Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn 01 8015"

Transkript

1 Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn Obr. 1.2 Jiná tabule, pouïívaná na pracovi tích s radioaktivními látkami nebo na RTG pracovi tích. Tato tabule upozoràuje na druh pracovi tû, ale nefiíká jednoznaãnû, Ïe se jedná o pracovi tû s radionuklidy 41

2 Obr. 1.3 Eliminátor elektrostatického náboje (Ïlutá tyã nahofie) na potûrací stroji pro pogumování tkanin. Siln malfa záfiením se s povrchu tkaniny odstraní elektrostatick náboj a sníïí se nebezpeãí v buchu par pouïívan ch rozpou tûdel Obr. 1.4 Star piktogram, varující pfied radioaktivním záfiiãem 42

3 Obr. 1.5 Detail eliminátoru elektrostatického náboje Obr. 1.6 Olovûné stínící cihliãky 43

4 Obr. 1.7 Polohorká komora Obr. 1.8 Manipulátory, pouïívané v polohorké komofie k práci se záfiiãi 44

5 Obr. 1.9 Vnitfiek polohorké komory. V pozadí dálkovû ovládaná soustruhová hlava, slouïící k upnutí záfiiãe. Obr Detail uranového trezoru ke skladování záfiiãû v polohorké komofie 45

6 Obr. 2.1 Ionizaãní hlásiãe poïáru, vyrábûné b v. Teslou Liberec. Vlevo MHG 102 (2x35 kbq 241Am), uprostfied MHG 181 (35 kbq 241Am), vpravo MHG 103 (75 kbq 241Am). Podobnû jako MHG 181 vypadá ionizaãní hlásiã poïáru MHG 107, obsahující 35 kbq 241Am. Viz téï obr. 2.4 Obr. 2.2 Ionizaãní hlásiã poïáru MHG 102, vyrábûn b v. Teslou Liberec. Obsahuje 2x35 kbq 241Am. Foto b v. Tesla Liberec, âssr 46

7 Obr. 2.3 Ionizaãní hlásiã poïáru MHG 103, vyrábûn b v. Teslou Liberec. Záfiiãem je 241Am o aktivitû 75 kbq. Foto b v. Tesla Liberec, âssr Obr. 2.4 DrÏák zdroje 226Ra v ionizaãním hlásiãi poïáru MSK 101, vyrábûném Teslou Liberec. PrÛmûr 55 mm. Radionuklid je zalisován v drïáku uprostfied, aktivita je 51,8 kbq Obr. 2.5 Ionizaãní hlásiã poïáru VA-K-301, vyrábûn v NDR. Záfiiãem je 85Kr o aktivitû jen nûkolik desítek kbq. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 47

8 Obr. 3.1 MDG kryt záfiiãe k indikátoru poloh a hladin. PouÏití v zásobnících, nádrïích, silech apod. MÛÏe obsahovat buì 60Co o aktivitû do 23,3 GBq nebo 137Cs do 116,5 GBq. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.2 Kryt záfiiãe typové fiady VA-T-700, v robek NDR. Kryty mají litinov plá È a olovûné stínûní, jsou urãeny pro záfiiãe 137Cs a 60Co. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 48

9 Obr. 3.3 Kryt záfiiãe HHT 52 k indikátoru poloh a hladin, b v. Tesla Liberec. Vlastní záfiiã je umístûn v drïáku, zobrazeném spolu s manipulátorem na obr Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.4 Manipulátor a drïák záfiiãe pro kryty HHT-52 49

10 Obr. 3.5 MDG kryt záfiiãe urãen k montáïi do ochrann ch trubek. Záfiiã je 60Co o aktivitû do 700 MBq (ale s pfiídavn m stínûním i silnûj í). Vyrábûla Tesla Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.6 Sonda MSG 122 k indikátoru poloh a hladin, umístûná na boku zásobníku. Rozmûry 16x14 cm, hmotnost 1,2 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec- 50

11 51 Obr. 3.7 PouÏití indikátorû poloh a hladin MDG 300 jako hlídaãû ucpání na pásov ch dopravnících. Kryty záfiiãû jsou pfiidûlány na ãela násypek (v horní ãásti obrázku vlevo i vpravo). Mohou obsahovat buì 60Co do 2,33 GBq nebo 137Cs do 44 GBq. PrÛmûr 158 mm, délka 200 mm, hmotnost 30 kg. Firemní materiál b v. Tesly Liberec

12 Obr. 3.8 Sonda k indikátoru poloh a hladin typu VA-T-66 (univerzálnímu beta a gama relé), NDR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 3.9 Sonda k indikátoru poloh a hladin typu MKD 102. Kompletována se záfiiãi MDG 300, MDG 301 nebo MDG 201. Rozmûry 15x15x56 cm, hmotnost 8 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 52

13 Obr Sonda MKD 103 k indikátoru úrovnû hladiny a polohy. Sonda sama záfiiã neobsahuje, ale mûïe b t kompletována s kter mkoliv zdrojem záfiení z v roby b valé Tesly Liberec: MDG 300, MDG 301 nebo MDG 201 Obr Hustomûr pfiipevnûn na trubku, kterou protéká kapalina nebo suspenze. Typ ZPU-303, PLR. Záfiiã neuveden. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 53

14 Obr Hustomûr sovûtské v roby, typ PÎR-5. Kryt zdroje má rozmûry 26x39x10 (?) cm, hmotnost 60 kg, nebo 39x40x12 cm a hmotnost 90 kg. Záfiiã 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Pracovní kryt záfiiãe k hustomûru PÎR-2M, SSSR. Kryt má rozmûry 41x33x28 cm a hmotnost 145 kg nebo (pfii mírnû men ích rozmûrech) hmotnosti 95 ãi 65 kg. Zdroj záfiení: 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 54

15 Obr Ochrann kryt kolimátoru se záfiiãem MDN 202 k mûfiiãi hustoty. Válec má rozmûry 23x21 cm, hmotnost 22 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr Obr Funkãní uspofiádání kolimátoru se záfiiãem MDN 202 (viz pfiedchozí obrázek). Pod oranïov m krytem vpravo se nachází kolimátor se záfiiãem, vlevo je sonda, trubkou uprostfied proudí mûfiená kapalina ãi sypká látka. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 55

16 Obr Gamapopelomûr GE 1100.S, celkov pohled na zafiízení. Záfiiã se nachází pod pásem, mezi dvûma Ïlut mi uchy" je vidût piãka krytu. V robek firmy Enelex Chvaletice, âr. Firemní materiál firmy Enelex s.r.o. Chvaletice, âr. Viz téï obr a 3.19 Obr Sonda se záfiiãem MSG popelomûru MPC 102, umístûná nad pásov m dopravníkem v úpravnû uhlí nebo v elektrárnû apod. Uvnitfi beta záfiiã. Sonda 29x14x17 cm, 6,6 kg. V robek Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 56

17 Obr Provozní kontejner CsAm 16/II, pouïívan v gamapopelomûru GE 1100 S. Tyto pfiístroje obsahují 2 rozdílné záfiiãe: zdroj záfiení alfa a záfiení gama, v tomto pfiípadû 12 GBq 241Am a 0,62 GBq 137Cs. Stínûní je z ochuzeného uranu. V ka cca 16 cm. V robek KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Provozní kontejner CsAm 16/II, boãní pohled. Foto KODA - ÚJP Praha, a.s 57

18 Obr Laboratorní popelomûr MNG 202. Rozmûry 17x19x28 cm, hmotnost 8 kg. V robek b v. Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr Provozní kontejner záfiiãe popelomûru tuzemské v roby, byl v ak hojnû pouïíván i do jin ch zafiízení. Velikost 20 cm, hmotnost 25 kg 58

19 Obr Provozní kontejner pro popelomûr v roby NDR. Kontejner nese kuïelov kryt - záfiiã je v provozním stavu. Cca 25 cm, 44 kg Obr Provozní kontejner pro popelomûr v roby NDR. Kontejner nese válcov kryt - záfiiã je v neprovozním stavu. Vpravo je z krytu vy roubovan roub, nesoucí vlastní záfiiã 59

20 Obr Tlou Èkomûr VA-T-7O B, pouïívan v papírnách, gumárnách, válcovnách plechû a v lisovnách plast. hmot. Záfiiãem je 85Kr nebo 204Tl. V robek NDR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Polsk mûfiiã tlou Èky pogumování tkaniny ZPU Záfiiã neuveden. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 60

21 Obr Vlhkomûr VA-T PouÏívá se pro mûfiení vlhkosti sypk ch hmot tak, Ïe jeho sonda v ochranné trubce je zapu tûna do zásobníku ãi násypky mûfiené hmoty. Tato sonda (na rozdíl od fiady jin ch) obsahuje neutronov Pu-Be zdroj o aktivitû desítek GBq. Sonda 6x68 cm, cca 4 kg. V robek NDR. Tak, jako sonda tohoto vlhkomûru, vypadá naprostá vût ina karotáïních sond, spou tûn ch do vrtû. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Star sovûtsk karotáïní vlhkomûr pro mûlké vrty typu GGP-1. Záfiiãem je 137Cs. Sonda má rozmûry 5x50 cm a hmotnost 3 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 61

22 62 Obr Komponenty dopravníkové váhy, pracující na principu pohlcení gama záfiení hmotou. Kontejner se záfiiãem je vlevo, má rozmûry 24x30x44 kg, hmotnost zfiejmû ve vy ích desítkách aï prvních stovkách kg. Záfiiã 60Co. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV

23 Obr Radioizotopové mûfiidlo prûmûru sklenûn ch trubek ZPU-308, PLR. Mûfiící hlava má rozmûry 29x28x30 cm, hmotnost neuvedena. Záfiiã: 204Tl. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Regulátor naplnûní cigaretov ch dutinek, PLR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 63

24 Obr Rumunské olovûné a litinové provozní kontejnery typû Ci Pb a Ci Fe. Tlou Èka stínûní od 90 do 175 mm Pb nebo litiny, hmotnost 35, 68, 95 nebo 220 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Polské provozní a pfiepravní kontejnery fiady RT. Jsou litinové nebo olovûné a mohou obsahovat záfiiã o aktivitû aï desítek GBq pro kobalt. Hmotnosti jsou velmi rûzné, od 26 do 135 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 64

25 Obr Polsk provozní kontejner PrI-20 s Pb stínûním. Hmotnost 48 kg Obr Polsk provozní kontejner PrO-100 s Pb stínûním. Hmotnost 80 kg 65

26 Obr Sovûtsk provozní kontejner neurãeného typu. Tyto kontejnery jsou rûzn ch velikostí, vzhled zûstává pfiibliïnû t Ï. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Neurãen provozní kontejner. Podle nápisu byl v nûm pouïíván záfiiã 137Cs o aktivitû moïná 74 GBq 66

27 Obr. 4.1 Sovûtsk defektoskop GUP Kobalt-5-2. Záfiiã 60Co se nachází na vodorovném rameni vpravo. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 4.2 Sovûtsk defektoskop GUP-Tulij Záfiiãem je 170Tm (v katalogu uvedeno jako 170Tu). Uvádûná hmotnost 18 kg (?!) vãetnû stativu. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 67

28 Obr. 4.3 Sovûtsk defektoskop GUP- Kobalt Záfiiãem je 60Co. Kryt záfiiãe má rozmûry 14x14x28 cm, hmotnost vã. stativu 220 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV- Obr. 4.4 Pfienosn sovûtsk defektoskop RID-21 G. Záfiiãe je 137Cs. 17x23x25 cm, 14 kg + kontejner 50 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 68

29 Obr. 4.5 Sovûtsk univerzální pfienosn defektoskop RID-21. MÛÏe obsahovat zdroje 137Cs, 170Tm (v katalogu uvedeno jako 170Tu) nebo 75Se. Vlevo je vidût pfiepravní kontejner na záfiiãe. Hlava má rozmûry 28x28x16 cm, hmotnost je 25 kg. Pfiepravní kontejner na záfiiãe má rozmûry 28x32x37 cm a hmotnost 110 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 4.6 Sovûtsk defektoskop GUP-Cezij-2-1. Hlava 26x19x24 cm, 20 kg. Záfiiã 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 69

30 70 Obr. 4.7 âeskoslovensk defektoskop MYTED-5 a pfiepravní kontejner pro jeho záfiiãe - typ GP-Yb-3x5. Defektoskop má 13 mm uranové stínûní a hmotnost 4,75 kg. Jako záfiiã se v nûm pouïívá 169Yb o aktivitû max. 185 GBq. Kontejner má 15 mm U stínûní, hmotnost 5 kg a smí obsahovat nejv e 3x185 GBq 169Yb

31 Obr. 4.8 Defektoskop M18 "Molch" ("velk Mlok") pro kontrolu svarû plynovodû apod. Pfii práci je umístûn na dálkovû ovládaném vozíku (viz obr. 4.12), kter zaji Èuje pohyb v potrubí. Záfiiã 192Ir, max. 3,7 TBq. Stínûní je uranové Obr. 4.9 Defektoskop M18, jin pohled 71

32 Obr Defektoskop M6 "Molch" ("mal Mlok") pro kontrolu svarû plynovodû apod. Pfii práci je umístûn na dálkovû ovládaném vozíku (viz obr. 4.12), kter zaji Èuje pohyb v potrubí. Tento defektoskop obsahuje záfiiã 192Ir max. 740 GBq, stínûní má uranové Obr Defektoskop M6, jin pohled 72

33 Obr Komandogerät - ovladaã pohybu "mlokû" v potrubí. Záfiiã 137Cs, max. 13 GBq. Uranové stínûní, hmotnost pfiístroje 6,5 kg Obr Defektoskopy pouïívané v souãasné dobû: vlevo Gammamat TI-FF (18,5 kg, z toho 14 kg ochuzeného uranu, záfiiã max. 4,884 TBq 192Ir), vpravo Gammamat TI (13 kg, uranu 9,4 kg, záfiiã max. 1,5 TBq 192Ir). V robce VKTA Rossendorf, Nûmecko 73

34 Obr Rozebran Gammamat TIF. Vpravo jsou oddûleny oba díly stínûní z ochuzeného uranu. Pfiístroj mûïe obsahovat max. 3,75 TBq 192Ir Obr Rozebran Gammamat TIF. Jin pohled 74

35 Obr Defektoskopick pfiístroj z r typu OK 0.5. Pracovní kryt je v kyvn, záfiiã 137Cs se vysouvá na tyãi zezadu. V robce: První brnûnská strojírna, Z.K.G. Hmotnost i s podstavcem okolo 55 kg Obr Defektoskopick pfiístroj 0K pohled zpfiedu na pracovní uspofiádání Obr Defektoskopick pfiístroj 0K pohled zezadu na pracovní polohu s vysunut m záfiiãem 75

36 Obr Pfiepravní i pracovní kontejnery na defektoskopické záfiiãe ze cca let 20. stol. PouÏívalo se tehdy pouze 137Cs, max. aktivita pfiibliïnû 37 GBq. V ose "vajíãka" je kanál, ze kterého se pomocí tyãe vysouval záfiiã do pracovní polohy. Olovûné stínûní, ocelov plá È. Hmotnost pfiibliïnû 22 kg Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 76

37 Obr Torzo pracovního krytu pro defektoskopick záfiiã, kter se vysouval pomocí tyãe z kanálu uprostfied. V robek VEB Transformatoren - u. Röntgenwerk Dresden, DDR. Stínûní olovûné, plá È nejspí e litinov, pouïití pro záfiiãe 137Cs. Hmotnost asi 55 kg i se stojanem Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 77

38 Obr Historické pfiepravní i provozní kontejnery pro defektoskopii. Vût í a tûï í (cca 27 kg) obdoba "vajíãek", vyobrazen ch na obr a MoÏná slouïily jen pfiepravû, neboè vnitfiní kanál není prûchozí Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 78

39 Obr KuÏelovit kontejner, kter mûl snad slouïit jako pfiepravní, ale vzhledem ke své hmotnosti okolo 70 kg byl pouïíván nejspí e jen pro doãasné odkládání tyãe s defektoskopick m záfiiãem (viz napfi. obr. 4.17). PrÛmûr podstavy 27 cm, v ka 38 cm. Ocelov plá È, olovûné stínûní Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 79

40 Obr DrÏáky na záfiiãe, pouïívané v pracovních kontejnerech, nejãastûji v defektoskopech, k ovládání polohy záfiiãe. Mají vzhled bowdenû ãi housenkovit ch fietízkû. DrÏák záfiiãe, kter samotn má milimetrové rozmûry, se nachází na levém konci fietízku ãi bowdenu. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Defektoskopické bowdeny a fietízek. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 80

41 Obr. 5.1 Tresor s nástavcem pro skladování terapeutick ch záfiiãû v nemocnicích. Hmotnost 315 kg. V robek ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr. 5.2 TotéÏ bez nástavce, hmotnost 235 kg. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 81

42 Obr. 5.3 Pfiepravní kontejner Chirana M PouÏíval se pro pfiepravu lékafisk ch záfiiãû, vãetnû kapaln ch, a pro pfiepravu vzorkû vody z primárních okruhû jadern ch elektráren. Olovûné stínûní, hmotnost 31 kg. Zvlá tností tohoto kontejneru je oddûlitelné dno Obr. 5.4 Pfiepravní kontejner Chirana M 6102 v rozebraném stavu 82

43 Obr. 5.5 Olovûn pfiepravní kontejner, typ Chirana 392, v roba okolo r V ka 26 cm, prûmûr 14 cm, hmotnost 42 kg Obr. 5.6 Tent Ï kontejner otevfien 83

44 Obr. 5.7 TotéÏ jako na obr. 5.5 a 5.6, jen pfietfien bílou barvou. Je tfieba mít na pamûti, Ïe star í kontejnery nemívají títky ani grafické v straïné znaky Obr. 5.8 Star kontejner na skladování a pfiepravu onkologick ch sad v nemocnicích 84

45 Obr. 6.1 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 star ího data v roby - úchyty po stranách. Rozmûry 13x31 cm, hmotnost 45 kg. V robky ÚJP Praha Obr. 6.2 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 novûj ího provedení - oko k uchycení nahofie Obr. 6.3 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 novûj í v roby s demontovan m okem 85

46 Obr. 6.4 Pfiepravní kontejner HU-GP-40. Rozmûry 12,8x30 cm, hmotnost 22 kg. Foto KODA - ÚJP Praha, a.s. Obr. 6.5 Pfiepravní kontejner HU-GP-90. Je nejvût ím z typové fiady HU-GP. Rozmûry 15,6x35 cm, hmotnost 80 kg. Kontejnery mohou obsahovat rûzné záfiiãe, tento aï do jednotek GBq (pro 60Co). Foto KODA - ÚJP Praha, a.s. 86

47 Obr. 6.6 Dfievûná pfiepravní bedna na kontejnery typû HU-GP Obr. 6.7 Kontejner HU-GP-90 a jeho pfiepravní bedna 87

48 Obr. 6.8 Nyní vyrábûn ocelov pfiepravní obal na kontejnery HU-GP-20 a HU-GP-40 88

49 Obr. 6.9 Star í pfiepravní kontejner tfiídy A, typ TO-ACs-21. Uranové stínûní, celková v ka 30 cm, hmotnost 15 kg, max. 5x0,7 GBq 137Cs Obr Tent Ï otevfien 89

50 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy A, typu UK-12-SV. Uranové stínûní, hmotnost 92 kg Obr Pfiepravní kontejner nûkterého malého typu UK, nejspí e jde o UK-2. Stínûní z ochuzeného uranu 90

51 Obr Pfiepravní kontejner UK 2/II tfiídy B, v ka 25,5 cm, prûmûr velkého válce 14 cm, hmotnost 25 kg. Byl vyroben ve velkém poãtu kusû a urãen k pfiepravû max. 81 GBq 137Cs. Velmi podobn byl téï typ UK 2 a UK 2/I Obr Pfiepravní kontejner UK 8 v otevfieném stavu 91

52 Obr Pfiepravní kontejner UK-4. Urãen pro pfiepravu max. 14,8 TBq 192Ir (defektoskopické záfiiãe). V ka 27 cm, stínûní 52 mm U, hmotnost 30 kg. Kontejner se jiï nesmí pouïívat, nahradil ho UKI Obr Uvnitfi pfiepravního kontejneru UK-4 se nacházejí 4 hnízdová pouzdra o prûmûru 7,5 mm a délce 137 mm 92

53 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ SK-4. Max. aktivita 14,8 TBq pro 192Ir. Rozmûry 186x344 mm. Hmotnost 43 kg. V robce ÚJP Praha. Firemní materiál KOVO 93

54 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ UKI v transportním obalu. Uranové stínûní, 17x28 cm, hmotnost 50 kg. Max. aktivita 4x3.7 TBq 192Ir. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr TotéÏ v otevfieném stavu. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. 94

55 Obr Transportní obal pfiepravního kontejneru UKI-10. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ UKI-10 v otevfieném transportním obalu. Uranové stínûní, rozmûry 35x37 cm, hmotnost 103 kg. Max. aktivita 10x4,995 TBq 192Ir. V robek ÚJP Praha. TotéÏ s otevfien m transportním obalem. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Kontejner UKI-10 v otevfieném stavu. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. 95

56 Obr Pfiepravní obal kontejneru KM-47. Rozmûry 38x88 cm. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner KM-47 a jeho transportní obal v otevfieném stavu. Rozmûry 33x51 cm, hmotnost 136 kg. V robek ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner KM-47 v transportním obalu - pohled dovnitfi 96

57 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ CsAm 20 s pfiepravním obalem. Uranové stínûní, rozmûry 16x26 cm, hmotnost 14,6 kg. ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner CsAm 20 v rozebraném stavu. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 97

58 Obr Pfiepravní kontejner HPT-6 tfiídy A, uranové stínûní, prûmûr 25 cm, v ka 27 cm, hmotnost 80 kg. Urãen k pfiepravû max. 1,4 GBq 60Co, ale pouïíván i pro 137Cs a jiné nuklidy Obr Pfiepravní kontejner HPT-6 v otevfieném stavu. V popfiedí 5 hnízdov ch pouzder 98

59 Obr Pfiebíjecí kontejner HPT-1/L tfiídy A, 30 mm uranové stínûní, rozmûry 18 (prûmûr válce 9 cm) x22 cm, hmotnost 18,5 kg. Max. 0,234 GBq 60Co Obr Pfiebíjecí kontejner HPT-1 tfiídy A, 52 mm uranové stínûní, prûmûr válce 13 cm, délka 24 cm, hmotnost 39 kg. SlouÏil k doãasnému ukládání max. 3,2 GBq 60Co 99

60 Obr Pfiepravní obal na kontejner tfiídy B, typ BG-22, nûmecké v roby. Rozmûry 30x40 cm, hmotnost vã. kontejneru 110 kg. PouÏívá se na záfiiãe o vysoké aktivitû Obr Tent Ï otevfien, uvnitfi je kontejner 100

61 Obr BlíÏe neidentifikovan pfiepravní kontejner nejspí e sovûtské v roby. Rozmûry cca 25x25 cm Obr Pfiepravní sud na kontejner sovûtské v roby. Barva není pûvodní. Rozmûry cca 25x40 cm, hmotnost 55 kg 101

62 Obr Pfiepravní nádoba kontejneru KIZ sovûtské v roby. Rozmûry 26x36 cm, hmotnost 87 kg Obr Star í pfiepravní kontejner KIZ sovûtské v roby, jiï bez oznaãení. Ocelov obal, olovûné stínûní, rozmûry válce 22x30 cm, hmotnost cca 100 kg 102

63 Obr Torzo pfiepravního sudu na kontejner sovûtské v roby. Na títku je uvedena hmotnost sudu 12 kg, kontejneru 55 kg Obr Star pfiepravní obal neurãeného typu 103

64 Obr Prototyp pfiepravního obalu pro velké kontejnery. PrÛmûr cca 35 cm Obr Vnûj í pfiepravní obal, pouïívan na úloïi ti rad. odpadu. V ka odhadnuta na cm, hmotnost neuvedena 104

65 Obr Hnízdové pouzdro. Rozmûry 4x11 cm, hmotnost 250 g Obr Atypické vnitfiní pouzdro radioaktivního záfiiãe. V robce neznám. Rozmûry 8x43 cm 105

66 Obr Olovûné pfiepravní kontejnery na záfiiãe OK-25 a OK-35. V ka cca 30 cm, hmotnost 25 a 35 kg. V robek ÚJP Praha Obr TytéÏ otevfiené 106

67 Obr Star typ pfiepravního kontejneru. Olovûné stínûní. Barva není pûvodní Obr Tent Ï otevfien. Celková v ka kolem 30 cm, hmotnost asi 30 kg 107

68 Obr Vnûj í olovûné kontejnerky pro záfiiãe o aktivitû do stovek kbq Obr Vnitfiní olovûné kontejnerky pro záfiiãe o aktivitû do stovek kbq 108

69 Obr Kontejnerek FH 35 D nûmecké v roby. Rozmûry 6x6 cm, hmotnost cca 1,5 kg Obr Kontejnerek P 20 polské v roby. Rozmûry 6,6x9,5 cm Obr Kontejnerek P 30 polské v roby. Rozmûry 9x11 cm 109

70 Obr Malé olovûné krabiãky o rozmûrech 6,5-8,0 x cca 4 cm, pouïívané pro dodávky 90Sr Obr Plechovky, ve kter ch byly pfiepravovány záfiiãe 241Am, pouïívané v ionizaãních hlásiãích poïáru, vyrábûn ch v Tesle Liberec. Záfiiãe mûly aktivitu od 35 do 75 kbq Obr Krabice, tvofiící nejsvrchnûj í obal pfii dodávkách radioaktivních preparátû. Uvnitfi je plechovka, v níï je teprve kontejner s preparátem. ÚVVVR Praha 110

71 Obr. 7.1 Luminiscenãní barva obsahující 226Ra nalezená v komunálním odpadu. Vyrábûno v 60. letech minulého století, aktivita - fiádovû MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu xgy/h. MoÏn pûvodce v âr: provozovny b valé Mikrotechny. Foto SÚRO Obr. 7.2 Dal í pfiíklad luminiscenãní barvy obsahující 226Ra nalezené v komunálním odpadu. Foto SÚRO 111

72 Obr. 7.3 Polotovar hodinového ciferníku s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra a 90Sr nalezené v komunálním odpadu. Aktivita - fiádovû MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu xgy/h. Foto SÚRO Obr. 7.4 Matrice hodinov ch ciferníkû s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra a 90Sr nalezené v komunálním odpadu. Foto SÚRO 112

73 Obr. 7.5 Vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra nalezen v kovovém rotu. Aktivita kbq, dávkov pfiíkon v kontaktu 1-10 xgy/h. Foto SÚRO Obr. 7.6 Jin vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra. Foto SÚRO 113

74 Obr. 7.7 Dal í vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra. Foto SÚRO Obr. 7.8 PoÏární hlásiãe s 226Ra ãi 241Am nalezené v komunálním odpadu. Aktivita 226Ra ~ 50 kbq, aktivita 241Am ~ 1MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu 0,1-3 xgy/h. Foto SÚRO 114

75 Obr. 7.9 Kabelové zesilovaãe osazené bleskojistkami obsahujícími 226Ra nalezené v kovovém rotu. V robce Tesla RoÏnov. Aktivita 226Ra ~ 30 kbq, dávkov pfiíkon v kontaktu 3 xgy/h. Foto SÚRO Obr Kabelové zesilovaãe osazené bleskojistkami obsahujícími 226Ra. Pohled na celé zafiízení. Foto SÚRO 115

76 Obr Hutnické v robky kontaminované 60Co z náhodnû roztaven ch zdrojû. Aktivity v rozmezí desítek kbq/kg aï desítek MBq/kg, dávkové pfiíkony v kontaktu xgy/h. emenice. Foto SÚRO Obr Hutnické v robky kontaminované 60Co z náhodnû roztaven ch zdrojû. Aktivity v rozmezí desítek kbq/kg aï desítek MBq/kg, dávkové pfiíkony v kontaktu xgy/h. Radlice. Foto SÚRO 116

77 Obr Zemûdûlsk stroj (kultivátor), nûkteré z jeho pruïn ch drïákû radliãek byly vyrobeny z tavby kontaminované 60Co. Foto SÚJB Obr PruÏn drïák radliãek kultivátoru, vyroben z tavby kontaminované 60Co. Mûrná aktivita v r cca 2 MBq/kg, dávkov pfiíkon v kontaktu cca 500 xgy/h. Foto SÚJB 117

78 Obr Zdroj 90Sr z tlou Èkomûru nalezen v kovovém rotu. PÛvodní aktivita 740 MBq, dávkov pfiíkon v 1m cca 1 xgy/h. Foto SÚRO Obr Zdroj 60Co (pravdûpodobnû) z hladinomûru nalezen v kovovém rotu. Aktivita cca 500 kbq. Foto SÚRO 118

79 Obr Mûfiiã tlou Èky námrazy z vojensk ch letadel obsahující 90Sr nalezen v kovovém rotu. Aktivita - stovky MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu - jednotky mgy/h (bez olovûné krytky). Foto SÚRO Obr TotéÏ, jin pohled. Foto SÚRO 119

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

MANIPULAČNÍ POMŮCKY. U Nových vil 18, 100 00 Praha 10, CZ EMPOS spol. s r.o.

MANIPULAČNÍ POMŮCKY. U Nových vil 18, 100 00 Praha 10, CZ EMPOS spol. s r.o. MANIPULAČNÍ POMŮCKY Trezorek pro ukládání radioaktivního odpadu TS-1 Trezorek pro průběžné ukládání radioaktivního odpadu na pracovištích nukleární medicíny typ TS-1 slouží v průběhu pracovní doby ke snadnému

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika NÁBYTKOVÁ KOLEâKA PEVNÁ Nábytkové koleãko pevné 24 koleãko v lisek z plastické hmoty, ãerné tûleso v lisek z ocelového plechu, povrchovû

Více

Speciální systém upevnění trubek a kabelů

Speciální systém upevnění trubek a kabelů Ke speciálním systémûm upevnûní kabelû a trubek patfií kabelové pásky, upínací a montáïní pásky, za pomocí kter ch lze upevnit kabely a trubky na mfiíïové Ïlaby nebo jiné montáïní konstrukce. Kompletní

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

ED150mm f2.0. CZ Instrukce

ED150mm f2.0. CZ Instrukce ED150mm f2.0 CZ Instrukce Pro zákazníky v Evropû Znaãka»CE«znamená, Ïe je tento v robek v souladu s evropsk mi poïadavky na bezpeãnost, zdraví, Ïivotní prostfiedí a ochranu zákazníka. Pfiehrávaãe s oznaãením

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1 Legislativní požadavky na shromažďování, třídění a skladování radioaktivních odpadů s ohledem na jejich aktivitu, radionuklidové složení a fyzikálně chemické vlastnosti Petr Kovařík Centrum nakládání s

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, www.vf.cz Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko XXXVI.

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 γ - sonda pro měření nízkých dávek NaI 25D38 Druh záření: γ a RTG záření Jmenovitý rozsah energie fotonů: 25 kev 1.3 MeV, max. chyba měření ±50 % krystal

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

PNE 34 8401 Konzola 1 200 Příloha 01

PNE 34 8401 Konzola 1 200 Příloha 01 PNE 34 8401 Konzola 1 200 Příloha 01 1200 940 80 130 280 18 x 40 130 35 150 150 150 150 35 OTVORY 22 Zatížení: Pro jednoduché sloupy, sloup DBV a koncová na zeď V přímé trase 4 x 1,1 kn S výztužným pasem

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

Kanceláfisk nábytek EURO 2000

Kanceláfisk nábytek EURO 2000 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek EURO 2000 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch prvkû (rohov ch dílû apod.), stolové nástavby a clony nohou jsou provedeny v dezénech edobílá, a- chátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Systémy odbočovacích krabic

Systémy odbočovacích krabic Odboãovací kabelové krabice z termoplastu a duroplastu v rûzn ch provedeních a pro v echny oblasti pouïití: od staveb bytû, prûmyslov ch staveb a komerãní v stavby pfies vefiejnou oblast aï po objektovou

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Giotto 1266-1336 "Nanebevstoupení" Scrovegnská kaple (Padova) AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY V vojové laboratofie firmy ELVOX se zamûfiily na v voj zafiízení, pfii ly s mnoha fie eními a nápady, pro oblast

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev Dokument 1/2013 Tlaková lahev Zpracovali: ãlenové PS 3 âatp Praha, duben 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Dodávky plynû... 4 3.

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

EverGlow Katalog 2005 v11 10.5.2006 13:51 Page I. KdyÏ nechcete spoléhat na náhodu Fotoluminiscenãní v robky

EverGlow Katalog 2005 v11 10.5.2006 13:51 Page I. KdyÏ nechcete spoléhat na náhodu Fotoluminiscenãní v robky EverGlow Katalog 2005 v11 10.5.2006 13:51 Page I KdyÏ nechcete spoléhat na náhodu Fotoluminiscenãní v robky Pfiíruãka pro nákup 2006 / 2007 EverGlow Katalog 2005 v11 10.5.2006 13:52 Page II UkáÏeme Vám,

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více