Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn 01 8015"

Transkript

1 Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn Obr. 1.2 Jiná tabule, pouïívaná na pracovi tích s radioaktivními látkami nebo na RTG pracovi tích. Tato tabule upozoràuje na druh pracovi tû, ale nefiíká jednoznaãnû, Ïe se jedná o pracovi tû s radionuklidy 41

2 Obr. 1.3 Eliminátor elektrostatického náboje (Ïlutá tyã nahofie) na potûrací stroji pro pogumování tkanin. Siln malfa záfiením se s povrchu tkaniny odstraní elektrostatick náboj a sníïí se nebezpeãí v buchu par pouïívan ch rozpou tûdel Obr. 1.4 Star piktogram, varující pfied radioaktivním záfiiãem 42

3 Obr. 1.5 Detail eliminátoru elektrostatického náboje Obr. 1.6 Olovûné stínící cihliãky 43

4 Obr. 1.7 Polohorká komora Obr. 1.8 Manipulátory, pouïívané v polohorké komofie k práci se záfiiãi 44

5 Obr. 1.9 Vnitfiek polohorké komory. V pozadí dálkovû ovládaná soustruhová hlava, slouïící k upnutí záfiiãe. Obr Detail uranového trezoru ke skladování záfiiãû v polohorké komofie 45

6 Obr. 2.1 Ionizaãní hlásiãe poïáru, vyrábûné b v. Teslou Liberec. Vlevo MHG 102 (2x35 kbq 241Am), uprostfied MHG 181 (35 kbq 241Am), vpravo MHG 103 (75 kbq 241Am). Podobnû jako MHG 181 vypadá ionizaãní hlásiã poïáru MHG 107, obsahující 35 kbq 241Am. Viz téï obr. 2.4 Obr. 2.2 Ionizaãní hlásiã poïáru MHG 102, vyrábûn b v. Teslou Liberec. Obsahuje 2x35 kbq 241Am. Foto b v. Tesla Liberec, âssr 46

7 Obr. 2.3 Ionizaãní hlásiã poïáru MHG 103, vyrábûn b v. Teslou Liberec. Záfiiãem je 241Am o aktivitû 75 kbq. Foto b v. Tesla Liberec, âssr Obr. 2.4 DrÏák zdroje 226Ra v ionizaãním hlásiãi poïáru MSK 101, vyrábûném Teslou Liberec. PrÛmûr 55 mm. Radionuklid je zalisován v drïáku uprostfied, aktivita je 51,8 kbq Obr. 2.5 Ionizaãní hlásiã poïáru VA-K-301, vyrábûn v NDR. Záfiiãem je 85Kr o aktivitû jen nûkolik desítek kbq. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 47

8 Obr. 3.1 MDG kryt záfiiãe k indikátoru poloh a hladin. PouÏití v zásobnících, nádrïích, silech apod. MÛÏe obsahovat buì 60Co o aktivitû do 23,3 GBq nebo 137Cs do 116,5 GBq. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.2 Kryt záfiiãe typové fiady VA-T-700, v robek NDR. Kryty mají litinov plá È a olovûné stínûní, jsou urãeny pro záfiiãe 137Cs a 60Co. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 48

9 Obr. 3.3 Kryt záfiiãe HHT 52 k indikátoru poloh a hladin, b v. Tesla Liberec. Vlastní záfiiã je umístûn v drïáku, zobrazeném spolu s manipulátorem na obr Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.4 Manipulátor a drïák záfiiãe pro kryty HHT-52 49

10 Obr. 3.5 MDG kryt záfiiãe urãen k montáïi do ochrann ch trubek. Záfiiã je 60Co o aktivitû do 700 MBq (ale s pfiídavn m stínûním i silnûj í). Vyrábûla Tesla Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.6 Sonda MSG 122 k indikátoru poloh a hladin, umístûná na boku zásobníku. Rozmûry 16x14 cm, hmotnost 1,2 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec- 50

11 51 Obr. 3.7 PouÏití indikátorû poloh a hladin MDG 300 jako hlídaãû ucpání na pásov ch dopravnících. Kryty záfiiãû jsou pfiidûlány na ãela násypek (v horní ãásti obrázku vlevo i vpravo). Mohou obsahovat buì 60Co do 2,33 GBq nebo 137Cs do 44 GBq. PrÛmûr 158 mm, délka 200 mm, hmotnost 30 kg. Firemní materiál b v. Tesly Liberec

12 Obr. 3.8 Sonda k indikátoru poloh a hladin typu VA-T-66 (univerzálnímu beta a gama relé), NDR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 3.9 Sonda k indikátoru poloh a hladin typu MKD 102. Kompletována se záfiiãi MDG 300, MDG 301 nebo MDG 201. Rozmûry 15x15x56 cm, hmotnost 8 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 52

13 Obr Sonda MKD 103 k indikátoru úrovnû hladiny a polohy. Sonda sama záfiiã neobsahuje, ale mûïe b t kompletována s kter mkoliv zdrojem záfiení z v roby b valé Tesly Liberec: MDG 300, MDG 301 nebo MDG 201 Obr Hustomûr pfiipevnûn na trubku, kterou protéká kapalina nebo suspenze. Typ ZPU-303, PLR. Záfiiã neuveden. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 53

14 Obr Hustomûr sovûtské v roby, typ PÎR-5. Kryt zdroje má rozmûry 26x39x10 (?) cm, hmotnost 60 kg, nebo 39x40x12 cm a hmotnost 90 kg. Záfiiã 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Pracovní kryt záfiiãe k hustomûru PÎR-2M, SSSR. Kryt má rozmûry 41x33x28 cm a hmotnost 145 kg nebo (pfii mírnû men ích rozmûrech) hmotnosti 95 ãi 65 kg. Zdroj záfiení: 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 54

15 Obr Ochrann kryt kolimátoru se záfiiãem MDN 202 k mûfiiãi hustoty. Válec má rozmûry 23x21 cm, hmotnost 22 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr Obr Funkãní uspofiádání kolimátoru se záfiiãem MDN 202 (viz pfiedchozí obrázek). Pod oranïov m krytem vpravo se nachází kolimátor se záfiiãem, vlevo je sonda, trubkou uprostfied proudí mûfiená kapalina ãi sypká látka. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 55

16 Obr Gamapopelomûr GE 1100.S, celkov pohled na zafiízení. Záfiiã se nachází pod pásem, mezi dvûma Ïlut mi uchy" je vidût piãka krytu. V robek firmy Enelex Chvaletice, âr. Firemní materiál firmy Enelex s.r.o. Chvaletice, âr. Viz téï obr a 3.19 Obr Sonda se záfiiãem MSG popelomûru MPC 102, umístûná nad pásov m dopravníkem v úpravnû uhlí nebo v elektrárnû apod. Uvnitfi beta záfiiã. Sonda 29x14x17 cm, 6,6 kg. V robek Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 56

17 Obr Provozní kontejner CsAm 16/II, pouïívan v gamapopelomûru GE 1100 S. Tyto pfiístroje obsahují 2 rozdílné záfiiãe: zdroj záfiení alfa a záfiení gama, v tomto pfiípadû 12 GBq 241Am a 0,62 GBq 137Cs. Stínûní je z ochuzeného uranu. V ka cca 16 cm. V robek KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Provozní kontejner CsAm 16/II, boãní pohled. Foto KODA - ÚJP Praha, a.s 57

18 Obr Laboratorní popelomûr MNG 202. Rozmûry 17x19x28 cm, hmotnost 8 kg. V robek b v. Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr Provozní kontejner záfiiãe popelomûru tuzemské v roby, byl v ak hojnû pouïíván i do jin ch zafiízení. Velikost 20 cm, hmotnost 25 kg 58

19 Obr Provozní kontejner pro popelomûr v roby NDR. Kontejner nese kuïelov kryt - záfiiã je v provozním stavu. Cca 25 cm, 44 kg Obr Provozní kontejner pro popelomûr v roby NDR. Kontejner nese válcov kryt - záfiiã je v neprovozním stavu. Vpravo je z krytu vy roubovan roub, nesoucí vlastní záfiiã 59

20 Obr Tlou Èkomûr VA-T-7O B, pouïívan v papírnách, gumárnách, válcovnách plechû a v lisovnách plast. hmot. Záfiiãem je 85Kr nebo 204Tl. V robek NDR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Polsk mûfiiã tlou Èky pogumování tkaniny ZPU Záfiiã neuveden. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 60

21 Obr Vlhkomûr VA-T PouÏívá se pro mûfiení vlhkosti sypk ch hmot tak, Ïe jeho sonda v ochranné trubce je zapu tûna do zásobníku ãi násypky mûfiené hmoty. Tato sonda (na rozdíl od fiady jin ch) obsahuje neutronov Pu-Be zdroj o aktivitû desítek GBq. Sonda 6x68 cm, cca 4 kg. V robek NDR. Tak, jako sonda tohoto vlhkomûru, vypadá naprostá vût ina karotáïních sond, spou tûn ch do vrtû. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Star sovûtsk karotáïní vlhkomûr pro mûlké vrty typu GGP-1. Záfiiãem je 137Cs. Sonda má rozmûry 5x50 cm a hmotnost 3 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 61

22 62 Obr Komponenty dopravníkové váhy, pracující na principu pohlcení gama záfiení hmotou. Kontejner se záfiiãem je vlevo, má rozmûry 24x30x44 kg, hmotnost zfiejmû ve vy ích desítkách aï prvních stovkách kg. Záfiiã 60Co. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV

23 Obr Radioizotopové mûfiidlo prûmûru sklenûn ch trubek ZPU-308, PLR. Mûfiící hlava má rozmûry 29x28x30 cm, hmotnost neuvedena. Záfiiã: 204Tl. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Regulátor naplnûní cigaretov ch dutinek, PLR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 63

24 Obr Rumunské olovûné a litinové provozní kontejnery typû Ci Pb a Ci Fe. Tlou Èka stínûní od 90 do 175 mm Pb nebo litiny, hmotnost 35, 68, 95 nebo 220 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Polské provozní a pfiepravní kontejnery fiady RT. Jsou litinové nebo olovûné a mohou obsahovat záfiiã o aktivitû aï desítek GBq pro kobalt. Hmotnosti jsou velmi rûzné, od 26 do 135 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 64

25 Obr Polsk provozní kontejner PrI-20 s Pb stínûním. Hmotnost 48 kg Obr Polsk provozní kontejner PrO-100 s Pb stínûním. Hmotnost 80 kg 65

26 Obr Sovûtsk provozní kontejner neurãeného typu. Tyto kontejnery jsou rûzn ch velikostí, vzhled zûstává pfiibliïnû t Ï. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Neurãen provozní kontejner. Podle nápisu byl v nûm pouïíván záfiiã 137Cs o aktivitû moïná 74 GBq 66

27 Obr. 4.1 Sovûtsk defektoskop GUP Kobalt-5-2. Záfiiã 60Co se nachází na vodorovném rameni vpravo. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 4.2 Sovûtsk defektoskop GUP-Tulij Záfiiãem je 170Tm (v katalogu uvedeno jako 170Tu). Uvádûná hmotnost 18 kg (?!) vãetnû stativu. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 67

28 Obr. 4.3 Sovûtsk defektoskop GUP- Kobalt Záfiiãem je 60Co. Kryt záfiiãe má rozmûry 14x14x28 cm, hmotnost vã. stativu 220 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV- Obr. 4.4 Pfienosn sovûtsk defektoskop RID-21 G. Záfiiãe je 137Cs. 17x23x25 cm, 14 kg + kontejner 50 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 68

29 Obr. 4.5 Sovûtsk univerzální pfienosn defektoskop RID-21. MÛÏe obsahovat zdroje 137Cs, 170Tm (v katalogu uvedeno jako 170Tu) nebo 75Se. Vlevo je vidût pfiepravní kontejner na záfiiãe. Hlava má rozmûry 28x28x16 cm, hmotnost je 25 kg. Pfiepravní kontejner na záfiiãe má rozmûry 28x32x37 cm a hmotnost 110 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 4.6 Sovûtsk defektoskop GUP-Cezij-2-1. Hlava 26x19x24 cm, 20 kg. Záfiiã 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 69

30 70 Obr. 4.7 âeskoslovensk defektoskop MYTED-5 a pfiepravní kontejner pro jeho záfiiãe - typ GP-Yb-3x5. Defektoskop má 13 mm uranové stínûní a hmotnost 4,75 kg. Jako záfiiã se v nûm pouïívá 169Yb o aktivitû max. 185 GBq. Kontejner má 15 mm U stínûní, hmotnost 5 kg a smí obsahovat nejv e 3x185 GBq 169Yb

31 Obr. 4.8 Defektoskop M18 "Molch" ("velk Mlok") pro kontrolu svarû plynovodû apod. Pfii práci je umístûn na dálkovû ovládaném vozíku (viz obr. 4.12), kter zaji Èuje pohyb v potrubí. Záfiiã 192Ir, max. 3,7 TBq. Stínûní je uranové Obr. 4.9 Defektoskop M18, jin pohled 71

32 Obr Defektoskop M6 "Molch" ("mal Mlok") pro kontrolu svarû plynovodû apod. Pfii práci je umístûn na dálkovû ovládaném vozíku (viz obr. 4.12), kter zaji Èuje pohyb v potrubí. Tento defektoskop obsahuje záfiiã 192Ir max. 740 GBq, stínûní má uranové Obr Defektoskop M6, jin pohled 72

33 Obr Komandogerät - ovladaã pohybu "mlokû" v potrubí. Záfiiã 137Cs, max. 13 GBq. Uranové stínûní, hmotnost pfiístroje 6,5 kg Obr Defektoskopy pouïívané v souãasné dobû: vlevo Gammamat TI-FF (18,5 kg, z toho 14 kg ochuzeného uranu, záfiiã max. 4,884 TBq 192Ir), vpravo Gammamat TI (13 kg, uranu 9,4 kg, záfiiã max. 1,5 TBq 192Ir). V robce VKTA Rossendorf, Nûmecko 73

34 Obr Rozebran Gammamat TIF. Vpravo jsou oddûleny oba díly stínûní z ochuzeného uranu. Pfiístroj mûïe obsahovat max. 3,75 TBq 192Ir Obr Rozebran Gammamat TIF. Jin pohled 74

35 Obr Defektoskopick pfiístroj z r typu OK 0.5. Pracovní kryt je v kyvn, záfiiã 137Cs se vysouvá na tyãi zezadu. V robce: První brnûnská strojírna, Z.K.G. Hmotnost i s podstavcem okolo 55 kg Obr Defektoskopick pfiístroj 0K pohled zpfiedu na pracovní uspofiádání Obr Defektoskopick pfiístroj 0K pohled zezadu na pracovní polohu s vysunut m záfiiãem 75

36 Obr Pfiepravní i pracovní kontejnery na defektoskopické záfiiãe ze cca let 20. stol. PouÏívalo se tehdy pouze 137Cs, max. aktivita pfiibliïnû 37 GBq. V ose "vajíãka" je kanál, ze kterého se pomocí tyãe vysouval záfiiã do pracovní polohy. Olovûné stínûní, ocelov plá È. Hmotnost pfiibliïnû 22 kg Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 76

37 Obr Torzo pracovního krytu pro defektoskopick záfiiã, kter se vysouval pomocí tyãe z kanálu uprostfied. V robek VEB Transformatoren - u. Röntgenwerk Dresden, DDR. Stínûní olovûné, plá È nejspí e litinov, pouïití pro záfiiãe 137Cs. Hmotnost asi 55 kg i se stojanem Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 77

38 Obr Historické pfiepravní i provozní kontejnery pro defektoskopii. Vût í a tûï í (cca 27 kg) obdoba "vajíãek", vyobrazen ch na obr a MoÏná slouïily jen pfiepravû, neboè vnitfiní kanál není prûchozí Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 78

39 Obr KuÏelovit kontejner, kter mûl snad slouïit jako pfiepravní, ale vzhledem ke své hmotnosti okolo 70 kg byl pouïíván nejspí e jen pro doãasné odkládání tyãe s defektoskopick m záfiiãem (viz napfi. obr. 4.17). PrÛmûr podstavy 27 cm, v ka 38 cm. Ocelov plá È, olovûné stínûní Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 79

40 Obr DrÏáky na záfiiãe, pouïívané v pracovních kontejnerech, nejãastûji v defektoskopech, k ovládání polohy záfiiãe. Mají vzhled bowdenû ãi housenkovit ch fietízkû. DrÏák záfiiãe, kter samotn má milimetrové rozmûry, se nachází na levém konci fietízku ãi bowdenu. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Defektoskopické bowdeny a fietízek. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 80

41 Obr. 5.1 Tresor s nástavcem pro skladování terapeutick ch záfiiãû v nemocnicích. Hmotnost 315 kg. V robek ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr. 5.2 TotéÏ bez nástavce, hmotnost 235 kg. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 81

42 Obr. 5.3 Pfiepravní kontejner Chirana M PouÏíval se pro pfiepravu lékafisk ch záfiiãû, vãetnû kapaln ch, a pro pfiepravu vzorkû vody z primárních okruhû jadern ch elektráren. Olovûné stínûní, hmotnost 31 kg. Zvlá tností tohoto kontejneru je oddûlitelné dno Obr. 5.4 Pfiepravní kontejner Chirana M 6102 v rozebraném stavu 82

43 Obr. 5.5 Olovûn pfiepravní kontejner, typ Chirana 392, v roba okolo r V ka 26 cm, prûmûr 14 cm, hmotnost 42 kg Obr. 5.6 Tent Ï kontejner otevfien 83

44 Obr. 5.7 TotéÏ jako na obr. 5.5 a 5.6, jen pfietfien bílou barvou. Je tfieba mít na pamûti, Ïe star í kontejnery nemívají títky ani grafické v straïné znaky Obr. 5.8 Star kontejner na skladování a pfiepravu onkologick ch sad v nemocnicích 84

45 Obr. 6.1 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 star ího data v roby - úchyty po stranách. Rozmûry 13x31 cm, hmotnost 45 kg. V robky ÚJP Praha Obr. 6.2 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 novûj ího provedení - oko k uchycení nahofie Obr. 6.3 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 novûj í v roby s demontovan m okem 85

46 Obr. 6.4 Pfiepravní kontejner HU-GP-40. Rozmûry 12,8x30 cm, hmotnost 22 kg. Foto KODA - ÚJP Praha, a.s. Obr. 6.5 Pfiepravní kontejner HU-GP-90. Je nejvût ím z typové fiady HU-GP. Rozmûry 15,6x35 cm, hmotnost 80 kg. Kontejnery mohou obsahovat rûzné záfiiãe, tento aï do jednotek GBq (pro 60Co). Foto KODA - ÚJP Praha, a.s. 86

47 Obr. 6.6 Dfievûná pfiepravní bedna na kontejnery typû HU-GP Obr. 6.7 Kontejner HU-GP-90 a jeho pfiepravní bedna 87

48 Obr. 6.8 Nyní vyrábûn ocelov pfiepravní obal na kontejnery HU-GP-20 a HU-GP-40 88

49 Obr. 6.9 Star í pfiepravní kontejner tfiídy A, typ TO-ACs-21. Uranové stínûní, celková v ka 30 cm, hmotnost 15 kg, max. 5x0,7 GBq 137Cs Obr Tent Ï otevfien 89

50 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy A, typu UK-12-SV. Uranové stínûní, hmotnost 92 kg Obr Pfiepravní kontejner nûkterého malého typu UK, nejspí e jde o UK-2. Stínûní z ochuzeného uranu 90

51 Obr Pfiepravní kontejner UK 2/II tfiídy B, v ka 25,5 cm, prûmûr velkého válce 14 cm, hmotnost 25 kg. Byl vyroben ve velkém poãtu kusû a urãen k pfiepravû max. 81 GBq 137Cs. Velmi podobn byl téï typ UK 2 a UK 2/I Obr Pfiepravní kontejner UK 8 v otevfieném stavu 91

52 Obr Pfiepravní kontejner UK-4. Urãen pro pfiepravu max. 14,8 TBq 192Ir (defektoskopické záfiiãe). V ka 27 cm, stínûní 52 mm U, hmotnost 30 kg. Kontejner se jiï nesmí pouïívat, nahradil ho UKI Obr Uvnitfi pfiepravního kontejneru UK-4 se nacházejí 4 hnízdová pouzdra o prûmûru 7,5 mm a délce 137 mm 92

53 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ SK-4. Max. aktivita 14,8 TBq pro 192Ir. Rozmûry 186x344 mm. Hmotnost 43 kg. V robce ÚJP Praha. Firemní materiál KOVO 93

54 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ UKI v transportním obalu. Uranové stínûní, 17x28 cm, hmotnost 50 kg. Max. aktivita 4x3.7 TBq 192Ir. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr TotéÏ v otevfieném stavu. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. 94

55 Obr Transportní obal pfiepravního kontejneru UKI-10. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ UKI-10 v otevfieném transportním obalu. Uranové stínûní, rozmûry 35x37 cm, hmotnost 103 kg. Max. aktivita 10x4,995 TBq 192Ir. V robek ÚJP Praha. TotéÏ s otevfien m transportním obalem. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Kontejner UKI-10 v otevfieném stavu. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. 95

56 Obr Pfiepravní obal kontejneru KM-47. Rozmûry 38x88 cm. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner KM-47 a jeho transportní obal v otevfieném stavu. Rozmûry 33x51 cm, hmotnost 136 kg. V robek ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner KM-47 v transportním obalu - pohled dovnitfi 96

57 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ CsAm 20 s pfiepravním obalem. Uranové stínûní, rozmûry 16x26 cm, hmotnost 14,6 kg. ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner CsAm 20 v rozebraném stavu. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 97

58 Obr Pfiepravní kontejner HPT-6 tfiídy A, uranové stínûní, prûmûr 25 cm, v ka 27 cm, hmotnost 80 kg. Urãen k pfiepravû max. 1,4 GBq 60Co, ale pouïíván i pro 137Cs a jiné nuklidy Obr Pfiepravní kontejner HPT-6 v otevfieném stavu. V popfiedí 5 hnízdov ch pouzder 98

59 Obr Pfiebíjecí kontejner HPT-1/L tfiídy A, 30 mm uranové stínûní, rozmûry 18 (prûmûr válce 9 cm) x22 cm, hmotnost 18,5 kg. Max. 0,234 GBq 60Co Obr Pfiebíjecí kontejner HPT-1 tfiídy A, 52 mm uranové stínûní, prûmûr válce 13 cm, délka 24 cm, hmotnost 39 kg. SlouÏil k doãasnému ukládání max. 3,2 GBq 60Co 99

60 Obr Pfiepravní obal na kontejner tfiídy B, typ BG-22, nûmecké v roby. Rozmûry 30x40 cm, hmotnost vã. kontejneru 110 kg. PouÏívá se na záfiiãe o vysoké aktivitû Obr Tent Ï otevfien, uvnitfi je kontejner 100

61 Obr BlíÏe neidentifikovan pfiepravní kontejner nejspí e sovûtské v roby. Rozmûry cca 25x25 cm Obr Pfiepravní sud na kontejner sovûtské v roby. Barva není pûvodní. Rozmûry cca 25x40 cm, hmotnost 55 kg 101

62 Obr Pfiepravní nádoba kontejneru KIZ sovûtské v roby. Rozmûry 26x36 cm, hmotnost 87 kg Obr Star í pfiepravní kontejner KIZ sovûtské v roby, jiï bez oznaãení. Ocelov obal, olovûné stínûní, rozmûry válce 22x30 cm, hmotnost cca 100 kg 102

63 Obr Torzo pfiepravního sudu na kontejner sovûtské v roby. Na títku je uvedena hmotnost sudu 12 kg, kontejneru 55 kg Obr Star pfiepravní obal neurãeného typu 103

64 Obr Prototyp pfiepravního obalu pro velké kontejnery. PrÛmûr cca 35 cm Obr Vnûj í pfiepravní obal, pouïívan na úloïi ti rad. odpadu. V ka odhadnuta na cm, hmotnost neuvedena 104

65 Obr Hnízdové pouzdro. Rozmûry 4x11 cm, hmotnost 250 g Obr Atypické vnitfiní pouzdro radioaktivního záfiiãe. V robce neznám. Rozmûry 8x43 cm 105

66 Obr Olovûné pfiepravní kontejnery na záfiiãe OK-25 a OK-35. V ka cca 30 cm, hmotnost 25 a 35 kg. V robek ÚJP Praha Obr TytéÏ otevfiené 106

67 Obr Star typ pfiepravního kontejneru. Olovûné stínûní. Barva není pûvodní Obr Tent Ï otevfien. Celková v ka kolem 30 cm, hmotnost asi 30 kg 107

68 Obr Vnûj í olovûné kontejnerky pro záfiiãe o aktivitû do stovek kbq Obr Vnitfiní olovûné kontejnerky pro záfiiãe o aktivitû do stovek kbq 108

69 Obr Kontejnerek FH 35 D nûmecké v roby. Rozmûry 6x6 cm, hmotnost cca 1,5 kg Obr Kontejnerek P 20 polské v roby. Rozmûry 6,6x9,5 cm Obr Kontejnerek P 30 polské v roby. Rozmûry 9x11 cm 109

70 Obr Malé olovûné krabiãky o rozmûrech 6,5-8,0 x cca 4 cm, pouïívané pro dodávky 90Sr Obr Plechovky, ve kter ch byly pfiepravovány záfiiãe 241Am, pouïívané v ionizaãních hlásiãích poïáru, vyrábûn ch v Tesle Liberec. Záfiiãe mûly aktivitu od 35 do 75 kbq Obr Krabice, tvofiící nejsvrchnûj í obal pfii dodávkách radioaktivních preparátû. Uvnitfi je plechovka, v níï je teprve kontejner s preparátem. ÚVVVR Praha 110

71 Obr. 7.1 Luminiscenãní barva obsahující 226Ra nalezená v komunálním odpadu. Vyrábûno v 60. letech minulého století, aktivita - fiádovû MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu xgy/h. MoÏn pûvodce v âr: provozovny b valé Mikrotechny. Foto SÚRO Obr. 7.2 Dal í pfiíklad luminiscenãní barvy obsahující 226Ra nalezené v komunálním odpadu. Foto SÚRO 111

72 Obr. 7.3 Polotovar hodinového ciferníku s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra a 90Sr nalezené v komunálním odpadu. Aktivita - fiádovû MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu xgy/h. Foto SÚRO Obr. 7.4 Matrice hodinov ch ciferníkû s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra a 90Sr nalezené v komunálním odpadu. Foto SÚRO 112

73 Obr. 7.5 Vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra nalezen v kovovém rotu. Aktivita kbq, dávkov pfiíkon v kontaktu 1-10 xgy/h. Foto SÚRO Obr. 7.6 Jin vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra. Foto SÚRO 113

74 Obr. 7.7 Dal í vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra. Foto SÚRO Obr. 7.8 PoÏární hlásiãe s 226Ra ãi 241Am nalezené v komunálním odpadu. Aktivita 226Ra ~ 50 kbq, aktivita 241Am ~ 1MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu 0,1-3 xgy/h. Foto SÚRO 114

75 Obr. 7.9 Kabelové zesilovaãe osazené bleskojistkami obsahujícími 226Ra nalezené v kovovém rotu. V robce Tesla RoÏnov. Aktivita 226Ra ~ 30 kbq, dávkov pfiíkon v kontaktu 3 xgy/h. Foto SÚRO Obr Kabelové zesilovaãe osazené bleskojistkami obsahujícími 226Ra. Pohled na celé zafiízení. Foto SÚRO 115

76 Obr Hutnické v robky kontaminované 60Co z náhodnû roztaven ch zdrojû. Aktivity v rozmezí desítek kbq/kg aï desítek MBq/kg, dávkové pfiíkony v kontaktu xgy/h. emenice. Foto SÚRO Obr Hutnické v robky kontaminované 60Co z náhodnû roztaven ch zdrojû. Aktivity v rozmezí desítek kbq/kg aï desítek MBq/kg, dávkové pfiíkony v kontaktu xgy/h. Radlice. Foto SÚRO 116

77 Obr Zemûdûlsk stroj (kultivátor), nûkteré z jeho pruïn ch drïákû radliãek byly vyrobeny z tavby kontaminované 60Co. Foto SÚJB Obr PruÏn drïák radliãek kultivátoru, vyroben z tavby kontaminované 60Co. Mûrná aktivita v r cca 2 MBq/kg, dávkov pfiíkon v kontaktu cca 500 xgy/h. Foto SÚJB 117

78 Obr Zdroj 90Sr z tlou Èkomûru nalezen v kovovém rotu. PÛvodní aktivita 740 MBq, dávkov pfiíkon v 1m cca 1 xgy/h. Foto SÚRO Obr Zdroj 60Co (pravdûpodobnû) z hladinomûru nalezen v kovovém rotu. Aktivita cca 500 kbq. Foto SÚRO 118

79 Obr Mûfiiã tlou Èky námrazy z vojensk ch letadel obsahující 90Sr nalezen v kovovém rotu. Aktivita - stovky MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu - jednotky mgy/h (bez olovûné krytky). Foto SÚRO Obr TotéÏ, jin pohled. Foto SÚRO 119

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů,

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření 1. Legislativní normy. Základním zákonem, který upravuje všechny činnosti spojené s využíváním ionizujícího záření je tzv. Atomový zákon 1 z roku 1997 (Sbírka

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů.

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. 101767 GEZE-TS-1000-tělo a rameno bíl. 603,00 Kč 784 101768 GEZE-TS-1000-tělo

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

š ó ř ú ÚČ Í ř ČÍ ř š Č ř ú ú ž ž ó ž ř ů ž ř ž ř ž ů ž ů ň ž ů ů ů ů ů ž ř ů ř ú ú ž ž ř ž ž ž ň ř ů ř ň ň ř š ú ú ů ú ů ž ů ú ž ó ž ú ř ž ňš ř řš ž ř ú ú ž ž ň ř ů ř ž ř ř ř ž ž ú ř ú ú ž ú ř ů ů ř š

Více

ř ř ě ý Í Č Š ě ů Č Í Š ě ě ř ů ú ě Š ř Š ú ú Í ý ř Í ů úč ý ý ý ř Í ě ý ý ý ř ě ý ý ř ý ý ř Í Č Í ý ř Í Í ý Í ú Í ě ř ý ř Č ŠÍ ř Í ý Ž ý ě ů ý š ř ě ě ů ň ý Č Č ý ě ř Č Í ý Ž ý ě ý ř Č ř ě ú Ž ř ů Í ě

Více

POŽADAVKY SÚJB PŘI PROVÁDĚNÍ PALIATIVNÍ

POŽADAVKY SÚJB PŘI PROVÁDĚNÍ PALIATIVNÍ Radiační ochrana únor 1999 POŽADAVKY SÚJB PŘI PROVÁDĚNÍ PALIATIVNÍ TERAPIE NA PRACOVIŠTÍCH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY SÚJB Ústav jaderných informací Zbraslav,a.s. Dne 1.7. 1997 vstoupil v platnost zákon č. 18/1997

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex CENÍK 09 PLTN OD 1. 3. 09 Ing.Jiří Kotača - želex latnice p. Sv. nt. č. 843, PSČ 696 71 IČO 723 31 658 DIČ CZ6408051573 www.zelex.cz e-mail: zelex@zelex.cz 2 SERVIS STRN 3-4 SERVIS ISOKOR STRN 5-27 NOVOMUR

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Umístění Patří. Inventární číslo. Rozměr šxhlxv /m/ Název přístroje

Umístění Patří. Inventární číslo. Rozměr šxhlxv /m/ Název přístroje Fakulta strojní TUL - katedra sklářských strojů a robotiky (KSR), budova P, Komenského 314/2 Trasa stěhování: z budovy "P" Komenského ul. do laboratoře v budově "L", Bendlova ul. Přepravní vzdálenost:

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata

Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Koufiové zástûny Koufiotûsné uzávûry Textilní protipoïární uzávûry Uzávûry dopravníkov ch zafiízení Potrubní pfiepaïení Sekãní protipoïární vrata Rychlouzavírací protipoïární vrata Ovládání zji Èovací

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons.

DAEMONS CZ s.r.o. Hybešova 545 664 42 Modřice tel.: +420 549 212 444 mob.: +420 603 872 470 1 fax: +420 603 874 084 e-mail: daemons@daemons. firma DAEMONS CZ s.r.o. je český výrobce tradičních rybářských potřeb a doplňků při navrhování veškerých výrobků klade maximální důraz na kvalitu, funkčnost a přijatelnou cenu všech nabízených produktů,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady

Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady Radiologické metody v hydrosféře 09 Ţďár nad Sázavou, 5. a 6. května 2009 Josef Mudra 7.5.2009 1 Ionizující záření (IZ) Při

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více