Účetnictví B 10. přednáška Hospodářský výsledek a jeho rozdělení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví B 10. přednáška Hospodářský výsledek a jeho rozdělení"

Transkript

1 Účetnictví B 10. přednáška Hospodářský výsledek a jeho rozdělení Hospodářský výsledek = výsledek činnosti podniku za účetní období = rozdíl mezi vynaloženými prostředky (náklady) a prostředky získanými z činnosti (výnosy) v daném období. Formy: zisk výnosy jsou vyšší než náklady, jde o rozšíření celkového objemu majetku a zdrojů, = nový, vlastní činností vytvořený zdroj majetku ztráta výnosy jsou nižší než náklady, jde o snížení celkového objemu majetku a zdrojů, = úbytek zdrojů majetku podniku. A ) Zjištění vytvořeného hospodářského výsledku - účet 710 Účet zisku a ztráty B) Evidence hospodářského výsledku a jeho užití - účet 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

2 A) Uzavření výsledkových účtů a zjištění hospodářského výsledku: MD Nákladové účty D MD Výnosové účty D Náklady narůstající během období Výnosy narůstající během období obrat MD Převod nákladů Převod výnosů obrat D na účet HV na účet HV MD Účet hospod.výsledku D Náklady Výnosy HV ve schval. MD řízení D Převod zisku Převod ztráty 710-Účet zisku a ztráty souhrn nákladů souhrn výnosů 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 80,- 105,- N nižší než V 25,- 25,- z i s k z i s k 125,- 105,- N vyšší než V 20,- 20,- z t r á t a z t r á t a

3 Vykázání hospodářského výsledku v rozvaze Z I S K Rozvaha společnosti. k Dlouhodobá aktiva 1 200,- Vlastní kapitál 1 100,- Oběžná aktiva 825,- Cizí zdroje 900,- Hospodářský výsledek + zisk 25,- Aktiva celkem 2 025,- Pasiva celkem 2 025,- Z T R Á T A Rozvaha společnosti. k Dlouhodobá aktiva 1 200,- Vlastní kapitál 1 100,- Oběžná aktiva 780,- Cizí zdroje 900,- Hospodářský výsledek - ztráta -20,- Aktiva celkem 1 980,- Pasiva celkem 1 980,- Rozdělení (užití) hospodářského výsledku 1) Zisk nový zdroj je používán na různé účely, tj. rozdělován 2 základní způsoby užití : 1) vložit do podniku, reinvestovat = produktivní užití ; ( zisk navýší bil.sumu) 2) vyplatit (dividendy, podíly na zisku, odměny) = neproduktivní užití (zisk nenavýší bil.sumu)

4 Účetní zachycení rozdělování zisku a) tvorba fondů vytvářených ze zisku b) vznik závazků z vyplácené části zisku c) evidence nerozdělené části zisku a) fondy = účelové zdroje pro použití v určité oblasti (např. fond technického rozvoje - na technický rozvoj, fond odměn na výplatu odměn pracovníkům apod. části zisku je tak určováno využití v dané konkrétní oblasti;!! (takto vytvářené fond je třeba je odlišovat od kapitálových fondů, které vznikají jinak než rozdělením zisku (např. emisní ážio), Při rozdělování zisku je podnik vázán zákonnými předpisy fondy, které ze zisku vytváří, lze rozdělit na - povinné, které musí vytvářet na základě ustanovení Obchodního zákoníku : - v kapitálových společnostech a státních podnicích je to zákonný rezervní fond /v účtové osnově je mu vymezen účet 421/, - v družstvech nedělitelný fond /účet 422/, - nepovinné, které mohou vytvářet všechny účetní jednotky podle svého uvážení: např. sociální fond, fond odměn, fond technického rozvoje apod. O tom, jaké fondy budou ze zisku vytvářeny, je rozhodnuto při založení ve stanovách společnosti (a.s.) nebo ve společenské smlouvě (s.r.o.) statutární fondy. V účtové jsou těmto fondům určeny účty ve skupině 42. (doporučený je syntetický účet 423- statutární fondy, kdy jednotlivé vytvářené fondy jsou evidovány na analytických účtech). b) po rozhodnutí o výplatě dividend, resp. podílů na zisku vzniká závazek vůči společníkům, který je uhrazován výplatou části zisku (rozhoduje vlastník : a.s. = valná hromada akcionářů, s.r.o. = společníci) c) v každém konkrétním období nemusí být rozdělen celý objem vytvořeného zisku část zisku může zůstat bez určení, na kterou oblast bude použit, a zůstává v podobě nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk tak představuje také fond prostředků, které však nemají určeno konkrétní využití.

5 Schéma účtování rozdělení hospodářského výsledku /zisku/ 431-HV ve schvalovacím 421-Zákonný rezervní fond 431-Hospodářský výsledek řízení /příští období/ 422-Nedělitelný fond ve schvalovacím řízení PZ ztráta PZ zisk běžného použití rezervního fondu na příděl do povinných fondů běžného období období úhradu ztráty v příštím roce (z účtu 710) (z účtu 710) 331-Zaměstnanci 423 Statutární fondy 427 Ostatní fondy použití fondu odměn na výplatu odměn zam. příděly do nepovinných fondů 648-Jiné prov.výnosy použití soc.fondu na úhradu nákladů na stravování zam. 428-Nerozdělený zisk min.let 419-Změny zákl.kapitálu převod nerozděleného zisku do dalších let příděl ze zisku na zvýšení základního kapitálu 429-Neuhrazená ztráta min.let použití nerozděleného zisku na úhradu ztráty minulých let použití zisku na úhradu ztráty minulých let 364-Závazky ke spol.při rozdělování zisku použití části zisku na výplatu dividend

6 Účty jednotlivých fondů = účty pasivní, (fondy představují nově vytvořené zdroje určené na vymezené účely) Hospodářský výsledek může být také použit přímo na zvýšení základního kapitálu nebo na výplatu dividend či podílů na hospodářském výsledku. Vypořádání hospodářského výsledku ztráty Hospodářský výsledek - ztráta může být vypořádána a) nebude uhrazena (umožňuje Obchodní zákoník) b) bude uhrazena (z fondů k tomu účelu vytvořených, popř. jinak) 431-HV ve schvalovacím řízení 421-Zákonný rezervní fond 422-Nedělitelný fond PZ ztráta běžného použití rezervního fondu na období úhradu ztráty (z účtu 710) 423 Statutární fondy 427 Ostatní fondy použití prostř. fondů na úhradu ztráty snížení kapitálu 411 Základní kapitál základního 429 Neuhrazená ztráta minulých let pasivní účet, ale PZ (KZ) = MD převod ztráty do dalších let Předpis ztráty k úhradě společníkům (s.r.o.) 354 pohledávky za spol. Při úhradě ztráty

7 Neuhrazená ztráta - může být převedena jako neuhrazená do dalších let (účet Neuhrazená ztráta minulých let). Podle zákonných předpisů může zůstat neuhrazena po určitou dobu (podle současných předpisů 5 let) a poté musí být vypořádána, uhrazena (z prostředků ostatních fondů, ze zisku dalšího běžného období), nebo se musí o ní snížit základní kapitál. V nepříznivém případě může tento účet svým zůstatkem i převýšit zůstatky ostatních kapitálových účtů vlastních zdrojů a způsobit, že vlastní kapitál společnosti (viz rozvaha a její skladba) je záporný.

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Přednáška č. 13. Výsledek hospodaření

Přednáška č. 13. Výsledek hospodaření Přednáška č. 13 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření a jeho struktura Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ Výpočet a zaúčtování daně z příjmů Pojetí VH v účetnictví ve srovnání

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Účetnictví III Bakalářský studijní program Ing. Marta Hortová 2014 České Budějovice

Účetnictví III Bakalářský studijní program Ing. Marta Hortová 2014 České Budějovice Účetnictví III Bakalářský studijní program Ing. Marta Hortová 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

1. VLASTNÍ KAPITÁL PROFEX 2/2007. Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz

1. VLASTNÍ KAPITÁL PROFEX 2/2007. Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz 1. VLASTNÍ KAPITÁL Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz VLASTNÍ KAPITÁL OBECNĚ Z hlediska účetnictví nebo pohledu na rozvahu je vlastní kapitál částí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok - postupná spotřeba, tj. opotřebení,

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více