Ztráta a její vypořádání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ztráta a její vypořádání"

Transkript

1 Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana MD po určitou dobu (max. 7 let) a poté musí být vypořádána, tj. uhrazena : - z prostředků ostatních fondů, - ze zisku dalšího běžného období, nebo se musí o ní snížit základní kapitál. V nepříznivém případě může tento účet svým zůstatkem i převýšit zůstatky ostatních kapitálových účtů vlastních zdrojů a způsobit, že vlastní kapitál společnosti /viz rozvaha a její skladba/ je záporný. V ustálené ekonomice by však takový jev neměl existovat, měl by být v takovém případě vyhlášen konkurz. b) bude uhrazena (vypořádána) v běžném účetním období : a) - z prostředků zákonného rezervního fondu b) - z prostředků ostatních fondů c) - z nerozděleného zisku d) - ze zisku běžného období e) - předpisem k úhradě společníkům (s.r.o.) nebo f) - snížením základního kapitálu

2 Schéma účtování vypořádání hospodářského výsledku - ztráty/ 431-HV ve schvalovacím řízení 429-Neuhrazená ztráta minulých let PZ -ztráta z účtu 710 převod ztráty do dalších let PZ úhrada ztráty z prostř.zrf 421 Zákonný rez.fond Úhrada ztráty z prostř.fondů 423-Statutární fondy úhrada ze zisku min.let 428-Nerozdělený zisk minulých let předpis ztráty k úhradě 354-Pohledávky za spol. při úhradě zisku společníkům 419- Změny zákl.kap. 411-Základní kapitál Zápis snížení zákl.kap.do OR snížení zákl.kapitálu

3 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Kapitál se rozlišuje na a)kapitál vlastní - plně a dlouhodobě v dispozici podniku, resp. jeho vlastníka či vlastníků b)kapitál cizí - zdroje, které má podnik k dispozici pouze dočasně a které musí v kratší či delší době splatit poskytovateli a) Formy kapitálu vlastního: a) základní kapitál vzniká při založení, je peněžním vyjádřením souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů vlastníka či vlastníků do podniku b) kapitálové fondy jinou formou vlastního kapitálu, tvoří se v průběhu činnosti podniku např. emisní ážio, darované složky majetku, fondy vznikající z přeceňování majetku apod., c) fondy tvořené ze zisku povinný zákonný rezervní fond a další fondy, o jejichž tvorbě se rozhoduje při založení podniku, resp. o jejichž tvorbě je rozhodnuto ve statutu společnosti (statutární fondy: fond odměn, fond sociální, fond technického rozvoje apod.), d) hospodářský výsledek minulých let a běžného roku jde o hospodářský výsledek či jeho část z minulých let a hospodářský výsledek vyprodukovaný v běžném roce před rozdělením. b) Cizí kapitál se člení na krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobý cizí kapitál forma: bankovních úvěrů, krátkodobých půjček od různých subjektů, krátkodobé emitované dluhopisy a stálá pasiva - závazky k dodavatelům, k zaměstnancům, k orgánům SZP k finančnímu úřadu popř. k dalším subjektům. Cizí kapitál dlouhodobý - formy: a) rezervy, b) dlouhodobé bankovní úvěry, c) dlouhodobé závazky z emitovaných dluhopisů, - z dlouhodobých směnek k úhradě, - z pronájmu souborů dlouhodobého majetku, - z dlouhodobých půjček od různých věřitelů.

4 Oceňování kapitálu - nominální hodnotou, tj. cenou (částkou), která vyjadřuje jeho velikost ke dni vzniku účetní jednotky, resp. ke dni vytvoření či získání příslušné složky kapitálu. Vlivem inflace a poklesu kupní síly peněžní jednotky vede toto ocenění kapitálu k podcenění hodnoty (velikosti) kapitálu v dalších obdobích. V naší právní úpravě účetnictví se zatím nepočítá s možným zvyšováním hodnoty kapitálu, vlastního i cizího, v závislosti na inflaci. To se promítá i do odmítání možnosti vytvářet rezervy, popř. opravné položky k závazkům, byť důsledky změn v kupní síle peněžní jednotky se v činnosti účetní jednotky projevují. Vzniká tak rozpor mezi obecnými zásadami účetnictví mezi zásadou historických cen a zásadou věrného (objektivního) zobrazení ekonomické reality. Evidence kapitálu v účetnictví - účty 4. účtové třídy Účtové skupiny: 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 42 - Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky 43 Výsledek hospodaření Pro evidenci cizího kapitálu jsou vymezeny účtové skupiny 45 - Rezervy 46 - Bankovní úvěry 47 - Dlouhodobé závazky 48 Odložený daňový závazek a pohledávka Krátkodobé cizí zdroje a stálá pasiva jsou evidovány jak již bylo uvedeno - na účtech jiných tříd: krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční zdroje ve 2. účtové třídě, stálá pasiva, přijaté půjčky od různých subjektů ve 3. účtové třídě. Zvláštní skupinu účtů - skupina 49 - Individuální podnikatel jediný účet (491-Účet individuálního podnikatele), vložené prostředky (základní kapitálu) u podnikatelů - fyzických osob, účtujících podvojně.

5 Účtování základního kapitálu závisí na tom, a) kdy o něm účtujeme: při založení účetní jednotky nebo v podmínkách již existující účetní jednotky, kdy dochází k jeho změnám, b) jakou právní formu má účetní jednotka: u kapitálových obchodních společností a družstev obchodní zákoník připouští možnost rozdílu (v čase i objemu) mezi upsaným a splaceným kapitálovým vkladem. Vkládání kapitálu se tak rozpadá do dvou fází (zachycených dvěma účetními operacemi): l. úpis, při němž se budoucí spoluvlastník zavazuje vložit kapitál v určitém objemu (od tohoto okamžiku se stává upisovatel vlastníkem příslušného podílu na majetku společnosti a společnost eviduje pohledávku za tímto vlastníkem z titulu upsaného a dosud nesplaceného kapitálu. Ve výši tohoto podílu již také ručí za závazky společnosti). 2. splácení upsaného jmění, kterým se vzniklá pohledávka za upisovatelem snižuje. Účtování základního kapitálu při založení účetní jednotky Velikost základního kapitálu při založení je u kapitálových společností stanovena. - pro akciové společnosti se tato výše dále liší podle toho, jakým způsobem je základní kapitál vytvářen : bez veřejné nabídky akcií - 2 miliony Kč. s tzv. veřejnou nabídkou - 20 miliónů Kč. - společnosti s ručením omezeným - základní kapitál ve výši dvě stě tisíc Kč. - v případě komanditní společnosti je stanoven minimální vklad komanditisty ve výši 5 000,- - ve veřejné obchodní společnosti se základní kapitál nevyskytuje. Zápis kapitálových společností do obchodního rejstříku - výše základního kapitálu, ale také splacení podílu dohodnuté výše (v zakládací smlouvě uvedené) základního kapitálu. Je to minimálně 30 % základního kapitálu, a to peněžitými vklady, v případě založení společnosti bez veřejné nabídky akcií musí být splaceny všechny nepeněžité vklady. Zbývající část základního kapitálu je pak splácena v časové posloupnosti podle zakládací smlouvy.

6 K okamžiku zapsání do obchodního rejstříku je v účetnictví sestavována zahajovací rozvaha, která nemůže mít např. takovouto podobu: Zahajovací rozvaha firmy Botex, a.s. ke dni Aktiva Pasiva Pohledávky za upsaný zákl. kapitál ,- Základní kapitál ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- Na straně aktiv musí vždy být i jiná položka (forma majetku) než pohledávky za upsaný základní kapitál. Rozvaha zmíněné firmy bude moci být např. v této podobě: Zahajovací rozvaha firmy Botex, a.s. ke dni Aktiva Pasiva Pohledávky za upsaný zákl. kapitál ,- Základní kapitál ,- Běžný účet (min.30 % ZK) ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- Změny základního kapitálu - rozhoduje valná hromada - musí být zaznamenána do obchodního rejstříku. Sleduje se odděleně ta část základního kapitálu, která je v obchodním rejstříku evidována a ta část základního kapitálu, která představuje změnu v této zapsané výši, ale ještě do obchodního rejstříku zapsána nebyla. účet 419-Změny základního kapitálu. - nesmí klesnout pod stanovený limit. Příklad použití účtu 419 (zvýšení základního kapitálu přímým vkladem finančního majetku) Pol T e x t Částka MD D 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu přijetím přímého vkladu fin. prostředků , Zvýšení zákl. kapitálu zapsáno do obch. rejstříku ,

7 Účtování zvýšení základního kapitálu Ve zjednodušené podobě 411-Základní kapitál Majetkové účty (01.,02., (419-Změny zákl.kapitálu) 06.,11.,13.,21.,22.,25. aj.) přímý vklad majetku základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud dříve emitované akcie již byly akcionáři splaceny (není podmínkou v případě, že nové akcie budou spláceny nepeněžitými vklady). 2. z vlastních zdrojů společnosti, tedy z ostatních složek vlastního kapitálu (z ostatních kapitálových fondů, z fondů tvořených ze zisku a z vytvořeného zisku). 3. přeměnou vydaných dluhopisů za akcie (podmíněné zvýšení základního kapitálu). Ad l) Zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií Příklad zvýšení základního kapitálu vydáním dalších akcií s veřejnou nabídkou, celkový objem emise je ,-. Počáteční stav základního kapitálu je ,-. Účtování v akciové společnosti u emitenta: Pol. T e x t Částka MD D 1 Přijetí upisovací jistiny od akcionářů na bankovní účet , Upsání nových akcií ve jmenovité hodnotě , Zaúčtování zaplacené jistiny , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Zápis do obchodního rejstříku , Bankovní účty Jiné závazky 353-Pohl.za upsaný vl.kap. 1) ,- 3) ,- 1) ,- 2) ,- 3) ,- 4) ,- 4) , Základní kapitál 419-Změny zákl. kapitál PZ ,- 5) ,- 2) ,- 5) ,-

8 Účtování u akcionáře (nabyvatele akcií) bude opačné: - zaplacená jistina bude pohledávkou a upsání (nákup) akcií jako závazek. - nabytí akcií se projeví přírůstkem majetku v 0. třídě, ve skupině 06. Příklad účtování: Pol. T e x t Částka MD D 1 Úhrada upisovací jistiny na nákup akcií - z b. účtu , Upsání nových akcií ve jmenovité hodnotě , Zaúčtování zaplacené jistiny , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Bankovní účty Jiné pohledávky PZ. 1) ,- 1) ,- 3) ,- 3) ,- 063 Realizovatelné cenné papíry a Závazky z upsaných nesplacených vklady cenných papírů a vkladů 2) ,- 3) ,- 2) ,- 4) ,- Emise akcií s emisním ážiem KZ ,- = dosud nesplacené akcie emisní ážio = rozdíl mezi nominální (jmenovitou) hodnotou akcie a její prodejní cenou (emisním kursem) - záporný rozdíl = emisní disážio účet 412-Emisní ážio. pohledávka (u emitenta) či závazek (u akcionáře) bude znít na částku prodejní ceny Příklad emise akcií s emisním ážiem: emitent Č. T e x t Částka MD D 1 Upsání nových akcií a) jmenovitá hodnotě , b) emisní ážio , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Zápis do obchodního rejstříku , akcionář: Č. T e x t Částka MD D 1 Upsání nových akcií , Splacení akcií formou peněžitého vkladu na běžný účet , Akcie za cenu nižší než je nominální hodnota mohou být prodávány např. zaměstnancům jako tzv. zaměstnanecké akcie obvykle s úmyslem užšího připoutání ke společnosti.

9 Splácení upsaných akcií - peněžními prostředky - nepeněžitými vklady, např. hmotným majetkem (vkladem budovy, strojů a zařízení, zásob materiálu, pozemků, apod.), nehmotným majetkem, majetkem finančním. - emise bez veřejné nabídky akcií a je podmíněna schválením valnou hromadou. - odhadní cena stanovená soudním znalcem Viz dřívější přednášky Příklad: emise akcií v nominální hodnotě ,-, úhrada nepeněžitým vkladem-strojem, který byl znalcem oceněn na ,- a v účetnictví akcionáře je veden v pořizovací ceně ,- a s oprávkami ke dni vkladu ve výši ,-- účtování v akciové společnosti: Pol. T e x t Částka MD D 1 Emise akcií v nominální hodnotě , Akcie byly splaceny nepeněžitým vkladem strojem: a) odhadní cena b) velikost pohledávky c) rozdíl dodatečný zdroj (emisní ážio) , , ,- 3 Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku , účtování u akcionáře Pol. Transakce Částka MD D 1. Upsání akcií nabytí menšinového vlivu , Úhrada akcií nepeněžitým vkladem strojem: a) pořiz. cena b) oprávky c) úhrada závazku , , , Vyúčtování rozdílu mezi účetní hodnotou a nominální hodnotou nabývaných akcií , Převzetí nabytých akcí v ceně pořízení , V účetnictví akcionáře budou nabyté akcie mít cenu pořízení (event. pořizovací cenu) odpovídající účetní hodnotě vloženého majetku

10 Ad 2) Zvýšení základního kapitálu z vnitřních zdrojů Ve vztahu k akcionářům bude toto zvýšení základního kapitálu realizováno a) vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře v poměru, daném jmenovitou hodnotou jimi držených akcií nebo b) zvýšením hodnoty dosavadních akcií jejich výměnou za akcie s vyšší nominální hodnotou nebo vyznačením vyšší nominální hodnoty na dosavadních akciích (u zaknihovaných akcií bude změna nominální hodnoty zaznamenána v příslušné evidenci). Ad 3) Zvýšení základního kapitálu výměnou emitovaných dluhopisů za akcie - společnost, která navyšuje základní kapitál tímto způsobem, nebývá na vzestupu. Příklad účtování : Pol Transakce Částka MD D 1 Emitovány krátkodobé dluhopisy , Odkoupení dluhopisů věřiteli , Výměna dluhopisů za akcie , Dodatečný zápis do obchodního rejstříku , nevede ke zvýšení celkového objemu kapitálu společnosti, mění se pouze struktura kapitálu Zvyšování základního kapitál není povinné, stoupá však důvěryhodnost společnosti. Účtování snížení základního kapitálu - z různých důvodů: a) z nutnosti, např. při dlouhodobé ztrátovosti společnosti, b) z vlastního rozhodnutí (např. při zamýšleném útlumu činnosti, příp. z jiných důvodů). Ad a) Účetní zachycení znázorňuje následující schéma viz výše: 429-Neuhrazená ztráta 419-Změny základního minulých let kapitálu 411-Základní kapitál PZ (ztráta) úhrada ztráty minulých let 431-Hosp.výsledek ve schvalovacím řízení snížení zákl. kapitálu zapsáno do obch.rejstříku PZ /ztráta běžného roku/ úhrada ztráty běžného roku

11 Ve vztahu k akcionářům bude snížení základního kapitálu vypořádáno podobně jako zvýšení z vlastních zdrojů: a) vydáním nových akcií s nižší nominální hodnotou a vyměněním za původní akcie nebo vyznačením nové, nižší hodnoty na původních akciích b) vydáním nových akcií se stejnou nominální hodnotou, které budou vyměňovány za určitý počet původních akcií, c) upuštěním od vydání nesplacených akcií. Akcionáři o tomto snížení budou opět účtovat pouze v podrozvaze. Bilanční suma se nezmění. Ad b) Z vlastního rozhodnutí: při změně rozsahu a zaměření činnosti, kdy původní výše kapitálu je nadbytečná. Účetní zachycení snížení základního kapitálu z vlastního rozhodnutí bude provedeno podle toho, jaký majetek bude ze společnosti vyjímán. Vykoupení vlastních akcií Akcie vzaté z oběhu si může společnost ponechat pouze na omezenou dobu 18 měsíců, u zaměstnaneckých akcií pouze 12 měsíců. Během této doby je může znovu prodat. Pokud se je prodat nepodaří, je společnost povinna po uplynutí této doby je zničit a o jejich jmenovitou snížit základní kapitál. Jedná se tedy o snížení dočasné a podmínečné. Vykoupené vlastní akcie musí být po dobu držení kryty zákonným rezervním fondem. Nákup vlastních akcií účet 252-Vlastní akcie (MD), 221,211 (D). Oceněním je pořizovací cena. Prodej a) přijetí úhrady prodejní ceny na účet 221, 211 (MD) a zároveň dosažení tržeb z prodeje cenných papírů 661(D), b) úbytek cenných papírů-vlastních akcií v ceně pořízení 252 (D) a zaúčtování ceny pořízení do nákladů 561 (MD). Zničení akcií = snížení základního kapitálu na účtu 419 (MD). Je-li rozdíl mezi cenou pořízení vlastních akcií a jejich nominální hodnotou, vyúčtovává se výsledkově, tj. na účty nákladů (568 MD) nebo výnosů (668 D). Náklad bude účtován v případě, že cena pořízení akcií byla vyšší než jejich nominální hodnota, výnos v případě, že cena pořízení akcií byla nižší než jejich nominální hodnota. Účtování znázorňuje následující schéma :

12 221-Běžný účet 252-Vlastní akcie 561-Prodané CP a vklady nákup vlastních akcií úbytek akcií při prodeji 661-Tržby z prodeje CP 419-Změny zákl.kapitálu zničení akcií snížení zákl. základního kap. (nom.hodnota) 668-Ostatní finanční výnosy 568-Ostatní fin.náklady rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení Účtování rezerv zdroje na krytí výdajů a rizik, = známá, ale nedoložená částka nákladů na činnost. účty ve 45. skupině účtů tvorba (zvýšení) rezervy bude účtována na vrub nákladů (MD)a ve prospěch (D) příslušného účtu rezerv, použití či zrušení (snížení) rezervy na straně MD účtu rezerv a ve prospěch (D) příslušných nákladových účtů tvorby rezerv. Schema: 45. účty rezerv 55., 57.,58. skupina tvorba rezerv PZ tvorba rezerv použití /rozpuštění, snížení/ rezerv rezervy zákonné a rezervy ostatní. Tvorba zákonných rezerv = daňově uznatelný náklad, Tvorba rezerv ostatních = náklad daňově neuznatelný, Zákon o rezervách - podrobně upravuje i způsob /průběh/ tvorby zákonných rezerv.

13 Mezi ostatní rezervy je řazena rezerva na záruční opravy, na podnikatelská rizika, na technický rozvoj, na kurzové ztráty, na obchodní rizika. Účetní jednotka není povinna rezervy vytvářet, záleží na jejím rozhodnutí. Příklad účtování rezerv: Za 3 roky firma zamýšlí provést generální opravu strojního zařízení předpokládaná výše nákladů na tuto opravu je ,-. Rozhodla se vytvářet podle zákona o rezervách po tři předcházející období rezervu na opravy dlouhodobého majetku ve výši ,- za každé účetní období. Zároveň vytváří jiné dvě rezervy, zařazené mezi ostatní rezervy, a to na záruční opravy /ve výši ,-/ a na podnikatelská rizika /ve výši ,-/. Pol. Transakce Částka MD D 1. rok 1. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Tvorba rezervy na záruční opravy , Tvorba rezervy na podnikatelská rizika , Náklady zúčtované na prováděnou záruční opravu 2 300,- 5.. různé účty 5. Čerpání rezervy na záruční opravy 2 300, rok 1. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Tvorba rezervy na záruční opravy , Tvorba rezervy na podnikatelská rizika , rok 1. Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Tvorba rezervy na záruční opravy , Tvorba rezervy na podnikatelská rizika , Faktura za provedenou generální opravu zařízení , Čerpání rezervy na opravy dlouhodobého majetku , Pozn.: Evidence výše rezervy na záruční opravy a na podnikatelská rizika bude na zajištěna na analytických účtech k účtu 459-Ostatní rezervy. Na konci 3.období bude zůstatek jednotlivých rezerv: 451-Zákonné rezerv 0,- 459-Ostatní rezervy ,- z toho: na zár.opravy ,- na podn.rizika ,- Hospodářský výsledek v jednotlivých letech byl ovlivněn výdaji na opravu zařízení: A) bez tvorby rezervy na opravu : 1.rok 0,- 2.rok 0,- 3.rok ,- (jednorázové zatížení nákladů ve 3.roce)

14 B) při tvorbě rezervy na opravy: 1.rok ,- 2.rok ,- (včetně použití rezervy) 3.rok , ,- tj , ,- (rovnoměrné zatížení nákladů po všechny tři roky) Účtování dlouhodobých závazků Účty 46. a 47. skupina účtů účtové osnovy Dlouhodobé úvěry (úvěry krátkodobé na účtu 231.) Emitované dluhopisy (krátkodobé dluhopisy na účtu 241) Dlouhodobé směnky Závazků z pronájmu Ostatní dlouhodobé závazky (např. dlouhodobou půjčku od fyzické či právnické osoby), vklad tzv. tichého společníka a jeho zúčtování. Za dlouhodobý závazek se považuje také : Odložená daňová pohledávka či závazek.

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více