Evaluační zpráva k projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava - Moravská Ostrava Evaluační zprávu zpracovali: Mgr. Alena Pečtová, věcný manažer projektu Datum vypracování evaluační zprávy: Mgr. Jiří Pohludka, věcný manažer projektu

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 7 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 8 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 9 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 9 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 10 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 19 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 21 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 23 PUBLICITA PROJEKTU 24 Publicita byla realizována následujícími nástroji 24 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 26 Přehled klíčových aktivit projektu 26 Klíčové aktivity realizované partnerem 28 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 28-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 36 Základní data o hodnocení projektu 36 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 38 Využití dosažených výstupů 40 Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky Chyba! Záložka není definována. Naplňování monitorovacích indikátorů 40 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 43 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 45 Hodnocení splnění cílů projektu 45 Hodnocení inovativnosti projektu 48 Celkové hodnocení projektu 48 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 50-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava - Moravská Ostrava v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat jako systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů. Na evaluaci lze nahlížet jako na selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech získané formou diskusí s účastníky projektu a v rámci rozšířených porad realizačního týmu za účasti zástupců partnerských ZŠ. Zkušenosti získané v rámci realizace projektu Technika nás baví (CZ.1.07/1.1.24/ , příjemcem finanční podpory byla ARR Ostrava, a.s., období realizace 3/2012 6/2014). Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili také v rámci realizace projektu (KA A-2-4) kdy byly organizovány workshopy pro zástupce středních škol zapojených v projektu NatTech. Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace tematických výjezdů pro -5-

6 žáky základních škol. Zde je potřeba zařadit zejména profesní požadavky zaměstnavatelů, kteří kladli důraz na potřebu technického vzdělávání jako prostředku ke kvalitnímu uplatnění na trhu práce. Schůzky projektového týmu, podněty zástupců partnerských základních škol v rámci formálních i neformálních sekání Evaluační dotazníky Postřehy a zkušenosti zapojených pracovníků se zkušenostmi z podobnými projekty zaměřenými na podporu technického vzdělávání. Nepravidelné porady se zástupci KÚ MSK Dalším zdrojem informací byla také spolupráce se zástupci vysokých škol při přípravě aktivit zaměřených na žáky čtvrtých ročníků naší školy (SPŠei Ostrava), kde byla opět zdůrazňována důležitost kvalitní přípravy žáků na středních školách jako předpokladu pro zvládnutí studia VŠ v technických oborech. Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Priority Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. -7-

8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je jednou z významných středních škol nabízející žákům nabízíme úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika Jsme zkušeným partnerem ve vztahu k aktivitám směřujícím k podpoře technického vzdělávání. Spolupracujeme se základními a vysokými školami, s významnými firmami v našem regionu (Tieto, Skupina ČEZ). Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky technických předmětů v oborech vzdělávání M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika Vybavení laboratoří a odborných učeben pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání Posílení odbornosti svých pedagogů formou školení k používání nových zařízení a pomůcek zakoupených v rámci projektu Podílení se na zvyšování odbornosti pedagogů z jiných škol Navázání užší spolupráce se základními školami Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Zmodernizované vybavení učebny Fyziky, Elektrotechniky, Mechanických a silnoproudých dílen praxe Vybudování Dílen pro elektroniku, zmodernizované vybavení Elektrotechnické učebny měření a CISCO učebny Počty odučených hodin v modernizovaných nebo nových učebnách, laboratořích v rozsahu obsahů vzdělávaní dle ŠVP apod., počty žáků, kteří tuto výuku absolvovali Počty proškolených pedagogických pracovníků v souvislosti s nově pořízenými pomůckami v rámci projektu Počty žáků navštěvující volnočasové aktivity (kroužky) a obsahová náplň volnočasových aktivit v návaznosti na ŠVP školy -8-

9 Organizace workshopů v rámci vytváření sítí spolupracujících středních škol a počty zúčastněných pedagogických pracovníků z Moravskoslezského kraje Zajištění dostatečného počtu workshopů směřujících ke zvýšení zájmů žáků o studium technických a přírodovědných oborů vysokých škol a organizace motivačních výjezdů na vybrané VŠ Počty žáků partnerských základních škol zapojených do sdílení učeben a obsahová náplň dle příslušného ŠVP konkrétní ZŠ Absolvování workshopů, tematických výjezdů a dnů vzájemného učení, počty podpořených osob poskytovatelů služeb v návaznosti na přípravu a realizaci jednotlivých akcí. Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byly vybudovány 2 odborné učebny (dílny) Dílna pro elektroniku I. a Dílna pro elektroniku II. Dále bylo modernizováno vybavení učeben Fyziky (F-učebna), elektrotechniky, CISCO učebny a dílen (Silnoproudá dílna praxe a Mechanická dílna praxe. Učebny a dílny využívali žáci SPŠei Ostrava studující v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Nové či inovované vybavení učeben všeobecně umožnilo lepší zprostředkování učiva žákům podle ŠVP. V nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována výuka 1456 podpořených osob z řad žáků naší školy a 127 žáků 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben. Pro žáky ZŠ byla zejména využívána učebna fyziky (F-učebna) a všechny nově vybudované či inovované dílny spolu s učebnou elektrotechniky. Dílna pro elektroniku I pak byla rovněž využívána v rámci KA A-2-3 pro výuku v kroužku elektrotechniky, F-učebna pak pro výuku v kroužcích fyziky. Inovované učebny byly také z části využity pro realizaci školení pedagogických pracovníků (KA A-2-1). Pro zajištění kvalitní výuky s využitím nově pořízených pomůcek a vybavení absolvovali pedagogičtí pracovníci naší školy školení k obsluze a využití pomůcek ve výuce v rámci KA A-2-1. Školení výraznou měrou přispěla také k rychlé implementaci pomůcek do výuky dle ŠVP. Díky úzké spolupráci se spolupracujícími základními školami se školení účastnili částečně také pedagogové ZŠ, práce -9-

10 s pomůckami byla formou ukázkových hodin prezentována také účastníkům workshopů v rámci síťování středních škol. Škola realizovala v rámci projektu NatTech osm klíčových aktivit, zapojovala se také do klíčových aktivit realizovaných ostatními partnerskými školami a také do aktivit realizovaných příjemcem dotace. Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Jako hlavní přínos pro podpořené osoby ať již se jedná o žáky střední školy či o žáky partnerských základních škol je potřeba označit modernizované odborné učebny, dílny a další vybavení, které škola v rámci projektu pořídila. Právě zmíněné učebny po plném začlenění do struktury školy značně přispěly ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Učebny byly využívány v největší možné míře, aby vynaložené projektové finanční prostředky byly využity co nejefektivnějším způsobem. Počet hodin v nově vybudovaných či modernizovaných učebnách byl ke konci 19. monitorovacího období následující: Učebna fyziky (F-učebna): 884 odučených hodin v rámci výuky 570 žáků SŠ; 148 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit A-2-3 pro 55 žáků SŠ; 224 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben B-1-1 pro 120 žáků spolupracujících základních škol; 12 hodin v rámci KA A-2-1 Školení k využívání žákovských souprav pro fyziku 5 pedagogických pracovníků. Učebna elektrotechniky: 334 odučených hodin v rámci výuky 168 žáků SŠ; 8 hodin v rámci organizace klíčové aktivity B-1-3 Dny vzájemného učení pro 40 žáků ZŠ a 4 žáky SŠ; 16 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. 12 hodin Školení uživatelů pořizovaného elektromajetku RC DIDACTIC v rámci KA A pedagogičtí pracovníci. Mechanická dílna praxe: 390 odučených hodin v rámci výuky 221 žáků SŠ; Silnoproudá dílna praxe: 304 odučených hodin v rámci výuky 96 žáků SŠ; 30 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. Dílna pro elektroniku I.: 281 odučených hodin v rámci výuky 98 žáků SŠ; 26 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit A-2-3 pro 12 žáků SŠ; 30 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. -10-

11 Dílna pro elektroniku II.: 284 odučených hodin v rámci výuky 117 žáků SŠ; 14 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. Elektrotechnická učebna měření: 256 odučených hodin v rámci výuky 222 žáků SŠ; CISCO učebna: 453 odučených hodin v rámci výuky 249 žáků SŠ; 16 h v rámci aktivity A-2-1 proškolení 6 pedagogických pracovníků na nově pořízeném majetku školení Optické kabely. Nové vybavení učeben bylo pro projektové aktivity i pro pravidelnou výuku (jak vyplývá z evaluačních dotazníků žáků i pedagogů) jednoznačně přínosem. Důležitou roli hrál také fakt, že konkrétní vybavení učeben a forma modernizace či nového vybudování učeben bylo předem konzultováno s pedagogy, kteří následně učebny převážně využívali. Přínos pro žáky spolupracujících partnerských základních škol Sdílení nově vybudovaných či inovovaných učeben se žáky partnerských základních škol (KA B-1-1) bylo jednou z aktivit zaměřených na jejich efektivní využití a zároveň jedním hlavních nástrojů pro dosažení cíle projektu, tedy zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Žáci ZŠ mohli využívat vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což jim umožnilo lépe se orientovat při výběru střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Díky práci v menších skupinkách s dostatečným počtem pomůcek mohli žáci ZŠ lépe porozumět učivu v daných předmětech, také díky mnoha praktickým ukázkám a pokusům. Přínosem pro žáky ZŠ byla jistě také možnost poznat prostředí střední školy v běžném režimu mimo např. dny otevřených dveří a podobné akce. Jak vyplývá z evaluačních dotazníků odevzdaných žáky partnerských základních škol ke klíčové aktivitě B-1-1, byla tato aktivita ve většině případů přínosem, v dotaznících se přikláněli k odpovědím - velmi přínosná a spíše přínosná, záporné hodnocení bylo ojedinělé. Hodnocení, zda se respondentům líbila tato forma výuky, je v drtivé většině v oblasti určitě ano a spíše ano. Zájem o přírodovědná a technická témata je u respondentů vlažný, většinou se zajímají tak napůl, nicméně k dalšímu studiu technického či přírodovědného zaměření na střední škole se přiklání více než polovina dotázaných. Lektoři se vyjádřili, že žáky dané aktivity podle jejich názoru baví a určitě by chtěli v těchto aktivitách pokračovat, kdyby byla tato možnost někdy v budoucnosti. -11-

12 -12-

13 U aktivit pro žáky ZŠ navazujících na sdílení učeben tedy tematických výjezdů, dnů vzájemného učení a vícedenních workshopů (KA B-1-3) bylo hlavním cílem umožnit žákům prohloubit si vědomosti v technických a přírodovědných disciplínách, formou exkurzí do vybraných podniků zdůraznit důležitost a význam technického a přírodovědného vzdělávání. Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv IQLandie, Národního technického muzea a různých jiných expozic seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli na základě exkurzí do firem blíže seznámit v rámci tematických výjezdů také s reálným pracovním prostředím a uvědomit si lépe význam technického a přírodovědného vzdělávání pro kvalitní uplatnění na trhu práce. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici asistentů či pomocníků. -13-

14 Během realizace projektových aktivit byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Uvedené navazující akce byly v realizovaném dotazníkovém šetření velmi kladně hodnoceny účastníci tematických výjezdů Člověk a technika hodnotí aktivitu v drtivé většině jako přínosnou či spíše přínosnou. Aktivity je velmi a spíše bavily. Velmi dobře je pak hodnocena interaktivní expozice IQ Landie, následována exkurzí do Škoda Auto a.s. Pokud jde o vícedenní workshopy zaměřené na rozvíjení technického a přírodovědného vzdělávání, které probíhaly v horském prostředí, je hodnocení rovněž pozitivní. Většina respondentů se v hodnocení aktivit přiklonila k odpovědi velmi bavily - 96 žáků nebo spíše bavily 35 žáků. Pouze 11 respondentů odpovědělo tak napůl ; vysloveně negativní hodnocení aktivit se nevyskytlo. Také pokud jde o hodnocení samotné formy výuky kopírovalo hodnocení výsledky předchozí otázky. Dalším dokladem pozitivního hodnocení aktivit realizovaných se základními školami je i zpětná vazba od partnerské základní školy Hlučín, Tyršova, která mimo jiné akcentuje také konkrétní informace o zvýšení zájmu o dopadu zapojení školy v projektu NatTech na zvýšení zájmu o technické obory: V rámci projektu NatTech Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji probíhala každé úterý na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě dvouhodinová výuka fyziky pro 20 žáků 9. tříd naší školy. Celkem proběhlo 30 setkání. Žáci si prostřednictvím připravených -14-

15 pomůcek a prezentací připomínali a prohlubovali své znalosti daného tématu ze základní školy, poté plnili praktické úkoly zadané vyučujícím. K plnění těchto úkolů si vyučující vždy připravili řadu zajímavých pomůcek. Žáci mohli pomocí těchto samostatných úkolů sami objevovat zákonitosti různých fyzikálních zákonů. Někdy si zahráli i hry jako je AZ kvíz, či Aktivity, ty byly vždy samozřejmě s fyzikální tématikou. V rámci projektu se žáci zúčastnili třídenního výjezdu s názvem Člověk a technika, který měl u dětí velký ohlas, což potvrzují i jejich reakce v našem školním časopise Hlty. Nejen tento výjezd, ale i celá výuka měla u žáků velký ohlas. Bylo to pro ně příjemné zpestření běžné výuky a také mnoho z nich využilo nabyté poznatky v běžném životě. Obrovským přínosem pro žáky byla rozmanitost pro ně připravené práce, při které si mohli prohloubit či doplnit své fyzikální znalosti a také objevit jim ještě skryté fyzikální zákony, jinou formou než při běžné výuce na základní škole, kde není tolik prostoru věnovat se takovýmto aktivitám, zároveň nemá naše škola ve vybavení takové množství pomůcek, aby si mohl každý sám vyzkoušet, jak konkrétní zařízení fungují. Také pohled a forma práce jiného vyučujícího byla skvělou přípravou pro přechod na další stupeň vzdělávání. O smysluplnosti tohoto projektu, svědčí i stále se zvyšující počet našich žáků, kteří se hlásí na střední školy a učiliště se zaměřením na techniku. Pro upřesnění v roce 2011/2012 to bylo 17,95% všech vycházejících žáků naší školy, v roce 2012/2013 již 36,84% a v letošním roce 2013/2014 se zvýšil počet vycházejících žáků dokonce na 38,24%. Tato aktivita určitě splnila jak vytyčené cíle, tak i všechny požadavky ŠVP i RVP. Přínos pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Aktivity zaměřené na žáky SŠ byly zastoupeny především ve formě kroužků, workshopů a exkurzí, je nutno ovšem rovněž znovu připomenout využívání modernizovaných či nově vybavených učeben pro pravidelnou výuku právě žáků SŠ, která tvořila hlavní míru vytížení zmíněných učeben. V průběhu realizace projektu byly pro žáky připraveny dva typy kroužků zaměřené na fyziku a elektrotechniku, Nesporným benefitem pro žáky je možnost výuky v moderně vybavených učebnách s dostatečným množstvím potřebných učebních pomůcek, které si škola v rámci projektu pořídila. Žáci díky nově pořízeným učebním pomůckám mohou dosáhnout vyšší úrovně zpracování poznatků a hlubšího pochopení učiva dle příslušného ŠVP Atraktivní forma vzdělávání v projektových aktivitách (zejména v kroužcích) díky tématům navazujícím na ŠVP přispěla ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. -15-

16 Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala, vše bylo navíc vhodně doplňováno praktickými ukázkami a pokusy s využitím nově pořízených učebních pomůcek. V rámci tematických výjezdů měli žáci možnost se blíže seznámit se světem práce a uvědomit si provázanost kvalitního odborného technického a přírodovědného vzdělávání což umožnilo jejich lepší motivaci pro studium zvoleného oboru Aktivity zaměřené na spolupráci s vysokými školami, v jejichž rámci byly realizovány workshopy a vícedenní výjezdy, byly koncipovány tak, aby účastníci měli lepší přehled o nabízených studijních programech a byli tak schopni při výběru vysoké školy lepšího rozhodování ve smyslu volby konkrétního oboru. Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi a workshopy Zkvalitnění podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů. Hodnocení aktivit samotnými účastníky je podobně jako ve výše popisovaných výsledcích dotazníkového šetření zaměřeného na žáky ZŠ kladné. Pokud jde o kroužky určené žákům střední školy realizované díky zapojení školy do projektu NatTech, lze z dotazníků vyplněných žáky na začátku aktivity vysledovat pozitivní očekávání 51 žáků myslí, že aktivita bude velmi přínosná, 46 žáků předpokládá, že bude spíše přínosná a jen 4 žáci byli ve svých odpovědích nerozhodní či pesimističtí. Vzhledem k odbornému zaměření naší školy není příklon k zájmu o technická a přírodovědná témata rozhodně překvapením, což žáci deklarovali v odpovědích na otázku, zda se o tato témata zajímají. Podobný příklon k technice a přírodním vědám je také u otázky zkoumající zájem respondentů o další studium v technických a přírodovědných oborech. (z dotazníku na konci aktivit je u této otázky patrný mírný nárust ve prospěch zájmu o technická a přírodovědná témata). V závěru aktivity byl respondenty opět deklarován vyšší zájem o studium technických a přírodovědných oborů. -16-

17 Grafy na začátku aktivity (KA A-2-3, kroužky elektrotechniky a fyziky): Z dotazníku na konci aktivit je patrný mírný nárůst ve prospěch zájmu o technická a přírodovědná témata, hodnocení přínosnosti samotné aktivity je pozitivní. Grafy na konci aktivity (KA A-2-3, kroužky elektrotechniky a fyziky): -17-

18 Při porovnávání dopadu absolvování kroužků fyziky a elektrotechniky na výběr zaměření oboru následného studia na VŠ vyplývá z porovnání odpovědí na otázku evaluačního dotazníku Chtěl bys přírodovědný nebo technický obor studovat na vyšší odborné nebo vysoké škole? opět zvýšení zájmu: Další aktivitou zaměřenou tentokrát na užší cílovou skupinu žáků čtvrtých ročníků naší školy byly workshopy s lektory vybraných VŠ a výjezdy na vysoké školy v Praze a Brně. Uvedených výjezdů se zúčastnilo 161 žáků naší školy. Podle dotazníkového šetření 79 respondentů odpovědělo, že tyto aktivity pro ně byly velmi přínosné, dalších 78 považuje tyto aktivity za spíše přínosné, jen nepatrný počet dotazovaných opověděl, že neví, či dokonce je považuje za spíše nepřínosné. Odpovědi na otázku, zda by chtěli přírodovědný či technický obor studovat na vyšší odborné nebo na vysoké škole takto: 82 žáků - určitě ano, 54 žáků - spíše ano, 19 dotazovaných neví a ještě méně respondentů odpovědělo, že spíše ne nebo vůbec ne. -18-

19 Při vyjádření, zda by se takové či podobné aktivity zúčastnili znovu, odpověděla drtivá většina dotazovaných že určitě ano či spíše ano a opět mizivé procento váhá a odpovídá, že napůl: Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. Jedním z hlavních přínosů pro pedagogické pracovníky naší školy byla školení k učebním pomůckám zakoupeným z projektu. Odpadla tak mnohdy zdlouhavá fáze seznamování se s vybavením formou samostudia či metodou pokusu a omylu. Nepřehlédnutelným aspektem pak bylo navázání bližší spolupráce pedagogů daných odborností, což rovněž vyplynulo z evaluačních dotazníků. V souvislosti s pedagogickými pracovníky však při hledání přínosů realizace projektu NatTech není nutné omezovat se pouze na již zmiňovaná školení, přínosy lze vidět v zásadě v celém spektru aktivit, které byly během doby trvání projektu realizovány: Pedagogové měli možnost díky novým (a dříve nedostupným) pomůckám nalézt nástroje pro zefektivnění vzdělávacího procesu Pro pedagogy byla díky realizaci specifických projektových aktivit otevřena možnost těsné spolupráce s pedagogy jiných středních škol, mimo jiné na bázi výměny zkušeností s nově pořízenými pomůckami Možnost setkávání s pedagogy dalších středních škol zapojených v projektu NatTech v rámci síťování středních škol -19-

20 Nové či inovované učebny měly pozitivní vliv také na klima školy, což se projevilo v lepší spolupráci mezi žáky a pedagogy Dílčí zkušenosti z projektu mohou pedagogové využít ve své další praxi, při případných inovacích ŠVP a dalších aktivitách Během období trvání projektu byly vytvořeny vazby na pedagogy spolupracujících partnerských základních škol, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně oborů, které naše škola nabízí. Při hodnocení aktivity zaměřené na školení pedagogů k nově pořízeným pomůckám lze vycházet z evaluačních dotazníků vyplněných účastníky školení vždy po ukončení aktivity. Zmiňovaných školení se zúčastnilo celkem 29 pedagogů. V uvedeného počtu pedagogů jsou započítáni také čtyři pedagogové ze spolupracujících partnerských základních škol, což svědčí o jejich aktivním zájmu a zapojení do projektových aktivit. Na otázku evaluačního dotazníku Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? odpovědělo 16 respondentů velmi přínosné, deset dotazovanch pak -20-

21 označilo školení za spíše přínosné. Z uvedeného lze vyvozovat, že školení jak z hlediska obsahu tak i zvolené formy byla dobře nastavena a pro pedagogy byly skutečně hmatatelným přínosem. Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. Osoby zapojené do projektu na pozicích věcných manažerů získali velké množství zkušeností s přípravou rozmanitých aktivit pro různé cílové skupiny včetně jejich administrování, pořizování dokumentace a následné evaluace Lektoři získali mnoho nových podnětů díky práci s více či méně odlišnou věkovou skupinou než se kterou jsou zvyklí ve svém běžném pracovním zařazení pracovat, rovněž pracovali v organizačně jiných režimech výuky workshopy, spolupráce žáků středních a základních škol, práce s dospělými Členové realizačního týmu získali rovněž nové zkušenosti při komunikaci se zástupci firem a podniků při zajišťování exkurzí a prohlídek, kdy nahlédli do fungování nestátních organizací Za přínos pro členy realizačního týmu lze považovat také možnost získat informace o požadavcích zaměstnavatelů na odbornou přípravu budoucích pracovníků -21-

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu:

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Setkání příjemců z výzvy č. 44 22. dubna 2014, MŠMT Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji I CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více