ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)"

Transkript

1 ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací)

2

3 ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací)

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Všechna práa yhrazena.

5 Obsah Globalizace operačního systému OS/ Výoj globálních aplikací Cíle a procesy Nárh globálních aplikací Doporučení pro programátory při nárhu globálních aplikací Dodání globalizoaných aplikací Copyright IBM Corp. 1998, 2002 iii

6 i iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

7 Globalizace operačního systému OS/400 Vzhledem k tomu, že firmy zařazují elektronický obchod mezi základní podnikoé procesy globálním měřítku, mohou jejich budoucí i zaedení zákazníci a aktiní partneři yužít skutečnosti, že díky globalizaci softwaru se zyšují jejich příjmy a snižují jejich ýdaje. Mohou také zlepšit komunikaci se zákazníky a zýšit úspory. Globalizoaný software ám poskytuje tyto ýhody: Zýšenou spokojenost zákazníků, která může podpořit prodej. Zdokonalení komunikace zákaznické podpory. Zdokonalené šíření globálních informací. Lepší náratnost inestic do informačních technologií (IT). Tyto informace ukazují, jak: Vytořit aplikaci efektině a za minimální náklady. Proést doplňkoou úprau stáajících aplikací pro globalizaci a ytořit noé aplikace narhoané pro globalizaci. Nárh aplikace pro globalizaci je šak obykle méně nákladný než dodatečná úpraa stáající aplikace. Zajistit, aby nárh aplikace nekolidoal se současným nebo plánoaným nárhem jiných internacionalizoaných aplikací. Tyto stránky poskytují jediný zdroj informací, které potřebujete k ypracoání aplikací pro národní a mezinárodní užiatele. Můžete si také yhledat informace o tom, co je noého tomto ydání a jak si můžete ytisknout toto téma. Přehled globalizace Toto téma popisuje, jak byla globalizace implementoána operačním systému OS/400 (R), a zahrnuje témata popisující pro globalizaci typické hodnoty systému a další témata, která popisují způsob podpory globalizace prostřednictím služeb a funkcí operačním systému OS/400. Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400 Toto téma popisuje kroky, které musíte podniknout, abyste řádně nainstaloali a konfiguroali erzi národního jazyka operačním systému OS/400, od ýběru a instalace hardwaru, instalace softwaru a konfiguroání ašeho prostředí, aby fungoalo globalizoaném nastaení. Tyto informace můžete použít při instalaci lastních sererů a zásady můžete uplatnit při ýoji aplikací pro zákazníky, kteří si operačním systému OS/400 instalují erzi lastního národního jazyka. Výoj globálních aplikací Toto téma poskytuje náody pro nárh, ýoj a dodáku globalizoaných aplikací: Nárh funkcí, které jsou citlié na národní jazyky. Podporoání různých typů hardwaroé podpory. Překlad textoých dat e aší aplikaci. Zpřístupnění aší aplikace celosětoém měřítku. Práce s daty globalizoaných aplikacích Toto téma popisuje, jakým způsobem umožňuje operační systém OS/400 pracoat s daty globalizoaném prostředí. Tyto stránky zahrnují témata popisující data Unicode a UCS-2, čínský standard GB18030, jak použíat CCSID při důsledné integraci ícejazyčného prostředí a jak použíat obousměrná data, data DBCS a lokality. Referenční informace o globalizaci Toto téma poskytuje podrobné podpůrné informace k pojmům a úkolům probíraným kategorii globalizace. Copyright IBM Corp. 1998,

8 Kontrolní seznamy globalizace Toto téma uádí přehled šech kontrolních seznamů, které jsou uedeny u těchto stránek. Kontrolní seznamy jsou užitečné připomínky toho, co musíte brát úahu při torbě globálních aplikací a práci s nimi. Výoj globálních aplikací Globální aplikace jsou aplikace, které mají podporu národního jazyka. Podpora národního jazyka umožňuje užiatelům zadat, uložit, načíst, ytisknout a zobrazit data jazyce dle lastního ýběru. Podpora národního jazyka také umožňuje, aby užiatelé iděli a zadáali data, příkazy, náznaky, zpráy a dokumentaci požadoaném jazyce a e formátech, které odpoídají jejich kulturním zyklostem. Ačkoli aše důody mohou být jiné, zniká ětšina internacionalizoaných aplikací proto, že: Trh požaduje globální softwaroé produkty, které jsou nímány jako místní. Aplikace se použíá e společenstí, které reprezentuje různé kultury. Rozšiřují se finanční možnosti. Následující odkazy poskytují cenné informace, které byste měli znát nazačátku procesu ýoje: Výoj globálních aplikací: cíle a procesy Nárh globálních aplikací Doporučení pro programátory při nárhu globálních aplikací Dodání globalizoaných aplikací Další informace Informace o tom, jak pracoat s různými typy dat globálním prostředí, uádí téma Práce s daty globalizoaných aplikacích. Cíle a procesy Dříe než začnete inestoat sůj čas a peníze do ýoje globálních aplikací, bude pro ás prospěšný proces plánoání, při němž budete mít příležitost zážit, jak účelně a efektině posloužit globálním užiatelům. Následující témata ám pomohou takoý plán yinout: Cíle ýoje Proces průzkumu trhu Proces ýoje Proces dokumentace Proces překladu Proces testoání Proces balení a instalace Proces údržby aplikace Cíle ýoje globalizace Toto téma ám může pomoci při plánoání a ytáření aplikací pro mezinárodní použití. Doporučení tomto tématu předpokládají, že sledujete tyto základní cíle: Vytořit aplikaci efektině. Vytořit aplikaci s minimálními náklady. Můžete proést dodatečnou úprau stáajících aplikací za účelem globalizace nebo ytořit noé aplikace naržené pro globalizaci. Nárh aplikace pro globalizaci je šak obykle méně nákladný než dodatečná úpraa stáající aplikace. Zajistit, aby nárh aplikace nekolidoal se současným nebo plánoaným nárhem jiných internacionalizoaných aplikací. Při ytáření aplikací s podporou národního jazyka musíte naplánoat nebo realizoat tyto úlohy: 2 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

9 Narhnout funkce, které jsou citlié na národní jazyky. Zajistit podporu různých typů hardwaroé podpory. Přeložit textoá data e aší aplikaci. Zpřístupnit aši aplikaci celosětoém měřítku. Proces plánoání ýoje globalizace Globální aplikace by měla být dobře naplánoána již nejrannějších fázích, má-li se ušetřit čas, práce i peníze. Nemělo by být nutné překompiloáat programy ani znou balit datoé objekty. Od ašeho produktu se šak může yžadoat, aby použíal různé datoé objekty záislosti na ámi použíané erzi jazyka. Měli byste mít jednu sadu programoého kódu a podle potřeby různé sady kódu záislého na textu a kulturních zyklostech. Při plánoání globální aplikace zažte následující procesy. Průzkum trhu. Výoj. Dokumentace. Překlad. Testoání. Balení a instalace. Údržba aplikace. Proces průzkumu trhu Nejdůležitějším faktorem při každém rozhodoání je to, že íte, pro koho sé aplikace narhujete a yíjíte. Abyste dokázali odpoědět na tuto otázku, položte sobě i sým potenciálním zákazníkům následující typy otázek. Jaké jsou mé dnešní a zítřejší cíle na trhu? Odpoěď na tuto otázku se ýrazně liší podle toho, zda sůj tržní prostor definujete různých zemích, nebo pouze oblasti, kde se mluí aším jazykem, nebo zda chcete zahrnout země, nichž se mluí jinými jazyky. Pokud například ytáříte aplikaci jazyce založeném na latince, zýší se složitost aplikace, když se rozhodnete zahrnout země použíající jazyky, které na latince založené nejsou, např. hebrejštinu, čínštinu nebo japonštinu. Složitost aplikace zrůstá, neboť se musíte nějakým způsobem ypořádat s nekompatibilními znakoými sadami a komplikoanějšími metodami zadáání dat. Kromě jazykoých problémů je třeba zážit ještě další oblasti. Musíte chápat kulturu, zyklosti, způsoby podnikání a prání aspekty cíloého trhu. Chcete-li se pro sé zákazníky stát přijatelným obchodním partnerem, proniknout na jejich trh a podporoat je jejich zemích, je nezbytné, abyste porozuměli jejich žiotnímu stylu. Tyto faktory mohou olinit: Schopnosti, které potřebujete (technické a kulturní znalosti, jazyk, práo). Prostředí, která je třeba brát úahu. Struktura aší společnosti a organizace podpory. Váš ztah k jiným společnostem. Prostředky, které potřebujete (lidi, čas a peníze). Kdo jsou užiatelé mé aplikace? Musíte porozumět požadakům, které budou mít budoucí užiatelé aší aplikace. Například, chtějí: Pracoat s oddělenými databázemi pro různé jazyky? Globalizace operačního systému OS/400 3

10 Pracoat se sdílenou databází pro šechny jazyky? Vyměňoat si nebo konsolidoat data? Pracoat s různými jazyky záislosti na koncoém užiateli, společnosti nebo zákaznících společnosti? Použíat databázoé nástroje pro koncoé užiatele za účelem jejich lastních dotazů do aplikační databáze? Všechny tyto faktory mohou olinit nárh, pro který se rozhodnete, způsob, jakým bude aše aplikace schopná přepínat z prostředí jednoho jazyka na jiný, a jak se bude proádět prezentace a konerze dat. Jak elká podpora globalizace je nezbytná? Když pochopíte požadaky ašich zákazníků a jejich koncoých užiatelů, můžete přistoupit k rozhodoání, jaký druh informací citliých na národní zyklosti musíte uchoáat a udržoat, jaký budete použíat typ prezentace dat, které části musíte přeložit a do jaké míry má být aše aplikace schopná integrace do jiných prostředí. Jaké jsou náklady na tuto práci? Chcete-li odhadnout očekáaný ýnos, proeďte analýzu míst, která jste si zolili jako cíloý trh. Když už znáte požadaky, měli byste být schopni určit nezbytnou práci a náklady. Na základě této částky budete moci poronat náklady a očekáaný ýnos. Co je nákladnější, přímé umožnění podpory aplikaci nebo dodatečné upraoání aplikace? Počáteční náklady na naržení aplikace tak, aby umožňoala podporu národního jazyka, mohou být yšší. Uědomte si šak, že kroky takoého nárhu jsou íce založeny na normálních staebnicoých metodách nárhu odíjejících se od aktuálních dat, které zyšují kalitu aší aplikace dokonce i bez aktiace podpory národního jazyka. Jelikož dobrý nárh pomáhá lidem pochopit a popsat aplikační systém, bude mít zajištěnu jistou náratnost aší inestice. Dobrý nárh umožňuje zýšit produktiitu ýoje i údržby. Další ýhoda spočíá tom, že aplikaci narhnete a implementujete pouze jednou, dokonce i pro mnoho různých jazykoých erzí. Ve sronání s dodatečným upraoáním existující aplikace je ýrazně lenější plánoat a narhoat podporu od samého začátku. Proces ýoje Dříe než budete připraeni na ýoj aplikací podporujících národního prostředí, přemýšlejte o těchto otázkách, chcete-li, aby aše práce byla úspěšná. Školení pro ýoj internacionalizoaných aplikací Máte-li úmyslu yíjet aplikace podporující národní prostředí, měli byste uažoat o dalším počátečním školení. Dále jsou uedena důležitá témata ke studiu: Všeobecné pojmy globalizace. Podpora globalizace dostupná operačním systému OS/400. Podpora dostupná jiných systémech a aplikacích, s nimiž aše aplikace spolupracuje. Izolace různých částí aplikace. Prezentace dat odpoídající konencím dané kultury. Nárh a kódoání částí s textoými daty. Proces překladu. Integrace produktu a systému. Balení, instalace a nastaení. Podpora a údržba produktu. 4 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

11 Na základě náodů pro podporu globalizace připrate nejpre prototyp aplikace a otestujte zolený způsob implementace aplikace e ašem specifickém prostředí. Potom zahrňte náody pro podporu globalizace do obecných procesů, zásad a standardů ýoje sých aplikací. Implementace internacionalizoaných aplikací Při implementaci internacionalizoané aplikace je nejdůležitějším cílem ytořit pouze jednu sadu proáděného kódu. Musíte důsledně rozlišoat mezi proáděným kódem a textoými daty. Je nanejýš důležité, abyste zolený přístup standardizoali celé aplikaci. Pracujte s konencemi pojmenoání, které jsou jedinečné a jasně definoané. Chcete-li pochopit a udržet tyto informace aplikaci, zacházejte s parametry olanými z programu důsledným způsobem. Proces dokumentace Dokumentace by měla poskytoat informace koncoým užiatelům aplikačního systému jejich lastním jazyce. Dokumentace by také měla zahrnoat informace o instalaci, nastaení a o úpraách pro koncoého užiatele, systémoého operátora a spráce systému aplikací. Užiatelská dokumentace by měla mít formu textoých dat, která lze snadno překládat. Kdykoli je to možné, kombinujte informace online nápoědy a užiatelské dokumentace, abyste omezili množstí textu k překladu. Aplikace by měla ytořit případné příklady zobrazení nebo rozržení tisku a zahrnout je do dokumentace. Proces překladu Překlad textoých dat je časoě elmi náročný proces. Textoá data by měli mít překladatelé k dispozici ranné fázi ýoje, i když kód ještě není stabilní. Při plánoání překladu uažte následující oblasti: Fyzické ybaení Každý překladatel by měl mít ybaení, které je kompatibilní s překládaným jazykem. Obrazoky i kláesnice by měly mít eškeré charakteristiky potřebné pro překlad a na kláesnicích by mělo být možné psát překládaný text. Překladatelské nástroje Poskytněte překladatelům nástroje, které zyšují produktiitu a zabraňují překladu netextoých dat aplikace. Když se rozhodujete o nákupu nebo ýoji překladatelského nástroje, měli byste zajistit tyto lastnosti. Editor, jenž poskytuje schopnost zobrazit obrazoky, které se budou ukazoat koncoému užiateli, a schopnost překládat textoá data systému, přičemž jsou chráněny ty části aplikace, které nejsou textoými daty. Editor by měl také zahrnoat funkce snímání, nahrazení, yhledání, kopíroání, přesouání a ýmazu. Funkce sloníku, která zajišťuje konzistenci použíaných slo a frází rámci celého produktu. Proces oěření, jímž se kontrolují chyby překladu, které by mohly způsobit nespráné fungoání aplikace. Funkce začlenění, která umožňuje začlenit přeložený text do noé erze půodního textu. Díky této funkci je možné překládat pouze noý text, což ede k úsporám času i práce. Funkce tisku pro účely oěření. Školení překladatelů Důležitým faktorem je seznámení překladatelů s produktem, který překládají, a také s nástroji, které k překladu použíají. Proces překladu neznamená nahrazoat jedno sloo druhým, ale je to ytáření pojmů jiném jazyce. Pokud překladatel zná překládaný produkt, bude záěru tento produkt srozumitelnější pro koncoého užiatele. Z toho yplýá, že by měly být předem pečliě naplánoány časoé i finanční prostředky pro školení překladatelů. Globalizace operačního systému OS/400 5

12 Náody a pokyny týkající se překladů Chcete-li zajistit spráný překlad, měli byste překladatelům poskytnout náody a pokyny pro překlad. Pokud se má například spráně přeložit chyboá zpráa, je důležité ědět, jakém kontextu se tato zpráa zobrazuje. V tomto směru může překladatelům pomoci také poznámka uádějící, jaká chyba zpráu způsobila. Překladatelský sloník zláštních ýznamů Chcete-li zajistit přesný překlad, použíejte terminologii založenou na definicích e standardních, běžně dostupných slonících. Pokud aplikace použíá ýrazy, které se běžných slonících neyskytují, nebo ýrazy, jejichž použití se liší od standardních definic, dejte překladatelům k dispozici sloník těchto nestandardních ýrazů. Ve ašich aplikacích se yhněte použíání zkratek a akronymů. Pokud je musíte použíat, definujte je e sloníku zláštních ýznamů. Uědomte si, že zkratky a akronymy, které jsou zřejmé e ašem jazyku, nemusí být jasné jiném jazyku. Proces testoání Testoání produktu podporujícího globalizaci by se mělo proádět etřech fázích: 1. Testoání proáděného kódu. Proáděný kód byseměl testoat prostředí podporujícím globalizaci, aby bylo možné zkontroloat šechny možné kombinace záislé na jazyku. Překladatelé by neměli testoat funkčnost produktu. 2. Kontrola textoých dat. Textoá data by se měla testoat z hlediska spránosti překladu a konzistence rámci celého produktu. 3. Integrace proáděného kódu a textoých dat. Po odděleném otestoání textoých dat i proáděného kódu by se měl proést integrační test, na jehož základě se zjistí, zda aplikace bere úahu šechna zpracoání záislá na globalizaci a zda překlad textoých dat nezpůsobil nespráné fungoání produktu. Pokud se aše aplikace bude proozoat mezinárodních nebo ícejazyčných systémech, měli byste naplánoat zláštní test, který by zahrnoal íce sad textoých dat. Proces balení a instalace Při balení aplikací berte úahu proáděný kód, přeložená textoá data a instalační dokumenty. Dále ám předkládáme nárhy pro usnadnění balení a instalace aší aplikace: Proáděný kód a textoá data uchoáejte odděleně. Textoá data zabalte tak, aby zákazníci obdrželi pouze data těch jazycích, které si objednali. (Pokud by byla šem zákazníkům posílána textoá data e šech jazycích, edlo by to k plýtání systémoými prostředky a k problémům s údržbou.) Poskytněte dokumentaci s yčerpáajícím popisem instalace (přeloženou do jazyka známého osobě, která bude produkt instaloat), abyste předešli zbytečným problémům ze strany operátora a abyste hned na začátku nezbudili mylný dojem, že aplikace není spolehliá. Dokumentace k instalaci by měla pokrýat tyto oblasti: Cojepotřeba k instalaci a spuštění aplikace, např. hardwaroé a softwaroé požadaky. Jak instaloat aplikaci a jak postupoat, když se yskytnou chyby. Jaké změny je třeba proést s ohledem na: - Definice podsystémů. - Popisy zařízení. - Užiatelské profily. - Systémoé hodnoty. - Seznamy knihoen. Jaká jsou omezení aplikace? 6 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

13 Proces údržby aplikace Při plánoání údržby ícejazyčné aplikace mějte na paměti tyto body: Proáděný kód musí být udržoán odděleně od textoých dat. Tyto oddělené komponenty musí být plně synchronizoány. Přepracoání nárhu jedné komponenty si může yžádat přepracoání druhé komponenty. Při každé změně textoých dat zajistěte, aby byla proedena e šech jazycích, do kterých byla tato data přeložena. Tímto způsobem můžete zajistit jedinou úroeň údržby pro celý produkt. Zajistěte testoání proáděného kódu u každé změny textoých dat, kterou distribuujete. Nárh globálních aplikací Cílem nárhu součástí mezinárodních aplikací je ytořit komponenty, které nezáisle podporují národní jazyky. Podpora jednoho jazyka by neměla být konfliktu s podporou jiného jazyka. Podpora jednoho jazyka by neměla znamenat žádné omezení funkcí produktu jiném jazyce. Vaše aplikace by měla být schopna podporoat několik jazyků současně. Například, podpora jazyka s doubajtoou znakoou sadou (DBCS) by neměla ylučoat podporu jazyků s jednobajtoou znakoou sadou (SBCS). Při instalaci knihoen zažte použití několika knihoen s textoými daty, které je možné dynamicky alokoat pro ladění, balení a doručení. Při ýoji globální aplikace pro serer iseries musíte brát úahu tyto a další otázky jedinečného nárhu, protože budou mít li na to, jak ypracujete a zakódujete aplikaci pro globálního užiatele. Následující témata ymezují rozsah těchto otázek a poskytují užitečná odítka pro to, jak byste měli postupoat: Kontrolní seznam: nárh aplikace Globalizace a lokalizace Uspořádání a architektura aplikace Užiatelská rozhraní Kontrolní seznam: nárh aplikace Následující tabulka poskytuje pokyny, kterými se můžete řídit při torbě aplikace podporující národní prostředí. Vyhouje Nepoužitelné Praidlo Existence určité znakoé sady rámci systému nebo jeho komponent se nesmí předpokládat. Konerze elkých a malých znaků musí být definoatelná u každého jazyka a kódoé stránky. Překrýání (folding) musí být definoatelné u každého jazyka a kódoé stránky. Překrýání je proces, e kterém se znaky, které nemohou být ytištěny nebo zobrazeny na určitém zařízení, nahrazují znaky, které jsou tisknutelné nebo zobrazitelné. Použití grafického znaku k účelům softwaroého řízení nesmí předem zabránit použití stejného znaku textu zprá, menu, náznaků, stupních nebo ýstupních polí. Sada znaků poolených při záznamu dat musí být definoatelná pro systémoého operátora, užiatele nebo pro aplikaci. Grafické symboly a ikony musí být přeložitelné. Všechny znaky na aktiní kódoé stránce musí být přístupné. Části produktu záislé na jazyce musí být kůli snadné modifikaci izoloány od částí, které na jazyce záislé nejsou. Globalizace operačního systému OS/400 7

14 Vyhouje Nepoužitelné Praidlo Nárh produktu musí umožňoat, aby podpora národního jazyka byla u různých komponent produktu zájemně nezáislá. Ve strategických bodech musí být zajištěny ýstupní body pro národní jazyky. Musí být poolena diagnostika. Užiatelůmmusí být k dispozici logická rozržení odlišná od rozržení dané fyzické kláesnice. Všechny texty užiatelského rozhraní a informace pro oládání prezentace musí být izoloány od proáděného kódu. Funkce záislé na délce pole zobrazení a na jeho pozici nebo pouze na pozici tohoto pole, nesmí být narženy tak, aby je olinilo rozšíření textu užiatelského rozhraní. Je nutné zabezpečit metodu, která umožní identifikaci a sledoání panelů a zprá procesu překladu. Musí být pooleno, aby se proměnné poli zobrazení objeily na liboolném místě a liboolném pořadí. Zpráy a jiná zobrazená sloa nebo fráze musí tořit úplné entity a nesmí být tořeny jednotliými sloy nebo frázemi. Zápis příkazů, klíčoých slo nebo odpoědí koncoého užiatele musí být možný bez ohledu na to, zda jde o elká nebo malá písmena. Produkt s funkcemi záislými na národním jazyku musí být naržen tak, aby umožňoal přidání jiných zemí nebo národních jazyků. Nemělo by se předpokládat, že abeceda s malými písmeny je inariantní. Znakoé sady by měl být schopen definoat operátor, užiatel nebo aplikace. Zláštní znaky, četně interpunkce, by měly být definoatelné a nezáislé na programu. Textoé moduly užiatelského rozhraní by měly být samostatném balíku odděleně od proáděného kódu. Globalizace a lokalizace Operační systém OS/400 řídí činnost programů a poskytuje služby, jako je řízení zdrojů, plánoání úloh, řízení stupů a ýstupů a spráa dat. Je naržen tak, aby doplňoal a rozšiřoal schopnosti sererů iseries a byla tak zajištěna plně integroaná podpora pro interaktiní i dákoé aplikace. Řada funkcí operačního systému OS/400 se ztahuje přímo na interaktiní zpracoání dat. Mezi tyto funkce patří: Databázoá podpora, která umožňuje rychlé zpřístupnění aktuálních firemních dat z liboolné praconí stanice. Řízení práce (Work management), která podporuje časoé plánoání zpracoání požadaků od šech užiatelů praconích stanic. Podpora ýoje aplikací, která umožňuje online ýoj a testoání noých aplikačních programů souběžně s normálními proozními (produktiními) činnostmi. Podpora systémoých operací, která umožňuje užiateli odpoědnému za prooz systému proádět úlohy z obrazokoé stanice s yužitím jednoho jazyka CL, který je plně ybaen náznaky a nápoědou pro šechny příkazy. 8 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

15 Podpora nápoědy a indexoého yhledáání, která umožňuje užiatelům yžádat si online informace k široké škále témat. Podpora zpracoání zprá, která umožňuje komunikaci mezi systémem, užiatelem odpoědným za prooz systému, užiateli praconích stanic a programy spouštěnými systému. Podpora zabezpečení, která slouží k ochraně dat a jiných systémoých prostředků před neopráněným přístupem. Kromě těchto funkcí operační systém OS/400 poskytuje podporu národního jazyka. Podpora národního jazyka umožňuje užiatelům zájemně komunikoat se systémem jazyce dle jejich ýběru, přičemž jsou zajištěny ýsledky, které jsou přijatelné z hlediska národních zyklostí. Podpora národního jazyka je tořena děma částmi: globalizací a lokalizací. Globalizace je podpora, která umožňuje aplikaci fungoat e šech jazykoých prostředích, aniž by bylo nutné aplikaci jakkoli měnit. Tento typ nárhu je také znám pod označením umožnění podpory národního jazyka u aplikace. Globalizoaná aplikace, jak je znázorněna na následujícím obrázku, je kulturně neutrální. Na druhou stranu lokalizace umožňuje, aby aplikace fungoala konkrétním jazyku, zemi nebo kultuře. Lokalizace aplikace jde o krok pozadu za globalizací aplikace, jak je to znázorněno na tomto obrázku. Globalizace operačního systému OS/400 9

16 Když je lokalizoaný kód době běhu programu integroán s globalizoaným kódem, jeí se ýsledná aplikace užiateli jako plně podporoaná z hlediska národního jazyka. Prostředí zpracoání definuje, který lokalizační kód se době proádění programu zkombinuje s globalizoaným kódem, jak je to uedeno na následujícím obrázku. 10 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

17 Uspořádání a architektura aplikace Při nárhu mezinárodní aplikace uažujte o tom, jak organizoat a členit aplikaci tak, aby mohla být použita mezinárodním prostředí. Předeším uažte následující strategie: Na odpoídajících místech oddělte programoé moduly. Přidělte částem aplikace jména hodná pro ícejazyčné prostředí. Kdykoli je to možné, informujte se tématu specifikace. Při práci s definicemi databáze zajistěte, aby ícenásobné sady logických souborů byly samostatných knihonách. Následující obrázek ukazuje doporučený způsob, jak organizoat části aší aplikace. Globalizace operačního systému OS/400 11

18 Oddělení modulů programu: Z ašeho spouštěného kódu můžete oddělit části záislé na kulturních zyklostech a můžete nastait kulturně záislé prostředí. K tomu účelu můžete yužít systémoé hodnoty, užiatelské profily, atributy úloh a atributy objektů. V případě, že není možné oddělit části s národním jazykem a části záislé na kulturních zyklostech od proáděného kódu, musíte umožnit ýstupy nebo olání národního jazyka na šech místech, kde jsou požadoány funkce záislé na podpoře národního jazyka. Na následujícím obrázku je znázorněn ýstup národního jazyka. 12 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

19 Jména částí aplikace: Chcete-li aplikace aktioat pro různé jazyky a země, měly by aše konence pojmenoání brát úahu prostředí cíloých systémů. Použíejte znaky, které jsou e šech cíloých prostředích dostupné, dají se zobrazit a ytisknout. Použíejte pouze znaky inariantní znakoé sady, kdykoli budete uádět jména: knihoen databázoých souborů souborů zařízení (obrazoky nebo tiskárny) panelů nápoědy souborů zprá užiatelských příkazů programů formátů záznamu polí Všechny ostatní znaky buď mají jiný ýznam, nebo nemusí být na kláesnici k dispozici. Chcete-li ytořit mezinárodně použitelnou aplikaci, musíte objekty aplikace rozdělit na souisející části, tj. textoá a netextoá data. Vaše konence pojmenoání by měly být schopny obě tyto části rozlišit. Také byste měli být schopni rozeznáat textoá data různých jazycích. Toho můžete dosáhnout tak, že rozdělíte objekty do samostatných knihoen. Scénář: konence pojmenoání knihoen Konence pojmenoání ašich knihoen by mohla ypadat takto: AAATTTLLL kde: AAA je identifikace aplikace, TTT je typ objektů a LLL je kód jazyka. Konence pojmenoání umožňuje, abyste seskupili šechny knihony náležící k aplikaci, protože mají na začátku jedinečný identifikátor (AAA). Druhá část (TTT) ám umožňuje rozeznáat různé druhy objektů: Textoá data zobrazoací soubory tiskoé soubory Globalizace operačního systému OS/400 13

20 soubory zprá panely nápoědy užiatelský příkaz hodnoty záislé na kulturních zyklostech databázoé soubory s informacemi a specifikacemi citliými na podporu národního jazyka programoé moduly záislé na podpoře národního jazyka Netextoá data programy Data databázoé soubory Třetí část (LLL) ám umožňuje zadat erzi národního jazyka pro šechny části textoých dat. Tak můžete různých knihonách použíat stejná jména pro objekty různých erzí národního jazyka. Váš program je schopen při zpracoání úlohy použíat různé objekty pouhým odpoídajícím přeronáním seznamu knihoen. Výchozí seznam knihoen může být přezat z popisu úlohy. Noý seznam knihoen můžete ypracoat uedením seznamu knihoen parametru INLLIBL příkazu CRTJOBD (Vytoření popisu úlohy) nebo příkazu CHGJOBD (Změna popisu úlohy) u existujícího popisu úlohy. Následující obrázek ukazuje takoý příklad. 14 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

21 Specifikace odkazů: Všechna aše pole nejdříe definujte souboru odkazů na pole rámci aší aplikace a dle potřeby na ně ytořte odkazy: e specifikacích databází, e specifikacích souborů zařízení a programech napsaných e yšších programoacích jazycích. Tato metoda ám umožní jednou definoat specifikace polí a pak je znou použíat. Pokud potřebujete rozlišoat mezi stejným polem různých zdrojích, můžete je přejmenoat nebo kalifikoat. Kdykoli potřebujete změnit definici specifického pole, stačí pouze změnit atributy daného pole souboru odkazů na pole a znou ytořit objekty. Změny se pak uplatní na šech místech, kde se dané pole použíá. Například: A REF(jméno-ref-souboru-polí) A R record A field R line pos nebo A field R line pos REFFLD(jméno-ref-pole) Definice databáze: Definujete soubor k zadání určitých skutečností a tyto specifikace se pak použijí u databázoých souborů. Následuje několik příkladů takoých specifikací: Text popisu objektu souboru. Text komentáře (klíčoé sloo TEXT) u popisu formátů záznamů a polí. Záhlaí sloupce (klíčoé sloo COLHDG) u popisu polí. Formát data a času a příslušné odděloače. Třídicí posloupnost. Identifikátor jazyka. Text popisu objektu ukazují šechny databázoé nástroje, jako například produkt DB2 (R) UDB for iseries SQL, iseries Access a obslužný program datoých souborů (DFU), na obrazoce ýběr souboru. Záhlaí sloupce ukazují databázoé nástroje na obrazoce definice ýstupního pole. Záhlaí sloupce použíá také pomůcka pro nárh obrazoky (SDA) a obslužný program pro rozržení sesta (RLU) jako narhoaný text náznaku pole nebo záhlaí. Řízení dat pracuje s poli typu datum a čas e formátu zadaném době ytoření souboru, pokud aše aplikace nebo databázoý nástroj neproádí konerzi, která by je přeáděla podle ašeho požadaku nebo potřeb úlohy. Když chcete šechny tyto informace předložit souladu s jazykem a kulturními zyklostmi užiatele, musíte ytořit několik sad logických souborů samostatných knihonách. Spolu s přeloženým textem můžete specifikoat odlišný formát data a času nebo jinou třídicí posloupnost a nechat řízení dat, aby proedlo konerze. Podobná technika se může použít také u numerických polí data (pokud nejsou pakoaná), pomocí funkce podřetězce (SST). Užiatel může k datům přistupoat jen prostřednictím označených logických pohledů. Když definujete logické soubory s různou třídicí posloupností, yarujte se použití jedinečného indexu u tabulky se sdílenou ahou. Ačkoli je to možné, jedinečný index brání použití kláes, které se liší jenom znaky se stejnou ahou. Scénář tématu Jména částí aplikace ukazuje příklad použití různých sad logických souborů u různých užiatelů. Užiatelská rozhraní Užiatelské rozhraní je součástí softwaroého produktu, kterou lastně idí áš zákazník. Užiatelské rozhraní může zahrnoat grafickou úprau obrazoek nebo tiskoých ýstupů, zobrazené nebo tištěné texty, příkazy, online nápoědu a zpráy. Je to také ta část softwaroého produktu, kterou je třeba přeložit nebo změnit dle kulturních odlišností, pokud mají produkt použíat užiatelé z jiných zemí. Globalizace operačního systému OS/400 15

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture

Skripta. Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture. Revit Architecture Revit Architecture Skripta Informační model budovy v aplikaci Revit Architecture Simon Greenwold, březen 2004; verzi z let 2005 2007 redigoval David Driver www.autodesk.cz/revitarchitecture www.xanadu.cz/revit

Více

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práva vyhrazena. Obsah Část

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

e GR..ó..D..ó.. KyZe D. Dent O'REIl.Ly Předmluva Wietse Venema

e GR..ó..D..ó.. KyZe D. Dent O'REIl.Ly Předmluva Wietse Venema e GR..ó..D..ó.. O'REIl.Ly KyZe D. Dent Předmluva Wietse Venema Kyle D. Dent Postfix kompletní průvodce Přeložil Ludvik Roubíček Z anglického originálu "Postfix: The Definitive Guide", vydaného v roce 2004

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více