zkouška přednášek týdně cvičení týdně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zkouška přednášek týdně cvičení týdně"

Transkript

1 Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 15 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně profilující čeština Marketing a PR Marketing a PR Marketing & PR zkouška 6 hod. 6 hod. Kombinované studium jedno soustředění 6 hod. Doporučený typ studia Bakalářský ročník 2 semestr 2 Magisterský ročník semestr Magisterský navazující ročník semestr Doktorský ročník semestr Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Garant Kalinová Hana podíl na výuce 20 % 1. vyučující Kincl Tomáš podíl na výuce 20 % 2. vyučující Komárková Lenka podíl na výuce 20 % 3. vyučující Musil Martin podíl na výuce 20 % 4. vyučující Nový Jan podíl na výuce 10 % 5. vyučující Novotná Eliška, Hiršová Miloslava podíl na výuce 10 % Výchozí předměty (pouze předměty ECTS, tedy s identem 6*****) 1. předmět (ident) 6MP103 podíl zastoupení 10 % 2. předmět (ident) 6MP470 podíl zastoupení 30 % 3. předmět (ident) 6MV434 podíl zastoupení 30 % 4. předmět (ident) 6MI511 podíl zastoupení 20 % 5. předmět (ident) 6MI221 podíl zastoupení 10 % * Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.

2 Zastoupení domén CEMS 1. doména CBK3 Marketing podíl zastoupení 80 % 2. doména CBK2 Mathematics Statistics podíl zastoupení 20 % 3. doména podíl zastoupení % 4. doména podíl zastoupení % 5. doména podíl zastoupení % Prerekvizity (předchozí odstudované moduly, případně jejich studijní průměr) 1. Marketing 2. Sociologie 3. Analýza a prezentace dat 4. Informatika pro manažery 5. Studijní a manažerské dovednosti Zaměření modulu 1. Nabídnout studentům podstatné znalosti a dovednosti z oblasti marketingu a řízení vztahů s veřejností, s důrazem na praktické využití. Rozšíření dosavadních vědomostí studentů, získaných v průběhu studia z předchozích modulů, s ohledem na současné trendy a tendence v marketingu. 2. Přiblížit proces marketingového výzkumu a základní souvislosti na úrovni podniku, se zaměřeněním na výzkumné aktivity a metodické postupy, které se uplatňují v současném marketingovém výzkumu. S důrazem především na praktickou aplikaci představených postupů s využitím výpočetního prostředí. 3. Orientace na poznání zákazníků a seznámení se spotřebním chováním, včetně rozdělení trhu na dílčí segmenty, následný výběr cílového trhu a vymezení místa produktu v myslích spotřebitelů a vůči konkurenci. 4. Seznámit studenty s důležitostí a principy komunikace organizace s veřejností. Se zaměřením na interakci a efektivní management procesů vztahů organizace s veřejností a s masmédii. 5. Představit oblasti webového marketingu jako významného a efektivního doplňku v rámci marketingových aktivit firmy. Umožnit získání znalostí nezbytných k rozpoznání příležitostí, které web pro marketing firmy nabízí a získat zkušenosti, jak se marketingové kampaně na internetu navrhují, řídí a vyhodnocují. Výstupy modulu (learning outcomes) Po úspěšném absolvování budou studenti schopni 1. pracovat se základními pojmy z oblasti marketingu a public relations; vysvětlit základní odlišnosti včetně vzájemných vazeb a interakce; orientovat se v nových trendech a technikách v marketingu a public relations. 2. chápat význam marketingového výzkumu v manažerském rozhodování; zvolit vhodný typ marketingového výzkumu; efektivněji spolupracovat s agenturou marketingového výzkumu. 3. navrhnout adekvátní formu dotazníku; dělat nejen základní (jednorozměrné, dvourozměrné), ale i některé složitější (vícerozměrné) statistické analýzy za pomoci statistického software; sepsat dobře po formální stránce výzkumnou zprávu a prezentovat výsledky výzkumu. 4. porozumět spotřebnímu trhu, včetně faktorů, jež ovlivňují chování spotřebitelů; identifikovat atraktivní segmenty trhu, odhadnout jejich velikost a zvolit vhodnou marketingovou strategii.

3 5. orientovat se v problémech řízení vztahů s veřejností a s masmédii; interpretovat veřejné zájmy a aktéry; rozpoznat a zvolit vhodné postupy a formy zapojení veřejnosti a využít nástroje budování důvěryhodnosti organizace; účelně komunikovat s veřejností prostřednictvím masových médií. 6. znát, kdy internet je platným a efektivním doplňkem marketingových aktivit firmy; znát charakteristiky, které ovlivňují chování a spokojenost uživatelů; rozumět optimalizaci pro vyhledávače, umět vytvořit marketingové sdělení vhodné pro web. 7. rozlišit mezi jednotlivými formami internetové reklamy; rozumět ppc kampaním, umět je nastavovat, řídit a vyhodnocovat; znát technologie, které ovlivní prostředí www v blízké budoucnosti.

4 Obsah modulu (podrobný rozpis témat) 1. Úvodní informace, seznámení s obsahem kruzu, organizační záležitosti. Marketing v 21. století. Postavení marketingu, marketingový management. Teoretické základy marketingu, ověření znalosti základních pojmů jako je marketing, reklama, komunikace, public relations, dále jejich vzájemné vazby a interakce. Nové trendy a tendence v marketingu: guerilla marketing, buzz marketing, viral marketing, event marketing, holistický přístup, product placement, branding, mobilní marketing. Mezinárodní aspekty marketingu. 2. Řízení marketingových informací a význam marketingového výzkumu v manažerském rozhodování. Poskytovatelé marketingového výzkumu výzkumné agentury, profesní sdružení (SIMAR, ESOMAR, EFAMRO). Právní a etický rámec. Typy informací pro rozhodování (jejich vlastnosti, rozdělení dle různých hledisek, zdroje). Proces marketingového výzkumu definování cíle, orientační analýza, plán projektu, sběr údajů, zpracování a analýza dat, interpretace výsledků, závěrečná zpráva a prezentace, marketingová rozhodnutí. Hypotézy marketingového výzkumu - zdroje pro formulaci hypotéz, členění hypotéz (deskriptivní vs. explanační, pracovní vs. konečné), stanovení a správná formulace hypotéz. Typy marketingového výzkumu členění podle účelu, časového hlediska a funkční aplikace výzkumu, podle způsobu (primární vs. sekundární výzkum) a povahy získávání informací (kvantitativní vs. kvalitativní výzkum), podle zkoumaných subjektů (výzkum spotřebitelů vs. výzkum organizací). 3. Kvalitativní výzkum a pozorování možnost využití, odlišnost od kvantitativního výzkumu (účel, metodika a rozsah výběru vzorku), metody kvalitativního výzkumu (pozorování, diskusní skupiny, hloubková interview, projektivní techniky), typy pozorování (přirozené vs. uměle vyvolané, zřejmé vs. skryté, strukturované vs. nestrukturované, přímé vs. nepřímé, osobní vs. mechanické), typy projektivních technik (nepřímý dotaz, polaritní profil, slovní a obrazová asociace, bublinový test, ), informační technologie a informace v kvalitativním výzkumu, omezení kvalitativního výzkumu, praktická ukázka kvalitativního výzkumu. 4. Kvantitativní výzkum metody (pozorovací studie, experiment, výběrová šetření), typy pozorovacích studií (prospektivní, retrospektivní), typy experimentů (laboratorní vs. terénní), typy výběrových šetření (pravděpodobnostní (náhodné), nepravděpodobnostní (záměrné) výběry), šetření formou dotazování. Experimentální metody modely experimentů (náhodný experiment, kvaziexperiment), experimentální a kontrolní skupina, kombinované modely (význam randomizace a blokování, faktoriální experiment), validita experimentu (interní, externí), omezení experimentu, praktická ukázka návrhu experimentu. Dotazování proces dotazování (vytvoření seznamu požadovaných informací, určení způsobu dotazování, specifikace cílové skupiny a jejich výběr, konstrukce otázek dle seznamu, konstrukce celého dotazníku, pilotáž), principy správného dotazování, nástroje dotazování (záznamový arch, scénář, záznamové technické zařízení, dotazník). Zásady návrhu dotazníků, výběr vhodných škál, konstrukce otázek a celého dotazníku, vč. tvorby elektronického dotazníku. 5. Plán výběru vzorku (rámec, způsob, rozsah) specifikace cílové skupiny respondentů, vyčerpávající a výběrová šetření, reprezentativní (prostý náhodný, oblastní, skupinový, vícestupňový výběr) a nereprezentativní techniky výběru (příležitostné, samovolné, řetězové, úsudkové výběry), kvótní výběry, rozsah vzorku (nákladový přístup, slepý odhad, statistický přístup), volba velikosti vzhledem ke statistické analýze (požadovaná přesnost a spolehlivost intervalového odhadu, předpoklady použitého statistického testu, statistická významnost a síla testu). Chyby při aplikaci metod šetření chyby při sběru dat (výběrová, nevýběrová chyba), zdroje chyb. Příprava, kontrola a zpracování dat kontrola a úprava údajů (validita, reliabilita), kódování, problematika chybějících údajů, datová matice ve statistickém software. Základní analýza dat jednorozměrná analýza dat, dvourozměrná analýza závislostí. Klasifikační a segmentační (shlukovací) metody používané v marketingu klasifikace metodou logistické regrese, klasifikační (rozhodovací) stromy, shluková analýza: účel, základní princip a předpoklady jednotlivých metod, ukázky metod na konkrétních příkladech, vizualizace a interpretace získaných

5 výsledků. 6. Statistické vícerozměrné metody vhodné k analýze spotřebitelských preferencí vícerozměrné škálování, preferenční analýza, korespondenční analýza (účel, základní princip a předpoklady jednotlivých metod, ukázky na konkrétních příkladech, vizualizace a interpretace získaných výsledků). Zásady psaní výzkumné zprávy struktura zprávy, jazykové a typografické zásady, grafy a tabulky, ukázky dobře a špatně sepsaných výzkumných zpráv. Ústní prezentace výsledků smysl a cíl prezentace, forma a obsah prezentace. Vybrané aplikace marketingového výzkumu výzkum zákazníků (výzkum potřeb, spokojenosti a vnímání zákazníka), výrobkový výzkum (proces a metody testování výrobků), cenový výzkum (ceny přijatelné pro zákazníka, výzkum cen konkurence). 7. Spotřební chování - přístupy ke spotřebnímu chování: psychologické, sociologické, ekonomické. Kulturní rámec a sociální prostředí spotřebního chování. Psychika a individuální vlivy na spotřební chování. Segmentace trhu (spotřebních, průmyslových a mezinárodních). Segmentační kritéria a základní metody segmentace. Problém diverzifikovaného trhu, odlišení na unifikovaném trhu. Výběr cílového trhu (targeting) a umístění v myslích zákazníků a vůči konkurneci (positioning), jako zdroj konkurenční výhody. Návrh a příprava marketingové strategie a marketingový mix - specifika marketingového mixu ve vybraných oborech (5P,7P, 8P). Marketingová komunikace: reklama, podpora prodeje a public relations. Tvorba komunikačního mixu. Rozhodování o marketingových strategiích v oblasti produktu, cen a kontraktační strategie, distribuce a marketingové komunikace. 8. Důležitost řízení vztahů s veřejností pro organizaci. Charakteristika a činnosti PR. Management PR. Veřejné mínění a jeho význam pro organizaci. Procesy vytváření veřejného mínění. Vůdci veřejného mínění (opinion leaders). Specifika soukromého a veřejného prostoru, věci veřejné a soukromé. Masmediální prostor a moc masmédií. Důležitost těchto znalostí pro efektivní řízení vztahů s interní a externí veřejností (zaměstnanci, klienty, zákazníky, dodavateli, odběrateli, zájmovými skupinami, médii). Implementace PR v organizaci. Procesy řízení vztahů organizace s veřejností. Zavádění systematického řízení vztahů s veřejností, proces integrace a plánování PR v organizaci (úrovně a fáze, plánovací cyklus PR). Systémové pojetí PR. Zapojování veřejnosti do řešení problémů organizace. Participace veřejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesech organizace. Důvody, ovlivňující faktory, metody, techniky. Přínosy a rizika těchto postupů. Příklady z praxe. 9. Důvěryhodnost organizace. Prostředky budování a ověřování důvěryhodnosti organizace. Image a identita organizace, organizační kultura a design. Význam pro organizaci. Měření a vyhodnocování image organizace. Příklady z praxe. Společenská odpovědnost organizace. Koncept společensky odpovědného řízení organizace (CSR) ve vztahu k marketingu a k Public Relations. Vyhodnocování CSR. Příklady z praxe. Media relations. Důležitost řízení vztahů organizace s masmédii. Masmédia a veřejnost: působení masmédií na veřejnost, vliv a účinek médií na jednotlivce a na veřejnost. Cíle a důvody a důsledky chování masových médií ve vztahu k potřebám komunikující organizace. Stereotypy a fámy; jak je umět využít a jak se jim bránit. 10. Metody a prostředky oslovování veřejnosti. Volba vhodného druhu média, charakteristiky jednotlivých médií ve vztahu k PR a MR. Vytváření efektivních vztahů s masmédii. Propagace organizace (symboly a propagační materiály, jejich vhodnost a význam). On-line Public relations. Konkrétní formy informování veřejnosti, jejich použití (tisková zpráva, tisková konference, pracovní snídaně, briefing, rozhovory, prezentace, dny otevřených dveří, výstavy a veletrhy, happeningy a demonstrace, další společenské akce). Základy krizové mediální komunikace, příklady z praxe. Analýza médií. Potřeba mediálních analýz, kvantitativní a kvalitativní analýzy médií a jejich využití.

6 Metoda obsahové a hodnotové analýzy. Informační kvalita a její měření. Analýzy významu mediálních titulů. Příklady vyhodnocení a použití. 11. Informační technologie a jejich vliv na marketing v 21. století. Nové možnosti komunikace. Stručná historie internetu a www, specifika vývoje v ČR. Webové standardy a organizace, které je vytvářejí. Typické úlohy, které se dnes řeší prostřednictvím www (k čemu může www sloužit). Webový uživatel - charakteristiky ovlivňující chování uživatele na webu. Skupiny, na než lze prostřednictvím webu jako marketingového kanálu cílit. Kvalita, použitelnost a přístupnost webu. Vztah zákazník produkt a uživatel web. User experience. 12. Search engine optimization - optimalizace webu, aby byl snáze nalezitelný uživatelem. Přístupy a techniky SEO, doporučení, měření efektivnosti SEO a vyhodnocování. Psaní textů pro web a copywriting jako tvorba reklamního sdělení. Internetová reklama - druhy internetové reklamy, její specifika, efektivnost, příklady užití. Ppc kampaně, jejich vytváření, řízení a vyhodnocování, sociální sítě a word-of-mouth, virální marketing; tvorba newsletteru; etický kodex internetové reklamy. 13 Webové analytiky - vyhodnocování reklamních kampaní a chování zákazníků na webu. Metriky úspěšnosti webu. Budoucnost webu - technologie blízké budoucnosti, trendy v chování uživatelů, nové kanály a příležitosti k využití www v marketingové komunikaci. Webový design - tvorba uživatelského rozhraní webu tak, aby reflektoval charakteristiky uživatelů. Případové studie.

7 Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže) Prezenční forma 1. Účast na přednáškách 78 hod. 0 hod. 2. Příprava na přednášky 39 hod. 0 hod. 3. Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 78 hod. 24 hod. 4. Příprava na cvičení/semináře/tutoriály 104 hod. 156 hod. 5. Příprava semestrální práce 39 hod. 78 hod. 6. Příprava prezentace 0 hod. 0 hod. 7. Příprava na průběžný test (testy) 32 hod. 132 hod. 8. Příprava na závěrečný test 0 hod. 0 hod. 9. Příprava na závěrečnou ústní zkoušku 0 hod. 0 hod. 10. Jiný požadavek (The Google Online Marketing Challenge) 20 hod. 0 hod. Celkem 390 hod. 390 hod. Požadavky na ukončení (váha hodnocení) Prezenční forma 1. Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 0 % 0 % 2. Vypracování semestrální práce 30 % 40 % 3. Prezentace 0 % 0 % 4. Absolvování průběžného testu (testů) 60 % 60 % 5. Absolvování závěrečného testu 0 % 0 % 6. Absolvování závěrečné ústní zkoušky 0 % 0 % 7. Jiný požadavek (The Google Online Marketing Challenge ) 10 % 0 % Celkem 100 % 100 % Zvláštní podmínky a podrobnosti Podíl využití ICT 30 % Podíl náplně s environmentální problematikou 10 % Kombinovaná forma Kombinovaná forma

8 Literatura Typ doporučená ISBN Marketing Research: An Applied Orientation (6th Edition) Naresh K. Malhotra Stav v knihovně FM 0 ks Optimální cílový stav 1 ks Typ doporučená ISBN Marketing Research (6th Edition) Alvin C. Burns and Ronald F. Bush Stav v knihovně FM 0 ks Optimální cílový stav 1 ks Typ doporučená ISBN Marketing Research (10th Edition) David A. Aaker, V. Kumar, George S. Day, and Robert Leone Stav v knihovně FM 0 ks Optimální cílový stav 1 ks Typ doporučená ISBN X Marketing Research Kit For Dummies (For Dummies (Business & Personal Finance)) Michael Hyman PhD and Jeremy Sierra PhD Stav v knihovně FM 0 ks Optimální cílový stav 1 ks Typ doporučená ISBN Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research (Market Research in Practice) Ian Brace Stav v knihovně FM 0 ks Optimální cílový stav 1 ks Typ základní ISBN ISBN X. Moderní marketingový výzkum Kozel R. a kol. Stav v knihovně FM 9 ks Optimální cílový stav 15 ks Typ základní ISBN Marketingový výzkum: Teorie a praxe Václav Malý Stav v knihovně FM 1 ks Optimální cílový stav 5 ks Typ základní ISBN Public relation: řízená komunikace podniku s veřejností Clarke L. Caywood Stav v knihovně FM 6 ks Optimální cílový stav 6 ks

9 Literatura (pokračování) Typ základní ISBN Nová pravidla marketingu a PR: naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků David Meerman Scott ; [překlad Jitka Plchotová] Stav v knihovně FM 1 ks Optimální cílový stav 6 ks Typ základní ISBN Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy Jacquie L Etang Stav v knihovně FM 2 ks Optimální cílový stav 5 ks Typ základní ISBN Masová média Jan Jirák Stav v knihovně FM 1 ks Optimální cílový stav 5 ks Typ doporučená ISBN Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Ftorek Stav v knihovně FM 2 ks Optimální cílový stav 5 ks Typ doporučená ISBN Agenda setting: nastolování agendy; masová média a veřejné mínění Maxwell McCombs ; [přeložili Tomáš Kačer a Vlastimil Nečas] Stav v knihovně FM 1 ks Optimální cílový stav 4 ks Typ základní ISBN , Marketing management (12. vydání) Philip Kotler, Kevin Lane Keller Stav v knihovně FM 5 ks Optimální cílový stav 5 ks Typ základní ISBN Internetový marketing Viktor Janouch Stav v knihovně FM 1 ks Optimální cílový stav 2 ks

10 Další požadavky (software, jiné učební pomůcky) 1. Popis Počet (kusů, licencí) ks Celkové předpokládané náklady Kč 2. Popis Počet (kusů, licencí) ks Celkové předpokládané náklady Kč 3. Popis Počet (kusů, licencí) ks Celkové předpokládané náklady Kč 4. Popis Počet (kusů, licencí) ks Celkové předpokládané náklady Kč 5. Popis Počet (kusů, licencí) ks Celkové předpokládané náklady Kč Zdroj modulu (vlastní idea, vyučované v zahraničí, ) 1. Sylaby zahranicnich kurzu (zejména University of Geneva) a obsah kapitol zahranicnich knih s nazvem "Marketing Research". 2. Zkušenosti s výukou na jiných školách. 3. Konzultace s odborníky z praxe, vlastní zkušenosti z oboru. Jakékoliv další poznámky

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

SYLABUS PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST. Hronová Pavlína

SYLABUS PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST. Hronová Pavlína SYLABUS MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Hronová Pavlína Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Modul IT v podniku, dílčí část Podnikání na internetu Ing. Hronová

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013 ANALYZOVAT...cestu z drobečků Konference BISNODE 11. října 2013 Jak rozpoznat výzvy i příležitosti na trhu s cílem maximalizace výsledků? Co je dobré vědět o zákazníkovi, proč a jak to lze zjistit? Strana

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 2 Vzdělávací modul VM Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Autor: PaedDr. Vladimír Heger Varnsdorf 2013 Projekt

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více