Konsolidovaná účetní závěrka za rok Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011. Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s."

Transkript

1 Společnost: INELSEV Group a.s. Se sídlem: Most, Husitská 1716, PSČ IČ: DIČ CZ Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1410 Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 Konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s. Petr Scherer, místopředseda představenstva INELSEV Group a.s. Zpracováno dne:

2

3

4

5 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v tis. Kč) skupina INELSEV Group a.s. Skutečnost v účetním období označ. TEXT řád. sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisy konsolidačního rozdílu (+/-) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. oblasti a komplexních nákl. příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč. jednotkách pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodáření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná odložená * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů Menšinový výsledek hospodaření za účetní období ** Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menš. podílů (+/-) Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

6 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA k (v tis. Kč) skupina INELSEV Group a.s Minulé účetní Běžné účetní období označ. AKTIVA řád. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací údaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubor mov. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dl. hm. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.IV. Konsolidační rozdíl aktivní Konsolidační rozdíl pasivní B.V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy dr. a sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy dr. a sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

7 označ. PASIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření za účetní období bez menš. podílů ˇ = A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (+/-) A.VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů Rezerva na kurzové ztráty Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům dr. a účastníkům sdruž Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům dr. a účastníkům sdruž Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období D. Menšinový vlastní kapitál D.I. Menšinový základní kapitál D.II. Menšinové kapitálové fondy D.III. Menšinové ziskové fondy a nerozdělený zisk minulých let D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období Sestaveno dne: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

8 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU skupina INELSEV Group a.s. ke dni (v tis. Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Dividendy HV běžného období Výsledek hospodaření za rok Fúze Ostatní Stav k Datum sestavení : Podpisový záznam člena statutárního orgánu: Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní závěrku:

9 Společnost: INELSEV Group a.s. Se sídlem: Most, Husitská 1716, PSČ IČ: DIČ CZ Zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1410 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2011

10 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika konsolidující účetní jednotky Sídlo: Most, Husitská 1716, PSČ IČ: DIČ: CZ Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. ledna 1993 v oddílu C, vložce 3711 jako OKMP spol. s r.o. Dne byla zapsána první změna názvu a formy společnosti na OKMP a.s. Následně na valné hromadě v červnu 2008 byla schválena změna firmy na INELSEV Group a.s. Touto změnou byla vyjádřena změna významu vlastněných dceřiných společností, kdy se firma INELSEV s.r.o. stala nejvýznamnější firmou holdingu. Zároveň tím byla deklarována i změna zaměření společenství a rozšíření okruhu poskytovaných služeb. Změna firmy mateřské společnosti holdingu byla Krajským soudem v Ústí n/l zapsána k termínu 23. července Společnost je u výše jmenovaného obchodního soudu zapsána v oddílu B, vložce Předmětem podnikání společnosti je činnost ekonomických a organizačních poradců. Na tuto činnost se zaměřuje zejména při správě svých kapitálových účastí. Společnost rovněž poskytuje služby charakteru vedení podnikatelského a mzdového účetnictví, personálních a finančních služeb. Společnost rovněž pronajímá nemovitý i movitý majetek, který se nachází v jejím vlastnictví. V obchodním rejstříku byly do roku 2011 zapsány předměty činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců, Zprostředkování služeb, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví V průběhu roku byly z obchodního rejstříku vymazány předměty činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců, Zprostředkování služeb. V živnostenském rejstříku má společnost INELSEV Group a.s. zapsány následující živnostenská oprávnění s určenými obory činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zprostředkování obchodu a služeb Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Na jejich podkladě byly v roce 2011 do obchodního rejstříku zapsány nové předměty podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Sídlo společnosti je Mostě, Husitské ulici č. 1716, PSČ Jedná se o administrativní budovu zařazenou v majetku společnosti. Společnost INELSEV Group a.s. má svou provozovnu i v areálu CHEM- PARK v Litvínově Záluží. Společnost má ve svém vlastnictví i další nemovitosti, které pronajímá k podnikání svým dceřiným společnostem. Tyto nemovitosti se nachází v Mostě, v průmyslové zóně v městské části Velebudice, budovu v Praze Podolí. Vlastní i výrobní halu v Neratovicích, umístěnou v areálu tamějšího chemického závodu. Společnost měla k termínu účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem základní kapitál ve výši tisíc Kč. Kapitál je rozdělen mezi 500 listinných akcí znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 50 tisíc Kč. Konsolidovaná účetní závěrka sestavovaná mateřskou společností INELSEV Group a.s. je zpracována k termínu 31. prosince 2011.

11 Akcionáři společnosti jsou vesměs fyzické osoby. K datu zpracování účetní závěrky žádný akcionář nevlastní či neovládá 20% a více akcií. Vlastníky akcií jsou fyzické osoby z řad zaměstnanců společenství, občanů České republiky. 1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období V hodnoceném roce 2011 byly v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem zapsány následující změny: K datu 15. července 2011 byly zapsány výše uvedené změny předmětů podnikání akciové společnosti K stejnému termínu byly zapsány změny představenstva schválené na valné hromadě konané 29. června Ze statutárních orgánů byli odvoláni Ing. Klikar, Ing. Chudomel, Petr Scherer, Ing. Miroslav Kunca, Ing. Josef Reisz, Ing. Josef Vintr a Ing. Petr Komma. Všichni s výjimkou Ing. Klikara byli do svých funkcí zvoleni znovu. 1.3 Organizační struktura konsolidující účetní jednotky Ve společnosti INELSEV Group a.s. dle organizačního řádu platného k působilo oddělení O101, ve kterém byl zahrnut úsek sekretariátu ředitele, finanční účtárny, mzdové účtárny a personálního oddělení. Další samostatná oddělení sloužila k zabezpečení ostatních podnikatelských aktivit a nebyla personálně obsazena. Řediteli společnosti byli podřízeni všichni zaměstnanci společnosti. 1.4 Osoby ovládající konsolidující účetní jednotku Společnost INELSEV Group a.s. není ovládána žádnou další právnickou osobou, není součástí žádné další konsolidující skupiny. Mezi akcionáři nejsou žádné právnické osoby. Vedení společnosti nejsou známa ani žádná personální propojení akcionářů na jiné významné právnické osoby. 1.5 Představenstvo a dozorčí rada konsolidující účetní jednotky INELSEV Group a.s. k Statutární orgány Představenstvo společnosti INELSEV Group a.s. Funkce Předseda Místopředseda Člen Člen Člen Člen Jméno a příjmení Ing. Ivan Chudomel Petr Scherer Ing. Petr Komma Ing. Miroslav Kunca Ing. Josef Reisz Ing. Josef Vintr Dozorčí rada: Předseda Člen Člen Funkce Jméno a Příjmení Ing. Vladimír Kripner Bc. Vilém Kadaník Ing. Jaromír Fryček

12 Výkonné funkce ve společnosti Funkce Ředitel akciové společnosti Jméno a příjmení Petr Scherer 1.6 Významné změny ve společnosti po do zpracování konsolidované závěrky V období od zpracování konsolidované účetní závěrky konsolidující společnosti INELSEV Group a.s. nebyly zaznamenány v mateřské společnosti žádné významné změny. Ve skupině INELSEV došlo jen k prodeji celého podílu ve společnosti SoftControl NET s.r.o.

13 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a přesvědčení o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Závěrka představuje konsolidovanou účetní závěrku skupiny INELSEV jejíž konsolidující společností je INELSEV Group a.s. Pro účely sestavení konsolidované účetní skupiny došlo ke sjednocení účetních postupů v rámci konsolidačního celku a v něm začleněných podnikatelských subjektů. Významné účetní postupy, tak jak jsou používány jednotlivými společnostmi, jsou popsány v následující kapitole. Údaje v této konsolidované účetní závěrce včetně přílohy jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč). 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ A PRAVIDEL 3.1 Zásoby Skladové zásoby materiálu a vlastních výrobků Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Veškeré zásoby jsou nakupovány přes sklady. Pořizovací cena v sobě zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Jde zejména o dopravné, clo, pojistné apod. Vedlejší náklady související s pořízením se k ceně zásob připočítávají přímo ke konkrétnímu zboží. Zásoby stejného druhu se na skladě vedou v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen či vlastních nákladů. Vyskladnění zásob se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. Vlastní výrobky se oceňují vlastními náklady, nakoupené zboží pořizovací cenou. Zásoby nalezené (inventarizační přebytky), případné zásoby pořízené bezplatně se oceňují dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty Zásoby nedokončené výroby Zásoby nedokončené výroby se oceňují vlastními náklady. To znamená přímými náklady, které se vždy účtují k tíži příslušné zakázky. Výrobní materiál, dodávky externích a interních služeb (označené jako externí a interní kooperace) jsou vedeny v nákupních cenách. U interní kooperace jde o prodejní nákladovou cenu bez jakékoliv složky zisku. Vlastní práce je oceněna její nákladovou cenou, do které je zahrnuta i související výrobní režie. Opravné položky se vytváří v případech, kdy snížení ocenění skladových zásob či zásob nedokončené výroby v účetnictví není trvalého charakteru. 3.2 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než hodnota stanovená účetní jednotkou. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena v sobě zahrnuje cenu pořízení včetně případných nákladů na dopravu, montáž, clo a dalších nákladů prokazatelně souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s pořízením majetku vlastní činností (například výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním či bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Rovněž dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví, který se účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek a vklad dlouhodobého hmotného majetku. O žádném z těchto případů nebylo v roce 2011 ve společnostech účtováno. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tisíc Kč v jednotlivém případě. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u

14 jednotlivého majetku v úhrnu za dané zdaňovací období částku daňovým zákonem stanovenou, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení dlouhodobého hmotného majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou cenou hodnotou majetku a jsou zúčtovány odpovídajícím způsobem do výkazu zisku a ztrát společnosti. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou uměleckých děl, pozemků, nedokončených investic je u nově zařazeného dlouhodobého majetku odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou: Majetek Počet let odepisování Stavby z toho: Budovy kancelářské 50 Budovy dílenské a sklady 30 Stavební buňky 8 Stroje a zařízení z toho: Kancelářské stroje a výpočetní technika 3 Servery, modemy 3 Diagnostické, měřící a kontrolní přístroje 3 Spojová zařízení včetně ústředen a telefonů 3 Obráběcí a tvářecí stroje, elektrocentrály 5 Kladkostroje, zdvihací a nakládací zařízení 8 Dopravní prostředky z toho: Osobní automobily, návěsy 4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu 5 Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele. Daňové odpisy jsou uplatňovány dle příslušného zákona. K dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v účetnictví v roce 2011 vytvořeny žádné opravné položky. Tyto by byly vytvářeny v případě přechodného snížení ocenění dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tisíc Kč v jednotlivém případě. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období zákonem stanovenou částku, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Nakoupený nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Majetek Dlouhodobý nehmotný majetek - z toho: Počet let odepisování Software 3 Jiný nehmotný majetek 3 Ocenitelná práva 6 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Audiovizuální díla 1,5

15 Žádné opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku v hodnoceném období ve společnostech vytvořeny nebyly Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek ve svém vlastnictví společnost oceňuje pořizovací hodnotou včetně případného emisního ážia. Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí cenné papíry, majetkové podíly a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok. Dále majetkové účasti, realizované cenné papíry a podíly, dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti. K datu pořízení majetkových účastí či cenných papírů je tento dlouhodobý finanční majetek klasifikován dle povahy: podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, dlouhodobá část půjček a úvěrů jiným společnostem ve skupině, jiný dlouhodobý finanční majetek 3.3 Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, tj. účtují se v jejich nominální hodnotě případně snížené o výši opravných položek k nedobytným pohledávkám. Opravné položky se v konsolidovaných společnostech vytvářejí k pohledávkám na základě analýzy doby splatnosti pohledávek při vyhodnocení pravděpodobnosti jejich inkasa. Společnosti vytváří opravné položky v závislosti na době trvání nesplacené pohledávky následujícím způsobem: Překročená splatnost opravná položka v % hodnoty Od 91 do 180 dnů 25 Od 180 do 360 dnů 50 Nad 360 dnů Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kursem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetních závěrek přepočteny dle platného kursu ČNB k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů respektive na vrub finančních nákladů běžného období. Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených ČNB, se pro přepočet použije oficiální kurs centrální banky příslušné země k Euru, není-li vyhlášen - k americkému dolaru. 3.5 Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely stanovení daňových odpisů ve smyslu zákona o daních z příjmu je použita zrychlená odpisová metoda. V roce 2011 nepřerušila odepisování části svého hmotného majetku žádná společnost Splatná daň Splatná daň z příjmu se vypočítává na základě účetního výsledku před zdaněním, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné ke dni účetní závěrky, tj. 19%.

16 3.5.3 Odložená daň Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba daně platná v příštím účetním období. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu. Odložená daň je účtována do výkazu zisků a ztrát. Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykázané v celkové hodnotě. 3.6 Konsolidační rozdíl Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílu konsolidovaného podniku a jeho oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu sníženého o hospodářský výsledek běžného období ke dni akvizice nebo kde dni zvýšení účasti. Za den akvizice se považuje datum 31. prosince roku, kdy byla provedena akvizice. Tento postup se odlišuje od způsobu zjišťování konsolidačního rozdílu podle českého účetního standardu pro podnikatele č K akvizicím došlo především v letech 2001 až 2002 a způsob výpočtu konsolidačního rozdílu je v souladu s tehdy platnými účetními předpisy. Účetní závěrky ke dni akvizice nejsou k dispozici a náklady na získání potřebných informací by převýšily užitky z této operace. Výpočet konsolidačního rozdílu vychází z účetních závěrek k 31. prosinci roku, kdy akvizice nastala. Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně po dobu dvaceti let na vrub provozních nákladů, případně ve prospěch provozních výnosů, dle povahy rozdílu. V případě, že výše konsolidačního rozdílu bude činit méně než 900 tisíc Kč, bude rozdíl odepsán jednorázově. 3.7 Ostatní Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou. Zároveň lze spolehlivě odhadnout jejich výši. Společnosti vytváří rezervu na nevybranou a tím neproplacenou dovolenou zaměstnanců. Rovněž i na nevyplacenou mzdu, na níž vznikl nárok výrobním oddělením dle schválených zásad vnitropodnikového hospodaření. Jiné rezervy v hodnoceném roce vytvořeny či zúčtovány nebyly Úvěry Přijaté úvěry jsou vedeny v nominální hodnotě příslušné měny. Jako krátkodobý úvěr se účtují i případné záporné zůstatky bankovních kontokorentních účtů společností vedených u bank, zejména Československé obchodní banky, a.s. a Komerční banky, a.s Finanční leasing Splátky nájemného se časově rozlišují. První splátka (akontace) je při finančním leasingu časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb respektive k datu předání služby či zakázky. Jsou vykázány po odečtení daně z přidané hodnoty. Výnosy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují ve formě výnosů příštích období na příslušných účtech přechodných účtů aktiv a pasiv. Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby Odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

17 3.7.6 Mimořádné náklady a výnosy Tyto položky obsahují výnosy či náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy respektive náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. V hodnoceném roce se na těchto účtech nerealizovala žádná významná operace Použití reálné hodnoty V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví byla k rozvahovému dni použita reálná hodnota pro ocenění krátkodobých cenných papírů držených mateřskou společností (akcie společností Telefónica O2 C.R., a.s. a ČEZ, a.s.). 3.8 Změny způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Ve společenství nedošlo k žádným takovým změnám v uvedených účetních postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz o předmětu vedení účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

18 4. ROZSAH KONSOLIDACE A ZPŮSOB PROVEDENÍ KONSOLIDACE Konsolidační pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek mateřské společnosti INELSEV Group a.s. (dále skupina INELSEV). Konsolidační pravidla jsou vypracována v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., vyhláškou 500/2002 Sb. a českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Konsolidační pravidla se vyhlašují pro sestavení konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a jsou vyhlášena mateřským podnikem INELSEV Group a.s. Těmito pravidly se řídí všechny podniky zařazené do konsolidačního celku. Účetnictví skupiny je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a českými účetními standardy. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny INELSEV byly sjednoceny účetní postupy a způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků a jejich vykazování v individuální účetní závěrce. Všechny individuální účetní závěrky podniků skupiny byly sestaveny k 31. prosinci Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena k 31. prosinci Údaje v konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Konsolidovaná účetní závěrka skupiny INELSEV byla poprvé sestavována v roce 2004.

19 5. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU 5.1 Konsolidační celek Konsolidační celek tvoří mateřská společnost INELSEV Group a.s. a společnosti zařazené do konsolidačního celku, tj. dceřiné podniky. Rozhodující pro vymezení konsolidačního celku je výše vlivu ke dni sestavení konsolidované účetní závěrky, který vykonává mateřská společnost v dceřiných, společných a přidružených podnicích k K 31. prosinci 2010 tvoří konsolidační celek následující společnosti (graficky viz Příloha č. 1): Mateřská společnost: INELSEV Group a.s. (dříve OKMP Group a.s.) Dceřiné podniky: INELSEV Servis s.r.o.) po fúzi společností OKMP s.r.o. a ELSEV s.r.o.) INELSEV s.r.o. INELSEV control s.r.o. (dříve ATS control s.r.o.) SoftControl NET s.r.o. (dříve SoftControl s.r.o.) FeEltech s.r.o. AVATES, a.s. SoftControl s.r.o. (dříve OKMP INVEST s.r.o). CHEMSERVIS a.s. (dříve INELSEV EUROPE a.s.) ZPA DZ, a.s. Údaje o sídle a hlavních oborech podnikání firem jsou uvedeny v následující tabulce: Název společnosti Sídlo Hlavní činnost INELSEV Group a.s. Most, Husitská 1716 Finanční management INELSEV Servis s.r.o. Litvínov - Záluží 1 Servis a opravy v oboru měření a regulace a silnoproudé elektrotechniky INELSEV s.r.o. Most, Husitská 1716 Inženýrská a montážní firma SoftControl s.r.o. Most, Husitská 1716 Řídicí systémy CHEMSERVIS a.s. Most, Husitská 1716 Marketingová firma INELSEV control s.r.o. Most, Husitská 1716 Řídicí systémy SoftControl NET s.r.o. Most, Husitská 1716 Řídicí systémy, internet AVATES, a.s. Most, Husitská 1716 Opravy a údržba v oboru kovo a elektro FeEltech s.r.o. Doksany 2 Výrobní a obchodní činnost ZPA DZ a.s. Chomutov, Lipská 769 Montáže a opravy v oboru silnoproudé elektrotechniky V roce 2005 byly do konsolidačního celku zařazeny poprvé AVATES a.s. a FeEltech s.r.o. V roce 2008 došlo ke změně názvu firem u společnosti INELSEV Group a.s. (v roce 2005 byl název společnosti OKMP Group a.s., v roce 2004 OKMP a.s.). V roce 2005 došlo ke změně názvu OKMP s.r.o. (v roce 2004 Chemopetrol OKMP s.r.o.), ELSEV s.r.o. (v roce 2004 CHEMOPETROL ELSEV s.r.o.), OKMP INVEST s.r.o. (v roce 2004 ELSEV s.r.o.), CHEMSERVIS a.s. (v roce 2005 INELSEV EUROPE a.s., v roce 2004 CHEMSERVIS a.s.). Od roku 2008 společnost ATS control s.r.o., podniká pod názvem INELSEV control s.r.o. V roce 2009 byla do konsolidačního celku zařazena společnost ZPA - DZ a.s. V roce 2010 došlo ke změně firmy OKMP INVEST s.r.o., která se změnila na SoftControl s.r.o. Původní společnost SoftControl s.r.o. od roku 2010 nese název SoftControl NET s.r.o. V roce 2011 došlo k fúzi společností OKMP s.r.o. a ELSEV s.r.o., po sloučení nástupnická organizace podniká pod firmou INEL- SEV Servis s.r.o. 5.2 Systém konsolidace Konsolidace byla provedena způsobem přímé konsolidace, tj. jednorázově na úrovni mateřské společnosti bez sestavení konsolidovaných účetních závěrek za dílčí konsolidační celky.

20 5.3 Metoda konsolidace Metoda plné konsolidace byla použita pro všechny dceřiné podniky. Metody konsolidace pro rok 2011: Podnik Postavení ve skupině INELSEV Výše vlivu v % vykonávaná mateřským podnikem INELSEV Group a.s. k (přímý i nepřímý) Metoda konsolidace v roce 2011 INELSEV Servis s.r.o. dceřiný podnik 100 plná INELSEV s.r.o. dceřiný podnik 100 plná CHEMSERVIS a.s. dceřiný podnik 100 plná SoftControl NET s.r.o. (dříve SoftControl s.r.o.) dceřiný podnik 55 plná INELSEV control s.r.o. dceřiný podnik 50 plná SoftControl s.r.o. (dříve OKMP INVEST s.r.o.) dceřiný podnik 50 plná AVATES a.s. dceřiný podnik 90 plná FeEltech s.r.o. dceřiný podnik 50 plná ZPA - DZ a.s. dceřiný podnik 50 plná 5.4 Podklady ke konsolidaci účetní závěrka mateřské společnosti INELSEV Group a.s. včetně přílohy, účetní závěrky všech dceřiných podniků zahrnutých do konsolidačního celku včetně přílohy, podklady dokumentující významné vzájemné vztahy mezi mateřským podnikem a dceřinými podniky i dceřinými podniky navzájem, všechny vztahy mezi podniky zahrnutými do konsolidačního celku musí být vzájemně konfirmovány, jedná se zejména o: a) vnitroskupinové pohledávky a závazky, b) vnitroskupinové půjčky a závazky z nich, c) vnitroskupinové výnosy a náklady, d) vnitroskupinové prodeje investičního majetku, zisky či ztráty z nich plynoucí a výše ročních odpisů takto pořízeného investičního majetku, e) vnitroskupinové dividendy a podíly na zisku, f) vnitroskupinové prodeje zásob a zisky či ztráty z nich plynoucí. 5.5 Podmínky provedení konsolidace a) Oceňování majetku a závazků se řídí ustanovením 24 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, b) Účetní období od 1. ledna do 31. prosince, c) Konsolidovaná účetní závěrka se ověřuje auditorem, d) Odpisové plány společností jsou individuální a pro účely konsolidace se neupravují, e) Předání individuálních účetních závěrek mateřskému podniku do , f) Předání auditorských zpráv o ověření individuální účetní závěrky mateřskému podniku do (týká se pouze těch podniků, u kterých vznikla povinnost nechat účetní závěrku ověřit auditorem podle 20 zákona o účetnictví), g) Odsouhlasení vzájemných vztahů ve skupině do , h) Sestavení konsolidované účetní závěrky do provede mateřský podnik, i) Ověření konsolidované závěrky auditorem a předání zprávy auditora do 31. prosince MÍSTO SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ ZÁVĚRKY Místem sestavení konsolidované uzávěrky je mateřská společnost INELSEV Group a.s.

21 7. POSTUP PŘI SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Metoda plné konsolidace postup 7.1 Přetřídění a úprava položek rozvah a výkazů zisků a ztrát mateřského podniku a dceřiných podniků. Údaje v účetních závěrkách se přetřídí tak, aby byly obsahově shodné. Přetřídění se uskuteční v souladu s doplněnými položkami konsolidovaných výkazů. 7.2 Agregace sečtení odpovídajících položek výkazů mateřského a dceřiných podniků. 7.3 Vyloučení položek představujících vzájemné operace mezi účastníky konsolidačního celku ve dvou etapách: Operace, které nemají vliv na hospodářský výsledek se vyloučí prostým odpočtem z celkové hodnoty nákladů, výnosů, aktiv a pasiv na základě údajů převzatých ze zvláštních příloh viz část podklady pro konsolidaci. Jde například o: a) vyloučení vzájemných pohledávek a závazků mezi mateřským podnikem a všemi dceřinými podniky skupiny, b) vyloučení vzájemných dodávek služeb a zásob z nákladů a výnosů mezi mateřským podnikem a všemi dceřinými podniky skupiny Operace, které mají významný vliv na hospodářský výsledek skupiny. Jedná se zejména o tyto operace mezi mateřským podnikem a dceřinými podniky skupiny: a) prodej a nákup zásob Úprava ocenění stavu nespotřebovaných zásob o vnitroskupinový hospodářský výsledek ze vzájemných dodávek. b) prodej a nákup dlouhodobého majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se opraví o rozdíl mezi prodejní cenou a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se upraví oprávky a odpisy dlouhodobého majetku v konsolidované účetní závěrce. c) přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku O přijaté výnosy z dividend a podílů na zisku se sníží výnosová položka výkazu zisků a ztráty a zároveň se zvýší nerozdělený zisk minulých let, případně sníží neuhrazená ztráta minulých let Za významný dopad na hospodářský výsledek skupiny jsou považovány transakce, jejichž vliv na konsolidovaný hospodářský výsledek je minimálně tisíc Kč. Významnost je stanovena s ohledem na výši dosaženého hospodářského výsledku skupiny před zdaněním. Operace ve skupině jsou konfirmovány Podklady pro provedení těchto operací se převezmou ze zvláštních příloh - viz část Podklady pro konsolidaci Výpočet a vypořádání konsolidačního rozdílu po první konsolidaci při zvýšení účasti Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu sníženého o hospodářský výsledek běžného období ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti. Za den akvizice a den zvýšení účasti se považuje datum roku, kdy byla provedena akvizice nebo zvýšení účasti. Tento postup se odlišuje od způsobu zjišťování konsolidačního rozdílu podle českého účetního standardu pro podnikatele č K akvizicím došlo v letech 2001 a 2002 a způsob výpočtu konsolidačního rozdílu je v souladu s tehdy platnými, účetní předpisy. Účetní závěrky ke dni akvizice a ke dni zvýšení účasti nejsou k dispozici a náklady na získání potřebných informací by převýšily užitky z této operace. Výpočet konsolidačního rozdílu vychází z účetních závěrek k roku, kdy akvizice nebo zvýšení účasti nastaly. Tato metoda byla uplatněna i v případě dceřiných podniků AVATES a.s. a FeEltech s.r.o., které byly v roce 2005 zařazeny do konsolidačního celku poprvé a dále u společnosti ZPA DZ a.s., která byla do konsolidačního celku zařazena v roce V roce 2010 byl snížen obchodní podíl ve společnosti SoftControl s.r.o. z původních 100% na 50%, pokračuje se v odepisování původního konsolidačního rozdílu u společnosti SoftControl s.r.o. (dříve OKMP INVEST s.r.o.) a to s ohledem na cenu převáděného

22 podílu. V roce 2010 byl zvýšen obchodní podíl mateřské společnosti ve společnosti SoftControl NET s.r.o. ze 40 % na 80 %, pro výpočet konsolidačního rozdílu z další účasti se použila shodná metoda, která je popsaná v tomto odstavci. V roce 2011 byl snížen obchodní podíl ve společnosti SoftControl NET s.r.o. z 80% na 55%. Při výpočtu konsolidačního rozdílu u společnosti FeEltech s.r.o. byl u výše vlastního kapitálu zohledněn příplatek nad rámec základního kapitálu ve výši tisíc Kč, který byl poskytnut mateřskou společnosti INELSEV Group a.s. V případě zvýšení účasti, se stávající konsolidační rozdíl zvyšuje o konsolidační rozdíl z nové akvizice. Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně po dobu dvaceti let na vrub provozních nákladů, případně ve prospěch provozních výnosů, dle povahy rozdílu. V případě, že výše konsolidačního rozdílu bude činit méně než 900 tisíc Kč, bude rozdíl odepsán jednorázově. Odpisy konsolidačních rozdílů za období 2001 až 2010 jsou obsaženy v konsolidované rozvaze k v položce rozvahy hospodářský výsledek minulých let. Konsolidační rozdíl skupiny k (příloha č. 6) Podnik INELSEV Servis s.r.o. (původně OKMP s.r.o.) Rok zařazení do konsolidace Konsolidační rozdíl Odpisy Odpis 2004 Zůstatková cena k Odpis 2005 Zůstatková cena k SoftControl s.r.o INELSEV Servis s.r.o. (původně ELSEV s.r.o.) CHEMSERVIS a.s INELSEV s.r.o INELSEV Control s.r.o SoftControl NET s.r.o AVATES a.s XXX XXX XXX FeEltech s.r.o XXX XXX XXX 50 0 ZPA - DZ a.s XXX XXX XXX XXX XXX Pokračování tabulky 1 (1): Podnik Odpis 2006 INELSEV Servis s.r.o. (původně OKMP s.r.o.) Zůstatková cena k Konsolidační rozdíl z další akvizice 2007 Odpis 2007 Zůstatková cena k SoftControl s.r.o INELSEV Servis s.r.o. (původně ELSEV s.r.o.) poznámka CHEMSERVIS a.s Jednorázový odpis INELSEV s.r.o INELSEV Control s.r.o Jednorázový odpis SoftControl NET s.r.o Jednorázový odpis AVATES a.s FeEltech s.r.o Jednorázový odpis Pokračování tabulky 1 (2)

23 Podnik INELSEV Servis s.r.o. (původně OKMP s.r.o.) Odpis 2008 Zůstatková cena k Odpis 2009 Zůstatková cena k Konsolidační rozdíl z další akvizice 2010 Odpis 2010 Zůstatková cena k Odpis 2011 Zůstatková cena k SoftControl s.r.o INELSEV Servis s.r.o. (původně ELSEV s.r.o.) CHEMSERVIS a.s INELSEV s.r.o INELSEV Control s.r.o. SoftControl NET s.r.o AVATES a.s FeEltech s.r.o ZPA-DZ a.s. XXX XXX odpisy aktivního konsolidačního rozdílu jsou uvedeny se znaménkem minus, odpisy pasivního konsolidačního rozdílu se znaménkem plus 7.5 Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu na většinový a menšinový podíl. 7.6 Rozdělení hospodářského výsledku z běžného období na většinový a menšinový podíl Způsob transformace z individuálních účetních závěrek účetních jednotek konsolidačního celku je zdokumentován v tabulkové podobě v souboru Excel. Postup transformace je dále slovně popsán a uložen v sídle mateřské společnosti INELSEV Group a.s. 8. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 8.1. Základní kapitál Výše základního kapitálu se v roce 2011 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem nezměnila. Jeho hodnota činí tisíc Kč Změny ve vlastním kapitálu V hodnoceném roce 2011 vzrostl vlastní kapitál o hodnotu tisíce Kč. Změny v jednotlivých složkách vlastního kapitálu a jejich příčiny jsou podrobně uvedeny v konsolidovaném přehledu o změnách vlastního kapitálu Mzdy a počty zaměstnanců Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Počet zaměstnanců celkem z toho členové řídících orgánů Vyplacené mzdy celkem Členové statutárních orgánů v hodnoceném období obdrželi z titulu výkonu funkce člena statutárního orgánu či jednatele odměny ve výši tis. Kč. Členům statutárních orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyly poskytnuty žádné půjčky ani společnost nepřevzala žádné ručitelské závazky ve vztahu k případným půjčkám. Rovněž členům výše uvedených orgánů nebyly poskytnuty žádné záruky. Společnost poskytovala svým jednatelům a zaměstnancům společnosti, za úhradu osobní automobil i k soukromému používání. Všichni členové ma-

24 nagementu včetně statutárních orgánů dostávají od společnosti příspěvek k důchodovému pojištění v rozsahu stanoveném Kolektivní smlouvou platnou pro rok Tržby z běžné činnosti Celkem z toho zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby za prodej výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Tržby za služby jsou tvořeny zejména údržbou, opravami a servisními službami v oborech silnoproudé elektrotechniky, měření a regulace převážně v chemickém průmyslu. Tržby pro zahraniční zákazníky realizuje zejména společnost INELSEV s.r.o., z převážné části se jedná o dodávky odborných montážních prací při výstavbě technologických celků Závazky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti dle délky Částka v tisících Kč Závazky po splatnosti do 30 dnů do 90 dnů 450 nad 90 dnů 241 Závazky po splatnosti celkem Převážnou většinu závazků po splatnosti tvoří nesplacené závazky společností ZPA DZ a.s. a SoftControl NET s.r.o Náklady na účetní audity Náklady spojené s auditem účetních závěrek, výročních zpráv a konsolidované účetní závěrky v součtu za uzavřené smlouvy a vyplacené vyšší náklady činily 640 tisíc Kč.

25 Příloha č. 1 POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SPOLEČENSTVÍ Základní organizační struktura společenství je znázorněna v následujícím schématu. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce. Mateřská společnost INELSEV Group a.s. INELSEV s.r.o. 100 % 50% INELSEV control s.r.o. ELSEV s.r.o. 50% SoftControl s.r.o. Fúze sloučením INELSEV Servis s.r.o. 100 % 100% CHEMSERVIS a.s. FeEltech s.r.o. 50 % 55% SoftControl NET s.r.o. ZPA - DZ a.s. 50 % 90% AVATES a.s.

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více