Z áří / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. V tomto Newsletteru přinášíme přehled nejdiskutovanějších bodů připravované daňové reformy, dále Vás seznámíme s verdiktem Nejvyššího správního soudu, který vydal rozhodnutí v zajímavém sporu mezi poplatníkem a správcem daně o daňové uznatelnosti ztráty při prodeji pohledávky. Poslední článek se také týká rozhodnutí NSS, a to případu výplaty dividend z české firmy do nizozemské mateřské společnosti. Na závěr tradičně připojujeme Daňový kalendář s důležitými termíny na měsíce září a říjen Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Ing. Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath Z áří / 7 TPA Horwath Mánesova Praha 2 Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Obsah 1 Návrh daňové reformy 2 2 Třikrát k Nejvyššímu správnímu soudu: Daňová uznatelnost ztráty z prodeje pohledávek za dlužníkem v konkursu 3 Rozsudek NSS k dividendám placeným zahraničnímu holdingu 4 Nezapomeňte zaplatit 6 4 5

2 Z áří / 7 1 Návrh daňové reformy Vláda dne 26. srpna 2011 schválila návrh daňové reformy předložený Ministerstvem financí. Vládou reforma prošla jen s drobnými změnami, při projednávání v Poslanecké sněmovně se ovšem dají očekávat ostřejší diskuse nad jednotlivými body. Pod pojmem "daňová reforma" se skrývá rozsáhlá novela 73 zákonů a Poslanecká sněmovna dostává parlamentní tisk 473 pod názvem Zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa. První čtení tohoto zákona proběhlo dne 20.září a zákon byl předán jednotlivým výborům. Jen první část, kterou se mění zákon o daních z příjmů, má 139 bodů. Nabízíme vám stručný přehled nejpodstatnějších a nejdiskutovanějších změn, které dlouhý návrh Ministerstva financí obsahuje. Celá novela má začít platit od roku 2013 s výjimkou některých bodů, jako je např. zavedení loterijní daně, které by měly nabýt účinnosti už Zaměstnanci a zaměstnavatelé Skončí superhrubá mzda, daň z příjmů se bude počítat opět pouze z hrubého příjmu, který bude možno snížit o nezdanitelné části základu daně (dary, úroky z hypoték, částky na penzijní či životní pojištění) a odčitatelné položky. Zvýší se sazba daně z příjmů fyzických osob z 15 % na 19 %. Odvody na zdravotní pojištění stoupnou z nynějších 4,5 na 6,5 %, dojde ke sjednocení se sazbou sociálního pojištění. Pojistné srážené zaměstnanci z jeho příjmu nebude základ daně snižovat. Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění nahradí daň z úhrnu mezd ve výši 32,5 %, základem bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. V porovnání ze stávající sazbou odvodů na sociální a zdravotní pojištění se jedná o pokles o 1,5%. Odpočty a slevy na dani Maximální limit pro odpočet hodnoty daru od základu daně se zvýší z 10 na 15 % základu daně. Od základu daně už nepůjde odečíst členský příspěvek odborům a náklad na zvýšení kvalifikace. Limit pro odpočet úroků z hypoték klesne ze současných 300 tisíc na 80 tisíc korun ročně. Základní slevu na poplatníka budou moci využít jen lidé s příjmy do čtyřnásobku průměrné mzdy. Sleva na dítě vzroste o 1800 Kč ročně, tedy o 150 Kč měsíčně. Benefity Daňové zvýhodnění stravenek, tj. osvobození tohoto příjmu u zaměstnance by mělo být zrušeno. Zaměstnavatelé si budou moci i nadále odečítat příspěvky na stravování zaměstnanců, dokonce budou zrušeny limity pro tyto uznatelné výdaje. Poskytované stravování bude však u zaměstnance považováno za zdanitelný příjem.

3 Z áří / 7 Zavádí se zaměstnanecký paušál ve výši 3000 Kč ročně, který bude snižovat vypočtenou daň. Jde o bonus, takže by ho mohli využít i lidé s minimálními příjmy. Osoby samostatně výdělečně činné Limit pro povinnou registraci k DPH se snižuje ze současného jednoho milionu na 750 tisíc korun. Ostatní Základ pojistného stoupne na 100 % hrubého zisku, ale povinné odvody jak na zdravotní tak na sociální pojištění klesnou na 6,5 % základu. Zruší se srážková daň z dividend a z podílů na zisku vyplácených společníkům společností s ručením omezeným, včetně srážkové daně z podílů na likvidačním zůstatku či z vypořádacího podílu. Zruší se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob po uplynutí časového testu 6 měsíců. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů budou osvobozeny až po 5 letech držby. Sjednotí se sazba odvodů z loterií a hazardu na 20 %. Soukromé a státní vědecké instituce budou mít nárok na stejné daňové úlevy. Bude zavedena lineární daň darovací (19 %) a dědická (9,5 %) a zvýší se limit pro osvobození z dosavadních 20 tisíc na 50 tisíc korun. Vznikne Jednotné inkasní místo pro výběr daní, pojistného a cla. Bude zavedeno nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému. Tedy podíly na zisku vyplácené podílovým či investičním fondem budou nadále podléhat srážkové dani. Vybrali jsme pro Vás body, které jsou nejvíce diskutovány v médiích. Je ovšem nutno podotknout, že vládní návrh zákona obsahuje řadu nesrovnalostí, kdy jsou prezentovány záměry zákonodárce jinak, než je skutečný text zákona. Lze tedy očekávat řadu diskusí a pozměňovacích návrhů v procesu schvalování. O všech změnách Vás budeme průběžně informovat v našem Newsletteru. Případné dotazy směřujte na Ing. Jindřicha Trupla,

4 Z áří / 7 2 Třikrát k Nejvyššímu správnímu soudu: Daňová uznatelnost ztráty z prodeje pohledávek za dlužníkem v konkursu Nejvyšší správní soud po několika letech sporů uzavřel boj poplatníka se správcem daně vedený o uznání daňové ztráty z prodeje pohledávky. Spor spočíval v tom, že se jednalo o pohledávku za dlužníkem v konkursu, pohledávka byla kryta zákonnou opravnou položkou vytvořenou z důvodu prohlášení konkursu na dlužníka, poplatník tuto pohledávku s poměrně velkou ztrátou prodal, ale správce daně tuto ztrátu neuznal jako daňově uznatelnou. Pojďme se na věc podívat od začátku: Finanční úřad ve Zlíně doměřil v roce 2005 poplatníkovi daň z příjmů za rok 2003 ve výši 2,5 mil. Kč. Poplatník v roce 2003 prodal pohledávku v nominální hodnotě 7 mil. Kč za prodejní cenu 200 tis. Kč. Pohledávka byla za dlužníkem v konkursu, poplatník ji měl řádně přihlášenou do konkursního řízení a z tohoto důvodu k ní vytvořil v souladu 8 zákona č.593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen ZoR) 100 % zákonnou opravnou položku. Opravné položky dle obecných ustanovení ZoR slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou vytvořeny nebo ke krytí rozdílu mezi nominální hodnotou pohledávky a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi. Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP) stanoví, že při prodeji pohledávky je její nominální hodnota daňově uznatelným výdajem až do výše příjmů z prodeje zvýšených o vytvořenou zákonnou opravnou položku. Zákonná opravná položka je pak při prodeji pohledávky rozpuštěna. Rozpuštěná opravná položka představuje v podstatě kompenzaci vzniklé ztráty z titulu prodeje pohledávky. Poplatník tak zúčtoval do nákladů nominální hodnotu prodané pohledávky ve výši 7 mil.kč, do výnosů prodejní cenu 200 tis. Kč a rozpustil opravnou položku ve výši nominální hodnoty pohledávky. Správce daně však neuznal náklady ve výši 6,8 mil. Kč (rozdíl mezi prodejní cenou a nominální hodnotou pohledávky) za daňově uznatelné s argumentací, že zákonné opravné položky tvořené k pohledávkám za dlužníky v konkursním řízení lze použít pouze při odpisu pohledávky a nikoli ke krytí ztráty z postoupení pohledávky. Argumentoval tím, že ZoR v případě pohledávek za dlužníky v konkurzu/insolvenčním řízení v 8 ZoR uvádí, že opravné položky se ruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník. Případ postoupení pohledávky zde uveden není, proto dle názoru správce daně nelze tuto opravnou položku v případě postoupení pohledávky daňově použít. Bohužel je nutno uvést, že tento nesprávný výklad zákona byl poskytován v uplynulých letech pracovníky Ministerstva financí. To bylo možná důvodem, že se kauza musela třikrát vrátit k Nejvyšším správnímu soudu. Až ve třetím a závěrečném judikátu v této kauze pod číslem 8 Afs 54/ soud dává za pravdu poplatníkovi a jeho postupu dle zákona. Nejvyšší soud připomíná, že opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním/insolvenčním řízení jsou vytvářeny s obdobným účelem jako jiné opravné položky, a tak mohou být i používány. Pro další informace k nakládání s pohledávkami kontaktujte prosím Ing. Lenku Polanskou,

5 Z áří / 7 3 Rozsudek NSS k dividendám placeným zahraničnímu holdingu Nejvyšší správní soud se nedávno zabýval případem výplaty dividend z české společnosti do její nizozemské mateřské společnosti. Na dividendu nebyla v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Nizozemím aplikována srážková daň. Správce daně tvrdil, že skutečným vlastníkem příjmů však není nizozemská společnost, ale společnost se sídlem ve Velké Británii. Z toho správce daně dovozoval, že se jedná o zastřený právní úkon a vyměřil české společnosti srážkovou daň ve výši 5 % dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií. Dle názoru správce daně byla nizozemská společnost pouze formálním příjemcem dividend, neboť podíly v české společnosti získala vnitropodnikovým převodem v rámci skupiny od britské společnosti, která jako jediná investovala kapitál a nabyla akcie a s ní spojená práva akcionáře. Při svém tvrzení správce daně argumentoval také skutečností, že výplata dividend byla poukázána na bankovní účet britské společnosti. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu však vzniklá situace nepředstavuje zastřený právní úkon, práva akcionáře včetně práva na výplatu dividend přísluší nizozemské společnosti a tudíž byla správně použita smlouva o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím. Ani z výplaty dividend přímo na účet britské společnosti nelze dovodit, že nizozemská společnost neměla z příjmu z dividend užitek. Navíc bylo prokázáno, že nizozemská společnost účtovala příjem z dividend do svých výnosů a že o zaslání dividend na účet britské společnosti svou dceřinou společnost požádala. Nicméně je třeba upozornit, že z procesních důvodů se soud v tomto případě nemohl zabývat otázkou, zda zvolená holdingová struktura nepředstavuje zneužití mezinárodního práva. Nyní je na příslušném finančním ředitelství, jak s případem naloží zda bude hledat další důkazy a pokusí se otevřít otázku zneužití práva nebo zda případ ponechá uzavřený. Z dikce rozsudku je možno dovodit závěr, že pro použití výhod ze smluv o zamezení dvojího zdanění je nezbytné, aby výnosy z dividend plynuly jejich skutečnému vlastníkovi a nikoliv pouhému zprostředkovali a že samotný cash-flow dividend není relevantní. Pro další informace týkající se uvedené problematiky prosím kontaktujte Ing. Jana Lamače, LL.M., nebo Mag. Petra Karpelese, CPA,

6 Z áří / 7 4 Nezapomeňte zaplatit ZÁŘÍ pátek 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 15. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň úterý 20. pondělí 26. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu daňové přiznání za srpen 2011 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání a daň za srpen 2011 souhrnné hlášení za srpen 2011 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2011 pátek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011 ŘÍJEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 17. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011 čtvrtek 20. daň z příjmů úterý 25. pondělí 31. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2011 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2011 hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2011 energetické daně daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011 poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle 106a zákona o DPH daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011

7 Z áří / 7 TPA Horwath Notia Audit s.r.o. TPA Horwath Notia Tax s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 IČO: IČO: Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Valuation Services s.r.o. TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 IČO: IČO: Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat listopadové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme,

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více