Evaluační zpráva k projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava - Moravská Ostrava Evaluační zprávu zpracovali: Mgr. Alena Pečtová, věcný manažer projektu Datum vypracování evaluační zprávy: Mgr. Jiří Pohludka, věcný manažer projektu

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 7 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 8 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 9 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 9 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 10 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 19 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 21 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 23 PUBLICITA PROJEKTU 24 Publicita byla realizována následujícími nástroji 24 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 26 Přehled klíčových aktivit projektu 26 Klíčové aktivity realizované partnerem 28 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 28-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 36 Základní data o hodnocení projektu 36 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 38 Využití dosažených výstupů 40 Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky Chyba! Záložka není definována. Naplňování monitorovacích indikátorů 40 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 43 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 45 Hodnocení splnění cílů projektu 45 Hodnocení inovativnosti projektu 48 Celkové hodnocení projektu 48 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 50-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava - Moravská Ostrava v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat jako systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů. Na evaluaci lze nahlížet jako na selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech získané formou diskusí s účastníky projektu a v rámci rozšířených porad realizačního týmu za účasti zástupců partnerských ZŠ. Zkušenosti získané v rámci realizace projektu Technika nás baví (CZ.1.07/1.1.24/ , příjemcem finanční podpory byla ARR Ostrava, a.s., období realizace 3/2012 6/2014). Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili také v rámci realizace projektu (KA A-2-4) kdy byly organizovány workshopy pro zástupce středních škol zapojených v projektu NatTech. Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace tematických výjezdů pro -5-

6 žáky základních škol. Zde je potřeba zařadit zejména profesní požadavky zaměstnavatelů, kteří kladli důraz na potřebu technického vzdělávání jako prostředku ke kvalitnímu uplatnění na trhu práce. Schůzky projektového týmu, podněty zástupců partnerských základních škol v rámci formálních i neformálních sekání Evaluační dotazníky Postřehy a zkušenosti zapojených pracovníků se zkušenostmi z podobnými projekty zaměřenými na podporu technického vzdělávání. Nepravidelné porady se zástupci KÚ MSK Dalším zdrojem informací byla také spolupráce se zástupci vysokých škol při přípravě aktivit zaměřených na žáky čtvrtých ročníků naší školy (SPŠei Ostrava), kde byla opět zdůrazňována důležitost kvalitní přípravy žáků na středních školách jako předpokladu pro zvládnutí studia VŠ v technických oborech. Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Priority Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. -7-

8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je jednou z významných středních škol nabízející žákům nabízíme úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika Jsme zkušeným partnerem ve vztahu k aktivitám směřujícím k podpoře technického vzdělávání. Spolupracujeme se základními a vysokými školami, s významnými firmami v našem regionu (Tieto, Skupina ČEZ). Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky technických předmětů v oborech vzdělávání M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika Vybavení laboratoří a odborných učeben pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání Posílení odbornosti svých pedagogů formou školení k používání nových zařízení a pomůcek zakoupených v rámci projektu Podílení se na zvyšování odbornosti pedagogů z jiných škol Navázání užší spolupráce se základními školami Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Zmodernizované vybavení učebny Fyziky, Elektrotechniky, Mechanických a silnoproudých dílen praxe Vybudování Dílen pro elektroniku, zmodernizované vybavení Elektrotechnické učebny měření a CISCO učebny Počty odučených hodin v modernizovaných nebo nových učebnách, laboratořích v rozsahu obsahů vzdělávaní dle ŠVP apod., počty žáků, kteří tuto výuku absolvovali Počty proškolených pedagogických pracovníků v souvislosti s nově pořízenými pomůckami v rámci projektu Počty žáků navštěvující volnočasové aktivity (kroužky) a obsahová náplň volnočasových aktivit v návaznosti na ŠVP školy -8-

9 Organizace workshopů v rámci vytváření sítí spolupracujících středních škol a počty zúčastněných pedagogických pracovníků z Moravskoslezského kraje Zajištění dostatečného počtu workshopů směřujících ke zvýšení zájmů žáků o studium technických a přírodovědných oborů vysokých škol a organizace motivačních výjezdů na vybrané VŠ Počty žáků partnerských základních škol zapojených do sdílení učeben a obsahová náplň dle příslušného ŠVP konkrétní ZŠ Absolvování workshopů, tematických výjezdů a dnů vzájemného učení, počty podpořených osob poskytovatelů služeb v návaznosti na přípravu a realizaci jednotlivých akcí. Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byly vybudovány 2 odborné učebny (dílny) Dílna pro elektroniku I. a Dílna pro elektroniku II. Dále bylo modernizováno vybavení učeben Fyziky (F-učebna), elektrotechniky, CISCO učebny a dílen (Silnoproudá dílna praxe a Mechanická dílna praxe. Učebny a dílny využívali žáci SPŠei Ostrava studující v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Nové či inovované vybavení učeben všeobecně umožnilo lepší zprostředkování učiva žákům podle ŠVP. V nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována výuka 1456 podpořených osob z řad žáků naší školy a 127 žáků 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben. Pro žáky ZŠ byla zejména využívána učebna fyziky (F-učebna) a všechny nově vybudované či inovované dílny spolu s učebnou elektrotechniky. Dílna pro elektroniku I pak byla rovněž využívána v rámci KA A-2-3 pro výuku v kroužku elektrotechniky, F-učebna pak pro výuku v kroužcích fyziky. Inovované učebny byly také z části využity pro realizaci školení pedagogických pracovníků (KA A-2-1). Pro zajištění kvalitní výuky s využitím nově pořízených pomůcek a vybavení absolvovali pedagogičtí pracovníci naší školy školení k obsluze a využití pomůcek ve výuce v rámci KA A-2-1. Školení výraznou měrou přispěla také k rychlé implementaci pomůcek do výuky dle ŠVP. Díky úzké spolupráci se spolupracujícími základními školami se školení účastnili částečně také pedagogové ZŠ, práce -9-

10 s pomůckami byla formou ukázkových hodin prezentována také účastníkům workshopů v rámci síťování středních škol. Škola realizovala v rámci projektu NatTech osm klíčových aktivit, zapojovala se také do klíčových aktivit realizovaných ostatními partnerskými školami a také do aktivit realizovaných příjemcem dotace. Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Jako hlavní přínos pro podpořené osoby ať již se jedná o žáky střední školy či o žáky partnerských základních škol je potřeba označit modernizované odborné učebny, dílny a další vybavení, které škola v rámci projektu pořídila. Právě zmíněné učebny po plném začlenění do struktury školy značně přispěly ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Učebny byly využívány v největší možné míře, aby vynaložené projektové finanční prostředky byly využity co nejefektivnějším způsobem. Počet hodin v nově vybudovaných či modernizovaných učebnách byl ke konci 19. monitorovacího období následující: Učebna fyziky (F-učebna): 884 odučených hodin v rámci výuky 570 žáků SŠ; 148 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit A-2-3 pro 55 žáků SŠ; 224 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben B-1-1 pro 120 žáků spolupracujících základních škol; 12 hodin v rámci KA A-2-1 Školení k využívání žákovských souprav pro fyziku 5 pedagogických pracovníků. Učebna elektrotechniky: 334 odučených hodin v rámci výuky 168 žáků SŠ; 8 hodin v rámci organizace klíčové aktivity B-1-3 Dny vzájemného učení pro 40 žáků ZŠ a 4 žáky SŠ; 16 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. 12 hodin Školení uživatelů pořizovaného elektromajetku RC DIDACTIC v rámci KA A pedagogičtí pracovníci. Mechanická dílna praxe: 390 odučených hodin v rámci výuky 221 žáků SŠ; Silnoproudá dílna praxe: 304 odučených hodin v rámci výuky 96 žáků SŠ; 30 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. Dílna pro elektroniku I.: 281 odučených hodin v rámci výuky 98 žáků SŠ; 26 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit A-2-3 pro 12 žáků SŠ; 30 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. -10-

11 Dílna pro elektroniku II.: 284 odučených hodin v rámci výuky 117 žáků SŠ; 14 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. Elektrotechnická učebna měření: 256 odučených hodin v rámci výuky 222 žáků SŠ; CISCO učebna: 453 odučených hodin v rámci výuky 249 žáků SŠ; 16 h v rámci aktivity A-2-1 proškolení 6 pedagogických pracovníků na nově pořízeném majetku školení Optické kabely. Nové vybavení učeben bylo pro projektové aktivity i pro pravidelnou výuku (jak vyplývá z evaluačních dotazníků žáků i pedagogů) jednoznačně přínosem. Důležitou roli hrál také fakt, že konkrétní vybavení učeben a forma modernizace či nového vybudování učeben bylo předem konzultováno s pedagogy, kteří následně učebny převážně využívali. Přínos pro žáky spolupracujících partnerských základních škol Sdílení nově vybudovaných či inovovaných učeben se žáky partnerských základních škol (KA B-1-1) bylo jednou z aktivit zaměřených na jejich efektivní využití a zároveň jedním hlavních nástrojů pro dosažení cíle projektu, tedy zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Žáci ZŠ mohli využívat vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což jim umožnilo lépe se orientovat při výběru střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Díky práci v menších skupinkách s dostatečným počtem pomůcek mohli žáci ZŠ lépe porozumět učivu v daných předmětech, také díky mnoha praktickým ukázkám a pokusům. Přínosem pro žáky ZŠ byla jistě také možnost poznat prostředí střední školy v běžném režimu mimo např. dny otevřených dveří a podobné akce. Jak vyplývá z evaluačních dotazníků odevzdaných žáky partnerských základních škol ke klíčové aktivitě B-1-1, byla tato aktivita ve většině případů přínosem, v dotaznících se přikláněli k odpovědím - velmi přínosná a spíše přínosná, záporné hodnocení bylo ojedinělé. Hodnocení, zda se respondentům líbila tato forma výuky, je v drtivé většině v oblasti určitě ano a spíše ano. Zájem o přírodovědná a technická témata je u respondentů vlažný, většinou se zajímají tak napůl, nicméně k dalšímu studiu technického či přírodovědného zaměření na střední škole se přiklání více než polovina dotázaných. Lektoři se vyjádřili, že žáky dané aktivity podle jejich názoru baví a určitě by chtěli v těchto aktivitách pokračovat, kdyby byla tato možnost někdy v budoucnosti. -11-

12 -12-

13 U aktivit pro žáky ZŠ navazujících na sdílení učeben tedy tematických výjezdů, dnů vzájemného učení a vícedenních workshopů (KA B-1-3) bylo hlavním cílem umožnit žákům prohloubit si vědomosti v technických a přírodovědných disciplínách, formou exkurzí do vybraných podniků zdůraznit důležitost a význam technického a přírodovědného vzdělávání. Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv IQLandie, Národního technického muzea a různých jiných expozic seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli na základě exkurzí do firem blíže seznámit v rámci tematických výjezdů také s reálným pracovním prostředím a uvědomit si lépe význam technického a přírodovědného vzdělávání pro kvalitní uplatnění na trhu práce. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici asistentů či pomocníků. -13-

14 Během realizace projektových aktivit byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Uvedené navazující akce byly v realizovaném dotazníkovém šetření velmi kladně hodnoceny účastníci tematických výjezdů Člověk a technika hodnotí aktivitu v drtivé většině jako přínosnou či spíše přínosnou. Aktivity je velmi a spíše bavily. Velmi dobře je pak hodnocena interaktivní expozice IQ Landie, následována exkurzí do Škoda Auto a.s. Pokud jde o vícedenní workshopy zaměřené na rozvíjení technického a přírodovědného vzdělávání, které probíhaly v horském prostředí, je hodnocení rovněž pozitivní. Většina respondentů se v hodnocení aktivit přiklonila k odpovědi velmi bavily - 96 žáků nebo spíše bavily 35 žáků. Pouze 11 respondentů odpovědělo tak napůl ; vysloveně negativní hodnocení aktivit se nevyskytlo. Také pokud jde o hodnocení samotné formy výuky kopírovalo hodnocení výsledky předchozí otázky. Dalším dokladem pozitivního hodnocení aktivit realizovaných se základními školami je i zpětná vazba od partnerské základní školy Hlučín, Tyršova, která mimo jiné akcentuje také konkrétní informace o zvýšení zájmu o dopadu zapojení školy v projektu NatTech na zvýšení zájmu o technické obory: V rámci projektu NatTech Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji probíhala každé úterý na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě dvouhodinová výuka fyziky pro 20 žáků 9. tříd naší školy. Celkem proběhlo 30 setkání. Žáci si prostřednictvím připravených -14-

15 pomůcek a prezentací připomínali a prohlubovali své znalosti daného tématu ze základní školy, poté plnili praktické úkoly zadané vyučujícím. K plnění těchto úkolů si vyučující vždy připravili řadu zajímavých pomůcek. Žáci mohli pomocí těchto samostatných úkolů sami objevovat zákonitosti různých fyzikálních zákonů. Někdy si zahráli i hry jako je AZ kvíz, či Aktivity, ty byly vždy samozřejmě s fyzikální tématikou. V rámci projektu se žáci zúčastnili třídenního výjezdu s názvem Člověk a technika, který měl u dětí velký ohlas, což potvrzují i jejich reakce v našem školním časopise Hlty. Nejen tento výjezd, ale i celá výuka měla u žáků velký ohlas. Bylo to pro ně příjemné zpestření běžné výuky a také mnoho z nich využilo nabyté poznatky v běžném životě. Obrovským přínosem pro žáky byla rozmanitost pro ně připravené práce, při které si mohli prohloubit či doplnit své fyzikální znalosti a také objevit jim ještě skryté fyzikální zákony, jinou formou než při běžné výuce na základní škole, kde není tolik prostoru věnovat se takovýmto aktivitám, zároveň nemá naše škola ve vybavení takové množství pomůcek, aby si mohl každý sám vyzkoušet, jak konkrétní zařízení fungují. Také pohled a forma práce jiného vyučujícího byla skvělou přípravou pro přechod na další stupeň vzdělávání. O smysluplnosti tohoto projektu, svědčí i stále se zvyšující počet našich žáků, kteří se hlásí na střední školy a učiliště se zaměřením na techniku. Pro upřesnění v roce 2011/2012 to bylo 17,95% všech vycházejících žáků naší školy, v roce 2012/2013 již 36,84% a v letošním roce 2013/2014 se zvýšil počet vycházejících žáků dokonce na 38,24%. Tato aktivita určitě splnila jak vytyčené cíle, tak i všechny požadavky ŠVP i RVP. Přínos pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Aktivity zaměřené na žáky SŠ byly zastoupeny především ve formě kroužků, workshopů a exkurzí, je nutno ovšem rovněž znovu připomenout využívání modernizovaných či nově vybavených učeben pro pravidelnou výuku právě žáků SŠ, která tvořila hlavní míru vytížení zmíněných učeben. V průběhu realizace projektu byly pro žáky připraveny dva typy kroužků zaměřené na fyziku a elektrotechniku, Nesporným benefitem pro žáky je možnost výuky v moderně vybavených učebnách s dostatečným množstvím potřebných učebních pomůcek, které si škola v rámci projektu pořídila. Žáci díky nově pořízeným učebním pomůckám mohou dosáhnout vyšší úrovně zpracování poznatků a hlubšího pochopení učiva dle příslušného ŠVP Atraktivní forma vzdělávání v projektových aktivitách (zejména v kroužcích) díky tématům navazujícím na ŠVP přispěla ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. -15-

16 Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala, vše bylo navíc vhodně doplňováno praktickými ukázkami a pokusy s využitím nově pořízených učebních pomůcek. V rámci tematických výjezdů měli žáci možnost se blíže seznámit se světem práce a uvědomit si provázanost kvalitního odborného technického a přírodovědného vzdělávání což umožnilo jejich lepší motivaci pro studium zvoleného oboru Aktivity zaměřené na spolupráci s vysokými školami, v jejichž rámci byly realizovány workshopy a vícedenní výjezdy, byly koncipovány tak, aby účastníci měli lepší přehled o nabízených studijních programech a byli tak schopni při výběru vysoké školy lepšího rozhodování ve smyslu volby konkrétního oboru. Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi a workshopy Zkvalitnění podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů. Hodnocení aktivit samotnými účastníky je podobně jako ve výše popisovaných výsledcích dotazníkového šetření zaměřeného na žáky ZŠ kladné. Pokud jde o kroužky určené žákům střední školy realizované díky zapojení školy do projektu NatTech, lze z dotazníků vyplněných žáky na začátku aktivity vysledovat pozitivní očekávání 51 žáků myslí, že aktivita bude velmi přínosná, 46 žáků předpokládá, že bude spíše přínosná a jen 4 žáci byli ve svých odpovědích nerozhodní či pesimističtí. Vzhledem k odbornému zaměření naší školy není příklon k zájmu o technická a přírodovědná témata rozhodně překvapením, což žáci deklarovali v odpovědích na otázku, zda se o tato témata zajímají. Podobný příklon k technice a přírodním vědám je také u otázky zkoumající zájem respondentů o další studium v technických a přírodovědných oborech. (z dotazníku na konci aktivit je u této otázky patrný mírný nárust ve prospěch zájmu o technická a přírodovědná témata). V závěru aktivity byl respondenty opět deklarován vyšší zájem o studium technických a přírodovědných oborů. -16-

17 Grafy na začátku aktivity (KA A-2-3, kroužky elektrotechniky a fyziky): Z dotazníku na konci aktivit je patrný mírný nárůst ve prospěch zájmu o technická a přírodovědná témata, hodnocení přínosnosti samotné aktivity je pozitivní. Grafy na konci aktivity (KA A-2-3, kroužky elektrotechniky a fyziky): -17-

18 Při porovnávání dopadu absolvování kroužků fyziky a elektrotechniky na výběr zaměření oboru následného studia na VŠ vyplývá z porovnání odpovědí na otázku evaluačního dotazníku Chtěl bys přírodovědný nebo technický obor studovat na vyšší odborné nebo vysoké škole? opět zvýšení zájmu: Další aktivitou zaměřenou tentokrát na užší cílovou skupinu žáků čtvrtých ročníků naší školy byly workshopy s lektory vybraných VŠ a výjezdy na vysoké školy v Praze a Brně. Uvedených výjezdů se zúčastnilo 161 žáků naší školy. Podle dotazníkového šetření 79 respondentů odpovědělo, že tyto aktivity pro ně byly velmi přínosné, dalších 78 považuje tyto aktivity za spíše přínosné, jen nepatrný počet dotazovaných opověděl, že neví, či dokonce je považuje za spíše nepřínosné. Odpovědi na otázku, zda by chtěli přírodovědný či technický obor studovat na vyšší odborné nebo na vysoké škole takto: 82 žáků - určitě ano, 54 žáků - spíše ano, 19 dotazovaných neví a ještě méně respondentů odpovědělo, že spíše ne nebo vůbec ne. -18-

19 Při vyjádření, zda by se takové či podobné aktivity zúčastnili znovu, odpověděla drtivá většina dotazovaných že určitě ano či spíše ano a opět mizivé procento váhá a odpovídá, že napůl: Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. Jedním z hlavních přínosů pro pedagogické pracovníky naší školy byla školení k učebním pomůckám zakoupeným z projektu. Odpadla tak mnohdy zdlouhavá fáze seznamování se s vybavením formou samostudia či metodou pokusu a omylu. Nepřehlédnutelným aspektem pak bylo navázání bližší spolupráce pedagogů daných odborností, což rovněž vyplynulo z evaluačních dotazníků. V souvislosti s pedagogickými pracovníky však při hledání přínosů realizace projektu NatTech není nutné omezovat se pouze na již zmiňovaná školení, přínosy lze vidět v zásadě v celém spektru aktivit, které byly během doby trvání projektu realizovány: Pedagogové měli možnost díky novým (a dříve nedostupným) pomůckám nalézt nástroje pro zefektivnění vzdělávacího procesu Pro pedagogy byla díky realizaci specifických projektových aktivit otevřena možnost těsné spolupráce s pedagogy jiných středních škol, mimo jiné na bázi výměny zkušeností s nově pořízenými pomůckami Možnost setkávání s pedagogy dalších středních škol zapojených v projektu NatTech v rámci síťování středních škol -19-

20 Nové či inovované učebny měly pozitivní vliv také na klima školy, což se projevilo v lepší spolupráci mezi žáky a pedagogy Dílčí zkušenosti z projektu mohou pedagogové využít ve své další praxi, při případných inovacích ŠVP a dalších aktivitách Během období trvání projektu byly vytvořeny vazby na pedagogy spolupracujících partnerských základních škol, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně oborů, které naše škola nabízí. Při hodnocení aktivity zaměřené na školení pedagogů k nově pořízeným pomůckám lze vycházet z evaluačních dotazníků vyplněných účastníky školení vždy po ukončení aktivity. Zmiňovaných školení se zúčastnilo celkem 29 pedagogů. V uvedeného počtu pedagogů jsou započítáni také čtyři pedagogové ze spolupracujících partnerských základních škol, což svědčí o jejich aktivním zájmu a zapojení do projektových aktivit. Na otázku evaluačního dotazníku Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? odpovědělo 16 respondentů velmi přínosné, deset dotazovanch pak -20-

21 označilo školení za spíše přínosné. Z uvedeného lze vyvozovat, že školení jak z hlediska obsahu tak i zvolené formy byla dobře nastavena a pro pedagogy byly skutečně hmatatelným přínosem. Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. Osoby zapojené do projektu na pozicích věcných manažerů získali velké množství zkušeností s přípravou rozmanitých aktivit pro různé cílové skupiny včetně jejich administrování, pořizování dokumentace a následné evaluace Lektoři získali mnoho nových podnětů díky práci s více či méně odlišnou věkovou skupinou než se kterou jsou zvyklí ve svém běžném pracovním zařazení pracovat, rovněž pracovali v organizačně jiných režimech výuky workshopy, spolupráce žáků středních a základních škol, práce s dospělými Členové realizačního týmu získali rovněž nové zkušenosti při komunikaci se zástupci firem a podniků při zajišťování exkurzí a prohlídek, kdy nahlédli do fungování nestátních organizací Za přínos pro členy realizačního týmu lze považovat také možnost získat informace o požadavcích zaměstnavatelů na odbornou přípravu budoucích pracovníků -21-

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1. Unikátní kód žádosti: 31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více