12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy"

Transkript

1 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ / /3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název projektu Využití nových metod a organizačních forem výuky na VOŠ Jabok Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu Evangelická akademie Praha, Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice Stručný popis průběhu realizace projektu 1. Doplnění technického vybavení byly vybaveny čtyři učebny audiovizuální technikou dataprojektory, notebooky, zatemněním a promítacími plátny. 2. Školení pedagogů v tvorbě audiovizuálních prezentací a e-learningových kurzů 16 pracovníků VOŠ Jabok prošlo školením v aplikacích MS Office zvláště v tvorbě prezentací pomocí programu Power Po absolvování kurzu vytvořili prezentace pro své předměty. Osm pedagogů prošlo školením v tvorbě e-learningových kurzů v systému IS MU Brno. 3. Vybudování virtuálního vzdělávacího portálu osm pedagogů vytvořilo e-learningové verze svých kurzů v systému IS MU Brno jde o tyto kurzy - Praktická teologie, Filozofie a etika pro sociální pracovníky, Systematická teologie, Metody sociální práce, Psychologie pro pomáhající profese, Supervizní seminář praxí, Angličtina pro sociální pracovníky a Němčina pro sociální pracovníky. 4. Učebnice angličtiny a němčiny pro sociální pracovníky byly vytvořeny učebnice English for Social Workers a Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter a CD s nahrávkami pro obě učebnice. 5. Studijní y pro výuku teologie a filozofie byly vytvořeny učebnice Praktická teologie pro sociální pracovníky, Christologická čítanka, Etika pro sociální pracovníky a Úvod do filozofie, ke každé učebnici bylo připojeno CD. 6. Metodické semináře k praxím studenti Jaboku a Evangelické akademie Praha během metodických seminářů k praxím připravovali závěrečný seminář za účasti studentů obou škol, jejich pedagogů a dalších odborníků v sociální práci, který proběhl

2 Dosažené cíle projektu a) Bylo vyškoleno 16 pracovníků VOŠ Jabok v tvorbě audiovizuálních prezentací a 8 pedagogů v tvorbě e-learningových kurzů. b) Čtyři učebny VOŠ Jabok byly vybaveny audiovizuální technikou. c) Bylo vytvořeno 8 e-learningových kurzů. d) Byly vydány učebnice angličtiny a němčiny pro sociální pracovníky a čtyři učebnice pro výuku filozofie a teologie. e) Proběhl společný metodický seminář k praxím studentů VOŠ Jabok a Evangelické akademie Praha, kterého se zúčastnilo 114 studentů obou škol. Všech plánovaných cílů projektu bylo dosaženo. Zpětná vazba od cílových skupin - Všichni vyučující i studenti velmi kladně hodnotili vybavení učeben audiovizuální technikou učitelé ji využívají téměř při každé přednášce. Studentům promítání umožňuje během přednášky lepší koncentraci, protože vidí hlavní body napsány a učitelům umožňuje používat video a audio nahrávky, které zvyšují názornost výkladu a pomáhají studentům lépe si zapamatovat učivo. - Pracovníci VOŠ Jabok rovněž považují za velmi užitečné, že mohli absolvovat kurzy audiovizuálních prezentací, všichni si připravili Power Pointové prezentace pro své předměty, takže nyní jsou přednášky pestřejší a více obohacující pro učitele i studenty. - Osm pedagogů, kteří vytvořili e-learningové programy se domnívají, že to bude přínosem především pro studenty kombinovaného studia což už ocenili studenti, s nimiž byly programy zkoušeny. - Po prvním měsíci používání nových učebnic lze říci, že studenti i učitelé jsou s nimi spokojeni, především s učebnicemi angličtiny a němčiny, které jsou základním em pro výuku, usnadňují výuku učitelům a studentům umožňují hlubší a rychlejší zvládnutí učiva. - Závěrečný seminář k praxím studentů společný pro studenty Jaboku a Evangelické akademie - byl velmi pečlivě připraven po stránce programové i technické. Podařilo se dodržet časový rozvrh a realizovat plánovaný program v celé jeho pestrosti a šíři. Velkým přínosem bylo vyvážené zařazení pohledů ze strany pedagogů, studentů i zaměstnanců zařízení, v nichž se praxe odehrávají. Ať teoretické předpoklady (velmi přínosný byl příspěvek Dr. Havrdové, která pojednala o teoretické otázce kompetencí sociálního pracovníka, která však může sloužit studentům jako velmi dobré vodítko jejich vlastním studijním procesem, Dr Rollová se zase zabývala praktickým pohledem na metodiku zajišťování praxí), nebo praktické pohledy na praxi ze strany studentů či zařízení se střídaly a navzájem doplňovaly. Celý seminář otevřel mnoho témat a dá se říct, že všichni zúčastnění se shodli na tom, že by uvítali jeho další pokračování a to i ve větším časovém rozsahu. Dosažené hodnoty vybraných ukazatelů Kód ukazatele Název ukazatele 1.01 Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet podpořených osob klientů služeb Celkový počet klientů Celkový počet poskytovatelů služeb - 26

3 Počet osob klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel Počet vyškolených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb Poznámky / Zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot Plánované hodnoty ukazatelů byly naplněny. Publicita projektu Podle pravidel publicity pro projekty financované ESF byly kanceláře pracovníků zapojených do projektu, počítačové vybavení a další hmotný majetek zakoupený z prostředků ESF opatřeny předepsanými logy. nástěnkách školy byly umístěny y o probíhajícím projektu a rovněž při všech propagačních akcích školy byla podána informace o projektu. Informace o projektu byly umístěny na webové stránky školy i partnerských organizací a byly pravidelně aktualizovány. všech písemných i elektronických ech jako jsou učební y a osvědčení o absolvování závěrečného semináře k praxím a školení v audiovizuálních prezentacích byla umístěna předepsaná loga EU, ESF a hlavního města Prahy a informace, že tyto učebnice a kursy byly financovány ESF. Učební y byly distribuovány partnerům, knihovnám, které mají nárok na povinné výtisky, i dalším odborným knihovnám, a také školám, které jsou členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Teologicko-filozofické učební y byly předány k recenzím odborníkům v těchto oborech, kteří je budou publikovat v odborných časopisech. Plánované publikování informací o projektu v časopise Sociální práce bylo pozdrženo, protože redakce časopisu měla nadbytek článků k vydávání, takže bylo třeba čekat, až bude v časopise volné místo. VOŠ Jabok je nyní zapojena do přípravy prvního čísla časopisu v roce 2009 a v tomto čísle bude prezentován i tento projekt. Webové stránky projektu Udržitelnost projektu - Audiovizuální technika bude i nadále používána při výuce. - Učitelé vyškolení v tvorbě audiovizuálních prezentací a e-learningových kurzů budou své znalosti využívat při tvorbě nových učebních ů. Ředitel školy bude učitele k práci na nových učebních ech motivovat finanční odměnou. přípravě dalších učebních ů hodláme i nadále spolupracovat s partnerskými školami EA Praha a TF JU České Budějovice. - Vytvořené učebnice i e-learningové kurzy se budou využívat při výuce studentů prezenčního i kombinovaného studia. Povinné výtisky byly odevzdány do příslušných knihoven a učebnice byly také poskytnuty dalším školám především partnerským školám a dále členům Asociace vzdělavatelů v sociální práci. - Společné semináře k praxím studentů Jaboku a Evangelické akademie budou zařazeny do učebního plánu obou škol a budou se konat pravidelně každý rok na jaře.

4 Problémy při realizaci - Problémy při dodávkách audiovizuální techniky a její montáže protože šlo o poměrně rozsáhlé práce, nastalo zdržení při montážích zvláště kabelů. Protože okna v některých učebnách jsou nepravidelného tvaru, bylo nutno do nich vyrobit speciální zatemnění, což zdrželo a také prodražilo jejich montáž. - Průběh aktivit 2 a 3 byl zdržen tím, že škola musela vybrat novou počítačovou firmu pro správu počítačové sítě a také několik měsíců probíhal výběr nového informačního systému školy nakonec byl zvolen informační systém na serveru Masarykovy univerzity v Brně, který obsahuje i možnosti vytváření e-learningových kurzů. Řešení těchto technických otázek zdrželo průběh aktivity téměř o jeden rok, ale zvýšeným úsilím osmi vybraných pedagogů se podařilo kurzy do konce projektu připravit a také odzkoušet se studenty. V projektu se dále počítalo s tím, že tito pedagogové dále vyškolí ostatní učitele svých kateder v tvorbě e-learningových ů kvůli tomuto zpoždění to nebylo možno stihnout, proto se počítá s tím, že vyškolení dalších pedagogů proběhne v nejbližších měsících finanční prostředky na to poskytne škola, aby tak byla zajištěna udržitelnost projektu. - tvorbě teologicko-filozofických učebních ů se podílelo velké množství autorů, lektorů a dalších odborníků, což kladlo velké nároky na koordinaci všech prací a také to způsobilo zpoždění prací, takže učebnice byly vytištěny až v posledních dnech průběhu projektu. Horizontální témata Rovné příležitosti Vytvoření osmi e-learningových kurzů pro studenty prezenčního i kombinovaného studia (chceme pokračovat v zavádění e-learningu i do dalších kurzů) umožní škole rozšířit možnosti studia pro fyzicky postižené studenty, kteří nemohou dojíždět do školy i pro studenty z obtížně dopravně dostupných oblastí. Zavedení této formy studia se zároveň příznivě odrazí na slaďování práce a rodinného života u studentů kombinované formy studia, kteří již pracují. Udržitelný rozvoj Projekt nebyl zaměřen na udržitelný rozvoj.

5 Výstupy/produkty projektu Typ Název Stručný popis Dostupnost 1 Výuková Praktická teologie Pastorace 2 Výuková Politologie Liberalismus 3 Výuková Úvod do křesťanství Ježíš 4 Výuková 5 Výuková 6 Výuková 7 Výuková 8 Výuková 9 Výuková 10 Výuková 11 Výuková 12 Výuková 13 Výuková 14 Výuková 15 Výuková 16 Výuková 17 Výuková 18 Výuková 19 Výuková 20 Výuková 21 Výuková 22 Výuková Kristus Den otevřených dveří na VOŠ Jabok Ekonomika a řízení Neziskové organizace Zprávy z praxí Speciální pedagogika Zrakové postižení Hermeneutika Jak rozumět textu Sociální politika Svět, ve kterém žijeme Ekonomika a řízení Daně Němčina Carl Gustav Jung Němčina Berlin Hauptstadt BRD Používání elektronické databází praxí Křesťanské církve v občanské společnosti Průvodce čtenáře knihovnou Jabok Úvod do sociální práce Základní pojmy a souvislosti Praktická teologie E-learningový kurz. Filozofie a etika pro E-learningový kurz. sociální pracovníky Systematická E-learningový kurz. teologie Metody sociální E-learningový kurz. práce Psychologie pro E-learningový kurz. pomáhající profese Supervizní seminář E-learningový kurz. praxí

6 23 Výuková 24 Výuková 25 Výukový 26 Výukový 27 Výukový 28 Výukový 29 Výukový 30 Výukový Angličtina pro sociální pracovníky E-learningový kurz. Němčina pro E-learningový kurz. sociální pracovníky Praktická teologie Učebnice a CD. pro sociální, CD. pracovníky Christologická Učebnice a CD. čítanka, CD. Etika pro sociální Učebnice a CD. pracovníky, CD. Úvod do filozofie Učebnice a CD., CD. English for Social Učebnice a CD. Workers, CD. Deutsch für Učebnice a CD. Sozialpädagogen, CD. und Sozialarbeiter

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení 1 2 Model spolupráce s knihovnami k zajištění udržitelnosti výsledků projektů celoživotního učení Metodický materiál

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Metodika sociálního podnikání

Metodika sociálního podnikání Metodika sociálního podnikání Vytvořena v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Realizátor a zpracovatel: ATRACT CONSULTING

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více