Konsolidovaná účetní závěrka za rok Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011. Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s."

Transkript

1 Společnost: INELSEV Group a.s. Se sídlem: Most, Husitská 1716, PSČ IČ: DIČ CZ Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1410 Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s. Petr Scherer, místopředseda představenstva INELSEV Group a.s. Zpracováno dne:

2

3

4

5 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v tis. Kč) skupina INELSEV Group a.s. Skutečnost v účetním období označ. TEXT řád. sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisy konsolidačního rozdílu (+/-) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. oblasti a komplexních nákl. příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč. jednotkách pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodáření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná odložená * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů Menšinový výsledek hospodaření za účetní období ** Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menš. podílů (+/-) Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

6 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA k (v tis. Kč) skupina INELSEV Group a.s Minulé účetní Běžné účetní období označ. AKTIVA řád. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací údaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubor mov. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dl. hm. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.IV. Konsolidační rozdíl aktivní Konsolidační rozdíl pasivní B.V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy dr. a sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy dr. a sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

7 označ. PASIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření za účetní období bez menš. podílů ˇ = A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (+/-) A.VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů Rezerva na kurzové ztráty Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům dr. a účastníkům sdruž Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům dr. a účastníkům sdruž Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období D. Menšinový vlastní kapitál D.I. Menšinový základní kapitál D.II. Menšinové kapitálové fondy D.III. Menšinové ziskové fondy a nerozdělený zisk minulých let D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období Sestaveno dne: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

8 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU skupina INELSEV Group a.s. ke dni (v tis. Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Dividendy HV běžného období Výsledek hospodaření za rok Fúze Ostatní Stav k Datum sestavení : Podpisový záznam člena statutárního orgánu: Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní závěrku:

9 Společnost: INELSEV Group a.s. Se sídlem: Most, Husitská 1716, PSČ IČ: DIČ CZ Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1410 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2011

10 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika konsolidující účetní jednotky Sídlo: Most, Husitská 1716, PSČ IČ: DIČ: CZ Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. ledna 1993 v oddílu C, vložce 3711 jako OKMP spol. s r.o. Dne byla zapsána první změna názvu a formy společnosti na OKMP a.s. Následně na valné hromadě v červnu 2008 byla schválena změna firmy na INELSEV Group a.s. Touto změnou byla vyjádřena změna významu vlastněných dceřiných společností, kdy se firma INELSEV s.r.o. stala nejvýznamnější firmou holdingu. Zároveň tím byla deklarována i změna zaměření společenství a rozšíření okruhu poskytovaných služeb. Změna firmy mateřské společnosti holdingu byla Krajským soudem v Ústí n/l zapsána k termínu 23. července Společnost je u výše jmenovaného obchodního soudu zapsána v oddílu B, vložce Předmětem podnikání společnosti je činnost ekonomických a organizačních poradců. Na tuto činnost se zaměřuje zejména při správě svých kapitálových účastí. Společnost rovněž poskytuje služby charakteru vedení podnikatelského a mzdového účetnictví, personálních a finančních služeb. Společnost rovněž pronajímá nemovitý i movitý majetek, který se nachází v jejím vlastnictví. V obchodním rejstříku byly do roku 2011 zapsány předměty činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců, Zprostředkování služeb, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví V průběhu roku byly z obchodního rejstříku vymazány předměty činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců, Zprostředkování služeb. V živnostenském rejstříku má společnost INELSEV Group a.s. zapsány následující živnostenská oprávnění s určenými obory činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zprostředkování obchodu a služeb Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Na jejich podkladě byly v roce 2011 do obchodního rejstříku zapsány nové předměty podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Sídlo společnosti je Mostě, Husitské ulici č. 1716, PSČ Jedná se o administrativní budovu zařazenou v majetku společnosti. Společnost INELSEV Group a.s. má svou provozovnu i v areálu CHEM- PARK v Litvínově Záluží. Společnost má ve svém vlastnictví i další nemovitosti, které pronajímá k podnikání svým dceřiným společnostem. Tyto nemovitosti se nachází v Mostě, v průmyslové zóně v městské části Velebudice, budovu v Praze Podolí. Vlastní i výrobní halu v Neratovicích, umístěnou v areálu tamějšího chemického závodu. Společnost měla k termínu účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem základní kapitál ve výši tisíc Kč. Kapitál je rozdělen mezi 500 listinných akcí znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 50 tisíc Kč. Konsolidovaná účetní závěrka sestavovaná mateřskou společností INELSEV Group a.s. je zpracována k termínu 31. prosince 2011.

11 Akcionáři společnosti jsou vesměs fyzické osoby. K datu zpracování účetní závěrky žádný akcionář nevlastní či neovládá 20% a více akcií. Vlastníky akcií jsou fyzické osoby z řad zaměstnanců společenství, občanů České republiky. 1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období V hodnoceném roce 2011 byly v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsány následující změny: K datu 15. července 2011 byly zapsány výše uvedené změny předmětů podnikání akciové společnosti K stejnému termínu byly zapsány změny představenstva schválené na valné hromadě konané 29. června Ze statutárních orgánů byli odvoláni Ing. Klikar, Ing. Chudomel, Petr Scherer, Ing. Miroslav Kunca, Ing. Josef Reisz, Ing. Josef Vintr a Ing. Petr Komma. Všichni s výjimkou Ing. Klikara byli do svých funkcí zvoleni znovu. 1.3 Organizační struktura konsolidující účetní jednotky Ve společnosti INELSEV Group a.s. dle organizačního řádu platného k působilo oddělení O101, ve kterém byl zahrnut úsek sekretariátu ředitele, finanční účtárny, mzdové účtárny a personálního oddělení. Další samostatná oddělení sloužila k zabezpečení ostatních podnikatelských aktivit a nebyla personálně obsazena. Řediteli společnosti byli podřízeni všichni zaměstnanci společnosti. 1.4 Osoby ovládající konsolidující účetní jednotku Společnost INELSEV Group a.s. není ovládána žádnou další právnickou osobou, není součástí žádné další konsolidující skupiny. Mezi akcionáři nejsou žádné právnické osoby. Vedení společnosti nejsou známa ani žádná personální propojení akcionářů na jiné významné právnické osoby. 1.5 Představenstvo a dozorčí rada konsolidující účetní jednotky INELSEV Group a.s. k Statutární orgány Představenstvo společnosti INELSEV Group a.s. Funkce Předseda Místopředseda Člen Člen Člen Člen Jméno a příjmení Ing. Ivan Chudomel Petr Scherer Ing. Petr Komma Ing. Miroslav Kunca Ing. Josef Reisz Ing. Josef Vintr Dozorčí rada: Předseda Člen Člen Funkce Jméno a Příjmení Ing. Vladimír Kripner Bc. Vilém Kadaník Ing. Jaromír Fryček

12 Výkonné funkce ve společnosti Funkce Ředitel akciové společnosti Jméno a příjmení Petr Scherer 1.6 Významné změny ve společnosti po do zpracování konsolidované závěrky V období od zpracování konsolidované účetní závěrky konsolidující společnosti INELSEV Group a.s. nebyly zaznamenány v mateřské společnosti žádné významné změny. Ve skupině INELSEV došlo jen k prodeji celého podílu ve společnosti SoftControl NET s.r.o.

13 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a přesvědčení o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Závěrka představuje konsolidovanou účetní závěrku skupiny INELSEV jejíž konsolidující společností je INELSEV Group a.s. Pro účely sestavení konsolidované účetní skupiny došlo ke sjednocení účetních postupů v rámci konsolidačního celku a v něm začleněných podnikatelských subjektů. Významné účetní postupy, tak jak jsou používány jednotlivými společnostmi, jsou popsány v následující kapitole. Údaje v této konsolidované účetní závěrce včetně přílohy jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ A PRAVIDEL 3.1 Zásoby Skladové zásoby materiálu a vlastních výrobků Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Veškeré zásoby jsou nakupovány přes sklady. Pořizovací cena v sobě zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Jde zejména o dopravné, clo, pojistné apod. Vedlejší náklady související s pořízením se k ceně zásob připočítávají přímo ke konkrétnímu zboží. Zásoby stejného druhu se na skladě vedou v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen či vlastních nákladů. Vyskladnění zásob se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. Vlastní výrobky se oceňují vlastními náklady, nakoupené zboží pořizovací cenou. Zásoby nalezené (inventarizační přebytky), případné zásoby pořízené bezplatně se oceňují dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty Zásoby nedokončené výroby Zásoby nedokončené výroby se oceňují vlastními náklady. To znamená přímými náklady, které se vždy účtují k tíži příslušné zakázky. Výrobní materiál, dodávky externích a interních služeb (označené jako externí a interní kooperace) jsou vedeny v nákupních cenách. U interní kooperace jde o prodejní nákladovou cenu bez jakékoliv složky zisku. Vlastní práce je oceněna její nákladovou cenou, do které je zahrnuta i související výrobní režie. Opravné položky se vytváří v případech, kdy snížení ocenění skladových zásob či zásob nedokončené výroby v účetnictví není trvalého charakteru. 3.2 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než hodnota stanovená účetní jednotkou. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena v sobě zahrnuje cenu pořízení včetně případných nákladů na dopravu, montáž, clo a dalších nákladů prokazatelně souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s pořízením majetku vlastní činností (například výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním či bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Rovněž dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví, který se účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek a vklad dlouhodobého hmotného majetku. O žádném z těchto případů nebylo v roce 2011 ve společnostech účtováno. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tisíc Kč v jednotlivém případě. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u

14 jednotlivého majetku v úhrnu za dané zdaňovací období částku daňovým zákonem stanovenou, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení dlouhodobého hmotného majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou cenou hodnotou majetku a jsou zúčtovány odpovídajícím způsobem do výkazu zisku a ztrát společnosti. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou uměleckých děl, pozemků, nedokončených investic je u nově zařazeného dlouhodobého majetku odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou: Majetek Počet let odepisování Stavby z toho: Budovy kancelářské 50 Budovy dílenské a sklady 30 Stavební buňky 8 Stroje a zařízení z toho: Kancelářské stroje a výpočetní technika 3 Servery, modemy 3 Diagnostické, měřící a kontrolní přístroje 3 Spojová zařízení včetně ústředen a telefonů 3 Obráběcí a tvářecí stroje, elektrocentrály 5 Kladkostroje, zdvihací a nakládací zařízení 8 Dopravní prostředky z toho: Osobní automobily, návěsy 4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu 5 Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele. Daňové odpisy jsou uplatňovány dle příslušného zákona. K dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v účetnictví v roce 2011 vytvořeny žádné opravné položky. Tyto by byly vytvářeny v případě přechodného snížení ocenění dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tisíc Kč v jednotlivém případě. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období zákonem stanovenou částku, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Nakoupený nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek - z toho: Počet let odepisování Software 3 Jiný nehmotný majetek 3 Ocenitelná práva 6 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Audiovizuální díla 1,5

15 Žádné opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku v hodnoceném období ve společnostech vytvořeny nebyly Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek ve svém vlastnictví společnost oceňuje pořizovací hodnotou včetně případného emisního ážia. Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí cenné papíry, majetkové podíly a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok. Dále majetkové účasti, realizované cenné papíry a podíly, dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti. K datu pořízení majetkových účastí či cenných papírů je tento dlouhodobý finanční majetek klasifikován dle povahy: podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, dlouhodobá část půjček a úvěrů jiným společnostem ve skupině, jiný dlouhodobý finanční majetek 3.3 Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, tj. účtují se v jejich nominální hodnotě případně snížené o výši opravných položek k nedobytným pohledávkám. Opravné položky se v konsolidovaných společnostech vytvářejí k pohledávkám na základě analýzy doby splatnosti pohledávek při vyhodnocení pravděpodobnosti jejich inkasa. Společnosti vytváří opravné položky v závislosti na době trvání nesplacené pohledávky následujícím způsobem: Překročená splatnost opravná položka v % hodnoty Od 91 do 180 dnů 25 Od 180 do 360 dnů 50 Nad 360 dnů Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kursem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetních závěrek přepočteny dle platného kursu ČNB k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů respektive na vrub finančních nákladů běžného období. Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených ČNB, se pro přepočet použije oficiální kurs centrální banky příslušné země k Euru, není-li vyhlášen - k americkému dolaru. 3.5 Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely stanovení daňových odpisů ve smyslu zákona o daních z příjmu je použita zrychlená odpisová metoda. V roce 2011 nepřerušila odepisování části svého hmotného majetku žádná společnost Splatná daň Splatná daň z příjmu se vypočítává na základě účetního výsledku před zdaněním, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné ke dni účetní závěrky, tj. 19%.

16 3.5.3 Odložená daň Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba daně platná v příštím účetním období. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu. Odložená daň je účtována do výkazu zisků a ztrát. Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykázané v celkové hodnotě. 3.6 Konsolidační rozdíl Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílu konsolidovaného podniku a jeho oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu sníženého o hospodářský výsledek běžného období ke dni akvizice nebo kde dni zvýšení účasti. Za den akvizice se považuje datum 31. prosince roku, kdy byla provedena akvizice. Tento postup se odlišuje od způsobu zjišťování konsolidačního rozdílu podle českého účetního standardu pro podnikatele č K akvizicím došlo především v letech 2001 až 2002 a způsob výpočtu konsolidačního rozdílu je v souladu s tehdy platnými účetními předpisy. Účetní závěrky ke dni akvizice nejsou k dispozici a náklady na získání potřebných informací by převýšily užitky z této operace. Výpočet konsolidačního rozdílu vychází z účetních závěrek k 31. prosinci roku, kdy akvizice nastala. Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně po dobu dvaceti let na vrub provozních nákladů, případně ve prospěch provozních výnosů, dle povahy rozdílu. V případě, že výše konsolidačního rozdílu bude činit méně než 900 tisíc Kč, bude rozdíl odepsán jednorázově. 3.7 Ostatní Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou. Zároveň lze spolehlivě odhadnout jejich výši. Společnosti vytváří rezervu na nevybranou a tím neproplacenou dovolenou zaměstnanců. Rovněž i na nevyplacenou mzdu, na níž vznikl nárok výrobním oddělením dle schválených zásad vnitropodnikového hospodaření. Jiné rezervy v hodnoceném roce vytvořeny či zúčtovány nebyly Úvěry Přijaté úvěry jsou vedeny v nominální hodnotě příslušné měny. Jako krátkodobý úvěr se účtují i případné záporné zůstatky bankovních kontokorentních účtů společností vedených u bank, zejména Československé obchodní banky, a.s. a Komerční banky, a.s Finanční leasing Splátky nájemného se časově rozlišují. První splátka (akontace) je při finančním leasingu časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb respektive k datu předání služby či zakázky. Jsou vykázány po odečtení daně z přidané hodnoty. Výnosy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují ve formě výnosů příštích období na příslušných účtech přechodných účtů aktiv a pasiv. Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby Odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

17 3.7.6 Mimořádné náklady a výnosy Tyto položky obsahují výnosy či náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy respektive náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. V hodnoceném roce se na těchto účtech nerealizovala žádná významná operace Použití reálné hodnoty V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví byla k rozvahovému dni použita reálná hodnota pro ocenění krátkodobých cenných papírů držených mateřskou společností (akcie společností Telefónica O2 C.R., a.s. a ČEZ, a.s.). 3.8 Změny způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Ve společenství nedošlo k žádným takovým změnám v uvedených účetních postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz o předmětu vedení účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

18 4. ROZSAH KONSOLIDACE A ZPŮSOB PROVEDENÍ KONSOLIDACE Konsolidační pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s. (dále skupina INELSEV). Konsolidační pravidla jsou vypracována v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., vyhláškou 500/2002 Sb. a českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Konsolidační pravidla se vyhlašují pro sestavení konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a jsou vyhlášena mateřským podnikem INELSEV Group a.s. Těmito pravidly se řídí všechny podniky zařazené do konsolidačního celku. Účetnictví skupiny je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a českými účetními standardy. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny INELSEV byly sjednoceny účetní postupy a způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků a jejich vykazování v individuální účetní závěrce. Všechny individuální účetní závěrky podniků skupiny byly sestaveny k 31. prosinci Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena k 31. prosinci Údaje v konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Konsolidovaná účetní závěrka skupiny INELSEV byla poprvé sestavována v roce 2004.

19 5. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU 5.1 Konsolidační celek Konsolidační celek tvoří mateřská společnost INELSEV Group a.s. a společnosti zařazené do konsolidačního celku, tj. dceřiné podniky. Rozhodující pro vymezení konsolidačního celku je výše vlivu ke dni sestavení konsolidované účetní závěrky, který vykonává mateřská společnost v dceřiných, společných a přidružených podnicích k K 31. prosinci 2010 tvoří konsolidační celek následující společnosti (graficky viz Příloha č. 1): Mateřská společnost: INELSEV Group a.s. (dříve OKMP Group a.s.) Dceřiné podniky: INELSEV Servis s.r.o.) po fúzi společností OKMP s.r.o. a ELSEV s.r.o.) INELSEV s.r.o. INELSEV control s.r.o. (dříve ATS control s.r.o.) SoftControl NET s.r.o. (dříve SoftControl s.r.o.) FeEltech s.r.o. AVATES, a.s. SoftControl s.r.o. (dříve OKMP INVEST s.r.o). CHEMSERVIS a.s. (dříve INELSEV EUROPE a.s.) ZPA DZ, a.s. Údaje o sídle a hlavních oborech podnikání firem jsou uvedeny v následující tabulce: Název společnosti Sídlo Hlavní činnost INELSEV Group a.s. Most, Husitská 1716 Finanční management INELSEV Servis s.r.o. Litvínov - Záluží 1 Servis a opravy v oboru měření a regulace a silnoproudé elektrotechniky INELSEV s.r.o. Most, Husitská 1716 Inženýrská a montážní firma SoftControl s.r.o. Most, Husitská 1716 Řídicí systémy CHEMSERVIS a.s. Most, Husitská 1716 Marketingová firma INELSEV control s.r.o. Most, Husitská 1716 Řídicí systémy SoftControl NET s.r.o. Most, Husitská 1716 Řídicí systémy, internet AVATES, a.s. Most, Husitská 1716 Opravy a údržba v oboru kovo a elektro FeEltech s.r.o. Doksany 2 Výrobní a obchodní činnost ZPA DZ a.s. Chomutov, Lipská 769 Montáže a opravy v oboru silnoproudé elektrotechniky V roce 2005 byly do konsolidačního celku zařazeny poprvé AVATES a.s. a FeEltech s.r.o. V roce 2008 došlo ke změně názvu firem u společnosti INELSEV Group a.s. (v roce 2005 byl název společnosti OKMP Group a.s., v roce 2004 OKMP a.s.). V roce 2005 došlo ke změně názvu OKMP s.r.o. (v roce 2004 Chemopetrol OKMP s.r.o.), ELSEV s.r.o. (v roce 2004 CHEMOPETROL ELSEV s.r.o.), OKMP INVEST s.r.o. (v roce 2004 ELSEV s.r.o.), CHEMSERVIS a.s. (v roce 2005 INELSEV EUROPE a.s., v roce 2004 CHEMSERVIS a.s.). Od roku 2008 společnost ATS control s.r.o., podniká pod názvem INELSEV control s.r.o. V roce 2009 byla do konsolidačního celku zařazena společnost ZPA - DZ a.s. V roce 2010 došlo ke změně firmy OKMP INVEST s.r.o., která se změnila na SoftControl s.r.o. Původní společnost SoftControl s.r.o. od roku 2010 nese název SoftControl NET s.r.o. V roce 2011 došlo k fúzi společností OKMP s.r.o. a ELSEV s.r.o., po sloučení nástupnická organizace podniká pod firmou INEL- SEV Servis s.r.o. 5.2 Systém konsolidace Konsolidace byla provedena způsobem přímé konsolidace, tj. jednorázově na úrovni mateřské společnosti bez sestavení konsolidovaných účetních závěrek za dílčí konsolidační celky.

20 5.3 Metoda konsolidace Metoda plné konsolidace byla použita pro všechny dceřiné podniky. Metody konsolidace pro rok 2011: Podnik Postavení ve skupině INELSEV Výše vlivu v % vykonávaná mateřským podnikem INELSEV Group a.s. k (přímý i nepřímý) Metoda konsolidace v roce 2011 INELSEV Servis s.r.o. dceřiný podnik 100 plná INELSEV s.r.o. dceřiný podnik 100 plná CHEMSERVIS a.s. dceřiný podnik 100 plná SoftControl NET s.r.o. (dříve SoftControl s.r.o.) dceřiný podnik 55 plná INELSEV control s.r.o. dceřiný podnik 50 plná SoftControl s.r.o. (dříve OKMP INVEST s.r.o.) dceřiný podnik 50 plná AVATES a.s. dceřiný podnik 90 plná FeEltech s.r.o. dceřiný podnik 50 plná ZPA - DZ a.s. dceřiný podnik 50 plná 5.4 Podklady ke konsolidaci účetní závěrka mateřské společnosti INELSEV Group a.s. včetně přílohy, účetní závěrky všech dceřiných podniků zahrnutých do konsolidačního celku včetně přílohy, podklady dokumentující významné vzájemné vztahy mezi mateřským podnikem a dceřinými podniky i dceřinými podniky navzájem, všechny vztahy mezi podniky zahrnutými do konsolidačního celku musí být vzájemně konfirmovány, jedná se zejména o: a) vnitroskupinové pohledávky a závazky, b) vnitroskupinové půjčky a závazky z nich, c) vnitroskupinové výnosy a náklady, d) vnitroskupinové prodeje investičního majetku, zisky či ztráty z nich plynoucí a výše ročních odpisů takto pořízeného investičního majetku, e) vnitroskupinové dividendy a podíly na zisku, f) vnitroskupinové prodeje zásob a zisky či ztráty z nich plynoucí. 5.5 Podmínky provedení konsolidace a) Oceňování majetku a závazků se řídí ustanovením 24 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, b) Účetní období od 1. ledna do 31. prosince, c) Konsolidovaná účetní závěrka se ověřuje auditorem, d) Odpisové plány společností jsou individuální a pro účely konsolidace se neupravují, e) Předání individuálních účetních závěrek mateřskému podniku do , f) Předání auditorských zpráv o ověření individuální účetní závěrky mateřskému podniku do (týká se pouze těch podniků, u kterých vznikla povinnost nechat účetní závěrku ověřit auditorem podle 20 zákona o účetnictví), g) Odsouhlasení vzájemných vztahů ve skupině do , h) Sestavení konsolidované účetní závěrky do provede mateřský podnik, i) Ověření konsolidované závěrky auditorem a předání zprávy auditora do 31. prosince MÍSTO SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ ZÁVĚRKY Místem sestavení konsolidované uzávěrky je mateřská společnost INELSEV Group a.s.

21 7. POSTUP PŘI SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Metoda plné konsolidace postup 7.1 Přetřídění a úprava položek rozvah a výkazů zisků a ztrát mateřského podniku a dceřiných podniků. Údaje v účetních závěrkách se přetřídí tak, aby byly obsahově shodné. Přetřídění se uskuteční v souladu s doplněnými položkami konsolidovaných výkazů. 7.2 Agregace sečtení odpovídajících položek výkazů mateřského a dceřiných podniků. 7.3 Vyloučení položek představujících vzájemné operace mezi účastníky konsolidačního celku ve dvou etapách: Operace, které nemají vliv na hospodářský výsledek se vyloučí prostým odpočtem z celkové hodnoty nákladů, výnosů, aktiv a pasiv na základě údajů převzatých ze zvláštních příloh viz část podklady pro konsolidaci. Jde například o: a) vyloučení vzájemných pohledávek a závazků mezi mateřským podnikem a všemi dceřinými podniky skupiny, b) vyloučení vzájemných dodávek služeb a zásob z nákladů a výnosů mezi mateřským podnikem a všemi dceřinými podniky skupiny Operace, které mají významný vliv na hospodářský výsledek skupiny. Jedná se zejména o tyto operace mezi mateřským podnikem a dceřinými podniky skupiny: a) prodej a nákup zásob Úprava ocenění stavu nespotřebovaných zásob o vnitroskupinový hospodářský výsledek ze vzájemných dodávek. b) prodej a nákup dlouhodobého majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se opraví o rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se upraví oprávky a odpisy dlouhodobého majetku v konsolidované účetní závěrce. c) přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku O přijaté výnosy z dividend a podílů na zisku se sníží výnosová položka výkazu zisků a ztráty a zároveň se zvýší nerozdělený zisk minulých let, případně sníží neuhrazená ztráta minulých let Za významný dopad na hospodářský výsledek skupiny jsou považovány transakce, jejichž vliv na konsolidovaný hospodářský výsledek je minimálně tisíc Kč. Významnost je stanovena s ohledem na výši dosaženého hospodářského výsledku skupiny před zdaněním. Operace ve skupině jsou konfirmovány Podklady pro provedení těchto operací se převezmou ze zvláštních příloh - viz část Podklady pro konsolidaci Výpočet a vypořádání konsolidačního rozdílu po první konsolidaci při zvýšení účasti Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu sníženého o hospodářský výsledek běžného období ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti. Za den akvizice a den zvýšení účasti se považuje datum roku, kdy byla provedena akvizice nebo zvýšení účasti. Tento postup se odlišuje od způsobu zjišťování konsolidačního rozdílu podle českého účetního standardu pro podnikatele č K akvizicím došlo v letech 2001 a 2002 a způsob výpočtu konsolidačního rozdílu je v souladu s tehdy platnými, účetní předpisy. Účetní závěrky ke dni akvizice a ke dni zvýšení účasti nejsou k dispozici a náklady na získání potřebných informací by převýšily užitky z této operace. Výpočet konsolidačního rozdílu vychází z účetních závěrek k roku, kdy akvizice nebo zvýšení účasti nastaly. Tato metoda byla uplatněna i v případě dceřiných podniků AVATES a.s. a FeEltech s.r.o., které byly v roce 2005 zařazeny do konsolidačního celku poprvé a dále u společnosti ZPA DZ a.s., která byla do konsolidačního celku zařazena v roce V roce 2010 byl snížen obchodní podíl ve společnosti SoftControl s.r.o. z původních 100% na 50%, pokračuje se v odepisování původního konsolidačního rozdílu u společnosti SoftControl s.r.o. (dříve OKMP INVEST s.r.o.) a to s ohledem na cenu převáděného

22 podílu. V roce 2010 byl zvýšen obchodní podíl mateřské společnosti ve společnosti SoftControl NET s.r.o. ze 40 % na 80 %, pro výpočet konsolidačního rozdílu z další účasti se použila shodná metoda, která je popsaná v tomto odstavci. V roce 2011 byl snížen obchodní podíl ve společnosti SoftControl NET s.r.o. z 80% na 55%. Při výpočtu konsolidačního rozdílu u společnosti FeEltech s.r.o. byl u výše vlastního kapitálu zohledněn příplatek nad rámec základního kapitálu ve výši tisíc Kč, který byl poskytnut mateřskou společnosti INELSEV Group a.s. V případě zvýšení účasti, se stávající konsolidační rozdíl zvyšuje o konsolidační rozdíl z nové akvizice. Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně po dobu dvaceti let na vrub provozních nákladů, případně ve prospěch provozních výnosů, dle povahy rozdílu. V případě, že výše konsolidačního rozdílu bude činit méně než 900 tisíc Kč, bude rozdíl odepsán jednorázově. Odpisy konsolidačních rozdílů za období 2001 až 2010 jsou obsaženy v konsolidované rozvaze k v položce rozvahy hospodářský výsledek minulých let. Konsolidační rozdíl skupiny k (příloha č. 6) Podnik INELSEV Servis s.r.o. (původně OKMP s.r.o.) Rok zařazení do konsolidace Konsolidační rozdíl Odpisy Odpis 2004 Zůstatková cena k Odpis 2005 Zůstatková cena k SoftControl s.r.o INELSEV Servis s.r.o. (původně ELSEV s.r.o.) CHEMSERVIS a.s INELSEV s.r.o INELSEV Control s.r.o SoftControl NET s.r.o AVATES a.s XXX XXX XXX FeEltech s.r.o XXX XXX XXX 50 0 ZPA - DZ a.s XXX XXX XXX XXX XXX Pokračování tabulky 1 (1): Podnik Odpis 2006 INELSEV Servis s.r.o. (původně OKMP s.r.o.) Zůstatková cena k Konsolidační rozdíl z další akvizice 2007 Odpis 2007 Zůstatková cena k SoftControl s.r.o INELSEV Servis s.r.o. (původně ELSEV s.r.o.) poznámka CHEMSERVIS a.s Jednorázový odpis INELSEV s.r.o INELSEV Control s.r.o Jednorázový odpis SoftControl NET s.r.o Jednorázový odpis AVATES a.s FeEltech s.r.o Jednorázový odpis Pokračování tabulky 1 (2)

23 Podnik INELSEV Servis s.r.o. (původně OKMP s.r.o.) Odpis 2008 Zůstatková cena k Odpis 2009 Zůstatková cena k Konsolidační rozdíl z další akvizice 2010 Odpis 2010 Zůstatková cena k Odpis 2011 Zůstatková cena k SoftControl s.r.o INELSEV Servis s.r.o. (původně ELSEV s.r.o.) CHEMSERVIS a.s INELSEV s.r.o INELSEV Control s.r.o. SoftControl NET s.r.o AVATES a.s FeEltech s.r.o ZPA-DZ a.s. XXX XXX odpisy aktivního konsolidačního rozdílu jsou uvedeny se znaménkem minus, odpisy pasivního konsolidačního rozdílu se znaménkem plus 7.5 Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu na většinový a menšinový podíl. 7.6 Rozdělení hospodářského výsledku z běžného období na většinový a menšinový podíl Způsob transformace z individuálních účetních závěrek účetních jednotek konsolidačního celku je zdokumentován v tabulkové podobě v souboru Excel. Postup transformace je dále slovně popsán a uložen v sídle mateřské společnosti INELSEV Group a.s. 8. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 8.1. Základní kapitál Výše základního kapitálu se v roce 2011 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem nezměnila. Jeho hodnota činí tisíc Kč Změny ve vlastním kapitálu V hodnoceném roce 2011 vzrostl vlastní kapitál o hodnotu tisíce Kč. Změny v jednotlivých složkách vlastního kapitálu a jejich příčiny jsou podrobně uvedeny v konsolidovaném přehledu o změnách vlastního kapitálu Mzdy a počty zaměstnanců Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Počet zaměstnanců celkem z toho členové řídících orgánů Vyplacené mzdy celkem Členové statutárních orgánů v hodnoceném období obdrželi z titulu výkonu funkce člena statutárního orgánu či jednatele odměny ve výši tis. Kč. Členům statutárních orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyly poskytnuty žádné půjčky ani společnost nepřevzala žádné ručitelské závazky ve vztahu k případným půjčkám. Rovněž členům výše uvedených orgánů nebyly poskytnuty žádné záruky. Společnost poskytovala svým jednatelům a zaměstnancům společnosti, za úhradu osobní automobil i k soukromému používání. Všichni členové ma-

24 nagementu včetně statutárních orgánů dostávají od společnosti příspěvek k důchodovému pojištění v rozsahu stanoveném Kolektivní smlouvou platnou pro rok Tržby z běžné činnosti Celkem z toho zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby za prodej výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Tržby za služby jsou tvořeny zejména údržbou, opravami a servisními službami v oborech silnoproudé elektrotechniky, měření a regulace převážně v chemickém průmyslu. Tržby pro zahraniční zákazníky realizuje zejména společnost INELSEV s.r.o., z převážné části se jedná o dodávky odborných montážních prací při výstavbě technologických celků Závazky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti dle délky Částka v tisících Kč Závazky po splatnosti do 30 dnů do 90 dnů 450 nad 90 dnů 241 Závazky po splatnosti celkem Převážnou většinu závazků po splatnosti tvoří nesplacené závazky společností ZPA DZ a.s. a SoftControl NET s.r.o Náklady na účetní audity Náklady spojené s auditem účetních závěrek, výročních zpráv a konsolidované účetní závěrky v součtu za uzavřené smlouvy a vyplacené vyšší náklady činily 640 tisíc Kč.

25 Příloha č. 1 POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SPOLEČENSTVÍ Základní organizační struktura společenství je znázorněna v následujícím schématu. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce. Mateřská společnost INELSEV Group a.s. INELSEV s.r.o. 100 % 50% INELSEV control s.r.o. ELSEV s.r.o. 50% SoftControl s.r.o. Fúze sloučením INELSEV Servis s.r.o. 100 % 100% CHEMSERVIS a.s. FeEltech s.r.o. 50 % 55% SoftControl NET s.r.o. ZPA - DZ a.s. 50 % 90% AVATES a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008. Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008. Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s. Společnost: INELSEV Group a.s. Se sídlem: Most, Husitská 1716, PSČ 434 01 IČ: 47 31 09 87 DIČ CZ47310987 Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1410 Konsolidovaná

Více

Konsolidovaná ú etní záv rka za rok 2006. Konsolida ní celek mate ské spole nosti OKMP Group a.s.

Konsolidovaná ú etní záv rka za rok 2006. Konsolida ní celek mate ské spole nosti OKMP Group a.s. Se sídlem Most, Husitská 1716, PS 434 01 I 47 31 09 87 Zapsána v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce 1410 Konsolidovaná ú etní záv rka za rok 2006 Konsolida ní celek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY COLORLAK, a. s. ZA ROK 2014 Název mateřské společnosti: COLORLAK, a. s. IČ/DIČ: 49444964/CZ49444964 Sídlo:, PSČ

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004. Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed IČ: 463 427 96

PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004. Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed IČ: 463 427 96 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: ŽS Brno, a.s. Burešova 938/17, 660 02 Brno - střed akciová společnost IČ: 463 427 96 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE...4

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

SIPRAL a.s. Existence koncernu: Účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku dle 436 ZOK:

SIPRAL a.s. Existence koncernu: Účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku dle 436 ZOK: SIPRAL a.s. Název společnosti: SIPRAL a.s. Sídlo: Třebohostická 5a/3165, Praha 10 IČ: 61860433 Údaj o zápisu v obchodním rejstříku (včetně oddílu a vložky): Firma zapsańa u MS v Praze, oddiĺ B, vlozǩa

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Liberec, červen 2009. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. za rok 2008

Liberec, červen 2009. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. za rok 2008 Liberec, červen 2009 Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. za rok 2008 ZH Bohemia Audit s.r.o., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V auditorská společnost, číslo osvědčení 448 Registrace v obchodním

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více

OBSAH Profil společnosti Czech Airlines Handling, a.s. II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Handling, a.s.

OBSAH Profil společnosti Czech Airlines Handling, a.s. II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Handling, a.s. OBSAH I. Profil společnosti Czech Airlines II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt III. Představenstvo společnosti Czech Airlines, k 31. prosinci 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více