Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn 01 8015"

Transkript

1 Obr. 1.1 Tabule s v straïn m znakem radioaktivity podle ãeské normy âsn Obr. 1.2 Jiná tabule, pouïívaná na pracovi tích s radioaktivními látkami nebo na RTG pracovi tích. Tato tabule upozoràuje na druh pracovi tû, ale nefiíká jednoznaãnû, Ïe se jedná o pracovi tû s radionuklidy 41

2 Obr. 1.3 Eliminátor elektrostatického náboje (Ïlutá tyã nahofie) na potûrací stroji pro pogumování tkanin. Siln malfa záfiením se s povrchu tkaniny odstraní elektrostatick náboj a sníïí se nebezpeãí v buchu par pouïívan ch rozpou tûdel Obr. 1.4 Star piktogram, varující pfied radioaktivním záfiiãem 42

3 Obr. 1.5 Detail eliminátoru elektrostatického náboje Obr. 1.6 Olovûné stínící cihliãky 43

4 Obr. 1.7 Polohorká komora Obr. 1.8 Manipulátory, pouïívané v polohorké komofie k práci se záfiiãi 44

5 Obr. 1.9 Vnitfiek polohorké komory. V pozadí dálkovû ovládaná soustruhová hlava, slouïící k upnutí záfiiãe. Obr Detail uranového trezoru ke skladování záfiiãû v polohorké komofie 45

6 Obr. 2.1 Ionizaãní hlásiãe poïáru, vyrábûné b v. Teslou Liberec. Vlevo MHG 102 (2x35 kbq 241Am), uprostfied MHG 181 (35 kbq 241Am), vpravo MHG 103 (75 kbq 241Am). Podobnû jako MHG 181 vypadá ionizaãní hlásiã poïáru MHG 107, obsahující 35 kbq 241Am. Viz téï obr. 2.4 Obr. 2.2 Ionizaãní hlásiã poïáru MHG 102, vyrábûn b v. Teslou Liberec. Obsahuje 2x35 kbq 241Am. Foto b v. Tesla Liberec, âssr 46

7 Obr. 2.3 Ionizaãní hlásiã poïáru MHG 103, vyrábûn b v. Teslou Liberec. Záfiiãem je 241Am o aktivitû 75 kbq. Foto b v. Tesla Liberec, âssr Obr. 2.4 DrÏák zdroje 226Ra v ionizaãním hlásiãi poïáru MSK 101, vyrábûném Teslou Liberec. PrÛmûr 55 mm. Radionuklid je zalisován v drïáku uprostfied, aktivita je 51,8 kbq Obr. 2.5 Ionizaãní hlásiã poïáru VA-K-301, vyrábûn v NDR. Záfiiãem je 85Kr o aktivitû jen nûkolik desítek kbq. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 47

8 Obr. 3.1 MDG kryt záfiiãe k indikátoru poloh a hladin. PouÏití v zásobnících, nádrïích, silech apod. MÛÏe obsahovat buì 60Co o aktivitû do 23,3 GBq nebo 137Cs do 116,5 GBq. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.2 Kryt záfiiãe typové fiady VA-T-700, v robek NDR. Kryty mají litinov plá È a olovûné stínûní, jsou urãeny pro záfiiãe 137Cs a 60Co. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 48

9 Obr. 3.3 Kryt záfiiãe HHT 52 k indikátoru poloh a hladin, b v. Tesla Liberec. Vlastní záfiiã je umístûn v drïáku, zobrazeném spolu s manipulátorem na obr Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.4 Manipulátor a drïák záfiiãe pro kryty HHT-52 49

10 Obr. 3.5 MDG kryt záfiiãe urãen k montáïi do ochrann ch trubek. Záfiiã je 60Co o aktivitû do 700 MBq (ale s pfiídavn m stínûním i silnûj í). Vyrábûla Tesla Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr. 3.6 Sonda MSG 122 k indikátoru poloh a hladin, umístûná na boku zásobníku. Rozmûry 16x14 cm, hmotnost 1,2 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec- 50

11 51 Obr. 3.7 PouÏití indikátorû poloh a hladin MDG 300 jako hlídaãû ucpání na pásov ch dopravnících. Kryty záfiiãû jsou pfiidûlány na ãela násypek (v horní ãásti obrázku vlevo i vpravo). Mohou obsahovat buì 60Co do 2,33 GBq nebo 137Cs do 44 GBq. PrÛmûr 158 mm, délka 200 mm, hmotnost 30 kg. Firemní materiál b v. Tesly Liberec

12 Obr. 3.8 Sonda k indikátoru poloh a hladin typu VA-T-66 (univerzálnímu beta a gama relé), NDR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 3.9 Sonda k indikátoru poloh a hladin typu MKD 102. Kompletována se záfiiãi MDG 300, MDG 301 nebo MDG 201. Rozmûry 15x15x56 cm, hmotnost 8 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 52

13 Obr Sonda MKD 103 k indikátoru úrovnû hladiny a polohy. Sonda sama záfiiã neobsahuje, ale mûïe b t kompletována s kter mkoliv zdrojem záfiení z v roby b valé Tesly Liberec: MDG 300, MDG 301 nebo MDG 201 Obr Hustomûr pfiipevnûn na trubku, kterou protéká kapalina nebo suspenze. Typ ZPU-303, PLR. Záfiiã neuveden. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 53

14 Obr Hustomûr sovûtské v roby, typ PÎR-5. Kryt zdroje má rozmûry 26x39x10 (?) cm, hmotnost 60 kg, nebo 39x40x12 cm a hmotnost 90 kg. Záfiiã 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Pracovní kryt záfiiãe k hustomûru PÎR-2M, SSSR. Kryt má rozmûry 41x33x28 cm a hmotnost 145 kg nebo (pfii mírnû men ích rozmûrech) hmotnosti 95 ãi 65 kg. Zdroj záfiení: 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 54

15 Obr Ochrann kryt kolimátoru se záfiiãem MDN 202 k mûfiiãi hustoty. Válec má rozmûry 23x21 cm, hmotnost 22 kg. V robek b valé Tesly Liberec, âssr Obr Funkãní uspofiádání kolimátoru se záfiiãem MDN 202 (viz pfiedchozí obrázek). Pod oranïov m krytem vpravo se nachází kolimátor se záfiiãem, vlevo je sonda, trubkou uprostfied proudí mûfiená kapalina ãi sypká látka. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 55

16 Obr Gamapopelomûr GE 1100.S, celkov pohled na zafiízení. Záfiiã se nachází pod pásem, mezi dvûma Ïlut mi uchy" je vidût piãka krytu. V robek firmy Enelex Chvaletice, âr. Firemní materiál firmy Enelex s.r.o. Chvaletice, âr. Viz téï obr a 3.19 Obr Sonda se záfiiãem MSG popelomûru MPC 102, umístûná nad pásov m dopravníkem v úpravnû uhlí nebo v elektrárnû apod. Uvnitfi beta záfiiã. Sonda 29x14x17 cm, 6,6 kg. V robek Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec 56

17 Obr Provozní kontejner CsAm 16/II, pouïívan v gamapopelomûru GE 1100 S. Tyto pfiístroje obsahují 2 rozdílné záfiiãe: zdroj záfiení alfa a záfiení gama, v tomto pfiípadû 12 GBq 241Am a 0,62 GBq 137Cs. Stínûní je z ochuzeného uranu. V ka cca 16 cm. V robek KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Provozní kontejner CsAm 16/II, boãní pohled. Foto KODA - ÚJP Praha, a.s 57

18 Obr Laboratorní popelomûr MNG 202. Rozmûry 17x19x28 cm, hmotnost 8 kg. V robek b v. Tesly Liberec, âssr. Firemní materiál b v. Tesly Liberec Obr Provozní kontejner záfiiãe popelomûru tuzemské v roby, byl v ak hojnû pouïíván i do jin ch zafiízení. Velikost 20 cm, hmotnost 25 kg 58

19 Obr Provozní kontejner pro popelomûr v roby NDR. Kontejner nese kuïelov kryt - záfiiã je v provozním stavu. Cca 25 cm, 44 kg Obr Provozní kontejner pro popelomûr v roby NDR. Kontejner nese válcov kryt - záfiiã je v neprovozním stavu. Vpravo je z krytu vy roubovan roub, nesoucí vlastní záfiiã 59

20 Obr Tlou Èkomûr VA-T-7O B, pouïívan v papírnách, gumárnách, válcovnách plechû a v lisovnách plast. hmot. Záfiiãem je 85Kr nebo 204Tl. V robek NDR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Polsk mûfiiã tlou Èky pogumování tkaniny ZPU Záfiiã neuveden. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 60

21 Obr Vlhkomûr VA-T PouÏívá se pro mûfiení vlhkosti sypk ch hmot tak, Ïe jeho sonda v ochranné trubce je zapu tûna do zásobníku ãi násypky mûfiené hmoty. Tato sonda (na rozdíl od fiady jin ch) obsahuje neutronov Pu-Be zdroj o aktivitû desítek GBq. Sonda 6x68 cm, cca 4 kg. V robek NDR. Tak, jako sonda tohoto vlhkomûru, vypadá naprostá vût ina karotáïních sond, spou tûn ch do vrtû. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Star sovûtsk karotáïní vlhkomûr pro mûlké vrty typu GGP-1. Záfiiãem je 137Cs. Sonda má rozmûry 5x50 cm a hmotnost 3 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 61

22 62 Obr Komponenty dopravníkové váhy, pracující na principu pohlcení gama záfiení hmotou. Kontejner se záfiiãem je vlevo, má rozmûry 24x30x44 kg, hmotnost zfiejmû ve vy ích desítkách aï prvních stovkách kg. Záfiiã 60Co. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV

23 Obr Radioizotopové mûfiidlo prûmûru sklenûn ch trubek ZPU-308, PLR. Mûfiící hlava má rozmûry 29x28x30 cm, hmotnost neuvedena. Záfiiã: 204Tl. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Regulátor naplnûní cigaretov ch dutinek, PLR. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 63

24 Obr Rumunské olovûné a litinové provozní kontejnery typû Ci Pb a Ci Fe. Tlou Èka stínûní od 90 do 175 mm Pb nebo litiny, hmotnost 35, 68, 95 nebo 220 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Polské provozní a pfiepravní kontejnery fiady RT. Jsou litinové nebo olovûné a mohou obsahovat záfiiã o aktivitû aï desítek GBq pro kobalt. Hmotnosti jsou velmi rûzné, od 26 do 135 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 64

25 Obr Polsk provozní kontejner PrI-20 s Pb stínûním. Hmotnost 48 kg Obr Polsk provozní kontejner PrO-100 s Pb stínûním. Hmotnost 80 kg 65

26 Obr Sovûtsk provozní kontejner neurãeného typu. Tyto kontejnery jsou rûzn ch velikostí, vzhled zûstává pfiibliïnû t Ï. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr Neurãen provozní kontejner. Podle nápisu byl v nûm pouïíván záfiiã 137Cs o aktivitû moïná 74 GBq 66

27 Obr. 4.1 Sovûtsk defektoskop GUP Kobalt-5-2. Záfiiã 60Co se nachází na vodorovném rameni vpravo. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 4.2 Sovûtsk defektoskop GUP-Tulij Záfiiãem je 170Tm (v katalogu uvedeno jako 170Tu). Uvádûná hmotnost 18 kg (?!) vãetnû stativu. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 67

28 Obr. 4.3 Sovûtsk defektoskop GUP- Kobalt Záfiiãem je 60Co. Kryt záfiiãe má rozmûry 14x14x28 cm, hmotnost vã. stativu 220 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV- Obr. 4.4 Pfienosn sovûtsk defektoskop RID-21 G. Záfiiãe je 137Cs. 17x23x25 cm, 14 kg + kontejner 50 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 68

29 Obr. 4.5 Sovûtsk univerzální pfienosn defektoskop RID-21. MÛÏe obsahovat zdroje 137Cs, 170Tm (v katalogu uvedeno jako 170Tu) nebo 75Se. Vlevo je vidût pfiepravní kontejner na záfiiãe. Hlava má rozmûry 28x28x16 cm, hmotnost je 25 kg. Pfiepravní kontejner na záfiiãe má rozmûry 28x32x37 cm a hmotnost 110 kg. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV Obr. 4.6 Sovûtsk defektoskop GUP-Cezij-2-1. Hlava 26x19x24 cm, 20 kg. Záfiiã 137Cs. Foto: katalog Izdûlija jadûrnogo priborostrojenija stran-ãlenov SEV 69

30 70 Obr. 4.7 âeskoslovensk defektoskop MYTED-5 a pfiepravní kontejner pro jeho záfiiãe - typ GP-Yb-3x5. Defektoskop má 13 mm uranové stínûní a hmotnost 4,75 kg. Jako záfiiã se v nûm pouïívá 169Yb o aktivitû max. 185 GBq. Kontejner má 15 mm U stínûní, hmotnost 5 kg a smí obsahovat nejv e 3x185 GBq 169Yb

31 Obr. 4.8 Defektoskop M18 "Molch" ("velk Mlok") pro kontrolu svarû plynovodû apod. Pfii práci je umístûn na dálkovû ovládaném vozíku (viz obr. 4.12), kter zaji Èuje pohyb v potrubí. Záfiiã 192Ir, max. 3,7 TBq. Stínûní je uranové Obr. 4.9 Defektoskop M18, jin pohled 71

32 Obr Defektoskop M6 "Molch" ("mal Mlok") pro kontrolu svarû plynovodû apod. Pfii práci je umístûn na dálkovû ovládaném vozíku (viz obr. 4.12), kter zaji Èuje pohyb v potrubí. Tento defektoskop obsahuje záfiiã 192Ir max. 740 GBq, stínûní má uranové Obr Defektoskop M6, jin pohled 72

33 Obr Komandogerät - ovladaã pohybu "mlokû" v potrubí. Záfiiã 137Cs, max. 13 GBq. Uranové stínûní, hmotnost pfiístroje 6,5 kg Obr Defektoskopy pouïívané v souãasné dobû: vlevo Gammamat TI-FF (18,5 kg, z toho 14 kg ochuzeného uranu, záfiiã max. 4,884 TBq 192Ir), vpravo Gammamat TI (13 kg, uranu 9,4 kg, záfiiã max. 1,5 TBq 192Ir). V robce VKTA Rossendorf, Nûmecko 73

34 Obr Rozebran Gammamat TIF. Vpravo jsou oddûleny oba díly stínûní z ochuzeného uranu. Pfiístroj mûïe obsahovat max. 3,75 TBq 192Ir Obr Rozebran Gammamat TIF. Jin pohled 74

35 Obr Defektoskopick pfiístroj z r typu OK 0.5. Pracovní kryt je v kyvn, záfiiã 137Cs se vysouvá na tyãi zezadu. V robce: První brnûnská strojírna, Z.K.G. Hmotnost i s podstavcem okolo 55 kg Obr Defektoskopick pfiístroj 0K pohled zpfiedu na pracovní uspofiádání Obr Defektoskopick pfiístroj 0K pohled zezadu na pracovní polohu s vysunut m záfiiãem 75

36 Obr Pfiepravní i pracovní kontejnery na defektoskopické záfiiãe ze cca let 20. stol. PouÏívalo se tehdy pouze 137Cs, max. aktivita pfiibliïnû 37 GBq. V ose "vajíãka" je kanál, ze kterého se pomocí tyãe vysouval záfiiã do pracovní polohy. Olovûné stínûní, ocelov plá È. Hmotnost pfiibliïnû 22 kg Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 76

37 Obr Torzo pracovního krytu pro defektoskopick záfiiã, kter se vysouval pomocí tyãe z kanálu uprostfied. V robek VEB Transformatoren - u. Röntgenwerk Dresden, DDR. Stínûní olovûné, plá È nejspí e litinov, pouïití pro záfiiãe 137Cs. Hmotnost asi 55 kg i se stojanem Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 77

38 Obr Historické pfiepravní i provozní kontejnery pro defektoskopii. Vût í a tûï í (cca 27 kg) obdoba "vajíãek", vyobrazen ch na obr a MoÏná slouïily jen pfiepravû, neboè vnitfiní kanál není prûchozí Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 78

39 Obr KuÏelovit kontejner, kter mûl snad slouïit jako pfiepravní, ale vzhledem ke své hmotnosti okolo 70 kg byl pouïíván nejspí e jen pro doãasné odkládání tyãe s defektoskopick m záfiiãem (viz napfi. obr. 4.17). PrÛmûr podstavy 27 cm, v ka 38 cm. Ocelov plá È, olovûné stínûní Obr TotéÏ, co pfiedchozí, jin pohled 79

40 Obr DrÏáky na záfiiãe, pouïívané v pracovních kontejnerech, nejãastûji v defektoskopech, k ovládání polohy záfiiãe. Mají vzhled bowdenû ãi housenkovit ch fietízkû. DrÏák záfiiãe, kter samotn má milimetrové rozmûry, se nachází na levém konci fietízku ãi bowdenu. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Defektoskopické bowdeny a fietízek. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 80

41 Obr. 5.1 Tresor s nástavcem pro skladování terapeutick ch záfiiãû v nemocnicích. Hmotnost 315 kg. V robek ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr. 5.2 TotéÏ bez nástavce, hmotnost 235 kg. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 81

42 Obr. 5.3 Pfiepravní kontejner Chirana M PouÏíval se pro pfiepravu lékafisk ch záfiiãû, vãetnû kapaln ch, a pro pfiepravu vzorkû vody z primárních okruhû jadern ch elektráren. Olovûné stínûní, hmotnost 31 kg. Zvlá tností tohoto kontejneru je oddûlitelné dno Obr. 5.4 Pfiepravní kontejner Chirana M 6102 v rozebraném stavu 82

43 Obr. 5.5 Olovûn pfiepravní kontejner, typ Chirana 392, v roba okolo r V ka 26 cm, prûmûr 14 cm, hmotnost 42 kg Obr. 5.6 Tent Ï kontejner otevfien 83

44 Obr. 5.7 TotéÏ jako na obr. 5.5 a 5.6, jen pfietfien bílou barvou. Je tfieba mít na pamûti, Ïe star í kontejnery nemívají títky ani grafické v straïné znaky Obr. 5.8 Star kontejner na skladování a pfiepravu onkologick ch sad v nemocnicích 84

45 Obr. 6.1 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 star ího data v roby - úchyty po stranách. Rozmûry 13x31 cm, hmotnost 45 kg. V robky ÚJP Praha Obr. 6.2 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 novûj ího provedení - oko k uchycení nahofie Obr. 6.3 Pfiepravní kontejner HU-GP-65 novûj í v roby s demontovan m okem 85

46 Obr. 6.4 Pfiepravní kontejner HU-GP-40. Rozmûry 12,8x30 cm, hmotnost 22 kg. Foto KODA - ÚJP Praha, a.s. Obr. 6.5 Pfiepravní kontejner HU-GP-90. Je nejvût ím z typové fiady HU-GP. Rozmûry 15,6x35 cm, hmotnost 80 kg. Kontejnery mohou obsahovat rûzné záfiiãe, tento aï do jednotek GBq (pro 60Co). Foto KODA - ÚJP Praha, a.s. 86

47 Obr. 6.6 Dfievûná pfiepravní bedna na kontejnery typû HU-GP Obr. 6.7 Kontejner HU-GP-90 a jeho pfiepravní bedna 87

48 Obr. 6.8 Nyní vyrábûn ocelov pfiepravní obal na kontejnery HU-GP-20 a HU-GP-40 88

49 Obr. 6.9 Star í pfiepravní kontejner tfiídy A, typ TO-ACs-21. Uranové stínûní, celková v ka 30 cm, hmotnost 15 kg, max. 5x0,7 GBq 137Cs Obr Tent Ï otevfien 89

50 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy A, typu UK-12-SV. Uranové stínûní, hmotnost 92 kg Obr Pfiepravní kontejner nûkterého malého typu UK, nejspí e jde o UK-2. Stínûní z ochuzeného uranu 90

51 Obr Pfiepravní kontejner UK 2/II tfiídy B, v ka 25,5 cm, prûmûr velkého válce 14 cm, hmotnost 25 kg. Byl vyroben ve velkém poãtu kusû a urãen k pfiepravû max. 81 GBq 137Cs. Velmi podobn byl téï typ UK 2 a UK 2/I Obr Pfiepravní kontejner UK 8 v otevfieném stavu 91

52 Obr Pfiepravní kontejner UK-4. Urãen pro pfiepravu max. 14,8 TBq 192Ir (defektoskopické záfiiãe). V ka 27 cm, stínûní 52 mm U, hmotnost 30 kg. Kontejner se jiï nesmí pouïívat, nahradil ho UKI Obr Uvnitfi pfiepravního kontejneru UK-4 se nacházejí 4 hnízdová pouzdra o prûmûru 7,5 mm a délce 137 mm 92

53 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ SK-4. Max. aktivita 14,8 TBq pro 192Ir. Rozmûry 186x344 mm. Hmotnost 43 kg. V robce ÚJP Praha. Firemní materiál KOVO 93

54 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ UKI v transportním obalu. Uranové stínûní, 17x28 cm, hmotnost 50 kg. Max. aktivita 4x3.7 TBq 192Ir. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr TotéÏ v otevfieném stavu. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. 94

55 Obr Transportní obal pfiepravního kontejneru UKI-10. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ UKI-10 v otevfieném transportním obalu. Uranové stínûní, rozmûry 35x37 cm, hmotnost 103 kg. Max. aktivita 10x4,995 TBq 192Ir. V robek ÚJP Praha. TotéÏ s otevfien m transportním obalem. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Kontejner UKI-10 v otevfieném stavu. Firemní materiál KODA - ÚJP, Praha, a.s. 95

56 Obr Pfiepravní obal kontejneru KM-47. Rozmûry 38x88 cm. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner KM-47 a jeho transportní obal v otevfieném stavu. Rozmûry 33x51 cm, hmotnost 136 kg. V robek ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner KM-47 v transportním obalu - pohled dovnitfi 96

57 Obr Pfiepravní kontejner tfiídy B, typ CsAm 20 s pfiepravním obalem. Uranové stínûní, rozmûry 16x26 cm, hmotnost 14,6 kg. ÚJP Praha. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. Obr Pfiepravní kontejner CsAm 20 v rozebraném stavu. Foto KODA - ÚJP, Praha, a.s. 97

58 Obr Pfiepravní kontejner HPT-6 tfiídy A, uranové stínûní, prûmûr 25 cm, v ka 27 cm, hmotnost 80 kg. Urãen k pfiepravû max. 1,4 GBq 60Co, ale pouïíván i pro 137Cs a jiné nuklidy Obr Pfiepravní kontejner HPT-6 v otevfieném stavu. V popfiedí 5 hnízdov ch pouzder 98

59 Obr Pfiebíjecí kontejner HPT-1/L tfiídy A, 30 mm uranové stínûní, rozmûry 18 (prûmûr válce 9 cm) x22 cm, hmotnost 18,5 kg. Max. 0,234 GBq 60Co Obr Pfiebíjecí kontejner HPT-1 tfiídy A, 52 mm uranové stínûní, prûmûr válce 13 cm, délka 24 cm, hmotnost 39 kg. SlouÏil k doãasnému ukládání max. 3,2 GBq 60Co 99

60 Obr Pfiepravní obal na kontejner tfiídy B, typ BG-22, nûmecké v roby. Rozmûry 30x40 cm, hmotnost vã. kontejneru 110 kg. PouÏívá se na záfiiãe o vysoké aktivitû Obr Tent Ï otevfien, uvnitfi je kontejner 100

61 Obr BlíÏe neidentifikovan pfiepravní kontejner nejspí e sovûtské v roby. Rozmûry cca 25x25 cm Obr Pfiepravní sud na kontejner sovûtské v roby. Barva není pûvodní. Rozmûry cca 25x40 cm, hmotnost 55 kg 101

62 Obr Pfiepravní nádoba kontejneru KIZ sovûtské v roby. Rozmûry 26x36 cm, hmotnost 87 kg Obr Star í pfiepravní kontejner KIZ sovûtské v roby, jiï bez oznaãení. Ocelov obal, olovûné stínûní, rozmûry válce 22x30 cm, hmotnost cca 100 kg 102

63 Obr Torzo pfiepravního sudu na kontejner sovûtské v roby. Na títku je uvedena hmotnost sudu 12 kg, kontejneru 55 kg Obr Star pfiepravní obal neurãeného typu 103

64 Obr Prototyp pfiepravního obalu pro velké kontejnery. PrÛmûr cca 35 cm Obr Vnûj í pfiepravní obal, pouïívan na úloïi ti rad. odpadu. V ka odhadnuta na cm, hmotnost neuvedena 104

65 Obr Hnízdové pouzdro. Rozmûry 4x11 cm, hmotnost 250 g Obr Atypické vnitfiní pouzdro radioaktivního záfiiãe. V robce neznám. Rozmûry 8x43 cm 105

66 Obr Olovûné pfiepravní kontejnery na záfiiãe OK-25 a OK-35. V ka cca 30 cm, hmotnost 25 a 35 kg. V robek ÚJP Praha Obr TytéÏ otevfiené 106

67 Obr Star typ pfiepravního kontejneru. Olovûné stínûní. Barva není pûvodní Obr Tent Ï otevfien. Celková v ka kolem 30 cm, hmotnost asi 30 kg 107

68 Obr Vnûj í olovûné kontejnerky pro záfiiãe o aktivitû do stovek kbq Obr Vnitfiní olovûné kontejnerky pro záfiiãe o aktivitû do stovek kbq 108

69 Obr Kontejnerek FH 35 D nûmecké v roby. Rozmûry 6x6 cm, hmotnost cca 1,5 kg Obr Kontejnerek P 20 polské v roby. Rozmûry 6,6x9,5 cm Obr Kontejnerek P 30 polské v roby. Rozmûry 9x11 cm 109

70 Obr Malé olovûné krabiãky o rozmûrech 6,5-8,0 x cca 4 cm, pouïívané pro dodávky 90Sr Obr Plechovky, ve kter ch byly pfiepravovány záfiiãe 241Am, pouïívané v ionizaãních hlásiãích poïáru, vyrábûn ch v Tesle Liberec. Záfiiãe mûly aktivitu od 35 do 75 kbq Obr Krabice, tvofiící nejsvrchnûj í obal pfii dodávkách radioaktivních preparátû. Uvnitfi je plechovka, v níï je teprve kontejner s preparátem. ÚVVVR Praha 110

71 Obr. 7.1 Luminiscenãní barva obsahující 226Ra nalezená v komunálním odpadu. Vyrábûno v 60. letech minulého století, aktivita - fiádovû MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu xgy/h. MoÏn pûvodce v âr: provozovny b valé Mikrotechny. Foto SÚRO Obr. 7.2 Dal í pfiíklad luminiscenãní barvy obsahující 226Ra nalezené v komunálním odpadu. Foto SÚRO 111

72 Obr. 7.3 Polotovar hodinového ciferníku s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra a 90Sr nalezené v komunálním odpadu. Aktivita - fiádovû MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu xgy/h. Foto SÚRO Obr. 7.4 Matrice hodinov ch ciferníkû s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra a 90Sr nalezené v komunálním odpadu. Foto SÚRO 112

73 Obr. 7.5 Vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra nalezen v kovovém rotu. Aktivita kbq, dávkov pfiíkon v kontaktu 1-10 xgy/h. Foto SÚRO Obr. 7.6 Jin vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra. Foto SÚRO 113

74 Obr. 7.7 Dal í vojensk pfiístroj s nanesenou luminiscenãní barvou obsahující 226Ra. Foto SÚRO Obr. 7.8 PoÏární hlásiãe s 226Ra ãi 241Am nalezené v komunálním odpadu. Aktivita 226Ra ~ 50 kbq, aktivita 241Am ~ 1MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu 0,1-3 xgy/h. Foto SÚRO 114

75 Obr. 7.9 Kabelové zesilovaãe osazené bleskojistkami obsahujícími 226Ra nalezené v kovovém rotu. V robce Tesla RoÏnov. Aktivita 226Ra ~ 30 kbq, dávkov pfiíkon v kontaktu 3 xgy/h. Foto SÚRO Obr Kabelové zesilovaãe osazené bleskojistkami obsahujícími 226Ra. Pohled na celé zafiízení. Foto SÚRO 115

76 Obr Hutnické v robky kontaminované 60Co z náhodnû roztaven ch zdrojû. Aktivity v rozmezí desítek kbq/kg aï desítek MBq/kg, dávkové pfiíkony v kontaktu xgy/h. emenice. Foto SÚRO Obr Hutnické v robky kontaminované 60Co z náhodnû roztaven ch zdrojû. Aktivity v rozmezí desítek kbq/kg aï desítek MBq/kg, dávkové pfiíkony v kontaktu xgy/h. Radlice. Foto SÚRO 116

77 Obr Zemûdûlsk stroj (kultivátor), nûkteré z jeho pruïn ch drïákû radliãek byly vyrobeny z tavby kontaminované 60Co. Foto SÚJB Obr PruÏn drïák radliãek kultivátoru, vyroben z tavby kontaminované 60Co. Mûrná aktivita v r cca 2 MBq/kg, dávkov pfiíkon v kontaktu cca 500 xgy/h. Foto SÚJB 117

78 Obr Zdroj 90Sr z tlou Èkomûru nalezen v kovovém rotu. PÛvodní aktivita 740 MBq, dávkov pfiíkon v 1m cca 1 xgy/h. Foto SÚRO Obr Zdroj 60Co (pravdûpodobnû) z hladinomûru nalezen v kovovém rotu. Aktivita cca 500 kbq. Foto SÚRO 118

79 Obr Mûfiiã tlou Èky námrazy z vojensk ch letadel obsahující 90Sr nalezen v kovovém rotu. Aktivita - stovky MBq, dávkov pfiíkon v kontaktu - jednotky mgy/h (bez olovûné krytky). Foto SÚRO Obr TotéÏ, jin pohled. Foto SÚRO 119

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému s finanãní podporou MZe âr. Pfii zpracování

Více

Epoxidov transformátor. Trihal. Katalog 2004

Epoxidov transformátor. Trihal. Katalog 2004 Epoxidov transformátor Trihal Katalog 2004 obsah pfiehled typ 2 normy 2 provedení 2 základní vybavení 3 technologie magnetické jádro 4 NN vinutí 4 VN vinutí 4 epoxidové zapouzdfiení 5 pfiíslu enství tepelná

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ, ÚDRŽBA A NÁVOD K POUŽITÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ, ÚDRŽBA A NÁVOD K POUŽITÍ S O L Á R N Í S Y S T É M S N U C E N Ý M O B Ě H E M MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ, ÚDRŽBA A NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH Kapitola 1 Solární systém V hody solárního systému................................. strana 4

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ

SKUPINA 303. Strana...237. SKUPINA LUPY A ZVùT OVACÍ SKLA. Strany...240. Strany...245. SKUPINA 331 HLOUBKOMùRY. Mù IDLA POSUVNÁ DIGITÁLNÍ 300 âíselníkové ÚCHYLKOMùRY 3D Mù IDLA 302 303 TVRDOMùRY 306 V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ Strana...234-235 Strana...236 Strana...237 Strany...238 314 POâITADLA MECHANICKÁ 315 MùRKY OTVORÒ LUPY A ZVùT OVACÍ

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Technika. Technika. Technika

Technika. Technika. Technika zlom radio letzte 27.1.2000 7:35 Str nka 11 Y2K ve svûtû TRX, PA a antén Co nabízejí svûtové firmy do roku 2000? S ãím pfiicházejí do nového století? Následuje nûkolik základních informací o novinkách,

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Obsah. V eobecné informace

Obsah. V eobecné informace V eobecné informace Obsah Tato broïura je obsáhl m rádcem k zemûdûlsk m pneumatikám Barum. Technická data a ostatní údaje o pneumatikách a pfiíslu enství byly sestaveny co nejpfiesnûji a nejúplnûji podle

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Také si uï ovûfiujete, jak mají srnci letos nasazeno? Potom pfiicházíme s doporuãením nejvhodnûj ích nábojû a stfiel v prav ãas (str.

Také si uï ovûfiujete, jak mají srnci letos nasazeno? Potom pfiicházíme s doporuãením nejvhodnûj ích nábojû a stfiel v prav ãas (str. roãník II. bfiezen 2008 informacní bulletin Na balistické zku ebnû je stále Ïivo. Vzduch se chvûje ozvûnou v stfielû a poãítaãe kreslí kfiivky namûfien ch hodnot (str. 3) Také si uï ovûfiujete, jak mají

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387.

SEKÁâE A PÁâIDLA. Strany...334-336 NÁ ADÍ PÁJECÍ. Strany...344-346 KLADIVA. Strany...372-377 NÁ ADÍ IZOLOVANÉ. Strany...386-387. 501 KLÍâE STAVITELNÉ NÁ ADÍ AUTOMOBILOVÉ 503 505 SEKÁâE A PÁâIDLA 510 VODOVÁHY 512 NÁ ADÍ ZEDNICKÉ Strany...308-309 Strany...310-333 Strany...334-336 Strany...336-337 Strany...338-339 515 NÁ ADÍ KRIMPOVACÍ

Více

P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEHN+SÖHNE

P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEHN+SÖHNE P ÍRUâKA PRO PROJEKTOVÁÍ, MOTÁÎE A REVIZE V ROBKÒ DEH+SÖHE OBSAH 1 Úvod 2 Ochrana pfied bleskem a pfiepûtím v legislativních pfiedpisech 3 Technické normy související s ochranou pfied pfiepûtím 3.1 âeské

Více

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana...

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana... 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ...262......................262...263...263 425 PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA

Více

Isola Mestertekk. Pokyny pro pokládání. Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech 09/96 IP-CZ

Isola Mestertekk. Pokyny pro pokládání. Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech 09/96 IP-CZ Isola Mestertekk Pokyny pro pokládání 09/96 IP-CZ Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech Isola Mestertekk V robek 3 Vlastnosti v robku 3 Technická data 3 Rozsah pouïití 4 Stfie ní systém

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více