E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příloha č. podrobnější informace k Modulu č. (témata ke zpracování) N / 01 Firemní ekonomika ÚVOD DO EKONOMIKY Základní ekonomické pojmy Tržní mechanismus nabídka, poptávka, rovnovážná cena a množství, elasticita, mezní užitek a produkt, náklady.-5. Formy podnikání v ČR živnosti, obchodní společnosti, sdružení, tiché společenství 6.-. Trh práce, odměňování, výpočty základní mzdy, pohyblivé složky mzdy, hrubá a čistá mzda, průměrný výdělek, nemocenské dávky 9. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření 10. Efektivnost, ukazatelé efektivnosti 11. Hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. Zásobování a zásobovací činnosti Investiční činnost pořizování majetku, odepisování, vyřazování, výpočty výrobní kapacity 15. Odbyt odbytové činnosti, normy zásob hotových výrobků ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ 1. Aktiva a pasiva podniku, struktura aktiv, struktura pasiv. Náklady, výnosy, příjmy a výdaje, základní metodické principy podvojného účetnictví rozvaha a bilanční princip.. Druhy výkazů, vzájemné vazby mezi výkazy. 3. Účet, účetní zápisy, účetní knihy, vztah účtů výkazů, základní typy účtů.. Účetní zápisy, účetní knihy, základní účetní zásady. 5. Oceňování pro potřeby účetnictví. princip historické ceny, typy cen pro zařazení majetku do účetnictví, oceňování během účetního období a oceňování při účetní uzávěrce. Oceňovací techniky zásob. 6. Účtování o investičním majetku, charakteristika, odepisování, vyřazování, inventarizační rozdíly, opravné položky k dlouhodobému.

2 7. Účtování o zásobách, druhy zásob, vymezení způsobu A a B účtování zásob, účtování materiálu, zboží, zásob vlastní výroby.. Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek. Charakteristika, klasifikace a oceňování finančního majetku, účtování o pořízení a prodeji finančního majetku. 9. Účtování na finančních účtech podle účetních skupin účtování o pokladně, ceninách a bankovních účtech v Kč a v cizí měně. Bankovní úvěry a jiné finanční výpomoci. 10. Zúčtovací vztahy. Účtování o pohledávkách a závazcích, účtování o zálohách, zúčtování daní, účtování se zaměstnanci, společníky a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Účtování o časovém rozlišení, časové rozlišení nákladů a výnosů, příklady na účtování časového rozlišení. 13. Kapitál a dlouhodobé závazky, účtování o rezervách, účtování u individuálního podnikatele a účtování o dlouhodobých závazcích Účtování nákladů a výnosů a hospodářský výsledek, druhy hospodářských výsledků, transformace hospodářského výsledku na základ daně. STRUKTURA PC A ZÁKLADY OS 1. Úvod do počítačů. Počítačové pojmy 3. Rozdělení software. Historie počítačů 5. Historie PC 6. Základní desky 7. Paměti a jejich rozdělení. CPU a jejich rozdělení 9. Grafické a zvukové karty 10. Bedny (Case a zdroje) 11. Jak výhodně nakoupit PC nebo notebook na Internetu 1. Počítačová grafika - úpravy fotek

3 TABULKOVÉ PROCESORY 1. Definice a vlastnosti tabulkového procesoru, rozdělení do skupin - třídy tabulkových procesorů, srovnání s textovými a grafickými editory,. Tabulkový procesor MS Excel, základní ovládání - popis obrazovky, bloky, formáty buněk 3. Procvičování číselných formátů a vzorců na jednoduchých příkladech. Obsah buňky (hodnoty, formáty, vzorce, poznámky) 5. Číselné formáty, syntaxe 6. Vzorce, tabulkové funkce (hlavně logické a ekonomické), syntaxe 6. Ukázky vybraných funkcí - grafy, práce s listy, ověření a třídění dat 7. Ukázka Open Office Calcu, srovnání s MS Excelem

4 ANGLICKÝ JAZYK 1 Říjen Unit 1A Who s who? 1B Who knows you better? Unit 1C 1D At the Moulin Rouge The Devil s Dictionary Listopad Unit 1 Practical English - At the airport Writing Describing yourself Revise and Check Test Unit 1 Unit A Right place, wrong time Prosinec Unit B A moment in time C Fifty years of pop Únor Unit D One October evening Unit - Practical English At the conference hotel Writing The story behind the photo Revise and Check Test Unit Březen Unit 3A Where are you going? Unit 3B The pessimist s phrase book Duben Unit 3C I ll always love you 3D I was only dreaming Květen Unit 3 - Practical English Restaurant problems Writing An informal letter Revise and Check Test Unit 3

5 ANGLICKÝ JAZYK Září REVISION Units 1-3 Unit A Back to school, aged 35 Unit B In an ideal world... Říjen Unit C Still friends? Unit - Practical English A visit from a pop star Writing Describing a house or flat Revise and Check Test Unit Listopad Unit 5A Slow down, you move too fast 5B Same planet, different world Prosinec Unit 5C Job swap Únor Unit 5 - Practical English Meetings Writing Formal letters and a CV Revise and Check Test Unit 5 Unit 6A Love in the supermarket Březen Unit 6B See the film...get on a plane Duben Unit 6C I need a hero Unit 6 - Practical English Breaking news Writing A film review Revise and check Test Unit 6

6 3-5 - N / 01 Automobilová diagnostika a servis Anglický jazyk 1 Číslo Název celku a jeho obsah Počet hodin 1 Diesel Engines. Components. Function. Unit 5 Irregular verbs Lubrication system. Ways of lubrication. Lubricants.Functions. Revision 6 Cooling system. Types of cooling.components. Unit 6. Troubleshooting. Present continuous. Revision 3 The brake system Disc brakes. Unit 7 Numbers. Questions The brake system Drum brakes. Unit.Modals.Damages. Revision 6 6

7 Anglický jazyk Číslo Název celku a jeho obsah Počet hodin 1 Travelling. Means of transport. Comparision. Unit 1 Present Simple. Jobs. Something about myself. CV. Working practices. Description of a car. Motor vehicle systems and subsystems The inside and outside of the car. Types of vehicles.safety features. Unit Spelling.Measurements. 3 Car Engine. Functions.Components. Unit 3 Future tense. Countable and uncountable nouns. Revision Vehicle body. Body shape. Construction. Materials. Unit.If, when. Causes and effects. Heat engines. Four stroke engines.strokes. Components.Compression ratio.overlap. 6

8 Aplikovaná matematika: Číslo Název celku a jeho obsah Počet hodin 1 ÚVOD DO MATEMATIKY LOGICKÁ VÝSTAVBA MATEMATIKY: definice věta, důkaz ZÁKLADY VÝROKOVÉ LOGIKY MNOŽINY: základní pojmy ČÍSELNÉ MNOŽINY ČÍSELNÉ SOUSTAVY: dvojková, šestnáctková 3 MATICOVÝ POČET Matice MATICOVÝ POČET soustavy lineárních rovnic 5 FUNKCE ALGEBRAICKÉ: druhy, vlastnosti, grafy 6 FUNKCE TRANCENDENTNÍ: druhy, vlastnosti, grafy 7 DIFERENCIÁLNÍ POČET limita funkce derivace funkce DIFERENCIÁLNÍ POČET derivace funkce 9 DIFERENCIÁLNÍ POČET užití derivace: extrémy funkcí, průběh funkce 10 INTEGRÁLNÍ POČET neurčitý integrál 11 INTEGRÁLNÍ POČET neurčitý integrál 1 INTEGRÁLNÍ POČET určitý integrál užití určitého integrálu 13 STATISTIKA základní statistické pojmy a charakteristiky 1 STATISTIKA statistická závislost dvou znaků 15 KOMPLEXNÍ ČÍSLA

9 Informační technologie: Č. Název celku a jeho obsah Počet hodin 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Prostředky výpočetní techniky. Opakování na úroveň požadovaných vstupních znalostí. Pojmy hardware, software, analogový, digitální, bit, číselné soustavy, ASCI tabulka, sériový a paralelní přenos dat, program.. OBECNÝ MODEL PC Blokové schéma a funkce obecného modelu osobního počítače John von Neumannova typu. Popis architektury současného PC. 3. HARDWARE OSOBNÍHO POČÍTAČE Skříň počítače a zdroj, základní deska, mikroprocesory, čipová sada a BIOS, typy pamětí, typy sběrnic, typická rozhraní osobního počítače.. EXTERNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA - magetická Historie, princip magnetického záznamu, diskety, pevné disky a ostatní magnetická média. Fyzická struktura disku, kapacita, spolehlivost, řadiče. 5. EXTERNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA - ostatní Historie, princip optického záznamu, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD- R, DVR-RW, DVD-RAM. Paměti typu FLASH. 6. OSTATNÍ PERIFERNÍ JEDNOTKY Principy činnosti, ovládání a parametry tiskáren, plotrů, scannerů, modemů, monitorů, polohovacích zařízení a klávesnic PC. 7. OPERAČNÍ SYSTÉM Definice OS a jeho model. Souhrnný přehled vlastností v současnosti nejvíce používaných OS na PC.. OS MS-DOS příkazový řádek Vznik a vývoj OS MS-DOS, opakování základních pojmů soubor, adresář, označování diskových jednotek, cesta k souboru a atributy souboru. Příkazový řádek v OS Windows. 9. OS MS-DOS interní příkazy Postup zpracování povelu programem command.com, syntaxe a vyvolání nápovědy, přehled interních příkazů. 10. OS MS-DOS externí příkazy Použití externích příkazů pro práci se soubory, pro práci s disky, další externí příkazy, dávkové soubory 11. SOUBOROVÝ SYSTÉM Způsob logického uložení dat na diskových médiích z hlediska operačního systému, vysvětlit souborový systém FAT, fragmentace souborů, údržba, bezpečnost. Další souborové systémy FAT3, NTFS a EXT. 1. SOUBOROVÉ MANAGERY Základní a vyšší funkce nadstaveb OS pro práci se soubory. 13. BEZPEČNOST DAT - zálohování Důvody zálohování dat, hardwarové a softwarové prostředky pro zálohování dat. Metody zálohování dat, komprimace dat, seznámení s praktickými způsoby zálohování dat. 1. BEZPEČNOST DAT počítačové viry Počítačové viry, vznik, způsoby šíření, prevence a ochrana proti šíření virů, antivirové programy a jejich praktické použití. 15. PROVĚRKA ZNALOSTÍ první zápočtový test 16. OS S GRAFICKÝM UŽIVATELSKÝM ROZHRANÍM základy grafiky Vznik a přínos grafického uživatelského rozhraní (GUI), teorie

10 grafického zobrazení, rastrová a vektorová grafika. 17. OS MS WINDOWS - úvod Historie operačních systémů Windows. Filozofie objektového ovládání, seznámení s prostředím, pracovní plocha, nabídka start, práce s nápovědou. Asociativita, vyhledávání objektů. Práce se schránkou. Adresář versus složka. Zástupci objektů a jejich použití. 1. OS MS WINDOWS - základy práce, aplikace Spouštění aplikací v prostředí Windows. Aplikace dodávané s OS jako příslušenství. Tisk. Souborový systém, systém přístupových práv. Uživatelé, vzdálený přístup, sítě a bezpečnost. 19. OS MS WINDOWS - multimédia Spouštění aplikací v prostředí Windows. Aplikace dodávané s OS jako příslušenství. Nácvik tisků různých dokumentů. Princip A/D převodníku, zvuková karta, multimediální aplikace. 0. OS MS WINDOWS nastavení, instalace Ovládací panel, konfigurace pracovní plochy, tiskáren, národního prostředí, písma, přidat a odebrat programy nebo hardware. 1. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Typy sítí LAN a WAN, jejich topologie, hardwarové prvky počítačových sítí. Architektury PEER to PEER a CLIENT - SERVER. Operační systémy a sítě. Síťové protokoly.. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAKTICKY Ukázka síťového prostředí Windows a Linux. Práce a základní příkazy v síti. Síťový tisk. 3. INTERNET Historie vzniku a chod sítě na protokolech TCP/IP. Princip fungování doménových jmen(dns). Další služby - HTTP, SMPT, IMAP, POP3, FTP... Zkratky URL, (X)HTML, XML Poskytovatelé INTERNETU v ČR a možnosti připojení.. WORLD WIDE WEB - www Historie a princip služby, používané prohlížeče, způsoby práce a nastavení prohlížeče, metody vyhledávání informací, bezpečnost a nežádoucí obsah. 5. ELEKTRONICKÁ POŠTA Historie a princip služby, ovládání klienta elektronické pošty, způsoby práce s obsahem a přílohou, ová etiketa, bezpečnost a nevyžádaná pošta. 6. FTP přenos souborů Historie a princip služby, ovládání klientských programů, způsoby práce v textovém i grafickém režimu. Použití (úschovna, download sw). 7. BEZPEČNOST NA INTERNETU Princip přenosu dat po Internetu. Zabezpečení přenosu dat pomocí SSH, HTTPS, SSL a VPN. Význam bezpečné komunikace (banka, elektronický obchod ). ELEKTRONICKÝ PODPIS Objasnění problematiky elektronického podpisu a jeho použití v praxi. Certifikáty a certifikační autority. 9. ALGORITMIZACE Základy algoritmizace úloh, vývojové diagramy. 30. PROGRAMOVÁNÍ Základy programování v prostředí Visual Basic

11 Konstrukce vozidel 1 motorových Číslo Název celku a jeho obsah Počet hodin 1 Úvod, rozdělení automobilů 3 Koncepce stavby automobilu 6 3 Rámy, karoserie, nástavby 6 Pasivní bezpečnost automobilu 3 5 Postavení kol čepů a náprav k vozovce 3 6 Kola, ráfky, pláště 3 7 Nápravy vozidel 6 Odpružení automobilu 3 9 Tlumiče a stabilizátory 3 10 Řízení vozidel 3 11 Brzdy vozidel 6

12 Konstrukce vozidel motorových Číslo Název celku a jeho obsah Počet hodin 1 Spojky (ovládané, samočinné) 6 - třecí - hydraulické - zvláštní Převodovky řazené 1 - třecí a řemenové - řetězové - ozubenými koly - hydrostatické a hydrodynamické 3 Převodovky samočinné 9 - mechanické - hydraulické Variátory 1 5 Přídavné převodovky 1 6 Diferenciály 3 7 Stélé převody hnacích náprav Kolové redukce Pohon všech kol 6 9 Kloubové hřídele 10 Elektronika převodových ústrojí 3

13 PRÁVO 1. Úvod do právní nauky Základní právní pojmy, právní řád, druhy právních norem, publikace, platnost, účinnost a působnost předpisů, systém práva, právo veřejné a soukromé. Ústavní právo Ústavní právo a Ústava České republiky, Moc zákonodárná, Moc výkonná, Moc soudní,územní samospráva 3. Občanské právo Vlastnické právo, dědické právo, spoluvlastnictví, věcná práva, zástavní právo, věcná břemena, zadržovací právo, zástavní právo, zajištění závazků,. Občanské právo Vybrané občanskoprávní smlouvy kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, půjčka, výpůjčka, nájem bytu, smlouva o vkladu, pojistné smlouvy, smlouva o sdružení, sázky a hry 5. Obchodní právo Základní pojmy podnikání, obchodní rejstřík, druhy podniků, hospodářské soutěžení, nekalá soutěž 6. Obchodní právo Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, ostatní formy podnikání. Obchodní závazkové vztahy, druhy obchodněprávních smluv 7. Živnostenské právo Historie a prameny živnostenského práva, rozdělení živností, podmínky provozování živnosti, vydání živnostenského listu a koncesní listiny, přerušení živnosti, zrušení živnosti, povinnosti živnostníka, živnostenská správa.. Pracovní právo Prameny pracovního práva, právo na zaměstnání, účastníci pracovněprávních vztahů, pracovní poměr, vznik pracovního poměru, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru 9. Pracovní právo Odměňování práce, dovolená, nemocenská, výpočet mzdy, pracovní doba, náhrady mzdy při překážkách v práci, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých, 10. Pracovní právo Odpovědnost zaměstnance za škody, odpovědnost zaměstnavatele za škody, odborové organizace, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, Úřady práce 11. Rodinné právo Prameny rodinného práva, manželství, rodina, vztahy mezi dětmi a rodiči, náhradní výchova, vyživovací povinnosti 1. Občanské soudní řízení Průběh občanského soudního řízení, opravné prostředky, výkon rozhodnutí

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Podnikání 64 41 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí jazyk

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II... 4 Anglický

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Příloha Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů profilová část, ústní forma Obor : 65-41-L/01 Gastronomie Školní rok: 2013/2014 Zkouška z ekonomických předmětů obsahuje učivo těchto předmětů:

Více

1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5

1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5 O B S A H V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U 1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5 3.1 Cizí jazyk I odborný 5 3.2 Cizí jazyk II 9 3.3 Matematika

Více