Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami."

Transkript

1 STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

2 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit nad vážnými chorobami. NAŠE POSLÁNÍ Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit nad vážnými chorobami. NÁŠ ZÁVAZEK Svým pacientům a zákazníkům, zaměstnancům, společenstvím na celém světě, akcionářům, životnímu prostředí a dalším zainteresovaným stranám slibujeme, že budeme jednat v souladu se svým přesvědčením, že nejcennější složkou každého produktu je bezúhonnost jeho výrobce. Společnost provozujeme efektivně a s vysokými standardy etického chování. Usilujeme o transparentnost a dialog s našimi zainteresovanými stranami, abychom lépe rozuměli jejich potřebám. Svůj závazek k dosažení ekonomické a společenské udržitelnosti i udržitelnosti životního prostředí bereme vážně a stejná očekávání máme i od svých partnerů a dodavatelů. Našim pacientům a zákazníkům Zavazujeme se k vědecké dokonalosti a investicím do biofarmaceutického výzkumu a vývoje k zajišťování inovativních, vysoce kvalitních léků, které řeší nesplněné zdravotní potřeby pacientů s vážnými chorobami. S vědeckou důkladností zajišťujeme klinické a ekonomické výhody pomocí léků, které zlepšují životy pacientů. Usilujeme, aby informace o našich lécích, které jsou na trhu, byly široce a snadno dostupné. Našim zaměstnancům Podporujeme různorodou pracovní sílu a kulturu otevřenosti. Mezi naše nejvyšší priority patří péče o zdraví, bezpečnost, profesionální rozvoj, rovnováhu pracovního a osobního života a spravedlivé a uctivé zacházení s našimi zaměstnanci. Našim společenstvím na celém světě Prosazujeme svědomité občanství, které zlepšuje zdraví a prosazuje udržitelnost v našich společenstvích. Našim akcionářům Usilujeme o zajištění trvalých dobrých výsledků a hodnoty pro akcionáře. Našemu životnímu prostředí Podporujeme zachování přírodních zdrojů a snažíme se minimalizovat dopad našich operací a produktů na životní prostředí.

3 ZPRÁVA OD LAMBERTO ANDREOTTIHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE BRISTOL-MYERS SQUIBB Vážení kolegové, všechny naše obchodní činnosti pevně stojí na základech bezúhonnosti. Abychom pokračovali ve výstavbě a udržování těchto základů, jsme odhodláni dodržovat nejvyšší standardy etického chování. Nejcennější vlastností naší společnosti je naše pověst. A naše pověst závistí na skutečnosti, že každý z nás činí každý den ta správná rozhodnutí. Naše Standardy obchodního chování a etiky obsahují zásady, které nám pomáhají přijímat správná rozhodnutí, abychom dodržovali zákony a nařízení vztahující se k naší práci. Tyto Standardy přijalo naše představenstvo. Každý z nás si musí Standardy pečlivě přečíst, porozumět tomu, jak se vztahují na nás a na ty, se kterými pracujeme, a dodržovat je. Pokud se dostanete do jakékoliv situace, o které si myslíte, že může být v rozporu s těmito Standardy, nebo máte obavy týkající se obchodních praktik nebo možného nesprávného chování, musíte je nahlásit na poradenskou linku pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky, svému nadřízenému nebo právnímu oddělení, v souladu s místními právními předpisy. Mohu vás osobně ujistit, že nedojde k žádné odvetě kvůli pokládání otázek nebo vyjadřování obav. Integrita je zásadně důležitá pro další úspěch naší společnosti. Děkuji Vám, že se ke mně přidáte a budete i nadále přijímat ta správná rozhodnutí a prosazovat vysoké standardy etického chování. Lamberto Andreotti generální ředitel

4

5 ÚVOD Účelem Standardů obchodní činnosti a etiky je poskytnout obecné vedení pro výkon obchodní činnosti správným a etickým způsobem. Tyto Standardy neposkytují úplné vysvětlení všech zákonů, nařízení, zásad a postupů, které musí dodržovat zaměstnanci společnosti BMS. Existuje mnoho dalších zásad a postupů, jako jsou standardní provozní postupy obchodní jednotky, které jsou zaměstnanci společnosti BMS povinni dodržovat. Mnohé z těchto dokumentů najdete na naší webové stránce policiesandprocedures.bms.com, která je věnovaná zásadám a postupům. Jste zodpovědní za porozumění a dodržování veškerých zásad a postupů společnosti BMS, včetně Standardů obchodní činnosti a etiky. Pokud máte nějaké otázky ohledně interpretace nebo aplikace těchto Standardů nebo jakékoliv jiné zásady nebo postupu, měli byste kontaktovat právní oddělení nebo oddělení pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky. Standardy obchodní činnosti a etiky platí pro všechny zaměstnance společnosti BMS. Každý zaměstnanec, který poruší tyto Standardy, může pro naši společnost způsobit vážné riziko a může proti němu být vedeno disciplinární řízení, včetně ukončení pracovního poměru, pokud to povolují místní zákony. Některá porušení Standardů mohou rovněž vyústit v postižení naší společnosti nebo jednotlivého zaměstnance vážnými tresty, včetně odnětí svobody, pokut a administrativních sankcí podle místních zákonů. Nic z toho, co je obsaženo ve Standardech obchodní činnosti a etiky, nezamýšlí ovlivnit vaše práva vyplývající z příslušných pracovních zákonů a zákonů na ochranu osobních údajů. Dále, nic z toho, co je obsaženo ve Standardech obchodní činnosti a etiky, neuděluje žádné smluvní právo výslovné ani implicitní na setrvání v zaměstnaneckém poměru, ani si žádné ustanovení standardů nelze takto vykládat. Standardy obchodní činnosti a etiky také nezaručují žádné pevně stanovené podmínky zaměstnání.

6 Obsah Naši zaměstnanci Vztahy mezi zaměstnanci Ochrana osobních údajů Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Naše společnost Přesné vedení účetních knih a záznamů Správa záznamů Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Ochrana důvěrných informací Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Styk s veřejností Střety zájmů Využití majetku nebo služeb společnosti BMS pro osobní prospěch Používání počítačů a informačních prostředků Naše podnikání Korektní konkurenční boj Nákupy a smlouvy Marketingové a prodejní postupy Farmaceutické zákony Hlášení nežádoucích příhod Mezinárodní obchod Politická činnost Dodržování zákonů, norem a etiky Rejstřík firemních zásad

7 NAŠI ZAMĚSTNANCI Vztahy mezi zaměstnanci Ochrana osobních údajů Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

8 Vztahy mezi zaměstnanci Se všemi zaměstnanci jednáme spravedlivě a s úctou. V tomto duchu na pracovišti netolerujeme diskriminaci ani obtěžování jakéhokoliv druhu. Očekáváme, že na pracovišti nebudou žádná nezákonná zaujetí, předsudky ani diskriminace. Navíc netolerujeme neprofesionální chování, jako je používání nevhodného jazyka nebo zastrašování. Vytváříme pracovní prostředí, ve kterém se všichni naši kolegové cítí stejně doceňování a vítáni. Na pracovišti netolerujeme hrozby ani násilné chování. Tyto zásady pomáhají podporovat bezpečné a zdravé pracoviště. (Otázky a odpovědi) Všiml jsem si, že jedna z mých přímých podřízených, které je 52 let a ve společnosti pracuje už 24 let, začala mít problémy s výkonností. Všiml jsem si významného poklesu její schopnosti regulovat výkon, což dokazuje skutečnost, že často nedodržuje termíny projektů. Navíc už neprojevuje vysokou míru strategického vedení a inovace, kterými dříve přispívala našemu oddělení. Mohu jí říci, že už se u nás nadřela dost a měla by začít myslet na odchod do penze? Ne. Vycházeli byste z nepřípustného stereotypu, kdybyste předpokládali, že její potíže s výkonností jsou způsobeny věkem. Místo toho byste jí měli poskytnout přímou zpětnou vazbu a poradit jí s ohledem na specifickou povahu jejích problémů s výkonností a pokud se její výkonnost nezlepší, učinit vhodné následné opatření. Relevantní zásady: BMS-CP-001, Proti diskriminaci a obtěžování BMS-CP-002, Prevence zneužívání návykových látek BMS-CP-003, Násilné činy a vyhrožování násilím na pracovišti

9 Vztahy mezi zaměstnanci (pokračování) (Otázky a odpovědi) Zaměstnankyně, která pracovala asi jeden rok na několika projektech naší společnosti s externí konzultační společností, ohlásila svému nadřízenému, že jeden z konzultantů se jí nevhodně dotkl cestou z jednání na parkoviště. Zaměstnankyně rovněž ohlásila, že ten samý konzultant se ji pokoušel políbit během obchodní večeře o několik měsíců dříve, ale že to tehdy neohlásila, protože si myslela, že se jednalo o ojedinělý incident, který se nebude opakovat. Měl by nadřízený ohlásit toto chování? Ano. Společnost BMS usiluje o pracovní prostředí, ve kterém je se všemi osobami jednáno s úctou a respektem, a netoleruje sexuální obtěžování. Tato pravidla se týkají zaměstnanců, dalších osob na pracovišti společnosti a dalších, se kterými naši zaměstnanci přijdou do styku při výkonu své práce. Společnost má povinnost vyšetřit situaci, aby určila, zda došlo k nevhodnému chování a/nebo konfliktu se zásadami společnosti. Rovněž, pokud je to vhodné, musí učinit nápravná opatření. Jakýkoliv manažer nebo nadřízený, který obdrží stížnost týkající se diskriminace, obtěžování nebo msty, musí okamžitě informovat oddělení lidských zdrojů a/nebo poradenskou linku společnosti BMS pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky. Pokud by zaměstnankyně ohlásila první případ nevhodného chování, situace se mohla řešit dříve, než konzultant opakoval své jednání.

10 Ochrana osobních údajů V průběhu své obchodní činnosti společnost od jednotlivců získává, shromažďuje, udržuje a používá značné množství údajů, které se týkají informací o jejich finančních poměrech, zdravotním stavu a dávkách. Některé z těchto údajů mohou obsahovat citlivé informace, které se týkají zdravotního stavu osob. Údaje se mohou týkat zaměstnanců, zákazníků, spotřebitelů, výzkumných subjektů, dodavatelů a konkurence. Bez ohledu na typ údajů musíte respektovat a chránit osobní údaje, ke kterým máte přístup, způsobem, který je v souladu s příslušnými zákony. S veškerými otázkami nebo obavami, se můžete obrátit na globálního zástupce pro ochranu osobních údajů: USA: Mezinárodně: (Otázky a odpovědi) Smím v ordinaci lékaře nahlédnout do záznamů o pacientovi, zatímco čekám na lékaře? Ne. Prohlížení záznamů o pacientovi za těchto okolností je v rozporu s očekáváním pacienta o zachování důvěrnosti a soukromí. Mohu zaslat údaje o zaměstanci BMS na svou soukromou ovou adresu, abych mohl pracovat doma na svém počítači? Ne. Můžete si přinést laptop se šifrováním, který vám přidělila společnost BMS a pro přístup k datům použít virtuální soukromou síť (VPN) pro zaměstnance. Relevantní zásady: BMS-CP-016, Ochrana soukromí BMS-CP-006, Používání počítačových systémů a ochrana informačních prostředků

11 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Naše společnost pečlivě bere v úvahu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti. Každý z nás je zodpovědný za udržování bezpečného pracoviště a dodržování všech příslušných zákonů, nařízení a zásad společnosti. Podnikáme způsobem přátelským k udržitelnému životnímu prostředí, dbáme na dodržování systémů, programů a postupů pro ekologicky odpovědné řízení naší činnosti: výzkum a vývoj produktů, výrobní postupy, balení, doprava a distribuce, marketing a prodej, smluvní zboží a služby. Musíte brát na vědomí ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost jednotlivců i veřejnosti jako neoddělitelnou součást svých každodenních povinností. (Otázky a odpovědi) Cítím slabou bolest v zápěstí, když trávím více než hodinu psaním na počítači v kanceláři. Jelikož bolest odezní, když si dám přestávku od počítače, je skutečně nutné toto ohlašovat? Ano. Musíte nahlásit všechny pracovní nehody, úrazy a onemocnění svému nadřízenému bez ohledu na to, jak málo závažné mohou být. Existují pro to dva důvody. Prvním je, aby bylo zajištěno, že úraz nebo onemocnění jsou okamžitě a náležitě léčeny. Zadruhé to pomůže rozpoznat potenciálně nebezpečné podmínky a napravit je dříve, než dojde k závažným úrazům či onemocněním. Dále mohou existovat regulace vyžadující vedení záznamů, které musíme plnit. To naší společnosti umožňuje dodržovat vysokou úroveň bezpečnosti pro každého. Relevantní zásady: BMS-CP-004, Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Kopii naší poslední zprávy o udržitelném rozvoji najdete na adrese

12 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (pokračování) (Otázky a odpovědi) Procházel jsem závodem a všiml jsem si, že někdo nalil barvu do kanálu. Musím tuto záležitost nahlásit? Ano. Každý zaměstnanec je povinen neprodleně nahlásit situace, které by mohly mít za následek újmu zaměstnanců nebo škody na životním prostředí. Tuto záležitost musíte nahlásit co nejrychleji oddělení bezpečnosti nebo životního prostředí, zdraví a bezpečnosti závodu, aby mohla být učiněna příslušná opatření, která (i) zabrání nebo omezí, jak jen to bude možné, jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí hrozícímu lidem nebo životnímu prostředí, (ii) informují příslušné úřady, pokud je třeba, (iii) okamžitě uklidí rozlitou tekutinu, aby bylo zabráněno úrazu, a (iv) učiní opatření, aby bylo zabráněno opakování takovéto události.

13 NAŠE SPOLEČNOST Přesné vedení účetních knih a záznamů Správa záznamů Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Ochrana důvěrných informací Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Styk s veřejností Střety zájmů Využití majetku nebo služeb společnosti BMS pro osobní prospěch Používání počítačů a informačních prostředků

14 Přesné vedení účetních knih a záznamů Naše společnost vede své účetní knihy a záznamy, aby přesně odrážely pravou povahu obchodních transakcí. Nevytváříme ani se neúčastníme vytváření záznamů, které jsou zavádějící nebo skrývají nepřesnosti. Každý z nás je zodpovědný při své práci za přesnost finančních záznamů, které vytváříme. To například znamená, že nesmíte: upravovat záznamy tak, aby se zdálo, že platby byly zdánlivě vyplaceny jisté fyzické nebo právnické osobě, zatímco ve skutečnosti byly vyplaceny jiné osobě, vytvářet záznamy, které obsahují falešná data nebo podpisy, předkládat k proplacení výdaje, které neodrážejí věrně povahu těchto výdajů, vytvářet záznamy, které neodrážejí věrně povahu transakcí, zaznamenávat prodeje, které se neuskutečnily. Služební výdaje Naše společnost je odhodlána dodržovat nejvyšší standardy etického chování ve vztahu ke služebním výdajům. I když vám naše společnost uhradí přiměřené a legitimní služební výdaje, všichni musíme používat dobrý úsudek při placení a hlášení těchto výdajů. Znamená to, že například nesmíte: zneužívat finanční prostředky společnosti, falšovat výkaz výdajů, předkládat zfalšované doklady jako důkaz služebních výdajů. Pokud máte obavy týkající se činností, které mohou vést k nepřesným účetním knihám nebo záznamům, včetně účetních problémů, interních kontrol nebo záležitostí auditu, musíte svůj podnět okamžitě nahlásit buď svému nadřízenému, právnímu oddělení, oddělení pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky, nebo přímo revizní komisi představenstva.

15 Přesné vedení účetních knih a záznamů (pokračování) (Otázky a odpovědi) Společnost se dozví, že brzy obdrží od dodavatele šek na slevu za to, že splnila určité požadavky na nákup ve velkém. Naše oddělení v současném roce již vyčerpalo svůj rozpočet. Je přijatelné požádat dodavatele, aby šek poslal až příští rok, abychom mohli v příštím roce pokrýt nepředvídané výdaje v rozpočtu? Ne. Příjmy a výdaje musí být zaznamenány v období, kdy k nim skutečně došlo, bez ohledu na rozpočet. Navíc nesmíte souhlasit s odložením platby dodavateli nebo příjmu platby dodavatele. Pokud byste to udělali, mohlo by se jednat o podvodné jednání, za které byste vy i společnost mohli být stíháni za napomáhání trestnému činu. Jedna z mých přímých podřízených se nedávno vrátila ze služební cesty. Při kontrole výkazu výdajů jsem si všiml malé nesrovnalosti mezi stvrzenkou, kterou předložila, a částkou, kterou uvedla na výkazu výdajů. Mám ji přehlédnout? Ne. Velikost nesrovnalosti nehraje roli při vypracování a předkládání výkazu výdajů a dokladů předložených jako důkaz služebních výdajů. Tuto nesrovnalost byste měli s danou zaměstnankyní vyřešit. Má obchodní jednotka prodává přímo nemocnicím, lékárnám a maloobchodním prodejnám. Viceprezident pro odbyt trvá na tom, že nejlépe zvýšíme prodej, když změníme model distribuce, takže bychom prodávali výhradnímu distributorovi, který by dále prodával produkty nemocnicím, lékárnám a maloobchodním prodejnám. Kontrakt s výhradním distributorem by požadoval, aby distributor udržoval zásoby na 30 dní. Je to přípustné? To závisí na okolnostech. Svou konkrétní situaci byste měli konzultovat s právním a finančním oddělením. Obecně řečeno, při stavu zásob 30 dní nebo méně, pokud nový model distribuce nabízí větší geografické pokrytí, větší četnost dodávek nebo další výhodné služby pro zákazníky, které současná vnitřní infrastruktura nedokáže splnit, s největší pravděpodobností jde o prospěšnou a přípustnou úpravu modelu obchodování. Avšak pokud se nejedná o zvýšení pokrytí potenciálních zákazníků a úmyslem je zaúčtovat 30 dní obrátky zásob distributora, abyste splnili své cíle odbytu, přípustné to není. Relevantní zásady: BMS-CP-017, Řízení stavu zásob přímých zákazníků BMS-CP-034, Protikorupční opatření a související záležitosti BMS-CP-039, Služební výdaje

16 Správa záznamů Záznam je jakákoli zaznamenaná informace vytvořená, obdržená, upravená, udržovaná, archivovaná, obnovená či předaná, která dokumentuje naše obchodní aktivity. Patří sem zprávy na papíru, mikrofilmu, y, fotografie, elektronické a digitální záznamy (disky CD, počítačové pásky, disky atd.) a dokumenty v programech Word, Excel a dalších. Náš program správy záznamů zakládá jednotné a konzistentní postupy správy záznamů včetně délky uchovávání záznamů a lhůty pro jejich likvidaci. Všechny záznamy, které souvisejí s vaší prací, jsou majetkem společnosti BMS. Žádný zaměstnanec nemá osobní ani majetkový nárok na záznamy společnosti BMS včetně těch, jejichž je autorem nebo které pomáhal vyvíjet nebo sestavovat. Zodpovídáte za zajištění, že záznamy společnosti jsou tříděny, udržovány, používány, přenášeny a likvidovány podle pravidel pro správu záznamů BMS. Jakékoliv otázky by měly být směřovány na oddělení správy záznamů BMS: Pomocná linka správy záznamů: Webová stránka: rm.bms.com Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS (Otázky a odpovědi) Je to již několik let od té doby, kdy naše oddělení kontrolovalo obsah složek ve skříních. Naplánovali jsme si den čištění složek (den kontroly záznamů) a chceme si být jisti, že víme, co můžeme vyhodit. Kde můžeme nalézt tyto informace? Podle našich pravidel správy záznamů musíte zkontrolovat rozvrhy uchovávání záznamů, které určují požadavky na uchovávání různých typů záznamů. Navíc musíte určit, zda existují příkazy k prodlouženému uchování záznamů (uchování z právních důvodů), které by zakazovaly likvidaci určitých záznamů. Seznam příkazů k prodlouženému uchování záznamů naleznete na rm.bms.com. Pokud potřebujete další rady o tom, zda určitý záznam musí být uchován, měli byste kontaktovat právní oddělení.

17 Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Plně spolupracujeme se státními orgány při vyšetřování, šetření a soudních řízeních. Pokud víte, důvodně se domníváte nebo vám bylo oznámeno, že probíhá nebo je pravděpodobně předvídatelné vyšetřování, šetření nebo soudní řízení, musíte uchovat a zachovat všechny související dokumenty (papírové, elektronické a digitální kopie). Dokumenty musíte uchovávat správně a nesmíte: zničit firemní dokumenty (i) pokud existuje důvodná domněnka, že budou předmětem vyšetřování nebo soudního řízení, (ii) po obdržení žádosti o uchování těchto dokumentů nebo (iii) po obdržení žádosti o dokumenty od státního orgánu, soudu nebo právního oddělení, pozměňovat dokumenty ani záznamy společnosti, lhát ani činit zavádějící prohlášení vyšetřovatelům státních orgánů ani jakémukoliv členu vedení společnosti, se pokoušet jakékoli osobě bránit v podávání informací vyšetřovatelům státních orgánů nebo firemnímu právníkovi, případně se pokoušet kohokoli přimět, aby podával lživé nebo zavádějící informace. Zaměstnanci ve Spojených státech a některých dalších zemích mohou mít právo být zastoupeni právním zástupcem, pokud je kontaktují vyšetřovatelé státních orgánů. Pokud si nejste jisti svými právy, kontaktujte právní oddělení. Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS (Otázky a odpovědi) Co mám dělat, jestliže obdržím předvolání k výpovědi nebo obsílku s žádostí o podání informací o produktu společnosti BMS nebo o mé pracovní činnosti? Okamžitě byste měli kontaktovat právní oddělení předtím, než učiníte cokoliv jiného. Záležitost s vámi proberou, zkontrolují s vámi rozsah žádosti, pomohou vám s právním postupem, kontaktují stranu, která vydala předvolání nebo obsílku, a poradí vám, zda máte právo být zastoupeni právním zástupcem poskytnutým společností.

18 Ochrana důvěrných informací Naše společnost vytváří velké množství informací a od zaměstnanců se očekává, že vědí, jaké informace jsou důvěrné a nesmějí být sdělovány mimo společnost. Nepřípustná sdělení důvěrných informací mohou zničit hodnotu informace, poškodit pozici společnosti na trhu, být v rozporu se zákony nebo narušit naše smluvní závazky. Všichni jsme zodpovědní za zajištění, že s důvěrnými informacemi je nakládáno, jsou udržovány a likvidovány podle pravidel společnosti. Informace společnosti musí být klasifikovány jako veřejné informace, interní informace BMS nebo vysoce důvěrné informace BMS, aby mohla být zajištěna jejich ochrana a správné nakládání s nimi. Informace klasifikované jako vysoce důvěrné informace BMS musí být takto také označeny. S otázkami o klasifikaci informací společnosti se obraťte na právní oddělení. Mezi nejběžnější příklady vysoce důvěrných informací společnosti BMS patří: osobní složky, včetně zpráv o hodnocení výkonnosti, čísla sociálního zabezpečení USA nebo jiná vládou vydaná identifikační čísla, čísla bankovních účtů a kreditních karet jednotlivců, informace o zdravotním stavu jednotlivců, prognózy prodeje, určité kontrakty se strategickým obchodním cílem, informace o fúzích nebo akvizicích, chemická složení sloučenin, která ještě nebyla patentována nebo publikována, strategické plány podnikání a marketingové strategie, finanční údaje.

19 Ochrana důvěrných informací (pokračování) Abychom chránili interní a vysoce důvěrné informace BMS před nepřípustným zveřejněním: nesmějí být zveřejněny bez příslušného předchozího souhlasu, smějí se prodiskutovat s ostatními zaměstnanci jen v nezbytně nutném rozsahu, našim dodavatelům se musí připomínat, že je mohou používat pouze pro účely obchodování s námi, musíme být opatrní, abychom se vyhnuli nepřípustnému zveřejnění, vždy a za všech okolností, včetně společenských příležitostí, musíme být opatrní při diskutování záležitostí společnosti mimo kancelář, musíme je jasně a řádně klasifikovat a identifikovat. Stejné standardy používáme pro důvěrné informace, které obdržíme od našich obchodních partnerů. Když obdržíte důvěrné informace jiné strany: nesmíte přijímat informace, pokud neexistuje písemná smlouva o utajení pokrývající oblast výměny informací, nesmíte používat žádné nezákonné ani nesprávné jednání k získání důvěrných informací jiné strany. (Otázky a odpovědi) Na nedávné služební cestě jsem zaslechl několik zaměstnanců společnosti BMS v čekárně na letišti, jak se baví o vývoji nového důležitého produktu. Jaká je moje povinnost v takovéto situaci? Okamžitě byste s nimi měli o záležitosti hovořit. Pamatujte na to, že každý zaměstnanec je zodpovědný za ochranu důvěrných informací. Právě jsem přijal zaměstnance od konkurence. Mohu jej požádat o poskytnutí důvěrných informací o jeho dřívějším zaměstnavateli? Ne. Získávání důvěrných informací o minulém zaměstnavateli je nevhodné a někdy i protizákonné. Kromě toho, pokud jsou vám nabídnuty důvěrné informace nebo informace, o kterých se domníváte, že byly získány nezákonně nebo nesprávně, musíte o záležitosti okamžitě informovat právní oddělení. Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

20 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Poskytování závažných neveřejných informací Způsoby, kterým nakládáme se závažnými neveřejnými informacemi, a chování našich zaměstnanců, kteří k těmto informacím mají přístup, jsou upraveny zákonem a zásadami společnosti. Nesmíte poskytovat závažné neveřejné informace o společnosti BMS nebo společnostech, se kterými obchodujeme, nikomu uvnitř nebo vně společnosti, kdo není oprávněný tyto informace dostávat. Měli byste být obzvláště opatrní u následujících typů závažných neveřejných informací: interní finanční informace, zahájení nového obchodu, výzkum, schválení nebo neschválení nového produktu nebo technologického objevu, zamýšlená větší transakce, jako je akvizice jiné společnosti nebo odprodej současného podniku, podstatná licence či dohoda o spolupráci, zahájení nebo ukončení závažného soudního řízení nebo vyšetřování vládou. (Otázky a odpovědi) Co jsou závažné neveřejné informace? Závažné neveřejné informace jsou typem důvěrných informací, které nebyly zveřejněny, a které by rozumný investor pravděpodobně pokládal za důležité při rozhodování, zda koupit nebo prodat akcie společnosti. Informace je považována za veřejnou pouze tehdy, pokud byla dána k dispozici investorům, jako například ve výročních nebo pravidelných zprávách společnosti akcionářům, v tiskovém prohlášení nebo je o ní běžně hovořeno v médiích, a pokud byla investorům dána rozumná doba, aby na informaci reagovali. Relevantní zásady: BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

21 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry (pokračování) Obchodování s cennými papíry Pokud vlastníte závažnou neveřejnou informaci, je vám zakázáno z ní mít zisk, například nákupem nebo prodejem cenných papírů společnosti. Také nesmíte tyto informace poskytovat jiné osobě, která by je mohla využít k nákupu nebo prodeji cenných papírů společnosti. Tyto typy transakcí jsou často označovány za transakce na základě vnitřních informací nebo tipů. Mezi cenné papíry patří, ale nejsou omezeny na, akcie, opce na akcie, směnky a dluhopisy. Podobně nikdo znalý podstatné neveřejné informace o společnostech, se kterými společnost BMS obchodovala nebo uvažuje o obchodování, nesmí nakupovat ani prodávat akcie těchto společností nebo poskytovat tyto informace jiné osobě, která by je mohla využít k nákupu nebo prodeji cenných papírů dané společnosti. Pokud si nejste jisti kterýmkoliv z těchto pravidel, kontaktujte podnikového tajemníka nebo právní oddělení předtím, než nakoupíte nebo prodáte jakékoliv cenné papíry. Relevantní zásady: BMS-CP-007, Obchodování s cennými papíry

22 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry (pokračování) (Otázky a odpovědi) Několik mých akcií s omezeným obchodováním právě nabylo práv a rád bych je prodal, stejně jako jsem to dělal každý rok v minulosti. Společnost není v období, ve kterém je zakázáno s akciemi obchodovat, ale já v současné době pracuji na důvěrné akvizici. Mohu prodat své akcie? Pokud pracujete na důvěrné transakci, jako je akvizice, která je závažná pro společnost (např. může mít významný dopad na cenu akcií společnosti), nesmíte prodat své akcie předtím, než bude transakce veřejně oznámena, jelikož byste vykonávali svá práva v době, kdy vlastníte podstatnou neveřejnou informaci. Měli byste kontaktovat podnikového tajemníka, abyste dále prodiskutovali, jaké kroky by byly nebo nebyly vhodné za těchto okolností. Je mi známo, že můj podřízený má důležité neveřejné informace a obchoduje s cennými papíry naší společnosti. Co mám dělat? Případ byste měli okamžitě ohlásit právnímu oddělení. Všichni zaměstnanci jsou povinni být obezřelí, když se domnívají, že jiní, zejména jejich podřízení, ignorují pravidla proti nelegálnímu využívání vnitřních informací k obchodním transakcím. Zákony o cenných papírech trestají jednotlivce účastnící se nelegálního využívání vnitřních informací k obchodním transakcím a jejich nadřízené, kteří nic nepodnikli, přestože věděli, že jejich podřízení nedodržují zákony o cenných papírech.

23 Styk s veřejností Při své práci zaměstnanci společnosti BMS pravidelně komunikují se zákazníky, zdravotnickými pracovníky, úředníky státní správy, finančními analytiky, tiskem a dalšími důležitými externími kontaktními osobami. Aby bylo zajištěno, že komunikujeme promyšleným a vhodným způsobem, je důležité spolupracovat s oddělením pro styk s veřejností (PA), právním oddělením, oddělením vztahů s investory a oddělením služeb akcionářům následujícím způsobem: všechna písemná i ústní komunikace s externím publikem, která se zabývá obecnými informacemi o našem podnikání (v projevech, tiskových zprávách, prezentacích a dalších podobných materiálech), musí být předem zkontrolována a schválena oddělením pro styk s veřejností, aby byla zajištěna přesnost a konzistence, všechna komunikace směrovaná na investiční komunitu musí být rovněž předem zkontrolována a schválena oddělením pro styk s veřejností, právním oddělením a poté oddělením vztahů s investory, všechny externí dotazy o společnosti BMS musí být směřovány oddělení pro styk s veřejností, všechny žádosti třetích stran o veřejnou podporu nebo jiná doporučení od naší společnosti nebo popisy vztahu se společností nebo některým z jejích zaměstnanců musí být předem schváleny oddělením pro styk s veřejností, veškeré dotazy ohledně dosud nevyřízených právních záležitostí nebo jiných citlivých otázek musí být předány právnímu oddělení. Jestliže se však jedná o dotaz ze strany médií, měl by být předán oddělení pro styk s veřejností, všechny žádosti třetích stran o použití firemního podpisu nebo loga ( sněhová vločka ) provedeného typickým písmem a v charakteristickém odstínu modré barvy společnosti BMS musí být předem schváleny oddělením pro styk s veřejností, veškeré používání jména Bristol-Myers Squibb mimo společnost musí být předem schváleno oddělením pro styk s veřejností. Pokud si navíc nejste jisti, zda je vaše plánované užití firemního podpisu v rámci společnosti BMS vhodné, kontaktujte prosím oddělení pro styk s veřejností. Interní komunikaci, včetně, nikoli však výhradně, věstníků pro vedoucí pracovníky, článků v insite a manažerských projevů a prezentací (pokud nebyly projev nebo prezentace předneseny veřejně) je zakázáno předávat mimo společnost BMS. Relevantní zásady: BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 Pozměněno rozhodnutím správní rady MB/21/2013

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více