Ztráta a její vypořádání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ztráta a její vypořádání"

Transkript

1 Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana MD po určitou dobu (max. 7 let) a poté musí být vypořádána, tj. uhrazena : - z prostředků ostatních fondů, - ze zisku dalšího běžného období, nebo se musí o ní snížit základní kapitál. V nepříznivém případě může tento účet svým zůstatkem i převýšit zůstatky ostatních kapitálových účtů vlastních zdrojů a způsobit, že vlastní kapitál společnosti /viz rozvaha a její skladba/ je záporný. V ustálené ekonomice by však takový jev neměl existovat, měl by být v takovém případě vyhlášen konkurz. b) bude uhrazena (vypořádána) v běžném účetním období : a) - z prostředků zákonného rezervního fondu b) - z prostředků ostatních fondů c) - z nerozděleného zisku d) - ze zisku běžného období e) - předpisem k úhradě společníkům (s.r.o.) nebo f) - snížením základního kapitálu

2 Schéma účtování vypořádání hospodářského výsledku - ztráty/ 431-HV ve schvalovacím řízení 429-Neuhrazená ztráta minulých let PZ -ztráta z účtu 710 převod ztráty do dalších let PZ úhrada ztráty z prostř.zrf 421 Zákonný rez.fond Úhrada ztráty z prostř.fondů 423-Statutární fondy úhrada ze zisku min.let 428-Nerozdělený zisk minulých let předpis ztráty k úhradě 354-Pohledávky za spol. při úhradě zisku společníkům 419- Změny zákl.kap. 411-Základní kapitál Zápis snížení zákl.kap.do OR snížení zákl.kapitálu

3 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Kapitál se rozlišuje na a)kapitál vlastní - plně a dlouhodobě v dispozici podniku, resp. jeho vlastníka či vlastníků b)kapitál cizí - zdroje, které má podnik k dispozici pouze dočasně a které musí v kratší či delší době splatit poskytovateli a) Formy kapitálu vlastního: a) základní kapitál vzniká při založení, je peněžním vyjádřením souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů vlastníka či vlastníků do podniku b) kapitálové fondy jinou formou vlastního kapitálu, tvoří se v průběhu činnosti podniku např. emisní ážio, darované složky majetku, fondy vznikající z přeceňování majetku apod., c) fondy tvořené ze zisku povinný zákonný rezervní fond a další fondy, o jejichž tvorbě se rozhoduje při založení podniku, resp. o jejichž tvorbě je rozhodnuto ve statutu společnosti (statutární fondy: fond odměn, fond sociální, fond technického rozvoje apod.), d) hospodářský výsledek minulých let a běžného roku jde o hospodářský výsledek či jeho část z minulých let a hospodářský výsledek vyprodukovaný v běžném roce před rozdělením. b) Cizí kapitál se člení na krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobý cizí kapitál forma: bankovních úvěrů, krátkodobých půjček od různých subjektů, krátkodobé emitované dluhopisy a stálá pasiva - závazky k dodavatelům, k zaměstnancům, k orgánům SZP k finančnímu úřadu popř. k dalším subjektům. Cizí kapitál dlouhodobý - formy: a) rezervy, b) dlouhodobé bankovní úvěry, c) dlouhodobé závazky z emitovaných dluhopisů, - z dlouhodobých směnek k úhradě, - z pronájmu souborů dlouhodobého majetku, - z dlouhodobých půjček od různých věřitelů.

4 Oceňování kapitálu - nominální hodnotou, tj. cenou (částkou), která vyjadřuje jeho velikost ke dni vzniku účetní jednotky, resp. ke dni vytvoření či získání příslušné složky kapitálu. Vlivem inflace a poklesu kupní síly peněžní jednotky vede toto ocenění kapitálu k podcenění hodnoty (velikosti) kapitálu v dalších obdobích. V naší právní úpravě účetnictví se zatím nepočítá s možným zvyšováním hodnoty kapitálu, vlastního i cizího, v závislosti na inflaci. To se promítá i do odmítání možnosti vytvářet rezervy, popř. opravné položky k závazkům, byť důsledky změn v kupní síle peněžní jednotky se v činnosti účetní jednotky projevují. Vzniká tak rozpor mezi obecnými zásadami účetnictví mezi zásadou historických cen a zásadou věrného (objektivního) zobrazení ekonomické reality. Evidence kapitálu v účetnictví - účty 4. účtové třídy Účtové skupiny: 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 42 - Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky 43 Výsledek hospodaření Pro evidenci cizího kapitálu jsou vymezeny účtové skupiny 45 - Rezervy 46 - Bankovní úvěry 47 - Dlouhodobé závazky 48 Odložený daňový závazek a pohledávka Krátkodobé cizí zdroje a stálá pasiva jsou evidovány jak již bylo uvedeno - na účtech jiných tříd: krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční zdroje ve 2. účtové třídě, stálá pasiva, přijaté půjčky od různých subjektů ve 3. účtové třídě. Zvláštní skupinu účtů - skupina 49 - Individuální podnikatel jediný účet (491-Účet individuálního podnikatele), vložené prostředky (základní kapitálu) u podnikatelů - fyzických osob, účtujících podvojně.

5 Účtování základního kapitálu závisí na tom, a) kdy o něm účtujeme: při založení účetní jednotky nebo v podmínkách již existující účetní jednotky, kdy dochází k jeho změnám, b) jakou právní formu má účetní jednotka: u kapitálových obchodních společností a družstev obchodní zákoník připouští možnost rozdílu (v čase i objemu) mezi upsaným a splaceným kapitálovým vkladem. Vkládání kapitálu se tak rozpadá do dvou fází (zachycených dvěma účetními operacemi): l. úpis, při němž se budoucí spoluvlastník zavazuje vložit kapitál v určitém objemu (od tohoto okamžiku se stává upisovatel vlastníkem příslušného podílu na majetku společnosti a společnost eviduje pohledávku za tímto vlastníkem z titulu upsaného a dosud nesplaceného kapitálu. Ve výši tohoto podílu již také ručí za závazky společnosti). 2. splácení upsaného jmění, kterým se vzniklá pohledávka za upisovatelem snižuje. Účtování základního kapitálu při založení účetní jednotky Velikost základního kapitálu při založení je u kapitálových společností stanovena. - pro akciové společnosti se tato výše dále liší podle toho, jakým způsobem je základní kapitál vytvářen : bez veřejné nabídky akcií - 2 miliony Kč. s tzv. veřejnou nabídkou - 20 miliónů Kč. - společnosti s ručením omezeným - základní kapitál ve výši dvě stě tisíc Kč. - v případě komanditní společnosti je stanoven minimální vklad komanditisty ve výši 5 000,- - ve veřejné obchodní společnosti se základní kapitál nevyskytuje. Zápis kapitálových společností do obchodního rejstříku - výše základního kapitálu, ale také splacení podílu dohodnuté výše (v zakládací smlouvě uvedené) základního kapitálu. Je to minimálně 30 % základního kapitálu, a to peněžitými vklady, v případě založení společnosti bez veřejné nabídky akcií musí být splaceny všechny nepeněžité vklady. Zbývající část základního kapitálu je pak splácena v časové posloupnosti podle zakládací smlouvy.

6 K okamžiku zapsání do obchodního rejstříku je v účetnictví sestavována zahajovací rozvaha, která nemůže mít např. takovouto podobu: Zahajovací rozvaha firmy Botex, a.s. ke dni Aktiva Pasiva Pohledávky za upsaný zákl. kapitál ,- Základní kapitál ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- Na straně aktiv musí vždy být i jiná položka (forma majetku) než pohledávky za upsaný základní kapitál. Rozvaha zmíněné firmy bude moci být např. v této podobě: Zahajovací rozvaha firmy Botex, a.s. ke dni Aktiva Pasiva Pohledávky za upsaný zákl. kapitál ,- Základní kapitál ,- Běžný účet (min.30 % ZK) ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- Změny základního kapitálu - rozhoduje valná hromada - musí být zaznamenána do obchodního rejstříku. Sleduje se odděleně ta část základního kapitálu, která je v obchodním rejstříku evidována a ta část základního kapitálu, která představuje změnu v této zapsané výši, ale ještě do obchodního rejstříku zapsána nebyla. účet 419-Změny základního kapitálu. - nesmí klesnout pod stanovený limit. Příklad použití účtu 419 (zvýšení základního kapitálu přímým vkladem finančního majetku) Pol T e x t Částka MD D 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu přijetím přímého vkladu fin. prostředků , Zvýšení zákl. kapitálu zapsáno do obch. rejstříku ,

7 Účtování zvýšení základního kapitálu Ve zjednodušené podobě 411-Základní kapitál Majetkové účty (01.,02., (419-Změny zákl.kapitálu) 06.,11.,13.,21.,22.,25. aj.) přímý vklad majetku základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud dříve emitované akcie již byly akcionáři splaceny (není podmínkou v případě, že nové akcie budou spláceny nepeněžitými vklady). 2. z vlastních zdrojů společnosti, tedy z ostatních složek vlastního kapitálu (z ostatních kapitálových fondů, z fondů tvořených ze zisku a z vytvořeného zisku). 3. přeměnou vydaných dluhopisů za akcie (podmíněné zvýšení základního kapitálu). Ad l) Zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií Příklad zvýšení základního kapitálu vydáním dalších akcií s veřejnou nabídkou, celkový objem emise je ,-. Počáteční stav základního kapitálu je ,-. Účtování v akciové společnosti u emitenta: Pol. T e x t Částka MD D 1 Přijetí upisovací jistiny od akcionářů na bankovní účet , Upsání nových akcií ve jmenovité hodnotě , Zaúčtování zaplacené jistiny , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Zápis do obchodního rejstříku , Bankovní účty Jiné závazky 353-Pohl.za upsaný vl.kap. 1) ,- 3) ,- 1) ,- 2) ,- 3) ,- 4) ,- 4) , Základní kapitál 419-Změny zákl. kapitál PZ ,- 5) ,- 2) ,- 5) ,-

8 Účtování u akcionáře (nabyvatele akcií) bude opačné: - zaplacená jistina bude pohledávkou a upsání (nákup) akcií jako závazek. - nabytí akcií se projeví přírůstkem majetku v 0. třídě, ve skupině 06. Příklad účtování: Pol. T e x t Částka MD D 1 Úhrada upisovací jistiny na nákup akcií - z b. účtu , Upsání nových akcií ve jmenovité hodnotě , Zaúčtování zaplacené jistiny , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Bankovní účty Jiné pohledávky PZ. 1) ,- 1) ,- 3) ,- 3) ,- 063 Realizovatelné cenné papíry a Závazky z upsaných nesplacených vklady cenných papírů a vkladů 2) ,- 3) ,- 2) ,- 4) ,- Emise akcií s emisním ážiem KZ ,- = dosud nesplacené akcie emisní ážio = rozdíl mezi nominální (jmenovitou) hodnotou akcie a její prodejní cenou (emisním kursem) - záporný rozdíl = emisní disážio účet 412-Emisní ážio. pohledávka (u emitenta) či závazek (u akcionáře) bude znít na částku prodejní ceny Příklad emise akcií s emisním ážiem: emitent Č. T e x t Částka MD D 1 Upsání nových akcií a) jmenovitá hodnotě , b) emisní ážio , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Zápis do obchodního rejstříku , akcionář: Č. T e x t Částka MD D 1 Upsání nových akcií , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Akcie za cenu nižší než je nominální hodnota mohou být prodávány např. zaměstnancům jako tzv. zaměstnanecké akcie obvykle s úmyslem užšího připoutání ke společnosti.

9 Splácení upsaných akcií - peněžními prostředky - nepeněžitými vklady, např. hmotným majetkem (vkladem budovy, strojů a zařízení, zásob materiálu, pozemků, apod.), nehmotným majetkem, majetkem finančním. - emise bez veřejné nabídky akcií a je podmíněna schválením valnou hromadou. - odhadní cena stanovená soudním znalcem Viz dřívější přednášky Příklad: emise akcií v nominální hodnotě ,-, úhrada nepeněžitým vkladem-strojem, který byl znalcem oceněn na ,- a v účetnictví akcionáře je veden v pořizovací ceně ,- a s oprávkami ke dni vkladu ve výši ,-- účtování v akciové společnosti: Pol. T e x t Částka MD D 1 Emise akcií v nominální hodnotě , Akcie byly splaceny nepeněžitým vkladem strojem: a) odhadní cena b) velikost pohledávky c) rozdíl dodatečný zdroj (emisní ážio) , , ,- 3 Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , účtování u akcionáře Pol. Transakce Částka MD D 1. Upsání akcií nabytí menšinového vlivu , Úhrada akcií nepeněžitým vkladem strojem: a) pořiz. cena b) oprávky c) úhrada závazku , , , Vyúčtování rozdílu mezi účetní hodnotou a nominální hodnotou nabývaných akcií , Převzetí nabytých akcí v ceně pořízení , V účetnictví akcionáře budou nabyté akcie mít cenu pořízení (event. pořizovací cenu) odpovídající účetní hodnotě vloženého majetku

10 Ad 2) Zvýšení základního kapitálu z vnitřních zdrojů Ve vztahu k akcionářům bude toto zvýšení základního kapitálu realizováno a) vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře v poměru, daném jmenovitou hodnotou jimi držených akcií nebo b) zvýšením hodnoty dosavadních akcií jejich výměnou za akcie s vyšší nominální hodnotou nebo vyznačením vyšší nominální hodnoty na dosavadních akciích (u zaknihovaných akcií bude změna nominální hodnoty zaznamenána v příslušné evidenci). Ad 3) Zvýšení základního kapitálu výměnou emitovaných dluhopisů za akcie - společnost, která navyšuje základní kapitál tímto způsobem, nebývá na vzestupu. Příklad účtování : Pol Transakce Částka MD D 1 Emitovány krátkodobé dluhopisy , Odkoupení dluhopisů věřiteli , Výměna dluhopisů za akcie , Dodatečný zápis do obchodního rejstříku , nevede ke zvýšení celkového objemu kapitálu společnosti, mění se pouze struktura kapitálu Zvyšování základního kapitál není povinné, stoupá však důvěryhodnost společnosti. Účtování snížení základního kapitálu - z různých důvodů: a) z nutnosti, např. při dlouhodobé ztrátovosti společnosti, b) z vlastního rozhodnutí (např. při zamýšleném útlumu činnosti, příp. z jiných důvodů). Ad a) Účetní zachycení znázorňuje následující schéma viz výše: 429-Neuhrazená ztráta 419-Změny základního minulých let kapitálu 411-Základní kapitál PZ (ztráta) úhrada ztráty minulých let 431-Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení snížení zákl. kapitálu zapsáno do obch.rejstříku PZ /ztráta běžného roku/ úhrada ztráty běžného roku

11 Ve vztahu k akcionářům bude snížení základního kapitálu vypořádáno podobně jako zvýšení z vlastních zdrojů: a) vydáním nových akcií s nižší nominální hodnotou a vyměněním za původní akcie nebo vyznačením nové, nižší hodnoty na původních akciích b) vydáním nových akcií se stejnou nominální hodnotou, které budou vyměňovány za určitý počet původních akcií, c) upuštěním od vydání nesplacených akcií. Akcionáři o tomto snížení budou opět účtovat pouze v podrozvaze. Bilanční suma se nezmění. Ad b) Z vlastního rozhodnutí: při změně rozsahu a zaměření činnosti, kdy původní výše kapitálu je nadbytečná. Účetní zachycení snížení základního kapitálu z vlastního rozhodnutí bude provedeno podle toho, jaký majetek bude ze společnosti vyjímán. Vykoupení vlastních akcií Akcie vzaté z oběhu si může společnost ponechat pouze na omezenou dobu 18 měsíců, u zaměstnaneckých akcií pouze 12 měsíců. Během této doby je může znovu prodat. Pokud se je prodat nepodaří, je společnost povinna po uplynutí této doby je zničit a o jejich jmenovitou snížit základní kapitál. Jedná se tedy o snížení dočasné a podmínečné. Vykoupené vlastní akcie musí být po dobu držení kryty zákonným rezervním fondem. Nákup vlastních akcií účet 252-Vlastní akcie (MD), 221,211 (D). Oceněním je pořizovací cena. Prodej a) přijetí úhrady prodejní ceny na účet 221, 211 (MD) a zároveň dosažení tržeb z prodeje cenných papírů 661(D), b) úbytek cenných papírů-vlastních akcií v ceně pořízení 252 (D) a zaúčtování ceny pořízení do nákladů 561 (MD). Zničení akcií = snížení základního kapitálu na účtu 419 (MD). Je-li rozdíl mezi cenou pořízení vlastních akcií a jejich nominální hodnotou, vyúčtovává se výsledkově, tj. na účty nákladů (568 MD) nebo výnosů (668 D). Náklad bude účtován v případě, že cena pořízení akcií byla vyšší než jejich nominální hodnota, výnos v případě, že cena pořízení akcií byla nižší než jejich nominální hodnota. Účtování znázorňuje následující schéma :

12 221-Běžný účet 252-Vlastní akcie 561-Prodané CP a vklady nákup vlastních akcií úbytek akcií při prodeji 661-Tržby z prodeje CP 419-Změny zákl.kapitálu zničení akcií snížení zákl. základního kap. (nom.hodnota) 668-Ostatní finanční výnosy 568-Ostatní fin.náklady rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení Účtování rezerv zdroje na krytí výdajů a rizik, = známá, ale nedoložená částka nákladů na činnost. účty ve 45. skupině účtů tvorba (zvýšení) rezervy bude účtována na vrub nákladů (MD)a ve prospěch (D) příslušného účtu rezerv, použití či zrušení (snížení) rezervy na straně MD účtu rezerv a ve prospěch (D) příslušných nákladových účtů tvorby rezerv. Schema: 45. účty rezerv 55., 57.,58. skupina tvorba rezerv PZ tvorba rezerv použití /rozpuštění, snížení/ rezerv rezervy zákonné a rezervy ostatní. Tvorba zákonných rezerv = daňově uznatelný náklad, Tvorba rezerv ostatních = náklad daňově neuznatelný, Zákon o rezervách - podrobně upravuje i způsob /průběh/ tvorby zákonných rezerv.

13 Mezi ostatní rezervy je řazena rezerva na záruční opravy, na podnikatelská rizika, na technický rozvoj, na kurzové ztráty, na obchodní rizika. Účetní jednotka není povinna rezervy vytvářet, záleží na jejím rozhodnutí. Příklad účtování rezerv: Za 3 roky firma zamýšlí provést generální opravu strojního zařízení předpokládaná výše nákladů na tuto opravu je ,-. Rozhodla se vytvářet podle zákona o rezervách po tři předcházející období rezervu na opravy dlouhodobého majetku ve výši ,- za každé účetní období. Zároveň vytváří jiné dvě rezervy, zařazené mezi ostatní rezervy, a to na záruční opravy /ve výši ,-/ a na podnikatelská rizika /ve výši ,-/. Pol. Transakce Částka MD D 1. rok 1. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Tvorba rezervy na záruční opravy , Tvorba rezervy na podnikatelská rizika , Náklady zúčtované na prováděnou záruční opravu 2 300,- 5.. různé účty 5. Čerpání rezervy na záruční opravy 2 300, rok 1. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Tvorba rezervy na záruční opravy , Tvorba rezervy na podnikatelská rizika , rok 1. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Tvorba rezervy na záruční opravy , Tvorba rezervy na podnikatelská rizika , Faktura za provedenou generální opravu zařízení , Čerpání rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Pozn.: Evidence výše rezervy na záruční opravy a na podnikatelská rizika bude na zajištěna na analytických účtech k účtu 459-Ostatní rezervy. Na konci 3.období bude zůstatek jednotlivých rezerv: 451-Zákonné rezerv 0,- 459-Ostatní rezervy ,- z toho: na zár.opravy ,- na podn.rizika ,- Hospodářský výsledek v jednotlivých letech byl ovlivněn výdaji na opravu zařízení: A) bez tvorby rezervy na opravu : 1.rok 0,- 2.rok 0,- 3.rok ,- (jednorázové zatížení nákladů ve 3.roce)

14 B) při tvorbě rezervy na opravy: 1.rok ,- 2.rok ,- (včetně použití rezervy) 3.rok , ,- tj , ,- (rovnoměrné zatížení nákladů po všechny tři roky) Účtování dlouhodobých závazků Účty 46. a 47. skupina účtů účtové osnovy Dlouhodobé úvěry (úvěry krátkodobé na účtu 231.) Emitované dluhopisy (krátkodobé dluhopisy na účtu 241) Dlouhodobé směnky Závazků z pronájmu Ostatní dlouhodobé závazky (např. dlouhodobou půjčku od fyzické či právnické osoby), vklad tzv. tichého společníka a jeho zúčtování. Za dlouhodobý závazek se považuje také : Odložená daňová pohledávka či závazek.

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 252 ze dne 18.4.2012 k Směrnici k účetním postupům vztahujícím se k nabývání, držení, oceňování, evidenci a pozbývání akcií a obchodních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více