ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)"

Transkript

1 ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací)

2

3 ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací)

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Všechna práa yhrazena.

5 Obsah Globalizace operačního systému OS/ Výoj globálních aplikací Cíle a procesy Nárh globálních aplikací Doporučení pro programátory při nárhu globálních aplikací Dodání globalizoaných aplikací Copyright IBM Corp. 1998, 2002 iii

6 i iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

7 Globalizace operačního systému OS/400 Vzhledem k tomu, že firmy zařazují elektronický obchod mezi základní podnikoé procesy globálním měřítku, mohou jejich budoucí i zaedení zákazníci a aktiní partneři yužít skutečnosti, že díky globalizaci softwaru se zyšují jejich příjmy a snižují jejich ýdaje. Mohou také zlepšit komunikaci se zákazníky a zýšit úspory. Globalizoaný software ám poskytuje tyto ýhody: Zýšenou spokojenost zákazníků, která může podpořit prodej. Zdokonalení komunikace zákaznické podpory. Zdokonalené šíření globálních informací. Lepší náratnost inestic do informačních technologií (IT). Tyto informace ukazují, jak: Vytořit aplikaci efektině a za minimální náklady. Proést doplňkoou úprau stáajících aplikací pro globalizaci a ytořit noé aplikace narhoané pro globalizaci. Nárh aplikace pro globalizaci je šak obykle méně nákladný než dodatečná úpraa stáající aplikace. Zajistit, aby nárh aplikace nekolidoal se současným nebo plánoaným nárhem jiných internacionalizoaných aplikací. Tyto stránky poskytují jediný zdroj informací, které potřebujete k ypracoání aplikací pro národní a mezinárodní užiatele. Můžete si také yhledat informace o tom, co je noého tomto ydání a jak si můžete ytisknout toto téma. Přehled globalizace Toto téma popisuje, jak byla globalizace implementoána operačním systému OS/400 (R), a zahrnuje témata popisující pro globalizaci typické hodnoty systému a další témata, která popisují způsob podpory globalizace prostřednictím služeb a funkcí operačním systému OS/400. Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400 Toto téma popisuje kroky, které musíte podniknout, abyste řádně nainstaloali a konfiguroali erzi národního jazyka operačním systému OS/400, od ýběru a instalace hardwaru, instalace softwaru a konfiguroání ašeho prostředí, aby fungoalo globalizoaném nastaení. Tyto informace můžete použít při instalaci lastních sererů a zásady můžete uplatnit při ýoji aplikací pro zákazníky, kteří si operačním systému OS/400 instalují erzi lastního národního jazyka. Výoj globálních aplikací Toto téma poskytuje náody pro nárh, ýoj a dodáku globalizoaných aplikací: Nárh funkcí, které jsou citlié na národní jazyky. Podporoání různých typů hardwaroé podpory. Překlad textoých dat e aší aplikaci. Zpřístupnění aší aplikace celosětoém měřítku. Práce s daty globalizoaných aplikacích Toto téma popisuje, jakým způsobem umožňuje operační systém OS/400 pracoat s daty globalizoaném prostředí. Tyto stránky zahrnují témata popisující data Unicode a UCS-2, čínský standard GB18030, jak použíat CCSID při důsledné integraci ícejazyčného prostředí a jak použíat obousměrná data, data DBCS a lokality. Referenční informace o globalizaci Toto téma poskytuje podrobné podpůrné informace k pojmům a úkolům probíraným kategorii globalizace. Copyright IBM Corp. 1998,

8 Kontrolní seznamy globalizace Toto téma uádí přehled šech kontrolních seznamů, které jsou uedeny u těchto stránek. Kontrolní seznamy jsou užitečné připomínky toho, co musíte brát úahu při torbě globálních aplikací a práci s nimi. Výoj globálních aplikací Globální aplikace jsou aplikace, které mají podporu národního jazyka. Podpora národního jazyka umožňuje užiatelům zadat, uložit, načíst, ytisknout a zobrazit data jazyce dle lastního ýběru. Podpora národního jazyka také umožňuje, aby užiatelé iděli a zadáali data, příkazy, náznaky, zpráy a dokumentaci požadoaném jazyce a e formátech, které odpoídají jejich kulturním zyklostem. Ačkoli aše důody mohou být jiné, zniká ětšina internacionalizoaných aplikací proto, že: Trh požaduje globální softwaroé produkty, které jsou nímány jako místní. Aplikace se použíá e společenstí, které reprezentuje různé kultury. Rozšiřují se finanční možnosti. Následující odkazy poskytují cenné informace, které byste měli znát nazačátku procesu ýoje: Výoj globálních aplikací: cíle a procesy Nárh globálních aplikací Doporučení pro programátory při nárhu globálních aplikací Dodání globalizoaných aplikací Další informace Informace o tom, jak pracoat s různými typy dat globálním prostředí, uádí téma Práce s daty globalizoaných aplikacích. Cíle a procesy Dříe než začnete inestoat sůj čas a peníze do ýoje globálních aplikací, bude pro ás prospěšný proces plánoání, při němž budete mít příležitost zážit, jak účelně a efektině posloužit globálním užiatelům. Následující témata ám pomohou takoý plán yinout: Cíle ýoje Proces průzkumu trhu Proces ýoje Proces dokumentace Proces překladu Proces testoání Proces balení a instalace Proces údržby aplikace Cíle ýoje globalizace Toto téma ám může pomoci při plánoání a ytáření aplikací pro mezinárodní použití. Doporučení tomto tématu předpokládají, že sledujete tyto základní cíle: Vytořit aplikaci efektině. Vytořit aplikaci s minimálními náklady. Můžete proést dodatečnou úprau stáajících aplikací za účelem globalizace nebo ytořit noé aplikace naržené pro globalizaci. Nárh aplikace pro globalizaci je šak obykle méně nákladný než dodatečná úpraa stáající aplikace. Zajistit, aby nárh aplikace nekolidoal se současným nebo plánoaným nárhem jiných internacionalizoaných aplikací. Při ytáření aplikací s podporou národního jazyka musíte naplánoat nebo realizoat tyto úlohy: 2 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

9 Narhnout funkce, které jsou citlié na národní jazyky. Zajistit podporu různých typů hardwaroé podpory. Přeložit textoá data e aší aplikaci. Zpřístupnit aši aplikaci celosětoém měřítku. Proces plánoání ýoje globalizace Globální aplikace by měla být dobře naplánoána již nejrannějších fázích, má-li se ušetřit čas, práce i peníze. Nemělo by být nutné překompiloáat programy ani znou balit datoé objekty. Od ašeho produktu se šak může yžadoat, aby použíal různé datoé objekty záislosti na ámi použíané erzi jazyka. Měli byste mít jednu sadu programoého kódu a podle potřeby různé sady kódu záislého na textu a kulturních zyklostech. Při plánoání globální aplikace zažte následující procesy. Průzkum trhu. Výoj. Dokumentace. Překlad. Testoání. Balení a instalace. Údržba aplikace. Proces průzkumu trhu Nejdůležitějším faktorem při každém rozhodoání je to, že íte, pro koho sé aplikace narhujete a yíjíte. Abyste dokázali odpoědět na tuto otázku, položte sobě i sým potenciálním zákazníkům následující typy otázek. Jaké jsou mé dnešní a zítřejší cíle na trhu? Odpoěď na tuto otázku se ýrazně liší podle toho, zda sůj tržní prostor definujete různých zemích, nebo pouze oblasti, kde se mluí aším jazykem, nebo zda chcete zahrnout země, nichž se mluí jinými jazyky. Pokud například ytáříte aplikaci jazyce založeném na latince, zýší se složitost aplikace, když se rozhodnete zahrnout země použíající jazyky, které na latince založené nejsou, např. hebrejštinu, čínštinu nebo japonštinu. Složitost aplikace zrůstá, neboť se musíte nějakým způsobem ypořádat s nekompatibilními znakoými sadami a komplikoanějšími metodami zadáání dat. Kromě jazykoých problémů je třeba zážit ještě další oblasti. Musíte chápat kulturu, zyklosti, způsoby podnikání a prání aspekty cíloého trhu. Chcete-li se pro sé zákazníky stát přijatelným obchodním partnerem, proniknout na jejich trh a podporoat je jejich zemích, je nezbytné, abyste porozuměli jejich žiotnímu stylu. Tyto faktory mohou olinit: Schopnosti, které potřebujete (technické a kulturní znalosti, jazyk, práo). Prostředí, která je třeba brát úahu. Struktura aší společnosti a organizace podpory. Váš ztah k jiným společnostem. Prostředky, které potřebujete (lidi, čas a peníze). Kdo jsou užiatelé mé aplikace? Musíte porozumět požadakům, které budou mít budoucí užiatelé aší aplikace. Například, chtějí: Pracoat s oddělenými databázemi pro různé jazyky? Globalizace operačního systému OS/400 3

10 Pracoat se sdílenou databází pro šechny jazyky? Vyměňoat si nebo konsolidoat data? Pracoat s různými jazyky záislosti na koncoém užiateli, společnosti nebo zákaznících společnosti? Použíat databázoé nástroje pro koncoé užiatele za účelem jejich lastních dotazů do aplikační databáze? Všechny tyto faktory mohou olinit nárh, pro který se rozhodnete, způsob, jakým bude aše aplikace schopná přepínat z prostředí jednoho jazyka na jiný, a jak se bude proádět prezentace a konerze dat. Jak elká podpora globalizace je nezbytná? Když pochopíte požadaky ašich zákazníků a jejich koncoých užiatelů, můžete přistoupit k rozhodoání, jaký druh informací citliých na národní zyklosti musíte uchoáat a udržoat, jaký budete použíat typ prezentace dat, které části musíte přeložit a do jaké míry má být aše aplikace schopná integrace do jiných prostředí. Jaké jsou náklady na tuto práci? Chcete-li odhadnout očekáaný ýnos, proeďte analýzu míst, která jste si zolili jako cíloý trh. Když už znáte požadaky, měli byste být schopni určit nezbytnou práci a náklady. Na základě této částky budete moci poronat náklady a očekáaný ýnos. Co je nákladnější, přímé umožnění podpory aplikaci nebo dodatečné upraoání aplikace? Počáteční náklady na naržení aplikace tak, aby umožňoala podporu národního jazyka, mohou být yšší. Uědomte si šak, že kroky takoého nárhu jsou íce založeny na normálních staebnicoých metodách nárhu odíjejících se od aktuálních dat, které zyšují kalitu aší aplikace dokonce i bez aktiace podpory národního jazyka. Jelikož dobrý nárh pomáhá lidem pochopit a popsat aplikační systém, bude mít zajištěnu jistou náratnost aší inestice. Dobrý nárh umožňuje zýšit produktiitu ýoje i údržby. Další ýhoda spočíá tom, že aplikaci narhnete a implementujete pouze jednou, dokonce i pro mnoho různých jazykoých erzí. Ve sronání s dodatečným upraoáním existující aplikace je ýrazně lenější plánoat a narhoat podporu od samého začátku. Proces ýoje Dříe než budete připraeni na ýoj aplikací podporujících národního prostředí, přemýšlejte o těchto otázkách, chcete-li, aby aše práce byla úspěšná. Školení pro ýoj internacionalizoaných aplikací Máte-li úmyslu yíjet aplikace podporující národní prostředí, měli byste uažoat o dalším počátečním školení. Dále jsou uedena důležitá témata ke studiu: Všeobecné pojmy globalizace. Podpora globalizace dostupná operačním systému OS/400. Podpora dostupná jiných systémech a aplikacích, s nimiž aše aplikace spolupracuje. Izolace různých částí aplikace. Prezentace dat odpoídající konencím dané kultury. Nárh a kódoání částí s textoými daty. Proces překladu. Integrace produktu a systému. Balení, instalace a nastaení. Podpora a údržba produktu. 4 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

11 Na základě náodů pro podporu globalizace připrate nejpre prototyp aplikace a otestujte zolený způsob implementace aplikace e ašem specifickém prostředí. Potom zahrňte náody pro podporu globalizace do obecných procesů, zásad a standardů ýoje sých aplikací. Implementace internacionalizoaných aplikací Při implementaci internacionalizoané aplikace je nejdůležitějším cílem ytořit pouze jednu sadu proáděného kódu. Musíte důsledně rozlišoat mezi proáděným kódem a textoými daty. Je nanejýš důležité, abyste zolený přístup standardizoali celé aplikaci. Pracujte s konencemi pojmenoání, které jsou jedinečné a jasně definoané. Chcete-li pochopit a udržet tyto informace aplikaci, zacházejte s parametry olanými z programu důsledným způsobem. Proces dokumentace Dokumentace by měla poskytoat informace koncoým užiatelům aplikačního systému jejich lastním jazyce. Dokumentace by také měla zahrnoat informace o instalaci, nastaení a o úpraách pro koncoého užiatele, systémoého operátora a spráce systému aplikací. Užiatelská dokumentace by měla mít formu textoých dat, která lze snadno překládat. Kdykoli je to možné, kombinujte informace online nápoědy a užiatelské dokumentace, abyste omezili množstí textu k překladu. Aplikace by měla ytořit případné příklady zobrazení nebo rozržení tisku a zahrnout je do dokumentace. Proces překladu Překlad textoých dat je časoě elmi náročný proces. Textoá data by měli mít překladatelé k dispozici ranné fázi ýoje, i když kód ještě není stabilní. Při plánoání překladu uažte následující oblasti: Fyzické ybaení Každý překladatel by měl mít ybaení, které je kompatibilní s překládaným jazykem. Obrazoky i kláesnice by měly mít eškeré charakteristiky potřebné pro překlad a na kláesnicích by mělo být možné psát překládaný text. Překladatelské nástroje Poskytněte překladatelům nástroje, které zyšují produktiitu a zabraňují překladu netextoých dat aplikace. Když se rozhodujete o nákupu nebo ýoji překladatelského nástroje, měli byste zajistit tyto lastnosti. Editor, jenž poskytuje schopnost zobrazit obrazoky, které se budou ukazoat koncoému užiateli, a schopnost překládat textoá data systému, přičemž jsou chráněny ty části aplikace, které nejsou textoými daty. Editor by měl také zahrnoat funkce snímání, nahrazení, yhledání, kopíroání, přesouání a ýmazu. Funkce sloníku, která zajišťuje konzistenci použíaných slo a frází rámci celého produktu. Proces oěření, jímž se kontrolují chyby překladu, které by mohly způsobit nespráné fungoání aplikace. Funkce začlenění, která umožňuje začlenit přeložený text do noé erze půodního textu. Díky této funkci je možné překládat pouze noý text, což ede k úsporám času i práce. Funkce tisku pro účely oěření. Školení překladatelů Důležitým faktorem je seznámení překladatelů s produktem, který překládají, a také s nástroji, které k překladu použíají. Proces překladu neznamená nahrazoat jedno sloo druhým, ale je to ytáření pojmů jiném jazyce. Pokud překladatel zná překládaný produkt, bude záěru tento produkt srozumitelnější pro koncoého užiatele. Z toho yplýá, že by měly být předem pečliě naplánoány časoé i finanční prostředky pro školení překladatelů. Globalizace operačního systému OS/400 5

12 Náody a pokyny týkající se překladů Chcete-li zajistit spráný překlad, měli byste překladatelům poskytnout náody a pokyny pro překlad. Pokud se má například spráně přeložit chyboá zpráa, je důležité ědět, jakém kontextu se tato zpráa zobrazuje. V tomto směru může překladatelům pomoci také poznámka uádějící, jaká chyba zpráu způsobila. Překladatelský sloník zláštních ýznamů Chcete-li zajistit přesný překlad, použíejte terminologii založenou na definicích e standardních, běžně dostupných slonících. Pokud aplikace použíá ýrazy, které se běžných slonících neyskytují, nebo ýrazy, jejichž použití se liší od standardních definic, dejte překladatelům k dispozici sloník těchto nestandardních ýrazů. Ve ašich aplikacích se yhněte použíání zkratek a akronymů. Pokud je musíte použíat, definujte je e sloníku zláštních ýznamů. Uědomte si, že zkratky a akronymy, které jsou zřejmé e ašem jazyku, nemusí být jasné jiném jazyku. Proces testoání Testoání produktu podporujícího globalizaci by se mělo proádět etřech fázích: 1. Testoání proáděného kódu. Proáděný kód byseměl testoat prostředí podporujícím globalizaci, aby bylo možné zkontroloat šechny možné kombinace záislé na jazyku. Překladatelé by neměli testoat funkčnost produktu. 2. Kontrola textoých dat. Textoá data by se měla testoat z hlediska spránosti překladu a konzistence rámci celého produktu. 3. Integrace proáděného kódu a textoých dat. Po odděleném otestoání textoých dat i proáděného kódu by se měl proést integrační test, na jehož základě se zjistí, zda aplikace bere úahu šechna zpracoání záislá na globalizaci a zda překlad textoých dat nezpůsobil nespráné fungoání produktu. Pokud se aše aplikace bude proozoat mezinárodních nebo ícejazyčných systémech, měli byste naplánoat zláštní test, který by zahrnoal íce sad textoých dat. Proces balení a instalace Při balení aplikací berte úahu proáděný kód, přeložená textoá data a instalační dokumenty. Dále ám předkládáme nárhy pro usnadnění balení a instalace aší aplikace: Proáděný kód a textoá data uchoáejte odděleně. Textoá data zabalte tak, aby zákazníci obdrželi pouze data těch jazycích, které si objednali. (Pokud by byla šem zákazníkům posílána textoá data e šech jazycích, edlo by to k plýtání systémoými prostředky a k problémům s údržbou.) Poskytněte dokumentaci s yčerpáajícím popisem instalace (přeloženou do jazyka známého osobě, která bude produkt instaloat), abyste předešli zbytečným problémům ze strany operátora a abyste hned na začátku nezbudili mylný dojem, že aplikace není spolehliá. Dokumentace k instalaci by měla pokrýat tyto oblasti: Cojepotřeba k instalaci a spuštění aplikace, např. hardwaroé a softwaroé požadaky. Jak instaloat aplikaci a jak postupoat, když se yskytnou chyby. Jaké změny je třeba proést s ohledem na: - Definice podsystémů. - Popisy zařízení. - Užiatelské profily. - Systémoé hodnoty. - Seznamy knihoen. Jaká jsou omezení aplikace? 6 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

13 Proces údržby aplikace Při plánoání údržby ícejazyčné aplikace mějte na paměti tyto body: Proáděný kód musí být udržoán odděleně od textoých dat. Tyto oddělené komponenty musí být plně synchronizoány. Přepracoání nárhu jedné komponenty si může yžádat přepracoání druhé komponenty. Při každé změně textoých dat zajistěte, aby byla proedena e šech jazycích, do kterých byla tato data přeložena. Tímto způsobem můžete zajistit jedinou úroeň údržby pro celý produkt. Zajistěte testoání proáděného kódu u každé změny textoých dat, kterou distribuujete. Nárh globálních aplikací Cílem nárhu součástí mezinárodních aplikací je ytořit komponenty, které nezáisle podporují národní jazyky. Podpora jednoho jazyka by neměla být konfliktu s podporou jiného jazyka. Podpora jednoho jazyka by neměla znamenat žádné omezení funkcí produktu jiném jazyce. Vaše aplikace by měla být schopna podporoat několik jazyků současně. Například, podpora jazyka s doubajtoou znakoou sadou (DBCS) by neměla ylučoat podporu jazyků s jednobajtoou znakoou sadou (SBCS). Při instalaci knihoen zažte použití několika knihoen s textoými daty, které je možné dynamicky alokoat pro ladění, balení a doručení. Při ýoji globální aplikace pro serer iseries musíte brát úahu tyto a další otázky jedinečného nárhu, protože budou mít li na to, jak ypracujete a zakódujete aplikaci pro globálního užiatele. Následující témata ymezují rozsah těchto otázek a poskytují užitečná odítka pro to, jak byste měli postupoat: Kontrolní seznam: nárh aplikace Globalizace a lokalizace Uspořádání a architektura aplikace Užiatelská rozhraní Kontrolní seznam: nárh aplikace Následující tabulka poskytuje pokyny, kterými se můžete řídit při torbě aplikace podporující národní prostředí. Vyhouje Nepoužitelné Praidlo Existence určité znakoé sady rámci systému nebo jeho komponent se nesmí předpokládat. Konerze elkých a malých znaků musí být definoatelná u každého jazyka a kódoé stránky. Překrýání (folding) musí být definoatelné u každého jazyka a kódoé stránky. Překrýání je proces, e kterém se znaky, které nemohou být ytištěny nebo zobrazeny na určitém zařízení, nahrazují znaky, které jsou tisknutelné nebo zobrazitelné. Použití grafického znaku k účelům softwaroého řízení nesmí předem zabránit použití stejného znaku textu zprá, menu, náznaků, stupních nebo ýstupních polí. Sada znaků poolených při záznamu dat musí být definoatelná pro systémoého operátora, užiatele nebo pro aplikaci. Grafické symboly a ikony musí být přeložitelné. Všechny znaky na aktiní kódoé stránce musí být přístupné. Části produktu záislé na jazyce musí být kůli snadné modifikaci izoloány od částí, které na jazyce záislé nejsou. Globalizace operačního systému OS/400 7

14 Vyhouje Nepoužitelné Praidlo Nárh produktu musí umožňoat, aby podpora národního jazyka byla u různých komponent produktu zájemně nezáislá. Ve strategických bodech musí být zajištěny ýstupní body pro národní jazyky. Musí být poolena diagnostika. Užiatelůmmusí být k dispozici logická rozržení odlišná od rozržení dané fyzické kláesnice. Všechny texty užiatelského rozhraní a informace pro oládání prezentace musí být izoloány od proáděného kódu. Funkce záislé na délce pole zobrazení a na jeho pozici nebo pouze na pozici tohoto pole, nesmí být narženy tak, aby je olinilo rozšíření textu užiatelského rozhraní. Je nutné zabezpečit metodu, která umožní identifikaci a sledoání panelů a zprá procesu překladu. Musí být pooleno, aby se proměnné poli zobrazení objeily na liboolném místě a liboolném pořadí. Zpráy a jiná zobrazená sloa nebo fráze musí tořit úplné entity a nesmí být tořeny jednotliými sloy nebo frázemi. Zápis příkazů, klíčoých slo nebo odpoědí koncoého užiatele musí být možný bez ohledu na to, zda jde o elká nebo malá písmena. Produkt s funkcemi záislými na národním jazyku musí být naržen tak, aby umožňoal přidání jiných zemí nebo národních jazyků. Nemělo by se předpokládat, že abeceda s malými písmeny je inariantní. Znakoé sady by měl být schopen definoat operátor, užiatel nebo aplikace. Zláštní znaky, četně interpunkce, by měly být definoatelné a nezáislé na programu. Textoé moduly užiatelského rozhraní by měly být samostatném balíku odděleně od proáděného kódu. Globalizace a lokalizace Operační systém OS/400 řídí činnost programů a poskytuje služby, jako je řízení zdrojů, plánoání úloh, řízení stupů a ýstupů a spráa dat. Je naržen tak, aby doplňoal a rozšiřoal schopnosti sererů iseries a byla tak zajištěna plně integroaná podpora pro interaktiní i dákoé aplikace. Řada funkcí operačního systému OS/400 se ztahuje přímo na interaktiní zpracoání dat. Mezi tyto funkce patří: Databázoá podpora, která umožňuje rychlé zpřístupnění aktuálních firemních dat z liboolné praconí stanice. Řízení práce (Work management), která podporuje časoé plánoání zpracoání požadaků od šech užiatelů praconích stanic. Podpora ýoje aplikací, která umožňuje online ýoj a testoání noých aplikačních programů souběžně s normálními proozními (produktiními) činnostmi. Podpora systémoých operací, která umožňuje užiateli odpoědnému za prooz systému proádět úlohy z obrazokoé stanice s yužitím jednoho jazyka CL, který je plně ybaen náznaky a nápoědou pro šechny příkazy. 8 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

15 Podpora nápoědy a indexoého yhledáání, která umožňuje užiatelům yžádat si online informace k široké škále témat. Podpora zpracoání zprá, která umožňuje komunikaci mezi systémem, užiatelem odpoědným za prooz systému, užiateli praconích stanic a programy spouštěnými systému. Podpora zabezpečení, která slouží k ochraně dat a jiných systémoých prostředků před neopráněným přístupem. Kromě těchto funkcí operační systém OS/400 poskytuje podporu národního jazyka. Podpora národního jazyka umožňuje užiatelům zájemně komunikoat se systémem jazyce dle jejich ýběru, přičemž jsou zajištěny ýsledky, které jsou přijatelné z hlediska národních zyklostí. Podpora národního jazyka je tořena děma částmi: globalizací a lokalizací. Globalizace je podpora, která umožňuje aplikaci fungoat e šech jazykoých prostředích, aniž by bylo nutné aplikaci jakkoli měnit. Tento typ nárhu je také znám pod označením umožnění podpory národního jazyka u aplikace. Globalizoaná aplikace, jak je znázorněna na následujícím obrázku, je kulturně neutrální. Na druhou stranu lokalizace umožňuje, aby aplikace fungoala konkrétním jazyku, zemi nebo kultuře. Lokalizace aplikace jde o krok pozadu za globalizací aplikace, jak je to znázorněno na tomto obrázku. Globalizace operačního systému OS/400 9

16 Když je lokalizoaný kód době běhu programu integroán s globalizoaným kódem, jeí se ýsledná aplikace užiateli jako plně podporoaná z hlediska národního jazyka. Prostředí zpracoání definuje, který lokalizační kód se době proádění programu zkombinuje s globalizoaným kódem, jak je to uedeno na následujícím obrázku. 10 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

17 Uspořádání a architektura aplikace Při nárhu mezinárodní aplikace uažujte o tom, jak organizoat a členit aplikaci tak, aby mohla být použita mezinárodním prostředí. Předeším uažte následující strategie: Na odpoídajících místech oddělte programoé moduly. Přidělte částem aplikace jména hodná pro ícejazyčné prostředí. Kdykoli je to možné, informujte se tématu specifikace. Při práci s definicemi databáze zajistěte, aby ícenásobné sady logických souborů byly samostatných knihonách. Následující obrázek ukazuje doporučený způsob, jak organizoat části aší aplikace. Globalizace operačního systému OS/400 11

18 Oddělení modulů programu: Z ašeho spouštěného kódu můžete oddělit části záislé na kulturních zyklostech a můžete nastait kulturně záislé prostředí. K tomu účelu můžete yužít systémoé hodnoty, užiatelské profily, atributy úloh a atributy objektů. V případě, že není možné oddělit části s národním jazykem a části záislé na kulturních zyklostech od proáděného kódu, musíte umožnit ýstupy nebo olání národního jazyka na šech místech, kde jsou požadoány funkce záislé na podpoře národního jazyka. Na následujícím obrázku je znázorněn ýstup národního jazyka. 12 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

19 Jména částí aplikace: Chcete-li aplikace aktioat pro různé jazyky a země, měly by aše konence pojmenoání brát úahu prostředí cíloých systémů. Použíejte znaky, které jsou e šech cíloých prostředích dostupné, dají se zobrazit a ytisknout. Použíejte pouze znaky inariantní znakoé sady, kdykoli budete uádět jména: knihoen databázoých souborů souborů zařízení (obrazoky nebo tiskárny) panelů nápoědy souborů zprá užiatelských příkazů programů formátů záznamu polí Všechny ostatní znaky buď mají jiný ýznam, nebo nemusí být na kláesnici k dispozici. Chcete-li ytořit mezinárodně použitelnou aplikaci, musíte objekty aplikace rozdělit na souisející části, tj. textoá a netextoá data. Vaše konence pojmenoání by měly být schopny obě tyto části rozlišit. Také byste měli být schopni rozeznáat textoá data různých jazycích. Toho můžete dosáhnout tak, že rozdělíte objekty do samostatných knihoen. Scénář: konence pojmenoání knihoen Konence pojmenoání ašich knihoen by mohla ypadat takto: AAATTTLLL kde: AAA je identifikace aplikace, TTT je typ objektů a LLL je kód jazyka. Konence pojmenoání umožňuje, abyste seskupili šechny knihony náležící k aplikaci, protože mají na začátku jedinečný identifikátor (AAA). Druhá část (TTT) ám umožňuje rozeznáat různé druhy objektů: Textoá data zobrazoací soubory tiskoé soubory Globalizace operačního systému OS/400 13

20 soubory zprá panely nápoědy užiatelský příkaz hodnoty záislé na kulturních zyklostech databázoé soubory s informacemi a specifikacemi citliými na podporu národního jazyka programoé moduly záislé na podpoře národního jazyka Netextoá data programy Data databázoé soubory Třetí část (LLL) ám umožňuje zadat erzi národního jazyka pro šechny části textoých dat. Tak můžete různých knihonách použíat stejná jména pro objekty různých erzí národního jazyka. Váš program je schopen při zpracoání úlohy použíat různé objekty pouhým odpoídajícím přeronáním seznamu knihoen. Výchozí seznam knihoen může být přezat z popisu úlohy. Noý seznam knihoen můžete ypracoat uedením seznamu knihoen parametru INLLIBL příkazu CRTJOBD (Vytoření popisu úlohy) nebo příkazu CHGJOBD (Změna popisu úlohy) u existujícího popisu úlohy. Následující obrázek ukazuje takoý příklad. 14 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

21 Specifikace odkazů: Všechna aše pole nejdříe definujte souboru odkazů na pole rámci aší aplikace a dle potřeby na ně ytořte odkazy: e specifikacích databází, e specifikacích souborů zařízení a programech napsaných e yšších programoacích jazycích. Tato metoda ám umožní jednou definoat specifikace polí a pak je znou použíat. Pokud potřebujete rozlišoat mezi stejným polem různých zdrojích, můžete je přejmenoat nebo kalifikoat. Kdykoli potřebujete změnit definici specifického pole, stačí pouze změnit atributy daného pole souboru odkazů na pole a znou ytořit objekty. Změny se pak uplatní na šech místech, kde se dané pole použíá. Například: A REF(jméno-ref-souboru-polí) A R record A field R line pos nebo A field R line pos REFFLD(jméno-ref-pole) Definice databáze: Definujete soubor k zadání určitých skutečností a tyto specifikace se pak použijí u databázoých souborů. Následuje několik příkladů takoých specifikací: Text popisu objektu souboru. Text komentáře (klíčoé sloo TEXT) u popisu formátů záznamů a polí. Záhlaí sloupce (klíčoé sloo COLHDG) u popisu polí. Formát data a času a příslušné odděloače. Třídicí posloupnost. Identifikátor jazyka. Text popisu objektu ukazují šechny databázoé nástroje, jako například produkt DB2 (R) UDB for iseries SQL, iseries Access a obslužný program datoých souborů (DFU), na obrazoce ýběr souboru. Záhlaí sloupce ukazují databázoé nástroje na obrazoce definice ýstupního pole. Záhlaí sloupce použíá také pomůcka pro nárh obrazoky (SDA) a obslužný program pro rozržení sesta (RLU) jako narhoaný text náznaku pole nebo záhlaí. Řízení dat pracuje s poli typu datum a čas e formátu zadaném době ytoření souboru, pokud aše aplikace nebo databázoý nástroj neproádí konerzi, která by je přeáděla podle ašeho požadaku nebo potřeb úlohy. Když chcete šechny tyto informace předložit souladu s jazykem a kulturními zyklostmi užiatele, musíte ytořit několik sad logických souborů samostatných knihonách. Spolu s přeloženým textem můžete specifikoat odlišný formát data a času nebo jinou třídicí posloupnost a nechat řízení dat, aby proedlo konerze. Podobná technika se může použít také u numerických polí data (pokud nejsou pakoaná), pomocí funkce podřetězce (SST). Užiatel může k datům přistupoat jen prostřednictím označených logických pohledů. Když definujete logické soubory s různou třídicí posloupností, yarujte se použití jedinečného indexu u tabulky se sdílenou ahou. Ačkoli je to možné, jedinečný index brání použití kláes, které se liší jenom znaky se stejnou ahou. Scénář tématu Jména částí aplikace ukazuje příklad použití různých sad logických souborů u různých užiatelů. Užiatelská rozhraní Užiatelské rozhraní je součástí softwaroého produktu, kterou lastně idí áš zákazník. Užiatelské rozhraní může zahrnoat grafickou úprau obrazoek nebo tiskoých ýstupů, zobrazené nebo tištěné texty, příkazy, online nápoědu a zpráy. Je to také ta část softwaroého produktu, kterou je třeba přeložit nebo změnit dle kulturních odlišností, pokud mají produkt použíat užiatelé z jiných zemí. Globalizace operačního systému OS/400 15

ERserver. iseries. Globalizace (přehled)

ERserver. iseries. Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Globalizace operačního systému

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 Poznámka Před použitím

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Plug-in for Web Servers Integration Guide

Plug-in for Web Servers Integration Guide IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00 IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC09-3873-00 IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

BEA WebLogic Server: Integrační příručka

BEA WebLogic Server: Integrační příručka IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00 IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

onitor Uživatelská příručka

onitor Uživatelská příručka L194 Širokoúhlý Čísla produktů 4434 H Prní ydání (srpen 2007) 7 Všechn prá yhrazena. Výoj ýrobků LENOVO, dat, počítačoých programů a služeb byl financoán ýlučně ze soukromých zdrojů a tyto byly prodány

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261. Instalační a uživatelská příručka

IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261. Instalační a uživatelská příručka IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261 Instalační a užiatelská příručka IBM System x3250 M3 typ 4251, 4252 a 4261 Instalační a užiatelská příručka Poznámka: Než použijete tyto informace a produkt,

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b?

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b? AKCIE ČR PŘEHLED DOPORUČENÍ Akcie ČR - doporučení PX index zpět d 1000b? 11. února 2015 Úod roku přinesl pražské burze zisky finčním titulům, předeším akciím Komerční banky, ale i diidendoým stálicím jakými

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

10.1 CO JE TO SRÁŽKA?

10.1 CO JE TO SRÁŽKA? 10 Sr ûky Fyzik Ronald McNair byl jednìm z astronaut, kte Ì zahynuli p i ha rii raketopl nu Challenger. Byl takè nositelem ËernÈho p sku karate a jedin m derem dok zal zlomit nïkolik betono ch tabulek.

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci Mezinárodní informační zpravodaj pro zákazníky - Instalace počítačů IBM International Business Machines Corporation Cílem tohoto zpravodaje je vysvětlit termíny používané společností IBM a popsat globální

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více