P R O F I L S P O L E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O F I L S P O L E"

Transkript

1 PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského stavebnictví, které vytváfiela firma Lana v minulém století. Metrostav univerzální stavební firma Za dobu své samostatné pûsobnosti v posledních dvaceti osmi letech pro la firma sloïit m v vojem, kdy se z podniku úãelovû zaloïeného pro v stavbu praïského metra, které v prvních letech tvofiilo více jak 90 % jeho v robního programu, stala univerzální stavební firmou pûsobící v celém oboru stavební v roby. Tato restrukturalizace byla nastartována po roce 1989 a úspû nû dokonãena v polovinû devadesát ch let. Z firmy, specializované takfika v hradnû na podzemní stavitelství, je dnes spoleãnost, která je uznávan m partnerem pfii rekonstrukci památek, jedním z nejvût ích dodavatelû bytû v Praze, a navíc pûsobí i v celém oboru inïen rského stavitelství. DÛraz na jakost Spoleãnost cílevûdomû pracuje na svém rozvoji. Byla první ãeskou stavební firmou, která získala mezinárodní certifikát jakosti dle ISO 9002 pro generální dodavatelství staveb. Tento dokument, kter nebylo lehké získat a je tû tûï í je si jej udrïet, znamená, Ïe se firma úspû nû vyrovnala s nároãn mi mezinárodními kritérii fiízení celého stavebního procesu. Samozfiejmostí je certifikace jednotliv ch technologií provádûní stavebních prací, kter ch dosáhly jednotlivé divize. Metrostav a.s. má jiï certifikovány technologie: raïby tunelû novou rakouskou tunelovací metodou, Ïelezobetonov ch konstrukcí, montovan ch Ïelezobetonov ch konstrukcí, betonov ch, ocelov ch a spfiaïen ch mostû, vãetnû rekonstrukcí a sanací,

2 v roby a ukládky betonáfiské v ztuïe, v roby a montáïe ocelov ch konstrukcí, zemních prací, betonové dlaïby CRETEPRINT, fóliov ch izolací a plastov ch potrubí, elektroinstalací staveb. Rozvojové projekty Dlouhodobá finanãní stabilita umoïnila Metrostavu angaïovat se jako investor rozvojov ch projektû. Díky tomu realizuje bytovou v stavbu, která jiï nûkolik let pfiesahuje 10 % jeho v robního programu. Ve vlastní reïii provádí i v stavbu administrativnû obchodních objektû. Nejlep ím dûkazem kvality celého prûbûhu investiãního procesu je titul Stavba roku 1998, kter získala spoleãnost za vlastní investici objekt Komerãnû administrativního centra v Thámovû ulici v Praze Karlínû. Územní pûsobnost PÛsobnost Metrostavu jiï dávno není omezena pouze na území hlavního mûsta Prahy. Spoleãnost operuje po celém území republiky a v roce 1998 do lo k razantnímu prûniku na slovensk trh, kde na základû dobr ch referencí z pfiedchozí rekonstrukce Ïelezniãního tunelu Telgárt, získal Metrostav zakázku na stavbû nejdel ího dálniãního tunelu u Îiliny Vi Àové. Poslední roky v voje Metrostavu byly ve znamení cíleného zkracování termínû dodávek a zvy ování kvality vlastní stavební v roby. Spoleãnost zintenzivnila marketingovou ãinnost a systematicky se pfiipravuje na budoucnost v duchu své dlouhodobé podnikatelské strategie. Metrostav je univerzální stabilizovanou spoleãností, která uspokojí nejnároãnûj í investory z hlediska kvality, termínû i ceny.

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE Obchodní jméno spoleãnosti Metrostav a.s. Sídlo spoleãnosti Dûlnická 12, Praha 7 Datum zaloïení spoleãnosti 31. prosince 1990 Datum vzniku spoleãnosti 23. kvûtna 1991 Rozhodující pfiedmût ãinnosti Provádûní v ech druhû staveb vãetnû jejich zmûn a kompletních rekonstrukcí se specializací na stavby podzemní, v roba a montáï ocelov ch konstrukcí, inïen rská a poradenská ãinnost v investiãní v stavbû. Identifikaãní ãíslo organizace (IâO) DaÀové identifikaãní ãíslo (DIâ) Telefonní ãísla vedení spoleãnosti úsek obchodní Faxová ãísla vedení spoleãnosti úsek obchodní ové adresy vedení spoleãnosti úsek obchodní Internetová adresa 1

4 VYBRANÉ UKAZATELE Obrat Mírn pokles obratu roku 1998 byl zpûsoben recesí na trhu stavebních prací a opoïdûn m zahájením stûïejních projektû v dûsledku limitovan ch finanãních zdrojû investorû miliardy Kã 3,23 4,10 5,15 5,84 5,80 5, miliony Kã 157 Hospodáfisk v sledek DÛsledn mi vnitfiními úsporn mi opatfieními vedoucími ke sníïení nákladû se Metrostavu, i pfies mírn pokles obratu, podafiilo zachovat v roce 1998 pozitivní tempo rûstu hospodáfiského v sledku (meziroãní nárûst 15 %) Vlastní jmûní Stabilní rûst vlastního jmûní sniïuje závislost Metrostavu na cizích zdrojích a vytváfií potfiebné podmínky pro dynamick rozvoj spoleãnosti v budoucnosti v souladu s pfiijat mi strategick mi zámûry. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 miliardy Kã 0,60 0,64 0,72 0,78 1,09 1, ,8 miliardy Kã 2,69 2,63 Aktiva celkem Aktiva ve sledovaném období vykazují stabilní rûst. V kyvy v jednotliv ch letech jsou zpûsobeny vût ím podílem splátek realizované nedokonãené v roby, o které je sníïena hodnota majetku v poloïce zásob. 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,57 1,88 2,07 1,

5 Ukazatele v tis. Kã Základní jmûní Roãní obrat Aktiva celkem Stálá aktiva ObûÏná aktiva Vlastní jmûní Cizí zdroje Ostatní pasiva Hosp. v sledek po zdanûní Nominální hodnota 1 akcie (Kã) âist zisk na 1 akci (Kã) 19, Vyplacená dividenda (Kã) *) Cena akcie na BCPP k (Kã) 124, PrÛmûrn stav pracovníkû (osob) Stavební v roba celkem podz. stavby mimo metro metro a stavby návazné stavby obãanské a bytové stavby prûm. a inïen rské rekonstrukce *) Rozhodnutí o v platû dividendy - viz. kapitola Informace z fiádné valné hromady miliardy Kã 6 5 4,7 5,5 5,4 5,0 Stavební v roba podzemní stavby mimo metro 4 3,7 metro a stavby návazné 3 2,9 stavby obãanské a bytové 2 stavby prûmyslové a inïen rské 1 rekonstrukce

6 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA VáÏení akcionáfii, váïení obchodní pfiátelé, kaïdoroãnû Vám akciová spoleãnost Metrostav pfiedkládá úãet za svou ãinnost v pfiedchozím roce. Tentokrát je v roãní zpráva pfiehledem práce spoleãnosti v roce 1998 a zároveà pfiíleïitostí zamyslet se nad nedávnou minulostí, která vytváfií podmínky pro léta budoucí. Rok 1998 nebyl pro ekonomiku na í zemû snadn. Po náznacích stagnace, jíï mûly fie it tzv. balíãky z roku 1997 pokraãoval útlum ekonomiky, kter zasáhl v echna odvûtví. Stavebnictví je, bohuïel, vïdy první, které signalizuje potíïe, a proto jiï druh rok klesá stavební v roba jako celek. DÛvodem je i omezení vefiejn ch investic, které jsou vïdy v znamnou ãástí stavebního trhu a dále fakt, Ïe ani v roce 1998 nebyla nastartována bytová v stavba, která ve stabilizovan ch ekonomikách tvofií tfietinu stavebního trhu. V âeské republice dosahuje naproti tomu jen cca 10 %. Metrostav a.s. je nedílnou souãástí trhu a samozfiejmû musí na vlivy prostfiedí reagovat. Obsah v roãní zprávy je toho dûkazem. Dovolte mi vyjádfiit se k zásadním otázkám v voje spoleãnosti v uplynulém roce. Splnûné zámûry Hlavní ãísla dokládají, jak se pfiedstavenstvu, vedení a v em dal ím zamûstnancûm spoleãnosti podafiilo splnit plánované zámûry ãist zisk vyprodukovan v roce 1998 stoupl oproti pfiedchozímu roku o 15 %, stav pracovníkû byl udrïen, byly pfiipraveny dobré v chozí podmínky pro rok 1999, pfiedpokládan roãní objem prací byl k smluvnû zaji tûn z více jak dvou tfietin. Z pohledu akcionáfie tedy dobrá zpráva jak o roce minulém, tak dobrá perspektiva pro rok probíhající. DosaÏení tûchto v sledkû v ak nebylo zdaleka snadné. StûÏejní stavba, raïba silniãního tunelu Mrázovka, byla pro investorsko administrativní potíïe zahájena s nûkolikamûsíãním zpoïdûním aï pfied koncem roku, 4

7 rozsah zprovoznûní úseku trasy IV.B metra byl omezen pro nedostatek finanãních prostfiedkû investora. Obojí se promítlo do sníïení plánovaného roãního objemu prací. Tyto nepfiíjemné skuteãnosti pfiinesly fiadu starostí a jejich negativní dopady se podafiilo pfiekonat jen díky tomu, Ïe Metrostav v minul ch letech diverzifikoval svou ãinnost do té míry, Ïe v padky se podafiilo z vût í ãásti nahradit v jin ch segmentech stavebního trhu. Metrostav na trhu stavebních prací Pfies nejistotu v zakázkách a pfies platební potíïe fiady investorû si tak Metrostav a.s. udrïel ãelní pozici v ãeském stavebnictví a stále patfií mezi pût nejv znamnûj ích firem v oboru, pfiestoïe ji v e základního jmûní i poãet zamûstnancû fiadí ponûkud níïe. Metrostav byl a je nejen pfiední firmou v oblasti podzemního stavitelství a v oboru Ïelezobetonov ch konstrukcí, ale v posledních letech se stal i jedním z nejvût- ích dodavatelû bytû v hlavním mûstû Praze. Akciová spoleãnost Metrostav se v roce 1998 pfiipravovala i na budoucnost. To se projevilo nejen jiï zmínûn m rozsahem nasmlouvaného objemu roku 1999, ale i dal ími kroky. V roce 1998 získala spoleãnost jako první stavební firma v âeské republice mezinárodní certifikát kvality pro generální dodavatelství staveb, titul Bezpeãn podnik a fiadu certifikací na jednotlivé technologie. To je samozfiejmû dal í dobrá zpráva pro akcionáfie, investory a zamûstnance firmy. Znamená to, Ïe podnik je schopen pracovat kvalitnû pfii dodrïení v ech nároãn ch parametrû bezpeãnosti práce. Finanãní stabilita Hodnocení finanãní situace spoleãnosti ukazuje, Ïe Metrostav je stabilní, finanãnû zdravou firmou, která se oprávnûnû tû í dûvûfie bank i obchodních partnerû. Jen díky tomu mohl realizovat v roce 1998 developerské projekty vlastní i prostfiednictvím dcefiin ch spoleãností. Byl dokonãen projekt bytového souboru U KfiíÏe v Praze Jinonicích a dal í administrativní budova v Karlínû v Thámovû ulici. Oba projekty byly úspû né a v tvrdé konkurenci na ly své zákazníky. Pfies potíïe, které rok 1998 pfiinesl ãeskému stavebnictví, hodnotím toto období pro spoleãnost Metrostav jako úspû né a to pfiedev ím proto, Ïe byly vytvofieny dobré podmínky pro dal í rozvoj firmy. Metrostav i v dobû poklesu celého odvûtví dokázal, Ïe je stabilizovanou firmou s kvalitním kádrem pracovníkû, která se oprávnûnû drïí na piãce oboru. Ing. Jindfiich Hess pfiedseda pfiedstavenstva 5

8 METROSTAV V ROCE 1998 Leden Nav ení základního jmûní spoleãnosti o 20 % z vlastních zdrojû a split akcií z nominální hodnoty Kã na hodnotu 100 Kã za jednu akcii Pfiedání dokonãené vodní elektrárny Libãice Dolany investorovi stavby divize 6. Únor Zahájení provozu v budovû Komerãní banky v Ústí nad Labem divize 5. Bfiezen Otevfiení zrekonstruované stanice metra Staromûstská úlohu vy ího dodavatele plnila divize 6. Duben Pfiijetí rezignace ãlena pfiedstavenstva Ing. Jaroslava Svobody (dle novely ãíslo 16/1998 Zákona o bankách) Zvolení pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele spoleãnosti Metrostav a.s. Ing. Jindfiicha Hesse místopfiedsedou v konné rady mezinárodní tuneláfiské asociace ITA/AITES. Kvûten Jmenování Ing. Jaromíra Kunrta fieditelem divize Pfiedání mezinárodního certifikátu jakosti dle evropské normy ISO pro generální dodávky staveb od mezinárodní organizace Bureau Veritas Quality International Oficiální zahájení raïby prûzkumné toly tunelu Vi Àové na Slovensku divize 5 pro spoleãnost METROSTAV Slovakia Otevfiení Komerãnû administrativního centra v Thámovû ulici v Karlínû (vlastní investice) divize ádná valná hromada spoleãnosti Metrostav a.s Zvolení Doc. JUDr. Jana KfiíÏe, CSc. nov m ãlenem pfiedstavenstva. 6

9 âervenec Otevfiení nové budovy âeské spofiitelny v Dûãínû divize Slavnostní otevfiení lávky nad Chotkovou ulicí rekonstrukci provedla divize 5. Záfií Pfievzetí titulu Bezpeãn podnik Pfievzetí titulu Stavba roku za Komerãnû administrativní centrum Thámova ulice v Praze - Karlínû Pfiedání novostavby ãistírny odpadních vod mûstu Kolínu divize 6. Listopad Zmûna organizaãního uspofiádání centrály akciové spoleãnosti Zprovoznûní ãásti trasy IV.B praïského metra generální dodávka Metrostavu. Prosinec Otevfiení Shopping Centra Spektrum v âestlicích divize Rozhodnutí mimofiádné valné hromady Dopravních staveb Olomouc (majoritním vlastníkem je Metrostav a.s.) o zru ení spoleãnosti s likvidací Zfiízení internetov ch stránek Podepsání Kolektivní smlouvy na roky 1999 a PoloÏení základního kamene tunelu Mrázovka stûïejní dílo divize 5. 7

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích Obsah Staletá zku enost s

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více