Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. S odchodem zaměstnankyně na mateřskou a případně rodičovskou dovolenou se jistě setkal nejeden zaměstnavatel. Proto Vám v tomto vydání Newsletteru přinášíme základní práva a povinnosti jak z pohledu zaměstnavatele, tak z pohledu zaměstnance. V dalším textu bychom Vás rádi informovali o záměrech Ministerstva financí k návrhu nového zákona o dani z převodu nemovitostí a v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona o přeměnách, která vstoupila v účinnost dne 1. ledna 2012, zrekapitulovali některé povinnosti vůči správci daně vyplývající z daňového řádu. V neposlední řadě Vás seznámíme s nejdůležitějšími změnami, které přinesla novela zákona o investičních pobídkách, jež vešla v platnost dne 12. července Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na měsíce červenec a srpen Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath Obsah 1 Mateřská a rodičovská dovolená 2 Záměry MF v oblasti daně z převodu nemovitostí 3 Přeměny a proces správy daní 4 Novela zákona o investičních pobídkách je již účinná 5 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 1 Mateřská a rodičovská dovolená Nástup zaměstnankyně na mateřskou a případně rodičovskou dovolenou je situace, se kterou se zaměstnavatelé setkávají v posledních letech čím dál častěji. Narůstá tak i počet dotazů, se kterými se na personalisty a mzdové účetní obracejí jak zaměstnavatelé, tak budoucí rodiče. Veřejnost navíc tyto dva pojmy často zaměňuje, a tak nepřesně interpretuje. Následující řádky přinášejí základní informace ohledně mateřské a rodičovské dovolené z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena zpravidla 8 až 6 týdnů před porodem. Od svého ošetřujícího lékaře získá tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, na kterém vyplní mimo jiné datum nástupu na mateřskou dovolenou, a předá jej svému zaměstnavateli. Ten ho doplní o přílohu a celý dokument zašle na příslušnou Správu sociálního zabezpečení. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, respektive 37 týdnů, pokud žena porodí 2 a více dětí. Pokud se žena rozhodne nastoupit na mateřskou dovolenou později než na začátku 6. týdne před plánovaným dnem porodu, mateřská dovolená se tzv. krátí. To znamená, že skončí ve stejný den, jako kdyby žena nastoupila na začátku 6. týdne, i když tato doba bude kratší než 28 týdnů. Dávku peněžité pomoci v mateřství proplácí Správa sociálního zabezpečení a činí maximálně 70 % z redukovaného vyměřovacího základu. Žena má na ni nárok, pokud je v den nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (ve většině případů zaměstnaná). Další podmínkou je, že 2 roky před nástupem na mateřskou dovolenou její účast na nemocenském pojištění trvala alespoň 270 dní. Z pohledu zaměstnavatele je důležité především to, že mateřská dovolená se považuje za výkon práce, takže za toto období náleží ženě dovolená. Po jejím skončení se žena buď vrátí do práce, nebo nastoupí na rodičovskou dovolenou. V prvním případě ji zaměstnavatel musí zařadit na původní práci a pracoviště. Rodičovská dovolená Druhou možností je, že zaměstnankyně nastoupí na rodičovskou dovolenou. V tom případě nejprve zažádá u zaměstnavatele o čerpání dovolené na zotavenou, která bude navazovat na mateřskou dovolenou. Následně zažádá o rodičovskou dovolenou v rozsahu, který sama určí, maximálně však do 3 let věku dítěte. Zaměstnavatel je ze zákona povinen její žádosti vyhovět. Po tomto datu je zaměstnankyně povinna nastoupit do práce a zároveň má právo na zařazení podle platné pracovní smlouvy. Pokud si přeje nadále zůstat doma, může jí zaměstnavatel poskytnout neplacené volno, nebo s ní rozváže pracovní poměr. Situace, kdy zaměstnavatel trvá na tom, aby žena do práce nastoupila, a ta to neudělá, je považována za neomluvenou absenci a hrubé porušení pracovní kázně. Dále je třeba dodat, že na rodičovskou dovolenou může nastoupit i otec dítěte, a to nejdříve od narození a nejdéle do tří let věku dítěte. Má stejná práva i povinnosti vůči zaměstnavateli jako matka dítěte. Na rodičovské dovolené také mohou být oba rodiče zároveň, nárok na rodičovský příspěvek má ale jen jeden z nich. O rodičovský příspěvek se žádá u Úřadu práce podle bydliště rodičů a zaměstnavatel v tomto ohledu nemá žádné povinnosti. Zaměstnavatel hlásí nástup na mateřskou dovolenou a návrat do práce u příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnankyně nebo zaměstnance. Pro statistické účely jsou zaměstnankyně a zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené tzv. mimo evidenční stav. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Janu Procházkovou,

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 2 Záměry MF v oblasti daně z převodu nemovitostí Na webu Ministerstva financí byl zveřejněn Informační materiál MF k návrhu nového zákona o dani z převodu nemovitostí. Dle vyjádření MF materiál obsahuje základní témata nově navrhované právní úpravy. Nový zákon by měl nést název daň z nabytí nemovitosti a jeho předpokládaná účinnost je 1. leden Rádi bychom Vás tedy informovali o základních tezích, protože nový zákon může v budoucnu ovlivnit některé plánované převody nemovitostí. Jedním z důvodů pro vydání nového zákona o dani z převodu (nabytí) nemovitostí je transformace daně dědické a daně darovací pod režim daní z příjmů, kdy zahrnutím bezúplatných nabytí majetku a nabytí majetku děděním dojde k doplnění daně z příjmů. Daň z převodu nemovitostí zůstane zachována. Základem nové právní úpravy je nejen přizpůsobení se právní úpravě daně z převodu nemovitostí ve vyspělých evropských státech, ale především přizpůsobení daně z převodu nemovitostí novým základním principům a změnám v oblasti občanského práva a práva obchodních korporací. Nový občanský zákoník přináší podstatné změny kromě jiných i v oblasti nemovitostí, na které bude muset nová daň z převodu nemovitostí reagovat. Jde zejména o změny v pojetí nemovité věci oproti dosavadnímu stavu, neboť podle občanského zákoníku jsou nově mezi věci nemovité zahrnuta i některá práva (např. za nemovitou věc se prohlašuje právo stavby). Jako jednu z nejvýznamnějších změn je možno uvést, že v návaznosti na novou právní úpravu obchodních korporací a v zájmu zabránění daňovým únikům se nově navrhuje zdanění převodů obchodních podílů u obchodních korporací vlastnících nemovitosti daní z převodu nemovitostí. Tato právní úprava je dle vyjádření MF obvyklá v evropských státech. Dále bychom rádi shrnuli hlavní cíle a principy návrhu nového zákona: Nově bude vymezen předmět daně z převodu nemovitostí v návaznosti na nové vymezení nemovitých věcí v občanském zákoníku. Dojde ke změně v tom, kdo bude poplatníkem daně. Nově poplatníkem daně u smluvních úplatných převodů bude nabyvatel nemovitosti a v důsledku toho bude zrušen institut ručitele za daň. Dojde k aktualizaci systému osvobození od daně, odstranění překonaných nebo již neaplikovaných osvobození (např. osvobození v souvislosti s převody privatizovaného a restituovaného majetku, aj.). Budou zakotvena některá nová osvobození (např. osvobození převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem na základě dohody schválené soudem o přenechání předluženého dědictví věřitelům, úplatného vyčlenění nemovitosti z vlastnictví zakladatele do vlastnictví veřejně prospěšného svěřenského fondu, aj.). Základ daně bude stanoven ve výši ceny sjednané v nejčastějších případech smluvních převodů nemovitostí, např. bytů, nebytových prostorů, rodinných domků, rekreačních chat, rekreačních chalup, garáží, apod. Omezí se stanovení základu daně ve výši ceny zjištěné pouze na nezbytně nutné případy, kdy základ daně nelze stanovit jinak. Při stanovení základu daně z převodu nemovitostí dojde k postupnému odbourávání znaleckých posudků na cenu zjištěnou podle oceňovacích předpisů.

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 Dojde ke zjednodušení daňového řízení, výběru daně i snížení administrativní náročnosti. Budou řešeny další problémy vyplývající z praxe jako např. způsob přepočtu cizí měny na českou měnu, je-li cena nebo náhrada za nemovitost stanovena v cizí měně, vymezení předmětu úpravy zákona ve vztahu k nemovitostem, které se nacházejí v zahraničí atd. O dalším legislativním vývoji vás budeme informovat v dalších číslech Newsletteru. Pro podrobnější informace případně kontaktujte Janu Skálovou, 3 Přeměny a proces správy daní Jak bylo zmíněno v prosincovém vydání našeho Newsletteru, vstoupila dnem 1. ledna 2012 v účinnost rozsáhlá novela zákona o přeměnách. V současnosti řada společností využívá první den účetního období jako začátek procesu přípravy fúze či rozdělení, a tak bychom chtěli zrekapitulovat některé povinnosti vůči správci daně vyplývající z daňového řádu. Není nutno žádat správce daně o vydání souhlasu s přeměnou. Daňový řád vyžaduje souhlas správce daně s výmazem z obchodního rejstříku, pokud daňový subjekt zaniká bez právního nástupce. Zánik daňového subjektu v rámci přeměn je však výhradně zánikem s právním nástupnictvím, a proto lze za použití argumentu a contrario dovodit, že se dané ustanovení nevztahuje na zánik společnosti v důsledku realizované přeměny. V rámci přeměn přichází v úvahu registrační povinnost. Dojde-li ke změně údajů, které jsou povinně uváděny při registraci daňového subjektu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Obdobně se postupuje, dojde-li k zániku daňové povinnosti u některé z daní. Příkladem může být rozštěpení, kdy dojde k zániku společnosti. Zkvalitnění právní úpravy doznal také institut přechodu daňové povinnosti. Daňový řád jednoznačně určuje, že v případě zániku právnické osoby, která má právního nástupce, přechází její daňová povinnost na právního nástupce. Tím se rozumí přechod práv a povinností původního daňového subjektu, a to jak v rovině nalézací (např. právo podat dodatečné daňové tvrzení, povinnost uchovávat evidenci a doklady), tak také v rovině platební (např. povinnost uhradit vrácenou daň, právo na vrácení přeplatku). Daňový řád určuje, že v případě zániku daňového subjektu při rozdělení, kdy není dostatečně jasné, v jakém rozsahu přechází na právní nástupce daňová povinnost, určí právní nástupnictví ohledně daňových povinností správce daně. Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením. Správce daně tak může daňový nedoplatek vymáhat po kterékoliv nástupnické společnosti a ta je povinna jej v plné výši uhradit. V této souvislosti byl mezi povinné náležitosti projektu rozštěpení doplněn výslovný údaj, na kterou z nástupnických společností přechází daňová povinnost zanikající společnosti.

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 Zaniká-li při přeměně právnická osoba, je její právní nástupce povinen podat řádné či dodatečné daňové přiznání nebo hlášení o její daňové povinnosti, a to za část zdaňovacího období, za kterou doposud nebylo podáno. Termín pro podání je nejpozději do konce měsíce následujícího po zániku společnosti. Daňová povinnost zaniklé právnické osoby přechází na jejího právního nástupce, přičemž tuto daňovou povinnost spravuje dosud příslušný správce daně. Pro další informace kontaktujte Lukáše Pěsnu, 4 Novela zákona o investičních pobídkách je již účinná Od 12. července 2012 je účinná dlouho připravovaná novela Zákona o investičních pobídkách. Novela byla schválena Senátem a podepsána prezidentem v navrhovaném znění, ve Sbírce zákonů je publikovaná jako zákon č. 192/2012. Novela je určená jak novým, tak i stávajícím investorům pro nové projekty. Jak jsme Vás již informovali v dubnovém čísle našeho newsletteru, novela rozšiřuje skupinu příjemců podpory a přináší investorům výhodnější pravidla pro získání a čerpání podpory. Těmi nejdůležitějšími změnami proti stávajícímu stavu jsou: Rozšíření investičních pobídek z výrobního (zpracovatelského) sektoru také na vybudování či rozšíření technologických center a center strategických služeb. U pobídek pro výrobní (zpracovatelský) sektor snížení minimální výše investice z 200 na 100 mil. Kč (resp. ze 100 mil. na 50 mil. Kč v případě realizace investiční akce v okrese s vysokou nezaměstnaností). Prodloužení doby čerpání investiční pobídky formou slevy na dani z příjmů z 5 na 10 let. Přímá finanční podpora tzv. strategických investičních akcí dotace ve výši 5 až 7 % investičních nákladů (každý konkrétní případ musí být schválen vládou). Pro další informace kontaktujte Lenku Polanskou,

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 5 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář ČERVENEC pondělí 2. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce úterý 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012 pátek 20. sociální pojištění zdravotní pojištění měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty daňové přiznání za červen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012 souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012 úterý 31. energetické daně zákonné pojištění zaměstnavatele daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012 odvod zákonného pojištění zaměstnavatele proti pracovnímu úrazu a nemoci z povolání na 3. čtvrtletí 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec / 7 SRPEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. sociální pojištění zdravotní pojištění měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2012 pondělí 27. pátek 31. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z nemovitostí daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za červenec 2012 souhrnné hlášení za červenec 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012 splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) TPA Horwath Audit s.r.o. TPA Horwath Tax s.r.o. TPA Horwath Valuation Services s.r.o. Mánesova 28 Mánesova 28 Mánesova Praha Praha Praha 2 Česká republika Česká republika Česká republika IČO: IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. TPA Horwath FM s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 Česká republika Česká republika IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé. www.escapeconsult.

ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé. www.escapeconsult. ESCNEWSLETTER červenec 2014 č. 4 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, v průběhu letního oddechnutí, Vám nabídnout

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka 16 / 2014 Daňový a účetní 1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi ový speciál obsah 1... Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014 y: 2... Odpisy cena bytu Přerušení prohlášení poplatníka

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí Rekodifikace

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více