IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04"

Transkript

1 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC

2

3 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC

4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, se ujistěte, že jste přečetli obecné informace z části Poznámky na stránce 51. Páté ydání (kěten 2004) Toto ydání se ztahuje na erzi 5, ydání 3 licencoaného programu IBM Content Manager OnDemand for iseries. Toto ydání platí pouze pro systémy RISC (Reduced Instruction Set Computer). Toto ydání nahrazuje ydání SC Copyright International Business Machines Corporation 1997, Všechna práa yhrazena.

5 Obsah O Instalační příručce pro produkt IBM Content Manager OnDemand for iseries (SC ) Kdo by měl číst tuto knihu Nezbytné předpoklady a souisející informace.... iseries Naigator Jak posílat aše připomínky i Přehled změn ii Kapitola 1. Požadaky pro instalaci... 1 Zabezpečení ochrany dat Hardwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries..1 Volitelný hardware Softwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries..1 Volitelný software Požadaky zpracoání tisku produktu OnDemand for iseries 2 Požadaky na paměť produktu OnDemand for iseries...2 Požadaky na praconí stanici klienta produktu OnDemand 2 Co obdržíte od společnosti IBM Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand Instalační procedury produktu OnDemand Systémoá hodnota QALWUSRDMN pro Archiaci souborů pro souběžný tisk Instalace klienta OnDemand Oěření instalace Funkce Archiace souboru pro souběžný tisk....4 Funkce Archi objektu Funkce Klient/Serer Oěření instalace je dokončeno Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand Testoání produktu OnDemand Vyhledáání uložené sestay Testoání kláesy Attn (pro tisknutí, faxoání nebo práci s anotacemi) Testoání funkčnosti je dokončeno Pomoc při určoání problémů Kapitola 3. Přehled produktu OnDemand Co produkt OnDemand umí Archiace souboru pro souběžný tisk Archi objektu AnyStore Klient/Serer Načtení dat Tisk dat Zabezpečení systému Spráa optických a páskoých médií Termíny a definice produktu OnDemand Získání nápoědy Nápoěda pro celou obrazoku Nápoěda pro pole Hlaní menu produktu OnDemand Použití rychlých příkazů Kapitola 4. Definoání obchodního prostředí produktu OnDemand Vytořte obchodní strategie Narhněte směrnice pro užiatele Vyberte archiy Identifikoání sesta pro Archiaci souborů pro souběžný tisk Identifikoání objektů pro Archi objektů Identifikoání položek pro AnyStore Požadaky na udržoání a přístup Vytořte plán pro zotaení po zhroucení systému..23 Dodržujte prání požadaky Zolte paměťoá média Ukládání pouze na disku Ukládání na optické nosiče Ukládání na pásky Zapište aši strategii migrace Nastate aše sestay Nadefinujte sestay Archiace souboru pro souběžný tisk Uložte sestay Nadefinujte archiy objektu Nadefinujte položky AnyStore Přidejte rozhraní API funkce AnyStore do aplikačních programů Nastate zabezpečení ochrany dat Zabezpečení ochrany dat na úroni aplikace OnDemand 28 Zabezpečení ochrany dat na úroni sestay Zabezpečení ochrany dat na úroni skupiny sesta..28 Zabezpečení ochrany dat na úroni klíče Zabezpečení ochrany dat Archiu objektu Zabezpečení ochrany dat AnyStore Zadejte aše data do prostředí produktu OnDemand...29 Nastate média Nadefinujte požadaky na paměť a tabulku strategie migrace Zolte kritéria pro yolání sestay Připrate data sestay pro definici Určete preferoané užiatelské rozhraní Ukázkoé schéma přizpůsobení sesta Dodatek A. Konerze dat z HFS na IFS produktu OnDemand Všeobecný popis Obecné informace o konerzi Obecné instrukce a nezbytné předpoklady Vytořte adresáře Přesuňte sestay Vymažte sta Přesunuto Odstraňte složky HFS Copyright IBM Corp. 1997, 2004 iii

6 Dodatek B. Pokyny pro ymazání produktu OnDemand z ašeho systému 47 Základní funkce Funkce Archiace souboru pro souběžný tisk Funkce Archi objektu Funkce Archiace záznamu Funkce AnyStore Funkce Klient/Serer Poznámky Informace o programoacím rozhraní Ochranné známky Rejstřík i IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

7 O Instalační příručce pro produkt IBM Content Manager OnDemand for iseries (SC ) Kdo by měl číst tuto knihu Informace této publikaci popisují, jak nainstaloat licencoaný program IBM Content Manager OnDemand for iseries (OnDemand). OnDemand ( dříějších ydáních známý jako Report/Data Archie and Retrieal System neboli R/DARS) umožňuje ukládat elké objemy historických dat na disk, ysokokapacitní optické nosiče nebo pásku. Současně nabízí rychlý přístup k uloženým datům prostřednictím online yolání. Uedené instrukce a příklady mají sloužit jako náod pro proádění těchto úloh: Porozumění požadakům na instalaci. Instalace produktu OnDemand a oěření instalace. Udělení a odolání přístupu k datům. Porozumění přehledu produktu OnDemand. Definice obchodního prostředí OnDemand. Pokud budete použíat tuto příručku, budete moci optimalizoat yužití ašich médií pomocí kombinace šech ašich dostupných typů - disku, optických nosičů a pásek. Tato kniha je určena pro programátory a administrátory OnDemand odpoědné za instalaci produktu OnDemand, který je určen pro archiaci a zpětné získání informací. Nezbytné předpoklady a souisející informace iseries Naigator Jako ýchozí bod pro yhledáání technických inofrmací o sereru iseries použijte aplikaci IBM iseries Information Center. Přístup k aplikaci Information Center je možný děma způsoby: Z weboé stránky Z disků CD-ROM, které jste obdrželi s licencoaným programem Operating System/400: iseries Information Center, SK3T Tento balík programů také zahrnuje erze PDF publikací iseries sadě s názem Aplikace iseries Information Center: Doplňkoé manuály, SK3T Tento disk CD-ROM nahrazuje CD-ROM se softcopy knihonou. Aplikace Information Center obsahuje pomocné programy a důležitá témata, jako např. Jaa, TCP/IP, weboé služby, zabezpečené sítě, logické části systému, klastroání, CL příkazy a systémoá rozhraní API. Roněž zahrnuje odkazy na souisející čerené knihy IBM a internetoé odkazy na jiné weboé stránky IBM, např. na domoskou stránku IBM. IBM iseries Naigator je ýkonné grafické rozhraní pro spráu sererů iseries. Funkce produktu iseries Naigator zahrnují naigaci systému, konfiguraci, funkce pro plánoání a online nápoědu, jež ás proede ašimi úlohami. Produkt iseries Naigator umožňuje snazší a ýkonnější prooz a administraci sereru. Naíc je to jediné užiatelské rozhraní k noým rozšířeným funkcím operačního systému OS/400. Zahrnuje také funkci Centrální spráa, pomocí které je možné spraoat několik sererů z centrálního systému. Copyright IBM Corp. 1997, 2004

8 Jak posílat aše připomínky Další informace o produktu iseries Naigator najdete aplikaci iseries Information Center a na weboé stránce Vaše ohlasy jsou pro nás elmi důležité, neboť nám pomáhají poskytoat přesnější a ysoce kalitní informace. Jestliže dáte přednost zaslání sých připomínek faxem, použijte číslo: Spojené státy, Kanada a Portoriko: Česká republika: , ostatní země: Chcete-li poslat připomínky elektronickou poštou, použijte jednu z těchto adres Připomínky ke knihám: IBMMAIL: IBMMAIL(USIB56RZ) Připomínky k aplikaci iseries Information Center: Do sých připomínek nezapomeňte zahrnout následující údaje: Náze knihy. Publikační číslo knihy. Číslo stránky nebo téma, kterého se aše poznámka týká. i IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

9 Přehled změn Toto ydání publikace IBM Content Manager OnDemand for iseries - Instalační příručka obsahuje noé technické informace. Mohou se sice yskytoat některé příklady toho, kde byly proedeny změny, ale pruhy označující změny zde chybí. Mezi důležité změny, které je nutno ést patrnosti, patří tyto skutečnosti: Ve erzi V5R3 produktu Content Manager OnDemand for iseries (OnDemand) je zahrnuta implementace noého sereru známého jako OnDemand Common Serer. Common Serer poskytuje zdokonalené schopnosti indexoání, yhledáání, prohlížení, zabezpečení, PDF a podporu WWW pro užiatele a administrátory produktu OnDemand. Stáající zákazníci s produktem OnDemand, kteří implementoali Archiaci souborů pro souběžný tisk (s funkcí AnyStore či existující sereroou komponentou nebo bez nich) nyní mohou migroat na noý Common Serer souladu s pokyny uedenými Dodatku A publikaci Content Manager OnDemand for iseries Common Serer - Plánoání a instalace. Pošimněte si, že rámci dokumentace znamenají ( případě, že je nainstaloána funkce AnyStore) odkazy na migraci dat Archiace souborů pro souběžný tisk roněž data AnyStore. Byly proedeny ýznamné změny publikaci Content Manager OnDemand for iseries Common Serer Indexing Reference, která nyní popisuje i funkce podporoané programem OS/400 Indexer. Tyto noé informace zahrnují témata ztahující se k definoání íceklíčoých indexů, transakčních polí, textoých yhledáacích polí, SCS souborů pro souběžný tisk s AFP překryy a masek pro aplikační pole. Content Manager OnDemand for iseries nyní podporuje optické knihony Plasmon, které jsou ze strany sereru iseries noě podporoány. Da parametry pro příkaz STRASMOND (Start Archied Storage Management for OnDemand) byly odstraněny, což usnadňuje použíání příkazu. Viz Dodatek A publikaci Content Manager OnDemand for iseries Common Serer Administration Guide, kde najdete podrobné informace. OS/400 již neposkytuje podporu půodního HTTP sereru. V tomto ohledu byla podpora, kterou produkt Content Manager OnDemand Web Enablement Kit (ODWEK) poskytoal pro půodní HTTP serer, roněž stažena. HTTP Apache serer je nyní jediným podporoaným HTTP sererem pro ODWEK. Copyright IBM Corp. 1997, 2004 ii

10 iii IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

11 Kapitola 1. Požadaky pro instalaci Zabezpečení ochrany dat IBM Content Manager OnDemand for iseries erze 5, ydání 3 (OnDemand) je softwaroá aplikace, která umožňuje ukládat elké objemy dat. Můžete také ýběroě znou získáat ta data, která jste dříe archioali na disk, optický nosič nebo na pásku. Data mohou být automaticky migroána z disku na optický nosič, jiný disk nebo pásku, a později z těchto znou získána. Tento princip umožňuje zolit typ médií, nejhodnější a proozně nejlenější pro krátkodobé a dlouhodobé uložení a zpětné yolání dat, naíc s olbou ypršení platnosti dat, pokud již nejsou potřeba. Tato část knihy ypisuje požadaky produktu OnDemand na hardware a software a podáá podrobné instrukce pro instalaci, oěření a otestoání funkčnosti tohoto produktu. V dalších kapitolách, počínaje částí Kapitola 3, Přehled produktu OnDemand, na stránce 13, bude ysětleno, za co je odpoědný administrátor a obecný užiatel produktu OnDemand. Můžete kombinoat standardní metody zabezpečení ochrany dat operačního systémuos/400 a přídaných autorizací přístupu produktu OnDemand. Kapitola 1 publikaci IBM Content Manager OnDemand for iseries: Administration Guide (SC ) popisuje čtyři olby menu REPORT ADMINISTRATION, které můžete použít k ytoření a údržbě ašich metod zabazpečení pro sestay. Tato kapitola obsahuje důležité detaily o zabezpečení ochrany Archiace souboru pro souběžný tisk, které by si měl áš administrátor sesta OnDemand přečíst a kterým by měl porozumět. Kapitoly 2, 3 a 4 knihy IBM Content Manager OnDemand for iseries: Administration Guide ysětlují olby zabezpečení ochrany dat pro Archi objektu, Archiaci záznamu a funkci AnyStore. Hardwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries Chcete-li nainstaloat produkt OnDemand, musíte mít: Systém IBM AS/400 nebo iseries s procesorem s technologií PowerPC Terminál typu 5250 nebo inteligentní praconí stanici se spuštěnou řádně nakonfiguroanou emulací. Volitelný hardware Optická knihona podporoaná sererem iseries. Softwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries Musíte mít nainstaloánu erzi 5, ydání 3 operačního systému OS/400, aby byla tato erze produktu OnDemand podporoána. Volitelný software Můžete také použíat: Facsimile Support for iseries. Adanced Function Printing Utilities for AS/400. Query for iseries nebo DB2 Query Manager a SQL Deelopment Kit for iseries. Copyright IBM Corp. 1997,

12 Backup Recoery and Media Serices for iseries (elmi doporučoáno, pokud použíáte páskoou knihonu IBM). Pokud pracujete se sestaami Adanced Function Presentation (AFP) prostřednictím funkce Archiace souboru pro souběžný tisk, opětoné ytisknutí těchto sesta yžaduje funkci Print Serices Facility (PSF) operačního systému OS/400. Tyto olitelné softwaroé produkty musí být kompatibilní s úroní ydání ašeho operačního systému OS/400. Požadaky zpracoání tisku produktu OnDemand for iseries Pokud chcete tisknout ýstup s rozlišením AFP, musíte mít tiskárnu schopnou tisknout e formátu Adanced Function Printing (AFP). Ostatní tisky z produktu OnDemand je možné proádět na jakékoli tiskárně připojené k systému iseries. Požadaky na paměť produktu OnDemand for iseries Pokud chcete nainstaloat produkt OnDemand, musíte mít pro knihonu OnDemand toto místo na disku: Základní podpora - 13,5 megabajtů (tato funkce je yžadoána šemi ostatními funkcemi). Archiace souboru pro souběžný tisk - 24,5 megabajtů. Archi objektu - 3,4 megabajtů. AnyStore - 1,2 megabajtů. Serer - 3,8 megabajtů. Množstí paměti pro aplikační data, které budete potřeboat, záleží na množstí informací, které chcete ukládat, na elikosti položek a na ašich požadacích na archiaci. Požadaky na praconí stanici klienta produktu OnDemand Informace o požadacích na praconí stanici a instrukce k instalaci této praconí stanice najdete knize IBM Content Manager OnDemand: Užiatelská příručka, SC PDF erzi této publikace si můžete stáhnout z weboé stránky (sledujte odkazy na Library a najdete uedenou publikaci). Pokud chcete ytisknout kopie této publikace, obraťte se na ašeho zástupce IBM. Co obdržíte od společnosti IBM Váš instalační balík programů zahrnuje: Distribuční média produktu OnDemand obsahující: Knihony objektů. Vzoroá data. Zdrojoý kód zoroého užiatelského ukončoacího programu. LPS: OnDemand for AS/400 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka Obraťte se prosím na ašeho zástupce IBM, pokud si přejete získat další hodnotný zdroj informací o produktu OnDemand, knihu IBM Content Manager OnDemand for iseries Administration Guide. 2 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

13 Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand V této kapitole jsou uedeny instrukce týkající se instalace šech funkcí produktu OnDemand. Než začnete instaloat, oěřte, že jste nainstaloali a otestoali funkčnost požadoaného hardwaru a softwaru, jejichž seznam byl ueden části Kapitola 1, Požadaky pro instalaci, na stránce 1. Instalační procedury produktu OnDemand Chcete-li nainstaloat produkt OnDemand, postupujte podle instrukcí uedených knize Instalace, upgrade nebo ymazání OS/400 a souisejícího softwaru, SC Číslo licencoaného programu pro produkt OnDemand erze 5, ydání 3, je 5722RD1. Jednotlié funkce produktu OnDemand (které se instalují samostatně) jsou: *BASE pro Základní podporu (tato funkce je yžadoána šemi ostatními funkcemi). 1 pro Archiace souboru pro souběžný tisk. 2 pro Archi objektu. 4 pro AnyStore. 5 pro Serer. Volby 10, 11 a 12 jsou také dostupné funkce produktu 5722-RD1, ale nejsou zahrnuty do této publikace. Podrobné informace týkající se instalace najdete publikaci IBM Content Manager OnDemand for iseries Common Serer: Plánoání a instalace (SC ). Doporučoaným způsobem, jak nainstaloat produkt OnDemand, je proést instalaci pomocí oleb Install licensed programs z menu Work with Licensed Programs (go licpgm). Na obrazoce Install licensed programs zolte šechny olby produktu OnDemand, které si přejete nainstaloat. Poznámka: Na obrazoce Install licensed programs zadejte do olby Add an option číslo 1 a pak další čísla funkcí, ypsaná ýše, které jste si objednali (jako např. *BASE a pak olby 1, 2, 4 nebo 5). Pokud instalujete olbu 5, stáhněte si nejnoější klientský software z weboých stránek na adrese ftp://serice.software.ibm.com/software/ondemand/fixes/. Pokud nainstalujete produkt OnDemand jiným způsobem, než bylo uedeno ýše, mohou se během použíání tohoto produktu yskytnout chyby. Společnost IBM doporučuje, abyste si objednali, nahráli a aplikoali šechna dostupná PTF pro produkt OnDemand. Tyto činnosti proeďte po úspěšné instalaci licencoaného programu. Informační APAR II13680 obsahuje úplný seznam PTF pro produkt OnDemand erze 5, ydání 3. Informační APAR si můžete objednat elektronicky pomocí příkazu SNDPTFORD, e kterém uedete jako číslo PTF hodnotu II Ujistěte se, že jste si přečetli průodní dopisy k tomuto PTF a postupujte podle šech speciálních instrukcí. Copyright IBM Corp. 1997,

14 Systémoá hodnota QALWUSRDMN pro Archiaci souborů pro souběžný tisk Má-li Archiace souborů pro souběžný tisk řádně fungoat, musí být systémoá hodnota QALWUSRDMN nastaena tak, aby umožňoala uložit objekty užiatelské domény do knihony QRDARS. Předolená hodnota pro QALWUSRDMN je *ALL, což znamená, že objekty užiatelské domény mohou být uloženy do jakékoli knihony systému. Pokud áš systémoý administrátor tuto hodnotu změní, musíte jej požádat, aby knihonu QRDARS přidal do systémoé hodnoty QALWUSRDMN. Instalace klienta OnDemand Oěření instalace Informace, jak nainstaloat klienta OnDemand na praconí stanici s operačním systémem Windows, najdete knize IBM Content Manager OnDemand: Užiatelská příručka (SC ). Nainstalujte produkt OnDemand a zůstaňte přihlášeni jako užiatel QSECOFR. Pomocí zoroých dat, která jsou součástí produktu, si oěřte, že funkce Archiace souboru pro souběžný tisk, Archi objektu a Archiace záznamů jsou aktiní (je-li to hodné). (Funkce AnyStore neyžaduje test pro oěření instalace.) Uedené funkce otestujte podle kroků, které jsou pro každou z těchto funkcí dány. Pokud jste nainstaloali funkci Archiace souboru pro souběžný tisk, proeďte poté testy funkčnosti uedené části Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand na stránce 5. Pokud se během instalace nebo oěření yskytnou nějaké chyby, prohlédněte si protokol úlohy operačního systému OS/400, proedený úlohou instalace. Pokud si nejste jisti, jak yřešit nějaký problém, obraťte se na ašeho poskytoatele softwaroé podpory. Funkce Archiace souboru pro souběžný tisk Tento test během testoání funkčnosti snímá tři zoroé sestay určené pro budoucí yolání. Vzor 1 Dokud jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, zadejte příkaz STRCDSRDAR na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu F4. Napište CHECKSTMTS do pole Jméno sestay. Napište CHECKSTMTS do pole Vstupní soubor. Napište QRDARS do pole Knihona. Stiskněte kláesu Enter. Vzor 2 Dokud jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, zadejte příkaz STRCDSRDAR na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu F4. Napište TSTINV do pole Jméno sestay. Napište TSTINV do pole Vstupní soubor. Napište QRDARS do pole Knihona. Stiskněte kláesu Enter. Vzor 3 Dokud jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, zadejte příkaz STRCDSRDAR na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu F4. Napište TSTSEQ do pole Jméno sestay. Napište TSTSEQ do pole Vstupní soubor. Napište QRDARS do pole Knihona. Stiskněte kláesu Enter. 4 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

15 Chcete-li proést testy funkčnosti pro funkci Archiace souboru pro souběžný tisk, přejděte do části Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand. Funkce Archi objektu Tento test oěří spránost instalace dané funkce: Na příkazoém řádku operačního systému OS/400 zadejte příkaz STRARCRDAR. Stiskněte kláesu F4. Až se objeí náznak Spuštění archiu přes OnDemand, stiskněte kláesu F12, abyste se rátili na obrazoku s příkazoým řádkem. Funkce Klient/Serer Tento test oěří, že můžete spustit a zastait úlohy, které jsou zpracoáány na sereru. Zatímco jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, proeďte následující kroky: Zadejte příkaz STRTCPSVR *ONDMD a stiskněte kláesu Enter. Na příkazoém řádku zadejte příkaz WRKACTJOB JOB(QRLG*) a stiskněte kláesu Enter. Nakonec byste měli idět seznam čtyř úloh, které jsou označeny jako aktiní úlohy. Pomocí kláesy F5 aktualizujte obrazoku, pokud tento seznam nebyl zobrazen při prním náhledu. Jedna z úloh by měla mít jméno QRLGMGR a další tři úlohy by měly mít jméno QRLGSVR. Pokud idíte tyto čtyři úlohy, přejděte k dalšímu kroku. Na příkazoém řádku zadejte příkaz ENDTCPSVR *ONDMD a stiskněte kláesu Enter. Po uplynutí několika teřin aktualizujte obrazoku pomocí kláesy F5. Měli byste idět, že uedené čtyři úlohy jsou ukončoány. Pokračujte použíání kláesy pro aktualizaci obrazoky (F5), dokud nebudou šechny úlohy ukončeny. Oěření instalace je dokončeno Vaše instalace produktu OnDemand je nyní oěřena. Pokud máte nainstaloánu také funkci Archiace souboru pro souběžný tisk, doporučujeme ám, abyste proedli testoání funkčnosti, které je ysětleno části Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand. Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand Tato část ás proede interaktiní relací Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand. Přihlásíte se a odhlásíte, a za pomoci čtyř příkladů oěříte, že funkce pro ýběr sestay a její yolání jsou spráně nainstaloány a funkční. Vzoroá data obsahují Výpisy z běžného účtu, které byly získány během oěřoání instalace. Testoání produktu OnDemand Zatímco jste přihlášeni jako užiatel QSECOFR, a dříe, než začnete testoat: Zadejte příkaz DSPLIBL a zobrazí se seznam ašich knihoen. Pokud QSYS2 není na seznamu ašich knihoen, přidejte ji pomocí následujícího příkazu: ADDLIBLE QSYS2 Na příkazoém řádku operačního systému OS/400 zadejte příkaz FNDRPTRDAR. Stiskněte kláesu Enter a zobrazí se ám Obrázek 1 na stránce 6: Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand 5

16 Vyhledáání uložené sestay Funkci Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand můžete otestoat prostřednictím yhledáání zoroého ýpisu z běžného účtu. Specify Report Search ONDMD400 1/04/98 14:27:53 Type choices, press Enter. OOO DDDD D O O D D D O O NNNN D D EEE MMM MM AAAA NNNN DDDD O O N N D D E E M M M A A N N D D O O N N D D EEEEE M M M A A N N D D O O N N D D E M M M A A N N D D OOO N N DDDD EEE M M M AAAA N N DDDD Report CHECKSTMTS Name, generic*, F4 for list -OR- Report group Name, generic*, F4 for list Date range From YYYYMMDD To YYYYMMDD Tato obrazoka ám umožní yhledáat archioané sestay, jako například ýpisy z běžného účtu. Váš požadaek tomto testu je yhledat šechny sestay se jménem CHECKSTMTS, které byly archioány pomocí produktu OnDemand. F3=Exit F4=Prompt F12=Cancel Obrázek 1. Zadání yhledáání sestay Napište CHECKSTMTS do pole Report. Stiskněte kláesu Enter. V tomto zoru je zahrnuta pouze jedna sestaa běžného účtu. Pokud existuje íce sesta, zobrazí se šechny sestay (obykle s různými daty), které odpoídají zadanému jménu sestay (iz Obrázek 2). Type option, press Enter. 1=Select Select Report Result ONDMD400 1/04/98 14:29:08 Sequence Opt Report Report date number Location Text CHECKSTMTS DISK Check Statements F3=Exit F12=Cancel Bottom Obrázek 2. Výběr ýsledné sestay 6 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

17 Z tohoto seznamu si můžete ybrat určitou erzi ýpisu z běžného účtu, abyste iděli jednotlié ýpisy originálním souboru pro souběžný tisk. Chcete-li toto proést, proeďte: Zadejte 1 do pole OPT edle sestay, kterou si chcete prohlédnout. Stiskněte kláesu Enter a zobrazí se Obrázek 3. Specify Document Search ONDMD400 1/04/98 14:40:45 Report : CHECKSTMTS Report type : DOC Type choices, press Enter. Key alues: Required key length 1. Account Number.. 251* SSN / Tax-ID Cust Name Můžete použít liboolný yhledáací klíč na obrazoce ZADÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTU, abyste ybrali určitou položku (jako např. ýpis z běžného účtu). Search all report sequence numbers Y Y=Yes N=No Report sequence number Date Range: From YYYYMMDD To YYYYMMDD F3=Exit F6=Group search F12=Cancel Obrázek 3. Zadání yhledáání dokumentu Zadejte 251* do pole Account Number. Poznámka: Hězdička znamená částečné yhledáání, kdy OnDemand musí archiu yhledáat šechny ýpisy běžných účtů, které začínají řetězcem 251. Stiskněte kláesu Enter a objeí se Obrázek 4 na stránce 8. Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand 7

18 Work with Documents ONDMD400 1/24/98 14:10:41 Report... : CHECKSTMTS Check Statements (OnDemand Example) Type options, press Enter. 5=Display 6=Print 7=Fax A=Annotation Opt Date Account Number SSN / Tax ID Cust Name Ending Balance KATIE ALLEN $ DIANNE WIEST $ 5, JESSICA LANG $ 1, FORREST GUMP $ 1, GRETA GARBO $ 3, MARK MIKEAL $ 1, JIM WHITMIRE $ 21, KAREN ROSS $ JEFF WHARTON $ 4, JEFF LONGWAY $ 5, CAROL ALLEN $ 8, F3=Exit F12=Cancel More... Obrázek 4. Práce s dokumenty Jelikož jste požádali o šechna čísla běžných účtů, která začínají řetězcem 251, seznamu yhledáání se zobrazí šichni zákazníci, jejichž čísla účtů začínají uedeným číslem. (Pokud zahrnete íce klíčů, nebo zadáte celé číslo běžného účtu, můžete omezit ýběr pro rychlejší yolání.) Kromě polí SSN/Tax-ID a Cust Name je zobrazena další datoá položka ýpisu Ending Balance. Toto pole, známé jako zobrazoací pole, ám podáá další informace o ýpisech. Najděte záznam pro účet Pokud chcete idět aktuální ýpis tohoto běžného účtu, postupujte takto: Zadejte 5 do pole OPT edle dokumentu, který si chcete prohlédnout. Stiskněte kláesu Enter a horní leá část ýpisu, který jste zolili, se zobrazí jako Obrázek 5 na stránce 9. 8 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

19 Display Spooled File File..... : CKSTMTPRTF Page/Line 1/2 Control..... Columns 1-78 Find * P. O. BOX 980 MARION, S.C ACCOUNT NAME: KATIE ALLEN 25 LABRADOR AVENUE MARION S C PAGE 1 OF 1 NOVEMBER 20 - DECEMBER 19, 1990 ACCOUNT CHECKS EN CONTENTS SCN CHECKING SOC.SEC.N OF THIS STATEMENT FOR INFORMATION ABOUT ACCOUNT ACTIVITY, CALL FOR INFORMATION ON INSTANT CASH RESERVE, CALL IBM-4YOU. More... F3=Exit F12=Cancel F19=Left F20=Right F24=More keys Oerprinting not displayed. Obrázek 5. Zobrazení souboru pro souběžný tisk Úspěšné zobrazení této obrazoky je ýsledkem tohoto testu. Testoání kláesy Attn (pro tisknutí, faxoání nebo práci s anotacemi) Měli byste také otestoat kláesu ATTN, která ám umožňuje tisknout sestay, odesílat faxoé spráy (pokud má áš systém faxoací schopnosti), nebo pracoat s anotacemi. Chcete-li proést některou z těchto činností, stiskněte kláesu ATTN, zatímco si prohlížíte určitý ýpis z běžného účtu. Zobrazí se obrazoka PRINT/FAX DOCUMENT, Obrázek 6. Print/Fax Document Pages in document : 1 ONDMD400 1/04/98 15:05:45 Type choice, press Enter. 6=Print 7=Fax A=Annotation Opt Date Account Number SSN / Tax ID Cust Name Ending Balance KATIE ALLEN $ 0.48 Bottom F3=Exit F12=Cancel Obrázek 6. Tisk/Faxoání/Anotace dokumentu Zde uedený test kláesy ATTN yužíá pouze možnosti tisku. (Můžete také otestoat možnosti odesílání faxu a práce s anotacemi, pokud budete postupoat podle instrukcí, uedených Kapitole 8 knihy IBM Content Manager OnDemand for iseries Administration Guide, SC ) Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand 9

20 Stiskněte kláesu Enter a zobrazí se Obrázek 7. Print Document Pages in document : 1 ONDMD400 1/04/98 15:09:05 Type choices, press Enter. Printer name PRT01 Name -OR- Output queue Name Library *LIBL Name, *LIBL, *CURLIB Number of copies Page range: Starting page Ending page *END , *END F3=Exit F12=Cancel Obrázek 7. Tisk dokumentu Zadejte aše olby a stiskněte kláesu Enter. (Podrobnější informace najdete Kapitole 5 knihy IBM Content Manager OnDemand for iseries Administration Guide.) Tímto jste dokončili test kláesy ATTN, který prokázal funkčnost tisku zoroého ýpisu z běžného účtu s číslem Testoání funkčnosti je dokončeno Až dokončíte testoání instalace, stiskněte kláesu F12. Tato kláesa ás rátí do předchozí obrazoky. Můžete pokračoat ukončoání práce tak, že na každé další obrazoce opětoně stisknete kláesu F12, nebo můžete přistoupit k dalším funkcím. Chcete-li se úplně odhlásit ze systému OS/400, zadejte příkaz signoff na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu Enter. Pomoc při určoání problémů Pokud program OnDemand ydá chyboý kód FILESTAT, protože se yskytla chyba, ze které není možné se zotait, použijte níže uedenou tabulku, která ám pomůže určit problém. Úplný seznam těchto chyboých kódů najdete knize COBOL/400 Reference, SC Tabulka 1. Běžné kódy FILESTAT: Kód FILESTAT D 9P Význam Záznam nebyl nalezen Soubor nebyl nalezen Kontrola úroně Není autorizoán Záznam uzamčen Potrzení selhalo 10 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

IBM Systems - iseries. Tisk - Základy tisku. Verze 5, vydání 4

IBM Systems - iseries. Tisk - Základy tisku. Verze 5, vydání 4 IBM Systems - iseries Tisk - Základy tisku Verze 5, vydání 4 IBM Systems - iseries Tisk - Základy tisku Verze 5, vydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a před použitím produktu, který podporují,

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práva vyhrazena. Obsah Část

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru Správa registru Každý, kdo přistupuje k počítači, již někdy pracoval s registrem systému Windows, i když si to možná neuvědomuje. Nezáleží přitom na tom, zda je počítač členem pracovní skupiny nebo domény.

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

SELECT Services Online

SELECT Services Online SELECT Services Online Stručný průvodce online službami programu podpory Bentley SELECT Mošnova 4 150 00 Praha 5 Tento průvodce stručně představuje služby programu Bentley SELECT a napomáhá v navigaci

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více