, tj. v případě jednodenních aktualizačních seminářů bude cena stejná, jako za organizační zajištění VP v okruhu II., obdobně platí pro vícedenní semináře. Lektorné v rámci aktualizačního semináře se bude řídit cenou, kterou bude vybraný uchazeč požadovat za lektorné v rámci VP, k němuž se aktualizační seminář vztahuje. Vytvořené prezentace lektorů umístí vybraný uchazeč do e-knihovny. IV. TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREZENČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Předmětem plnění této veřejné zakázky je též zajištění technické, administrativní, lektorské a organizační stránky realizace Systému vzdělávání s ohledem na prezenční formu vzdělávání. Prezenční forma studia bude kompletně zajišťována uchazečem podle pokynů a požadavků zadavatele. Prezenční forma vzdělávání bude zajišťována pro: obecné vzdělávací programy; specifické vzdělávací programy; aktualizační semináře (není požadována tvorba skript viz bod g), tisk výukových materiálů je součástí předmětu plnění) Technicko-organizační zajištění VP bude uchazeč zajišťovat v následujícím rozsahu: Stránka 27 z 44

28 a) Zajištění školících prostor Požadavky na místa konání prezenční formy vzdělávacích akcí: Obecné a specifické vzdělávací programy se budou zpravidla realizovat v těchto městech: Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice, Karlovy Vary, Jihlava, Plzeň, Písek a Chomutov. Zadavatel výslovně uvádí, že vybraný uchazeč je povinen realizovat VP na kterémkoli místě v České republice, dle požadavku zadavatele. Zadavatel negarantuje maximální počet účastníků ani otevření každé vyhlášené vzdělávací akce. Minimální hranice pro realizaci a zahájení každé vzdělávací akce činí 70% přihlášených z maximálního stanoveného počtu (uvedeného v této Příloze č. 1 Zadávací dokumentace). Jakmile budou vypsané běhy jednoho VP v daném městě plně obsazeny, je uchazeč povinen bezodkladně informovat zadavatele. Vybraný uchazeč v rámci plnění zakázky předloží zadavateli návrhy na vhodné prostory pro pořádání vzdělávacích akcí ve výše zmíněných městech, případně v jiném místě České republiky dle požadavku zadavatele. Po odsouhlasení zadavatelem zajistí uchazeč vybrané školící prostory a potřebné technické vybavení pro vzdělávací akci dle požadavků jednotlivých lektorů. Jedná se především o audiovizuální techniku (notebook, dataprojektor, flipchart, případně kamera, dále dle požadavků lektorů). Náklady za pronájem školící místnosti, včetně technického vybavení, jsou součástí jednotkové ceny za příslušný VP (uvedené v Příloze č. 2, tabulce č. 1). Seznam vhodných výukových prostor pro dále uvedená místa konání, tj. Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice, Karlovy Vary, Jihlava, Plzeň, Písek a Chomutov, předloží vybraný uchazeč v rámci plnění zakázky zadavateli nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po podpisu smlouvána plnění této veřejné zakázky. Pro města Praha, Brno, Plzeň, Olomouc a Ostrava uvede vybraný uchazeč alespoň dvě (2) varianty. b) Lektorné Vybraný uchazeč uhradí lektorům odměny za odučené výukové hodiny a vytvoření prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint v rámci jednoho (1) běhu daného VP nebo aktualizačního semináře. Lektorné není součástí jednotkové ceny za příslušný VP (uvedené v Příloze č. 2, Tabulce č. 1 Technicko-organizační zajištění ). Náklady za lektorné budou vybraným Stránka 28 z 44

29 uchazečem zadavateli fakturovány odděleně, a to na základě příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 (Tabulce č.2 Lektorné ) této Zadávací dokumentace. Před zahájením každé vzdělávací akce je vybraný uchazeč povinen předložit Zadavateli ke schválení lektora, který bude tuto akci lektorsky zabezpečovat, včetně jeho kvalifikace (dle přílohy č. 8 této ZD). Kvalifikace každého lektora se bude předkládat Zadavateli pouze jednou, a to v dostatečném předstihu před zahájením první vzdělávací akce daného lektora (pokud nedojde ke změně kvalifikace, pak je vybraný uchazeč povinen Zadavateli znovu doložit, že takový lektor je kvalifikovaný). Zadavatel je oprávněn určit lektora, který bude lektorsky zabezpečovat vybranou vzdělávací akci organizovanou vybraným uchazečem. Vybraný uchazeč má právo takto určeného lektora přezkoušet do jednoho (1) měsíce od určení Zadavatelem, aby si ověřil, zda určený lektor splňuje kvalifikaci pro danou vzdělávací akci a nejpozději do uplynutí této lhůty je vybraný uchazeč povinen označit určeného lektora za vhodného či nevhodného. Pokud lektor prokáže své odborné a lektorské dovednosti, je vybraný uchazeč povinen s tímto lektorem navázat spolupráci (na základě vztahu obdobného jako s jeho vlastními lektory) a odměňovat ho stejným způsobem, jako by se jednalo o vlastního lektora vybraného uchazeče (tedy na základě maximálních jednotkových cen uvedených ve smlouvě na plnění této veřejné zakázky, které bude určený lektor bezvýhradně respektovat). Způsob zjištění odborných a lektorských dovedností určeného lektora je plně v kompetenci vybraného uchazeče s tím, že pokud tento neshledá lektora pro danou vzdělávací akci vhodným, nebude určený lektor vzdělávací akci lektorsky zabezpečovat, ale bude ji zabezpečovat vlastní lektor vybraného uchazeče. c) Zprostředkování ubytování Vybraný uchazeč v rámci plnění zakázky předloží zadavateli alespoň 3 varianty na ubytování účastníků v blízkosti školících prostor. Uchazeč musí být schopen zprostředkovat pro účastníky vzdělávacích akcí ubytování, které bude minimálně splňovat standard ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu, přičemž cena za ubytování jednoho účastníka na noc nesmí překročit 1.500,- Kč bez DPH. Náklady za zprostředkování ubytování jsou součástí jednotkové ceny za příslušný běh VP. Náklady za ubytování jako takové nejsou součástí předmětu plnění této veřejné zakázky, vybrané ubytovací zařízení bude vystavovat daňové doklady (faktury) za ubytování účastníků vzdělávacích akcí přímo Zadavateli. Uchazeč je povinen Zadavateli předložit kopii potvrzené rezervace od ubytovacího zařízení. Stránka 29 z 44

30 d) Přihlašování účastníků na vzdělávací akce Účastníky (zaměstnance implementační struktury NSRR) budou na vzdělávací akce přihlašovat koordinátoři vzdělávání. Pro koordinátory vzdělávání je uchazeč povinen vytvořit v rámci elektronické podpory přístupová práva na přihlašování účastníků (dále specifikováno pod bodem, který se týká elektronické podpory). Seznam koordinátorů vzdělávání obdrží uchazeč od zadavatele při uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Tento seznam se může v průběhu trvání smlouvy na plnění této veřejné zakázky měnit. Zadavatel bude vždy s dostatečným předstihem uchazeče o této změně informovat a poskytne mu nezbytné údaje. Náklady za přihlašování účastníků na vzdělávací akce uvedené v tomto odstavci jsou součástí jednotkové ceny za příslušný VP (uvedené v Příloze č. 2, tabulce č. 1). e) Zajištění občerstvení pro účastníky Vybraný uchazeč zajistí pro účastníky vzdělávacích akcí občerstvení, které na jednodenní školení nepřekročí 300,- Kč bez DPH osoba/den, přičemž se bude občerstvení skládat z: 2x coffee break: káva, čaj, voda, pečivo, ovoce; oběd: teplé jídlo (výběr alespoň ze tří (3) menu) + nealkoholický nápoj. Zadavatel negarantuje maximální počet účastníků ani otevření každé vyhlášené vzdělávací akce, minimální hranice pro realizaci a zahájení každé vzdělávací akce činí 70% přihlášených z maximálního stanoveného počtu. Zadavatel uhradí pouze takovou částku za občerstvení, která bude odpovídat skutečnému počtu účastníků na dané vzdělávací akci dle prezenční listiny. Náklady za zajištění občerstvení pro účastníky nejsou součástí jednotkové ceny za příslušný VP, budou vybraným uchazečem zadavateli fakturovány odděleně, a to na základě příslušné jednotkové ceny (uvedené v Příloze č. 2., tabulce č. 3) f) Tvorba, tisk a distribuce propagačních předmětů Každý účastník příslušného VP obdrží na každé vzdělávací akci sadu propagačních předmětů, tj. blok a propisovací tužku. Uchazeč zajistí tvorbu, tisk, resp. potisk (u propisovacích tužek), těchto propagačních předmětů. Propagační předměty musí být opatřeny příslušnými logy dle pravidel publicity OPTP. Stránka 30 z 44

31 Specifika propagačních předmětů: 1. bloky Specifikace Popis Formát A4, linkovaný Rozsah 50 stran Vazba lepená horní Barevnost potisku 4/4 Papír xerografický papír matný bílý 80g 2. Propisovací tužky Specifikace Popis Provedení Mechanická, plastová Barevnost potisku 4/4 Náklady za tvorbu, tisk a distribuci propagačních předmětů jsou součástí jednotkové ceny za příslušný VP (uvedené v Příloze č. 2, tabulce č. 1). g) Tvorba a aktualizace výukových materiálů Vybraný uchazeč vytvoří výukové materiály pro příslušné VP a předloží je zadavateli ke schválení. Zadavatel je zkontroluje a v případě, že bude mít připomínky z hlediska obsahu nebo designu, vrátí výukové materiály uchazeči k přepracování. Vybraný uchazeč má povinnost všechny připomínky zapracovat a následně předložit výukové materiály ke konečnému schválení. Teprve pak může vybraný uchazeč vytisknout výukové materiály a distribuovat je účastníkům vzdělávacích akcí. Totéž platí i o propagačních předmětech, tj. bloky a propisky pro účastníky musí být předem zadavatelem schváleny. Uchazeč zajistí, aby grafická podoba výukových materiálů i propagačních předmětů byla v souladu s pravidly publicity OPTP. Vybraný uchazeč vytvoří na každý obecný VP skripta pro účastníky, jejichž minimální rozsah je stanoven na 10 normostran A4 a tato skripta bude průběžně aktualizovat (uvedené v Příloze č. 2, tabulce č. 4). Uchazeč je povinen vypořádat, resp. zajistit vypořádání veškerých právních vztahů a závazků plynoucích z osobnostních autorských práv k autorským dílům použitým v rámci plnění předmětu veřejné zakázky. Stránka 31 z 44

Metodický podklad. pro tvorbu operačního manuálu

Metodický podklad. pro tvorbu operačního manuálu Metodický podklad pro tvorbu operačního manuálu Řídicí orgán Rámce podpory Společenství předkládá jako hlavní koordinátor přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

1. Předmět plnění veřejné zakázky - obecné vymezení... 2

1. Předmět plnění veřejné zakázky - obecné vymezení... 2 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 2 Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Inovace vzdělávacího systému společnosti FORMICA Group, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele FORMICA Group,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc Praha prosinec 2007 Operační program Technická pomoc OBSAH 1. Současná situace v oblasti TP... 5 1.1. Zhodnocení výchozích dokumentů... 5 1.2. Výchozí dokumenty a legislativa...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Možnosti zlepšení kontroly projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bc. Pavla Doležalová

Možnosti zlepšení kontroly projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bc. Pavla Doležalová Možnosti zlepšení kontroly projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bc. Pavla Doležalová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je na základě zhodnocení nedostatků

Více

Projektové a finanční řízení. Ing. Jiří Pilský a Ing. Ondřej Miffek Pardubice, 14. 11. 2012

Projektové a finanční řízení. Ing. Jiří Pilský a Ing. Ondřej Miffek Pardubice, 14. 11. 2012 Projektové a finanční řízení Ing. Jiří Pilský a Ing. Ondřej Miffek Pardubice, 14. 11. 2012 Obsah prezentace Vymezení projektového řízení Vymezení projektu Projektové řízení v organizaci Procesy a pravidla

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 7 Číslo

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

A U D I T PwC - Zpráva o posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004 POPIS SOUČASNÉHO STAVU (K 19. 11. 2004) OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

A U D I T PwC - Zpráva o posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004 POPIS SOUČASNÉHO STAVU (K 19. 11. 2004) OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A U D I T PwC - Zpráva o posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004 POPIS SOUČASNÉHO STAVU (K 19. 11. 2004) OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Dne 1. 11. 2004 obdrželo MPSV jako řídící orgán Operačního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 3 Číslo

Více

DOPORUČENÍ KE ZJEDNODUŠENÍ

DOPORUČENÍ KE ZJEDNODUŠENÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Národní orgán pro koordinaci DOPORUČENÍ KE ZJEDNODUŠENÍ administrativní zátěže PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE při čerpání finančních prostředků z fondů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SPOLEČNOST DRAGON INTERNET a.s. A PARTNERY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SPOLEČNOST DRAGON INTERNET a.s. A PARTNERY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SPOLEČNOST DRAGON INTERNET a.s. A PARTNERY NÁZEV PROJEKTU Vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců ve spol. Dragon Internet a.s. a partnerů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Poskytování specializovaných školicích a metodických služeb (včetně výukových auditů) pro auditory SF/FS Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více