ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)"

Transkript

1 ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací)

2

3 ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací)

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Všechna práa yhrazena.

5 Obsah Globalizace operačního systému OS/ Výoj globálních aplikací Cíle a procesy Nárh globálních aplikací Doporučení pro programátory při nárhu globálních aplikací Dodání globalizoaných aplikací Copyright IBM Corp. 1998, 2002 iii

6 i iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

7 Globalizace operačního systému OS/400 Vzhledem k tomu, že firmy zařazují elektronický obchod mezi základní podnikoé procesy globálním měřítku, mohou jejich budoucí i zaedení zákazníci a aktiní partneři yužít skutečnosti, že díky globalizaci softwaru se zyšují jejich příjmy a snižují jejich ýdaje. Mohou také zlepšit komunikaci se zákazníky a zýšit úspory. Globalizoaný software ám poskytuje tyto ýhody: Zýšenou spokojenost zákazníků, která může podpořit prodej. Zdokonalení komunikace zákaznické podpory. Zdokonalené šíření globálních informací. Lepší náratnost inestic do informačních technologií (IT). Tyto informace ukazují, jak: Vytořit aplikaci efektině a za minimální náklady. Proést doplňkoou úprau stáajících aplikací pro globalizaci a ytořit noé aplikace narhoané pro globalizaci. Nárh aplikace pro globalizaci je šak obykle méně nákladný než dodatečná úpraa stáající aplikace. Zajistit, aby nárh aplikace nekolidoal se současným nebo plánoaným nárhem jiných internacionalizoaných aplikací. Tyto stránky poskytují jediný zdroj informací, které potřebujete k ypracoání aplikací pro národní a mezinárodní užiatele. Můžete si také yhledat informace o tom, co je noého tomto ydání a jak si můžete ytisknout toto téma. Přehled globalizace Toto téma popisuje, jak byla globalizace implementoána operačním systému OS/400 (R), a zahrnuje témata popisující pro globalizaci typické hodnoty systému a další témata, která popisují způsob podpory globalizace prostřednictím služeb a funkcí operačním systému OS/400. Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400 Toto téma popisuje kroky, které musíte podniknout, abyste řádně nainstaloali a konfiguroali erzi národního jazyka operačním systému OS/400, od ýběru a instalace hardwaru, instalace softwaru a konfiguroání ašeho prostředí, aby fungoalo globalizoaném nastaení. Tyto informace můžete použít při instalaci lastních sererů a zásady můžete uplatnit při ýoji aplikací pro zákazníky, kteří si operačním systému OS/400 instalují erzi lastního národního jazyka. Výoj globálních aplikací Toto téma poskytuje náody pro nárh, ýoj a dodáku globalizoaných aplikací: Nárh funkcí, které jsou citlié na národní jazyky. Podporoání různých typů hardwaroé podpory. Překlad textoých dat e aší aplikaci. Zpřístupnění aší aplikace celosětoém měřítku. Práce s daty globalizoaných aplikacích Toto téma popisuje, jakým způsobem umožňuje operační systém OS/400 pracoat s daty globalizoaném prostředí. Tyto stránky zahrnují témata popisující data Unicode a UCS-2, čínský standard GB18030, jak použíat CCSID při důsledné integraci ícejazyčného prostředí a jak použíat obousměrná data, data DBCS a lokality. Referenční informace o globalizaci Toto téma poskytuje podrobné podpůrné informace k pojmům a úkolům probíraným kategorii globalizace. Copyright IBM Corp. 1998,

8 Kontrolní seznamy globalizace Toto téma uádí přehled šech kontrolních seznamů, které jsou uedeny u těchto stránek. Kontrolní seznamy jsou užitečné připomínky toho, co musíte brát úahu při torbě globálních aplikací a práci s nimi. Výoj globálních aplikací Globální aplikace jsou aplikace, které mají podporu národního jazyka. Podpora národního jazyka umožňuje užiatelům zadat, uložit, načíst, ytisknout a zobrazit data jazyce dle lastního ýběru. Podpora národního jazyka také umožňuje, aby užiatelé iděli a zadáali data, příkazy, náznaky, zpráy a dokumentaci požadoaném jazyce a e formátech, které odpoídají jejich kulturním zyklostem. Ačkoli aše důody mohou být jiné, zniká ětšina internacionalizoaných aplikací proto, že: Trh požaduje globální softwaroé produkty, které jsou nímány jako místní. Aplikace se použíá e společenstí, které reprezentuje různé kultury. Rozšiřují se finanční možnosti. Následující odkazy poskytují cenné informace, které byste měli znát nazačátku procesu ýoje: Výoj globálních aplikací: cíle a procesy Nárh globálních aplikací Doporučení pro programátory při nárhu globálních aplikací Dodání globalizoaných aplikací Další informace Informace o tom, jak pracoat s různými typy dat globálním prostředí, uádí téma Práce s daty globalizoaných aplikacích. Cíle a procesy Dříe než začnete inestoat sůj čas a peníze do ýoje globálních aplikací, bude pro ás prospěšný proces plánoání, při němž budete mít příležitost zážit, jak účelně a efektině posloužit globálním užiatelům. Následující témata ám pomohou takoý plán yinout: Cíle ýoje Proces průzkumu trhu Proces ýoje Proces dokumentace Proces překladu Proces testoání Proces balení a instalace Proces údržby aplikace Cíle ýoje globalizace Toto téma ám může pomoci při plánoání a ytáření aplikací pro mezinárodní použití. Doporučení tomto tématu předpokládají, že sledujete tyto základní cíle: Vytořit aplikaci efektině. Vytořit aplikaci s minimálními náklady. Můžete proést dodatečnou úprau stáajících aplikací za účelem globalizace nebo ytořit noé aplikace naržené pro globalizaci. Nárh aplikace pro globalizaci je šak obykle méně nákladný než dodatečná úpraa stáající aplikace. Zajistit, aby nárh aplikace nekolidoal se současným nebo plánoaným nárhem jiných internacionalizoaných aplikací. Při ytáření aplikací s podporou národního jazyka musíte naplánoat nebo realizoat tyto úlohy: 2 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

9 Narhnout funkce, které jsou citlié na národní jazyky. Zajistit podporu různých typů hardwaroé podpory. Přeložit textoá data e aší aplikaci. Zpřístupnit aši aplikaci celosětoém měřítku. Proces plánoání ýoje globalizace Globální aplikace by měla být dobře naplánoána již nejrannějších fázích, má-li se ušetřit čas, práce i peníze. Nemělo by být nutné překompiloáat programy ani znou balit datoé objekty. Od ašeho produktu se šak může yžadoat, aby použíal různé datoé objekty záislosti na ámi použíané erzi jazyka. Měli byste mít jednu sadu programoého kódu a podle potřeby různé sady kódu záislého na textu a kulturních zyklostech. Při plánoání globální aplikace zažte následující procesy. Průzkum trhu. Výoj. Dokumentace. Překlad. Testoání. Balení a instalace. Údržba aplikace. Proces průzkumu trhu Nejdůležitějším faktorem při každém rozhodoání je to, že íte, pro koho sé aplikace narhujete a yíjíte. Abyste dokázali odpoědět na tuto otázku, položte sobě i sým potenciálním zákazníkům následující typy otázek. Jaké jsou mé dnešní a zítřejší cíle na trhu? Odpoěď na tuto otázku se ýrazně liší podle toho, zda sůj tržní prostor definujete různých zemích, nebo pouze oblasti, kde se mluí aším jazykem, nebo zda chcete zahrnout země, nichž se mluí jinými jazyky. Pokud například ytáříte aplikaci jazyce založeném na latince, zýší se složitost aplikace, když se rozhodnete zahrnout země použíající jazyky, které na latince založené nejsou, např. hebrejštinu, čínštinu nebo japonštinu. Složitost aplikace zrůstá, neboť se musíte nějakým způsobem ypořádat s nekompatibilními znakoými sadami a komplikoanějšími metodami zadáání dat. Kromě jazykoých problémů je třeba zážit ještě další oblasti. Musíte chápat kulturu, zyklosti, způsoby podnikání a prání aspekty cíloého trhu. Chcete-li se pro sé zákazníky stát přijatelným obchodním partnerem, proniknout na jejich trh a podporoat je jejich zemích, je nezbytné, abyste porozuměli jejich žiotnímu stylu. Tyto faktory mohou olinit: Schopnosti, které potřebujete (technické a kulturní znalosti, jazyk, práo). Prostředí, která je třeba brát úahu. Struktura aší společnosti a organizace podpory. Váš ztah k jiným společnostem. Prostředky, které potřebujete (lidi, čas a peníze). Kdo jsou užiatelé mé aplikace? Musíte porozumět požadakům, které budou mít budoucí užiatelé aší aplikace. Například, chtějí: Pracoat s oddělenými databázemi pro různé jazyky? Globalizace operačního systému OS/400 3

10 Pracoat se sdílenou databází pro šechny jazyky? Vyměňoat si nebo konsolidoat data? Pracoat s různými jazyky záislosti na koncoém užiateli, společnosti nebo zákaznících společnosti? Použíat databázoé nástroje pro koncoé užiatele za účelem jejich lastních dotazů do aplikační databáze? Všechny tyto faktory mohou olinit nárh, pro který se rozhodnete, způsob, jakým bude aše aplikace schopná přepínat z prostředí jednoho jazyka na jiný, a jak se bude proádět prezentace a konerze dat. Jak elká podpora globalizace je nezbytná? Když pochopíte požadaky ašich zákazníků a jejich koncoých užiatelů, můžete přistoupit k rozhodoání, jaký druh informací citliých na národní zyklosti musíte uchoáat a udržoat, jaký budete použíat typ prezentace dat, které části musíte přeložit a do jaké míry má být aše aplikace schopná integrace do jiných prostředí. Jaké jsou náklady na tuto práci? Chcete-li odhadnout očekáaný ýnos, proeďte analýzu míst, která jste si zolili jako cíloý trh. Když už znáte požadaky, měli byste být schopni určit nezbytnou práci a náklady. Na základě této částky budete moci poronat náklady a očekáaný ýnos. Co je nákladnější, přímé umožnění podpory aplikaci nebo dodatečné upraoání aplikace? Počáteční náklady na naržení aplikace tak, aby umožňoala podporu národního jazyka, mohou být yšší. Uědomte si šak, že kroky takoého nárhu jsou íce založeny na normálních staebnicoých metodách nárhu odíjejících se od aktuálních dat, které zyšují kalitu aší aplikace dokonce i bez aktiace podpory národního jazyka. Jelikož dobrý nárh pomáhá lidem pochopit a popsat aplikační systém, bude mít zajištěnu jistou náratnost aší inestice. Dobrý nárh umožňuje zýšit produktiitu ýoje i údržby. Další ýhoda spočíá tom, že aplikaci narhnete a implementujete pouze jednou, dokonce i pro mnoho různých jazykoých erzí. Ve sronání s dodatečným upraoáním existující aplikace je ýrazně lenější plánoat a narhoat podporu od samého začátku. Proces ýoje Dříe než budete připraeni na ýoj aplikací podporujících národního prostředí, přemýšlejte o těchto otázkách, chcete-li, aby aše práce byla úspěšná. Školení pro ýoj internacionalizoaných aplikací Máte-li úmyslu yíjet aplikace podporující národní prostředí, měli byste uažoat o dalším počátečním školení. Dále jsou uedena důležitá témata ke studiu: Všeobecné pojmy globalizace. Podpora globalizace dostupná operačním systému OS/400. Podpora dostupná jiných systémech a aplikacích, s nimiž aše aplikace spolupracuje. Izolace různých částí aplikace. Prezentace dat odpoídající konencím dané kultury. Nárh a kódoání částí s textoými daty. Proces překladu. Integrace produktu a systému. Balení, instalace a nastaení. Podpora a údržba produktu. 4 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

11 Na základě náodů pro podporu globalizace připrate nejpre prototyp aplikace a otestujte zolený způsob implementace aplikace e ašem specifickém prostředí. Potom zahrňte náody pro podporu globalizace do obecných procesů, zásad a standardů ýoje sých aplikací. Implementace internacionalizoaných aplikací Při implementaci internacionalizoané aplikace je nejdůležitějším cílem ytořit pouze jednu sadu proáděného kódu. Musíte důsledně rozlišoat mezi proáděným kódem a textoými daty. Je nanejýš důležité, abyste zolený přístup standardizoali celé aplikaci. Pracujte s konencemi pojmenoání, které jsou jedinečné a jasně definoané. Chcete-li pochopit a udržet tyto informace aplikaci, zacházejte s parametry olanými z programu důsledným způsobem. Proces dokumentace Dokumentace by měla poskytoat informace koncoým užiatelům aplikačního systému jejich lastním jazyce. Dokumentace by také měla zahrnoat informace o instalaci, nastaení a o úpraách pro koncoého užiatele, systémoého operátora a spráce systému aplikací. Užiatelská dokumentace by měla mít formu textoých dat, která lze snadno překládat. Kdykoli je to možné, kombinujte informace online nápoědy a užiatelské dokumentace, abyste omezili množstí textu k překladu. Aplikace by měla ytořit případné příklady zobrazení nebo rozržení tisku a zahrnout je do dokumentace. Proces překladu Překlad textoých dat je časoě elmi náročný proces. Textoá data by měli mít překladatelé k dispozici ranné fázi ýoje, i když kód ještě není stabilní. Při plánoání překladu uažte následující oblasti: Fyzické ybaení Každý překladatel by měl mít ybaení, které je kompatibilní s překládaným jazykem. Obrazoky i kláesnice by měly mít eškeré charakteristiky potřebné pro překlad a na kláesnicích by mělo být možné psát překládaný text. Překladatelské nástroje Poskytněte překladatelům nástroje, které zyšují produktiitu a zabraňují překladu netextoých dat aplikace. Když se rozhodujete o nákupu nebo ýoji překladatelského nástroje, měli byste zajistit tyto lastnosti. Editor, jenž poskytuje schopnost zobrazit obrazoky, které se budou ukazoat koncoému užiateli, a schopnost překládat textoá data systému, přičemž jsou chráněny ty části aplikace, které nejsou textoými daty. Editor by měl také zahrnoat funkce snímání, nahrazení, yhledání, kopíroání, přesouání a ýmazu. Funkce sloníku, která zajišťuje konzistenci použíaných slo a frází rámci celého produktu. Proces oěření, jímž se kontrolují chyby překladu, které by mohly způsobit nespráné fungoání aplikace. Funkce začlenění, která umožňuje začlenit přeložený text do noé erze půodního textu. Díky této funkci je možné překládat pouze noý text, což ede k úsporám času i práce. Funkce tisku pro účely oěření. Školení překladatelů Důležitým faktorem je seznámení překladatelů s produktem, který překládají, a také s nástroji, které k překladu použíají. Proces překladu neznamená nahrazoat jedno sloo druhým, ale je to ytáření pojmů jiném jazyce. Pokud překladatel zná překládaný produkt, bude záěru tento produkt srozumitelnější pro koncoého užiatele. Z toho yplýá, že by měly být předem pečliě naplánoány časoé i finanční prostředky pro školení překladatelů. Globalizace operačního systému OS/400 5

12 Náody a pokyny týkající se překladů Chcete-li zajistit spráný překlad, měli byste překladatelům poskytnout náody a pokyny pro překlad. Pokud se má například spráně přeložit chyboá zpráa, je důležité ědět, jakém kontextu se tato zpráa zobrazuje. V tomto směru může překladatelům pomoci také poznámka uádějící, jaká chyba zpráu způsobila. Překladatelský sloník zláštních ýznamů Chcete-li zajistit přesný překlad, použíejte terminologii založenou na definicích e standardních, běžně dostupných slonících. Pokud aplikace použíá ýrazy, které se běžných slonících neyskytují, nebo ýrazy, jejichž použití se liší od standardních definic, dejte překladatelům k dispozici sloník těchto nestandardních ýrazů. Ve ašich aplikacích se yhněte použíání zkratek a akronymů. Pokud je musíte použíat, definujte je e sloníku zláštních ýznamů. Uědomte si, že zkratky a akronymy, které jsou zřejmé e ašem jazyku, nemusí být jasné jiném jazyku. Proces testoání Testoání produktu podporujícího globalizaci by se mělo proádět etřech fázích: 1. Testoání proáděného kódu. Proáděný kód byseměl testoat prostředí podporujícím globalizaci, aby bylo možné zkontroloat šechny možné kombinace záislé na jazyku. Překladatelé by neměli testoat funkčnost produktu. 2. Kontrola textoých dat. Textoá data by se měla testoat z hlediska spránosti překladu a konzistence rámci celého produktu. 3. Integrace proáděného kódu a textoých dat. Po odděleném otestoání textoých dat i proáděného kódu by se měl proést integrační test, na jehož základě se zjistí, zda aplikace bere úahu šechna zpracoání záislá na globalizaci a zda překlad textoých dat nezpůsobil nespráné fungoání produktu. Pokud se aše aplikace bude proozoat mezinárodních nebo ícejazyčných systémech, měli byste naplánoat zláštní test, který by zahrnoal íce sad textoých dat. Proces balení a instalace Při balení aplikací berte úahu proáděný kód, přeložená textoá data a instalační dokumenty. Dále ám předkládáme nárhy pro usnadnění balení a instalace aší aplikace: Proáděný kód a textoá data uchoáejte odděleně. Textoá data zabalte tak, aby zákazníci obdrželi pouze data těch jazycích, které si objednali. (Pokud by byla šem zákazníkům posílána textoá data e šech jazycích, edlo by to k plýtání systémoými prostředky a k problémům s údržbou.) Poskytněte dokumentaci s yčerpáajícím popisem instalace (přeloženou do jazyka známého osobě, která bude produkt instaloat), abyste předešli zbytečným problémům ze strany operátora a abyste hned na začátku nezbudili mylný dojem, že aplikace není spolehliá. Dokumentace k instalaci by měla pokrýat tyto oblasti: Cojepotřeba k instalaci a spuštění aplikace, např. hardwaroé a softwaroé požadaky. Jak instaloat aplikaci a jak postupoat, když se yskytnou chyby. Jaké změny je třeba proést s ohledem na: - Definice podsystémů. - Popisy zařízení. - Užiatelské profily. - Systémoé hodnoty. - Seznamy knihoen. Jaká jsou omezení aplikace? 6 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

13 Proces údržby aplikace Při plánoání údržby ícejazyčné aplikace mějte na paměti tyto body: Proáděný kód musí být udržoán odděleně od textoých dat. Tyto oddělené komponenty musí být plně synchronizoány. Přepracoání nárhu jedné komponenty si může yžádat přepracoání druhé komponenty. Při každé změně textoých dat zajistěte, aby byla proedena e šech jazycích, do kterých byla tato data přeložena. Tímto způsobem můžete zajistit jedinou úroeň údržby pro celý produkt. Zajistěte testoání proáděného kódu u každé změny textoých dat, kterou distribuujete. Nárh globálních aplikací Cílem nárhu součástí mezinárodních aplikací je ytořit komponenty, které nezáisle podporují národní jazyky. Podpora jednoho jazyka by neměla být konfliktu s podporou jiného jazyka. Podpora jednoho jazyka by neměla znamenat žádné omezení funkcí produktu jiném jazyce. Vaše aplikace by měla být schopna podporoat několik jazyků současně. Například, podpora jazyka s doubajtoou znakoou sadou (DBCS) by neměla ylučoat podporu jazyků s jednobajtoou znakoou sadou (SBCS). Při instalaci knihoen zažte použití několika knihoen s textoými daty, které je možné dynamicky alokoat pro ladění, balení a doručení. Při ýoji globální aplikace pro serer iseries musíte brát úahu tyto a další otázky jedinečného nárhu, protože budou mít li na to, jak ypracujete a zakódujete aplikaci pro globálního užiatele. Následující témata ymezují rozsah těchto otázek a poskytují užitečná odítka pro to, jak byste měli postupoat: Kontrolní seznam: nárh aplikace Globalizace a lokalizace Uspořádání a architektura aplikace Užiatelská rozhraní Kontrolní seznam: nárh aplikace Následující tabulka poskytuje pokyny, kterými se můžete řídit při torbě aplikace podporující národní prostředí. Vyhouje Nepoužitelné Praidlo Existence určité znakoé sady rámci systému nebo jeho komponent se nesmí předpokládat. Konerze elkých a malých znaků musí být definoatelná u každého jazyka a kódoé stránky. Překrýání (folding) musí být definoatelné u každého jazyka a kódoé stránky. Překrýání je proces, e kterém se znaky, které nemohou být ytištěny nebo zobrazeny na určitém zařízení, nahrazují znaky, které jsou tisknutelné nebo zobrazitelné. Použití grafického znaku k účelům softwaroého řízení nesmí předem zabránit použití stejného znaku textu zprá, menu, náznaků, stupních nebo ýstupních polí. Sada znaků poolených při záznamu dat musí být definoatelná pro systémoého operátora, užiatele nebo pro aplikaci. Grafické symboly a ikony musí být přeložitelné. Všechny znaky na aktiní kódoé stránce musí být přístupné. Části produktu záislé na jazyce musí být kůli snadné modifikaci izoloány od částí, které na jazyce záislé nejsou. Globalizace operačního systému OS/400 7

14 Vyhouje Nepoužitelné Praidlo Nárh produktu musí umožňoat, aby podpora národního jazyka byla u různých komponent produktu zájemně nezáislá. Ve strategických bodech musí být zajištěny ýstupní body pro národní jazyky. Musí být poolena diagnostika. Užiatelůmmusí být k dispozici logická rozržení odlišná od rozržení dané fyzické kláesnice. Všechny texty užiatelského rozhraní a informace pro oládání prezentace musí být izoloány od proáděného kódu. Funkce záislé na délce pole zobrazení a na jeho pozici nebo pouze na pozici tohoto pole, nesmí být narženy tak, aby je olinilo rozšíření textu užiatelského rozhraní. Je nutné zabezpečit metodu, která umožní identifikaci a sledoání panelů a zprá procesu překladu. Musí být pooleno, aby se proměnné poli zobrazení objeily na liboolném místě a liboolném pořadí. Zpráy a jiná zobrazená sloa nebo fráze musí tořit úplné entity a nesmí být tořeny jednotliými sloy nebo frázemi. Zápis příkazů, klíčoých slo nebo odpoědí koncoého užiatele musí být možný bez ohledu na to, zda jde o elká nebo malá písmena. Produkt s funkcemi záislými na národním jazyku musí být naržen tak, aby umožňoal přidání jiných zemí nebo národních jazyků. Nemělo by se předpokládat, že abeceda s malými písmeny je inariantní. Znakoé sady by měl být schopen definoat operátor, užiatel nebo aplikace. Zláštní znaky, četně interpunkce, by měly být definoatelné a nezáislé na programu. Textoé moduly užiatelského rozhraní by měly být samostatném balíku odděleně od proáděného kódu. Globalizace a lokalizace Operační systém OS/400 řídí činnost programů a poskytuje služby, jako je řízení zdrojů, plánoání úloh, řízení stupů a ýstupů a spráa dat. Je naržen tak, aby doplňoal a rozšiřoal schopnosti sererů iseries a byla tak zajištěna plně integroaná podpora pro interaktiní i dákoé aplikace. Řada funkcí operačního systému OS/400 se ztahuje přímo na interaktiní zpracoání dat. Mezi tyto funkce patří: Databázoá podpora, která umožňuje rychlé zpřístupnění aktuálních firemních dat z liboolné praconí stanice. Řízení práce (Work management), která podporuje časoé plánoání zpracoání požadaků od šech užiatelů praconích stanic. Podpora ýoje aplikací, která umožňuje online ýoj a testoání noých aplikačních programů souběžně s normálními proozními (produktiními) činnostmi. Podpora systémoých operací, která umožňuje užiateli odpoědnému za prooz systému proádět úlohy z obrazokoé stanice s yužitím jednoho jazyka CL, který je plně ybaen náznaky a nápoědou pro šechny příkazy. 8 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

15 Podpora nápoědy a indexoého yhledáání, která umožňuje užiatelům yžádat si online informace k široké škále témat. Podpora zpracoání zprá, která umožňuje komunikaci mezi systémem, užiatelem odpoědným za prooz systému, užiateli praconích stanic a programy spouštěnými systému. Podpora zabezpečení, která slouží k ochraně dat a jiných systémoých prostředků před neopráněným přístupem. Kromě těchto funkcí operační systém OS/400 poskytuje podporu národního jazyka. Podpora národního jazyka umožňuje užiatelům zájemně komunikoat se systémem jazyce dle jejich ýběru, přičemž jsou zajištěny ýsledky, které jsou přijatelné z hlediska národních zyklostí. Podpora národního jazyka je tořena děma částmi: globalizací a lokalizací. Globalizace je podpora, která umožňuje aplikaci fungoat e šech jazykoých prostředích, aniž by bylo nutné aplikaci jakkoli měnit. Tento typ nárhu je také znám pod označením umožnění podpory národního jazyka u aplikace. Globalizoaná aplikace, jak je znázorněna na následujícím obrázku, je kulturně neutrální. Na druhou stranu lokalizace umožňuje, aby aplikace fungoala konkrétním jazyku, zemi nebo kultuře. Lokalizace aplikace jde o krok pozadu za globalizací aplikace, jak je to znázorněno na tomto obrázku. Globalizace operačního systému OS/400 9

16 Když je lokalizoaný kód době běhu programu integroán s globalizoaným kódem, jeí se ýsledná aplikace užiateli jako plně podporoaná z hlediska národního jazyka. Prostředí zpracoání definuje, který lokalizační kód se době proádění programu zkombinuje s globalizoaným kódem, jak je to uedeno na následujícím obrázku. 10 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

17 Uspořádání a architektura aplikace Při nárhu mezinárodní aplikace uažujte o tom, jak organizoat a členit aplikaci tak, aby mohla být použita mezinárodním prostředí. Předeším uažte následující strategie: Na odpoídajících místech oddělte programoé moduly. Přidělte částem aplikace jména hodná pro ícejazyčné prostředí. Kdykoli je to možné, informujte se tématu specifikace. Při práci s definicemi databáze zajistěte, aby ícenásobné sady logických souborů byly samostatných knihonách. Následující obrázek ukazuje doporučený způsob, jak organizoat části aší aplikace. Globalizace operačního systému OS/400 11

18 Oddělení modulů programu: Z ašeho spouštěného kódu můžete oddělit části záislé na kulturních zyklostech a můžete nastait kulturně záislé prostředí. K tomu účelu můžete yužít systémoé hodnoty, užiatelské profily, atributy úloh a atributy objektů. V případě, že není možné oddělit části s národním jazykem a části záislé na kulturních zyklostech od proáděného kódu, musíte umožnit ýstupy nebo olání národního jazyka na šech místech, kde jsou požadoány funkce záislé na podpoře národního jazyka. Na následujícím obrázku je znázorněn ýstup národního jazyka. 12 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

19 Jména částí aplikace: Chcete-li aplikace aktioat pro různé jazyky a země, měly by aše konence pojmenoání brát úahu prostředí cíloých systémů. Použíejte znaky, které jsou e šech cíloých prostředích dostupné, dají se zobrazit a ytisknout. Použíejte pouze znaky inariantní znakoé sady, kdykoli budete uádět jména: knihoen databázoých souborů souborů zařízení (obrazoky nebo tiskárny) panelů nápoědy souborů zprá užiatelských příkazů programů formátů záznamu polí Všechny ostatní znaky buď mají jiný ýznam, nebo nemusí být na kláesnici k dispozici. Chcete-li ytořit mezinárodně použitelnou aplikaci, musíte objekty aplikace rozdělit na souisející části, tj. textoá a netextoá data. Vaše konence pojmenoání by měly být schopny obě tyto části rozlišit. Také byste měli být schopni rozeznáat textoá data různých jazycích. Toho můžete dosáhnout tak, že rozdělíte objekty do samostatných knihoen. Scénář: konence pojmenoání knihoen Konence pojmenoání ašich knihoen by mohla ypadat takto: AAATTTLLL kde: AAA je identifikace aplikace, TTT je typ objektů a LLL je kód jazyka. Konence pojmenoání umožňuje, abyste seskupili šechny knihony náležící k aplikaci, protože mají na začátku jedinečný identifikátor (AAA). Druhá část (TTT) ám umožňuje rozeznáat různé druhy objektů: Textoá data zobrazoací soubory tiskoé soubory Globalizace operačního systému OS/400 13

20 soubory zprá panely nápoědy užiatelský příkaz hodnoty záislé na kulturních zyklostech databázoé soubory s informacemi a specifikacemi citliými na podporu národního jazyka programoé moduly záislé na podpoře národního jazyka Netextoá data programy Data databázoé soubory Třetí část (LLL) ám umožňuje zadat erzi národního jazyka pro šechny části textoých dat. Tak můžete různých knihonách použíat stejná jména pro objekty různých erzí národního jazyka. Váš program je schopen při zpracoání úlohy použíat různé objekty pouhým odpoídajícím přeronáním seznamu knihoen. Výchozí seznam knihoen může být přezat z popisu úlohy. Noý seznam knihoen můžete ypracoat uedením seznamu knihoen parametru INLLIBL příkazu CRTJOBD (Vytoření popisu úlohy) nebo příkazu CHGJOBD (Změna popisu úlohy) u existujícího popisu úlohy. Následující obrázek ukazuje takoý příklad. 14 iseries: Globalizace (ýoj globálních aplikací)

21 Specifikace odkazů: Všechna aše pole nejdříe definujte souboru odkazů na pole rámci aší aplikace a dle potřeby na ně ytořte odkazy: e specifikacích databází, e specifikacích souborů zařízení a programech napsaných e yšších programoacích jazycích. Tato metoda ám umožní jednou definoat specifikace polí a pak je znou použíat. Pokud potřebujete rozlišoat mezi stejným polem různých zdrojích, můžete je přejmenoat nebo kalifikoat. Kdykoli potřebujete změnit definici specifického pole, stačí pouze změnit atributy daného pole souboru odkazů na pole a znou ytořit objekty. Změny se pak uplatní na šech místech, kde se dané pole použíá. Například: A REF(jméno-ref-souboru-polí) A R record A field R line pos nebo A field R line pos REFFLD(jméno-ref-pole) Definice databáze: Definujete soubor k zadání určitých skutečností a tyto specifikace se pak použijí u databázoých souborů. Následuje několik příkladů takoých specifikací: Text popisu objektu souboru. Text komentáře (klíčoé sloo TEXT) u popisu formátů záznamů a polí. Záhlaí sloupce (klíčoé sloo COLHDG) u popisu polí. Formát data a času a příslušné odděloače. Třídicí posloupnost. Identifikátor jazyka. Text popisu objektu ukazují šechny databázoé nástroje, jako například produkt DB2 (R) UDB for iseries SQL, iseries Access a obslužný program datoých souborů (DFU), na obrazoce ýběr souboru. Záhlaí sloupce ukazují databázoé nástroje na obrazoce definice ýstupního pole. Záhlaí sloupce použíá také pomůcka pro nárh obrazoky (SDA) a obslužný program pro rozržení sesta (RLU) jako narhoaný text náznaku pole nebo záhlaí. Řízení dat pracuje s poli typu datum a čas e formátu zadaném době ytoření souboru, pokud aše aplikace nebo databázoý nástroj neproádí konerzi, která by je přeáděla podle ašeho požadaku nebo potřeb úlohy. Když chcete šechny tyto informace předložit souladu s jazykem a kulturními zyklostmi užiatele, musíte ytořit několik sad logických souborů samostatných knihonách. Spolu s přeloženým textem můžete specifikoat odlišný formát data a času nebo jinou třídicí posloupnost a nechat řízení dat, aby proedlo konerze. Podobná technika se může použít také u numerických polí data (pokud nejsou pakoaná), pomocí funkce podřetězce (SST). Užiatel může k datům přistupoat jen prostřednictím označených logických pohledů. Když definujete logické soubory s různou třídicí posloupností, yarujte se použití jedinečného indexu u tabulky se sdílenou ahou. Ačkoli je to možné, jedinečný index brání použití kláes, které se liší jenom znaky se stejnou ahou. Scénář tématu Jména částí aplikace ukazuje příklad použití různých sad logických souborů u různých užiatelů. Užiatelská rozhraní Užiatelské rozhraní je součástí softwaroého produktu, kterou lastně idí áš zákazník. Užiatelské rozhraní může zahrnoat grafickou úprau obrazoek nebo tiskoých ýstupů, zobrazené nebo tištěné texty, příkazy, online nápoědu a zpráy. Je to také ta část softwaroého produktu, kterou je třeba přeložit nebo změnit dle kulturních odlišností, pokud mají produkt použíat užiatelé z jiných zemí. Globalizace operačního systému OS/400 15

ERserver. iseries. Globalizace (přehled)

ERserver. iseries. Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Globalizace operačního systému

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Komponenty

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Komponenty Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty.......... 1 iii i Začínáme

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Obchodní objekty a formuláře

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Obchodní objekty a formuláře Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Obchodní objekty a formuláře ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Obchodní objekty a formuláře Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea

Více

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění

IBM Tivoli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager: Příručka k funkci zajištění rychlého spuštění Verze 5.1 SC09-3713-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM Tioli Identity Manager:

Více

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace: leden 2013 SC19-3527-01 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace:

Více

ERserver. iseries. Globalizace (Nastavení verze národního jazyka v operačním systému OS/400)

ERserver. iseries. Globalizace (Nastavení verze národního jazyka v operačním systému OS/400) ERserer iseries Globalizace (Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400) ERserer iseries Globalizace (Nastaení erze národního jazyka operačním systému OS/400) Copyright International Business

Více

Base: Administrativní příručka

Base: Administrativní příručka IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 Poznámka Než začnete použíat uedené informace

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04

IBM Content Manager OnDemand for iseries. Instalační příručka. Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 IBM Content Manager OnDemand for iseries Instalační příručka Verze 5 Vydání 3 SC09-3655-04 Poznámka Před použitím

Více

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express verze 10.1.0. Začínáme s produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express erze 10.1.0 Začínáme s produktem IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace tématu Upozornění na stránce 55. Informace

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Instalace sererů DB2 GC09-3855-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace: listopad 2009 GC09-3855-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, ydání 7 Instalace sererů DB2 Aktualizace:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 IBM DB2 Eeryplace Instalační a užiatelská příručka Verze 8.1.4 SC09-3684-01 Poznámka: Před použitím těchto informací a popisoaných

Více

Začínáme s produktem Servery DB2

Začínáme s produktem Servery DB2 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 IBM DB2 Uniersal Database Začínáme s produktem Serery DB2 erze 8.2 GC09-3704-01 Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Verze 5, vydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 ERserer iseries iseries Access for Web Verze 5, ydání 3 Poznámka Dříe než začnete použíat tuto publikaci a produkt, který tato publikace popisuje,

Více

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.2. Uživatelská příručka migrace objektů IBM

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.2. Uživatelská příručka migrace objektů IBM IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.2 Užiatelská příručka migrace objektů IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace části Upozornění na

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect IBM DB2 Connect 10.5 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect SC19-3563-00 IBM DB2 Connect 10.5 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect SC19-3563-00 Poznámka Než použijete tyto informace a odpoídající

Více

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect

Uživatelská příručka produktu DB2 Connect IBM DB2 Connect 10.1 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect Aktualizace: leden 2013 SC19-3531-01 IBM DB2 Connect 10.1 Užiatelská příručka produktu DB2 Connect Aktualizace: leden 2013 SC19-3531-01 Poznámka

Více

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Plánování, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand SC09-3873-00 IBM Rational Host On-Demand erze 11.0 Plánoání, instalace a konfigurace produktu Host On-Demand

Více

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.0. Uživatelská příručka migrace objektů IBM

IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.0. Uživatelská příručka migrace objektů IBM IBM TRIRIGA Application Platform Verze 3 Vydání 5.0 Užiatelská příručka migrace objektů IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace části Upozornění na

Více

Plug-in for Web Servers Integration Guide

Plug-in for Web Servers Integration Guide IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00 IBM Tioli Access Manager for e-business Plug-in for Web Serers Integration Guide Verze 5.1 SC09-3712-00

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

Plánování a instalace

Plánování a instalace IBM Content Manager for iseries Plánoání a instalace Verze 5, Vydání 3 SC09-3633-01 IBM Content Manager for iseries Plánoání a instalace Verze 5, Vydání 3 SC09-3633-01 Poznámka Dříe, než použijete tyto

Více

BEA WebLogic Server: Integrační příručka

BEA WebLogic Server: Integrační příručka IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00 IBM Tioli Access Manager for e-business BEA WebLogic Serer: Integrační příručka Verze 5.1 SC09-3711-00

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

ERserver. iseries. Podepisování objektů a ověření podpisu

ERserver. iseries. Podepisování objektů a ověření podpisu ERserer iseries Podepisoání objektů a oěření podpisu ERserer iseries Podepisoání objektů a oěření podpisu Copyright International Business Machines Corporation 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Podepisoání

Více

Zobrazení dynamických informací na webových stránkách s pomocí JavaServer Faces

Zobrazení dynamických informací na webových stránkách s pomocí JavaServer Faces Zobrazení dynamických informací na weboých stránkách s pomocí JaaSerer Faces ii Zobrazení dynamických informací na weboých stránkách s pomocí JaaSerer Faces Obsah Zobrazit dynamické informace na weboých

Více

IBM DB2 Connect 9.7. Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Aktualizace: červenec Verze 9, vydání 7 SC

IBM DB2 Connect 9.7. Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Aktualizace: červenec Verze 9, vydání 7 SC IBM DB2 Connect 9.7 Verze 9, ydání 7 Instalace a konfigurace produktu DB2 Connect Personal Edition Aktualizace: čerenec 2012 SC09-3858-02 IBM DB2 Connect 9.7 Verze 9, ydání 7 Instalace a konfigurace produktu

Více

DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows DB2 erze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9 ydání 5 Začínáme se serery DB2 Aktualizace: prosinec 2010 GC09-3801-03 DB2 erze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9 ydání 5 Začínáme se serery DB2

Více

IBM i Verze 7.3. Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package: Správa IBM

IBM i Verze 7.3. Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package: Správa IBM IBM i Verze 7.3 Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package: Spráa IBM IBM i Verze 7.3 Připojení k systému IBM i IBM i Access Client Solutions - Windows Application

Více

Bezpečnostní obvody (BO)

Bezpečnostní obvody (BO) Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané

Více

IBM DB2 Universal Database Express Edition. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database Express Edition. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Express Edition Poznámky k erzi produktu DB2 UDB Express Edition Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Express Edition Poznámky k erzi produktu DB2 UDB Express Edition Verze 8.2

Více

IBM i Verze 7.3. Sí ové technologie Odstraňování problémů s TCP/IP IBM

IBM i Verze 7.3. Sí ové technologie Odstraňování problémů s TCP/IP IBM IBM i Verze 7.3 Sí oé technologie Odstraňoání problémů s TCP/IP IBM IBM i Verze 7.3 Sí oé technologie Odstraňoání problémů s TCP/IP IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se

Více

IBM Directory Server (LDAP)

IBM Directory Server (LDAP) Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se ztahují,

Více

IBM DB2 Alphablox. Verze 8.3 SC

IBM DB2 Alphablox. Verze 8.3 SC IBM DB2 Alphablox Přehled erze Verze 8.3 SC09-3753-00 IBM DB2 Alphablox Přehled erze Verze 8.3 SC09-3753-00 Poznámka: Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace

Více

IBM i Verze 7.3. Správa systému Systémové hodnoty IBM

IBM i Verze 7.3. Správa systému Systémové hodnoty IBM IBM i Verze 7.3 Spráa systému Systémoé hodnoty IBM IBM i Verze 7.3 Spráa systému Systémoé hodnoty IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se tyto informace ztahují, si přečtěte

Více

IBM DB2 Alphablox. Verze 8.4 SC

IBM DB2 Alphablox. Verze 8.4 SC IBM DB2 Alphablox Přehled erze Verze 8.4 SC09-3753-02 IBM DB2 Alphablox Přehled erze Verze 8.4 SC09-3753-02 Poznámka: Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer)

Zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer) System i Zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer) erze 6 ydání 1 System i Zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer) erze 6 ydání 1 Poznámka Před použitím těchto informací a odpoídajícího produktu si přečtěte

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

IBM Cognos TM1 Verze Příručka pro uživatele prostředí Web

IBM Cognos TM1 Verze Příručka pro uživatele prostředí Web IBM Cognos TM1 Verze 10.1.0 Příručka pro užiatele prostředí Web Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace umístění Upozornění na stránce 117. Informace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZE PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgneroa 22 400 04 1 Identifikátor materiálu: EU

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ 6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ Po úspěšném a aktiním absoloání této KAPITOLY Budete umět: Obecné pojmy a terminologii obrobitelnosti. Stanoit základní kritéria obrobitelnosti a součinitel obrobitelnosti. Popsat

Více

IBM i Verze 7.3. Sí ové technologie Nastavení TCP/IP IBM

IBM i Verze 7.3. Sí ové technologie Nastavení TCP/IP IBM IBM i Verze 7.3 Sí oé technologie Nastaení TCP/IP IBM IBM i Verze 7.3 Sí oé technologie Nastaení TCP/IP IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se ztahují, si přečtěte informace

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

IBM Tivoli Storage Productivity Center Verze Instalační příručka SC

IBM Tivoli Storage Productivity Center Verze Instalační příručka SC IBM Tioli Storage Productiity Center Verze 5.2.3 Instalační příručka SC19-3568-04 IBM Tioli Storage Productiity Center Verze 5.2.3 Instalační příručka SC19-3568-04 Poznámka: Než začnete použíat tyto informace

Více

ii Přehled o produktu

ii Přehled o produktu Přehled o produktu ii Přehled o produktu Obsah Přehled o produktu.......... 1 Informace o ýchozím přihlášení a heslu...... 1 Spráa přístupu pomocí produktu IBM Tioli Identity Manager a dalších produktů..........

Více

Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW. Příručka uživatele

Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW. Příručka uživatele Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW Příručka užiatele Jednotka 48X/24X/48X Max CD-RW Příručka užiatele Poznámka: Před použitím tohoto dokumentu a produktu, který popisuje, si přečtěte informace přílohách.

Více

onitor Uživatelská příručka

onitor Uživatelská příručka L194 Širokoúhlý Čísla produktů 4434 H Prní ydání (srpen 2007) 7 Všechn prá yhrazena. Výoj ýrobků LENOVO, dat, počítačoých programů a služeb byl financoán ýlučně ze soukromých zdrojů a tyto byly prodány

Více

2.15. VZP-17/2013 léčebně

2.15. VZP-17/2013 léčebně 2.15. VZP-17/2013 léčebně Základní praidla pro poskytoání léčebně rehabilitační péče odborných léčebnách pro dospělé s OD 00022 (dále jen léčebna) jsou uedena platných práních předpisech. Zdraotní péči

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.1 FixPak 5 IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. FixPak ii Poznámky k erzi Obsah Informace o poznámkách k erzi.... ii Noinky erze 8. FixPak.......

Více

Sauter Components 71513622920 05

Sauter Components 71513622920 05 51.362/1 AVM 105S, 115S: Pohon entilu s elektronikou SUT (SAUTER Uniersal Technology) Vaše ýhoda pro dosažení yšší energetické účinnosti Automatické přizpůsobení u entilu, přesné řízení a elektronické

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi Smloua č.2011/220 Smloua o poskytnutí účeloé neinestiční dotace uzařená mezi Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího nám. 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupeným PhDr. Ladislaem Langrem, starostou města IČ: 00239640

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.2 (Verze 8.1 FixPak 7)

IBM DB2 Universal Database. Poznámky k verzi. Verze 8.2 (Verze 8.1 FixPak 7) IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. (Verze 8.1 FixPak ) IBM DB Uniersal Database Poznámky k erzi Verze 8. (Verze 8.1 FixPak ) Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01

IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition. Instalační příručka. Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Instalační příručka Verze 8.2 GC09-3714-01 Než použijete tyto informace

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Directory Server IBM Tivoli Directory Server for i5/os (LDAP)

Directory Server IBM Tivoli Directory Server for i5/os (LDAP) System i Directory Serer IBM Tioli Directory Serer for i5/os (LDAP) Verze 6, ydání 1 System i Directory Serer IBM Tioli Directory Serer for i5/os (LDAP) Verze 6, ydání 1 Poznámka Před použitím těchto

Více

Další informace o možnostech připojení

Další informace o možnostech připojení IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU IBM Další informace o možnostech připojení Verze 8 SDB2-CONN-SU Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst

Více

Programování v C++ Úplnej úvod. Peta (maj@arcig.cz, SPR AG 2008-9)

Programování v C++ Úplnej úvod. Peta (maj@arcig.cz, SPR AG 2008-9) Programování v C++ Úplnej úvod Co se naučíte? tak samozřejmě C++, s důrazem na: dynamické datové struktury Objektově Orientované Programování STL (standardní knihovna šablon) vytváření vlastních šablon

Více

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..6 Znaménka Předpoklad: 3, 5 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps K ATALOG V ÝROBKŮ Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps tyrkysoá tepelná izolace z Technické údaje FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk

Více

IBM DB2 Universal Database. Novinky. Verze 8.2 SC09-3645-01

IBM DB2 Universal Database. Novinky. Verze 8.2 SC09-3645-01 IBM DB2 Uniersal Database Noinky Verze 8.2 SC09-3645-01 IBM DB2 Uniersal Database Noinky Verze 8.2 SC09-3645-01 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

3.3. Operace s vektory. Definice

3.3. Operace s vektory. Definice Operace s ektory.. Operace s ektory Výklad Definice... Nechť ϕ je úhel do nenloých ektorů, (obr. ). Skalárním sočinem ektorů, rozmíme číslo, které bdeme označoat. (někdy strčně ) a které definjeme roností.

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO Porchoá úpraa NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO V jarních měsících letošního roku jsem se rozhodoal, jak dál se stránkami POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Prní možnost

Více