Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami."

Transkript

1 STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

2 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit nad vážnými chorobami. NAŠE POSLÁNÍ Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit nad vážnými chorobami. NÁŠ ZÁVAZEK Svým pacientům a zákazníkům, zaměstnancům, společenstvím na celém světě, akcionářům, životnímu prostředí a dalším zainteresovaným stranám slibujeme, že budeme jednat v souladu se svým přesvědčením, že nejcennější složkou každého produktu je bezúhonnost jeho výrobce. Společnost provozujeme efektivně a s vysokými standardy etického chování. Usilujeme o transparentnost a dialog s našimi zainteresovanými stranami, abychom lépe rozuměli jejich potřebám. Svůj závazek k dosažení ekonomické a společenské udržitelnosti i udržitelnosti životního prostředí bereme vážně a stejná očekávání máme i od svých partnerů a dodavatelů. Našim pacientům a zákazníkům Zavazujeme se k vědecké dokonalosti a investicím do biofarmaceutického výzkumu a vývoje k zajišťování inovativních, vysoce kvalitních léků, které řeší nesplněné zdravotní potřeby pacientů s vážnými chorobami. S vědeckou důkladností zajišťujeme klinické a ekonomické výhody pomocí léků, které zlepšují životy pacientů. Usilujeme, aby informace o našich lécích, které jsou na trhu, byly široce a snadno dostupné. Našim zaměstnancům Podporujeme různorodou pracovní sílu a kulturu otevřenosti. Mezi naše nejvyšší priority patří péče o zdraví, bezpečnost, profesionální rozvoj, rovnováhu pracovního a osobního života a spravedlivé a uctivé zacházení s našimi zaměstnanci. Našim společenstvím na celém světě Prosazujeme svědomité občanství, které zlepšuje zdraví a prosazuje udržitelnost v našich společenstvích. Našim akcionářům Usilujeme o zajištění trvalých dobrých výsledků a hodnoty pro akcionáře. Našemu životnímu prostředí Podporujeme zachování přírodních zdrojů a snažíme se minimalizovat dopad našich operací a produktů na životní prostředí.

3 ZPRÁVA OD LAMBERTO ANDREOTTIHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE BRISTOL-MYERS SQUIBB Vážení kolegové, všechny naše obchodní činnosti pevně stojí na základech bezúhonnosti. Abychom pokračovali ve výstavbě a udržování těchto základů, jsme odhodláni dodržovat nejvyšší standardy etického chování. Nejcennější vlastností naší společnosti je naše pověst. A naše pověst závistí na skutečnosti, že každý z nás činí každý den ta správná rozhodnutí. Naše Standardy obchodního chování a etiky obsahují zásady, které nám pomáhají přijímat správná rozhodnutí, abychom dodržovali zákony a nařízení vztahující se k naší práci. Tyto Standardy přijalo naše představenstvo. Každý z nás si musí Standardy pečlivě přečíst, porozumět tomu, jak se vztahují na nás a na ty, se kterými pracujeme, a dodržovat je. Pokud se dostanete do jakékoliv situace, o které si myslíte, že může být v rozporu s těmito Standardy, nebo máte obavy týkající se obchodních praktik nebo možného nesprávného chování, musíte je nahlásit na poradenskou linku pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky, svému nadřízenému nebo právnímu oddělení, v souladu s místními právními předpisy. Mohu vás osobně ujistit, že nedojde k žádné odvetě kvůli pokládání otázek nebo vyjadřování obav. Integrita je zásadně důležitá pro další úspěch naší společnosti. Děkuji Vám, že se ke mně přidáte a budete i nadále přijímat ta správná rozhodnutí a prosazovat vysoké standardy etického chování. Lamberto Andreotti generální ředitel

4

5 ÚVOD Účelem Standardů obchodní činnosti a etiky je poskytnout obecné vedení pro výkon obchodní činnosti správným a etickým způsobem. Tyto Standardy neposkytují úplné vysvětlení všech zákonů, nařízení, zásad a postupů, které musí dodržovat zaměstnanci společnosti BMS. Existuje mnoho dalších zásad a postupů, jako jsou standardní provozní postupy obchodní jednotky, které jsou zaměstnanci společnosti BMS povinni dodržovat. Mnohé z těchto dokumentů najdete na naší webové stránce policiesandprocedures.bms.com, která je věnovaná zásadám a postupům. Jste zodpovědní za porozumění a dodržování veškerých zásad a postupů společnosti BMS, včetně Standardů obchodní činnosti a etiky. Pokud máte nějaké otázky ohledně interpretace nebo aplikace těchto Standardů nebo jakékoliv jiné zásady nebo postupu, měli byste kontaktovat právní oddělení nebo oddělení pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky. Standardy obchodní činnosti a etiky platí pro všechny zaměstnance společnosti BMS. Každý zaměstnanec, který poruší tyto Standardy, může pro naši společnost způsobit vážné riziko a může proti němu být vedeno disciplinární řízení, včetně ukončení pracovního poměru, pokud to povolují místní zákony. Některá porušení Standardů mohou rovněž vyústit v postižení naší společnosti nebo jednotlivého zaměstnance vážnými tresty, včetně odnětí svobody, pokut a administrativních sankcí podle místních zákonů. Nic z toho, co je obsaženo ve Standardech obchodní činnosti a etiky, nezamýšlí ovlivnit vaše práva vyplývající z příslušných pracovních zákonů a zákonů na ochranu osobních údajů. Dále, nic z toho, co je obsaženo ve Standardech obchodní činnosti a etiky, neuděluje žádné smluvní právo výslovné ani implicitní na setrvání v zaměstnaneckém poměru, ani si žádné ustanovení standardů nelze takto vykládat. Standardy obchodní činnosti a etiky také nezaručují žádné pevně stanovené podmínky zaměstnání.

6 Obsah Naši zaměstnanci Vztahy mezi zaměstnanci Ochrana osobních údajů Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Naše společnost Přesné vedení účetních knih a záznamů Správa záznamů Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Ochrana důvěrných informací Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Styk s veřejností Střety zájmů Využití majetku nebo služeb společnosti BMS pro osobní prospěch Používání počítačů a informačních prostředků Naše podnikání Korektní konkurenční boj Nákupy a smlouvy Marketingové a prodejní postupy Farmaceutické zákony Hlášení nežádoucích příhod Mezinárodní obchod Politická činnost Dodržování zákonů, norem a etiky Rejstřík firemních zásad

7 NAŠI ZAMĚSTNANCI Vztahy mezi zaměstnanci Ochrana osobních údajů Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

8 Vztahy mezi zaměstnanci Se všemi zaměstnanci jednáme spravedlivě a s úctou. V tomto duchu na pracovišti netolerujeme diskriminaci ani obtěžování jakéhokoliv druhu. Očekáváme, že na pracovišti nebudou žádná nezákonná zaujetí, předsudky ani diskriminace. Navíc netolerujeme neprofesionální chování, jako je používání nevhodného jazyka nebo zastrašování. Vytváříme pracovní prostředí, ve kterém se všichni naši kolegové cítí stejně doceňování a vítáni. Na pracovišti netolerujeme hrozby ani násilné chování. Tyto zásady pomáhají podporovat bezpečné a zdravé pracoviště. (Otázky a odpovědi) Všiml jsem si, že jedna z mých přímých podřízených, které je 52 let a ve společnosti pracuje už 24 let, začala mít problémy s výkonností. Všiml jsem si významného poklesu její schopnosti regulovat výkon, což dokazuje skutečnost, že často nedodržuje termíny projektů. Navíc už neprojevuje vysokou míru strategického vedení a inovace, kterými dříve přispívala našemu oddělení. Mohu jí říci, že už se u nás nadřela dost a měla by začít myslet na odchod do penze? Ne. Vycházeli byste z nepřípustného stereotypu, kdybyste předpokládali, že její potíže s výkonností jsou způsobeny věkem. Místo toho byste jí měli poskytnout přímou zpětnou vazbu a poradit jí s ohledem na specifickou povahu jejích problémů s výkonností a pokud se její výkonnost nezlepší, učinit vhodné následné opatření. Relevantní zásady: BMS-CP-001, Proti diskriminaci a obtěžování BMS-CP-002, Prevence zneužívání návykových látek BMS-CP-003, Násilné činy a vyhrožování násilím na pracovišti

9 Vztahy mezi zaměstnanci (pokračování) (Otázky a odpovědi) Zaměstnankyně, která pracovala asi jeden rok na několika projektech naší společnosti s externí konzultační společností, ohlásila svému nadřízenému, že jeden z konzultantů se jí nevhodně dotkl cestou z jednání na parkoviště. Zaměstnankyně rovněž ohlásila, že ten samý konzultant se ji pokoušel políbit během obchodní večeře o několik měsíců dříve, ale že to tehdy neohlásila, protože si myslela, že se jednalo o ojedinělý incident, který se nebude opakovat. Měl by nadřízený ohlásit toto chování? Ano. Společnost BMS usiluje o pracovní prostředí, ve kterém je se všemi osobami jednáno s úctou a respektem, a netoleruje sexuální obtěžování. Tato pravidla se týkají zaměstnanců, dalších osob na pracovišti společnosti a dalších, se kterými naši zaměstnanci přijdou do styku při výkonu své práce. Společnost má povinnost vyšetřit situaci, aby určila, zda došlo k nevhodnému chování a/nebo konfliktu se zásadami společnosti. Rovněž, pokud je to vhodné, musí učinit nápravná opatření. Jakýkoliv manažer nebo nadřízený, který obdrží stížnost týkající se diskriminace, obtěžování nebo msty, musí okamžitě informovat oddělení lidských zdrojů a/nebo poradenskou linku společnosti BMS pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky. Pokud by zaměstnankyně ohlásila první případ nevhodného chování, situace se mohla řešit dříve, než konzultant opakoval své jednání.

10 Ochrana osobních údajů V průběhu své obchodní činnosti společnost od jednotlivců získává, shromažďuje, udržuje a používá značné množství údajů, které se týkají informací o jejich finančních poměrech, zdravotním stavu a dávkách. Některé z těchto údajů mohou obsahovat citlivé informace, které se týkají zdravotního stavu osob. Údaje se mohou týkat zaměstnanců, zákazníků, spotřebitelů, výzkumných subjektů, dodavatelů a konkurence. Bez ohledu na typ údajů musíte respektovat a chránit osobní údaje, ke kterým máte přístup, způsobem, který je v souladu s příslušnými zákony. S veškerými otázkami nebo obavami, se můžete obrátit na globálního zástupce pro ochranu osobních údajů: USA: Mezinárodně: (Otázky a odpovědi) Smím v ordinaci lékaře nahlédnout do záznamů o pacientovi, zatímco čekám na lékaře? Ne. Prohlížení záznamů o pacientovi za těchto okolností je v rozporu s očekáváním pacienta o zachování důvěrnosti a soukromí. Mohu zaslat údaje o zaměstanci BMS na svou soukromou ovou adresu, abych mohl pracovat doma na svém počítači? Ne. Můžete si přinést laptop se šifrováním, který vám přidělila společnost BMS a pro přístup k datům použít virtuální soukromou síť (VPN) pro zaměstnance. Relevantní zásady: BMS-CP-016, Ochrana soukromí BMS-CP-006, Používání počítačových systémů a ochrana informačních prostředků

11 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Naše společnost pečlivě bere v úvahu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti. Každý z nás je zodpovědný za udržování bezpečného pracoviště a dodržování všech příslušných zákonů, nařízení a zásad společnosti. Podnikáme způsobem přátelským k udržitelnému životnímu prostředí, dbáme na dodržování systémů, programů a postupů pro ekologicky odpovědné řízení naší činnosti: výzkum a vývoj produktů, výrobní postupy, balení, doprava a distribuce, marketing a prodej, smluvní zboží a služby. Musíte brát na vědomí ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost jednotlivců i veřejnosti jako neoddělitelnou součást svých každodenních povinností. (Otázky a odpovědi) Cítím slabou bolest v zápěstí, když trávím více než hodinu psaním na počítači v kanceláři. Jelikož bolest odezní, když si dám přestávku od počítače, je skutečně nutné toto ohlašovat? Ano. Musíte nahlásit všechny pracovní nehody, úrazy a onemocnění svému nadřízenému bez ohledu na to, jak málo závažné mohou být. Existují pro to dva důvody. Prvním je, aby bylo zajištěno, že úraz nebo onemocnění jsou okamžitě a náležitě léčeny. Zadruhé to pomůže rozpoznat potenciálně nebezpečné podmínky a napravit je dříve, než dojde k závažným úrazům či onemocněním. Dále mohou existovat regulace vyžadující vedení záznamů, které musíme plnit. To naší společnosti umožňuje dodržovat vysokou úroveň bezpečnosti pro každého. Relevantní zásady: BMS-CP-004, Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Kopii naší poslední zprávy o udržitelném rozvoji najdete na adrese

12 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (pokračování) (Otázky a odpovědi) Procházel jsem závodem a všiml jsem si, že někdo nalil barvu do kanálu. Musím tuto záležitost nahlásit? Ano. Každý zaměstnanec je povinen neprodleně nahlásit situace, které by mohly mít za následek újmu zaměstnanců nebo škody na životním prostředí. Tuto záležitost musíte nahlásit co nejrychleji oddělení bezpečnosti nebo životního prostředí, zdraví a bezpečnosti závodu, aby mohla být učiněna příslušná opatření, která (i) zabrání nebo omezí, jak jen to bude možné, jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí hrozícímu lidem nebo životnímu prostředí, (ii) informují příslušné úřady, pokud je třeba, (iii) okamžitě uklidí rozlitou tekutinu, aby bylo zabráněno úrazu, a (iv) učiní opatření, aby bylo zabráněno opakování takovéto události.

13 NAŠE SPOLEČNOST Přesné vedení účetních knih a záznamů Správa záznamů Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Ochrana důvěrných informací Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Styk s veřejností Střety zájmů Využití majetku nebo služeb společnosti BMS pro osobní prospěch Používání počítačů a informačních prostředků

14 Přesné vedení účetních knih a záznamů Naše společnost vede své účetní knihy a záznamy, aby přesně odrážely pravou povahu obchodních transakcí. Nevytváříme ani se neúčastníme vytváření záznamů, které jsou zavádějící nebo skrývají nepřesnosti. Každý z nás je zodpovědný při své práci za přesnost finančních záznamů, které vytváříme. To například znamená, že nesmíte: upravovat záznamy tak, aby se zdálo, že platby byly zdánlivě vyplaceny jisté fyzické nebo právnické osobě, zatímco ve skutečnosti byly vyplaceny jiné osobě, vytvářet záznamy, které obsahují falešná data nebo podpisy, předkládat k proplacení výdaje, které neodrážejí věrně povahu těchto výdajů, vytvářet záznamy, které neodrážejí věrně povahu transakcí, zaznamenávat prodeje, které se neuskutečnily. Služební výdaje Naše společnost je odhodlána dodržovat nejvyšší standardy etického chování ve vztahu ke služebním výdajům. I když vám naše společnost uhradí přiměřené a legitimní služební výdaje, všichni musíme používat dobrý úsudek při placení a hlášení těchto výdajů. Znamená to, že například nesmíte: zneužívat finanční prostředky společnosti, falšovat výkaz výdajů, předkládat zfalšované doklady jako důkaz služebních výdajů. Pokud máte obavy týkající se činností, které mohou vést k nepřesným účetním knihám nebo záznamům, včetně účetních problémů, interních kontrol nebo záležitostí auditu, musíte svůj podnět okamžitě nahlásit buď svému nadřízenému, právnímu oddělení, oddělení pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky, nebo přímo revizní komisi představenstva.

15 Přesné vedení účetních knih a záznamů (pokračování) (Otázky a odpovědi) Společnost se dozví, že brzy obdrží od dodavatele šek na slevu za to, že splnila určité požadavky na nákup ve velkém. Naše oddělení v současném roce již vyčerpalo svůj rozpočet. Je přijatelné požádat dodavatele, aby šek poslal až příští rok, abychom mohli v příštím roce pokrýt nepředvídané výdaje v rozpočtu? Ne. Příjmy a výdaje musí být zaznamenány v období, kdy k nim skutečně došlo, bez ohledu na rozpočet. Navíc nesmíte souhlasit s odložením platby dodavateli nebo příjmu platby dodavatele. Pokud byste to udělali, mohlo by se jednat o podvodné jednání, za které byste vy i společnost mohli být stíháni za napomáhání trestnému činu. Jedna z mých přímých podřízených se nedávno vrátila ze služební cesty. Při kontrole výkazu výdajů jsem si všiml malé nesrovnalosti mezi stvrzenkou, kterou předložila, a částkou, kterou uvedla na výkazu výdajů. Mám ji přehlédnout? Ne. Velikost nesrovnalosti nehraje roli při vypracování a předkládání výkazu výdajů a dokladů předložených jako důkaz služebních výdajů. Tuto nesrovnalost byste měli s danou zaměstnankyní vyřešit. Má obchodní jednotka prodává přímo nemocnicím, lékárnám a maloobchodním prodejnám. Viceprezident pro odbyt trvá na tom, že nejlépe zvýšíme prodej, když změníme model distribuce, takže bychom prodávali výhradnímu distributorovi, který by dále prodával produkty nemocnicím, lékárnám a maloobchodním prodejnám. Kontrakt s výhradním distributorem by požadoval, aby distributor udržoval zásoby na 30 dní. Je to přípustné? To závisí na okolnostech. Svou konkrétní situaci byste měli konzultovat s právním a finančním oddělením. Obecně řečeno, při stavu zásob 30 dní nebo méně, pokud nový model distribuce nabízí větší geografické pokrytí, větší četnost dodávek nebo další výhodné služby pro zákazníky, které současná vnitřní infrastruktura nedokáže splnit, s největší pravděpodobností jde o prospěšnou a přípustnou úpravu modelu obchodování. Avšak pokud se nejedná o zvýšení pokrytí potenciálních zákazníků a úmyslem je zaúčtovat 30 dní obrátky zásob distributora, abyste splnili své cíle odbytu, přípustné to není. Relevantní zásady: BMS-CP-017, Řízení stavu zásob přímých zákazníků BMS-CP-034, Protikorupční opatření a související záležitosti BMS-CP-039, Služební výdaje

16 Správa záznamů Záznam je jakákoli zaznamenaná informace vytvořená, obdržená, upravená, udržovaná, archivovaná, obnovená či předaná, která dokumentuje naše obchodní aktivity. Patří sem zprávy na papíru, mikrofilmu, y, fotografie, elektronické a digitální záznamy (disky CD, počítačové pásky, disky atd.) a dokumenty v programech Word, Excel a dalších. Náš program správy záznamů zakládá jednotné a konzistentní postupy správy záznamů včetně délky uchovávání záznamů a lhůty pro jejich likvidaci. Všechny záznamy, které souvisejí s vaší prací, jsou majetkem společnosti BMS. Žádný zaměstnanec nemá osobní ani majetkový nárok na záznamy společnosti BMS včetně těch, jejichž je autorem nebo které pomáhal vyvíjet nebo sestavovat. Zodpovídáte za zajištění, že záznamy společnosti jsou tříděny, udržovány, používány, přenášeny a likvidovány podle pravidel pro správu záznamů BMS. Jakékoliv otázky by měly být směřovány na oddělení správy záznamů BMS: Pomocná linka správy záznamů: Webová stránka: rm.bms.com Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS (Otázky a odpovědi) Je to již několik let od té doby, kdy naše oddělení kontrolovalo obsah složek ve skříních. Naplánovali jsme si den čištění složek (den kontroly záznamů) a chceme si být jisti, že víme, co můžeme vyhodit. Kde můžeme nalézt tyto informace? Podle našich pravidel správy záznamů musíte zkontrolovat rozvrhy uchovávání záznamů, které určují požadavky na uchovávání různých typů záznamů. Navíc musíte určit, zda existují příkazy k prodlouženému uchování záznamů (uchování z právních důvodů), které by zakazovaly likvidaci určitých záznamů. Seznam příkazů k prodlouženému uchování záznamů naleznete na rm.bms.com. Pokud potřebujete další rady o tom, zda určitý záznam musí být uchován, měli byste kontaktovat právní oddělení.

17 Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Plně spolupracujeme se státními orgány při vyšetřování, šetření a soudních řízeních. Pokud víte, důvodně se domníváte nebo vám bylo oznámeno, že probíhá nebo je pravděpodobně předvídatelné vyšetřování, šetření nebo soudní řízení, musíte uchovat a zachovat všechny související dokumenty (papírové, elektronické a digitální kopie). Dokumenty musíte uchovávat správně a nesmíte: zničit firemní dokumenty (i) pokud existuje důvodná domněnka, že budou předmětem vyšetřování nebo soudního řízení, (ii) po obdržení žádosti o uchování těchto dokumentů nebo (iii) po obdržení žádosti o dokumenty od státního orgánu, soudu nebo právního oddělení, pozměňovat dokumenty ani záznamy společnosti, lhát ani činit zavádějící prohlášení vyšetřovatelům státních orgánů ani jakémukoliv členu vedení společnosti, se pokoušet jakékoli osobě bránit v podávání informací vyšetřovatelům státních orgánů nebo firemnímu právníkovi, případně se pokoušet kohokoli přimět, aby podával lživé nebo zavádějící informace. Zaměstnanci ve Spojených státech a některých dalších zemích mohou mít právo být zastoupeni právním zástupcem, pokud je kontaktují vyšetřovatelé státních orgánů. Pokud si nejste jisti svými právy, kontaktujte právní oddělení. Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS (Otázky a odpovědi) Co mám dělat, jestliže obdržím předvolání k výpovědi nebo obsílku s žádostí o podání informací o produktu společnosti BMS nebo o mé pracovní činnosti? Okamžitě byste měli kontaktovat právní oddělení předtím, než učiníte cokoliv jiného. Záležitost s vámi proberou, zkontrolují s vámi rozsah žádosti, pomohou vám s právním postupem, kontaktují stranu, která vydala předvolání nebo obsílku, a poradí vám, zda máte právo být zastoupeni právním zástupcem poskytnutým společností.

18 Ochrana důvěrných informací Naše společnost vytváří velké množství informací a od zaměstnanců se očekává, že vědí, jaké informace jsou důvěrné a nesmějí být sdělovány mimo společnost. Nepřípustná sdělení důvěrných informací mohou zničit hodnotu informace, poškodit pozici společnosti na trhu, být v rozporu se zákony nebo narušit naše smluvní závazky. Všichni jsme zodpovědní za zajištění, že s důvěrnými informacemi je nakládáno, jsou udržovány a likvidovány podle pravidel společnosti. Informace společnosti musí být klasifikovány jako veřejné informace, interní informace BMS nebo vysoce důvěrné informace BMS, aby mohla být zajištěna jejich ochrana a správné nakládání s nimi. Informace klasifikované jako vysoce důvěrné informace BMS musí být takto také označeny. S otázkami o klasifikaci informací společnosti se obraťte na právní oddělení. Mezi nejběžnější příklady vysoce důvěrných informací společnosti BMS patří: osobní složky, včetně zpráv o hodnocení výkonnosti, čísla sociálního zabezpečení USA nebo jiná vládou vydaná identifikační čísla, čísla bankovních účtů a kreditních karet jednotlivců, informace o zdravotním stavu jednotlivců, prognózy prodeje, určité kontrakty se strategickým obchodním cílem, informace o fúzích nebo akvizicích, chemická složení sloučenin, která ještě nebyla patentována nebo publikována, strategické plány podnikání a marketingové strategie, finanční údaje.

19 Ochrana důvěrných informací (pokračování) Abychom chránili interní a vysoce důvěrné informace BMS před nepřípustným zveřejněním: nesmějí být zveřejněny bez příslušného předchozího souhlasu, smějí se prodiskutovat s ostatními zaměstnanci jen v nezbytně nutném rozsahu, našim dodavatelům se musí připomínat, že je mohou používat pouze pro účely obchodování s námi, musíme být opatrní, abychom se vyhnuli nepřípustnému zveřejnění, vždy a za všech okolností, včetně společenských příležitostí, musíme být opatrní při diskutování záležitostí společnosti mimo kancelář, musíme je jasně a řádně klasifikovat a identifikovat. Stejné standardy používáme pro důvěrné informace, které obdržíme od našich obchodních partnerů. Když obdržíte důvěrné informace jiné strany: nesmíte přijímat informace, pokud neexistuje písemná smlouva o utajení pokrývající oblast výměny informací, nesmíte používat žádné nezákonné ani nesprávné jednání k získání důvěrných informací jiné strany. (Otázky a odpovědi) Na nedávné služební cestě jsem zaslechl několik zaměstnanců společnosti BMS v čekárně na letišti, jak se baví o vývoji nového důležitého produktu. Jaká je moje povinnost v takovéto situaci? Okamžitě byste s nimi měli o záležitosti hovořit. Pamatujte na to, že každý zaměstnanec je zodpovědný za ochranu důvěrných informací. Právě jsem přijal zaměstnance od konkurence. Mohu jej požádat o poskytnutí důvěrných informací o jeho dřívějším zaměstnavateli? Ne. Získávání důvěrných informací o minulém zaměstnavateli je nevhodné a někdy i protizákonné. Kromě toho, pokud jsou vám nabídnuty důvěrné informace nebo informace, o kterých se domníváte, že byly získány nezákonně nebo nesprávně, musíte o záležitosti okamžitě informovat právní oddělení. Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

20 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Poskytování závažných neveřejných informací Způsoby, kterým nakládáme se závažnými neveřejnými informacemi, a chování našich zaměstnanců, kteří k těmto informacím mají přístup, jsou upraveny zákonem a zásadami společnosti. Nesmíte poskytovat závažné neveřejné informace o společnosti BMS nebo společnostech, se kterými obchodujeme, nikomu uvnitř nebo vně společnosti, kdo není oprávněný tyto informace dostávat. Měli byste být obzvláště opatrní u následujících typů závažných neveřejných informací: interní finanční informace, zahájení nového obchodu, výzkum, schválení nebo neschválení nového produktu nebo technologického objevu, zamýšlená větší transakce, jako je akvizice jiné společnosti nebo odprodej současného podniku, podstatná licence či dohoda o spolupráci, zahájení nebo ukončení závažného soudního řízení nebo vyšetřování vládou. (Otázky a odpovědi) Co jsou závažné neveřejné informace? Závažné neveřejné informace jsou typem důvěrných informací, které nebyly zveřejněny, a které by rozumný investor pravděpodobně pokládal za důležité při rozhodování, zda koupit nebo prodat akcie společnosti. Informace je považována za veřejnou pouze tehdy, pokud byla dána k dispozici investorům, jako například ve výročních nebo pravidelných zprávách společnosti akcionářům, v tiskovém prohlášení nebo je o ní běžně hovořeno v médiích, a pokud byla investorům dána rozumná doba, aby na informaci reagovali. Relevantní zásady: BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

21 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry (pokračování) Obchodování s cennými papíry Pokud vlastníte závažnou neveřejnou informaci, je vám zakázáno z ní mít zisk, například nákupem nebo prodejem cenných papírů společnosti. Také nesmíte tyto informace poskytovat jiné osobě, která by je mohla využít k nákupu nebo prodeji cenných papírů společnosti. Tyto typy transakcí jsou často označovány za transakce na základě vnitřních informací nebo tipů. Mezi cenné papíry patří, ale nejsou omezeny na, akcie, opce na akcie, směnky a dluhopisy. Podobně nikdo znalý podstatné neveřejné informace o společnostech, se kterými společnost BMS obchodovala nebo uvažuje o obchodování, nesmí nakupovat ani prodávat akcie těchto společností nebo poskytovat tyto informace jiné osobě, která by je mohla využít k nákupu nebo prodeji cenných papírů dané společnosti. Pokud si nejste jisti kterýmkoliv z těchto pravidel, kontaktujte podnikového tajemníka nebo právní oddělení předtím, než nakoupíte nebo prodáte jakékoliv cenné papíry. Relevantní zásady: BMS-CP-007, Obchodování s cennými papíry

22 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry (pokračování) (Otázky a odpovědi) Několik mých akcií s omezeným obchodováním právě nabylo práv a rád bych je prodal, stejně jako jsem to dělal každý rok v minulosti. Společnost není v období, ve kterém je zakázáno s akciemi obchodovat, ale já v současné době pracuji na důvěrné akvizici. Mohu prodat své akcie? Pokud pracujete na důvěrné transakci, jako je akvizice, která je závažná pro společnost (např. může mít významný dopad na cenu akcií společnosti), nesmíte prodat své akcie předtím, než bude transakce veřejně oznámena, jelikož byste vykonávali svá práva v době, kdy vlastníte podstatnou neveřejnou informaci. Měli byste kontaktovat podnikového tajemníka, abyste dále prodiskutovali, jaké kroky by byly nebo nebyly vhodné za těchto okolností. Je mi známo, že můj podřízený má důležité neveřejné informace a obchoduje s cennými papíry naší společnosti. Co mám dělat? Případ byste měli okamžitě ohlásit právnímu oddělení. Všichni zaměstnanci jsou povinni být obezřelí, když se domnívají, že jiní, zejména jejich podřízení, ignorují pravidla proti nelegálnímu využívání vnitřních informací k obchodním transakcím. Zákony o cenných papírech trestají jednotlivce účastnící se nelegálního využívání vnitřních informací k obchodním transakcím a jejich nadřízené, kteří nic nepodnikli, přestože věděli, že jejich podřízení nedodržují zákony o cenných papírech.

23 Styk s veřejností Při své práci zaměstnanci společnosti BMS pravidelně komunikují se zákazníky, zdravotnickými pracovníky, úředníky státní správy, finančními analytiky, tiskem a dalšími důležitými externími kontaktními osobami. Aby bylo zajištěno, že komunikujeme promyšleným a vhodným způsobem, je důležité spolupracovat s oddělením pro styk s veřejností (PA), právním oddělením, oddělením vztahů s investory a oddělením služeb akcionářům následujícím způsobem: všechna písemná i ústní komunikace s externím publikem, která se zabývá obecnými informacemi o našem podnikání (v projevech, tiskových zprávách, prezentacích a dalších podobných materiálech), musí být předem zkontrolována a schválena oddělením pro styk s veřejností, aby byla zajištěna přesnost a konzistence, všechna komunikace směrovaná na investiční komunitu musí být rovněž předem zkontrolována a schválena oddělením pro styk s veřejností, právním oddělením a poté oddělením vztahů s investory, všechny externí dotazy o společnosti BMS musí být směřovány oddělení pro styk s veřejností, všechny žádosti třetích stran o veřejnou podporu nebo jiná doporučení od naší společnosti nebo popisy vztahu se společností nebo některým z jejích zaměstnanců musí být předem schváleny oddělením pro styk s veřejností, veškeré dotazy ohledně dosud nevyřízených právních záležitostí nebo jiných citlivých otázek musí být předány právnímu oddělení. Jestliže se však jedná o dotaz ze strany médií, měl by být předán oddělení pro styk s veřejností, všechny žádosti třetích stran o použití firemního podpisu nebo loga ( sněhová vločka ) provedeného typickým písmem a v charakteristickém odstínu modré barvy společnosti BMS musí být předem schváleny oddělením pro styk s veřejností, veškeré používání jména Bristol-Myers Squibb mimo společnost musí být předem schváleno oddělením pro styk s veřejností. Pokud si navíc nejste jisti, zda je vaše plánované užití firemního podpisu v rámci společnosti BMS vhodné, kontaktujte prosím oddělení pro styk s veřejností. Interní komunikaci, včetně, nikoli však výhradně, věstníků pro vedoucí pracovníky, článků v insite a manažerských projevů a prezentací (pokud nebyly projev nebo prezentace předneseny veřejně) je zakázáno předávat mimo společnost BMS. Relevantní zásady: BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64 NÁŠ ETICKÝ KODEX Tento kodex obsahuje přehled našich hodnot, interních pravidel a principů vyplývajících ze zákonů, které bychom všichni měli dodržovat. 2 3 PŘEDMLUVA DAVEA LEWISE, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více