MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA"

Transkript

1 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady v partnerskèm mïstï Knjaûevac v jihov chodnì Ë sti Srbska. O pr bïhu n vötïvy a o tom, ûe spolupr ce p inesla uû prvnì konkrètnì v sledky se doëtete na t etì stranï tohoto vyd nì. Pojedou na doûìnky do Vajnor Velmi dobrè partnerskè vztahy Vinohrad s bratislavskou mïstskou Ë stì Vajnory napìöì dalöì kapitolu v sobotu 28. srpna. To se na pozv nì slovensk ch hostitel z ËastnÌ vajnorsk ch doûìnek zejmèna folklûrnì soubory z Vinohrad. é dn div, zanechaly tam velmi dobrè jmèno. Box sblìûì Vinohrady z Prahy a Brna PrvnÌ p telskè utk nì borc boxersk ch klub z praûsk ch a brnïnsk ch Vinohrad v sobotu 21. srpna ve velkèm s le VinohradskÈ sokolovny v Praze, kterè bude samo o sobï v znamnou ud lostì, by mohlo z roveú otev Ìt partnerskou spolupr ci obou mïstsk ch Ë stì. NasvÏdËuje tomu p islìben Ëast obou starost : Ji Ìho»ejky a Michala Basche. PrvnÌ hody v DomovÏ d chodc VÌtanou p ÌleûitostÌ ke p ÌjemnÈmu zpest enì ûivota d Ìve narozen ch obyvatel Domova d chodc na VÏstonickÈ majì b t 1. Naöe hody, kterè se uskuteënì v nedïli 5. z Ì. Nejen k poslechu zahraje naöim staröìm spoluobëan m Sivick kapela. Mezi dom - cìmi hodovnìky urëitï nebude chybït Ëipern kmet pan Rudolf Hachla, kterèmu 3. srpna pop l vinohradsk starosta Ji Ì»ejka ke 101. narozenin m. Blahop ejeme! MHD: ZmÏna trasy na P lavskèm Po Ëty ech letech od zavedenì trolejbusovèho spojenì z Vinohrad p es Mendlovo n mïstì do Bohunic se Vinohrady v pondïlì 16. srpna kr tce p ed p - tou rannì doëkaly dalöì zmïny MHD. Doölo k p eloûenì dvou zast vek na P lavskèm n mïstì ve smïru na Starou osadu. Pro obyvatele tìm vyvstala nutnost co nejd Ìve si zvyknout na ruönïjöì provoz z druhè strany objekt obchodnìho centra. VÏ me, ûe motoristè uû nebudou p ehlìûet dopravnì z kazy v novè trase MHD a ûe p Ìst eöky na nov ch zast vk ch na sebe nedajì dlouho Ëekat. Novou situaci p ibliûuje mapka DopravnÌho podniku mïsta Brna. TVb1 se zabydlela na Vinohradech Ta zpr va nemohla zaë tkem srpna uûivatel m kabelovè televize uniknout. Report û metropolitnì televize, zn mè brnïnskè jedniëky p iblìûila stïhov nì redakce, studia a technickèho z zemì z d ÌvÏjöÌho p sobiötï na Vinohrady naproti OC-01. Pro mnohè VinohraÔany je to dobr zpr va. Oko kamery m blìû k nim samotn m, jejich radostem a strastem. M k tomu docela poveden report ûnì po ad ze ûivota brnïnsk ch mïstsk ch Ë stì. PodstatnÈ informace o sobï zve ejnila v Internetu na adrese Kdo chce vidït vìc, aù vyzkouöì televiznì infokan l. UrËitÏ si vybere kaûd, p Ìznivci zpravodajstvì a publicistiky o ûhav ch aktu lnìch tèmatech, z jemci o pozn v nì pozoruhodn ch st tnìch i soukrom ch institucì, kulin i, sportovnì fanouöci, motoristiëtì pak zvl öù. Vinohrady se umïjì dob e bavit é dnèho dlouholetèho p Ìznivce tradiënì z bavnè akce BavÌme se na Vinohradech urëitï nep ekvapìme: v sobotu 11. z Ì se v are lu h iöù na ValtickÈ uskuteënì uû po patn ctè. A dosud pokaûdè p ÌtomnÈ p esvïdëila o tom, ûe Vinohrady se umïjì v p ÌjemnÈ atmosfè e pobavit n leûitï dob e. Program se za lèta kon nì akce ust lil na dopolednì Ë st pro dïti od devìti do hodin s n zvem BavÌme se na Vinohradech s medvìdkem Haribo, plnou soutïûì, her, z bavn ch l kadel a sladk ch dobrot. OdpolednÌ Ë st ve 14 aû 20 hodin bude pat it p ev ûnï dospïl m. Vûdyù se takè naz v BavÌme se na Vinohradech se Starobrnem. K vidïnì bude atraktivnì soutïû Vinohradsk tupl k a ËetnÈ dalöì soutïûe pro omladinu i dospïlè, k poslechu zaznì spousta muziky v rytmu samby, country a popu, zazpìv Bob FrÌdl s Anitou, vtipnè slovo p id Jindra Eli ö. UrËitÏ se tam zase sejdou stovky obyvatel i n vötïvnìk Vinohrad. Podrobn program zve ejnì po adatelè na plak tech. P ed no 15 nov ch obecnìch byt KlÌËe od patn cti nov ch obecnìch byt v OC- 02 p evzali v ter jejich uûivatelè. Vinohradsk radnice tìm naplnila slib, sdïlen starostou Ji Ìm»ejkou 7. Ëervna ministru financì Bohumilu Sobotkovi p i jeho n vötïvï st tem dotovanèho objektu. 3 UDÁLOSTI Aù je to v ö vyda en ökolnì rok! V ûen vinohradsk ml deûi, skonëil sladk Ëas pr zdnin, dvou p ev ûnï proslunïn ch mïsìc vyplnïn ch sportem a z bavou, obohacen ch z ûitky z pobyt doma i v cizinï. NynÌ se ale navracìte zpït na Vinohrady a tedy i do sv ch ökol. U p Ìleûitosti vstupu do novèho ökolnìho roku 2004/ 2005 bych chtïl vöem vinohradsk m û k m a student m pop t, aby se jim v nadch zejìcìch mïsìcìch ökolnì doch zky co nejvìce da ilo, aby se r di a s chutì vzdïl vali ke prospïchu svèmu i spokojenosti rodië. R d bych takè pop l uëitel m, zvl ötï tïm z vinohradsk ch z kladnìch ökol, aby po pr zdnin ch nalezli ve sv ch t Ìd ch dobrè, vzdïlanè a kultivovanè û ky. VÏdomosti a dobrè n vyky budete takè v tomto ökolnìm roce zìsk vat nejen pro sebe, ale i pro solidnì roveú mìsta, kde ûijete a z öiröìho pohledu i pro celou spoleënost, za jejìû rozvoj v budoucnu p evezmete odpovïdnost. Aù je to pro v s vyda en ökolnì rok! PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Chyst me rubriku äkolnì zvïsti Bereme si slova pana starosty Ji Ìho»ejky za sv a od ÌjnovÈho vyd nì VinohradskÈho informu zavedeme novou rubriku äkolnì zvïsti, zamï enou na informace z vinohradsk ch ökol. Pom ûete? VÏ Ìme, ûe takov spolupr ce bude k uûitku vöem. Pozv nka na XII. Zastupitelstvo M» Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka zve vöechny obëany na XII. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, kterè se uskuteënì ve st edu 22. z Ì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti M» v p ÌzemÌ radnice, Velkopavlovick 25. Program z ijovèho zased nì zastupitelstva bude uve ejnïn na ednì desce. NabÌdka volebnìm subjekt m Vinohradsk inform umoûnì p edvolebnì prezentaci volebnìm subjekt m, zaregistrovan m pro volby do zastupitelstva JihomoravskÈho kraje a pro volby do Sen tu v obvodu ËÌslo 58, kterè se uskuteënì 5. a 6. listopadu. Moûnost zve ejnïnì je v ÌjnovÈm vyd nì s ËÌslem 4 (s uz vïrkou 20. z Ì), kterè m b t distribuov no 3. Ìjna a v listopadovèm vyd nì s ËÌslem 5 (s uz vïrkou 11. Ìjna), kterè m b t distribuov no 24. Ìjna. D ÌvÏjöÌ termìn zhruba 14 dnì p ed termìnem voleb vydavatel stanovil s ohledem na st tnì sv tek 28. Ìjna a n slednè dny. Agitace bude zve- ejúov na za hradu jako klasick inzerce podle ofici lnìho vylosovanèho po adì volebnìch subjekt. Podrobnosti sdïlì vydavatel VinohradskÈho informu KVIC, MutÏnick 21, telefon ,

2 ZPRÁVY Z VINOHRADSKÉ RADNICE Z 27. dnè sch ze Rady M» (konanè 29. Ëervna) Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ï prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì k bytu v domï»ejkovick 3,»ejkovick 5, Bo etick 21 a VlËnovsk 2, ï dohodu o v mïnï bytu na VlËnovskÈ 2, VlËnovskÈ 4, P lavskè n mïstì 6, P lavskè n mïstì 8, Pruö - neck 13, Bo etick 16 a Bo etick 22, ï pron jem bytu na ValtickÈ 17, ï schv lila spl tkov kalend na hradu nedoplatk k bytu v domï Pruö neck 15, Bo etick 10 a Valtick 15, ï p idïlenì bod osmi ûadatel m o byt, ï p idïlenì bod 28 ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti, ï p idïlenì dalöìch bod dvïma ûadatel m o byt, ï ukonëenì n jmu nebytov ch prostor v MikulovskÈ 6 jednomu n jemci, ï umìstïnì soustavy satelitnìch antèn na st echu a na stïny v tahov ch öachet na BzeneckÈ 13 a 15 firmï CBL Communication by light z Pardubic, ï pron jmy tïlocviëen na ökolnì rok 2004/2005 celkovï 13ti ûadatel m, ï pron jem plotu do 30. z Ì spoleënosti Araching Group CZ, ï pro celoroënì zajiötïnì drûby ploch ve ejnè zelenï, zpevnïn ch ploch a chodnìk v sìdliöti Vinohrady ñ Ë st sever firmu Otakar Kriötof, zahradnickè pr ce, a pro Ë st jih firmu Flora Servis - LubomÌr Straka, ï umoûnit obëan m Vinohrad v sadbu stromu k pam tn m ud lostem v rodinï (nap. narozenì dìtïte) za stanoven ch podmìnek, ï provoznì d pìskoviöù, ï zahraniënì sluûebnì cestu funkcion M» do Srbska-»ernÈ Hory ñ partnerskè obce Knjaûevac ve dnech 8.ñ10. Ëervence, ï termìny zased nì Rady M» na II. pololetì 2004, ï pron jem Ëty mìstnostì v objektu Jedovnick 5 (likus k) ke z ÌzenÌ nìzkoprahovèho klubu, ï uzav enì smlouvy o dìlo na opravu st echy Zä Bzeneck 23 s brnïnskou firmou ZEBO, ï slevu z n jemnèho (ve v öi jednoho mïsìënìho n jmu) v bytech domu Bzeneck 15 vzhledem ke zhoröen m podmìnk m uûìv nì bytu p i odstraúov nì poû ru z 31. kvïtna, ï v mïnu bytovèho j dra za zdïnè v bytï na P lavskèm n mïstì 8, ï z mïr vybodovat na zemì M» Brno-Vinohrady mobilnì ledovou plochu, lyûa sk svah a 25m bazèn. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vzala na vïdomì: ï zmïnu n jemce k bytu v BzeneckÈ 17, Bo etick 24 a Mikulovsk 6, ï p ehled cestovnìch nabìdek pr zkumu trhu pro realizaci zak zky na celoroënì zajiötïnì drûby ploch ve ejnè zelenï, zpevnïn ch ploch a chodnìk v sìdliöti Vinohrady. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasila: ï s postupn m omezov nìm pìskoviöù u obytn ch dom v sìdliöti ve spolupr ci s vlastnìky p ilehl ch dom a ozelenïnìm vznikl ch ploch. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady p ijala: ï nabìdku firmy Komfort na rozöì enì kulturnìho s lu v objektu OC-02 na P lavskèm n mïstì. Z mimo dnè Rady M» (konanè 27. Ëervence) Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: TermÌny blokovèho ËiötÏnÌ v Ìjnu: 5. Ìjna komunikace Velkopavlovick, Mikulovsk vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy. 7. Ìjna komunikace MutÏnick vëetnï parkoviötï p ed domy, komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch box a odstavnèho parkoviötï. 12. Ìjna komunikace Bzeneck, Pruö neck vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy. 14. Ìjna komunikace Bo etick vëetnï parkoviöù p ed domy, komunikacì u p ilehl ch gar - ûov ch box. 19. Ìjna komunikace Blatnick, VlËnovsk a Tvrï zad nì ve ejnè zak zky na vybudov nì kamerovèho systèmu a povï ila v konem zadavatelsk ch ËinnostÌ firmu RTS Brno, ï jmenov nì sedmiëlennè komise s jednìm n hradnìkem pro posouzenì nabìdek popt vkovèho ÌzenÌ na sportovnì are l p i Zä MutÏnick 23, ï dohodu o v mïnï bytu na Bo etickè 10. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady povï ila: ï pojiöùovacì maklè e spoleënost B.M.COMPACT z Brna a PMPS ñ Pardubickou maklè skou pojiöùovacì spoleënost z Pardubic zajiötïnìm nabìdek od pojiöùoven pro uzav enì pojistn ch smluv na pojiötïnì majetku a odpovïdnosti za ökodu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasila: ï se z mïrem vybudovat autobazar u st vajìcìho objektu Pneucentra TASY p i ulici JedovnickÈ. BlokovÈ ËiötÏnÌ ad mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady upozorúuje obëany, ûe v mïsìcìch z Ì/ Ìjen 2004 bude znovu probìhat blokovè ËiötÏnÌ mìstnìch komunikacì podle ustanovenì z kona o pozemnìch komunikacìch Ë.13/ 97 Sb., ve znïnì pozdïjöìch p edpis budou lokality v p edstihu sedmi dn oznaëeny p enosn m dopravnìm znaëenìm. BlokovÈ ËiötÏnÌ bude probìhat vûdy v ter a ve Ëtvrtek od 8.30 hod do hod. podle nìûe uvedenèho harmonogramu. Vzhledem k tomu, ûe zaparkovan vozidla neuk znïn ch idië Ëasto znemoûúujì dnè vyëiötïnì komunikacì, û d me tìmto obëany, aby respektovali umìstïnè dopravnì znaëenì doëasnèho z kazu st nì silniënìch vozidel a v uveden ch dnech zaparkovali svè vozy mimo ËiötÏnÈ lokality, vëetnï p ilehlè komunikaënì zelenï. V r mci blokovèho ËiötÏnÌ budou vozidla neuk znïn ch idië odtaûena. Ve vlastnìm z jmu sledujte pozornï umìstïnì p enosnèho dopravnì znaëenì B 29 ñ z kaz st nì s dodatkovou tabulkou s termìny a hodinami ËiötÏnÌ. Odtah vozidel bude zajiöùovat firma»ern, Dr ûnì 9, are l S.K. Holoubka, Brno-Slatina, a to na z kladï smlouvy, kterou ze z kona m opr vnïnì uzavìrat spoleënost BrnÏnskÈ komunikace, povï en v konem vlastnick ch pr v na pozemnìch komunikacìch mïsta Brna. TermÌny blokovèho ËiötÏnÌ v z Ì: 30. z Ì komunikace P lavskèho n mïstì za objekty OC 01, OC 02, parkoviötï p ed domy P lavskè n mïstì 6ñ9, parkoviötï u vyhlìdky a parkoviötï p ed objektem Velkopavlovick 25, komunikace Valtick vëetnï parkoviöù p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch box. donick vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy. 21. Ìjna komunikace»ejkovick vëetnï parkoviöù p ed domy. 26. Ìjna odstavnè parkoviötï nad supermarketem BILLA, oplocen gar ûov st nì s p ilehlou komunikacì u zast vky MHD Bzeneck, komunikace u gar ûov ch blok p i komunikaci éaroöick, parkoviötï p ed domy P lavskè n mïstì 1, 2 a Domu sluûeb. V p ÌpadÏ velmi nep ÌznivÈho poëasì (trvajìcì siln dèöù) se termìny blokovèho ËiötÏnÌ posunujì o t den. Bude na Vinohradech klub hasië? Z jemce o aktivnì ËlenstvÌ v p ipravovanèm klubu hasië hledajì jeho inici to i. N plnì Ëinnosti klubu m b t hasiësk prevence, pr ce s ml deûì a spolkov Ëinnost, tedy to, co ËinÌ hasiëe nezastupitelnè v kaûdè po dnè obci. Klub hasië m mìt k dispozici vozidlo znaëky Sachs (na fotografii), kterè Vinohrady zìskaly darem od ûebïtìnsk ch hasië. Podle roku v roby jiû veter n se k ostr m hasiësk m z sah m uû nehodì, je vöak ve velmi dobrèm technickèm stavu a vyuûiteln pro jinè Ëely. Pokud m te z jem o ËlenstvÌ ve vinohradskèm klubu hasië informujte se u Martina Hub Ëka na telefonu nebo prost ednictvìm u: NAPSALI O NÁS... Vinohrady chtïjì zeleú Pod tìmto titulkem informoval o z mïrech radnice mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ve st edu 18. srpna denìk Pr vo. Napsal, ûe M» chce n kladem zhruba 2,1 milionu korun vybudovat izolaënì p s zelenï podèl éaroöickè a JedovnickÈ ulice, jehoû Ëelem m b t oddïlenì pr myslovè oblasti s are lem Zetoru a H deckè pr myslovè oblasti od obytnè Ë sti. Podle starosty Ji Ìho»ejky m vzniknout kompaktnì barièra vìce et ûovèho porostu s vysokou schopnostì eliminovat negativnì vlivy dopravy a pr myslu, zejmèna omezit praönost a hluk a p ispït takè k optickèmu zlepöenì komfortu obyvatel Vinohrad. ÑNynÏjöÌ struktura ochrannè izolaënì zelenï je nedostateën, tèmï û dn,ì citoval denìk starostu»ejku. Z mïr vybudovat zelen ochrann p s odpovìd podle denìku sv m charakterem podmìnk m pro Ëerp nì dotace ze St tnìho fondu ûivotnìho prost edì»r na regeneraci urbanizovanè krajiny. Vinohradsk radnice oëek v, ûe na realizaci projektu se bude mïstsk Ë st podìlet asi z jednè pïtiny. ÑV sadba zhruba 140 strom, tèmï ke v zahuötïn ch formacìch se pl nuje na tèmï sedmi tisìcìch metr ËtvereËnÌch, vëetnï obnovy zatravnïnì,ì uvedl»ejka pro denìk Pr vo. 2

3 VINOHRADY A KNJA EVAC Z kroniky partnerstvì a spolupr ce KonkrÈtnÌmi projekty se zaëìnajì naplúovat vz jemnè vztahy mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a mïsta Knjaûevac v jihov chodnìm Srbsku. Po podpisu deklarace loni 28. listopadu za n vötïvy srbskè delegace na Vinohradech potvrdily obï signat skè strany protokol rnï dalöì rozvoj spolupr ce v oblastech spoleënèho z jmu p i t ÌdennÌ, historicky prvnì n vötïvï delegace z mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady v Knjaûevaci 8.ñ10. Ëervence. DosavadnÌ p Ìnos ocenili p edstavitelè obou stran ñ starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Ji Ì»ejka a p edseda skupötiny oblasti Knjaûevac Milan PetroviË. ÑP ejeme si spolupracovat s brnïnsk mi Vinohrady ve vöech deklarovan ch oblastech: ve ejnèm a spoleëenskèm ûivotï, ve ökolstvì, ve kultu e a ve sportu, podnik nì a cestovnìm ruchu,ì zd raznil Milan PetroviË, tèû poslanec Parlamentu Srbska a»ernè Hory. ÑChceme p ispït k propojenì z jmu podnikatel a institucì Vinohrad a Knjaûevace a takè k tomu, aby se prod vala produkce naöich firem na ËeskÈm trhu a v robky moravsk ch firem v Srbsku,ì uvedl. Svou perspektivu spat uje Knjaûevac podle PetroviËe zejmèna ve vina stvì a turizmu. Zkuöenosti vinohradsk ch mohou pomoci Knjaûevaci na cestï k evropskè integraci. Z malè hornickè vesniëky ve druhè polovinï 18. stoletì se Knjaûevac zmïnil v uzn vanè hospod skè a kulturnì centrum Srbska s obuvnick m, textilnìm a strojìrensk m pr myslem. Z celkovèho poëtu asi 45 tisìc obyvatel stejnojmennèho regionu s 86 obcemi ûije p Ìmo ve mïstï zhruba polovina. Ne, ûe by se mu vyh baly problèmy. PetroviË zmìnil nedostatek pracovnìch mìst, zastaralè technologie a nedostateën odbyt produkce. Podtrhl vöak, ûe Knjaûevac se pyönì podnikatelsk m duchem sv ch obëan. SvÏdËÌ o tom ada mal ch firem, jejichû produkce se dost v na trhy zemì EvropskÈ unie. Starosta Vinohrad Ji Ì»ejka potvrdil, ûe brnïnsk partner je p ipraven pomoci lidem Knjaûevace naplúovat vyt ËenÈ perspektivy. ÑJe naöìm p nìm, aby partnerskè mïsto vzkvètalo,ì ekl. O jeho öancìch v cestovnìm ruchu a potravin stvì nepochyboval. Vûdyù stejnï jako brnïnsk mïstsk Ë st Vinohrady je propojena s Brnem, druh m nejvïtöìm mïstem»r, podobnï Knjaûevac ûije v tïsnè blìzkosti mïsta Niö, druhèho nejvïtöìho v Srbsku. A stejnï tak jako jihomoravskou metropoli obklopuje ze t Ì stran p s les, je i Knjaûevac zasazen v zajìmavè scenèrii podh Ì StarÈ Planiny. VÌce rozliën ch informacì o partnerskèm mïstï zìsk te v Internetu na adrese: NenÌ nad pohled do v robnìho z vodu zblìzka. HostitelÈ si toho byli vïdomi a p ipravili brnïnskè delegaci n vötïvu zpracovatelskèho potravin skèho kombin tu Dûervin, zaloûenèho ÿeditel MiËa IvkoviË informoval, ûe na Ëty ech v robnìch link ch firma zpracov v hrozny rèvy vinnè a ovoce ze zhruba 700 hektar vlastnìch vinohrad a ovocn ch sad, zejmèna viöúov ch. Vyr bì vìno, alkoholickè n poje, vëetnï rakije, zejmèna tè lèëivè naz vanè kantarionov, d le ovocnè koncentr ty a limon dy, marmel dy, pasterizovanè a zmrazenè ovoce i zeleninu. RajËata a okurky z kaûdoroënì sadby nakupovanè v Holandsku nech v dozr vat ve sklenìku o rozloze zhruba öesti hektar, jak se hned tak nevidì. Kdo chce v»r ochutnat zajìmavè odr dovè vìno p Ìmo z produkce firmy Dûervin, nechù zkusì GurgusovaËko crno ñ tmavoëervenè vìno, kterè se nejëastïji objevuje v sìti supermarket firmy Julius Meinl. NadÏjn se zd b t dovoz nejr znïjöìch s r firmy Dûersi a vëelìch produkt firmy Timomed na Ëesk trh. Origin lnì odr dov vìna od pïstitel ze SpoleËenstva soukrom ch vina lze ochutnat zejmèna ve vin rnï J&B na ulici Marka Kraljevica. V dëì osobnost spoleëenstva Jovan Isakov, podnikatel s velkou invencì a knjaûevack vöeumïl ochotnï p edstavì produkci rodinn ch vina sk ch klan JoviË, JeremiË, éivkovië nebo MilovanoviË. Asi nep ekvapì, ûe jejich vìna a rakije znajì p Ìznivci dobrèho moku kup Ìkladu v»r, Rakousku, KanadÏ, USA a VelkÈ Brit nii. VinohradnictvÌ a v roba vìna v oblasti Knjaûevace m letitou tradici. Poch zì jiû z dob ÿìmskèho impèria. Vûdyù archeologickè n lezy t bora Ìmsk ch legiì Timacum Minus, zaloûenèho v prvnìm stoletì naöeho letopoëtu, jsou odkr v ny v blìzkosti zdejöìch vinohrad. Proto û dn div, ûe ËervenÈ odr dovè vìno Vranac je öampiûnem Srbska a»ernè Hory. NovÈ podnïty pro rozvoj vz jemnè spolupr ce poskytlo zvl ötï setk nì podnikatel z Vinohrad a Knjaûevace v s le kulturnìho domu. ModernÌ v 3 stavn budova je tradiënìm mìstem Festivalu kultury srbskè ml deûe, letos se zaë tkem Ëervna uskuteënil jeho jiû 43. roënìk. S urëitou nads zkou se nabìzì jakèsi porovn nì s festivalem moûnostì podnikatelskè spolupr ce. M ûeme poslouûit nïkter mi p Ìklady. Knjaûevack z vod Podvis hodl dod vat do Brna teplovodnì, horkovodnì a parnì kotle i sol rnì kolektory pro oh ev vody. Na svou produkci m certifik ty EvropskÈ unie. Mont ûnì pr ce v»r by po zaökolenì specialist p Ìmo v Knjaûevaci zajiöùovala pro srbskou firmu brnïnsk spoleënost Furtservis, kter nabìdla srbskèmu partnerovi opl tkou dod vky technologie palìren ovoce a k v robï ovocn ch koncentr t. Na nïkterèm z p ÌötÌch obuvnick ch veletrh KABO na brnïnskèm v staviöti se m objevit produkce obuvnick ch z vod Leda a Relax obuëa. V brnïnsk ch prodejn ch s vìnem majì b t od podzimu ke koupi produkty ze SpoleËenstva soukrom ch v robc vìn. TakÈ origin lnì ÑlÈËiv rakijeì Corda Viva, vyroben pomalou destilacì jableënèho moötu z plod z horsk ch oblastì s p id nìm m ty perpnè, hlohu a dalöìch p ÌrodnÌch extrakt podle receptury vzeölè z tisìciletè n rodnì tradice. Vzorky odr dov ch vìn z oblasti Knjaûevac majì obohatit jiû 13. roënìk VinohradskÈho koötu vìn v kvïtnu Z prvnì n vötïvy Knjaûevace si vinohradsk delegace odnesla kromï jinèho p edstavu zajìmavèho turistickèho mìsta. SamotnÈ mïsto nabìzì adu kulturnìch zajìmavosti a turistick ch moûnostì, vëetnï pobytu v term lnì l zni. ZmiÚme se o nejv znamnïjöì z nich. NenÌ jistï mnoho BrÚan, kte Ì mohli na vlastnì oëi spat it unik tnì skalnì tvar, zvan Babin zub. Net eba se zvl öù divit. Nach zì se totiû asi 60 kilometr od Knjaûevace v nadmo skè v öce 1758 metr v jihov chodnìm Srbsku v masivu StarÈ Planiny, asi 12 kilometr od srbsko-bulharsk ch hranic. V krajinï lidmi hodnï nedotëenè, o to vìc p itaûlivè. Na dohled je nejvyööì hora Srbska Midûor (2169 m). Knjaûevac m s vyuûitìm mìst kolem Babina zubu pro turistiku a lyûov nì velkè pl ny. ÿeditel ubytovny Planinarsk dom (1580 m) Bogomir PrvuloviË v tèto souvislosti sdïlil, ûe podle vodnìho z p ipravovan ch projekt tu hodlajì priv tnì investo i do dvou let n kladem asi devït milion eur opravit p Ìjezdovou komunikaci, vybudovat 800 metr dlouhou sjezdovku s vleky a rozöì it ubytovacì kapacitu ze souëasn ch 150 na zhruba 600 l ûek s veöker m nezbytn m z zemìm. DalöÌ informace najdete na internetovè adrese PrvnÌ cesta k p tel m do Knjaûevace otev ela nepochybnï dve e ke spolupr ci do öiroka. KaûdÈmu z Ëlen vinohradskè delegace bude nevöednì z ûitky n vötïvy p ipomìnat mal obr zek s motivem starèho mïsta nad soutokem t Ì, kdysi zlatonosn ch ÌËek s n zvem Timok. Text p ipojen k obr zku popisuje partnersk Knjavevac naprosto v mluvnï: Ñpravo mesto za novo vremeì. Hvala, Knjaûevac! Ji Ì äest k, foto VladimÌr äorman a archiv

4 DOBRÉ RADY PoprvÈ do ökoly i do knihovny Vzkaz rodië m prvú Ëk z brnïnskè Knihovny Ji Ìho Mahena, z jejì vinohradskè poboëky pak zvl öù, p ich zì se zaë tkem ökolnìho roku pr vï vëas. Jdou dïti poprvè do ökoly? VezmÏte je poprvè i do knihovny! Dobr rada. Knihovna v pr bïhu z Ì zaregistruje prvú Ëky zdarma. SlavnostnÌ pasov nì prvú Ëk na Ëten e knihovny se uskuteënì ve Ëtvrtek 9. z Ì v atriu st ednì knihovny na KobliûnÈ 4 a na poboëk ch. VÌce zjistì z jemci z Vinohrad p Ìmo v poboëce knihovny v budovï radnice na VelkopavlovickÈ 25. Internetov encyklopedie Brna Na znalosti obëan jihomoravskè metropole a jejich p ispïnì k up esnïnì pojm se spolèhajì tv rci internetovè encyklopedie Brna, zve ejnïnè na jednoduchè adrese ke 100. v roëì zaloûenì Muzea mïsta Brna. O elektronickou encyklopedii je od poloviny kvïtna neb val z jem. Vedle seznamu osobnostì a slavn ch rod k, brnïnsk ch ulic a ökol, se z jem n vötïvnìk internetov ch stran soust eôuje na kalend rium brnïnsk ch ud lostì. ZajÌmavÈ poëtenì. TÈmata a pojmy encyklopedie se majì trvale rozr stat a jejich obsah rozöi ovat. V pop edì aktivity nïkolika institucì stojì brnïnsk historiëka Milena Flodrov. Kde koupìte na Vinohradech kytky Nepotrv dlouho a ûivot na Vinohradech se po letnìch pr zdnin ch vr tì do zabïhan ch kolejì. P inese opït chvìle vöednì i sv teënì. K tïm neodmyslitelnï pat Ì kvïtiny. NezaökodÌ p ipomenout, kde kytiëku podle gusta obdarovanèho i svèho vlastnìho m ûete koupit. Na v bïr m te na Vinohradech hned Ëty i prodejny ezan ch i hrnkov ch kvïtin, zeminy a keramiky. NejöiröÌ sortiment m nejmladöì z nich ñ kvïtin stvì Flamengo v supermarketu Albert. M otev eno dennï od 8 do 20 hodin stejnï jako kvïtin stvì Roberta Juh sze v supermarketu Billa. V p ÌzemÌ obchodnìho centra P lavanka najdete dvï dalöì prodejny kvïtin, kterè vedou LubomÌr Mizera a Hana Toöovsk. Dobr ch rad nenì nikdy dost Pokud m te nïjakou dobrou radu po ruce, podïlte se o ni se Ëten i VinohradskÈho informu. A Kluby na novè adrese V pr zdninovèm vyd nì VinohradskÈho informu jsme p inesli navötìvenku A Klub»R se sìdlem v BrnÏ, kterè poskytujì soci lnì poradenstvì a poradenstvì pro problematiku z vislosti. Z jemc m sdïlujeme, ûe organizace se koncem Ëervence p estïhovala z BratislavskÈ na novou adresu K enov 62a. Informoval o tom p edstavitel A Klub Martin KlÌË, telefon nebo VINOHRADSKÝ KALEIDOSKOP DomeËek pln krouûk a ûivota T borovè lèto ÑPr zdninovè koëkohr tky aneb velk cesta kolem svïtaì ñ tak jsme nazvali letoönì t bor rodië a dïtì v äubì ovï u Konic, po dan Domem dïtì na Vinohradech ve dnech 3.ñ10. Ëervence. V kr snè p ÌrodÏ str vilo tèmï pades t ËastnÌk t den pln her, poh dek, soutïûì, malov nì a v let. Ti nejmenöì zìskali navìc i trochu vïdomostì o svïtï kolem n s. Les byl pln bor vek a hub, poëasì p lo, kousek od penzionu se p sli konìci a v kuchyni t bornìk m va ili sam dobr jìdla. MyslÌm, ûe na tento spoleënï str - ven t den budeme vöichni r di vzpomìnat. A. V strkov Pir ti na Jalovci V nedïli 11. Ëervence jsme natïöenì vyjeli z Brna na letnì dïtsk t bor do turistickèho st ediska Jalovec, nïkte Ì z n s jiû v adï za sebou pot etì. UvÌtala n s opït n dhern p Ìroda a naöe star zn m mìsta, na kter uû m me nejednu hezkou vzpomìnku. Bohuûel, jiû kr tce po p Ìjezdu byli vöichni ËastnÌci mìstnìm soudem obûalov ni z mnoha p estupk a nepravostì, takûe jsme byli nuceni toto p ÌjemnÈ mìsto opustit. Jako psance n s Ëekala dlouh cesta nezn - mou krajinou, aû jsme koneënï dlouho po setmïnì dorazili k osvïtlenè lodi, kter n s mïla dopravit do bezpeëì. JakÈ ovöem bylo p ekvapenì vöech z ËastnÏn ch, kdyû zjistili, ûe se ocitli na palubï v zajetì pir t veden ch krut m kapit nem. Nezbylo nic jinèho, neû pod jeho vedenìm loupit na ostrovech, p epadat okolo plujìcì lodï a doufat, ûe se n m poda Ì z podruëì vykoupit. To se skuteënï tïm nejzdatnïjöìm ke konci t bora poda ilo. VÏ Ìm, ûe se vöichni pir ti vr tili dom nejen n - leûitï unaveni, ale hlavnï plni dojm a z ûitk, na kterè budou jeötï dlouho vzpomìnat. Protoûe od toho jsou p ece pr zdniny! I. Heindlov Dobr p Ìleûitost: poëìtaëovè kurzy T i na sebe navazujìcì dvouhodinovè kurzy m ûe absolvovat kaûd z jemce, kter se chce sezn mit se z klady pr ce s poëìtaëem v r mci N rodnìho programu poëìtaëovè gramotnosti. O obsahu kurz napovìdajì jejich jednotlivè n zvy: Jak na poëìtaë, Texty v poëìtaëi a Internet a . Program vyhl silo Ministerstvo informatiky pro öirokou ve ejnost»r. Kurzy jsou dotovanè, ËastnÌk hradì pouze 100 korun. PotÈ, co zaë tkem srpna zaëaly v Praze pokra- ËujÌ od 1. z Ì v dalöìch mïstech v»ech ch a na MoravÏ aû do konce roku. V BrnÏ zabezpeëuje pr bïh kurz od 1. z Ì ObchodnÌ akademie PC DIR REA, Ml nsk 70. Podrobnosti a p ihl öky na telefonu , kontaktnì osobou je Libor ärom. VÌce informacì lze zìskat v Internetu na adrese: nppg.computerhelp.cz. Pro kaûdèho, kdo to chce s poëìtaëem zkusit, je nabìdka kurz dobrou p ÌleûitostÌ. Stroja inu vyvaûuje kvïtinami Co vlastnï vìme o zd nlivï obyëejn ch osudech lidì, kterè potk v me v mìstï bydliötï? K vlastnì ökodï jen velmi m lo. ZnaËn anonymita vinohradskèho sìdliötï ostatnï ani nevyvol v zvl ötnì pot ebu oslovit ty, kte Ì n s zaujmou. ZkusÌme to tedy trochu napravit. Muû za pultem kvïtin stvì urëitï nenì p Ìliö Ëast m jevem. LubomÌr Mizera, poch zejìcì ze slovenskè Trnavy, je v jimkou potvrzujìcì pravidlo. Stroja, pod jehoû rukama se zrodila loûiska i unik tnìch rozmïr, obdivovan ch v zahraniëì, si vybral kvïtiny Ñna vyv ûenou po pr ci,ì jak s smïvem Ìk. Kdyû zalovìte v pamïti, urëitï si jeötï vybavìte lehk pultìk s v zami kvïtin u P lavanky poë tkem 90. let, v Ëase, kdy jinak na Vinohradech nebyly ezanè kvïtiny ke koupi. TeÔ LubomÌr Mizera vede kvïtin stvì jen o p r metr d l. UrËitÏ to nemïl a nem v podnik nì snadnè, ale kdyû bylo t eba, podpo ili ho zvl ötï ti nejbliûöì a jeho trval vztah ke kvïtin m, s nimiû proûìv bezpochyby p ÌvÏtiv dìl svèho ûivota. LÈto prodlouûì dvï foto soutïûe PrvnÌ z nich vyhl silo KVIC spolu se 101. PTO VlËata a pod z ötitou starosty Ji Ìho»ejky. TÈmatem jiû 6. roënìk foto soutïûe s n zvem ÑPr zdninovè post ehyì je nejr znïjöì Ñ»innost neëinnostì. Minim lnì form t pracì je cm. NejpozdÏji do 7. z Ì mohou soutïûìcì p edat na KVIC, do DomeËku Ëi Svatopluku Bedn ovi nejv öe t i barevnè i ËernobÌlÈ fotografie. SoutÏûnÌ snìmky nutno opat it n zvem, adresou, datem narozenì a kontaktnìm telefonem. SoutÏû je vyps na ve t ech kategoriìch, a to do 12ti let, 13 aû 15 let a 16 aû 18 let. Ceny nejlepöìm budou p ed ny v sobotu 11. z Ì p i tradiënì akci ÑBavÌme se na Vinohradechì. Pr ce bude moci ve ejnost shlèdnout na v stavï v DomeËku. Druhou foto soutïû s n zvem ÑLÈto 2004ì vyhl sil Klub p tel fotografie p i KVIC rovnïû ve t ech kategoriìch do 15ti let, 15ñ18 let a pro staröì. Form t fotografiì musì b t nejmènï se zachov nìm delöì strany. SoutÏûnÌ fotografie ËernobÌlÈ i barevnè, oznaëenè jmènem a vïkem je moûnè p ed vat od 15. z Ì na KVIC, MutÏnick 21 nebo v DomeËku, Valtick 23. Uz vïrka soutïûe je 11. Ìjna. HudebnÌ ökola YAMAHA nabìzì v DomeËku jako jedin v EvropÏ v jimeënou t ÌstupÚovou hudebnì p Ìpravku pro dïti jiû od Ëty mïsìc vïku do öesti let Uk zkovè lekce tam p edstavì 6.ñ7. z Ì od 9.30 hodin. Za nabìdkou origin lnì v uky hudebnì ökoly v oborech keyboard, kytara, zobcov flètna, pop zpïv, elektronick kytara a baskytara se vöak musì z jemci z ad dïtì i dospïl ch vydat do Zä HornÌkova. Kdo chce vïdït vìc, vyuûije jistï 6. z Ì v 17 hodin moûnost prohlèdnout si uëebny v Zä na HornÌkovÈ. Nebo si jednoduöe najde internetovou adresu Dagmar Pol kov 4

5 KAM NA VINOHRADECH DomeËek V ûenì rodiëe, milè dïti, vï Ìm, ûe jste si dosyta uûili pr zdnin a dovolen ch, navötìvili pïkn a zajìmav mìsta a naëerpali novè sìly do nadch zejìcìho ökolnìho roku. Pokud se uû zaëìn te rozhlìûet po n plni pro sv j voln Ëas v n sledujìcìch mïsìcìch, je tu pr - vï pro v s p ipravena nabìdka vinohradskèho DomeËku. Vöichni lekto i naöich krouûk se uû tïöì na zn mè tv e z p edeöl ch let, ale i na nov Ëky, kte Ì si k n m snad takè najdou cestu. NaöÌ snahou je co nejöiröì nabìdka r zn ch aktivit pro vöechny vïkovè skupiny a cìlem jsou spokojenè dïti i dospïlì, kte Ì se k n m budou vûdy r di vracet. VybÌrejte tedy z naöich pohybov ch, v tvarn ch Ëi jin ch kurz a od 1. z Ì se m ûete zaëìt p ihlaöovat. TÏöÌme se na v s!!! Ivana Heindlov, vedoucì DomeËku DŸM DÃTÕ BRNO-VINOHRADY, Valtick 23 nabìzì na ökolnì rok 2004/05 dïtem i dospïl m POHYBOV KURZY: CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe. CviËenÌ s Ìkadly, pìsniëkami, drobn m n ËinÌm i na n adì. 30,ñ KË/hod. VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ urëeno dïtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviëenì s hudbou i na n adì. 30,ñ KË/hod. Sedmikr ska (60 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti od 3 let. ÿìkadla, pìsniëky, taneënì hry, jednoduchè tance. 550,ñ KË/pololetÌ. TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ urëena dïtem od 4 do 7 let. Rytmick a pohybov pr prava, d raz na spr vnè drûenì tïla, pïknou ch zi, pr ce s hudbou, z kladnì taneënì kroky, cviëenì na gymnastickèm koberci. 550,ñ KË/pololetÌ Aerobic junior (45 min.) ñ aerobic p izp soben vïku 7ñ9 let a 10ñ14 let. 500,ñ KË/pololetÌ. Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ krouûek modernìho tance pro dïti od 10 let. ModernÌ choreografie, vystoupenì, soutïûe. 950,ñ KË/pololetÌ. CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ pro dïti od 7 let, zamï eno na n pravu öpatnèho drûenì tïla, posìlenì sval celèho tïla z bavnou formou, hry 550,ñ KË/pololetÌ. CviËenÌ na balonech ñ junior (45 min.) ñ urëeno z - jemc m od 14 let, cviky smï ujìcì ke spr vnèmu drûenì tïla, posilov nì. 550,ñ KË/pololetÌ. CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky jako prevence bolesti zad. 650,ñ KË/pololetÌ. JÛga pro rodiëe s dïtmi (45 min.) ñ pohybovè hry s jûgov mi prvky pro dïti 3ñ6 letè a jejich rodiëe nebo prarodiëe. 500,ñ KË/pololetÌ. JÛga pro dospïlè - jûgov cviëenì pro zaë teënìky (75 min.) i pokroëilè (90 min.). JÛgovÈ uëenì je ucelen systèm jak vychov vat, kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr se vöem bez ohledu na vïk Ëi tïlesn stav. NabÌzÌ, jak na sobï pracovat. Za- Ë teënìci 600,ñ KË/pololetÌ, pokroëilì 650,ñ KË/pololetÌ. Aerobic + p-class (65 min.) ñ kombinovan aerobnì a posilovacì lekce, zamï en na dolnì problèmovè partie (b icho, h ûdï, stehna), streëink a kr tk relaxace. 40,ñKË/hod., 350,ñKË/10 hod. Power yoga (60 min.) ñ dynamickè protahovacì a posilovacì cviëenì vych zejìcì z klasickè jûgy. ZamÏ eno na p esnè d ch nì,vyrovn nì svalov ch dysbalancì, spr vnou funkci vnit nìch org n a vyuûitì vlastnì energie. 40,ñ KË/hod., 350,ñ KË/10 hod. V TVARN KURZY: Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let. Pr ce s hlìnou, jednoduööì tvary, kachle, n doby. 600,ñ KË/ pololetì. Keramika (90 min.) ñ je urëena vïtöìm dïtem a pokroëil m. Kachle, figury, n doby, r znè keramickè techniky. 800,ñ KË/pololetÌ. Keramika a textil (90 min.) ñ pro dìvky i ûeny se z - jmem o keramiku i pr ci s textilem. ProstÌr nì, batika, malba na hedv bì, öperky. 850,ñ KË/pololetÌ. V tvarn dìlna (90 min.) ñ pro dïti od 10 let. R znè techniky kreslenì ñ kaöìrov nì, tisk, kol ûe, v roba doplúk z r zn ch materi l (keramika, sklo, dr - tov nì...). 850,ñ KË/pololetÌ. Keramika pro dospïlè (120 min.) ñ r znè keramickè techniky, vytv enì kachl, figur, n dob. Pro zaë - teënìky i pokroëilè. 960,ñKË/8 lekcì. Vv ñ keramika (90 min.) ñ kombinace r zn ch v tvarn ch technik s keramikou. Pro dïti od 6 let. 800,ñ KË/pololetÌ. V tvarka pro malè (90 min.) ñ v tvarn krouûek pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami, malba, kresba, kol ûe, pr ce s hlìnou. 700,ñ KË/pololetÌ. Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let, v dopolednìch hodin ch. St Ìd se zde pr ce s hlìnou, papìrem, textilem, barvami. 35,ñ KË/hod. Keramika pro rodiëe s dïtmi (60 min.) ñ prvnì sezn menì s hlìnou, spoleën pr ce rodië a dïtì 40,ñ KË/hod. HUDEBNÕ KURZY Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ v uka probìh ve skupin ch 2ñ3 dïtì. Pro dïti od 7 let. 950,ñ KË/pololetÌ (3 û ci), 1200,ñ KË/pololetÌ (2 û ci). KONKURZ 6. Z ÿõ V HODIN, D m dïtì, Valtick 23. Hra na kytaru (45 min.) ñ v uka probìh ve skupin ch 2ñ3 dïtì. Pro dïti od 10 let. 1050,ñ KË/pololetÌ (3 û ci), 1450,ñ KË/pololetÌ (2 û ci). KONKURZ 6. Z ÿõ V HODIN, D m dïtì, Valtick 23. OSTATNÕ KURZY Model (90 min.) ñ krouûek pro öikovnè kluky 9ñ 10 a 11ñ14 let se z jmem o leteckè model stvì 650,ñ KË/do Dramatick klub (90 min.) ñ pro dïti od 7 let se z - jmem o divadlo, recitaci. Rozöi ov nì slovnì z soby, scènky, poh dky, hry, n vötïva divadla. Klub p tel fotografie ñ sdruûuje dïti a dospïlè se z jmem o fotografov nì. KromÏ pravideln ch sch zek i fotografickè v pravy. Z pis do vöech krouûk od 1. do 10. z Ì v pracovnì dny 8ñ12 14ñ18 hodin v kancel i DomeËku, Valtick 23. Pravidelnou Ëinnost zah jìme 13. z Ì Klub maminek na Vinohradech D m dïtì, Valtick 23, st eda 9.30ñ11.30 hod. Program na z Ì: 08. PovÌd nì a fotky z pr zdnin. 15. SlupovaËky na textil ñ trika sebou. 22. Malov nì na sklo ñ hrnìëky, destiëky, svìcìnky. 29. Uk zka cviëenì na rehabilitaënìch balonech. NADÃJE, poboëka Brno V dennìm stacion e na Vinohradech, Velkopavlovick 13, Brno, pro V s v z Ì p ipravili n sledujìcì program: 1. st eda VÌtejte po pr zdnin ch ñ spoleënè povìd nì o tom, co n m p ineslo lèto 8. st eda P ÌrodnÌ produkty pro naöe zdravì ñ hovo Ì pì Kaplanov 15. st eda Jak si vytrènovat mozek ñ novè poznatky o Ëinnosti mozku ñ hovo Ì pì. D. VtÌpilov 22. st eda Nechte na hlavï ñ co vöechno se nosilo a nosì na hlavï s uk zkami ñ vede pì D. VtÌpilov 29. st eda OsvÏûte si pamïù, provï te svè znalosti ñ kvizovè odpoledne ñ vede pì D. VtÌpilov Pr vnì poradna pro seniory je k dispozici po telefonickè domluvï na ËÌsle Senior klub Bzeneck 19 Program ñ z Ì Nejen pro Ëleny Senior klubu 02. Ët 15:00 Sch zìme se opït po pr zdnin ch Co chcete vïdït o sluûb ch peëovatelsk ch ñ pì Pecinov 06. po10-11 ZacviËte si s n mi ñ pì Olga K rn ñ v mìstnosti jûgy 08. st 14:00 N boûenskè rozjìm nì ÌmskokatolickÈ cìrkve 09. Ët Z jezd ñ JiûnÌ Port l, sraz v 11 hodin ñ parkoviötï P lavskè n mïstì 13. po10-11 ZacviËte si s n mi ñ pì Olga K rn ñ v mìstnosti jûgy 15. st 14:00 N boûenskè rozjìm nì ËeskobratrskÈ cìrkve evangelickè 16. Ët 15:00 Abychom se cìtili bezpeënï ñ MÏstsk policie, Poû rnì ochrana 20. po10-11 ZacviËte si s n mi ñ pì Olga K rn ñ v mìstnosti jûgy 22. st 14:00 N boûenskè rozjìm nì ËeskoslovenskÈ cìrkve husitskè 23. Ët 14:30 Blahop nì jubilant m narozen mv srpnu a z Ì 27. po10-11 ZacviËte si s n mi ñ pì Olga K rn ñ v mìstnosti jûgy 30. Ët 15: SeniorkvÌz ñ pì Miloslava Moudr Skauti zvou mezi sebe novè Ëleny Skautsk oddìl, kter se 12 let zab v pracì s ml deûì z LÌönÏ, Vinohrad a éidenic zve do sv ch ad novè Ëleny ñ kluky a holky ve vïku od öesti do 15 let. Z - jemci si mohou prohlèdnout klubovnu v tesko bar ku pod EZä»ejkovick. ZvÏdavÈ dotazy zodpovì vedoucì oddìlu Pavel na telefonnìm ËÌsle nebo na ovè adrese Kometa nabìzì plav nì pro dïti V uku plav nì pro dïti ve vïku 5ñ12 let nabìzì plaveck oddìl Kometa Brno. Pro z jemce z Vinohrad je urëen bazèn v Zä Holzova v LÌöni, kde takè oddìl p ijìm p ihl öky 7.ñ9. z Ì mezi 17 aû 19 hodinou. V uku podle vïkov ch kategoriì oddìl zajiöùuje od pondïlì do Ëtvrtka. Informace na tel nebo Lenka Nowakov p ÌpadnÏ v internetu na drese 5

6 AM servis plus, a.s. ñ Brno éidenice K U P ON NA MYTÍ ZDARMA J e z d í t e H o n d o u? N o v á n e b o o j e t á, t o je j e d n o!!! Spoleènost AM servis plus, a.s. sídlící v Židenicích na Kulkove ulici 2a si pøipravila pro všechny majitele vozù Honda mytí Vašeho "miláèka" zdarma. Staèí pøedložit tento kupon... Budeme se tìšit, že Vás poznáme! Provozní doba: Po Pá 8:00-18:00 A M S E R V I S P L U S, P O T V R D Í V Á Š V K U S! Kadeønické studio LUCIE, Bzenecká 22 Brno , tel: Lucie Valouchová Kristina Žáková Alena Pantùèková Po St Po St Po St Út Èt Út Èt Út Èt Pá Pá s.t Pá s.t l.t l.t Mob Mob Mob NOVINKY V BARVENÍ Lóreál (profesional) , Støih a foukaná s koneènou úpravou Wella (profesonal) , od 225, Wellaton , KARATE SPORT PRO VŠECHNY TARO KAN KARATE TEAM NÁBOR ZAHAJUJEME UKÁZKOVOU AKADEMIÍ MISTRÒ âeské REPUBLIKY A SOUËEÎÍ PRO DùTI O CENY: VYBER SI DISCIPLÍNU A VYHREJ PONDùLÍ 6. ZÁ Í 2004 V 18 HOD. nebo v prûbûhu mûsíce záfií Z NOVOLÍ E SKÁ ( sídli tû Lí eà, bus ã.45, tram. ã.8 ) TRÉNINKY VÎDY: PO + ât HOD. VRCHOLOVÉ I REKREAâNÍ KARATE, SEBEOBRANA, POSILOVÁNÍ, STREâINK, SPORTOVNÍ A MÍâOVÉ HRY, TÁBORY A SOUST EDùNÍ PRO MLÁDEÎ, ZÁJEZDY NA SPORTOVNÍ AKCE. ve skupinách: dûtí 6-9 let mládeïe let PRVNÍCH 10 NOV CH âlenò ZÍSKÁVÁ ZNAâKOVÉ KIMONO ZDARMA! tel.: Z meënictvì JÌlkova 7, Brno-éidenice PoñP 8.00ñ12.00, 13.00ñ17.00 hod. ï Prodej a mont û bezpeënostnìch dve Ì, z mk a kov nì Prodejna ñ tel.: Objedn vky ñ tel./fax: ï V roba klìë, autoklìë a vloûek dle klìëe (mnoûstevnì slevy) ï Prodej z meënictkèho a ûelez skèho zboûì ï Z meënickè a kov skè pr ce (m Ìûe, branky, ploty, krbovè doplúky atd.) VymÏnÌm st tnì byt 2+kk za 3+1 (st). Tel: , VymÏnÌm s.b. 3+1 za 2+kk. Tel: Prod m mrazniëku CALEX 50, cena 1 000,ñ. Tel: VymÏnÌm SB 3+1 Vinohrady, 9 patro za s.b. 2+kk tamtèû + garsonièru kdekoliv. Tel AEROBIC ZŠ BZENECKÁ T +»T 20.00ñ21.00 hod. Od www. swch.cz/aerobiclub Chcete se domluvit anglicky? els ENGLISH LANGUAGE STUDIO Koperníkova 6, Brno-Stará Osada nabízí od záøí 2004 kurzy angliètiny pro dospìlé i dìti (od 6 let, spec. nabídka i pro dìti v MŠ) pro všechny pokroèilosti firemní kurzy, individuální výuku Kdy: dopoledne, odpoledne, veèer. Jak? studiovým zpùsobem v komorním prostøedí malé skupiny. Kde? Uèebny ELS, areál MŠ Koperníkova 6 (Stará Osada), ZŠ Horníkova. Informace na tel.: , Zápis záøí 2004, každý den hodin. 6

7 POZOR LETNÍ AKCE: 20 % sleva permanentní make-up oblièeje a na obrázky na tìlo (na 3 a 5 let). Provádíme nastøelování náu nic (i dìtem). Piercing nejen pupíku. KOSMETIKA IVANA, Táborská 157 (A-fit) tel: Tyto výkony provádí zdravotní sestra kosmetièka. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovoluji si V s pozvat na p edvolebnì setk nì, kterè se uskuteënì na Vinohradech v pondïlì 13. z Ì od hodin v klubovnï pod terasou. Na setk nì a diskusi s V mi, na Vaöe dotazy ohlednï voleb do sen tu, se velice tïöìm. NezapomeÚte si zaznamenat ñ Vinohrady, 13. z Ì, 17.00, klubovna pod terasou. Ji Ì»ejka starosta Vinohrad a kandid t do sen tu SIMPLY CLEVER NOVÉ JE LEPŠÍ, TAK PROČ SE SPOKOJIT S OJETÝM KDYŽ VÁM NABÍZÍME ROK LEASINGU ZDARMA! Škoda Auto, ŠkoFIN, Česká pojišťovna a Allianz pojišťovna přicházejí s jedinečným programem financování Nové je lepší. Nabídka se vztahuje na vybrané vozy Fabia, Fabia Combi nebo Fabia Sedan a je mimořádně výhodná. Počítejte s námi: Škoda Fabia v ceně Kč Záloha Kč 1. rok leasingu 0 Kč Měsíční splátka rok leasingu Kč Zůstatková hodnota vozu 119 Kč Vaše úspora Kč Navštivte nás co nejdříve, protože nové je lepší! Váš prodejce vozů Škoda: Masná 20, Brno tel.: Kupte svému autu gará. Ji zítra mù e být pod støechou! Nabízíme Vám ke koupi poslední samostatné gará e v novém objektu hromadných gará í na ulici Marie Kudeøíkové 11a, v sídli ti Juliánov v Brnì idenicích. Rozmìr standardní gará e je 2,9 5,2 m, ka dá gará má výklopná vrata, svìtlo a zásuvku 220 V, objekt centrálnì uzavøen. Stále dr íme ceny ji od 175 tis. Kè vèetnì pozemku (bez DPH). Gará je pøedána k u ívání ihned po uzavøení kupní smlouvy. Vöeobecn stavebnì spo itelna KomerËnÌ banky,a.s. PracoviötÏ pro mïstskou Ë st Brno-Vinohrady Gebauerova 2, Brno-éidenice Poradce Ing. Zdenko Brandejs Tel: , »t: 10.00ñ17.00, P : 10.00ñ14.00 V pøípadì zájmu nás kontaktujte: ACE INVEST, s.r.o., Kounicova 6 (hotel Continental, 12. patro), Brno, osobnì: pondìlí a støeda a nebo telefon+zázn , fax mobilní telefon: , PÙJÈKY PRO PODNIKATELE I S NULOVÝM DAÒ PØIZNÁNÍM. Pom ûeme V m vy eöit Vaöi bytovou situaci! KADEØNICE dámská, pánská, dìtská INFORMACE: , Jana Slováèková tel: Tì ím se na Vás, pøíjemný den 7

8 VINOHRADSKÝ SPORT SportovnÌ klub Vinohrady Box: OhlÈdnutÌ za sezûnou 2003/2004 Jak jistï vìte, byl v polovinï minulèho roku zaloûen oddìl boxu SK Vinohrady. Stal se urëitou v jimkou a bez nads zky i raritou nejen na Vinohradech, ale i v»eskè republice. Nesch zelo mu ani nadöenì, profesionalita nebo zkuöenosti, nechybïla ani podpora a pochopenì vinohradskè radnice Ëi zastupitelstva nap ÌË politick m spektrem. Citeln vöak byla absence finanënìho z zemì. P esto oddìl boxu hned ve svè prvnì sezûnï dos hl mimo dnï dobr ch v sledk. Po p lroënì stabilizaci vstoupil namìsto SCM JihomoravskÈho kraje do rozjetè ligovè soutïûe a zaujal beznadïjnï poslednìm p ÌËku bez bodovèho zisku. V ringu vöak ve druhè polovinï soutïûe dok zal zvìtïzit nad vïtöinou ËastnÌk. Porazil i dva t my, kterè nakonec postoupily do extraligy boxu. O spïöìch prvoligovèho t mu muû se mohli Ëten i vinohradskèho periodika v minulosti doëìst. PonÏkud stranou informacì vöak z staly ostatnì t my oddìlu boxu, zejmèna ml deûnickè. Ve ejnost se dozvïdïla jen o tïch borcìch, kte Ì vybojovali pro Vinohrady medaile z ËeskÈho öampion tu. Jako p edseda oddìlu spl cìm urëit dluh a vzd v m hold p edevöìm Kadet m do 16ti let, kte Ì si vedli nejlèpe z 12ti ËastnÌk soutïûe nasbìrali na prvnìm mìstï 42 bod. Za sebou p itom nechali takovè vïhlasnè t my, jako je Moravsk T ebov, SKP Kometa nebo BC ProstÏjov. Radost udïlali i Junio i do 18ti let, kte Ì skonëili druzì za BC ProstÏjov. Nezklamali vöak ani Senio i, kte Ì boxovali II. ligu. Mezi 12ti ËastnÌky zìskali solidnì öestè mìsto. spïchy Junior mohou tïöit o to vìce, ûe v jejich ad ch jiû nastoupili nïkte Ì ËlenovÈ vinohradskè p Ìpravky. JUDr.»eslav Gojn, p edseda oddìlu Box: OËek v nì v nast vajìcì sezûnï PrvnÌ sezûna oddìlu boxu SK Vinohrady byla ne- ËekanÏ vynikajìcì. Ve stejnèm duchu ostatnï hodnotila vystoupenì oddìlu i»esk boxersk asociace. Je to povzbuzenì a z roveú z vazek. MusÌme vöak z stat realisty a nenechat se unèst p ehnanou euforiì. I z jin ch sport je dostateënï zn mo, ûe pro kaûdèho nov Ëka je v soutïûi je obtìûnïjöì i kritick druh a t etì sezûna. V souëasnosti uû nebude boxery SK Vinohrady nikdo na lehkou v hu, natoû, aby je podcenil. Daleko vìce Ñp i zemiì drûì oddìl ekonomick situace. Na stranï aktiv vykazuje oddìl boxu nïkolik v znamn ch poloûek. M Ëty i skvïlè trenèry, vëetnï Miroslava Kub nka, reprezentaënìho trenèra junior a souëasnï i z stupce trenèra seniorskè reprezentace. Vinohradskou p Ìpravku vedou Bob Huöka a Frantiöek Kov, oba b valì reprezentanti»r a oba shodou okolnostì tèû trojn sobnì mist i republiky ve sv ch v hov ch kategoriìch. Prvoligov oddìl m mladè a p itom skvïlè talenty s p edpokladem spïönèho taûenì prvoligovou soutïûì, ale i s nadïjì na postup do extraligy. Dostatek talentovan ch borc d v p edpoklad na obh jenì pozic v ml deûnick ch soutïûìch. Podpora politick ch a dalöìch p edstavitel mïstskè Ë sti znamen takè sluönè z zemì pro Ëinnost zatìm 23ti ËlennÈ vinohradskè p Ìpravky. To umocúuje i velmi dobr spolupr ce s vedenìm z - kladnì ökoly na MutÏnickÈ, kde p Ìpravka zìskala svè hlavnì p sobiötï. OddÌl boxu m i znaënou podporu»eskè boxerskè asociace a velmi dob e spolupracuje s oddìly boxu zejmèna v BrnÏ, ale i v kraji. NadÏjnÏ se rozvìjì spolupr ce s boxery z praûsk ch Kr lovsk ch Vinohrad. Lze tedy bez nads zky Ìci, ûe stejnï tak, jak oddìl svè p sobenì velmi dob e zaëal, m moûnost st t se v pomïrnï kr tkè dobï jednìm z nej spïönïjöìch oddìl boxu v celè»r. Pokud se mu ovöem nepoda Ì solidnï zabezpeëit a stabilizovat ekonomiku, m ûe oddìl spadnout do öedèho pr mïru, p ÌpadnÏ v bec zaniknout. Uv ûìte-li, ûe za rok existence dok zal vìce neû jinè oddìly za deset let, ba i za dobu mnohem delöì, pak by bylo Ëeho litovat. Byla by to promarnïn p Ìleûitost a ökoda pro agilnì oddìl, takè pro Vinohrady a Brno v bec. VÏ Ìme, ûe sponzo i nenechajì oddìl boxu na holiëk ch. Nepominuteln m handicapem je tèû urëit p edpojatost ve ejnosti v Ëi boxu jako takovèmu. Je d na spìöe malou informovanostì. V boxu nejsou o nic vïtöì rizika, neû v jin ch sportovnìch odvïtvìch. I on m sv nep ekroëiteln pravidla, kter rizika minimalizujì. Proti sobï, na rozdìl od ady jin ch sport, bojujì soupe i vyrovnanì p inejmenöìm sv mi fyzick mi dispozicemi. Nejd leûitïjöì je vöak to, ûe dobr trenèr nikdy nepovolì utk nì, pokud si nenì jist, ûe jeho svï enec je dob e p ipraven. V tèto souvislosti dluûno Ìci, ûe m me v oddìle patrnï nejlepöì trenèry v»r. Apeluji nejen na mladè adepty, ale zejmèna na jejich rodiëe. NejlepöÌ zp sob jak zìskat d vïru je vyzkouöet si vöe zblìzka. I kdyby mladì nakonec nenastoupili k soutïûnìmu z pasu, absolvov nì trèninku jim v raznï zlepöì kondici a stane se dobrou pr pravou pro kaûd dalöì sport. RodiËe si mohou b t jisti, ûe oddìl nepostavì mladè do z pasu, pokud si vymìnì, bez jejich souhlasu. VÌte v bec, ûe v oddìle m me takè dìvky? Zb v dodat jen to, ûe box je pro kaûdèho skvïl m konìëkem a lèkem na nudu z neëinnosti. VÌce se dozvìte z n borov ch let k, z n stïnky p ed adovnou KVIC na MutÏnickÈ, z VinohradskÈho informu, nejlèpe vöak osobnï od trenèr Ëi ode mne. JUDr.»eslav Gojn, p edseda oddìlu Volejbal: Dom cì kurt s novou antukou OddÌl volejbalu SK Vinohrady m svè domovskè h iötï na BlatnickÈ 9 za SportovnÌm centrem Hattrick. Pod hlaviëkou SK p sobì od letoönìho roku. Pro sezûnu 2004/2005 je p ihl öen do mïstskè soutïûe muû. V uplynulè sezûnï tèto soutïûe skonëil mezi devìti t my na druhèm, ûel nepostupovèm mìstï za druûstvem VSK Technika Brno, zato p ed Orlem a Ob any B. Po rekonstrukci antukovèho kurtu letos v kvïtnu za spolu Ëasti amatèrskè volejbalovè ve ejnosti se z nïj st v opravdu hezk volejbalov st nek se z - zemìm pro registrovanè i neregistrovanè sportovce. ZaËal l kat i vinohradskè p Ìznivce nohejbalu. Po rekonstrukci h iötï uspo dal volejbalov oddìl t i turnaje pro hr Ëe z Vinohrad a öiröìho okolì. Jeden pro muûe a dva smìöenè, kdy musì mìt t m na h iöti aspoú dvï dìvky Ëi ûeny. O p ÌznivÈm ohlasu svïdëì z jem ËastnÌk o termìny dalöìch turnaj. Do konce pr zdnin uspo d oddìl jeötï dva podobnè turnaje. Novou sezûnu zaëne druûstvo muû SK Vinohrady ve Ëtvrtek 2. z Ì v hodin na dom cìm h iöti utk nìm s Orlem éidenice. Za volejbalov oddìl SK Vinohrady Alexandr GorbaËov a Frantiöek Dr pela Nohejbal: P ipraven turnaj trojic SportovnÌ centrum Hattrick a SK Vinohrady po- dajì v sobotu 4. z Ì od 10 hodin turnaj v nohejbale trojic Staropramen CUP ve sportovnìm are lu na BlatnickÈ 9. Basketbal: V z Ì n bor omladiny OddÌl basketbalu SK Vinohrady p ipravuje ve spolupr ci se Zä MutÏnick v pr bïhu z Ì n bor dìvek a chlapc roënìku 1995 a staröìch do basketbalov ch p Ìpravek. BliûöÌ informace z jemci naleznou na v vïsk ch s prezentacì SK Vinohrady. Vyzkouöejte POWER YOGU V souëasnè uspïchanè dobï ada z n s hled po celodennìm shonu nïjakou pohybovou Ëinnost pro odreagov nì s pocitem udïlat nïco pro sebe. Pr vï POWER YOGA je jednìm z nov ch styl, kter je p Ìnosem nejen pro tïlo, ale i mysl a duöevnì pohodu, p iëemû nenì nutnè ûìt pouze filosofiì jûgy klasickè. Jedn se o dynamickè protahovacì a posilovacì cvi- ËenÌ vych zejìcì ze z kladnìch jûgov ch pozic. CÌlenÏ a systematicky se posìlì, ale z roveú i prot hnou vöechny svalovè skupiny, kterè jsou tak v dokonalè harmonii. PostupnÏ doch zì k rozvoji sìly, zeötìhlenì sval, zv öenì vitality a obnovenì p irozenèho toku energie v tïle, p iëemû postupnï p i pravidelnèm a spr vnèm cviëenì doch zì ke zlepöenì psychickè i fyzickè kondice. Nejd leûitïjöì souë stì je spr vnè d ch nì a synchronizace tïla s rytmem dechu, coû je podstatnè pro spr vnou funkci org n a vnit nìch proces tïla. Proto nabìzìme i na Vinohradech tuto aktivitu, jejìmû cìlem je b t fit, v pohodï a spokojen s m se sebou. M ûete vyzkouöet, p ÌpadnÏ zaëìt a to v DomeËku (zatìm) kaûd p tek v 18 hodin od poloviny z Ì. Od Ìjna p ipravujeme 1 mïsìënï v sobotu nebo nedïli dopolednì cviëenì s rozliöenìm pro zaë teënìky a mìrnï pokroëilejöì. Za SportovnÌ klub Vinohrady, o. s. Petra Hlobilov Vzkaz kuûelk m P ipomìn me III. podzimnì trènink kuûelk. UskuteËnÌ se ve Ëtvrtek 23. z Ì od 16 do 20 hodin v Probe centru. Sportu zdar! Zve tajemnìk turnaje. SportovnÌ aktivity v Mä Bo etick Mate sk ökola Bo etick 7 nabìzì pro rodiëe v r mci Klubu otuûil ch dïtì kromï kaûdodennìho otuûov nì ve vlastnìm za ÌzenÌ i moûnost Ëastnit se plaveckèho v cviku pod vedenìm zkuöen ch instruktorek v krytèm bazènu v Ku imi, kam uëitelky s dïtmi dojìûdïjì v r mci jejich doch zky a pobytu v Mä. KromÏ plaveckèho v cviku se mïly dïti moûnost pohybovï vyûìt ve SportÌku ñ cviëenì ve velk ch tïlocviën ch v objektu Sokola na KounicovÏ ulici, opït pod vedenìm zkuöen ch instruktor. Sou- Ë stì tèto aktivity byl i t den lyûa skèho v cviku na hor ch spoleënï s rodiëi. Moûnost nïkte Ì z nich vyuûili p edevöìm ke spokojenosti sv ch dïtì. A co na sportovnì aktivity mate skè ökoly ÌkajÌ rodiëe? Dejme slovo alespoú jednomu z nich. ÑRozhodla jsem se p ihl sit do plav nì obï svè dïti. Z vlastnì zkuöenosti vìm, ûe mi dalo pocit jistoty ve vodï. ZaËala jsem s dïtmi navötïvovat kurs spoleënï. Po p r hodin ch v uky byl ostych dïtì z vody ten tam a plav nì se pro nï z bavou. Jsem si takè vìce jist odbornostì i p Ìstupem cviëitelek.ì TVÁØ VINOHRAD Monika Velichov Vzpomenete si, odkud se na V s tak up enï dìv? MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Ji Ì äest k. V roba: Tisk rna Settronic, Rokycanova 29, Brno-éidenice, tel: , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 20. z Ì. Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5600 kus.

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více