Evaluační zpráva k projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava - Moravská Ostrava Evaluační zprávu zpracovali: Mgr. Alena Pečtová, věcný manažer projektu Datum vypracování evaluační zprávy: Mgr. Jiří Pohludka, věcný manažer projektu

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Východiska projektu 7 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 7 Cíle projektu 7 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 8 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 9 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 9 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 10 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 19 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 21 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 23 PUBLICITA PROJEKTU 24 Publicita byla realizována následujícími nástroji 24 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 26 Přehled klíčových aktivit projektu 26 Klíčové aktivity realizované partnerem 28 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 28-2-

3 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 36 Základní data o hodnocení projektu 36 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 38 Využití dosažených výstupů 40 Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky Chyba! Záložka není definována. Naplňování monitorovacích indikátorů 40 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 44 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 46 Hodnocení splnění cílů projektu 46 Hodnocení inovativnosti projektu 49 Celkové hodnocení projektu 49 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 51-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Zkrácený název projektu: NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava - Moravská Ostrava v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Co je to evaluace a proč je důležitá? Evaluaci lze definovat jako systematické a objektivní hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu, programu nebo politiky, jejich navrhování, provádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnost intervence, které jsou důvěryhodné a užitečné, umožňují začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu jak příjemců, tak i poskytovatelů. Na evaluaci lze nahlížet jako na selektivní úkon prováděný formálním a strukturovaným způsobem za účelem stanovení relevance, účinnosti, účelnosti a udržitelnosti konkrétní iniciativy. Tato výsledky jsou pak využívány ke zlepšení procesů a budoucích iniciativ. Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech získané formou diskusí s účastníky projektu a v rámci rozšířených porad realizačního týmu za účasti zástupců partnerských ZŠ. Zkušenosti získané v rámci realizace projektu Technika nás baví (CZ.1.07/1.1.24/ , příjemcem finanční podpory byla ARR Ostrava, a.s., období realizace 3/2012 6/2014). Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili také v rámci realizace projektu (KA A-2-4) kdy byly organizovány workshopy pro zástupce středních škol zapojených v projektu NatTech. Cennými zdroji k evaluaci projektových aktivit pro nás byly také podněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace tematických výjezdů pro -5-

6 žáky základních škol. Zde je potřeba zařadit zejména profesní požadavky zaměstnavatelů, kteří kladli důraz na potřebu technického vzdělávání jako prostředku ke kvalitnímu uplatnění na trhu práce. Schůzky projektového týmu, podněty zástupců partnerských základních škol v rámci formálních i neformálních sekání Evaluační dotazníky Postřehy a zkušenosti zapojených pracovníků se zkušenostmi z podobnými projekty zaměřenými na podporu technického vzdělávání. Nepravidelné porady se zástupci KÚ MSK Dalším zdrojem informací byla také spolupráce se zástupci vysokých škol při přípravě aktivit zaměřených na žáky čtvrtých ročníků naší školy (SPŠei Ostrava), kde byla opět zdůrazňována důležitost kvalitní přípravy žáků na středních školách jako předpokladu pro zvládnutí studia VŠ v technických oborech. Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -6-

7 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Priority Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. -7-

8 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je jednou z významných středních škol nabízející žákům nabízíme úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika Jsme zkušeným partnerem ve vztahu k aktivitám směřujícím k podpoře technického vzdělávání. Spolupracujeme se základními a vysokými školami, s významnými firmami v našem regionu (Tieto, Skupina ČEZ). Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky technických předmětů v oborech vzdělávání M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika Vybavení laboratoří a odborných učeben pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání Posílení odbornosti svých pedagogů formou školení k používání nových zařízení a pomůcek zakoupených v rámci projektu Podílení se na zvyšování odbornosti pedagogů z jiných škol Navázání užší spolupráce se základními školami Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: Zmodernizované vybavení učebny Fyziky, Elektrotechniky, Mechanických a silnoproudých dílen praxe Vybudování Dílen pro elektroniku, zmodernizované vybavení Elektrotechnické učebny měření a CISCO učebny Počty odučených hodin v modernizovaných nebo nových učebnách, laboratořích v rozsahu obsahů vzdělávaní dle ŠVP apod., počty žáků, kteří tuto výuku absolvovali Počty proškolených pedagogických pracovníků v souvislosti s nově pořízenými pomůckami v rámci projektu Počty žáků navštěvující volnočasové aktivity (kroužky) a obsahová náplň volnočasových aktivit v návaznosti na ŠVP školy -8-

9 Organizace workshopů v rámci vytváření sítí spolupracujících středních škol a počty zúčastněných pedagogických pracovníků z Moravskoslezského kraje Zajištění dostatečného počtu workshopů směřujících ke zvýšení zájmů žáků o studium technických a přírodovědných oborů vysokých škol a organizace motivačních výjezdů na vybrané VŠ Počty žáků partnerských základních škol zapojených do sdílení učeben a obsahová náplň dle příslušného ŠVP konkrétní ZŠ Absolvování workshopů, tematických výjezdů a dnů vzájemného učení, počty podpořených osob poskytovatelů služeb v návaznosti na přípravu a realizaci jednotlivých akcí. Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byly vybudovány 2 odborné učebny (dílny) Dílna pro elektroniku I. a Dílna pro elektroniku II. Dále bylo modernizováno vybavení učeben Fyziky (F-učebna), elektrotechniky, CISCO učebny a dílen (Silnoproudá dílna praxe a Mechanická dílna praxe. Učebny a dílny využívali žáci SPŠei Ostrava studující v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Nové či inovované vybavení učeben všeobecně umožnilo lepší zprostředkování učiva žákům podle ŠVP. V nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována výuka 1456 podpořených osob z řad žáků naší školy a 127 žáků 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben. Pro žáky ZŠ byla zejména využívána učebna fyziky (F-učebna) a všechny nově vybudované či inovované dílny spolu s učebnou elektrotechniky. Dílna pro elektroniku I pak byla rovněž využívána v rámci KA A-2-3 pro výuku v kroužku elektrotechniky, F-učebna pak pro výuku v kroužcích fyziky. Inovované učebny byly také z části využity pro realizaci školení pedagogických pracovníků (KA A-2-1). Pro zajištění kvalitní výuky s využitím nově pořízených pomůcek a vybavení absolvovali pedagogičtí pracovníci naší školy školení k obsluze a využití pomůcek ve výuce v rámci KA A-2-1. Školení výraznou měrou přispěla také k rychlé implementaci pomůcek do výuky dle ŠVP. Díky úzké spolupráci se spolupracujícími základními školami se školení účastnili částečně také pedagogové ZŠ, práce -9-

10 s pomůckami byla formou ukázkových hodin prezentována také účastníkům workshopů v rámci síťování středních škol. Škola realizovala v rámci projektu NatTech osm klíčových aktivit, zapojovala se také do klíčových aktivit realizovaných ostatními partnerskými školami a také do aktivit realizovaných příjemcem dotace. Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Jako hlavní přínos pro podpořené osoby ať již se jedná o žáky střední školy či o žáky partnerských základních škol je potřeba označit modernizované odborné učebny, dílny a další vybavení, které škola v rámci projektu pořídila. Právě zmíněné učebny po plném začlenění do struktury školy značně přispěly ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Učebny byly využívány v největší možné míře, aby vynaložené projektové finanční prostředky byly využity co nejefektivnějším způsobem. Počet hodin v nově vybudovaných či modernizovaných učebnách byl ke konci 19. monitorovacího období následující: Učebna fyziky (F-učebna): 884 odučených hodin v rámci výuky 570 žáků SŠ; 148 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit A-2-3 pro 55 žáků SŠ; 224 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben B-1-1 pro 120 žáků spolupracujících základních škol; 12 hodin v rámci KA A-2-1 Školení k využívání žákovských souprav pro fyziku 5 pedagogických pracovníků. Učebna elektrotechniky: 334 odučených hodin v rámci výuky 168 žáků SŠ; 8 hodin v rámci organizace klíčové aktivity B-1-3 Dny vzájemného učení pro 40 žáků ZŠ a 4 žáky SŠ; 16 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. 12 hodin Školení uživatelů pořizovaného elektromajetku RC DIDACTIC v rámci KA A pedagogičtí pracovníci. Mechanická dílna praxe: 390 odučených hodin v rámci výuky 221 žáků SŠ; Silnoproudá dílna praxe: 304 odučených hodin v rámci výuky 96 žáků SŠ; 30 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. Dílna pro elektroniku I.: 281 odučených hodin v rámci výuky 98 žáků SŠ; 26 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit A-2-3 pro 12 žáků SŠ; 30 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. -10-

11 Dílna pro elektroniku II.: 284 odučených hodin v rámci výuky 117 žáků SŠ; 14 hodin v rámci B-1-1 sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 10 žáků spolupracujících základních škol. Elektrotechnická učebna měření: 256 odučených hodin v rámci výuky 222 žáků SŠ; CISCO učebna: 453 odučených hodin v rámci výuky 249 žáků SŠ; 16 h v rámci aktivity A-2-1 proškolení 6 pedagogických pracovníků na nově pořízeném majetku školení Optické kabely. Nové vybavení učeben bylo pro projektové aktivity i pro pravidelnou výuku (jak vyplývá z evaluačních dotazníků žáků i pedagogů) jednoznačně přínosem. Důležitou roli hrál také fakt, že konkrétní vybavení učeben a forma modernizace či nového vybudování učeben bylo předem konzultováno s pedagogy, kteří následně učebny převážně využívali. Přínos pro žáky spolupracujících partnerských základních škol Sdílení nově vybudovaných či inovovaných učeben se žáky partnerských základních škol (KA B-1-1) bylo jednou z aktivit zaměřených na jejich efektivní využití a zároveň jedním hlavních nástrojů pro dosažení cíle projektu, tedy zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Žáci ZŠ mohli využívat vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a naučit se s ním případně i pracovat, což jim umožnilo lépe se orientovat při výběru střední školy a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Díky práci v menších skupinkách s dostatečným počtem pomůcek mohli žáci ZŠ lépe porozumět učivu v daných předmětech, také díky mnoha praktickým ukázkám a pokusům. Přínosem pro žáky ZŠ byla jistě také možnost poznat prostředí střední školy v běžném režimu mimo např. dny otevřených dveří a podobné akce. Jak vyplývá z evaluačních dotazníků odevzdaných žáky partnerských základních škol ke klíčové aktivitě B-1-1, byla tato aktivita ve většině případů přínosem, v dotaznících se přikláněli k odpovědím - velmi přínosná a spíše přínosná, záporné hodnocení bylo ojedinělé. Hodnocení, zda se respondentům líbila tato forma výuky, je v drtivé většině v oblasti určitě ano a spíše ano. Zájem o přírodovědná a technická témata je u respondentů vlažný, většinou se zajímají tak napůl, nicméně k dalšímu studiu technického či přírodovědného zaměření na střední škole se přiklání více než polovina dotázaných. Lektoři se vyjádřili, že žáky dané aktivity podle jejich názoru baví a určitě by chtěli v těchto aktivitách pokračovat, kdyby byla tato možnost někdy v budoucnosti. -11-

12 -12-

13 U aktivit pro žáky ZŠ navazujících na sdílení učeben tedy tematických výjezdů, dnů vzájemného učení a vícedenních workshopů (KA B-1-3) bylo hlavním cílem umožnit žákům prohloubit si vědomosti v technických a přírodovědných disciplínách, formou exkurzí do vybraných podniků zdůraznit důležitost a význam technického a přírodovědného vzdělávání. Žáci základních škol se mohli prostřednictvím návštěv IQLandie, Národního technického muzea a různých jiných expozic seznámit s mnoha zajímavostmi z oblasti techniky a přírodovědných jevů, které posilují jejich kompetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mohli na základě exkurzí do firem blíže seznámit v rámci tematických výjezdů také s reálným pracovním prostředím a uvědomit si lépe význam technického a přírodovědného vzdělávání pro kvalitní uplatnění na trhu práce. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění některých aktivit spolupracovali na pozici asistentů či pomocníků. -13-

14 Během realizace projektových aktivit byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Uvedené navazující akce byly v realizovaném dotazníkovém šetření velmi kladně hodnoceny účastníci tematických výjezdů Člověk a technika hodnotí aktivitu v drtivé většině jako přínosnou či spíše přínosnou. Aktivity je velmi a spíše bavily. Velmi dobře je pak hodnocena interaktivní expozice IQ Landie, následována exkurzí do Škoda Auto a.s. Pokud jde o vícedenní workshopy zaměřené na rozvíjení technického a přírodovědného vzdělávání, které probíhaly v horském prostředí, je hodnocení rovněž pozitivní. Většina respondentů se v hodnocení aktivit přiklonila k odpovědi velmi bavily - 96 žáků nebo spíše bavily 35 žáků. Pouze 11 respondentů odpovědělo tak napůl ; vysloveně negativní hodnocení aktivit se nevyskytlo. Také pokud jde o hodnocení samotné formy výuky kopírovalo hodnocení výsledky předchozí otázky. Dalším dokladem pozitivního hodnocení aktivit realizovaných se základními školami je i zpětná vazba od partnerské základní školy Hlučín, Tyršova, která mimo jiné akcentuje také konkrétní informace o zvýšení zájmu o dopadu zapojení školy v projektu NatTech na zvýšení zájmu o technické obory: V rámci projektu NatTech Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji probíhala každé úterý na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě dvouhodinová výuka fyziky pro 20 žáků 9. tříd naší školy. Celkem proběhlo 30 setkání. Žáci si prostřednictvím připravených -14-

15 pomůcek a prezentací připomínali a prohlubovali své znalosti daného tématu ze základní školy, poté plnili praktické úkoly zadané vyučujícím. K plnění těchto úkolů si vyučující vždy připravili řadu zajímavých pomůcek. Žáci mohli pomocí těchto samostatných úkolů sami objevovat zákonitosti různých fyzikálních zákonů. Někdy si zahráli i hry jako je AZ kvíz, či Aktivity, ty byly vždy samozřejmě s fyzikální tématikou. V rámci projektu se žáci zúčastnili třídenního výjezdu s názvem Člověk a technika, který měl u dětí velký ohlas, což potvrzují i jejich reakce v našem školním časopise Hlty. Nejen tento výjezd, ale i celá výuka měla u žáků velký ohlas. Bylo to pro ně příjemné zpestření běžné výuky a také mnoho z nich využilo nabyté poznatky v běžném životě. Obrovským přínosem pro žáky byla rozmanitost pro ně připravené práce, při které si mohli prohloubit či doplnit své fyzikální znalosti a také objevit jim ještě skryté fyzikální zákony, jinou formou než při běžné výuce na základní škole, kde není tolik prostoru věnovat se takovýmto aktivitám, zároveň nemá naše škola ve vybavení takové množství pomůcek, aby si mohl každý sám vyzkoušet, jak konkrétní zařízení fungují. Také pohled a forma práce jiného vyučujícího byla skvělou přípravou pro přechod na další stupeň vzdělávání. O smysluplnosti tohoto projektu, svědčí i stále se zvyšující počet našich žáků, kteří se hlásí na střední školy a učiliště se zaměřením na techniku. Pro upřesnění v roce 2011/2012 to bylo 17,95% všech vycházejících žáků naší školy, v roce 2012/2013 již 36,84% a v letošním roce 2013/2014 se zvýšil počet vycházejících žáků dokonce na 38,24%. Tato aktivita určitě splnila jak vytyčené cíle, tak i všechny požadavky ŠVP i RVP. Přínos pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Aktivity zaměřené na žáky SŠ byly zastoupeny především ve formě kroužků, workshopů a exkurzí, je nutno ovšem rovněž znovu připomenout využívání modernizovaných či nově vybavených učeben pro pravidelnou výuku právě žáků SŠ, která tvořila hlavní míru vytížení zmíněných učeben. V průběhu realizace projektu byly pro žáky připraveny dva typy kroužků zaměřené na fyziku a elektrotechniku, Nesporným benefitem pro žáky je možnost výuky v moderně vybavených učebnách s dostatečným množstvím potřebných učebních pomůcek, které si škola v rámci projektu pořídila. Žáci díky nově pořízeným učebním pomůckám mohou dosáhnout vyšší úrovně zpracování poznatků a hlubšího pochopení učiva dle příslušného ŠVP Atraktivní forma vzdělávání v projektových aktivitách (zejména v kroužcích) díky tématům navazujícím na ŠVP přispěla ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. -15-

16 Požadovaný vzdělávací obsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektory žákům předkládán atraktivní formou s podporou moderní didaktické techniky zakoupené v rámci projektu NatTech i v rámci jiných projektů, které škola realizovala, vše bylo navíc vhodně doplňováno praktickými ukázkami a pokusy s využitím nově pořízených učebních pomůcek. V rámci tematických výjezdů měli žáci možnost se blíže seznámit se světem práce a uvědomit si provázanost kvalitního odborného technického a přírodovědného vzdělávání což umožnilo jejich lepší motivaci pro studium zvoleného oboru Aktivity zaměřené na spolupráci s vysokými školami, v jejichž rámci byly realizovány workshopy a vícedenní výjezdy, byly koncipovány tak, aby účastníci měli lepší přehled o nabízených studijních programech a byli tak schopni při výběru vysoké školy lepšího rozhodování ve smyslu volby konkrétního oboru. Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi a workshopy Zkvalitnění podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů. Hodnocení aktivit samotnými účastníky je podobně jako ve výše popisovaných výsledcích dotazníkového šetření zaměřeného na žáky ZŠ kladné. Pokud jde o kroužky určené žákům střední školy realizované díky zapojení školy do projektu NatTech, lze z dotazníků vyplněných žáky na začátku aktivity vysledovat pozitivní očekávání 51 žáků myslí, že aktivita bude velmi přínosná, 46 žáků předpokládá, že bude spíše přínosná a jen 4 žáci byli ve svých odpovědích nerozhodní či pesimističtí. Vzhledem k odbornému zaměření naší školy není příklon k zájmu o technická a přírodovědná témata rozhodně překvapením, což žáci deklarovali v odpovědích na otázku, zda se o tato témata zajímají. Podobný příklon k technice a přírodním vědám je také u otázky zkoumající zájem respondentů o další studium v technických a přírodovědných oborech. (z dotazníku na konci aktivit je u této otázky patrný mírný nárust ve prospěch zájmu o technická a přírodovědná témata). V závěru aktivity byl respondenty opět deklarován vyšší zájem o studium technických a přírodovědných oborů. -16-

17 Grafy na začátku aktivity (KA A-2-3, kroužky elektrotechniky a fyziky): Z dotazníku na konci aktivit je patrný mírný nárůst ve prospěch zájmu o technická a přírodovědná témata, hodnocení přínosnosti samotné aktivity je pozitivní. Grafy na konci aktivity (KA A-2-3, kroužky elektrotechniky a fyziky): -17-

18 Při porovnávání dopadu absolvování kroužků fyziky a elektrotechniky na výběr zaměření oboru následného studia na VŠ vyplývá z porovnání odpovědí na otázku evaluačního dotazníku Chtěl bys přírodovědný nebo technický obor studovat na vyšší odborné nebo vysoké škole? opět zvýšení zájmu: Další aktivitou zaměřenou tentokrát na užší cílovou skupinu žáků čtvrtých ročníků naší školy byly workshopy s lektory vybraných VŠ a výjezdy na vysoké školy v Praze a Brně. Uvedených výjezdů se zúčastnilo 161 žáků naší školy. Podle dotazníkového šetření 79 respondentů odpovědělo, že tyto aktivity pro ně byly velmi přínosné, dalších 78 považuje tyto aktivity za spíše přínosné, jen nepatrný počet dotazovaných opověděl, že neví, či dokonce je považuje za spíše nepřínosné. Odpovědi na otázku, zda by chtěli přírodovědný či technický obor studovat na vyšší odborné nebo na vysoké škole takto: 82 žáků - určitě ano, 54 žáků - spíše ano, 19 dotazovaných neví a ještě méně respondentů odpovědělo, že spíše ne nebo vůbec ne. -18-

19 Při vyjádření, zda by se takové či podobné aktivity zúčastnili znovu, odpověděla drtivá většina dotazovaných že určitě ano či spíše ano a opět mizivé procento váhá a odpovídá, že napůl: Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. Jedním z hlavních přínosů pro pedagogické pracovníky naší školy byla školení k učebním pomůckám zakoupeným z projektu. Odpadla tak mnohdy zdlouhavá fáze seznamování se s vybavením formou samostudia či metodou pokusu a omylu. Nepřehlédnutelným aspektem pak bylo navázání bližší spolupráce pedagogů daných odborností, což rovněž vyplynulo z evaluačních dotazníků. V souvislosti s pedagogickými pracovníky však při hledání přínosů realizace projektu NatTech není nutné omezovat se pouze na již zmiňovaná školení, přínosy lze vidět v zásadě v celém spektru aktivit, které byly během doby trvání projektu realizovány: Pedagogové měli možnost díky novým (a dříve nedostupným) pomůckám nalézt nástroje pro zefektivnění vzdělávacího procesu Pro pedagogy byla díky realizaci specifických projektových aktivit otevřena možnost těsné spolupráce s pedagogy jiných středních škol, mimo jiné na bázi výměny zkušeností s nově pořízenými pomůckami Možnost setkávání s pedagogy dalších středních škol zapojených v projektu NatTech v rámci síťování středních škol -19-

20 Nové či inovované učebny měly pozitivní vliv také na klima školy, což se projevilo v lepší spolupráci mezi žáky a pedagogy Dílčí zkušenosti z projektu mohou pedagogové využít ve své další praxi, při případných inovacích ŠVP a dalších aktivitách Během období trvání projektu byly vytvořeny vazby na pedagogy spolupracujících partnerských základních škol, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně oborů, které naše škola nabízí. Při hodnocení aktivity zaměřené na školení pedagogů k nově pořízeným pomůckám lze vycházet z evaluačních dotazníků vyplněných účastníky školení vždy po ukončení aktivity. Zmiňovaných školení se zúčastnilo celkem 29 pedagogů. V uvedeného počtu pedagogů jsou započítáni také čtyři pedagogové ze spolupracujících partnerských základních škol, což svědčí o jejich aktivním zájmu a zapojení do projektových aktivit. Na otázku evaluačního dotazníku Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? odpovědělo 16 respondentů velmi přínosné, deset dotazovanch pak -20-

21 označilo školení za spíše přínosné. Z uvedeného lze vyvozovat, že školení jak z hlediska obsahu tak i zvolené formy byla dobře nastavena a pro pedagogy byly skutečně hmatatelným přínosem. Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. Osoby zapojené do projektu na pozicích věcných manažerů získali velké množství zkušeností s přípravou rozmanitých aktivit pro různé cílové skupiny včetně jejich administrování, pořizování dokumentace a následné evaluace Lektoři získali mnoho nových podnětů díky práci s více či méně odlišnou věkovou skupinou než se kterou jsou zvyklí ve svém běžném pracovním zařazení pracovat, rovněž pracovali v organizačně jiných režimech výuky workshopy, spolupráce žáků středních a základních škol, práce s dospělými Členové realizačního týmu získali rovněž nové zkušenosti při komunikaci se zástupci firem a podniků při zajišťování exkurzí a prohlídek, kdy nahlédli do fungování nestátních organizací Za přínos pro členy realizačního týmu lze považovat také možnost získat informace o požadavcích zaměstnavatelů na odbornou přípravu budoucích pracovníků -21-

22 Získané zkušenosti a poznatky budou členové realizačního týmu moci využít také při přípravě a realizaci dalších školních projektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapojení do jiných individuálních projektů v roli partnera. Lektoři zapojeni do projektu NatTech se účastnili také akcí v rámci síťovaní středních škol, jejichž cílem byla vzájemná výměna zkušeností z průběhu realizace projektu. Součástí jednotlivých workshopů byly mimo jiné také ukázkové hodiny elektrotechniky a fyziky, prezentace prací žáků, a postřehy k používání nově pořízených pomůcek, lektoři byli v tomto směru přiměřeně aktivní. Celou přípravnou i realizační fázi projektu lze hodnotit z pohledu všech získaných zkušeností jako přínosnou a nejen pro členy realizačního týmu na pozici poskytovatelů služeb obohacující. Mimo zapojení kmenových pedagogů Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Ostrava, pracovali na pozicích poskytovatelů služeb také externí lektoři, zejména během realizace klíčové aktivity A-N-1 tedy workshopů a výjezdů založených na spolupráci s vybranými vysokými školami. Ze zpětné komunikace s lektory KA A-N-1, vyplývá, že také pro ně byly aktivity projektu NatTech přínosné, neboť měli možnost pracovat se žáky školy jiného stupně, tedy středoškoláky, kteří prostředí vysokých škol podobně jako styl výuky či vedení přednášek neznají. -22-

23 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy Při přípravě a realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu škola využívala nejen vlastní zkušenosti realizačního týmu školy, ale také poznatky a zkušenosti dalších partnerů projektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Členové realizačního týmu se dále řídili stanovenou dokumentací pro realizaci projektů podpořených z ESF a metodickými pokyny příjemce dotace hlavního partnera. K vybudování nových odborných učeben, laboratoří a dílen škola postupně připravovala zadávací dokumentaci a vyhlašovala veřejná řízení. Zde je potřeba zmínit relativně náročnou přípravu v zásadě všech výběrových řízení, kdy bylo mnohdy obtížné přesně specifikovat požadované parametry soutěženého vybavení či služeb. Některá výběrová řízení bylo navíc nutné vyhlašovat opakovaně. K zajištění kvalitnějších materiálně technických podmínek pro výuku žáků v daných oborech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrových řízení pořizovány také moderní výukové prostředky a vybavení pro učebny, laboratoře a dílny, které lépe vyhovuje současným výukovým potřebám. K využití a práci s novým zařízením a vybaveních, které bylo v rámci projektu pořízeno, byla pro učitele odborných předmětů zajištěna speciální školení, což přispělo k rychlejší implementaci nových didaktických prostředků do výuky dle stávajících i inovovaných ŠVP. Konkrétně proběhlo školení k využití žákovských souprav pro fyziku 9 pedagogických pracovníků (PP), Školení Stavebnice práce s LEGO roboty 7 PP, Školení uživatelů pořizovaného elektro majetku RC Didactic - 9 PP, Školení Optické kabely 4 PP, celkový počet proškolených pracovníků byl 29. Nové pomůcky a inovované či nově vybudované učebny byly do výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pro žáky atraktivnější a ti si tak mohli lépe a trvaleji osvojovat a upevňovat nové poznatky a získávat požadované kompetence v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP. Pedagogové získávali průběžně poznatky z výuky s podporou nově pořízených pomůcek a inovovaných či nově vybudovaných učeben a díky vzájemné výměně zkušeností průběžně implementovali získané poznatky do pravidelné výuky i do výuky v rámci vícedenních workshopů, což přispívalo k průběžnému zatraktivňování a zkvalitňování výuky žáků -23-

24 Publicita projektu Pro zajištění publicity projektu, která podpořila úspěšnou realizaci projektu a zajistila informovanost účastníků i široké veřejnosti o projektu, bylo zvoleno vícero komunikačních kanálů. Publicita byla realizována následujícími nástroji a) internetové stránky realizátora projektu: podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani b) internetové stránky spolupracujících partnerských ZŠ: c) internetový portál projektu NatTech: d) informace v tisku Třídenní výjezd žáků Člověk a technika, Hlučínské noviny, ročník XIX, leden 2014, strana 10. Radniční listy (informační měsíčník pro občany statutárního města Havířova), ročník XV, květen 2015, strana 6. e) Další formy publicity Informační projektová nástěnka ve vestibulu školy. Označení učeben a laboratoří. -24-

25 Cedule informující o financování vybavení a pomůcek z projektu umístěna v učebnách a laboratořích. Pomůcky a vybavení zakoupené z projektu jsou označeny základním logolinkem OPVK. Prvky povinné publicity (logolink) používáme na projektové dokumentaci, pracovních smlouvách, příkazech k proplacení mezd, smlouvách s dodavateli apod. Závěrečná konference projektu NatTechPanel prezentace výstupů Použité propagační předměty Propisky. Desky na dokumenty. Bloky velikost A4, A5. Igelitová taška. Trička a kšiltovky s logolinkem a logem projektu Vlaječky (logolink OPVK) v učebnách kde probíhá výuka v rámci projektových aktivit a v kanceláři projektového manažera. Roll Up s logolinkem OPVK. Cílem publicity bylo nejen oslovení a získání účastníků projektu, ale také informování široké odborné a laické veřejnosti o realizaci projektu, jeho průběhu, výsledcích a výstupech. Veškerá publicita byla koncipována tak, aby bylo jasně patrné, že projekt byl realizován v rámci Evropského sociálního fondu a že byl financován právě z prostředků tohoto fondu a státního rozpočtu České republiky. Informace o finanční podpoře projektu z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky byly zveřejněny nejen přímo na internetových stránkách realizátora, ale také ve všech prostorách, kde realizace projektu probíhala, a na všech dokumentech, písemnostech, výukových materiálech a dalších fenoménech, které byly v rámci projektu používány. -25-

26 Klíčové aktivity projektu Projekt byl koncipován z 20 klíčových aktivit, které byly dále děleny na dílčí aktivity. Přehled klíčových aktivit projektu A-1-1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství (podle 13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) a střediska praktického vyučování (podle 14 Vyhlášky 108/2005). A-2-0 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání (laboratorní pomůcky, spotřební materiál Pro pokusy, nástroje pro dílny, případně další spotřební materiál). A-2-1 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které bylo zakoupené v rámci projektu. A-2-2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektu OP VT doporučených v příloze výzvy č. 6 nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání). A-2-3 Celoročně, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné SŠ. A-2-4 Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. A-N-1 Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů VŠ. -26-

27 A-N-2 Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů. A-N-3 Tvorba elektronických učebnic pro výuku technických a přírodovědných předmětů. A-N-4 Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních/žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání. A-N-5 Stavební úpravy, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky (např. bezbariérový přístup). B-1-1 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání. B-1-2 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol (jejich obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné ZŠ) s využitím moderních učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně podle možnosti v kombinaci s využitím dílen zaměstnavatelů. B-1-3 Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B-1-4 Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje. B-1-5 Využití výstupů vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením. B-N-1 Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ. -27-

28 B-2-1 Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání společná pro SŠ a ZŠ. C-1-1 Podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky. C-1-2 Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ. C-N-1 Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ jako druhého pedagoga ve výuce. Klíčové aktivity realizované partnerem SPŠei Ostrava jako partner projektu NatTech byla zapojena do realizace těchto klíčových aktivit: A-1-1, A-2-0, A-2-1, A-2-3, A-2-4, A-N-1, B-1-1 a B-1-3 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit A-1-1; A-2-0 V rámci projektu NatTech byly vybudovány 2 odborné učebny (dílny) Dílna pro elektroniku I. a Dílna pro elektroniku II. Dále bylo modernizováno vybavení učeben Fyziky (F-učebna), elektrotechniky, CISCO učebny a dílen (Silnoproudá dílna praxe a Mechanická dílna praxe. Učebny a dílny využívali žáci SPŠei Ostrava studující v oborech M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Nové či inovované vybavení učeben všeobecně umožnilo lepší zprostředkování učiva žákům podle ŠVP. V nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována výuka 1602 podpořených osob - žáků naší školy a 128 žáků 4 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben. Pro žáky ZŠ byla zejména využívána učebna fyziky (F-učebna) a všechny nově vybudované či inovované dílny spolu s učebnou elektrotechniky. Dílna pro elektroniku I pak byla rovněž využívána v rámci KA A-2-3 pro výuku v kroužku elektrotechniky, F-učebna pak pro výuku v kroužcích fyziky. Inovované učebny byly také z části využity pro realizaci školení pedagogických pracovníků (KA A-2-1). -28-

29 A vybraných pedagogických pracovníků bylo proškoleno k využití některých zakoupených zařízení. Konkrétně byla realizována tato školení: Školení k využití žákovských souprav pro fyziku 9 PP Školení Stavebnice práce s LEGO roboty 7 PP Školení uživatelů pořizovaného elektro majetku RC Didactic - 9 PP Školení Optické kabely 4 PP První tři z výše vyjmenovaných školení byla realizována ve dvou vlnách, tedy jedenkrát ve školním roce 2013/2014 a jedenkrát ve školním roce 2014/2015. Školení zaměřené na optické kabely bylo realizováno jednou (školní rok 2013/2014). A-2-3 V rámci celoročně se opakujících aktivit bylo realizováno 8 kroužků a bylo podpořeno 96 žáků naší školy. Kroužky byly zaměřeny na podporu přírodovědného a technického vzdělávání žáků SŠ a jejich obsahová náplň navazovala na ŠVP příslušných oborů vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány tyto kroužky: Kroužek fyziky pro 1.ročník SŠ kroužek navštěvovalo celkem 13 žáků. Náplň kroužku navazovala na učivo fyziky 1.ročníku dle ŠVP školy pro obory M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika, mezi témata setkání kroužků patřila mechanika a dynamika těles a tekutin, termika, základy molekulové fyziky a optika. Kroužek fyziky pro 2. a 3.ročník SŠ kroužek navštěvovalo celkem 16 žáků. Obsahová náplň kroužku byla navázána na učivo fyziky druhého ročníku dle příslušného ŠVP oboru M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Primárním cílem výuky v kroužku fyziky pro 2. a 3.ročník SŠ bylo seznámit žáky se základy statistických měření, tvorbou videopokusů a upevnit znalosti v oblastech fyziky jako je optika, termika a mechanika. Sekundárním cílem pak bylo nabídnout žákům 3. Ročníku možnost prohlubovat si své znalosti fyziky nabyté v nižších ročnících. Kroužek elektrotechniky pro studenty 2. Ročníku - kroužek navštěvovalo celkem 13 žáků. Cílem výuky v kroužku bylo umožnit žákům hlouběji porozumět chování a vlastnostem základních elektrotechnických součástek a obvodů. Náplň kroužku obsahovala témata zaměřené na polovodiče a jejich využití v obvodech zesilovačů, simulační software pro konstrukci elektronických obvodů, nedílnou součástí výuky v kroužku pak bylo praktické -29-

30 ověřování různých zapojení a jejich měření. Náplň kroužku navazovala na předmět Základy elektrotechniky. Kroužek elektrotechniky pro studenty 3. ročníku kroužek navštěvovalo celkem 12 žáků. Tematicky byl kroužek svou náplní v souladu se ŠVP pro obor M/01 Elektrotechnika, kdy výuka v kroužku vhodně navazovala na učivo v předmětech Elektronika a Praxe. Ve školním roce 2013/2014 byla v rámci klíčové aktivity A-2-3 dále realizována závěrečná exkurze Člověk a elektrotechnika která proběhla ve dnech Program výjezdu kterého se účastnilo 43 žáků naší školy zahrnoval exkurze do významných výrobních podniků působících v České republice (ABB a Škoda auto a.s.), účastníci byli seznámeni s výrobou el. energie (vodní dílo Štvanice) a formou návštěvy Národního technického muzea také s historií techniky. Součástí akce byla rovněž návštěva Národní technické knihovny. Ve školním roce 2014/2015 byly realizovány tyto kroužky: Kroužek fyziky pro 1.ročník SŠ kroužek navštěvovalo celkem 12 žáků. Náplň vycházela ze zkušeností z předchozího školního roku, přičemž byla mírně modifikována na základě evaluačních dotazníků žáků. Tematicky výuka opět vycházela z ŠVP školy a konkrétně byla zaměřena na oblast mechaniky, termiky a optiky. Rozdílem oproti předcházejícímu školnímu roku byla také možnost využívat žákovské sady pro fyziku a pracovat v inovované učebně po celé období realizace kroužku Kroužek fyziky pro 2. ročník SŠ kroužek navštěvovalo celkem 14 žáků. Podobně jako u výše popisovaného kroužku fyziky pro 1. ročník SŠ byla náplň kroužku mírně upravena na základě zkušeností z předcházejícího školního roku a zaměřovala se v souladu s ŠVP školy na optiku, termiku, mechaniku, elektřinu a magnetismus s důrazem na praktickou realizaci pokusů doplněnou o tvorbu videozáznamů pokusů. Součástí výuky byl také úvod do měřicí techniky. Kroužek elektrotechniky - zaměření LEGO Mindstorms - kroužek navštěvovalo celkem 9 žáků. Náplň kroužku se soustředila na principy elektronických součástí robotů LEGO Mindstorms, funkci jednotlivých čidel, řízení a ovládání motorů a programování robotů v softwarovém prostředí dodaném výrobcem, popřípadě v jazyce C/C++. Byly tak upevňovány mezipředmětové vazby dle platného ŠVP pro obor M/01 Informační technologie, kdy žáci mohli lépe prakticky ověřovat znalosti získané v předmětech Programování a Elektrotechnika. -30-

31 Kroužek elektrotechniky - kroužek navštěvovalo celkem 12 žáků. Svou náplní kroužek navazoval na kroužky elektrotechniky realizované v předchozím školním roce. Kroužek navštěvovali žáci ročníku, z tohoto důvodu se náplň soustředila spíše na upevňování praktických dovedností žáků dle ŠVP školy pro obory M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Jednotlivá setkání kroužku se tak soustřeďovala na rozvíjení dovedností získaných zejména v předmětu Praxe, tedy výroba a osazování plošných spojů, testování a měření elektronických součástek, pájení a v neposlední řadě také navrhování plošných spojů. A-2-4 Škola vytvořila síť 6-ti spolupracujících škol workshopů se opakovaně účastnili zástupci VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SPŠ a OA Bruntál, SŠTaS Karviná, SPŠei Ostrava, Gymnázia a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm a SŠTZ Nový Jičín, do které se zapojilo celkem 64 spolupracujících pedagogů, kteří si vyměňují zkušenosti a spolupracují při přípravě a organizaci společných aktivit. 1. Workshop spolupracujících škol ( ) Workshopu se zúčastnili zástupci VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SPŠ a OA Bruntál, Gymnázia a SPŠei Frenštát pod Radhoštěm a SPŠei Ostrava. Obsahem workshopu byla vzájemná výměna zkušeností z realizace projektu NatTech MSK a představení konkrétních aktivit se zaměřením na zkvalitňování či rozšiřování výuky žáků jak SŠ, tak i partnerských ZŠ. 2. Workshop spolupracujících škol ( ) Workshopu se zúčastnili zástupci VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SPŠ a OA Bruntál, SŠTaS Karviná a SPŠei Ostrava. Náplní workshopu byla prezentace nově pořízených pomůcek a jejich využití ve vyučování a představení konkrétních aktivit se zaměřením na zkvalitňování či rozšiřování výuky žáků jak SŠ, tak i partnerských ZŠ. 3. Workshop spolupracujících škol ( ) Workshopu se zúčastnili zástupci VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SPŠ a OA Bruntál, SŠTaS Karviná, SPŠei Ostrava, Gymnázia a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm a SŠTZ Nový Jičín. Vzhledem k úzkému provázání některých aktivit projektu se základními školami se setkání zúčastnili taktéž zástupci ZŠ Tyršova, Hlučín a ZŠ Jarošova, Havířov. Náplní workshopu byla ukázková hodina fyziky v inovované učebně s využitím didaktických sad a hodina praxe s využitím systému RC Didaktic. Dále pokračovala vzájemná výměna zkušeností z průběžné realizace projektu NatTech MSK, představení příkladů dobré praxe zástupci zúčastněných škol. Přínosem byla taktéž účast pedagogů základních škol, kteří pozitivně hodnotili implementaci dobré praxe do života školy a zapojení žáků v projektu NatTech MSK s následným prokazatelným zvýšením jejich zájmu o technické vzdělávání. -31-

32 4. Workshop spolupracujících škol ( ) Workshopu se zúčastnili zástupci téměř všech středních škol zapojených v projektu NatTech MSK. Náplní workshopu bylo představení nejpřínosnějších realizovaných aktivit projektu, které by byly vhodné k realizaci při jeho případném dalším pokračování. A-N-1 Klíčová aktivita A-N-1 byla svým obsahem zaměřena na spolupráci s vysokými školami vedoucí ke zvýšení zájmů žáků čtvrtých ročníků SPŠei Ostrava o studium technických a přírodovědných oborů. Realizaci klíčové aktivity lze rozdělit na workshopy zaměřené na technická a přírodovědná témata, které vedli lektoři z vysokých škol a na vícedenní výjezdy přímo na vybrané vysoké školy. Workshopy byly koncipovány jako dvouhodinový blok v návaznosti na ŠVP oborů M/01 Informační technologie a M/01 Elektrotechnika. Ve školním roce 2013/2014 byly pro žáky naší SŠ realizovány tyto workshopy: Workshop č.1 - Téma: Solární energie; Workshop č.2 - Téma: Kam s přebytkem energie Workshop č.3 - Téma: Moderní zobrazovací prvky Workshop č.4 - Téma: Projektování elektrických zařízení Workshop č.5 - Téma: Ochrana před bleskem a přepětím Workshop č.6 - Téma: Energetické zdroje a jejich využití Workshop č.7 - Téma: Vodíkové technologií Workshop č.8 - Téma: Jaderná energetika Workshop č.9 - Téma: Bezpečnostní technika strojů Workshop č.10 - Téma: Smart technologie, elektromobily a elektromobilita Mimo uvedené workshopy byl uskutečněn třídenní motivační výjezd žáků 4. ročníků SPŠei na ČVUT Praha - Fakultu informačních technologií a Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a dvoudenní motivační výjezd žáků opět 4. ročníku SPŠei na VUT Brno. Realizace klíčové aktivity A-N-1 pokračovala ve školním roce 2014/2015 uskutečněním další desítky workshopů: Workshop č.1 - Téma: RC obvody a kmitočtové charakteristiky Workshop č.2 - Téma: Vestavěné řídící systémy Workshop č.3 - První pomoc a ochrana před úrazem el.proudem Workshop č.4 - Operační zesilovače Workshop č.5 - Alternativní způsoby výroby elektrické energie Workshop č.6 - Energetické využití odpadů Workshop č.7 - Mírové využití jaderné energie -32-

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 41 Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: Číslo smlouvy: PRACOVNÍ VERZE (VK IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! 1. Identifikační

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 8 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Obsah Obsah 1 1.

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 ÚVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 55 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Skupinová výuka nadaných Cílem je vytvoření méně početné skupiny, v níž by kooperovali

Více

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7.

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7. Unikátní kód žádosti: 3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Konečná hodnota. Cílová hodnota. Popis. hodnota

Konečná hodnota. Cílová hodnota. Popis. hodnota Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01064 Název projektu Vzděláváním k udržení pozice na trhu Název příjemce INSTALACE plus, spol. s r. o. IČ 46345060 Kontaktní a Ing. Dušan Žouželka e-mail, telefon

Více

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Olomouc, 27. 11. 2013 Dosavadní závěry pracovní skupiny a) podpora technického vzdělávání v OK - vznik VŠ technického oboru na školách v regionu je nereálný (velké finanční

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů NZZ2 Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ. 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace:

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Institut rozvoje evropských regionů o.p.s.

Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. Výroční zpráva rok 2013 OBSAH 1. Přehled činnosti za r. 2013: - 1.1 Projekt Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1598/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1598/10-T Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín-Šunychl 463 Adresa:

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Adresa: Hloubětínská 700, 198 00 Praha 9 Identifikátor školy: 600040356 Zřizovatel:

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-961/08-02. Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-961/08-02 Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha - západ Adresa: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-484/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-484/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 Sídlo: V

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno Zadávací dokumentace Název projektu: Nové poznání - nová budoucnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0022 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Vzdělávání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, 1.10.2015 STRATEGIE STRATEGIE

Více

Projektový záměr partnera projektu

Projektový záměr partnera projektu Projektový záměr partnera projektu Název projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Oficiální adresa Adresa pro doručení IČ:

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.) Systém autoevaluace školy vychází ze struktury a kritérií modelu CAF, je přizpůsobený místním konkrétním podmínkám a potřebám. Vedení 1.

Více

Koncepce rozvoje školy (2015-2017)

Koncepce rozvoje školy (2015-2017) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2015-2017) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2107 Název projektu: Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol - výzkum současného stavu Odpovědný řešitel: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ 11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ Vlasta Hrdličková Anotace Období mladšího školního věku je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0020 Název projektu: EVROPSKÝ SVÁŘEČ, ZÁRUKA KONKURENCESCHOPNOSTI Termíny realizace: 5. 11. 2010 31. 8. 2013 Částka dotace dle smlouvy o realizaci

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01468/09-U Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Adresa: Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/36326 Název projektu METAplán Komplexní program rozvoje organizace Příjemce META o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výsledky vzdělávání I. pololetí 2014/2015: 458 s vyznamenáním z celkového počtu 552 žáků, tj. 83%, z toho 297 se samými výbornými, tj. z celkového počtu 52,3

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO NA ZŠ OSTOPOVICE

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO NA ZŠ OSTOPOVICE ZKUŠENOSTI Z REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO NA ZŠ OSTOPOVICE 2011 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu reg. číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0096 Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře

Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře Září 2015 Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře Zpráva z pilotního ověření Společná řešení pro lepší učení CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019)

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Cíle: Naším hlavním zájmem je, aby se každý rok hlásilo do naší školy co nejvíce dětí z Dubče a Dubečku a aby tyto děti strávily v naší škole

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více