100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích"

Transkript

1 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

2

3 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

4

5 Obsah Staletá zku enost s puncem teorie Hnojiv gyps Kosti do polí Exotické fosfáty Domácí guano neboli ãlovûãina Zrození superfosfátu Chilské zlato Nestárnoucí veterán Hnojivo z vysoké pece Pruská sûl Otcové legendy PoÏehnaná krize Na kraji Lovosic, v polích u Labe Pfiíbûh zaãíná Triumf dusiãnanû Hladová zemû Pod kfiídly Fosfacidu Hedvábn byznys v sousedství hnojiv Pováleãná léta Socialistická éra Ani hnojiva, ani hedvábí ReÏimy se mûní, hnojiva zûstávají Zaãíná nová kapitola let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 3

6 Staletá zku enost s puncem teorie Poãátky uïívání minerálních hnojiv souvisejí jak se staletími ovûfien mi zku enostmi zemûdûlcû, tak s poznatky osvícenské vûdy a zavádûním moderní zemûdûlské v roby. JiÏ ve stfiedovûku byl znám úãinek popela pfii Ïìáfiení lesû, které se mûnily v nová pole. Nejstar ím minerálním hnojivem byly slín a vápno. V 18. století se k hnojení zaãal vyuïívat také odpad, kter vznikal pfii v robû pota e nebo salnytru, ãili ledku draselného. Za ãasû vlády Josefa II. se na nûkolika panstvích v âechách zaãala sádrovcem hnojit novû zavádûná plodina jetel. Zemûdûlství se odpradávna fiídilo kolobûhem pfiírody do polí se vracelo v e, co samo z pûdy vze lo. Obvyklou praxi podloïil koncem 18. století vûdeck mi argumenty Albrecht Thaer zformuloval tzv. humusovou teorii hnojení, která vládla zemûdûlství aï do roku Tehdy Justus Liebig publikoval v sledky sv ch bádání o tom, Ïe dusík, fosfor, draslík nebo vápník jsou stejnû jako voda a vzduch nepostradatelné látky pro Ïivot rostlin. Na základû tûchto poznatkû formuloval tzv. zákon minima o v nosu plodin rozhoduje právû ta Ïivina, která je v pûdû, resp. v rostlinû, nejménû zastoupena. Liebigova teorie podnítila celoevropsk rozvoj chemické anal zy pûd a rostlin a dal ího pokusnictví s hnojením. S Liebigov mi názory i dal ími soudob mi novinkami ze zahraniãní zemûdûlské technologie seznamoval ãeské hospodáfie v lidov ch ãasopisech a kalendáfiích popularizátor pokrokov ch zemûdûlsk ch metod a LiebigÛv souãasník Filip Stanislav Kodym. První rady jak a ãím hnojit publikoval také J. B. Lambl. Na základû jejich doporuãení se jiï na poãátku 19. století zaãalo do polí rozvá- Ïet uhlí s vy ím obsahem síry nebo tehdy jiï prûmyslovû vyrábûná zelená skalice. Draslík pûda pfiijímala z dfievného popela a i ze stavební suti, pfiedev ím z trosek star ch chlévû, které byly nasáklé fekáliemi s velk m obsahem fosforu, jenï byl povaïován za zdroj velké síly hnojivé. Ten pr na pole pfiiná eli i tzv. povûtroàové, tedy kousíãky vesmírn ch meteoritû. Ov em dávno pfied Liebigem, jiï koncem 16. století, popsal Konrad Heresbach sloïení rostlinn ch látek jako nerozpustné soli, které jsou jejich Ïivotadárn m zdrojem. O princip rostlinného tûla se zajímala i renesanãní alchymie, která inspirovala pûstitele napfiíklad k tomu, Ïe do stromu navrtávali skofiici nebo med, protoïe vûfiili, Ïe tím ovoce pûknû zesládne. Aby plodû bylo co nejvíce, vpravovali pod kûru stromû dokonce i rtuè. V polovinû 18. století pfii el v carsk uãenec Charles Bonnet s vûdeck m v kladem, Ïe rostliny ke své v Ïivû potfiebují vzduch, a v roce 1748 jeho souãasník Petr Kretschmer vydal spis, ve kterém doporuãoval nenechávat pûdu pro její obnovu leïet ladem, ale provádût na ní kaïdoroãnû hlubokou orbu. V roce 1770 byla v Praze zaloïena Spoleãnost pro orbu a svobodná umûní pro království ãeské. Souãástí vozového parku kaïdého vût ího statku b valy tradiãní dfievûné cisterny, které slouïily k rozvozu tekut ch Ïivoãi n ch i minerálních hnojiv. Justus Liebig ( ) let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

7 Hnojiv gyps V první polovinû 19. století se kála hnojiv uïívan ch na ãeském venkovû roz ífiila i o tzv. hnojivou sádru. Jejím zpracováním vzniká síran vápenat, s nímï jiï na poãátku 19. století experimentoval v Katefiininû huti ve Vranovicích na PlzeÀsku hrabû Hochberg. V roce 1822 obdrïel na její v robu tovární privilegium. Sádru získával tak, Ïe pyritické horniny louhoval v kyselinû sírové, a potom roztok sráïel mlet m vápencem nebo pálen m vápnem. Úspûchy tohoto hnojiva podnítily vznik dal ích továren, jen v âechách jich bylo v roce 1836 registrováno tfiináct. Poãínaje 70. lety zaãala hnojivá sádra ustupovat rodící se legendû mezi minerálními hnojivy superfosfátu. Kosti do polí Po roce 1825 se po Evropû roz ífiilo hnojení rozdrcen mi kostmi domácích zvífiat, tzv. kostní mouãkou, a to zejména poté, co byly ve Skotsku postaveny první speciální ml ny na jejich prûmyslové zpracování. Nejstar í zprávy o hnojení kostní mouãkou pocházejí ale jiï z 18. století, kdy jihofrancouz tí vinafii pfiihnojovali vinnou révu právû kostní mouãkou. O tomto zpûsobu hnojení informoval v âechách jako první jiï zmínûn vlasteneck hospodáfisk buditel Filip Stanislav Kodym. V roce 1830 byly centrálním nafiízením SchwarzenbergÛ na jejich velkostatcích zakládány první ml ny na mletí kostí. První továrna na kostní mouãku vznikla v roce 1831 u A. Richtera na praïské Zbraslavi. Kostní mouãka jako první fosforeãné hnojivo postupem ãasu ztrácela na v znamu a její v roba zaïívala jiï koncem 19. století pozvoln úpadek. Její místo nahradil úãinnûj í superfosfát. Exotické fosfáty Kromû kostí se staly dûleïit m zdrojem fosforu i minerály tzv. fosfáty, dováïené pfiedev ím ze zámofií. Fosfáty vzniklé z usazenin a mineralizací ptaãích exkrementû nebo jejich tûl, se oznaãují jako fosfority a k nejstar ím nalezi tím tohoto druhu fosfátû patfiila pobfieïí Peru, Bolívie ãi ostrovy v chodního Pacifiku. Od roku 1888 se zaãaly do Evropy dováïet z Floridy a v roce 1896 byla jejich loïiska objevena i v AlÏíru a Tunisu. Vzácnûj í, ménû roz ífien druh fostátû, tzv. apatity vzniklé sopeãnou ãinností, se dodnes tûïí ve Vietnamu, Jihoafrické Republice a zejména na poloostrovû Kola, odkud se tato surovina dováïí i pro v robu minerálních hnojiv v Lovosicích. Tzv. guano, dávno pouïívané jihoamerick mi indiány, objevil pro Evropu v roce 1804 cestovatel Alexander Humboldt. V roce 1842 se s ním poprvé seznámili i zemûdûlci v ãesk ch zemích, kam ho dováïela praïská Hospodáfiská spoleãnost. 20 tun tohoto velmi vzácného hnojiva koupilo v roce 1852 i lovosické panství SchwarzenbergÛ. 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 5

8 Domácí guano neboli ãlovûãina Îivoãi n pûvod guana s velk m obsahem fosforu a dal ích stopov ch prvkû inspiroval Evropu k tomu, Ïe v polovinû 19. století zahájila v robu tzv. poudretty. Pod tajemn m názvem se skr valo hnojivo z lidsk ch exkrementû smíchan ch s hlínou, pilinami nebo jin m odpadem z mûstsk ch smetáren. V robou ãlovûãiny nebo také novinky, jak se kdysi tomuto hnojivu fiíkalo, zaãala rychle se rozrûstající mûsta fie it svûj kanalizaãní problém. I pokrokové lovosické panství jiï v roce 1854 vyzkou elo na sv ch polích tfii vagony domácí poudretty. Z iniciativy nûkolika osobností v ãele s hrabûtem âernínem dokonce vznikl v Praze roku 1872 v bor pro zaloïení spoleãnosti, která by v Praze toto hnojivo vyrábûla. Souãasnû mûla b t postavena továrna na v robu minerálních hnojiv, ve které se podle plánu poãítalo se zpracováním masa a kostí padl ch zvífiat, su en ch mofisk ch ryb, dusiãnanu draselného, guana, popela v eho druhu, nerostû draseln ch a dal ích vápenat ch a sirn ch minerálû. Aplikace hnojiv pro la mnoha promûnami let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

9 Zrození superfosfátu Patent na rozklad pfiírodních fosfátû kyselinou sírovou získali v roce 1842 dva Angliãané. První továrna na tzv. superfosfát vyrostla v roce 1846 v Liverpoolu. Prameny uvádûjí, Ïe kromû Liebiga jiï v roce 1835 jak si Gottfried Escher, fieditel evangelického gymnázia v Brnû, navrhoval rozklad jemnû mlet ch kostí kyselinou sírovou. Ov em prûmyslová v roba superfosfátû se do Nûmecka roz ífiila aï v roce Odtud byl uï jen krok k zaloïení prvních továren v ãesk ch zemích. Vût ina nejstar ích továren na v robu superfosfátov ch hnojiv nevznikala na zelené louce, ale rozvinula se pfii továrnách na v robu kyseliny sírové, která patfiila k nejstar ím surovinám uïívan m v chemickém prûmyslu. A právû tato kyselina byla schopna rozkládat fosfátové horniny i Ïivoãi né fosfáty, respektive umoïàovala získat z nich ve vodû rozpustnou kyselinu fosforeãnou. K roz ífiení superfosfátu v âechách v znamnû pfiispûl i 18. zemûdûlsk celoevropsk sjezd konan v Praze roku 1856, na kterém o tomto novém druhu hnojiva poprvé referoval tehdy tfiicetilet Jan B. Lambl, nestor ãeského zemûdûlského kolství. O pár let pozdûji Lambl na adresu minerálních hnojiv poznamenal: Dvacetilet mi zku enostmi dokázala ve Francii, Ïe rozumné uïívání umûlého hnojiva pfii pûstování fiepy plnû nahrazuje chlévskou mrvu. S hrdostí budou tedy rolníci na í vlasti vítati v robu hnoje umûlého, ku povznesení fiepafiství slouïícího. V roce 1861 zaãala v roba superfosfátu v Ústí nad Labem a v roce 1868 v podniku Davida Starcka v Kaznûjovû. Následovaly dal í továrny, napfiíklad v roce 1869 továrna kníïete Auersperga v Lukavicích. Zásluhou rytífie Horského z Horsk sfeldu vyrostl v roce 1871 závod v Kolínû. Zpoãátku byl on sám coby majitel kolínského panství jedin m odbûratelem 400 tun superfosfátu roãnû, pfiiãemï továrna byla stavûna na roãní produkci 60 tisíc tun. Odbytovou krizi podnik nakonec ustál a v roba zaãala stoupat. V roce 1872 byl zaloïen dal í provoz v Peãkách, rok po tom, co s v robou superfosfátu zaãala Schramova dynamitka v Zámkách. Nové továrny vyrostly i v Petrovicích u Karviné (1888), ve âtyfiech Dvorech u âesk ch Budûjovic (1891) a v odstupu dvou let ve Slaném a v Pfierovû. Vût ina tûchto podnikû prosperovala i v polovinû 20. století, neboè superfosfátová hnojiva sv m mnohostrann m vyuïitím a iroce dostupnou cenou stále kralovala na trhu minerálních hnojiv. Inzerce z let 1904 a let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 7

10 Chilské zlato Dusiãnan sodn ãili ledek chilsk je vûbec nejstar ím dusíkat m minerálním hnojivem, na jehoï roz ífiení v Evropû má zásluhu ãesk botanik a cestovatel Tadeá Haenke, kter jej poznal na sv ch cestách po Peru a Bolívií. V âechách s ním provádûl hnojivé experimenty, jejichï v sledky publikoval v roce 1808, tedy o sedmnáct let dfiíve, neï se toto hnojivo stalo pfiedmûtem prvního exportu do Evropy. Jeho nejv znamnûj í loïiska se nacházela v západním podhûfií Kordiller v chilské pou ti Atacama, kde byla ukryta v tenké vrstvû jen pfiibliïnû metr pod zemí. KdyÏ se ukázalo, jak poklad pou È skr vá, rozpoutala se o nûj vzájemná tzv. ledková válka mezi Chile, Peru a Bolívií. V âechách jej zaãala od 19. století pouïívat nejdfiíve jen bohatá panská hospodáfiství, podobnû jako guano. K jeho ífiení ãesk m venkovem napomohla i pokusná zemûdûlská stanice v Lovosicích, kterou coby souãást svého panství zaloïil ve 2. polovinû 19. století kníïe Jan Adolf Schwarzenberg spoleãnû s Komitétem pro srovnávací pokusy pfii Vlastenecké hospodáfiské spoleãnosti v âechách. Nestárnoucí veterán Síran amonn byl vûbec prvním umûle vyroben m dusíkat m hnojivem v âechách. Pokusy s ním, s cílem dosáhnout lep ích v nosû cukrovky, provádûl na zbraslavsk ch pozemcích Antonín Richter. K jeho pfiípravû vyuïil svoji továrnu na spodium, vyrábûné ze smûsi popela z kostí, ãpavkové vody a kyseliny sírové. Se vznikem koksárenského prûmyslu a plynárenství zaãal b t síran amonn k dispozici jako vedlej í produkt pfii v robû koksu v severomoravsk ch uheln ch podnicích a také v nûkolika velk ch mûstsk ch plynárnách pfii ãi tûní surového svítiplynu. Po objevu Haberovy syntézy ãpavku roku 1909 a jejím prûmyslov m vyuïitím Carlem Boschem se za první svûtové války rozjela v roba síranu amonného v Mariánsk ch Horách u Ostravy a minimální náklady Boschovy technologie uãinily síran amonn vedle superfosfátû iroce dostupn m hnojivem. Pfiesto mûl stále velkou konkurenci v draï ím chilském ledku, a tak se témûfi tfii ãtvrtiny jeho domácí produkce exportovaly do Nûmecka, Itálie a na Balkán. Je tû v roce 1925 si zástupce v robcû hnojiv st ská, Ïe: v dohledné dobû ledek lze sotva nahraditi jin mi dusíkat mi hnojivy, neboè pouïívání chilského ledku je mezi zemûdûlci pfiíli vïito. Hnojivo z vysoké pece Thomasova mouãka byla vlastnû odpadem, kter vznikal pfii zkujàování surového Ïeleza. lo o specifick technologick postup, kter byl v roce 1878 patentován v Anglii. Metodou pojmenovanou po svém objeviteli se z litiny vytavené ve vysok ch pecích odstraàoval fosfor, kter byl pfiíãinou její vysoké kfiehkosti. A tak na svût pfii lo dal í levné fosforeãné hnojivo, které se do âech dováïelo z nûmeck ch hutí nebo se vyrábûlo ve vítkovick ch a kladensk ch hutích. (viz inzerát z roku 1904 na stranû 11) let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

11 Pruská sûl Úãinek draseln ch hnojiv, respektive draseln ch solí, byl objeven témûfi náhodou v solné oblasti u nûmeckého Stassfurtu. Draselné soli tvofiily mocnou vrstvu, která kryla bohatá loïiska kamenné jedlé soli. Pfii jejich vytûïování konãily bez uïitku na v sypkách. AÏ díky pozorování jednoho místního chemika byly poãátkem 60. let objeveny jejich hnojivé úãinky a sylvín, karnalit a kainit se staly vyhledávan mi draseln mi hnojivy. První hnojení s kainitem provádûli v âechách na dûãínském panství. Draselná hnojiva, jejichï tûïba byla nûmeck m monopolem, se masovû roz ifiovala zejména mezi pûstiteli cukrovky, ktefií chtûli dosáhnout maximální cukernatosti, a také mezi bramboráfii, jejichï prioritou byl vysok obsah krobu pro dal í prûmyslové zpracování brambor. Díky pomûrnû vysoké cenû ale nemohla draselná hnojiva konkurovat levnûj ím superfosfátûm let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 9

12 Otcové legendy Pfiíbûh v roby hnojiv v Lovosicích zaãal psát August Schram, kter se v roce 1843 narodil v rodinû sokolovského obchodníka Adalberta Schrama. Vzdûlání se mu dostalo na reálce v Lokti a první obchodní zku enosti zaãal sbírat v Lipsku. Neb t jeho pozdûj í praxe v obchodním oddûlení jedné praïské továrniãky na v robu chemikálií, kdo ví, kter m smûrem by se jeho osud ubíral dál. Do Ïivota vstupoval v dobû vrcholící prûmyslové revoluce, kdy se chemické objevy promítaly do Ïivota obyãejn ch lidí, kdy se na pultech obchodû témûfi dennû objevovaly nové druhy chemick ch v robkû. Rostla po nich poptávka, a tak se August rozhodl otevfiít si vlastní komisní obchod. A odtud byl uï jen krûãek k tomu, aby rok po objevu dynamitu zaloïil v roce 1868 vlastní firmu, která se pro ãeské zemû stala prvním a v hradním obchodním zástupcem v bu nin Alfreda Nobela, resp. jeho akciové spoleãnosti se sídlem v Hamburku. Dynamit na el své uplatnûní zejména pfii stavbû Ïeleznic a v dûlním prûmyslu, takïe o zákazníky nemûl Schram nouzi. Zaãal proto s v stavbou nové továrny na v robu dynamitu v Zámkách u Prahy, první svého druhu v rakouské monarchii. Pfii v robû dynamitu vznikala odpadní kyselina dusiãná jako vedlej í produkt pfii v robû nitroglycerinu. VyuÏití na la pfii v robû minerálních hnojiv a v roce 1871 vyrostla pfii dynamitce u praïsk ch Roztok první továrna na její zpracování. V 80. letech si Schram nechal patentovat i vlastní v robu superfosfátu. Také odpad z jeho v roby zaãal zpracovávat a jako svûj patent ho nabízel ke konzervování ãpavkov ch látek a vazbû pachû hnoje a moãûvky. Od konce 19. století zaãal vyrábût míchaná hnojiva z ledku, draseln ch a amonn ch solí. Roku 1880 byl August Schram jmenován ãestn m obãanem Sokolova a na jeho pamûè a pfiipomínku 50. v roãí vlády císafie Franti ka vyrostla v roce 1898 na sokolovském námûstí litinová ka na, která dodnes nese Schramovo jméno i jeho podobiznu. August mûl o pût let mlad ího bratra Adolfa, kter také upsal svûj Ïivot chemii. V roce 1869 dokonãil její studia na vídeàské a praïské univerzitû a do roku 1875 pracoval v chemické továrnû Adolfa Jordana v Kralupech nad Vltavou, v jejímï v robním programu byla i minerální hnojiva. S nabyt mi zku enostmi potom vstoupil do sluïeb svého bratra jako vedoucí chemik a technick poradce. Souãasnû zastával i funkci prokuristy firmy. KdyÏ jeho bratr v roce 1891 zemfiel, stal se coby jeho dûdic jedin m majitelem celé firmy. V robky Schramov ch továren nechybûly na tuzemsk ch i zahraniãních hospodáfisk ch v stavách. Adolfu Schramovi, nositeli fiádu Franti ka Josefa, generálnímu fiediteli August Schram ( ) obchodního zastoupení vídeàské Nobelovy firmy na dynamit, ãlenovi správní rady nûkolika bank a jin ch spoleãností, zástupci vedoucího Chemicko-technologické fakulty Vysoké koly technické v Praze, ãlenovi a pozdûj ímu prezidentovi rakouské Spoleãnosti pro podporu chemického prûmyslu, nechybûl samozfiejmû ani politick vliv. Sám Franti ek Josef II. jej v roce 1908 vyznamenal diplomem za zásluhy v zásobování rakousko-uherského trhu hnojivy. Adolf Schram ( ) let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

13 PoÏehnaná krize Po roce 1880 zasáhla rakouské zemûdûlství hospodáfiská krize, která zpûsobila hlubok pokles cen zejména obilí a cukrovky. SníÏila se jejich produkce a tím se sníïila i spotfieba minerálních hnojiv. Ceny tûchto hnojiv, které byly pfiedtím díky poptávce vysoké, prudce klesly. Na trhu se objevila nová laciná hnojiva, jako byla Thomasova struska nebo nûmecké draselné soli. V echny tyto faktory mûly za následek v eobecné sníïení cen hnojiv. Paradoxnû tak hospodáfiská krize napomohla jejich dal ímu roz ífiení i mezi sociálnû slab í vrstvy zemûdûlcû. Koncem 80. let 19. století patfiila v roba superfostátû k nejrozvinutûj ím a nejroz ífienûj ím odvûtvím chemického prûmyslu v ãesk ch zemích. Vyrábûly se zde více neï tfii ãtvrtiny celkové produkce minerálních hnojiv v rakouské monarchii. A v ãesk ch zemích byla i jejich vysoká spotfieba. K tomu pfiispívala i osvûta národohospodáfiû v zemûdûlském tisku a pfiedná ky fiady odborníkû, mezi jin mi Antonína Pavce ( ), které byly organizovány po vsích ãeského i moravského venkova. Díky rostoucí poptávce moravsk ch pûstitelû fiepy byla na pfielomu let 1883 a 1884 uvedena do provozu dal í Schramova továrna na v robu minerálních hnojiv v Po torné u Bfieclavi. Inzerce z let 1896 a let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 11

14 Na kraji Lovosic, v polích u Labe Schram si Lovosice pro zaloïení své dal í továrny nevybral náhodou. Úrodné Polabí patfiilo odjakïiva k obilnici ãesk ch zemí a s odbytem hnojiv zde obchodníci nemûli nouzi. JiÏ koncem 19. století pfiímo v Lovosicích vedli bratfii Gläznerové obchod s chilsk m ledkem a superfosfáty. Procházela tu Ïeleznice z Prahy do DráÏìan a dopravní uzel se krátce pfied dokonãením továrny roz ífiil také o traè do Loun. A byla tu samozfiejmû nejstar í dopravní tepna Labe, ideální cesta pro pfiísun v robních surovin z Hamburku, rovnou z palub zaoceánsk ch lodí. od roku 1900 vyrábûl vazelínu, mazací oleje, umûlé pryskyfiice a mycí pasty. Jeho firma byla nadto obchodním zástupcem petrolejáfiské firmy Shell. Teãku za historií Grögrovy továrny s dvûma desítkami dûlníkû udûlalo znárodnûní v roce Na troskách základû jejich v robních hal se pak zaãala rozrûstat budoucí Lovochemie. KdyÏ zaãala vyrûstat Schramova továrna, byly Lovosice, jejichï obyvatelé byli z více neï tfií ãtvrtin nûmecké národnosti, prosperující pûtitisícové mûsteãko s fiadou prûmyslov ch podnikû. V sousedství Schramem zakoupeného pozemku stála za mûstem pfii Labi továrniãka nebo spí e dílna mladého Bohdana Theodora Grögra, kter zde Pohled na Schramovu továrnu z roku let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

15 Plán Schramovy továrny z roku 1903 a její roz ifiování v 2. polovinû 20. let 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 13

16 Pfiíbûh zaãíná V záfií 1902 mûl Schram v ruce hotov projekt stavby, na základû kterého poïádal okresní hejtmanství o Ïivnostenské povolení ke zfiízení továrny na kyselinu sírovou a v robu superfosfátu. 29. ledna pfií tího roku obdrïel kladné vyfiízení své Ïádosti a 21. dubna roku 1904 vydalo litomûfiické hejtmanství koneãné povolení k provozu. Povolení v roby bylo mj. podmínûno zabezpeãením ãistoty vody v Labi a zákazem skladovat v továrnû ãerstvé kosti, které se rovnûï k v robû superfostátu vyuïívaly. 10. kvûtna roku 1904 byly podepsáním smlouvy zahájeny stavební práce a na podzim jiï z parních kotlû stoupal k nebi ãern d m. Kyselina se vyrábûla na svou dobu ve velmi moderních tzv. Mayerov ch tangenciálních komorách (vysok ch 9 m a majících prûmûr 10 m), prvních svého druhu v Rakousku-Uhersku. V nich se parou skrápûly sirné v pary kyzu a pyritick ch hornin, které se praïily ve speciálních pecích. Pyrity, fosfátové horniny i kosti z kafilerií a jatek pfiiváïely po Labi nákladní lodû, pro jejichï snaz í vykládku byla v roce 1906 vybudována lanová dráha, která suroviny dopravovala pfiímo do továrny. Hroudy fosfátov ch hornin se drtily ve dvou kulov ch ml nech a potom se ve zvlá tních bazénech rozkládaly pomocí kyseliny sírové. Vzniklá ka ovitá hmota se expedovala do rozsáhl ch skladi È, kde se po nûkolik dní vysou ela. Nesourodá hrudkovitá masa se opût mlela a dûlníci ji ruãnû, s átky pfies obliãej, prosívali a balili do papírov ch pytlû. Schramovy továrny v Lísku, Praze-Roztokách, Po torné a Lovosicích dosahovaly v roce 1908 roãní produkce celkem 20 tisíc tun kyseliny sírové a pfiibliïnû 40 tisíc tun superfosfátu. Firma ve sv ch poboãkách zamûstnávala 40 úfiedníkû, 350 dûlníkû a sv m rozsahem v roby ji po kolínské a ústecké továrnû patfiilo tfietí místo mezi v robci superfosfátu v Rakousku-Uhersku. JiÏ v roce 1911 do lo k prvnímu roz ifiování továrny, zejména o v robní sklady. Modernizace pokraãovaly i v dal ích letech, kdy tûïkou ruãní práci, pfii níï se vyprazdàovaly komory, v nichï se rozkládal superfosfát, nahradil v roce 1913 transportní pás. O dva roky pozdûji byla v továrnû zfiízena první hasiãská stanice. Továrna kolem roku 1905 Záhlaví Schramova dopisu z roku let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

17 Triumf dusiãnanû V roce 1898 obletûla svût popla ná Crookesova zpráva o brzkém vyãerpání zásob chilského ledku. Pod jejím vlivem zaãaly v zkumy moïnosti zuïitkování vzdu ného dusíku, jejichï cílem bylo vyrobit adekvátní náhradu nedostatkové suroviny. Díky tomu se na trhu objevila nová dusíkatá hnojiva a jejich objev zahájil novou etapu rozvoje minerálních hnojiv: v roce 1905 bylo pfii v robû kyanidu náhodnû objeveno dusíkaté vápno, Norové ohlásili v robu ledku vápenatého a od roku 1916 ve Falknovû nad Ohfií (dne ním Sokolovû) zavedl severoãesk Spolek pro chemickou a hutní v robu jeho tovární v robu. Slouãeniny vzdu ného dusíku v ak na ly velké uplatnûní také pfii váleãné v robû stfieliva a v bu nin. Není divu, Ïe za války byla v roba síranu amonného a dusíkatého vápna zastavena ve prospûch zbrojní v roby a Ïe po válce byl jeho v voz v raznû omezen. Poãátkem dvacát ch let nedosahovala kapacita jeho v roby ani ãtvrtiny stavu pfied rokem Válka zastavila i dovoz chilského ledku, kter do roku 1914 pfiedstavoval pfiibliïnû 80 % roãní spotfieby zhruba 65 tisíc tun v ech minerálních hnojiv v ãesk ch zemích. Kromû superfosfátû ovládl zbytek trhu zejména po roce 1910 síran amonn, ledek norsk a dusíkaté vápno. Za války musela valná ãást továren odevzdat olovo z v robních zafiízení vojenskému eráru. Tomu se nevyhnula ani lovosická továrna za obûè padly její olovûné komory na v robu kyseliny sírové Schramova inzerce z roku 1891 Detail zafiízení z v roby superfosfátu z roku 1904 Pohled do v robny superfosfátu, 20. léta 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 15

18 Hladová zemû Po válce v roba hnojiv stagnovala pro naprost nedostatek surovin. Továrnám chybûlo uhlí i vagony. Kolaboval tak i obchod s minerálními hnojivy, kter ch byl na trhu kritick nedostatek. Není divu, Ïe v nosy ãesk ch polí poklesly v prûmûru o 50 % oproti roku I Schram se zamûfiil na dovoz levnûj ích draseln ch solí a kainitu, které do mûsíce expedoval rychlolodûmi nebo Ïeleznicí. Bujela lichva kromû mnoha velkoobchodû také vût ina bank mûla zvlá tní oddûlení pro úvûry na nákup a prodej minerálních hnojiv. Rozpadem trhu b valé monarchie zaãali v robci ztrácet svá tradiãní odbyti tû. Ke zhor ení odbytu hnojiv pfiispûla i transformace velkostatkû v rámci pozemkové reformy na drobné zemûdûlce, ktefií si drahá hnojiva nemohli dovolit. Nedostatek hnojiv stát vyfie il v roce 1920 zfiízením dotaãního fondu pro jejich nákup ze zahraniãí. Fond byl urãen pfiedev ím k nákupu chilského ledku a surovin k v robû superfosfátû. Fond mezi zemûdûlské podniky rozdûlil pfies 60 tisíc tun hnojiv, z toho 50 tisíc fosforeãn ch v podobû Thomasovy mouãky a 10 tisíc tun dusíkat ch. V roce 1921 ze zahraniãí nakoupil a domácím zemûdûlcûm rozprodal jiï více neï ãtyfinásobné mnoïství hnojiv. Teprve aï s ústupem hospodáfiské krize v roce 1923 se zaãaly stabilizovat i pomûry v zásobování minerálními hnojivy. Stát si pfiesto ale ponechal koneãné slovo pfii stanovování v e jejich maximálních cen. I kdyï byly napfiíklad ceny superfosfátû aï dvakrát niï í neï v Nûmecku, byla minerální hnojiva pro mnoho drobn ch zemûdûlcû stále cenovû nedostupná. Úãelnou propagandou v robcû hnojiv se podafiilo sniïovat spotfiebu chilského ledku (která jen v roce 1925 ãinila 56 tisíc tun) ve prospûch levnûj ích domácích, ale ménû znám ch dusíkat ch hnojiv síranu amonného a dusíkatého vápna. Tato situace vedla k tomu, Ïe jiï v roce 1920 uzavfielo 15 v robcû minerálních hnojiv vãetnû Schramova podniku kartelovou dohodu o spoleãném postupu na trhu. Z pfiístavu u Ïelezniãního mostu se lanovou drahou naváïely do továrny suroviny a zpût do lodí se expedovala vyrobená hnojiva let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

19 Plány zafiízení k v robû kyseliny sírové a superfosfátu z poãátku 20. století 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 17

20 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

21 Pod kfiídly Fosfacidu Spolupráce v robcû se prohloubila, kdyï ãlenové kartelu navázali kontakt se spoleãností Fosfacid, která od jednotliv ch v robcû hnojiva centrálnû nakupovala a zaji Èovala jejich odbyt do spotfiebitelské sítû. V rámci tohoto uskupení mûly i Schramovy továrny pfiidûlen kontingent v roby, kter se kaïdoroãnû aktualizoval. Celkovû se pohyboval kolem 35 tisíc tun hnojiv, coï znamenalo pfiibliïnû jejich 20% podíl na trhu. Lovosická továrna mohla ve své reïii prodávat vlastní hnojiva pouze v okruhu do tfiiceti kilometrû. I za této tûïké hospodáfiské situace pokraãovalo roz ifiování a modernizace provozû lovosické továrny. V polovinû 20. let byla do provozu uvedena nová technologie v roby kyseliny sírové v tzv. Gay Lussacov ch vûïích a byla také postavena nová pec na kyz ãi nov kulov ml n na fosfáty. Po smrti Adolfa Schrama v roce 1927 pfievzali firmu jeho dva synové technick m fieditelem se stal ing. Adolf Schram a obchod mûl na starosti Albin Schram. Ten zastupoval firmu i v Mezinárodním spoleãenství v robcû superfosfátu v Hamburku a v fiíjnu roku 1936 se zúãastnil i prvního mezinárodního kongresu strojen ch hnojiv FITA v ímû. Permanentní krizi v nedostatku dusíkat ch hnojiv dováïen ch ze zahraniãí zaãal od roku 1932 zmíràovat norsk ledek (dusiãnan vápenat ), jehoï v roba byla zahájena v Ostravû. V rámci Fosfacidu si v robci v roce 1930 trh znovu pfierozdûlili a lovosické továrnû pfiipadl rajon ve star ch hranicích okresu âeská Lípa. Superfosfát jiï v té dobû pfiestal b t pfiedmûtem ãeskoslovenského zahraniãního obchodu a Schramova firma, která se v roce 1931 stala vefiejnou obchodní spoleãností, dosahovala koncem 30. let roãní produkce v prûmûru jen 10 tisíc tun. Po záboru Sudet se vedení spoleãnosti pfiestûhovalo ze svého sídla v RÛÏové ulici v Praze do Lovosic. Vznikem protektorátu se kartelové uskupení rozpadlo a zanikly tak hranice obchodních rajonû jednotliv ch továren. Za okupace pro la továrna dal ími rekonstrukcemi, pfii nichï byla v roba superfosfátu na starém v robním zafiízení typu Beskov zastavena a byla nahrazena moderní kontinuální linkou systému Moritz-Standard let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 19

22 Hedvábn byznys v sousedství hnojiv V znamnou kapitolu v historii spoleãnosti Lovochemie pfiedstavovala továrna na v robu umûlého hedvábí pod názvem Böhmische Glanzstoff. Na jejím zaloïení se dohodl ústeck Spolek pro chemickou a hutní v robu s Îivnostenskou bankou a nûmeckou spoleãností Elberfeld, která za poskytnutí sv ch v robních technologií získala v novém podniku poloviãní podíl akcií. 15. srpna 1921 byla zahájena stavba továrny a 6. bfiezna 1923 se rozjela v roba se 665 zamûstnanci. V roce 1928 jich zde pracovalo aï Byla to první továrna svého druhu v âeskoslovensku, kterou krátce po jejím otevfiení následovaly dal í men í továrny v Rudníku u Vrchlabí a v Senici nad Myjavou. V chozí surovinou k v robû umûl ch vláken byla smrková buniãina, která se sloïit mi chemick mi procesy rozpou tûla na tzv. viskózu a po dal ích úpravách vznikl roztok tryskal pod vysok m tlakem svazky jemn ch zlato-platinov ch trysek do zvlákàovací láznû, ve které praménky tuhly na jednotlivá vlákna, jeï dohromady vytváfiely nit viskozového hedvábí. Navinuté hedvábí se potom v cívkách propíralo, su ilo a na závûr olejovalo. Jeho roãní v roba se od roku 1924 zv ila bezmála estkrát, kdyï v roce 1938 dosáhla 2354 tun. Lovosická továrna patfiila k nejv znamnûj ím dodavatelûm pro ãesk textilní prûmysl, pfiedev ím v robce dámsk ch punãoch. Za dob první republiky rozloha v robního areálu továrny zcela dominovala Schramovu provozu na v robu minerálních hnojiv. Areálu dne ního podniku dominovala na konci 20. let továrna na v robu umûl ch vláken let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky PŘEHLEDY MDT: 336.763.3;336.275.3 klíčová slova: dluhopisy finanční trhy historie Česká republika Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky Anna DVOŘÁKOVÁ* Historie dluhov ch instrumentû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

zlín zlín MùSTO ZLÍN Informaãní centrum

zlín zlín MùSTO ZLÍN Informaãní centrum MùSTO ZLÍN Krajské mûsto Zlín leïí v údolí fiíãky Dfievnice, v mírné teplé klimatické oblasti jihov chodní Moravy, na rozhraní Vala ska, Hané a Moravského Slovácka. Zlín je pfiirozenou metropolí jihov

Více

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr

Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr p fi e h l e d Dal í datová podpora populaãním onkologick m registrûm v âr INFORMAâNÍ PODPORA ONKOLOGICK CH PROJEKTÒ Z POPULAâNÍCH DATABÁZÍ âeského STATISTICKÉHO Ú ADU CZECH STATISTICAL OFFICE AND ITS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál.

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál. REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ČERVEN 2009 HLAVNÍ TÉMA ENERGETIKA ZAOSTŘENO NA ARCHITEKTURU Kde skončí jaderný odpad? 4 Tomáš Sedláček a Jan Vejmělek 8 9 Stavby roku 2008 10 11 Klesá spotřeba elektřiny.

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT.

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT. CENA 55 KČ 4 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY DUBEN 2001 odpad měsíce Biologicky rozložitelný odpad Odpady na skládkách a plány OH Spalovat, kompostovat nebo skládkovat? Anketa k nakládání

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku 9 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 Zlom 401-566 29.3.2005 14:59 Stránka 421 Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 mûrné emise mírnû nad celostátním prûmûrem (pro amoniak platí, Ïe byl v tomto pfiípadû

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

P ÍSTUPY K INTERNACIONALIZACI PODNIKATELSK CH AKTIVIT âesk CH PODNIKÒ

P ÍSTUPY K INTERNACIONALIZACI PODNIKATELSK CH AKTIVIT âesk CH PODNIKÒ P ÍSTUPY K INTERNACIONALIZACI PODNIKATELSK CH AKTIVIT âesk CH PODNIKÒ árka Zapletalová Úvod Podnikatelsk subjekt, kter uplatàuje strategii rûstu, si dfiíve nebo pozdûji uvûdomí nutnost rozvoje podnikatelsk

Více