Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami."

Transkript

1 STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

2 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit nad vážnými chorobami. NAŠE POSLÁNÍ Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit nad vážnými chorobami. NÁŠ ZÁVAZEK Svým pacientům a zákazníkům, zaměstnancům, společenstvím na celém světě, akcionářům, životnímu prostředí a dalším zainteresovaným stranám slibujeme, že budeme jednat v souladu se svým přesvědčením, že nejcennější složkou každého produktu je bezúhonnost jeho výrobce. Společnost provozujeme efektivně a s vysokými standardy etického chování. Usilujeme o transparentnost a dialog s našimi zainteresovanými stranami, abychom lépe rozuměli jejich potřebám. Svůj závazek k dosažení ekonomické a společenské udržitelnosti i udržitelnosti životního prostředí bereme vážně a stejná očekávání máme i od svých partnerů a dodavatelů. Našim pacientům a zákazníkům Zavazujeme se k vědecké dokonalosti a investicím do biofarmaceutického výzkumu a vývoje k zajišťování inovativních, vysoce kvalitních léků, které řeší nesplněné zdravotní potřeby pacientů s vážnými chorobami. S vědeckou důkladností zajišťujeme klinické a ekonomické výhody pomocí léků, které zlepšují životy pacientů. Usilujeme, aby informace o našich lécích, které jsou na trhu, byly široce a snadno dostupné. Našim zaměstnancům Podporujeme různorodou pracovní sílu a kulturu otevřenosti. Mezi naše nejvyšší priority patří péče o zdraví, bezpečnost, profesionální rozvoj, rovnováhu pracovního a osobního života a spravedlivé a uctivé zacházení s našimi zaměstnanci. Našim společenstvím na celém světě Prosazujeme svědomité občanství, které zlepšuje zdraví a prosazuje udržitelnost v našich společenstvích. Našim akcionářům Usilujeme o zajištění trvalých dobrých výsledků a hodnoty pro akcionáře. Našemu životnímu prostředí Podporujeme zachování přírodních zdrojů a snažíme se minimalizovat dopad našich operací a produktů na životní prostředí.

3 ZPRÁVA OD LAMBERTO ANDREOTTIHO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE BRISTOL-MYERS SQUIBB Vážení kolegové, všechny naše obchodní činnosti pevně stojí na základech bezúhonnosti. Abychom pokračovali ve výstavbě a udržování těchto základů, jsme odhodláni dodržovat nejvyšší standardy etického chování. Nejcennější vlastností naší společnosti je naše pověst. A naše pověst závistí na skutečnosti, že každý z nás činí každý den ta správná rozhodnutí. Naše Standardy obchodního chování a etiky obsahují zásady, které nám pomáhají přijímat správná rozhodnutí, abychom dodržovali zákony a nařízení vztahující se k naší práci. Tyto Standardy přijalo naše představenstvo. Každý z nás si musí Standardy pečlivě přečíst, porozumět tomu, jak se vztahují na nás a na ty, se kterými pracujeme, a dodržovat je. Pokud se dostanete do jakékoliv situace, o které si myslíte, že může být v rozporu s těmito Standardy, nebo máte obavy týkající se obchodních praktik nebo možného nesprávného chování, musíte je nahlásit na poradenskou linku pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky, svému nadřízenému nebo právnímu oddělení, v souladu s místními právními předpisy. Mohu vás osobně ujistit, že nedojde k žádné odvetě kvůli pokládání otázek nebo vyjadřování obav. Integrita je zásadně důležitá pro další úspěch naší společnosti. Děkuji Vám, že se ke mně přidáte a budete i nadále přijímat ta správná rozhodnutí a prosazovat vysoké standardy etického chování. Lamberto Andreotti generální ředitel

4

5 ÚVOD Účelem Standardů obchodní činnosti a etiky je poskytnout obecné vedení pro výkon obchodní činnosti správným a etickým způsobem. Tyto Standardy neposkytují úplné vysvětlení všech zákonů, nařízení, zásad a postupů, které musí dodržovat zaměstnanci společnosti BMS. Existuje mnoho dalších zásad a postupů, jako jsou standardní provozní postupy obchodní jednotky, které jsou zaměstnanci společnosti BMS povinni dodržovat. Mnohé z těchto dokumentů najdete na naší webové stránce policiesandprocedures.bms.com, která je věnovaná zásadám a postupům. Jste zodpovědní za porozumění a dodržování veškerých zásad a postupů společnosti BMS, včetně Standardů obchodní činnosti a etiky. Pokud máte nějaké otázky ohledně interpretace nebo aplikace těchto Standardů nebo jakékoliv jiné zásady nebo postupu, měli byste kontaktovat právní oddělení nebo oddělení pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky. Standardy obchodní činnosti a etiky platí pro všechny zaměstnance společnosti BMS. Každý zaměstnanec, který poruší tyto Standardy, může pro naši společnost způsobit vážné riziko a může proti němu být vedeno disciplinární řízení, včetně ukončení pracovního poměru, pokud to povolují místní zákony. Některá porušení Standardů mohou rovněž vyústit v postižení naší společnosti nebo jednotlivého zaměstnance vážnými tresty, včetně odnětí svobody, pokut a administrativních sankcí podle místních zákonů. Nic z toho, co je obsaženo ve Standardech obchodní činnosti a etiky, nezamýšlí ovlivnit vaše práva vyplývající z příslušných pracovních zákonů a zákonů na ochranu osobních údajů. Dále, nic z toho, co je obsaženo ve Standardech obchodní činnosti a etiky, neuděluje žádné smluvní právo výslovné ani implicitní na setrvání v zaměstnaneckém poměru, ani si žádné ustanovení standardů nelze takto vykládat. Standardy obchodní činnosti a etiky také nezaručují žádné pevně stanovené podmínky zaměstnání.

6 Obsah Naši zaměstnanci Vztahy mezi zaměstnanci Ochrana osobních údajů Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Naše společnost Přesné vedení účetních knih a záznamů Správa záznamů Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Ochrana důvěrných informací Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Styk s veřejností Střety zájmů Využití majetku nebo služeb společnosti BMS pro osobní prospěch Používání počítačů a informačních prostředků Naše podnikání Korektní konkurenční boj Nákupy a smlouvy Marketingové a prodejní postupy Farmaceutické zákony Hlášení nežádoucích příhod Mezinárodní obchod Politická činnost Dodržování zákonů, norem a etiky Rejstřík firemních zásad

7 NAŠI ZAMĚSTNANCI Vztahy mezi zaměstnanci Ochrana osobních údajů Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

8 Vztahy mezi zaměstnanci Se všemi zaměstnanci jednáme spravedlivě a s úctou. V tomto duchu na pracovišti netolerujeme diskriminaci ani obtěžování jakéhokoliv druhu. Očekáváme, že na pracovišti nebudou žádná nezákonná zaujetí, předsudky ani diskriminace. Navíc netolerujeme neprofesionální chování, jako je používání nevhodného jazyka nebo zastrašování. Vytváříme pracovní prostředí, ve kterém se všichni naši kolegové cítí stejně doceňování a vítáni. Na pracovišti netolerujeme hrozby ani násilné chování. Tyto zásady pomáhají podporovat bezpečné a zdravé pracoviště. (Otázky a odpovědi) Všiml jsem si, že jedna z mých přímých podřízených, které je 52 let a ve společnosti pracuje už 24 let, začala mít problémy s výkonností. Všiml jsem si významného poklesu její schopnosti regulovat výkon, což dokazuje skutečnost, že často nedodržuje termíny projektů. Navíc už neprojevuje vysokou míru strategického vedení a inovace, kterými dříve přispívala našemu oddělení. Mohu jí říci, že už se u nás nadřela dost a měla by začít myslet na odchod do penze? Ne. Vycházeli byste z nepřípustného stereotypu, kdybyste předpokládali, že její potíže s výkonností jsou způsobeny věkem. Místo toho byste jí měli poskytnout přímou zpětnou vazbu a poradit jí s ohledem na specifickou povahu jejích problémů s výkonností a pokud se její výkonnost nezlepší, učinit vhodné následné opatření. Relevantní zásady: BMS-CP-001, Proti diskriminaci a obtěžování BMS-CP-002, Prevence zneužívání návykových látek BMS-CP-003, Násilné činy a vyhrožování násilím na pracovišti

9 Vztahy mezi zaměstnanci (pokračování) (Otázky a odpovědi) Zaměstnankyně, která pracovala asi jeden rok na několika projektech naší společnosti s externí konzultační společností, ohlásila svému nadřízenému, že jeden z konzultantů se jí nevhodně dotkl cestou z jednání na parkoviště. Zaměstnankyně rovněž ohlásila, že ten samý konzultant se ji pokoušel políbit během obchodní večeře o několik měsíců dříve, ale že to tehdy neohlásila, protože si myslela, že se jednalo o ojedinělý incident, který se nebude opakovat. Měl by nadřízený ohlásit toto chování? Ano. Společnost BMS usiluje o pracovní prostředí, ve kterém je se všemi osobami jednáno s úctou a respektem, a netoleruje sexuální obtěžování. Tato pravidla se týkají zaměstnanců, dalších osob na pracovišti společnosti a dalších, se kterými naši zaměstnanci přijdou do styku při výkonu své práce. Společnost má povinnost vyšetřit situaci, aby určila, zda došlo k nevhodnému chování a/nebo konfliktu se zásadami společnosti. Rovněž, pokud je to vhodné, musí učinit nápravná opatření. Jakýkoliv manažer nebo nadřízený, který obdrží stížnost týkající se diskriminace, obtěžování nebo msty, musí okamžitě informovat oddělení lidských zdrojů a/nebo poradenskou linku společnosti BMS pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky. Pokud by zaměstnankyně ohlásila první případ nevhodného chování, situace se mohla řešit dříve, než konzultant opakoval své jednání.

10 Ochrana osobních údajů V průběhu své obchodní činnosti společnost od jednotlivců získává, shromažďuje, udržuje a používá značné množství údajů, které se týkají informací o jejich finančních poměrech, zdravotním stavu a dávkách. Některé z těchto údajů mohou obsahovat citlivé informace, které se týkají zdravotního stavu osob. Údaje se mohou týkat zaměstnanců, zákazníků, spotřebitelů, výzkumných subjektů, dodavatelů a konkurence. Bez ohledu na typ údajů musíte respektovat a chránit osobní údaje, ke kterým máte přístup, způsobem, který je v souladu s příslušnými zákony. S veškerými otázkami nebo obavami, se můžete obrátit na globálního zástupce pro ochranu osobních údajů: USA: Mezinárodně: (Otázky a odpovědi) Smím v ordinaci lékaře nahlédnout do záznamů o pacientovi, zatímco čekám na lékaře? Ne. Prohlížení záznamů o pacientovi za těchto okolností je v rozporu s očekáváním pacienta o zachování důvěrnosti a soukromí. Mohu zaslat údaje o zaměstanci BMS na svou soukromou ovou adresu, abych mohl pracovat doma na svém počítači? Ne. Můžete si přinést laptop se šifrováním, který vám přidělila společnost BMS a pro přístup k datům použít virtuální soukromou síť (VPN) pro zaměstnance. Relevantní zásady: BMS-CP-016, Ochrana soukromí BMS-CP-006, Používání počítačových systémů a ochrana informačních prostředků

11 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Naše společnost pečlivě bere v úvahu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti. Každý z nás je zodpovědný za udržování bezpečného pracoviště a dodržování všech příslušných zákonů, nařízení a zásad společnosti. Podnikáme způsobem přátelským k udržitelnému životnímu prostředí, dbáme na dodržování systémů, programů a postupů pro ekologicky odpovědné řízení naší činnosti: výzkum a vývoj produktů, výrobní postupy, balení, doprava a distribuce, marketing a prodej, smluvní zboží a služby. Musíte brát na vědomí ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost jednotlivců i veřejnosti jako neoddělitelnou součást svých každodenních povinností. (Otázky a odpovědi) Cítím slabou bolest v zápěstí, když trávím více než hodinu psaním na počítači v kanceláři. Jelikož bolest odezní, když si dám přestávku od počítače, je skutečně nutné toto ohlašovat? Ano. Musíte nahlásit všechny pracovní nehody, úrazy a onemocnění svému nadřízenému bez ohledu na to, jak málo závažné mohou být. Existují pro to dva důvody. Prvním je, aby bylo zajištěno, že úraz nebo onemocnění jsou okamžitě a náležitě léčeny. Zadruhé to pomůže rozpoznat potenciálně nebezpečné podmínky a napravit je dříve, než dojde k závažným úrazům či onemocněním. Dále mohou existovat regulace vyžadující vedení záznamů, které musíme plnit. To naší společnosti umožňuje dodržovat vysokou úroveň bezpečnosti pro každého. Relevantní zásady: BMS-CP-004, Životní prostředí, zdraví a bezpečnost Kopii naší poslední zprávy o udržitelném rozvoji najdete na adrese

12 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost (pokračování) (Otázky a odpovědi) Procházel jsem závodem a všiml jsem si, že někdo nalil barvu do kanálu. Musím tuto záležitost nahlásit? Ano. Každý zaměstnanec je povinen neprodleně nahlásit situace, které by mohly mít za následek újmu zaměstnanců nebo škody na životním prostředí. Tuto záležitost musíte nahlásit co nejrychleji oddělení bezpečnosti nebo životního prostředí, zdraví a bezpečnosti závodu, aby mohla být učiněna příslušná opatření, která (i) zabrání nebo omezí, jak jen to bude možné, jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí hrozícímu lidem nebo životnímu prostředí, (ii) informují příslušné úřady, pokud je třeba, (iii) okamžitě uklidí rozlitou tekutinu, aby bylo zabráněno úrazu, a (iv) učiní opatření, aby bylo zabráněno opakování takovéto události.

13 NAŠE SPOLEČNOST Přesné vedení účetních knih a záznamů Správa záznamů Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Ochrana důvěrných informací Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Styk s veřejností Střety zájmů Využití majetku nebo služeb společnosti BMS pro osobní prospěch Používání počítačů a informačních prostředků

14 Přesné vedení účetních knih a záznamů Naše společnost vede své účetní knihy a záznamy, aby přesně odrážely pravou povahu obchodních transakcí. Nevytváříme ani se neúčastníme vytváření záznamů, které jsou zavádějící nebo skrývají nepřesnosti. Každý z nás je zodpovědný při své práci za přesnost finančních záznamů, které vytváříme. To například znamená, že nesmíte: upravovat záznamy tak, aby se zdálo, že platby byly zdánlivě vyplaceny jisté fyzické nebo právnické osobě, zatímco ve skutečnosti byly vyplaceny jiné osobě, vytvářet záznamy, které obsahují falešná data nebo podpisy, předkládat k proplacení výdaje, které neodrážejí věrně povahu těchto výdajů, vytvářet záznamy, které neodrážejí věrně povahu transakcí, zaznamenávat prodeje, které se neuskutečnily. Služební výdaje Naše společnost je odhodlána dodržovat nejvyšší standardy etického chování ve vztahu ke služebním výdajům. I když vám naše společnost uhradí přiměřené a legitimní služební výdaje, všichni musíme používat dobrý úsudek při placení a hlášení těchto výdajů. Znamená to, že například nesmíte: zneužívat finanční prostředky společnosti, falšovat výkaz výdajů, předkládat zfalšované doklady jako důkaz služebních výdajů. Pokud máte obavy týkající se činností, které mohou vést k nepřesným účetním knihám nebo záznamům, včetně účetních problémů, interních kontrol nebo záležitostí auditu, musíte svůj podnět okamžitě nahlásit buď svému nadřízenému, právnímu oddělení, oddělení pro otázky dodržování zákonů, norem a etiky, nebo přímo revizní komisi představenstva.

15 Přesné vedení účetních knih a záznamů (pokračování) (Otázky a odpovědi) Společnost se dozví, že brzy obdrží od dodavatele šek na slevu za to, že splnila určité požadavky na nákup ve velkém. Naše oddělení v současném roce již vyčerpalo svůj rozpočet. Je přijatelné požádat dodavatele, aby šek poslal až příští rok, abychom mohli v příštím roce pokrýt nepředvídané výdaje v rozpočtu? Ne. Příjmy a výdaje musí být zaznamenány v období, kdy k nim skutečně došlo, bez ohledu na rozpočet. Navíc nesmíte souhlasit s odložením platby dodavateli nebo příjmu platby dodavatele. Pokud byste to udělali, mohlo by se jednat o podvodné jednání, za které byste vy i společnost mohli být stíháni za napomáhání trestnému činu. Jedna z mých přímých podřízených se nedávno vrátila ze služební cesty. Při kontrole výkazu výdajů jsem si všiml malé nesrovnalosti mezi stvrzenkou, kterou předložila, a částkou, kterou uvedla na výkazu výdajů. Mám ji přehlédnout? Ne. Velikost nesrovnalosti nehraje roli při vypracování a předkládání výkazu výdajů a dokladů předložených jako důkaz služebních výdajů. Tuto nesrovnalost byste měli s danou zaměstnankyní vyřešit. Má obchodní jednotka prodává přímo nemocnicím, lékárnám a maloobchodním prodejnám. Viceprezident pro odbyt trvá na tom, že nejlépe zvýšíme prodej, když změníme model distribuce, takže bychom prodávali výhradnímu distributorovi, který by dále prodával produkty nemocnicím, lékárnám a maloobchodním prodejnám. Kontrakt s výhradním distributorem by požadoval, aby distributor udržoval zásoby na 30 dní. Je to přípustné? To závisí na okolnostech. Svou konkrétní situaci byste měli konzultovat s právním a finančním oddělením. Obecně řečeno, při stavu zásob 30 dní nebo méně, pokud nový model distribuce nabízí větší geografické pokrytí, větší četnost dodávek nebo další výhodné služby pro zákazníky, které současná vnitřní infrastruktura nedokáže splnit, s největší pravděpodobností jde o prospěšnou a přípustnou úpravu modelu obchodování. Avšak pokud se nejedná o zvýšení pokrytí potenciálních zákazníků a úmyslem je zaúčtovat 30 dní obrátky zásob distributora, abyste splnili své cíle odbytu, přípustné to není. Relevantní zásady: BMS-CP-017, Řízení stavu zásob přímých zákazníků BMS-CP-034, Protikorupční opatření a související záležitosti BMS-CP-039, Služební výdaje

16 Správa záznamů Záznam je jakákoli zaznamenaná informace vytvořená, obdržená, upravená, udržovaná, archivovaná, obnovená či předaná, která dokumentuje naše obchodní aktivity. Patří sem zprávy na papíru, mikrofilmu, y, fotografie, elektronické a digitální záznamy (disky CD, počítačové pásky, disky atd.) a dokumenty v programech Word, Excel a dalších. Náš program správy záznamů zakládá jednotné a konzistentní postupy správy záznamů včetně délky uchovávání záznamů a lhůty pro jejich likvidaci. Všechny záznamy, které souvisejí s vaší prací, jsou majetkem společnosti BMS. Žádný zaměstnanec nemá osobní ani majetkový nárok na záznamy společnosti BMS včetně těch, jejichž je autorem nebo které pomáhal vyvíjet nebo sestavovat. Zodpovídáte za zajištění, že záznamy společnosti jsou tříděny, udržovány, používány, přenášeny a likvidovány podle pravidel pro správu záznamů BMS. Jakékoliv otázky by měly být směřovány na oddělení správy záznamů BMS: Pomocná linka správy záznamů: Webová stránka: rm.bms.com Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS (Otázky a odpovědi) Je to již několik let od té doby, kdy naše oddělení kontrolovalo obsah složek ve skříních. Naplánovali jsme si den čištění složek (den kontroly záznamů) a chceme si být jisti, že víme, co můžeme vyhodit. Kde můžeme nalézt tyto informace? Podle našich pravidel správy záznamů musíte zkontrolovat rozvrhy uchovávání záznamů, které určují požadavky na uchovávání různých typů záznamů. Navíc musíte určit, zda existují příkazy k prodlouženému uchování záznamů (uchování z právních důvodů), které by zakazovaly likvidaci určitých záznamů. Seznam příkazů k prodlouženému uchování záznamů naleznete na rm.bms.com. Pokud potřebujete další rady o tom, zda určitý záznam musí být uchován, měli byste kontaktovat právní oddělení.

17 Vyšetřování státními orgány a další právní záležitosti Plně spolupracujeme se státními orgány při vyšetřování, šetření a soudních řízeních. Pokud víte, důvodně se domníváte nebo vám bylo oznámeno, že probíhá nebo je pravděpodobně předvídatelné vyšetřování, šetření nebo soudní řízení, musíte uchovat a zachovat všechny související dokumenty (papírové, elektronické a digitální kopie). Dokumenty musíte uchovávat správně a nesmíte: zničit firemní dokumenty (i) pokud existuje důvodná domněnka, že budou předmětem vyšetřování nebo soudního řízení, (ii) po obdržení žádosti o uchování těchto dokumentů nebo (iii) po obdržení žádosti o dokumenty od státního orgánu, soudu nebo právního oddělení, pozměňovat dokumenty ani záznamy společnosti, lhát ani činit zavádějící prohlášení vyšetřovatelům státních orgánů ani jakémukoliv členu vedení společnosti, se pokoušet jakékoli osobě bránit v podávání informací vyšetřovatelům státních orgánů nebo firemnímu právníkovi, případně se pokoušet kohokoli přimět, aby podával lživé nebo zavádějící informace. Zaměstnanci ve Spojených státech a některých dalších zemích mohou mít právo být zastoupeni právním zástupcem, pokud je kontaktují vyšetřovatelé státních orgánů. Pokud si nejste jisti svými právy, kontaktujte právní oddělení. Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS (Otázky a odpovědi) Co mám dělat, jestliže obdržím předvolání k výpovědi nebo obsílku s žádostí o podání informací o produktu společnosti BMS nebo o mé pracovní činnosti? Okamžitě byste měli kontaktovat právní oddělení předtím, než učiníte cokoliv jiného. Záležitost s vámi proberou, zkontrolují s vámi rozsah žádosti, pomohou vám s právním postupem, kontaktují stranu, která vydala předvolání nebo obsílku, a poradí vám, zda máte právo být zastoupeni právním zástupcem poskytnutým společností.

18 Ochrana důvěrných informací Naše společnost vytváří velké množství informací a od zaměstnanců se očekává, že vědí, jaké informace jsou důvěrné a nesmějí být sdělovány mimo společnost. Nepřípustná sdělení důvěrných informací mohou zničit hodnotu informace, poškodit pozici společnosti na trhu, být v rozporu se zákony nebo narušit naše smluvní závazky. Všichni jsme zodpovědní za zajištění, že s důvěrnými informacemi je nakládáno, jsou udržovány a likvidovány podle pravidel společnosti. Informace společnosti musí být klasifikovány jako veřejné informace, interní informace BMS nebo vysoce důvěrné informace BMS, aby mohla být zajištěna jejich ochrana a správné nakládání s nimi. Informace klasifikované jako vysoce důvěrné informace BMS musí být takto také označeny. S otázkami o klasifikaci informací společnosti se obraťte na právní oddělení. Mezi nejběžnější příklady vysoce důvěrných informací společnosti BMS patří: osobní složky, včetně zpráv o hodnocení výkonnosti, čísla sociálního zabezpečení USA nebo jiná vládou vydaná identifikační čísla, čísla bankovních účtů a kreditních karet jednotlivců, informace o zdravotním stavu jednotlivců, prognózy prodeje, určité kontrakty se strategickým obchodním cílem, informace o fúzích nebo akvizicích, chemická složení sloučenin, která ještě nebyla patentována nebo publikována, strategické plány podnikání a marketingové strategie, finanční údaje.

19 Ochrana důvěrných informací (pokračování) Abychom chránili interní a vysoce důvěrné informace BMS před nepřípustným zveřejněním: nesmějí být zveřejněny bez příslušného předchozího souhlasu, smějí se prodiskutovat s ostatními zaměstnanci jen v nezbytně nutném rozsahu, našim dodavatelům se musí připomínat, že je mohou používat pouze pro účely obchodování s námi, musíme být opatrní, abychom se vyhnuli nepřípustnému zveřejnění, vždy a za všech okolností, včetně společenských příležitostí, musíme být opatrní při diskutování záležitostí společnosti mimo kancelář, musíme je jasně a řádně klasifikovat a identifikovat. Stejné standardy používáme pro důvěrné informace, které obdržíme od našich obchodních partnerů. Když obdržíte důvěrné informace jiné strany: nesmíte přijímat informace, pokud neexistuje písemná smlouva o utajení pokrývající oblast výměny informací, nesmíte používat žádné nezákonné ani nesprávné jednání k získání důvěrných informací jiné strany. (Otázky a odpovědi) Na nedávné služební cestě jsem zaslechl několik zaměstnanců společnosti BMS v čekárně na letišti, jak se baví o vývoji nového důležitého produktu. Jaká je moje povinnost v takovéto situaci? Okamžitě byste s nimi měli o záležitosti hovořit. Pamatujte na to, že každý zaměstnanec je zodpovědný za ochranu důvěrných informací. Právě jsem přijal zaměstnance od konkurence. Mohu jej požádat o poskytnutí důvěrných informací o jeho dřívějším zaměstnavateli? Ne. Získávání důvěrných informací o minulém zaměstnavateli je nevhodné a někdy i protizákonné. Kromě toho, pokud jsou vám nabídnuty důvěrné informace nebo informace, o kterých se domníváte, že byly získány nezákonně nebo nesprávně, musíte o záležitosti okamžitě informovat právní oddělení. Relevantní zásady: BMS-CP-005, Správa záznamů BMS BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

20 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry Poskytování závažných neveřejných informací Způsoby, kterým nakládáme se závažnými neveřejnými informacemi, a chování našich zaměstnanců, kteří k těmto informacím mají přístup, jsou upraveny zákonem a zásadami společnosti. Nesmíte poskytovat závažné neveřejné informace o společnosti BMS nebo společnostech, se kterými obchodujeme, nikomu uvnitř nebo vně společnosti, kdo není oprávněný tyto informace dostávat. Měli byste být obzvláště opatrní u následujících typů závažných neveřejných informací: interní finanční informace, zahájení nového obchodu, výzkum, schválení nebo neschválení nového produktu nebo technologického objevu, zamýšlená větší transakce, jako je akvizice jiné společnosti nebo odprodej současného podniku, podstatná licence či dohoda o spolupráci, zahájení nebo ukončení závažného soudního řízení nebo vyšetřování vládou. (Otázky a odpovědi) Co jsou závažné neveřejné informace? Závažné neveřejné informace jsou typem důvěrných informací, které nebyly zveřejněny, a které by rozumný investor pravděpodobně pokládal za důležité při rozhodování, zda koupit nebo prodat akcie společnosti. Informace je považována za veřejnou pouze tehdy, pokud byla dána k dispozici investorům, jako například ve výročních nebo pravidelných zprávách společnosti akcionářům, v tiskovém prohlášení nebo je o ní běžně hovořeno v médiích, a pokud byla investorům dána rozumná doba, aby na informaci reagovali. Relevantní zásady: BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

21 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry (pokračování) Obchodování s cennými papíry Pokud vlastníte závažnou neveřejnou informaci, je vám zakázáno z ní mít zisk, například nákupem nebo prodejem cenných papírů společnosti. Také nesmíte tyto informace poskytovat jiné osobě, která by je mohla využít k nákupu nebo prodeji cenných papírů společnosti. Tyto typy transakcí jsou často označovány za transakce na základě vnitřních informací nebo tipů. Mezi cenné papíry patří, ale nejsou omezeny na, akcie, opce na akcie, směnky a dluhopisy. Podobně nikdo znalý podstatné neveřejné informace o společnostech, se kterými společnost BMS obchodovala nebo uvažuje o obchodování, nesmí nakupovat ani prodávat akcie těchto společností nebo poskytovat tyto informace jiné osobě, která by je mohla využít k nákupu nebo prodeji cenných papírů dané společnosti. Pokud si nejste jisti kterýmkoliv z těchto pravidel, kontaktujte podnikového tajemníka nebo právní oddělení předtím, než nakoupíte nebo prodáte jakékoliv cenné papíry. Relevantní zásady: BMS-CP-007, Obchodování s cennými papíry

22 Poskytování závažných neveřejných informací a obchodování s cennými papíry (pokračování) (Otázky a odpovědi) Několik mých akcií s omezeným obchodováním právě nabylo práv a rád bych je prodal, stejně jako jsem to dělal každý rok v minulosti. Společnost není v období, ve kterém je zakázáno s akciemi obchodovat, ale já v současné době pracuji na důvěrné akvizici. Mohu prodat své akcie? Pokud pracujete na důvěrné transakci, jako je akvizice, která je závažná pro společnost (např. může mít významný dopad na cenu akcií společnosti), nesmíte prodat své akcie předtím, než bude transakce veřejně oznámena, jelikož byste vykonávali svá práva v době, kdy vlastníte podstatnou neveřejnou informaci. Měli byste kontaktovat podnikového tajemníka, abyste dále prodiskutovali, jaké kroky by byly nebo nebyly vhodné za těchto okolností. Je mi známo, že můj podřízený má důležité neveřejné informace a obchoduje s cennými papíry naší společnosti. Co mám dělat? Případ byste měli okamžitě ohlásit právnímu oddělení. Všichni zaměstnanci jsou povinni být obezřelí, když se domnívají, že jiní, zejména jejich podřízení, ignorují pravidla proti nelegálnímu využívání vnitřních informací k obchodním transakcím. Zákony o cenných papírech trestají jednotlivce účastnící se nelegálního využívání vnitřních informací k obchodním transakcím a jejich nadřízené, kteří nic nepodnikli, přestože věděli, že jejich podřízení nedodržují zákony o cenných papírech.

23 Styk s veřejností Při své práci zaměstnanci společnosti BMS pravidelně komunikují se zákazníky, zdravotnickými pracovníky, úředníky státní správy, finančními analytiky, tiskem a dalšími důležitými externími kontaktními osobami. Aby bylo zajištěno, že komunikujeme promyšleným a vhodným způsobem, je důležité spolupracovat s oddělením pro styk s veřejností (PA), právním oddělením, oddělením vztahů s investory a oddělením služeb akcionářům následujícím způsobem: všechna písemná i ústní komunikace s externím publikem, která se zabývá obecnými informacemi o našem podnikání (v projevech, tiskových zprávách, prezentacích a dalších podobných materiálech), musí být předem zkontrolována a schválena oddělením pro styk s veřejností, aby byla zajištěna přesnost a konzistence, všechna komunikace směrovaná na investiční komunitu musí být rovněž předem zkontrolována a schválena oddělením pro styk s veřejností, právním oddělením a poté oddělením vztahů s investory, všechny externí dotazy o společnosti BMS musí být směřovány oddělení pro styk s veřejností, všechny žádosti třetích stran o veřejnou podporu nebo jiná doporučení od naší společnosti nebo popisy vztahu se společností nebo některým z jejích zaměstnanců musí být předem schváleny oddělením pro styk s veřejností, veškeré dotazy ohledně dosud nevyřízených právních záležitostí nebo jiných citlivých otázek musí být předány právnímu oddělení. Jestliže se však jedná o dotaz ze strany médií, měl by být předán oddělení pro styk s veřejností, všechny žádosti třetích stran o použití firemního podpisu nebo loga ( sněhová vločka ) provedeného typickým písmem a v charakteristickém odstínu modré barvy společnosti BMS musí být předem schváleny oddělením pro styk s veřejností, veškeré používání jména Bristol-Myers Squibb mimo společnost musí být předem schváleno oddělením pro styk s veřejností. Pokud si navíc nejste jisti, zda je vaše plánované užití firemního podpisu v rámci společnosti BMS vhodné, kontaktujte prosím oddělení pro styk s veřejností. Interní komunikaci, včetně, nikoli však výhradně, věstníků pro vedoucí pracovníky, článků v insite a manažerských projevů a prezentací (pokud nebyly projev nebo prezentace předneseny veřejně) je zakázáno předávat mimo společnost BMS. Relevantní zásady: BMS-CP-010, Poskytování závažných informací

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Ochrana před následky kybernetických rizik

Ochrana před následky kybernetických rizik ztráta zisku ztráta důvěry poškození dobrého jména ztráta dat Ochrana před následky kybernetických rizik Co jsou kybernetická rizika? Kybernetická rizika jsou součástí našeho života ve světě plném informací

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více