100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích"

Transkript

1 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

2

3 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

4

5 Obsah Staletá zku enost s puncem teorie Hnojiv gyps Kosti do polí Exotické fosfáty Domácí guano neboli ãlovûãina Zrození superfosfátu Chilské zlato Nestárnoucí veterán Hnojivo z vysoké pece Pruská sûl Otcové legendy PoÏehnaná krize Na kraji Lovosic, v polích u Labe Pfiíbûh zaãíná Triumf dusiãnanû Hladová zemû Pod kfiídly Fosfacidu Hedvábn byznys v sousedství hnojiv Pováleãná léta Socialistická éra Ani hnojiva, ani hedvábí ReÏimy se mûní, hnojiva zûstávají Zaãíná nová kapitola let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 3

6 Staletá zku enost s puncem teorie Poãátky uïívání minerálních hnojiv souvisejí jak se staletími ovûfien mi zku enostmi zemûdûlcû, tak s poznatky osvícenské vûdy a zavádûním moderní zemûdûlské v roby. JiÏ ve stfiedovûku byl znám úãinek popela pfii Ïìáfiení lesû, které se mûnily v nová pole. Nejstar ím minerálním hnojivem byly slín a vápno. V 18. století se k hnojení zaãal vyuïívat také odpad, kter vznikal pfii v robû pota e nebo salnytru, ãili ledku draselného. Za ãasû vlády Josefa II. se na nûkolika panstvích v âechách zaãala sádrovcem hnojit novû zavádûná plodina jetel. Zemûdûlství se odpradávna fiídilo kolobûhem pfiírody do polí se vracelo v e, co samo z pûdy vze lo. Obvyklou praxi podloïil koncem 18. století vûdeck mi argumenty Albrecht Thaer zformuloval tzv. humusovou teorii hnojení, která vládla zemûdûlství aï do roku Tehdy Justus Liebig publikoval v sledky sv ch bádání o tom, Ïe dusík, fosfor, draslík nebo vápník jsou stejnû jako voda a vzduch nepostradatelné látky pro Ïivot rostlin. Na základû tûchto poznatkû formuloval tzv. zákon minima o v nosu plodin rozhoduje právû ta Ïivina, která je v pûdû, resp. v rostlinû, nejménû zastoupena. Liebigova teorie podnítila celoevropsk rozvoj chemické anal zy pûd a rostlin a dal ího pokusnictví s hnojením. S Liebigov mi názory i dal ími soudob mi novinkami ze zahraniãní zemûdûlské technologie seznamoval ãeské hospodáfie v lidov ch ãasopisech a kalendáfiích popularizátor pokrokov ch zemûdûlsk ch metod a LiebigÛv souãasník Filip Stanislav Kodym. První rady jak a ãím hnojit publikoval také J. B. Lambl. Na základû jejich doporuãení se jiï na poãátku 19. století zaãalo do polí rozvá- Ïet uhlí s vy ím obsahem síry nebo tehdy jiï prûmyslovû vyrábûná zelená skalice. Draslík pûda pfiijímala z dfievného popela a i ze stavební suti, pfiedev ím z trosek star ch chlévû, které byly nasáklé fekáliemi s velk m obsahem fosforu, jenï byl povaïován za zdroj velké síly hnojivé. Ten pr na pole pfiiná eli i tzv. povûtroàové, tedy kousíãky vesmírn ch meteoritû. Ov em dávno pfied Liebigem, jiï koncem 16. století, popsal Konrad Heresbach sloïení rostlinn ch látek jako nerozpustné soli, které jsou jejich Ïivotadárn m zdrojem. O princip rostlinného tûla se zajímala i renesanãní alchymie, která inspirovala pûstitele napfiíklad k tomu, Ïe do stromu navrtávali skofiici nebo med, protoïe vûfiili, Ïe tím ovoce pûknû zesládne. Aby plodû bylo co nejvíce, vpravovali pod kûru stromû dokonce i rtuè. V polovinû 18. století pfii el v carsk uãenec Charles Bonnet s vûdeck m v kladem, Ïe rostliny ke své v Ïivû potfiebují vzduch, a v roce 1748 jeho souãasník Petr Kretschmer vydal spis, ve kterém doporuãoval nenechávat pûdu pro její obnovu leïet ladem, ale provádût na ní kaïdoroãnû hlubokou orbu. V roce 1770 byla v Praze zaloïena Spoleãnost pro orbu a svobodná umûní pro království ãeské. Souãástí vozového parku kaïdého vût ího statku b valy tradiãní dfievûné cisterny, které slouïily k rozvozu tekut ch Ïivoãi n ch i minerálních hnojiv. Justus Liebig ( ) let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

7 Hnojiv gyps V první polovinû 19. století se kála hnojiv uïívan ch na ãeském venkovû roz ífiila i o tzv. hnojivou sádru. Jejím zpracováním vzniká síran vápenat, s nímï jiï na poãátku 19. století experimentoval v Katefiininû huti ve Vranovicích na PlzeÀsku hrabû Hochberg. V roce 1822 obdrïel na její v robu tovární privilegium. Sádru získával tak, Ïe pyritické horniny louhoval v kyselinû sírové, a potom roztok sráïel mlet m vápencem nebo pálen m vápnem. Úspûchy tohoto hnojiva podnítily vznik dal ích továren, jen v âechách jich bylo v roce 1836 registrováno tfiináct. Poãínaje 70. lety zaãala hnojivá sádra ustupovat rodící se legendû mezi minerálními hnojivy superfosfátu. Kosti do polí Po roce 1825 se po Evropû roz ífiilo hnojení rozdrcen mi kostmi domácích zvífiat, tzv. kostní mouãkou, a to zejména poté, co byly ve Skotsku postaveny první speciální ml ny na jejich prûmyslové zpracování. Nejstar í zprávy o hnojení kostní mouãkou pocházejí ale jiï z 18. století, kdy jihofrancouz tí vinafii pfiihnojovali vinnou révu právû kostní mouãkou. O tomto zpûsobu hnojení informoval v âechách jako první jiï zmínûn vlasteneck hospodáfisk buditel Filip Stanislav Kodym. V roce 1830 byly centrálním nafiízením SchwarzenbergÛ na jejich velkostatcích zakládány první ml ny na mletí kostí. První továrna na kostní mouãku vznikla v roce 1831 u A. Richtera na praïské Zbraslavi. Kostní mouãka jako první fosforeãné hnojivo postupem ãasu ztrácela na v znamu a její v roba zaïívala jiï koncem 19. století pozvoln úpadek. Její místo nahradil úãinnûj í superfosfát. Exotické fosfáty Kromû kostí se staly dûleïit m zdrojem fosforu i minerály tzv. fosfáty, dováïené pfiedev ím ze zámofií. Fosfáty vzniklé z usazenin a mineralizací ptaãích exkrementû nebo jejich tûl, se oznaãují jako fosfority a k nejstar ím nalezi tím tohoto druhu fosfátû patfiila pobfieïí Peru, Bolívie ãi ostrovy v chodního Pacifiku. Od roku 1888 se zaãaly do Evropy dováïet z Floridy a v roce 1896 byla jejich loïiska objevena i v AlÏíru a Tunisu. Vzácnûj í, ménû roz ífien druh fostátû, tzv. apatity vzniklé sopeãnou ãinností, se dodnes tûïí ve Vietnamu, Jihoafrické Republice a zejména na poloostrovû Kola, odkud se tato surovina dováïí i pro v robu minerálních hnojiv v Lovosicích. Tzv. guano, dávno pouïívané jihoamerick mi indiány, objevil pro Evropu v roce 1804 cestovatel Alexander Humboldt. V roce 1842 se s ním poprvé seznámili i zemûdûlci v ãesk ch zemích, kam ho dováïela praïská Hospodáfiská spoleãnost. 20 tun tohoto velmi vzácného hnojiva koupilo v roce 1852 i lovosické panství SchwarzenbergÛ. 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 5

8 Domácí guano neboli ãlovûãina Îivoãi n pûvod guana s velk m obsahem fosforu a dal ích stopov ch prvkû inspiroval Evropu k tomu, Ïe v polovinû 19. století zahájila v robu tzv. poudretty. Pod tajemn m názvem se skr valo hnojivo z lidsk ch exkrementû smíchan ch s hlínou, pilinami nebo jin m odpadem z mûstsk ch smetáren. V robou ãlovûãiny nebo také novinky, jak se kdysi tomuto hnojivu fiíkalo, zaãala rychle se rozrûstající mûsta fie it svûj kanalizaãní problém. I pokrokové lovosické panství jiï v roce 1854 vyzkou elo na sv ch polích tfii vagony domácí poudretty. Z iniciativy nûkolika osobností v ãele s hrabûtem âernínem dokonce vznikl v Praze roku 1872 v bor pro zaloïení spoleãnosti, která by v Praze toto hnojivo vyrábûla. Souãasnû mûla b t postavena továrna na v robu minerálních hnojiv, ve které se podle plánu poãítalo se zpracováním masa a kostí padl ch zvífiat, su en ch mofisk ch ryb, dusiãnanu draselného, guana, popela v eho druhu, nerostû draseln ch a dal ích vápenat ch a sirn ch minerálû. Aplikace hnojiv pro la mnoha promûnami let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

9 Zrození superfosfátu Patent na rozklad pfiírodních fosfátû kyselinou sírovou získali v roce 1842 dva Angliãané. První továrna na tzv. superfosfát vyrostla v roce 1846 v Liverpoolu. Prameny uvádûjí, Ïe kromû Liebiga jiï v roce 1835 jak si Gottfried Escher, fieditel evangelického gymnázia v Brnû, navrhoval rozklad jemnû mlet ch kostí kyselinou sírovou. Ov em prûmyslová v roba superfosfátû se do Nûmecka roz ífiila aï v roce Odtud byl uï jen krok k zaloïení prvních továren v ãesk ch zemích. Vût ina nejstar ích továren na v robu superfosfátov ch hnojiv nevznikala na zelené louce, ale rozvinula se pfii továrnách na v robu kyseliny sírové, která patfiila k nejstar ím surovinám uïívan m v chemickém prûmyslu. A právû tato kyselina byla schopna rozkládat fosfátové horniny i Ïivoãi né fosfáty, respektive umoïàovala získat z nich ve vodû rozpustnou kyselinu fosforeãnou. K roz ífiení superfosfátu v âechách v znamnû pfiispûl i 18. zemûdûlsk celoevropsk sjezd konan v Praze roku 1856, na kterém o tomto novém druhu hnojiva poprvé referoval tehdy tfiicetilet Jan B. Lambl, nestor ãeského zemûdûlského kolství. O pár let pozdûji Lambl na adresu minerálních hnojiv poznamenal: Dvacetilet mi zku enostmi dokázala ve Francii, Ïe rozumné uïívání umûlého hnojiva pfii pûstování fiepy plnû nahrazuje chlévskou mrvu. S hrdostí budou tedy rolníci na í vlasti vítati v robu hnoje umûlého, ku povznesení fiepafiství slouïícího. V roce 1861 zaãala v roba superfosfátu v Ústí nad Labem a v roce 1868 v podniku Davida Starcka v Kaznûjovû. Následovaly dal í továrny, napfiíklad v roce 1869 továrna kníïete Auersperga v Lukavicích. Zásluhou rytífie Horského z Horsk sfeldu vyrostl v roce 1871 závod v Kolínû. Zpoãátku byl on sám coby majitel kolínského panství jedin m odbûratelem 400 tun superfosfátu roãnû, pfiiãemï továrna byla stavûna na roãní produkci 60 tisíc tun. Odbytovou krizi podnik nakonec ustál a v roba zaãala stoupat. V roce 1872 byl zaloïen dal í provoz v Peãkách, rok po tom, co s v robou superfosfátu zaãala Schramova dynamitka v Zámkách. Nové továrny vyrostly i v Petrovicích u Karviné (1888), ve âtyfiech Dvorech u âesk ch Budûjovic (1891) a v odstupu dvou let ve Slaném a v Pfierovû. Vût ina tûchto podnikû prosperovala i v polovinû 20. století, neboè superfosfátová hnojiva sv m mnohostrann m vyuïitím a iroce dostupnou cenou stále kralovala na trhu minerálních hnojiv. Inzerce z let 1904 a let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 7

10 Chilské zlato Dusiãnan sodn ãili ledek chilsk je vûbec nejstar ím dusíkat m minerálním hnojivem, na jehoï roz ífiení v Evropû má zásluhu ãesk botanik a cestovatel Tadeá Haenke, kter jej poznal na sv ch cestách po Peru a Bolívií. V âechách s ním provádûl hnojivé experimenty, jejichï v sledky publikoval v roce 1808, tedy o sedmnáct let dfiíve, neï se toto hnojivo stalo pfiedmûtem prvního exportu do Evropy. Jeho nejv znamnûj í loïiska se nacházela v západním podhûfií Kordiller v chilské pou ti Atacama, kde byla ukryta v tenké vrstvû jen pfiibliïnû metr pod zemí. KdyÏ se ukázalo, jak poklad pou È skr vá, rozpoutala se o nûj vzájemná tzv. ledková válka mezi Chile, Peru a Bolívií. V âechách jej zaãala od 19. století pouïívat nejdfiíve jen bohatá panská hospodáfiství, podobnû jako guano. K jeho ífiení ãesk m venkovem napomohla i pokusná zemûdûlská stanice v Lovosicích, kterou coby souãást svého panství zaloïil ve 2. polovinû 19. století kníïe Jan Adolf Schwarzenberg spoleãnû s Komitétem pro srovnávací pokusy pfii Vlastenecké hospodáfiské spoleãnosti v âechách. Nestárnoucí veterán Síran amonn byl vûbec prvním umûle vyroben m dusíkat m hnojivem v âechách. Pokusy s ním, s cílem dosáhnout lep ích v nosû cukrovky, provádûl na zbraslavsk ch pozemcích Antonín Richter. K jeho pfiípravû vyuïil svoji továrnu na spodium, vyrábûné ze smûsi popela z kostí, ãpavkové vody a kyseliny sírové. Se vznikem koksárenského prûmyslu a plynárenství zaãal b t síran amonn k dispozici jako vedlej í produkt pfii v robû koksu v severomoravsk ch uheln ch podnicích a také v nûkolika velk ch mûstsk ch plynárnách pfii ãi tûní surového svítiplynu. Po objevu Haberovy syntézy ãpavku roku 1909 a jejím prûmyslov m vyuïitím Carlem Boschem se za první svûtové války rozjela v roba síranu amonného v Mariánsk ch Horách u Ostravy a minimální náklady Boschovy technologie uãinily síran amonn vedle superfosfátû iroce dostupn m hnojivem. Pfiesto mûl stále velkou konkurenci v draï ím chilském ledku, a tak se témûfi tfii ãtvrtiny jeho domácí produkce exportovaly do Nûmecka, Itálie a na Balkán. Je tû v roce 1925 si zástupce v robcû hnojiv st ská, Ïe: v dohledné dobû ledek lze sotva nahraditi jin mi dusíkat mi hnojivy, neboè pouïívání chilského ledku je mezi zemûdûlci pfiíli vïito. Hnojivo z vysoké pece Thomasova mouãka byla vlastnû odpadem, kter vznikal pfii zkujàování surového Ïeleza. lo o specifick technologick postup, kter byl v roce 1878 patentován v Anglii. Metodou pojmenovanou po svém objeviteli se z litiny vytavené ve vysok ch pecích odstraàoval fosfor, kter byl pfiíãinou její vysoké kfiehkosti. A tak na svût pfii lo dal í levné fosforeãné hnojivo, které se do âech dováïelo z nûmeck ch hutí nebo se vyrábûlo ve vítkovick ch a kladensk ch hutích. (viz inzerát z roku 1904 na stranû 11) let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

11 Pruská sûl Úãinek draseln ch hnojiv, respektive draseln ch solí, byl objeven témûfi náhodou v solné oblasti u nûmeckého Stassfurtu. Draselné soli tvofiily mocnou vrstvu, která kryla bohatá loïiska kamenné jedlé soli. Pfii jejich vytûïování konãily bez uïitku na v sypkách. AÏ díky pozorování jednoho místního chemika byly poãátkem 60. let objeveny jejich hnojivé úãinky a sylvín, karnalit a kainit se staly vyhledávan mi draseln mi hnojivy. První hnojení s kainitem provádûli v âechách na dûãínském panství. Draselná hnojiva, jejichï tûïba byla nûmeck m monopolem, se masovû roz ifiovala zejména mezi pûstiteli cukrovky, ktefií chtûli dosáhnout maximální cukernatosti, a také mezi bramboráfii, jejichï prioritou byl vysok obsah krobu pro dal í prûmyslové zpracování brambor. Díky pomûrnû vysoké cenû ale nemohla draselná hnojiva konkurovat levnûj ím superfosfátûm let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 9

12 Otcové legendy Pfiíbûh v roby hnojiv v Lovosicích zaãal psát August Schram, kter se v roce 1843 narodil v rodinû sokolovského obchodníka Adalberta Schrama. Vzdûlání se mu dostalo na reálce v Lokti a první obchodní zku enosti zaãal sbírat v Lipsku. Neb t jeho pozdûj í praxe v obchodním oddûlení jedné praïské továrniãky na v robu chemikálií, kdo ví, kter m smûrem by se jeho osud ubíral dál. Do Ïivota vstupoval v dobû vrcholící prûmyslové revoluce, kdy se chemické objevy promítaly do Ïivota obyãejn ch lidí, kdy se na pultech obchodû témûfi dennû objevovaly nové druhy chemick ch v robkû. Rostla po nich poptávka, a tak se August rozhodl otevfiít si vlastní komisní obchod. A odtud byl uï jen krûãek k tomu, aby rok po objevu dynamitu zaloïil v roce 1868 vlastní firmu, která se pro ãeské zemû stala prvním a v hradním obchodním zástupcem v bu nin Alfreda Nobela, resp. jeho akciové spoleãnosti se sídlem v Hamburku. Dynamit na el své uplatnûní zejména pfii stavbû Ïeleznic a v dûlním prûmyslu, takïe o zákazníky nemûl Schram nouzi. Zaãal proto s v stavbou nové továrny na v robu dynamitu v Zámkách u Prahy, první svého druhu v rakouské monarchii. Pfii v robû dynamitu vznikala odpadní kyselina dusiãná jako vedlej í produkt pfii v robû nitroglycerinu. VyuÏití na la pfii v robû minerálních hnojiv a v roce 1871 vyrostla pfii dynamitce u praïsk ch Roztok první továrna na její zpracování. V 80. letech si Schram nechal patentovat i vlastní v robu superfosfátu. Také odpad z jeho v roby zaãal zpracovávat a jako svûj patent ho nabízel ke konzervování ãpavkov ch látek a vazbû pachû hnoje a moãûvky. Od konce 19. století zaãal vyrábût míchaná hnojiva z ledku, draseln ch a amonn ch solí. Roku 1880 byl August Schram jmenován ãestn m obãanem Sokolova a na jeho pamûè a pfiipomínku 50. v roãí vlády císafie Franti ka vyrostla v roce 1898 na sokolovském námûstí litinová ka na, která dodnes nese Schramovo jméno i jeho podobiznu. August mûl o pût let mlad ího bratra Adolfa, kter také upsal svûj Ïivot chemii. V roce 1869 dokonãil její studia na vídeàské a praïské univerzitû a do roku 1875 pracoval v chemické továrnû Adolfa Jordana v Kralupech nad Vltavou, v jejímï v robním programu byla i minerální hnojiva. S nabyt mi zku enostmi potom vstoupil do sluïeb svého bratra jako vedoucí chemik a technick poradce. Souãasnû zastával i funkci prokuristy firmy. KdyÏ jeho bratr v roce 1891 zemfiel, stal se coby jeho dûdic jedin m majitelem celé firmy. V robky Schramov ch továren nechybûly na tuzemsk ch i zahraniãních hospodáfisk ch v stavách. Adolfu Schramovi, nositeli fiádu Franti ka Josefa, generálnímu fiediteli August Schram ( ) obchodního zastoupení vídeàské Nobelovy firmy na dynamit, ãlenovi správní rady nûkolika bank a jin ch spoleãností, zástupci vedoucího Chemicko-technologické fakulty Vysoké koly technické v Praze, ãlenovi a pozdûj ímu prezidentovi rakouské Spoleãnosti pro podporu chemického prûmyslu, nechybûl samozfiejmû ani politick vliv. Sám Franti ek Josef II. jej v roce 1908 vyznamenal diplomem za zásluhy v zásobování rakousko-uherského trhu hnojivy. Adolf Schram ( ) let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

13 PoÏehnaná krize Po roce 1880 zasáhla rakouské zemûdûlství hospodáfiská krize, která zpûsobila hlubok pokles cen zejména obilí a cukrovky. SníÏila se jejich produkce a tím se sníïila i spotfieba minerálních hnojiv. Ceny tûchto hnojiv, které byly pfiedtím díky poptávce vysoké, prudce klesly. Na trhu se objevila nová laciná hnojiva, jako byla Thomasova struska nebo nûmecké draselné soli. V echny tyto faktory mûly za následek v eobecné sníïení cen hnojiv. Paradoxnû tak hospodáfiská krize napomohla jejich dal ímu roz ífiení i mezi sociálnû slab í vrstvy zemûdûlcû. Koncem 80. let 19. století patfiila v roba superfostátû k nejrozvinutûj ím a nejroz ífienûj ím odvûtvím chemického prûmyslu v ãesk ch zemích. Vyrábûly se zde více neï tfii ãtvrtiny celkové produkce minerálních hnojiv v rakouské monarchii. A v ãesk ch zemích byla i jejich vysoká spotfieba. K tomu pfiispívala i osvûta národohospodáfiû v zemûdûlském tisku a pfiedná ky fiady odborníkû, mezi jin mi Antonína Pavce ( ), které byly organizovány po vsích ãeského i moravského venkova. Díky rostoucí poptávce moravsk ch pûstitelû fiepy byla na pfielomu let 1883 a 1884 uvedena do provozu dal í Schramova továrna na v robu minerálních hnojiv v Po torné u Bfieclavi. Inzerce z let 1896 a let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 11

14 Na kraji Lovosic, v polích u Labe Schram si Lovosice pro zaloïení své dal í továrny nevybral náhodou. Úrodné Polabí patfiilo odjakïiva k obilnici ãesk ch zemí a s odbytem hnojiv zde obchodníci nemûli nouzi. JiÏ koncem 19. století pfiímo v Lovosicích vedli bratfii Gläznerové obchod s chilsk m ledkem a superfosfáty. Procházela tu Ïeleznice z Prahy do DráÏìan a dopravní uzel se krátce pfied dokonãením továrny roz ífiil také o traè do Loun. A byla tu samozfiejmû nejstar í dopravní tepna Labe, ideální cesta pro pfiísun v robních surovin z Hamburku, rovnou z palub zaoceánsk ch lodí. od roku 1900 vyrábûl vazelínu, mazací oleje, umûlé pryskyfiice a mycí pasty. Jeho firma byla nadto obchodním zástupcem petrolejáfiské firmy Shell. Teãku za historií Grögrovy továrny s dvûma desítkami dûlníkû udûlalo znárodnûní v roce Na troskách základû jejich v robních hal se pak zaãala rozrûstat budoucí Lovochemie. KdyÏ zaãala vyrûstat Schramova továrna, byly Lovosice, jejichï obyvatelé byli z více neï tfií ãtvrtin nûmecké národnosti, prosperující pûtitisícové mûsteãko s fiadou prûmyslov ch podnikû. V sousedství Schramem zakoupeného pozemku stála za mûstem pfii Labi továrniãka nebo spí e dílna mladého Bohdana Theodora Grögra, kter zde Pohled na Schramovu továrnu z roku let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

15 Plán Schramovy továrny z roku 1903 a její roz ifiování v 2. polovinû 20. let 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 13

16 Pfiíbûh zaãíná V záfií 1902 mûl Schram v ruce hotov projekt stavby, na základû kterého poïádal okresní hejtmanství o Ïivnostenské povolení ke zfiízení továrny na kyselinu sírovou a v robu superfosfátu. 29. ledna pfií tího roku obdrïel kladné vyfiízení své Ïádosti a 21. dubna roku 1904 vydalo litomûfiické hejtmanství koneãné povolení k provozu. Povolení v roby bylo mj. podmínûno zabezpeãením ãistoty vody v Labi a zákazem skladovat v továrnû ãerstvé kosti, které se rovnûï k v robû superfostátu vyuïívaly. 10. kvûtna roku 1904 byly podepsáním smlouvy zahájeny stavební práce a na podzim jiï z parních kotlû stoupal k nebi ãern d m. Kyselina se vyrábûla na svou dobu ve velmi moderních tzv. Mayerov ch tangenciálních komorách (vysok ch 9 m a majících prûmûr 10 m), prvních svého druhu v Rakousku-Uhersku. V nich se parou skrápûly sirné v pary kyzu a pyritick ch hornin, které se praïily ve speciálních pecích. Pyrity, fosfátové horniny i kosti z kafilerií a jatek pfiiváïely po Labi nákladní lodû, pro jejichï snaz í vykládku byla v roce 1906 vybudována lanová dráha, která suroviny dopravovala pfiímo do továrny. Hroudy fosfátov ch hornin se drtily ve dvou kulov ch ml nech a potom se ve zvlá tních bazénech rozkládaly pomocí kyseliny sírové. Vzniklá ka ovitá hmota se expedovala do rozsáhl ch skladi È, kde se po nûkolik dní vysou ela. Nesourodá hrudkovitá masa se opût mlela a dûlníci ji ruãnû, s átky pfies obliãej, prosívali a balili do papírov ch pytlû. Schramovy továrny v Lísku, Praze-Roztokách, Po torné a Lovosicích dosahovaly v roce 1908 roãní produkce celkem 20 tisíc tun kyseliny sírové a pfiibliïnû 40 tisíc tun superfosfátu. Firma ve sv ch poboãkách zamûstnávala 40 úfiedníkû, 350 dûlníkû a sv m rozsahem v roby ji po kolínské a ústecké továrnû patfiilo tfietí místo mezi v robci superfosfátu v Rakousku-Uhersku. JiÏ v roce 1911 do lo k prvnímu roz ifiování továrny, zejména o v robní sklady. Modernizace pokraãovaly i v dal ích letech, kdy tûïkou ruãní práci, pfii níï se vyprazdàovaly komory, v nichï se rozkládal superfosfát, nahradil v roce 1913 transportní pás. O dva roky pozdûji byla v továrnû zfiízena první hasiãská stanice. Továrna kolem roku 1905 Záhlaví Schramova dopisu z roku let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

17 Triumf dusiãnanû V roce 1898 obletûla svût popla ná Crookesova zpráva o brzkém vyãerpání zásob chilského ledku. Pod jejím vlivem zaãaly v zkumy moïnosti zuïitkování vzdu ného dusíku, jejichï cílem bylo vyrobit adekvátní náhradu nedostatkové suroviny. Díky tomu se na trhu objevila nová dusíkatá hnojiva a jejich objev zahájil novou etapu rozvoje minerálních hnojiv: v roce 1905 bylo pfii v robû kyanidu náhodnû objeveno dusíkaté vápno, Norové ohlásili v robu ledku vápenatého a od roku 1916 ve Falknovû nad Ohfií (dne ním Sokolovû) zavedl severoãesk Spolek pro chemickou a hutní v robu jeho tovární v robu. Slouãeniny vzdu ného dusíku v ak na ly velké uplatnûní také pfii váleãné v robû stfieliva a v bu nin. Není divu, Ïe za války byla v roba síranu amonného a dusíkatého vápna zastavena ve prospûch zbrojní v roby a Ïe po válce byl jeho v voz v raznû omezen. Poãátkem dvacát ch let nedosahovala kapacita jeho v roby ani ãtvrtiny stavu pfied rokem Válka zastavila i dovoz chilského ledku, kter do roku 1914 pfiedstavoval pfiibliïnû 80 % roãní spotfieby zhruba 65 tisíc tun v ech minerálních hnojiv v ãesk ch zemích. Kromû superfosfátû ovládl zbytek trhu zejména po roce 1910 síran amonn, ledek norsk a dusíkaté vápno. Za války musela valná ãást továren odevzdat olovo z v robních zafiízení vojenskému eráru. Tomu se nevyhnula ani lovosická továrna za obûè padly její olovûné komory na v robu kyseliny sírové Schramova inzerce z roku 1891 Detail zafiízení z v roby superfosfátu z roku 1904 Pohled do v robny superfosfátu, 20. léta 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 15

18 Hladová zemû Po válce v roba hnojiv stagnovala pro naprost nedostatek surovin. Továrnám chybûlo uhlí i vagony. Kolaboval tak i obchod s minerálními hnojivy, kter ch byl na trhu kritick nedostatek. Není divu, Ïe v nosy ãesk ch polí poklesly v prûmûru o 50 % oproti roku I Schram se zamûfiil na dovoz levnûj ích draseln ch solí a kainitu, které do mûsíce expedoval rychlolodûmi nebo Ïeleznicí. Bujela lichva kromû mnoha velkoobchodû také vût ina bank mûla zvlá tní oddûlení pro úvûry na nákup a prodej minerálních hnojiv. Rozpadem trhu b valé monarchie zaãali v robci ztrácet svá tradiãní odbyti tû. Ke zhor ení odbytu hnojiv pfiispûla i transformace velkostatkû v rámci pozemkové reformy na drobné zemûdûlce, ktefií si drahá hnojiva nemohli dovolit. Nedostatek hnojiv stát vyfie il v roce 1920 zfiízením dotaãního fondu pro jejich nákup ze zahraniãí. Fond byl urãen pfiedev ím k nákupu chilského ledku a surovin k v robû superfosfátû. Fond mezi zemûdûlské podniky rozdûlil pfies 60 tisíc tun hnojiv, z toho 50 tisíc fosforeãn ch v podobû Thomasovy mouãky a 10 tisíc tun dusíkat ch. V roce 1921 ze zahraniãí nakoupil a domácím zemûdûlcûm rozprodal jiï více neï ãtyfinásobné mnoïství hnojiv. Teprve aï s ústupem hospodáfiské krize v roce 1923 se zaãaly stabilizovat i pomûry v zásobování minerálními hnojivy. Stát si pfiesto ale ponechal koneãné slovo pfii stanovování v e jejich maximálních cen. I kdyï byly napfiíklad ceny superfosfátû aï dvakrát niï í neï v Nûmecku, byla minerální hnojiva pro mnoho drobn ch zemûdûlcû stále cenovû nedostupná. Úãelnou propagandou v robcû hnojiv se podafiilo sniïovat spotfiebu chilského ledku (která jen v roce 1925 ãinila 56 tisíc tun) ve prospûch levnûj ích domácích, ale ménû znám ch dusíkat ch hnojiv síranu amonného a dusíkatého vápna. Tato situace vedla k tomu, Ïe jiï v roce 1920 uzavfielo 15 v robcû minerálních hnojiv vãetnû Schramova podniku kartelovou dohodu o spoleãném postupu na trhu. Z pfiístavu u Ïelezniãního mostu se lanovou drahou naváïely do továrny suroviny a zpût do lodí se expedovala vyrobená hnojiva let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

19 Plány zafiízení k v robû kyseliny sírové a superfosfátu z poãátku 20. století 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 17

20 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

21 Pod kfiídly Fosfacidu Spolupráce v robcû se prohloubila, kdyï ãlenové kartelu navázali kontakt se spoleãností Fosfacid, která od jednotliv ch v robcû hnojiva centrálnû nakupovala a zaji Èovala jejich odbyt do spotfiebitelské sítû. V rámci tohoto uskupení mûly i Schramovy továrny pfiidûlen kontingent v roby, kter se kaïdoroãnû aktualizoval. Celkovû se pohyboval kolem 35 tisíc tun hnojiv, coï znamenalo pfiibliïnû jejich 20% podíl na trhu. Lovosická továrna mohla ve své reïii prodávat vlastní hnojiva pouze v okruhu do tfiiceti kilometrû. I za této tûïké hospodáfiské situace pokraãovalo roz ifiování a modernizace provozû lovosické továrny. V polovinû 20. let byla do provozu uvedena nová technologie v roby kyseliny sírové v tzv. Gay Lussacov ch vûïích a byla také postavena nová pec na kyz ãi nov kulov ml n na fosfáty. Po smrti Adolfa Schrama v roce 1927 pfievzali firmu jeho dva synové technick m fieditelem se stal ing. Adolf Schram a obchod mûl na starosti Albin Schram. Ten zastupoval firmu i v Mezinárodním spoleãenství v robcû superfosfátu v Hamburku a v fiíjnu roku 1936 se zúãastnil i prvního mezinárodního kongresu strojen ch hnojiv FITA v ímû. Permanentní krizi v nedostatku dusíkat ch hnojiv dováïen ch ze zahraniãí zaãal od roku 1932 zmíràovat norsk ledek (dusiãnan vápenat ), jehoï v roba byla zahájena v Ostravû. V rámci Fosfacidu si v robci v roce 1930 trh znovu pfierozdûlili a lovosické továrnû pfiipadl rajon ve star ch hranicích okresu âeská Lípa. Superfosfát jiï v té dobû pfiestal b t pfiedmûtem ãeskoslovenského zahraniãního obchodu a Schramova firma, která se v roce 1931 stala vefiejnou obchodní spoleãností, dosahovala koncem 30. let roãní produkce v prûmûru jen 10 tisíc tun. Po záboru Sudet se vedení spoleãnosti pfiestûhovalo ze svého sídla v RÛÏové ulici v Praze do Lovosic. Vznikem protektorátu se kartelové uskupení rozpadlo a zanikly tak hranice obchodních rajonû jednotliv ch továren. Za okupace pro la továrna dal ími rekonstrukcemi, pfii nichï byla v roba superfosfátu na starém v robním zafiízení typu Beskov zastavena a byla nahrazena moderní kontinuální linkou systému Moritz-Standard let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích 19

22 Hedvábn byznys v sousedství hnojiv V znamnou kapitolu v historii spoleãnosti Lovochemie pfiedstavovala továrna na v robu umûlého hedvábí pod názvem Böhmische Glanzstoff. Na jejím zaloïení se dohodl ústeck Spolek pro chemickou a hutní v robu s Îivnostenskou bankou a nûmeckou spoleãností Elberfeld, která za poskytnutí sv ch v robních technologií získala v novém podniku poloviãní podíl akcií. 15. srpna 1921 byla zahájena stavba továrny a 6. bfiezna 1923 se rozjela v roba se 665 zamûstnanci. V roce 1928 jich zde pracovalo aï Byla to první továrna svého druhu v âeskoslovensku, kterou krátce po jejím otevfiení následovaly dal í men í továrny v Rudníku u Vrchlabí a v Senici nad Myjavou. V chozí surovinou k v robû umûl ch vláken byla smrková buniãina, která se sloïit mi chemick mi procesy rozpou tûla na tzv. viskózu a po dal ích úpravách vznikl roztok tryskal pod vysok m tlakem svazky jemn ch zlato-platinov ch trysek do zvlákàovací láznû, ve které praménky tuhly na jednotlivá vlákna, jeï dohromady vytváfiely nit viskozového hedvábí. Navinuté hedvábí se potom v cívkách propíralo, su ilo a na závûr olejovalo. Jeho roãní v roba se od roku 1924 zv ila bezmála estkrát, kdyï v roce 1938 dosáhla 2354 tun. Lovosická továrna patfiila k nejv znamnûj ím dodavatelûm pro ãesk textilní prûmysl, pfiedev ím v robce dámsk ch punãoch. Za dob první republiky rozloha v robního areálu továrny zcela dominovala Schramovu provozu na v robu minerálních hnojiv. Areálu dne ního podniku dominovala na konci 20. let továrna na v robu umûl ch vláken let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

B EZEN 2004 MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ

B EZEN 2004 MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ B EZEN 2004 MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ VáÏení ãtenáfii, letos si jiï po dvanácté svûtová vefiejnost pfiipomíná 22. bfiezna v znam vody pro existenci Ïivota na na í planetû a pro v voj lidské civilizace.

Více

Sigmund Freud ( ) - znám vídeàsk lékafi a psychiatr - autor teorie psychoanal zy

Sigmund Freud ( ) - znám vídeàsk lékafi a psychiatr - autor teorie psychoanal zy Sigmund Freud (1856 1939) - znám vídeàsk lékafi a psychiatr - autor teorie psychoanal zy narodil se 6. kvûtna roku 1856 v Pfiíboru na Moravû (tehdej í Freiberg) jako Sigismund Schlomo Freud jméno si zmûnil

Více

Lovochemie, a.s. Ing. Vladislav Smrž Personální ředitel. Mgr. Kamila Rottová Specialista vzdělávání a rozvoje

Lovochemie, a.s. Ing. Vladislav Smrž Personální ředitel. Mgr. Kamila Rottová Specialista vzdělávání a rozvoje Lovochemie, a.s. Ing. Vladislav Smrž Personální ředitel Mgr. Kamila Rottová Specialista vzdělávání a rozvoje 1 Lovochemie, a.s. historie 1904 založení firmy - zakladatel Adolf Schramm 1958 vznik s. p.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln

Okno do praxe 2009, Olomouc. Mgr.Tomáš. SVĚTNICKÝ personáln Jasná a barevná perspektiva Okno do praxe 2009, Olomouc Mgr.Tomáš SVĚTNICKÝ personáln lní ředitel Historický vývoj 1894 Vznik podniku - PRVNÍ MORAVSKÁ ROLNICKÁ AKCIOVÁ TOVÁRNA NA SOUSTŘED EDĚNÁ HNOJIVA

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

Keramika Keramická hlína Nástroje a pomûcky Lepení Zdobení Su ení Pálení Modelování z hroudy Modelování z váleãkû Modelování z kuliãek

Keramika Keramická hlína Nástroje a pomûcky Lepení Zdobení Su ení Pálení Modelování z hroudy Modelování z váleãkû Modelování z kuliãek OBSAH Keramika 5 Keramická hlína 6 Nástroje a pomûcky 8 Lepení 10 Zdobení 11 Plastické zdobení 11 Malífiské techniky 12 Glazování 13 Su ení 14 Pálení 15 Pece 15 Modelování z hroudy 17 Miska 19 Zvonek 21

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

ÚVOD. Hlízkové bakterie Bobovité Mořští. Bradyrhyzobium japonicum Jetel luční ptáci

ÚVOD. Hlízkové bakterie Bobovité Mořští. Bradyrhyzobium japonicum Jetel luční ptáci ÚVOD Hlízkové bakterie Bobovité Mořští Bradyrhyzobium japonicum Jetel luční ptáci Guano je mineralizovaný trus mořských ptáků, živících se rybami. GUANO Běžná dávka kombinovaného hnojiva je 300-500 kg

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Cena bez DPH: 52,00 Kč Cena s DPH: 62,92 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 52,00 Kč Cena s DPH: 62,92 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:0028 BIOMIN borůvky 1 Kg Speciální granulované biominerální hnojivo s kvalitní mletou rohovinou, které působí jako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všech živin od začátku vegetace až do

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

L O V O C H E M I E 2 0 0 3

L O V O C H E M I E 2 0 0 3 2 0 0 3 LOVOCHEMIE L OVOCHEMIE 2 0 0 3 Obsah Profil spoleènosti - základní údaje 3 Základní ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo generálního øeditele 4 Orgány a management spoleènosti 6 Organizaèní struktura

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3.

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3. 4 4.1. Ekonomické postavení Pracovní síla vymezená podle standardû Mezinárodní organizace práce (ILO) zahrnuje v echny osoby 15leté a star í, které jsou zamûstnané nebo nezamûstnané. Za zamûstnané se povaïují

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více