IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04"

Transkript

1 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC

2

3 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC

4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, se ujistěte, že jste přečetli obecné informace z části Poznámky na stránce 51. Páté ydání (kěten 2004) Toto ydání se ztahuje na erzi 5, ydání 3 licencoaného programu IBM Content Manager OnDemand for iseries. Toto ydání platí pouze pro systémy RISC (Reduced Instruction Set Computer). Toto ydání nahrazuje ydání SC Copyright International Business Machines Corporation 1997, Všechna práa yhrazena.

5 Obsah O Instalační příručce pro produkt IBM Content Manager OnDemand for iseries (SC ) Kdo by měl číst tuto knihu Nezbytné předpoklady a souisející informace.... iseries Naigator Jak posílat aše připomínky i Přehled změn ii Kapitola 1. Požadaky pro instalaci... 1 Zabezpečení ochrany dat Hardwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries..1 Volitelný hardware Softwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries..1 Volitelný software Požadaky zpracoání tisku produktu OnDemand for iseries 2 Požadaky na paměť produktu OnDemand for iseries...2 Požadaky na praconí stanici klienta produktu OnDemand 2 Co obdržíte od společnosti IBM Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand Instalační procedury produktu OnDemand Systémoá hodnota QALWUSRDMN pro Archiaci souborů pro souběžný tisk Instalace klienta OnDemand Oěření instalace Funkce Archiace souboru pro souběžný tisk....4 Funkce Archi objektu Funkce Klient/Serer Oěření instalace je dokončeno Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand Testoání produktu OnDemand Vyhledáání uložené sestay Testoání kláesy Attn (pro tisknutí, faxoání nebo práci s anotacemi) Testoání funkčnosti je dokončeno Pomoc při určoání problémů Kapitola 3. Přehled produktu OnDemand Co produkt OnDemand umí Archiace souboru pro souběžný tisk Archi objektu AnyStore Klient/Serer Načtení dat Tisk dat Zabezpečení systému Spráa optických a páskoých médií Termíny a definice produktu OnDemand Získání nápoědy Nápoěda pro celou obrazoku Nápoěda pro pole Hlaní menu produktu OnDemand Použití rychlých příkazů Kapitola 4. Definoání obchodního prostředí produktu OnDemand Vytořte obchodní strategie Narhněte směrnice pro užiatele Vyberte archiy Identifikoání sesta pro Archiaci souborů pro souběžný tisk Identifikoání objektů pro Archi objektů Identifikoání položek pro AnyStore Požadaky na udržoání a přístup Vytořte plán pro zotaení po zhroucení systému..23 Dodržujte prání požadaky Zolte paměťoá média Ukládání pouze na disku Ukládání na optické nosiče Ukládání na pásky Zapište aši strategii migrace Nastate aše sestay Nadefinujte sestay Archiace souboru pro souběžný tisk Uložte sestay Nadefinujte archiy objektu Nadefinujte položky AnyStore Přidejte rozhraní API funkce AnyStore do aplikačních programů Nastate zabezpečení ochrany dat Zabezpečení ochrany dat na úroni aplikace OnDemand 28 Zabezpečení ochrany dat na úroni sestay Zabezpečení ochrany dat na úroni skupiny sesta..28 Zabezpečení ochrany dat na úroni klíče Zabezpečení ochrany dat Archiu objektu Zabezpečení ochrany dat AnyStore Zadejte aše data do prostředí produktu OnDemand...29 Nastate média Nadefinujte požadaky na paměť a tabulku strategie migrace Zolte kritéria pro yolání sestay Připrate data sestay pro definici Určete preferoané užiatelské rozhraní Ukázkoé schéma přizpůsobení sesta Dodatek A. Konerze dat z HFS na IFS produktu OnDemand Všeobecný popis Obecné informace o konerzi Obecné instrukce a nezbytné předpoklady Vytořte adresáře Přesuňte sestay Vymažte sta Přesunuto Odstraňte složky HFS Copyright IBM Corp. 1997, 2004 iii

6 Dodatek B. Pokyny pro ymazání produktu OnDemand z ašeho systému 47 Základní funkce Funkce Archiace souboru pro souběžný tisk Funkce Archi objektu Funkce Archiace záznamu Funkce AnyStore Funkce Klient/Serer Poznámky Informace o programoacím rozhraní Ochranné známky Rejstřík i IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

7 O Instalační příručce pro produkt IBM Content Manager OnDemand for iseries (SC ) Kdo by měl číst tuto knihu Informace této publikaci popisují, jak nainstaloat licencoaný program IBM Content Manager OnDemand for iseries (OnDemand). OnDemand ( dříějších ydáních známý jako Report/Data Archie and Retrieal System neboli R/DARS) umožňuje ukládat elké objemy historických dat na disk, ysokokapacitní optické nosiče nebo pásku. Současně nabízí rychlý přístup k uloženým datům prostřednictím online yolání. Uedené instrukce a příklady mají sloužit jako náod pro proádění těchto úloh: Porozumění požadakům na instalaci. Instalace produktu OnDemand a oěření instalace. Udělení a odolání přístupu k datům. Porozumění přehledu produktu OnDemand. Definice obchodního prostředí OnDemand. Pokud budete použíat tuto příručku, budete moci optimalizoat yužití ašich médií pomocí kombinace šech ašich dostupných typů - disku, optických nosičů a pásek. Tato kniha je určena pro programátory a administrátory OnDemand odpoědné za instalaci produktu OnDemand, který je určen pro archiaci a zpětné získání informací. Nezbytné předpoklady a souisející informace iseries Naigator Jako ýchozí bod pro yhledáání technických inofrmací o sereru iseries použijte aplikaci IBM iseries Information Center. Přístup k aplikaci Information Center je možný děma způsoby: Z weboé stránky Z disků CD-ROM, které jste obdrželi s licencoaným programem Operating System/400: iseries Information Center, SK3T Tento balík programů také zahrnuje erze PDF publikací iseries sadě s názem Aplikace iseries Information Center: Doplňkoé manuály, SK3T Tento disk CD-ROM nahrazuje CD-ROM se softcopy knihonou. Aplikace Information Center obsahuje pomocné programy a důležitá témata, jako např. Jaa, TCP/IP, weboé služby, zabezpečené sítě, logické části systému, klastroání, CL příkazy a systémoá rozhraní API. Roněž zahrnuje odkazy na souisející čerené knihy IBM a internetoé odkazy na jiné weboé stránky IBM, např. na domoskou stránku IBM. IBM iseries Naigator je ýkonné grafické rozhraní pro spráu sererů iseries. Funkce produktu iseries Naigator zahrnují naigaci systému, konfiguraci, funkce pro plánoání a online nápoědu, jež ás proede ašimi úlohami. Produkt iseries Naigator umožňuje snazší a ýkonnější prooz a administraci sereru. Naíc je to jediné užiatelské rozhraní k noým rozšířeným funkcím operačního systému OS/400. Zahrnuje také funkci Centrální spráa, pomocí které je možné spraoat několik sererů z centrálního systému. Copyright IBM Corp. 1997, 2004

8 Jak posílat aše připomínky Další informace o produktu iseries Naigator najdete aplikaci iseries Information Center a na weboé stránce Vaše ohlasy jsou pro nás elmi důležité, neboť nám pomáhají poskytoat přesnější a ysoce kalitní informace. Jestliže dáte přednost zaslání sých připomínek faxem, použijte číslo: Spojené státy, Kanada a Portoriko: Česká republika: , ostatní země: Chcete-li poslat připomínky elektronickou poštou, použijte jednu z těchto adres Připomínky ke knihám: IBMMAIL: IBMMAIL(USIB56RZ) Připomínky k aplikaci iseries Information Center: Do sých připomínek nezapomeňte zahrnout následující údaje: Náze knihy. Publikační číslo knihy. Číslo stránky nebo téma, kterého se aše poznámka týká. i IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

9 Přehled změn Toto ydání publikace IBM Content Manager OnDemand for iseries - Instalační příručka obsahuje noé technické informace. Mohou se sice yskytoat některé příklady toho, kde byly proedeny změny, ale pruhy označující změny zde chybí. Mezi důležité změny, které je nutno ést patrnosti, patří tyto skutečnosti: Ve erzi V5R3 produktu Content Manager OnDemand for iseries (OnDemand) je zahrnuta implementace noého sereru známého jako OnDemand Common Serer. Common Serer poskytuje zdokonalené schopnosti indexoání, yhledáání, prohlížení, zabezpečení, PDF a podporu WWW pro užiatele a administrátory produktu OnDemand. Stáající zákazníci s produktem OnDemand, kteří implementoali Archiaci souborů pro souběžný tisk (s funkcí AnyStore či existující sereroou komponentou nebo bez nich) nyní mohou migroat na noý Common Serer souladu s pokyny uedenými Dodatku A publikaci Content Manager OnDemand for iseries Common Serer - Plánoání a instalace. Pošimněte si, že rámci dokumentace znamenají ( případě, že je nainstaloána funkce AnyStore) odkazy na migraci dat Archiace souborů pro souběžný tisk roněž data AnyStore. Byly proedeny ýznamné změny publikaci Content Manager OnDemand for iseries Common Serer Indexing Reference, která nyní popisuje i funkce podporoané programem OS/400 Indexer. Tyto noé informace zahrnují témata ztahující se k definoání íceklíčoých indexů, transakčních polí, textoých yhledáacích polí, SCS souborů pro souběžný tisk s AFP překryy a masek pro aplikační pole. Content Manager OnDemand for iseries nyní podporuje optické knihony Plasmon, které jsou ze strany sereru iseries noě podporoány. Da parametry pro příkaz STRASMOND (Start Archied Storage Management for OnDemand) byly odstraněny, což usnadňuje použíání příkazu. Viz Dodatek A publikaci Content Manager OnDemand for iseries Common Serer Administration Guide, kde najdete podrobné informace. OS/400 již neposkytuje podporu půodního HTTP sereru. V tomto ohledu byla podpora, kterou produkt Content Manager OnDemand Web Enablement Kit (ODWEK) poskytoal pro půodní HTTP serer, roněž stažena. HTTP Apache serer je nyní jediným podporoaným HTTP sererem pro ODWEK. Copyright IBM Corp. 1997, 2004 ii

10 iii IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

11 Kapitola 1. Požadaky pro instalaci Zabezpečení ochrany dat IBM Content Manager OnDemand for iseries erze 5, ydání 3 (OnDemand) je softwaroá aplikace, která umožňuje ukládat elké objemy dat. Můžete také ýběroě znou získáat ta data, která jste dříe archioali na disk, optický nosič nebo na pásku. Data mohou být automaticky migroána z disku na optický nosič, jiný disk nebo pásku, a později z těchto znou získána. Tento princip umožňuje zolit typ médií, nejhodnější a proozně nejlenější pro krátkodobé a dlouhodobé uložení a zpětné yolání dat, naíc s olbou ypršení platnosti dat, pokud již nejsou potřeba. Tato část knihy ypisuje požadaky produktu OnDemand na hardware a software a podáá podrobné instrukce pro instalaci, oěření a otestoání funkčnosti tohoto produktu. V dalších kapitolách, počínaje částí Kapitola 3, Přehled produktu OnDemand, na stránce 13, bude ysětleno, za co je odpoědný administrátor a obecný užiatel produktu OnDemand. Můžete kombinoat standardní metody zabezpečení ochrany dat operačního systémuos/400 a přídaných autorizací přístupu produktu OnDemand. Kapitola 1 publikaci IBM Content Manager OnDemand for iseries: Administration Guide (SC ) popisuje čtyři olby menu REPORT ADMINISTRATION, které můžete použít k ytoření a údržbě ašich metod zabazpečení pro sestay. Tato kapitola obsahuje důležité detaily o zabezpečení ochrany Archiace souboru pro souběžný tisk, které by si měl áš administrátor sesta OnDemand přečíst a kterým by měl porozumět. Kapitoly 2, 3 a 4 knihy IBM Content Manager OnDemand for iseries: Administration Guide ysětlují olby zabezpečení ochrany dat pro Archi objektu, Archiaci záznamu a funkci AnyStore. Hardwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries Chcete-li nainstaloat produkt OnDemand, musíte mít: Systém IBM AS/400 nebo iseries s procesorem s technologií PowerPC Terminál typu 5250 nebo inteligentní praconí stanici se spuštěnou řádně nakonfiguroanou emulací. Volitelný hardware Optická knihona podporoaná sererem iseries. Softwaroé požadaky produktu OnDemand for iseries Musíte mít nainstaloánu erzi 5, ydání 3 operačního systému OS/400, aby byla tato erze produktu OnDemand podporoána. Volitelný software Můžete také použíat: Facsimile Support for iseries. Adanced Function Printing Utilities for AS/400. Query for iseries nebo DB2 Query Manager a SQL Deelopment Kit for iseries. Copyright IBM Corp. 1997,

12 Backup Recoery and Media Serices for iseries (elmi doporučoáno, pokud použíáte páskoou knihonu IBM). Pokud pracujete se sestaami Adanced Function Presentation (AFP) prostřednictím funkce Archiace souboru pro souběžný tisk, opětoné ytisknutí těchto sesta yžaduje funkci Print Serices Facility (PSF) operačního systému OS/400. Tyto olitelné softwaroé produkty musí být kompatibilní s úroní ydání ašeho operačního systému OS/400. Požadaky zpracoání tisku produktu OnDemand for iseries Pokud chcete tisknout ýstup s rozlišením AFP, musíte mít tiskárnu schopnou tisknout e formátu Adanced Function Printing (AFP). Ostatní tisky z produktu OnDemand je možné proádět na jakékoli tiskárně připojené k systému iseries. Požadaky na paměť produktu OnDemand for iseries Pokud chcete nainstaloat produkt OnDemand, musíte mít pro knihonu OnDemand toto místo na disku: Základní podpora - 13,5 megabajtů (tato funkce je yžadoána šemi ostatními funkcemi). Archiace souboru pro souběžný tisk - 24,5 megabajtů. Archi objektu - 3,4 megabajtů. AnyStore - 1,2 megabajtů. Serer - 3,8 megabajtů. Množstí paměti pro aplikační data, které budete potřeboat, záleží na množstí informací, které chcete ukládat, na elikosti položek a na ašich požadacích na archiaci. Požadaky na praconí stanici klienta produktu OnDemand Informace o požadacích na praconí stanici a instrukce k instalaci této praconí stanice najdete knize IBM Content Manager OnDemand: Užiatelská příručka, SC PDF erzi této publikace si můžete stáhnout z weboé stránky (sledujte odkazy na Library a najdete uedenou publikaci). Pokud chcete ytisknout kopie této publikace, obraťte se na ašeho zástupce IBM. Co obdržíte od společnosti IBM Váš instalační balík programů zahrnuje: Distribuční média produktu OnDemand obsahující: Knihony objektů. Vzoroá data. Zdrojoý kód zoroého užiatelského ukončoacího programu. LPS: OnDemand for AS/400 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka Obraťte se prosím na ašeho zástupce IBM, pokud si přejete získat další hodnotný zdroj informací o produktu OnDemand, knihu IBM Content Manager OnDemand for iseries Administration Guide. 2 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

13 Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand V této kapitole jsou uedeny instrukce týkající se instalace šech funkcí produktu OnDemand. Než začnete instaloat, oěřte, že jste nainstaloali a otestoali funkčnost požadoaného hardwaru a softwaru, jejichž seznam byl ueden části Kapitola 1, Požadaky pro instalaci, na stránce 1. Instalační procedury produktu OnDemand Chcete-li nainstaloat produkt OnDemand, postupujte podle instrukcí uedených knize Instalace, upgrade nebo ymazání OS/400 a souisejícího softwaru, SC Číslo licencoaného programu pro produkt OnDemand erze 5, ydání 3, je 5722RD1. Jednotlié funkce produktu OnDemand (které se instalují samostatně) jsou: *BASE pro Základní podporu (tato funkce je yžadoána šemi ostatními funkcemi). 1 pro Archiace souboru pro souběžný tisk. 2 pro Archi objektu. 4 pro AnyStore. 5 pro Serer. Volby 10, 11 a 12 jsou také dostupné funkce produktu 5722-RD1, ale nejsou zahrnuty do této publikace. Podrobné informace týkající se instalace najdete publikaci IBM Content Manager OnDemand for iseries Common Serer: Plánoání a instalace (SC ). Doporučoaným způsobem, jak nainstaloat produkt OnDemand, je proést instalaci pomocí oleb Install licensed programs z menu Work with Licensed Programs (go licpgm). Na obrazoce Install licensed programs zolte šechny olby produktu OnDemand, které si přejete nainstaloat. Poznámka: Na obrazoce Install licensed programs zadejte do olby Add an option číslo 1 a pak další čísla funkcí, ypsaná ýše, které jste si objednali (jako např. *BASE a pak olby 1, 2, 4 nebo 5). Pokud instalujete olbu 5, stáhněte si nejnoější klientský software z weboých stránek na adrese ftp://serice.software.ibm.com/software/ondemand/fixes/. Pokud nainstalujete produkt OnDemand jiným způsobem, než bylo uedeno ýše, mohou se během použíání tohoto produktu yskytnout chyby. Společnost IBM doporučuje, abyste si objednali, nahráli a aplikoali šechna dostupná PTF pro produkt OnDemand. Tyto činnosti proeďte po úspěšné instalaci licencoaného programu. Informační APAR II13680 obsahuje úplný seznam PTF pro produkt OnDemand erze 5, ydání 3. Informační APAR si můžete objednat elektronicky pomocí příkazu SNDPTFORD, e kterém uedete jako číslo PTF hodnotu II Ujistěte se, že jste si přečetli průodní dopisy k tomuto PTF a postupujte podle šech speciálních instrukcí. Copyright IBM Corp. 1997,

14 Systémoá hodnota QALWUSRDMN pro Archiaci souborů pro souběžný tisk Má-li Archiace souborů pro souběžný tisk řádně fungoat, musí být systémoá hodnota QALWUSRDMN nastaena tak, aby umožňoala uložit objekty užiatelské domény do knihony QRDARS. Předolená hodnota pro QALWUSRDMN je *ALL, což znamená, že objekty užiatelské domény mohou být uloženy do jakékoli knihony systému. Pokud áš systémoý administrátor tuto hodnotu změní, musíte jej požádat, aby knihonu QRDARS přidal do systémoé hodnoty QALWUSRDMN. Instalace klienta OnDemand Oěření instalace Informace, jak nainstaloat klienta OnDemand na praconí stanici s operačním systémem Windows, najdete knize IBM Content Manager OnDemand: Užiatelská příručka (SC ). Nainstalujte produkt OnDemand a zůstaňte přihlášeni jako užiatel QSECOFR. Pomocí zoroých dat, která jsou součástí produktu, si oěřte, že funkce Archiace souboru pro souběžný tisk, Archi objektu a Archiace záznamů jsou aktiní (je-li to hodné). (Funkce AnyStore neyžaduje test pro oěření instalace.) Uedené funkce otestujte podle kroků, které jsou pro každou z těchto funkcí dány. Pokud jste nainstaloali funkci Archiace souboru pro souběžný tisk, proeďte poté testy funkčnosti uedené části Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand na stránce 5. Pokud se během instalace nebo oěření yskytnou nějaké chyby, prohlédněte si protokol úlohy operačního systému OS/400, proedený úlohou instalace. Pokud si nejste jisti, jak yřešit nějaký problém, obraťte se na ašeho poskytoatele softwaroé podpory. Funkce Archiace souboru pro souběžný tisk Tento test během testoání funkčnosti snímá tři zoroé sestay určené pro budoucí yolání. Vzor 1 Dokud jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, zadejte příkaz STRCDSRDAR na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu F4. Napište CHECKSTMTS do pole Jméno sestay. Napište CHECKSTMTS do pole Vstupní soubor. Napište QRDARS do pole Knihona. Stiskněte kláesu Enter. Vzor 2 Dokud jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, zadejte příkaz STRCDSRDAR na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu F4. Napište TSTINV do pole Jméno sestay. Napište TSTINV do pole Vstupní soubor. Napište QRDARS do pole Knihona. Stiskněte kláesu Enter. Vzor 3 Dokud jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, zadejte příkaz STRCDSRDAR na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu F4. Napište TSTSEQ do pole Jméno sestay. Napište TSTSEQ do pole Vstupní soubor. Napište QRDARS do pole Knihona. Stiskněte kláesu Enter. 4 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

15 Chcete-li proést testy funkčnosti pro funkci Archiace souboru pro souběžný tisk, přejděte do části Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand. Funkce Archi objektu Tento test oěří spránost instalace dané funkce: Na příkazoém řádku operačního systému OS/400 zadejte příkaz STRARCRDAR. Stiskněte kláesu F4. Až se objeí náznak Spuštění archiu přes OnDemand, stiskněte kláesu F12, abyste se rátili na obrazoku s příkazoým řádkem. Funkce Klient/Serer Tento test oěří, že můžete spustit a zastait úlohy, které jsou zpracoáány na sereru. Zatímco jste stále přihlášeni jako užiatel QSECOFR, proeďte následující kroky: Zadejte příkaz STRTCPSVR *ONDMD a stiskněte kláesu Enter. Na příkazoém řádku zadejte příkaz WRKACTJOB JOB(QRLG*) a stiskněte kláesu Enter. Nakonec byste měli idět seznam čtyř úloh, které jsou označeny jako aktiní úlohy. Pomocí kláesy F5 aktualizujte obrazoku, pokud tento seznam nebyl zobrazen při prním náhledu. Jedna z úloh by měla mít jméno QRLGMGR a další tři úlohy by měly mít jméno QRLGSVR. Pokud idíte tyto čtyři úlohy, přejděte k dalšímu kroku. Na příkazoém řádku zadejte příkaz ENDTCPSVR *ONDMD a stiskněte kláesu Enter. Po uplynutí několika teřin aktualizujte obrazoku pomocí kláesy F5. Měli byste idět, že uedené čtyři úlohy jsou ukončoány. Pokračujte použíání kláesy pro aktualizaci obrazoky (F5), dokud nebudou šechny úlohy ukončeny. Oěření instalace je dokončeno Vaše instalace produktu OnDemand je nyní oěřena. Pokud máte nainstaloánu také funkci Archiace souboru pro souběžný tisk, doporučujeme ám, abyste proedli testoání funkčnosti, které je ysětleno části Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand. Testoání funkčnosti Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand Tato část ás proede interaktiní relací Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand. Přihlásíte se a odhlásíte, a za pomoci čtyř příkladů oěříte, že funkce pro ýběr sestay a její yolání jsou spráně nainstaloány a funkční. Vzoroá data obsahují Výpisy z běžného účtu, které byly získány během oěřoání instalace. Testoání produktu OnDemand Zatímco jste přihlášeni jako užiatel QSECOFR, a dříe, než začnete testoat: Zadejte příkaz DSPLIBL a zobrazí se seznam ašich knihoen. Pokud QSYS2 není na seznamu ašich knihoen, přidejte ji pomocí následujícího příkazu: ADDLIBLE QSYS2 Na příkazoém řádku operačního systému OS/400 zadejte příkaz FNDRPTRDAR. Stiskněte kláesu Enter a zobrazí se ám Obrázek 1 na stránce 6: Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand 5

16 Vyhledáání uložené sestay Funkci Archiace souboru pro souběžný tisk produktu OnDemand můžete otestoat prostřednictím yhledáání zoroého ýpisu z běžného účtu. Specify Report Search ONDMD400 1/04/98 14:27:53 Type choices, press Enter. OOO DDDD D O O D D D O O NNNN D D EEE MMM MM AAAA NNNN DDDD O O N N D D E E M M M A A N N D D O O N N D D EEEEE M M M A A N N D D O O N N D D E M M M A A N N D D OOO N N DDDD EEE M M M AAAA N N DDDD Report CHECKSTMTS Name, generic*, F4 for list -OR- Report group Name, generic*, F4 for list Date range From YYYYMMDD To YYYYMMDD Tato obrazoka ám umožní yhledáat archioané sestay, jako například ýpisy z běžného účtu. Váš požadaek tomto testu je yhledat šechny sestay se jménem CHECKSTMTS, které byly archioány pomocí produktu OnDemand. F3=Exit F4=Prompt F12=Cancel Obrázek 1. Zadání yhledáání sestay Napište CHECKSTMTS do pole Report. Stiskněte kláesu Enter. V tomto zoru je zahrnuta pouze jedna sestaa běžného účtu. Pokud existuje íce sesta, zobrazí se šechny sestay (obykle s různými daty), které odpoídají zadanému jménu sestay (iz Obrázek 2). Type option, press Enter. 1=Select Select Report Result ONDMD400 1/04/98 14:29:08 Sequence Opt Report Report date number Location Text CHECKSTMTS DISK Check Statements F3=Exit F12=Cancel Bottom Obrázek 2. Výběr ýsledné sestay 6 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

17 Z tohoto seznamu si můžete ybrat určitou erzi ýpisu z běžného účtu, abyste iděli jednotlié ýpisy originálním souboru pro souběžný tisk. Chcete-li toto proést, proeďte: Zadejte 1 do pole OPT edle sestay, kterou si chcete prohlédnout. Stiskněte kláesu Enter a zobrazí se Obrázek 3. Specify Document Search ONDMD400 1/04/98 14:40:45 Report : CHECKSTMTS Report type : DOC Type choices, press Enter. Key alues: Required key length 1. Account Number.. 251* SSN / Tax-ID Cust Name Můžete použít liboolný yhledáací klíč na obrazoce ZADÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTU, abyste ybrali určitou položku (jako např. ýpis z běžného účtu). Search all report sequence numbers Y Y=Yes N=No Report sequence number Date Range: From YYYYMMDD To YYYYMMDD F3=Exit F6=Group search F12=Cancel Obrázek 3. Zadání yhledáání dokumentu Zadejte 251* do pole Account Number. Poznámka: Hězdička znamená částečné yhledáání, kdy OnDemand musí archiu yhledáat šechny ýpisy běžných účtů, které začínají řetězcem 251. Stiskněte kláesu Enter a objeí se Obrázek 4 na stránce 8. Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand 7

18 Work with Documents ONDMD400 1/24/98 14:10:41 Report... : CHECKSTMTS Check Statements (OnDemand Example) Type options, press Enter. 5=Display 6=Print 7=Fax A=Annotation Opt Date Account Number SSN / Tax ID Cust Name Ending Balance KATIE ALLEN $ DIANNE WIEST $ 5, JESSICA LANG $ 1, FORREST GUMP $ 1, GRETA GARBO $ 3, MARK MIKEAL $ 1, JIM WHITMIRE $ 21, KAREN ROSS $ JEFF WHARTON $ 4, JEFF LONGWAY $ 5, CAROL ALLEN $ 8, F3=Exit F12=Cancel More... Obrázek 4. Práce s dokumenty Jelikož jste požádali o šechna čísla běžných účtů, která začínají řetězcem 251, seznamu yhledáání se zobrazí šichni zákazníci, jejichž čísla účtů začínají uedeným číslem. (Pokud zahrnete íce klíčů, nebo zadáte celé číslo běžného účtu, můžete omezit ýběr pro rychlejší yolání.) Kromě polí SSN/Tax-ID a Cust Name je zobrazena další datoá položka ýpisu Ending Balance. Toto pole, známé jako zobrazoací pole, ám podáá další informace o ýpisech. Najděte záznam pro účet Pokud chcete idět aktuální ýpis tohoto běžného účtu, postupujte takto: Zadejte 5 do pole OPT edle dokumentu, který si chcete prohlédnout. Stiskněte kláesu Enter a horní leá část ýpisu, který jste zolili, se zobrazí jako Obrázek 5 na stránce 9. 8 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

19 Display Spooled File File..... : CKSTMTPRTF Page/Line 1/2 Control..... Columns 1-78 Find * P. O. BOX 980 MARION, S.C ACCOUNT NAME: KATIE ALLEN 25 LABRADOR AVENUE MARION S C PAGE 1 OF 1 NOVEMBER 20 - DECEMBER 19, 1990 ACCOUNT CHECKS EN CONTENTS SCN CHECKING SOC.SEC.N OF THIS STATEMENT FOR INFORMATION ABOUT ACCOUNT ACTIVITY, CALL FOR INFORMATION ON INSTANT CASH RESERVE, CALL IBM-4YOU. More... F3=Exit F12=Cancel F19=Left F20=Right F24=More keys Oerprinting not displayed. Obrázek 5. Zobrazení souboru pro souběžný tisk Úspěšné zobrazení této obrazoky je ýsledkem tohoto testu. Testoání kláesy Attn (pro tisknutí, faxoání nebo práci s anotacemi) Měli byste také otestoat kláesu ATTN, která ám umožňuje tisknout sestay, odesílat faxoé spráy (pokud má áš systém faxoací schopnosti), nebo pracoat s anotacemi. Chcete-li proést některou z těchto činností, stiskněte kláesu ATTN, zatímco si prohlížíte určitý ýpis z běžného účtu. Zobrazí se obrazoka PRINT/FAX DOCUMENT, Obrázek 6. Print/Fax Document Pages in document : 1 ONDMD400 1/04/98 15:05:45 Type choice, press Enter. 6=Print 7=Fax A=Annotation Opt Date Account Number SSN / Tax ID Cust Name Ending Balance KATIE ALLEN $ 0.48 Bottom F3=Exit F12=Cancel Obrázek 6. Tisk/Faxoání/Anotace dokumentu Zde uedený test kláesy ATTN yužíá pouze možnosti tisku. (Můžete také otestoat možnosti odesílání faxu a práce s anotacemi, pokud budete postupoat podle instrukcí, uedených Kapitole 8 knihy IBM Content Manager OnDemand for iseries Administration Guide, SC ) Kapitola 2. Instalace produktu OnDemand 9

20 Stiskněte kláesu Enter a zobrazí se Obrázek 7. Print Document Pages in document : 1 ONDMD400 1/04/98 15:09:05 Type choices, press Enter. Printer name PRT01 Name -OR- Output queue Name Library *LIBL Name, *LIBL, *CURLIB Number of copies Page range: Starting page Ending page *END , *END F3=Exit F12=Cancel Obrázek 7. Tisk dokumentu Zadejte aše olby a stiskněte kláesu Enter. (Podrobnější informace najdete Kapitole 5 knihy IBM Content Manager OnDemand for iseries Administration Guide.) Tímto jste dokončili test kláesy ATTN, který prokázal funkčnost tisku zoroého ýpisu z běžného účtu s číslem Testoání funkčnosti je dokončeno Až dokončíte testoání instalace, stiskněte kláesu F12. Tato kláesa ás rátí do předchozí obrazoky. Můžete pokračoat ukončoání práce tak, že na každé další obrazoce opětoně stisknete kláesu F12, nebo můžete přistoupit k dalším funkcím. Chcete-li se úplně odhlásit ze systému OS/400, zadejte příkaz signoff na příkazoém řádku operačního systému OS/400. Stiskněte kláesu Enter. Pomoc při určoání problémů Pokud program OnDemand ydá chyboý kód FILESTAT, protože se yskytla chyba, ze které není možné se zotait, použijte níže uedenou tabulku, která ám pomůže určit problém. Úplný seznam těchto chyboých kódů najdete knize COBOL/400 Reference, SC Tabulka 1. Běžné kódy FILESTAT: Kód FILESTAT D 9P Význam Záznam nebyl nalezen Soubor nebyl nalezen Kontrola úroně Není autorizoán Záznam uzamčen Potrzení selhalo 10 IBM Content Manager OnDemand for iseries: Instalační příručka

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Komponenty

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Komponenty Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty.......... 1 iii i Začínáme

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 Než použijete tyto informace

Více

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace: leden 2013 SC19-3527-01 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace:

Více

Začínáme s produktem Servery DB2

Začínáme s produktem Servery DB2 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Base: Administrativní příručka

Base: Administrativní příručka IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 Poznámka Než začnete použíat uedené informace

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

BEA WebLogic Server: Integrační příručka

BEA WebLogic Server: Integrační příručka IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00 IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

Plánování a instalace

Plánování a instalace IBM Content Manager for iseries Plánoání a instalace Verze 5, Vydání 3 SC09-3633-01 IBM Content Manager for iseries Plánoání a instalace Verze 5, Vydání 3 SC09-3633-01 Poznámka Dříe, než použijete tyto

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Obchodní objekty a formuláře

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Obchodní objekty a formuláře Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Obchodní objekty a formuláře ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Obchodní objekty a formuláře Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 Poznámka: Před použitím těchto informací a popisoaných

Více

ERserver. iseries. Podepisování objektů a ověření podpisu

ERserver. iseries. Podepisování objektů a ověření podpisu ERserer iseries Podepisoání objektů a oěření podpisu ERserer iseries Podepisoání objektů a oěření podpisu Copyright International Business Machines Corporation 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Podepisoání

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

Plug-in for Web Servers Integration Guide

Plug-in for Web Servers Integration Guide IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00 IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.2. Uživatelská příručka migrace objektů IBM

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.2. Uživatelská příručka migrace objektů IBM IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.2 Užiatelská příručka migrace objektů IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace části Upozornění na

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect IBM DB2 Connect 10.5 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect SC19-3563-00 IBM DB2 Connect 10.5 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect SC19-3563-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.0. Uživatelská příručka migrace objektů IBM

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.0. Uživatelská příručka migrace objektů IBM IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.0 Užiatelská příručka migrace objektů IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace části Upozornění na

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

ERserver. iseries. Globalizace (přehled)

ERserver. iseries. Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Globalizace operačního systému

Více

IBM i Verze 7.3. Sí ové technologie Odstraňování problémů s TCP/IP IBM

IBM i Verze 7.3. Sí ové technologie Odstraňování problémů s TCP/IP IBM IBM i Verze 7.3 Sí oé technologie Odstraňoání problémů s TCP/IP IBM IBM i Verze 7.3 Sí oé technologie Odstraňoání problémů s TCP/IP IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect IBM DB2 Connect 10.1 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect Aktualizace: leden 2013 SC19-3531-01 IBM DB2 Connect 10.1 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect Aktualizace: leden 2013 SC19-3531-01 Poznámka

Více

IBM DB2 Universal Database. Novinky. Verze 8.2 SC09-3645-01

IBM DB2 Universal Database. Novinky. Verze 8.2 SC09-3645-01 IBM DB2 Uniersal Database Noinky Verze 8.2 SC09-3645-01 IBM DB2 Uniersal Database Noinky Verze 8.2 SC09-3645-01 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows DB2 erze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9 ydání 5 Začínáme se serery DB2 Aktualizace: prosinec 2010 GC09-3801-03 DB2 erze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9 ydání 5 Začínáme se serery DB2

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

IBM Content Manager OnDemand for iseries Common Server - Plánování a instalace

IBM Content Manager OnDemand for iseries Common Server - Plánování a instalace Systémy IBM - iseries IBM Content Manager OnDemand for iseries Common Server - Plánování a instalace verze 5, vydání 4 SC09-3698-03 Systémy IBM - iseries IBM Content Manager OnDemand for iseries Common

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

IBM i Verze 7.3. Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package: Správa IBM

IBM i Verze 7.3. Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package: Správa IBM IBM i Verze 7.3 Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package: Spráa IBM IBM i Verze 7.3 Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC09-3873-00 IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

IBM DB2 Connect 9.7. Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Aktualizace: červenec Verze 9, vydání 7 SC

IBM DB2 Connect 9.7. Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Aktualizace: červenec Verze 9, vydání 7 SC IBM DB2 Connect 9.7 Verze 9, ydání 7 Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Aktualizace: čerenec 2012 SC09-3858-02 IBM DB2 Connect 9.7 Verze 9, ydání 7 Instalace a konfigurace produktu

Více

Zobrazení dynamických informací na webových stránkách s pomocí JavaServer Faces

Zobrazení dynamických informací na webových stránkách s pomocí JavaServer Faces Zobrazení dynamických informací na weboých stránkách s pomocí JaaSerer Faces ii Zobrazení dynamických informací na weboých stránkách s pomocí JaaSerer Faces Obsah Zobrazit dynamické informace na weboých

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

IBM Directory Server (LDAP)

IBM Directory Server (LDAP) Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se ztahují,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

ERserver. iseries. Globalizace (Nastavení verze národního jazyka v operačním systému OS/400)

ERserver. iseries. Globalizace (Nastavení verze národního jazyka v operačním systému OS/400) ERserer iseries Globalizace (Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400) ERserer iseries Globalizace (Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400) Copyright International Business

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5 IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak ii Poznámky k erzi Obsah Informace o poznámkách k erzi.... ii Noinky erze 8. FixPak.......

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

IBM i Verze 7.3. Správa systému Systémové hodnoty IBM

IBM i Verze 7.3. Správa systému Systémové hodnoty IBM IBM i Verze 7.3 Spráa systému Systémoé hodnoty IBM IBM i Verze 7.3 Spráa systému Systémoé hodnoty IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se tyto informace ztahují, si přečtěte

Více

Tvorba aplikací v Oracle Application Express

Tvorba aplikací v Oracle Application Express DBS 4. ročník APEX Tvorba aplikací v Oracle Application Express Cílem této lekce je vytvořit kompletní aplikaci v Apexu, postavenou na vzorových tabulkách společnosti Oracle. Postup: 1. Otevřete lekci

Více

Správa dokumentů a tiskových výstupů Aleš Petr, Ivan Heriban

Správa dokumentů a tiskových výstupů Aleš Petr, Ivan Heriban Správa dokumentů a tiskových výstupů Aleš Petr, Ivan Heriban Agenda Představení IBM Content Manager OnDemand CMOD technologie Odchyt a indexace dokumentů Praktické zkušenosti z pohledu zákazníka Možnosti

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

ii Přehled o produktu

ii Přehled o produktu Přehled o produktu ii Přehled o produktu Obsah Přehled o produktu.......... 1 Informace o ýchozím přihlášení a heslu...... 1 Spráa přístupu pomocí produktu IBM Tioli Identity Manager a dalších produktů..........

Více

Shell Card Online Služba e-fakturace Příručka uživatele. Verze 2.6

Shell Card Online Služba e-fakturace Příručka uživatele. Verze 2.6 Příručka uživatele Verze 2.6 září 2011 Obsah 1 Přístup k Shell Card Online službě e-fakturace... 3 1.1 Přímý vstup... 3 1.2 Přes Shell Card Online... 3 1.3 Postup při ztrátě hesla... 4 2 Použití služby

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více