červenec 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma"

Transkript

1 FÉROVÝ OBCHOD nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí červenec 2015 Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma Slavíme Meznárodní družstevní den Restaurace ŠNYT v Nákupní galer Nová Louže Nový COOP-BOX v Lanškrouně Informace o hospodaření družstva za rok 2014

2 Reakce na členský dotazník Ještě jednou bych se chtěl vrátt k dotazníkovému průzkumu, který jsme realzoval na jaře letošního roku. Chtěl bych opravdu poděkovat všem 985 respondentům, kteří se ho zúčastnl. Je to obrovské číslo, které jasně říká, že vám není jedno, jak to v družstvu vypadá a kam chodíte nakupovat. Se souhrnným výsledky jsme vás seznáml v mnulém vydání Našeho KONZUMu. Nyní bych se chtěl ještě zastavt u ndvduálních písemných poznámek jednotlvých členů družstva. Ty postupně vyhodnocujeme s týmem provozních a obchodních spolupracovníků, a bude-l to možné, budeme na jednotlvé přpomínky reagovat. Absolutně nejčastější přpomínka byla kvalta a ceny ovoce a zelenny. A musím přznat, že to zaznělo tak slně, že jsme to vyhodnotl jako téma číslo jedna a slbuj, že ještě letos se s tím pokusíme něco udělat. Bude to velm těžké, protože tato kategore je pod extrémním konkurenčním tlakem a klíčové položky, jako jsou například banány, se velm často v zahrančních řetězcích prodávají hluboko pod nákupním cenam. Jak se říká, nakoupt za třcet a prodat za dvacet umí každý, ale na druhou stranu to nemůže být pro nás výmluva, že s tím nemůžeme nc dělat. Vždy můžeme něco vymyslet a musíme se pokust poprat s konkurencí. První ochutnávkou a potvrzením toho, že to myslíme vážně, jsou červencové členské kupony na slevu. Tentokrát jsme je všechny vytvořl z položek ovoce a zelenny. Věřím, že vám tímto krokem zlepšíme náladu. Mamutíkùv vodní park Přej vám pohodové léto a dobrou chuť třeba př konzumac nějakého ovocného č zelennového salátu. Mloslav ředtel družstva Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat,Hlavsa, jak se voda chová, jakou má sílu a kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno velké vodní høštì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrcký proud. 50 % slev a n a vš Provozní doba: Potùèky echn vs t u y typ pnéh y Kvìten - záøí: dennì Fgurka mamuta o kr perm Duben a øíjen: pouze víkendy a svátky anen omě t ky na 5 Korýtka Lstopad bøezen: areál je uzavøen vs t u pů Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jak sekolo voda chová, jakou má sílu Ztracené a kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno velké vodní høštì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe Elektrárna pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrcký proud. Mamutíkùv vodní park Mamutíkùv vodní park Potùèky Lesní zážtkový park na Dolní Moravě Provozní øád: 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního koutku s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park (dále jen Mamutíkùv park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je: Martn Komárek. 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které jsou uspoøádány tak že tvoøí jeden funkèní celek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, aby nezpùsobl sobì a an ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu. 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch odpovìdní zástupc. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a s platnou vstupenkou. 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších zvíøat po areálu. 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do vody lze pouze v Brouzdalšt. 13. Není dovoleno do vody proudící v areálu vhazovat jakékolv pøedmìty an vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohyb zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. 14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletlou osobou nebo škodu vznklou nedodržováním provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. 15. V areálu je nutné dodržovat èstotu a poøádek. Provozní øád: 16. Voda v areálu není ptná. 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního koutku s vodním prvky - Mamutíkùv park návštìvníka, (dále jen Mamutíkùv 17. Provozovatel má právovodní vylouèt è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je: Martn Komárek. è pokyny pracovníka provozovatele. Buchar Provozní doba: Závlaha Vraťte do dětství v nově otevřeném hřšt v lese! Kvìten - záøí:se dennì Fgurka mamuta Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jak se voda chová, jakou má sílu Archmedes a øíjen: unkátním pouze víkendy parku a svátky V novém zážtkovém uprostřed lesa s můa kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno velké vodní Korýtka høštì, kde mùžešduben sledovat øíèku, která teèe Lstopad bøezen: areál je uzavøen žete -užít jak kouzelné lesní domečky v korunách stromů, pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrcký proud. Brouzdalštì tak malé velké houpačky, lanové žebříky a mosty nebo Mamutíkùv vodní park Ztracené kolo závěsné chodníky. Čtyř pohádkové domečky umístěné Posezení na stromech, v různých výškách, nabídnou zábavu pro dět všech věkových kategorí. Do nejvyššího domečku Ve vodním parku můžeš vdět, co všechno se dá Stojany na kola se budou moc vydat pouze t nejodvážnější. Povede tam dělat s vodou. Poznat, jak se voda chová, jakou Kvìten - jakou záøí: má sílu dennì Fgurka Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jakmamuta se vodabuchar chová, totž nebo šplhací tunel a z vrcholu také obří má sílu a kde všude nám může pomáhat. Celý Duben a øíjen: pouzelanový víkendymost a svátky a kde všude mùže pomáhat. Celýsleareál je jedno velké vodní høštì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe Informaèní tabule areál jenám jedno velké vodní hřště, kde můžeš tobogán. Všechny domečky propojí zabudovaný telefon. Korýtka Závlaha Lstopad - bøezen: areál je uzavøen dovat říčku, která tečekola přes nebo jezy, roztáčí vodníelektrcký proud. Po zem a vzduchem povedou spojovací závěsné chodníky, pøes jezy, roztáèí vodní vyrábí kola nebo vyrábí elektrcký proud. pařezové cesty nebo systém létajících lján. Malí tarzan Ztracené kolo Archmedes a akrobaté s tak také přjdou na své. Provozní doba: Elektrárna Potùèky wwww.mamutkuvvodnpark.cz Potùèky Provozní doba: Elektrárna Brouzdalštì Fgurka mamuta Kvìten - záøí: Buchar Duben a øíjen: Závlaha- bøezen: Lstopad dennì Posezení pouze víkendy a svátky areál na je uzavøen Stojany kola Korýtka Ztracené kolo Brouzdalštì Posezení Závlaha Archmedes Brouzdalštì Posezení Archmedes Elektrárna Buchar 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které jsou uspoøádány tak, že tvoøí jeden funkèní celek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, aby nezpùsobl sobì a an ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu. 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch odpovìdní zástupc. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a s platnou vstupenkou. 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volnécykloturstcký pobíhání psù a dalších odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park zvíøat po areálu. byl poøízen za pøspìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republky z programu 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. rozvoj ÈR. Mnsterstva pro místní 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do vody lze pouze v Brouzdalšt. Provozní øád: 13. Neníkoutku dovoleno do vody proudící v areálu vodní vhazovat an vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohyb 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního s vodním prvky - Mamutíkùv parkjakékolv (dále jenpøedmìty Mamutíkùv zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je: Martn Komárek. 14.Øíèka, Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parkujsou nezletlou osobou nebo škodu vznklou nedodržováním 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které uspoøádány tak, provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. že tvoøí jeden funkèní celek. 15.aby V areálu je nutné dodržovat èstotu návštìvníkùm a poøádek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, nezpùsobl sobì a an ostatním újmu na zdraví. 16. Voda v areálu není ptná. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu. Provozovatel má právo vylouèt návštìvníka, è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch 17. odpovìdní zástupc. è pokyny provozovatele. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a pracovníka s platnou vstupenkou. 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších zvíøat po areálu. 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do Cykloturstcký odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park vody lze pouze v Brouzdalšt. Provozní øád: poøízen za pøspìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republky z programu 13. Není dovoleno do- vody proudící v areálu jakékolv pøedmìty anbyl vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohyb 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního koutku s vodním prvky Mamutíkùv vodní park vhazovat (dále jen Mamutíkùv Mnsterstva pro místní rozvoj ÈR. zvíøat ve Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je:vodì. Martn Komárek. 14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletlou 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které jsou uspoøádány tak, osobou nebo škodu vznklou nedodržováním provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. že tvoøí jeden funkèní celek. 15. V areálu dodržovat èstotu a poøádek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, aby nezpùsobl sobìjea nutné an ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu.16. Voda v areálu není ptná. Provozovatel má právo vylouèt návštìvníka, è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch odpovìdní17. zástupc. pokynyvstupenkou. pracovníka provozovatele. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a sèplatnou 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších zvíøat po areálu. 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do Cykloturstcký odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park vody lze pouze v Brouzdalšt. byl poøízen za pøspìní prostøedkù 13. Není dovoleno do vody proudící v areálu vhazovat jakékolv pøedmìty an vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohybstátního rozpoètu Èeské republky z programu Mnsterstva pro místní rozvoj ÈR. zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. 14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletlou osobou nebo škodu vznklou nedodržováním provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. 15. V areálu je nutné dodržovat èstotu a poøádek. 16. Voda v areálu není ptná. 17. Provozovatel má právo vylouèt návštìvníka, è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy è pokyny pracovníka provozovatele. Informaèní tabule www. dolnmorava.cz Stojany na kola Informaèní tabule Stojany na kola Horské terénní káry Informaèní tabule Cykloturstcký odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park byl poøízen za pøspìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republky z programu Mnsterstva pro místní rozvoj ÈR. Jízda na kladce Letní tubng Bumperboats Kolotoč Trampolína Akce pro členy KONZUMu 2 30 % SLEVA n a vš spor echny t a k t ov n í v arevty álu

3 Je důležté podporovat kvaltní potravny z našeho regonu. UZENINY ZELENINA PECIVO MLEKO Ldé musí pochopt, že se o své tělo musí starat. Stejně tak, jako se starají o své auto nebo o zvířata," říká Jan Šlesngr Prostřednctvím projektu Jsme tu doma vám představujeme frmu Masoeko z Letohradu zabývající se zpracováním masa, řeznctvím a uzenářstvím. Masoeko je společnost rodnného charakteru, jejíž hstore se datuje už od roku Portfolo frmy zahrnuje masné a uzenářské výrobky, hovězí, vepřové, kuřecí, krůtí maso, kachny, specalty z masa, vařenou výrobu, porcování a balení nebo maso na objednávku. Zaručuje jednečný a ndvduální přístup k zákazníkov a to jak ve vlastních prodejnách masa a uzenn v Letohradě nebo v prodejně pojízdné. Produkty frmy Masoeko pochází z horských a podhorských pastvn Orlckých hor a jejch regonální výrobky byly certfkovány pod značkou Orgnální produkt ORLICKÉ HORY. O čnnost frmy jsme s povídal s jejím zakladatelem Janem Šlesngrem. Pane Šlesngře, tradc Vaší frmy zachovává způsob jejího řízení. Jedná se o rodnnou frmu. Kdo všechno se na jejím vedení podílí? Mám tř syny a každý z nch má něco na starost. Nejstarší syn Jan se stará o autodopravu, údržbu a expedc. Davd se zabývá nákupem zboží, dobytka a výrobou a Martn dohlíží na porážku a bourárnu. Jatka jsem začal stavět v roce 1989 a postupně se nám to rozběhlo v rodnnou frmu, kterou jsem budoval v podstatě právě pro své syny. Dodávky masa a uzenn zajšťujete v sít obchodů, frem, restaurací jných podnků a nsttucí po celém regonu? Zaměřujete se na zahranční trh? Zaměřujeme se hlavně na český trh. Dodáváme pouze jednomu odběratel, který vozí po Evropě svoje výrobky, kde používá naš uzennu. Takže tam jsme musel pochoptelně respektovat jejch požadavky, ale naložt auto a jet s tím někde přes hrance, to ne. Nemáme takové ambce. Je možné vyčíslt jaké množství masných výrobků za rok vyprodukujete? Ano, dělá to 600 tun za rok. Čerstvé masné výrobky s také zákazník může objednat v e-shopu z pohodlí svého domova a poté s je dle harmonogramu vyzvednout v pojízdné prodejně. Jak se ujal nternetový prodej masa a uzenn? E-shop jsme spustl v rámc našch nternetových stránek právě pro naš pojízdnou prodejnu. Úspěch to má obrovský. Zákazníc s už neobjednávají přes telefon. Objednávka probíhá přes nternetový formulář. Nákup je pak k vyzvednutí v pojízdné prodejně nebo v kamenné prodejně v Letohradě, kde jsou dvě. Takto zákazníky zásobujete v rámc regonu nebo jnde? Slavnostní předávání certfkátu Klasa v palác Žofín v prosnc roku 2014 z rukou mnstra zemědělství Marana Jurečky a ředtele Státního zemědělského ntervenčního fondu Martna Šebestyána. Ocenění Masoeko získalo za výrobek klobása s pepřem, která je také zařazena do sortmentu KONZUMu. Pojízdná prodejna nám jezdí v Hradc Králové a okolí. V Čechách je to trošku náročnější způsob prodeje než v zahrančí, kde na to mají podmínky a pojízdné prodejny tam fungují všude. Parkovště jsou tomuto prodej přzpůsobená, auto přjede a může se napojt. V Hradc Králové jsme takto začal prodávat maso už před 16 lety a postupně jsme s tam vytvářel vědomí o tom, že tam jsme. Dlouhodobě nabízíte kompletní služby př zpracování masa od porážky po výrobu masných specalt s garancí kvalty prověřené v řadě národních meznárodních soutěží. Můžete jmenovat své úspěchy? Právě přpravujeme řadu Gurmán, což jsou tzv. bezéčkové výrobky. To už jsou v podstatě čtyř výrobky, které nemají žádné éčko. Jedná se o čsté výrobky, které jsou garantovány dodavatelem koření. Momentálně je přpravujeme na další přhlášku do soutěže Klasa. Účastníme se také MLSu Pardubckého kraje. Soutěžíme, protože víme, že je to potřeba a také proto, že jsme chtěl vyzkoušet co to obnáší a o čem to je, ale není to pro nás stěžejní. Co nového Váš sortment nabízí? Reagujete na poptávku a zařazujete novnky? Novnky zařazujeme, právě teď jsou to ty bezéčkové výrobky. Myslíme s, že to je do budoucna určtě důležtá věc. Jsou totž výrobky, které svítí a září, jak já říkám, téměř blkají a mrkají. Zákazník je chytí očma a jde. Nepřemýšlí ale o tom, jestl ta růžovost a barevnost takového výrobku jde přrozeně z masa. Lze vyrobt špekáčky, párky apod. z obyčejné sol, nemusí to být ta dustanová, která zajšťuje růžovost a barvu výrobku. Z kuchyňské sol je výrobek chuťově stejně dobrý, ale je šedvý. Pokud maso tepelně opracujeme, tak je přrozeně šedvé. Díky dustanové sol a dalším různým barvením, přísadám, stablzátorům a ostatní chem se ale změní jeho vzhled. Zákazník kupuje očma a pokud se budeme chtít odlšt od ostatních, tak můžeme výrobky začít barvt třeba na modro. To berme jako příklad jak se dnes zákazník chová. Z pohledu řezníkových očí je jasné, že není možné takovou barvu zajstt. Lze tedy předpokládat, že je produkt něčím přbarvený. My chceme jít přrozenou cestou, proto nemáme tak růžové výrobky. Není problém koupt barvu a nasypat j tam, ale to všechno je cheme. Není problém udělat chemcký špekáček, který vydrží měsíc a bude vypadat pořád 3

4 krásně, napnutě apod. Problém je vyrobt takovou uzennu, abych sám sebe neotrávl a přtom ustál konkurenc. Stále totž bojujeme s tím, že nám zákazníc vytýkají, že konkurence má výrobky vzhledově hezčí, ale nkdo už neřeší, co se za tím skrývá. Ldé musí pochopt, že se o své tělo musí starat. Stejně tak, jako se starají o své auto nebo o zvířata. Který Váš výrobek byste doporučl zákazníkov? Já bych doporučl něco, co bylo obvyklé dříve. Rodna měla oblíbeného řezníka, kde s všechno ochutnala, zjstla, zda jm vyhovuje a k němu chodl nakupovat. On by byl blázen, kdyby s dovoll ty zákazníky nějak nebo nečím podrazt. Uvedu příklad na špekáčku. Vzpomeňte s, za mlada, když jste chtěl opékat. Co ty špekáčky nad ohněm dělaly? Oheň začal hořet víc a víc nebo syčel a chcípal? Začal hořet víc a špekáčky jste musel zvedat výš. Pokud koupíte špekáček, který se pěkně rozevře, kape z něj štáva, která podporuje oheň, čl z něj kape mastné, nebude se vám nějak pált, tak to je správný špekáček. Pokud ten oheň začne chcípat, to znamená, že je plný vody. Máme přes 70 výrobků a pokud budu jmenovat jeden, tak bych poškodl ty ostatní, které jsou stejně dobré a ve výsledku každému chutná něco jného. Co nového se ve Vaší společnost chystá? Plánujete nějaké změny? Plánujeme, vývoj jde dál a my musíme reagovat na to, co se děje kolem. Co jsme a co nejsme schopní. Pořád se snažíme na prodejnách vysvětlt, že je lepší s objednat méně, bez zabalení a třeba každý den, než s objednat jednou nebo dvakrát týdně se zabalením a mít to v lednc. Proto jsme se snažl organzovat školení a exkurze pro zaměstnance KONZUMu. V podobné osvětě bychom rád pokračoval. Podívejte se na vdeo: Meznárodní den družstevnctví - 4. července 2015 Vždy první sobotu v červenc s přpomínáme Meznárodní den družstev vyhlášený OSN. Záměrem je seznámt veřejnost s prncpy družstevní demokrace, prezentovat družstva jako taková, jejch ekonomckou efektvtu a v neposlední řadě poukázat na hodnoty, které ctí naše družstvo. Mez tyto hodnoty patří regonalta, etka, společenská odpovědnost, ekologe, zdraví a výhody členům. Každoročně tento den provází dané téma. Motto letošního roku zní "Equalty" tedy "Rovnost", která je podle nedávné stude Credt Susse na ústupu. Globální rozdíly a nerovnost jsou způsobeny různým faktory. Ovlvňují to ale etncké, regonální nebo lokální faktory. Je to také pohlaví nebo věk. Rovnost mužů a žen a jejch hlasovací práva jsou základním právem družstev od svého vznku v první polovně 19. století. Tato herarche podporuje kulturu týmové práce, kde talent znamená více, než konkurenceschopnost. Nerovnost ovlňuje naše vnímání spravedlnost a hodnoty sebe sama. Všechny ldské bytost mají právo na stejnou úctu a respekt. Má ale vážné negatvní socálně-ekonomcké a bezpečnostní důsledky. Například v ekonomce, kdy zpomaluje růst HDP. To brání akumulac ldského kaptálu, neprospívá výsledkům vzdělávání a dlohodobým ekonomckým vyhlídkám pro ld ve spodní část žebříčku příjmů. Má také důsledky v rámc naší bezpečnost. Socální dopady nerovnost zahrnují nezaměstnanost, náslí, zločn, ponížení, socální vyloučení apod. Negatvně působí na možnost demokrace a to podporuje korupc a občanský konflkt. I v rámc demokrace, kdy zhoršuje problém postavení vlády k odpovědnost. Tam, kde jsou jž křehké socální nsttuce nerovnost odrazuje občanský a společenský žvot, který je základem efektvního kolektvního rozhodování nezbytného pro fungování zdravé společnost. Jak družstva pomáhají Všchn majtelé/členové - rozšířením vlastnctví. Družstva jsou osvědčenou slou ekonomckého a socálního začleňování. Pokud družstevní model nadále poroste, nerovnost se sníží. Otevřená všem - bez rozdílu na pohlaví č věk. Síla rozhodnutí není závslá na bohatství - bez ohledu na kaptál má každý jeden hlas a tudíž mají všchn stejnou rozhodovací pravomoc. Rovnost znamená také rovný přístup ke zboží - OSN uznala jako strateg na národní úrovn, že zajstt unverzální přístup ke kvaltnímu, základnímu zboží a službám, je samotný účel družstva. Družstevnctví vznklo jako účnný nástroj k řešení hromadících se hospodářských a socálních problémů, které s sebou koncem první polovny 19. století přnesla průmyslová revoluce a s ní nástup kaptalstckého tržního hospodářství. Během hospodářské krze prokázala družstva svoj stabltu. Odolnost družstev je rovněž důležtá v době ekologckých problémů a globálních výzev. Představují klíčovou součást ekonomky 21. století a soustřeďují se na uspokojování potřeb svých členů spíše, než na fnanční návratnost. Je to jednečná kombnace globálního dosahu a obchodního chování. Hrají důležtou úlohu př snžování chudoby. Družstva také pomáhají snžovat nerovnost tím, že nabízí důstojný a udržtelný způsob žvobytí. 4

5 Restaurac bych charakterzoval jako příjemnou českou hospodu s dobrým jídlem a především nadstandardně ošetřeným pvem," říká Pavel Toman Pvovary Lobkowcz, a. s. otevřely jž tř provozovny konceptu ŠNYT v České republce. Tou první byla od dubna letošního roku restaurace v Ústí nad Orlcí v Nákupní galer Nová Louže. Následoval ŠNYT v Praze a Prostějově. Ústecká restaurace nabízí klmatzovaný prostor o kapactě 150 míst a její součástí je salonek pro pořádání soukromých fremních akcí. Hosté s mohou užít vedle zajímavého nteréru a kvaltního servsu také možnost rozšířt s své pvní obzory a ochutnat celou řadu pvních stylů z produkce skupny Pvovary Lobkowcz. V moderně vybavené kuchyn pro vás také denně přpravují čerstvá jídla z potravn nakupovaných od regonálních dodavatelů. Rozhovor nám poskytl provozovatel restaurace pan Pavel Toman. Pane Tomane, Pvovary Lobkowcz, a. s. představly nový koncept desgnových restaurací pod názvem ŠNYT. Vy jste provozovatelem jedné z nch. Co je vlastně hlavní náplní tohoto konceptu? A jak byste restaurac charakterzoval? Náplní konceptu ŠNYT je představt veřejnost co nejšrší portfolo produktů pvovarů Lobkowcz v té nejlepší možné kvaltě. Restaurac bych charakterzoval jako příjemnou českou hospodu s dobrým jídlem a především nadstandardně ošetřeným pvem. Pvo zde čepované snese ta nejpřísnější měřítka ve všech směrech. Od skladování až po čepování. Na takovéto úrovn je jen pár pvnc a restaurací v republce. Jáké druhy pv mají možnost Vaš návštěvníc ochutnat? Které byste doporučl? Momentálně u nás návštěvníc mohou ochutnat až ze sedm druhů čepovaných pv. Výběrem jsem se snažl uspokojt co největší počet mlovníků pva. Pro tzv. desítkáře jsem zvoll výčepní pvo sklepní nefltrované z Černé Hory. Pro ty, co volí střed a mají rád ležáky s nžším obsahem alkoholu, jsem vybral 11-t stupňové 3x chmelené pvo Matouš z pvovaru Černá Hora. Největší zastoupení mají u mě pva 12-t stupňová. První je vlajková loď pvovarů s názvem Lobkowcz premum (pvovar Protvín), druhé Klášter premum (pvovar Klášter) a třetí je černý ležák Merln (pvovar Protvín). Zbylé dva druhy jsou Démon z pvovaru Vysoký Chlumec a Kvasar z pvovaru Černá Hora. Tato pva spadají do kategore 13-t stupňových. Pva Démon a Kvasar mě osobně velce nadchla, ochutnávám hodně a často (směje se) a doporučuj všem, aby vyzkoušel. Máte nějaké pvní specály, které najdeme jen ve Vaší restaurac? Pvní specály máme dva. Prvním je 13-t stupňový polotmavý specál Démon s obsahem alkoholu 5,2% obj. Druhým je Kvasar. To je světlé specální pvo ochucené s přídavkem medu a s obsahem alkoholu 5,7%obj. Obměňujete tento sortment nebo s zakládáte na ověřených druzích a neexpermentujete? Tento sortment obměňuj v rámc akce cesta pvních znalců", která spočívá v zahrnutí jednoho pvního specálu do nabídky po dobu dvou týdnů. Po dvou týdnech se vymění za jný. S touto akcí se může zákazník seznámt přímo v restaurac formou reklamních stojánků nebo na facebooku č na a webových stránkách Předpokládám, že Vaše kuchyně je sestavená tak, aby se snoubla chuť jídel a pv. Jaká jídla podáváte? Jídla podáváme převážně česká v počtu cca deset hlavních jídel. Držíme se trendu mít v jídelním lístku menší počet jídel se zárukou čerstvost surovn. Na druhou stranu se budeme tento jídelní lístek snažt častěj měnt. Pro ty, co stálý lístek neosloví, přpravujeme každý víkend akce se specální nabídkou. Mmo to vaříme každý den včetně víkendu přes obědy hotová jídla. Spolupracujete s regonálním dodavatel? Nakupujete od nch potravny? Ano, s regonálním dodavatel často a rád spolupracuj a nakupuj od nch potravny. Restaurace ŠNYT už plně funguje a hostí řadu návštěvníků. Jaké jsou jejch ohlasy? Zachovávají Vám přízeň? Ohlasy jsou v drtvé většně poztvní. Občas se setkávám s názorem, že pvo ve ŠNY- Tu je o něco dražší než jnde, ale s tím moc nesouhlasím. Naopak s myslím, že pvo v takovéto kvaltě a podávané v takovém prostředí naprosto odpovídá ceně. V mém přesvědčení mě utvrzují zákazníc, kteří se sem neustále v hojném množství vrací. Pořádáte doprovodné akce? Doprovodné akce pořádám, ale zatím jen v omezené míře. Měl jsem doteď spoustu práce s uvedením podnku do provozu, ale přesto jch pár proběhlo. Například ve spoluprác s KONZUMem jsme přpravl u nás na terase opékání špekáčků na čarodějnce. Dále byla možnost s u nás poslechnout Irskou žvou muzku. Čím můžete nalákat své zákazníky v průběhu léta? Chystáte pro ně něco? V průběhu léta chystám pravdelné grlování na venkovní terase a mnmálně tř až čtyř žvá vystoupení. Dále mám v plánu uskutečnt menší pvní slavnost, kde budou mít hosté možnost ochutnat až z dvacet druhů pv. Jste srdečně zván. 5

6 Zprávčky z KONZUMu KONZUM podpořl festval Jeden svět, který zaznamenal úspěch v roce 2015 KONZUM se jako jž každoročně zapojl do podpory festvalu dokumentárních flmů o ldských právech, který se konal v Ústí nad Orlcí. Sedmý ročník festvalu Jeden svět navázal na úspěch z předchozích let a opět přlákal velké množství dváků. Návštěvnost festvalu byla návštěvníků školních projekcí a dváků projekcí pro veřejnost, celkem tedy dváků. Byl tak opět překonán loňský rekordní ročník a Jeden svět v Ústí nad Orlcí byl, co se týká návštěvnost, třetím největším festvalem ze všech 33 pořadatelských měst. V návštěvnost ho porazla pouze Praha a Brno. Také díky našemu družstvu se podařlo vybrat částku Kč. Tento výtěžek ze vstupného byl věnován panu Martnu Moravcov z Ústí nad Orlcí, který se vyrovnává s vážným zdravotním komplkacem po neúrazovém krvácení do mozku. Martn použje fnanční dar na kvaltní lázeňskou péč a na pomůcky, které pomohou ke zvýšení kvalty jeho žvota. Věříme, že se festvalu bude dařt v následujícím roce a přnese nám opět spoustu kvaltní kultury. Den dětí jsme oslavl v Nákupní galer Nová Louže U příležtost meznárodního dne dětí jsme uspořádal dne zábavný program s hudební produkcí pro všechny malé návštěvníky Nové Louže v Ústí nad Orlcí. Pro dět vystouplo duo veselých klaunů, kteří je bavl v průběhu celého odpoledne. Mohly s nm tancovat, soutěžt, žonglovat nebo třeba kouzlt. Mateřské centrum Medvídek přpravlo dětem zábavu, př které s vyzkoušely nejrůznější dscplíny a soutěže na 5 stanovštích po celé galer. Úspěch mělo malování na tělo a na oblčej nebo sladké odměny. Akce se zúčastnlo kolem 200 dětí. Myslíme na pejsky bez majtele Míče, které jž není možné využít k našm sponzorským účelům jsme se rozhodl věnovat psím útulkům. Navštívl jsme psí útulek v Žamberku a v Ústí nad Orlcí, kde náš dar s nadšením přjal. Doufáme, že jsme pejskům udělal radost a provozovatelům útulků mnmálně ulehčl úsílí spojené s každodenním obstaráváním věcí nezbytných k fungování útulku potěšení pejsků v jejch leckdy nelehké žvotní stuac. Nový COOP-BOX v Lanškrouně - prodej potravn přes nternet se daří Koncept onlne nakupování potravn s našel svoje zákazníky, což dokazuje počet objednávek na COOP-BOXu v Ústí nad Orlcí, který přjal od prosnce 2014 více než objednávek. Také proto jsme vybudoval další výdejní místo v Lanškrouně. Jeho provoz byl spuštěn a je součástí stávající zrekonstruované prodejny KONZUM Market na sídlšt U Papíren. Výdejní doba COOP-BOXu v Lanškrouně je 15:30-20:30 od pondělí do pátku. Nákup přes nternet je možné kombnovat s nákupem čerstvého zboží jako uzenny a ovoce a zelenny přímo na prodejně. Nabídka kuponových položek je ještě výhodnější než v prodejnách COOP Dskont. Postupně také na COOP-BOXu rozšřujeme sortment - pečvo, výběrové lhovny, vína, bezlepkové potravny apod. Lanškrounský box je druhým v pořadí a v brzké době bychom rád spustl další výdejní místo. Pokud budete mít nějaké dotazy, podněty nebo přpomínky napšte nám na 6

7 Informace o hospodaření družstva za rok 2014 Vážení členové družstva, jak se jž v tomto ročním období stalo tradcí, chtěl bychom vás nformovat o výsledcích hospodaření KONZUMu za uplynulý rok. Jejch defntvní schválení bylo na programu shromáždění delegátů našeho družstva dne Kompletní výroční zprávu najdete na webových stránkách družstva v sekc pro členy. Zde bychom vás rád, alespoň stručně, seznáml s hlavním výkonovým a ekonomckým parametry KONZU- Mu za rok Rok 2014 byl další v řadě úspěšných roků v porevoluční hstor KONZUMu. Náš maloobchodní obrat vzrostl o 1,1 %. Mez všem 44 družstvy v České republce jsme se umístl na 4. místě. Dle velkoobchodního obratu jsme se z 24 provozovaných skladů umístl na 3. místě. Rovněž v oblast členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro družstvo velce úspěšné. Členská základna nám vzrostla o 8,3 %. Díky atraktvním členským slevám rostou nákupy členů v prodejnách družstva. Za rok 2014 čnly 225 ml. Kč, což je 17 % celkového obratu. Průměrná sleva z nákupů čnla 2,53 %, což představuje Kč na každého člena. Družstvo k provozovalo celkem 110 provozoven ve 4 okresech (Ústí nad Orlcí, Svtavy, Rychnov nad Kněžnou a Náchod). Z toho 36 malých supermarketů KON- ZUM Market, 55 menších prodejen KONZUM, 8 provozoven COOP Dskont, 6 menších zahradních center a 1 větší hobby centrum Legenda Fortel, 3 čerpací stance PHM a 1 nternetové výdejní místo COOP-BOX. V roce 2014 jsme otevřel novou čerpací stanc v Letohradě, Fortel v Brandýse nad Orlcí a jž zmíněný COOP-BOX v Ústí nad Orlcí. Ve spoluprác s Českou poštou jsme poskytoval poštovní služby jž na 10 prodejnách. Celkový hospodářský výsledek po zdanění vzrostl o 3,292 ml. Kč prot roku Navíc nízká zadluženost společně s velm dobrou fnanční stabltou umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho čnnost. Družstvo má vytvořeny dostatečné dsponblní zdroje pro fnancování svých provozních nvestčních potřeb. Výchozí hospodářskou a fnanční stuac družstva pro rok 2015 pro další období lze hodnott jako velm dobrou. Jednotka Skutečnost k Rozdíl Index v % Počet členů družstva osoby ,3 Maloobchodní obrat ts. Kč ,1 Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) ts. Kč ,7 Obchodní marže ts. Kč ,1 Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby ,2 Měsíční produktvta práce prodejen ts. Kč ,2 Úvěry a půjčky nvestční ts. Kč Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) ts. Kč ,2 Hospodářský výsledek po zdanění ts. Kč ,2 TURNAJ PETANQUE Pozvánka pro členy družstva regstrované ve Výboru členů v Ústí nad Orlcí na 4. ročník turnaje v petangu smíšených dvojc. Turnaj se bude konat v sobotu v areálu ALI restaurantu v Hnátnc od 15:00. V případě zájmu závazné přhlášky přjímá do Vlastml Jrout na tel nebo na e-malu Za výbor členů: Jrout Vlastml - předseda vstupenka zdarma nebo zdarma do zámku do přírodovědného muzea vstupenka zdarma Ke každé zakoupené vstupence také 10 % sleva v Tonově zámecké kavárně. NOVÝ ZÁMEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ 7

8 Pro volný čas FÉROVÝ OBCHOD Jak na to? Cílem hry SUDOKU je doplnt chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnt další čísla tak, aby platlo, že v každé řadě, v každém sloupc a v každém z devít čtverců byla použta vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležté. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupc, řadě nebo v malém čtverc. SUDOKU Výherc z mnulého vydání: Josef Hýbl - Džbánov Ladslav Ulrch - Letohrad Iva Svatošová - Slatna Správné řešení (vystřhněte, naskenujte, okopírujte,...) zašlete do na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketngu, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlcí nebo na e-mal: Tř vylosovaní lušttelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč. Správné řešení z mnulého čísla Správné řešení zašlete do na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketngu, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlcí nebo na e-mal: Tř vylosovaní lušttelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč. Výherc křížovky z mnulého vydání: Mare Janáčková - Brandýs nad Orlcí, Ludmla Nováková - Rvště, Jří Petráček - Hnátnce Blahopřejeme! Správné znění tajenky: Férový obchod nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí Vydává: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlcí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlcí, tel.: , e-mal: redakční rada občasníku : Mgr. Jtka Šejnohová, Bc. Radek Mačát, Ing. Mloslav Hlavsa a Bc. Romana Blaselová. 24

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí červenec 2014

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí červenec 2014 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí červenec 2014 Oslavte s námi Mezinárodní den družstevnictví Zákazníci KONZUMu podporují Orlickoústeckou nemocnici Zahájena rekonstrukce

Více

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí září 2013

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí září 2013 FÉROVÝ OBCHOD informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu září 2013 Mgr. Martina Luxová o letošní Farmářské nabídce Aktuálně z grantového programu Společně za úsměv MARTA s. r. o. Dobruška

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE

Pochutnej si. se STOBem. Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO JÍDLO NÍZKOENERGETICKÉ? ODHAD VÁHY LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ A ENERGIE Pochutnej s se STOBem Elektroncký časops o rozumném hubnutí, dobrém jídle, ptí, vaření a stolování LABUŽNÍKEM I PŘI HUBNUTÍ ODHAD VÁHY A ENERGIE Hubnutí na dálku? JAK UDĚLAT Z JÍDLA VYSOCE KALORICKÉHO

Více

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013 Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Kvalita potravin V poslední době je potravinám všeobecně, ale zvláště jejich kvalitě věnována značná

Více

České právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je pro firmy zdrávo. S Bořivojem Líbalem z PwC Legal, o právním prostředí v Česku

České právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je pro firmy zdrávo. S Bořivojem Líbalem z PwC Legal, o právním prostředí v Česku ročník V., České právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je pro firmy zdrávo. S Bořivojem Líbalem z PwC Legal, o právním prostředí v Česku S nákupy potravin on-line má zkušenost každý pátý Čech

Více

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Zpravodaj Města Litomyšle 1 4. ledna 2008 Ročník XVIII. Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Bezmála dvaaosmdesátiletý sochař Olbram Zoubek žije střídavě v Litomyšli a v Praze, kde pracuje ve svém ateliéru.

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Leden 2013 / 1 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jitka Veselá Zdeněk Juračka Václav

Více

Značky kvality, emoce a zákazník. Unie v agrárním vývozu předstihla. E-commerce: nadále dvouciferný růst. Dlouhodobě jsou nejprodávanější čaje

Značky kvality, emoce a zákazník. Unie v agrárním vývozu předstihla. E-commerce: nadále dvouciferný růst. Dlouhodobě jsou nejprodávanější čaje ročník IV., www.retailinfo.cz Značky kvality, emoce a zákazník str. 14 Unie v agrárním vývozu předstihla USA str. 18 E-commerce: nadále dvouciferný růst str. 22 Dlouhodobě jsou nejprodávanější čaje ovocné

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Rebecca Merrill: Odpočívejte, jak je to jen možné!

Rebecca Merrill: Odpočívejte, jak je to jen možné! Za výhody nám dejte vaše údaje str. 32 Kvalitní prodavačka je poklad str. 34 Vietnamec není jen trhovec str. 38 ZAKLADATEL 2011, číslo 161, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA Koučink str. 18 ROZHOVOR Každý průměrně

Více

3/2013. COOP Sympatika. soutěží. Slavnostní tečka. vybíráme

3/2013. COOP Sympatika. soutěží. Slavnostní tečka. vybíráme NOVINY ZÁKAZNÍKŮ ŘETĚZCOVÝCH PRODEJEN 3/2013 vybíráme z obsahu: COOP Hořovice... strana 3 Haló, tady COOP Mobil... strana 4 Ráj pro mlsné jazýčky... strana 8 COOP diskont... strana 14 15 COOP Sympatika

Více

PODNIKAVÁ PĚTKA OLGA MENZELOVÁ ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST. restaurace. Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje. prosinec 2013

PODNIKAVÁ PĚTKA OLGA MENZELOVÁ ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST. restaurace. Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje. prosinec 2013 PODNIKAVÁ PĚTKA Elektronický zpravodaj Informačního centra Praha 5, o.p.s prosinec 2013 restaurace ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST OLGA MENZELOVÁ Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje ÚVODNÍK Vážení čtenáři

Více

Značky kvality fungují, pokud jim zákazník věří str. 14. Zákazník si bude stále více vědom svého významu. Elektro na chytré vlně

Značky kvality fungují, pokud jim zákazník věří str. 14. Zákazník si bude stále více vědom svého významu. Elektro na chytré vlně ročník III., www.retailinfo.cz Značky kvality fungují, pokud jim zákazník věří str. 14 Zákazník si bude stále více vědom svého významu str. 18 Elektro na chytré vlně str. 20 Franchising vzdoruje krizi

Více

Tradiční obchod se organizuje. Click & Collect další možnost, jak získat. Více zboží než před 10 lety si mohou dopřát hlavně Němci

Tradiční obchod se organizuje. Click & Collect další možnost, jak získat. Více zboží než před 10 lety si mohou dopřát hlavně Němci ročník IV., www.retailinfo.cz Tradiční obchod se organizuje str. 14 Click & Collect další možnost, jak získat zákazníka str. 16 Více zboží než před 10 lety si mohou dopřát hlavně Němci str. 20 Světový

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

Čerstvost je pracná, ale na zákazníka platí

Čerstvost je pracná, ale na zákazníka platí ročník IV., www.retailinfo.cz Čerstvost je pracná, ale na zákazníka platí str. 14 Marta Nováková novou prezidentkou SOCR ČR str. 17 Za půl roku značení potravin nově str. 18 Ukrajina: krize těžce postihne

Více

Třetina jídla se každý rok

Třetina jídla se každý rok ročník IV., www.retailinfo.cz Třetina jídla se každý rok vyhodí str. 16 Kolik jste schopni oslovit zákazníků? str. 24 Jak se dařilo světovým výrobcům spotřebního zboží? str. 26 Konzervy: zákazníci očekávají

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Vím, kdo jsem. Proto ji piju.

Vím, kdo jsem. Proto ji piju. Nechtěli jsme přijít o své židle str. 16 Vyhlašuji válku slevám! str. 18 Outsourcing str. 22-29 ZAKLADATEL 2010, číslo 11, ročník XVIII Vím, kdo jsem. Proto ji piju. MLÉKÁRNA OPOČNO 1936 Sladké a Dobré

Více

03 Říjen 2010 Česky www.bbcentrum.cz BUDOVA FILADELFIE. obchodní pasáž otevřena

03 Říjen 2010 Česky www.bbcentrum.cz BUDOVA FILADELFIE. obchodní pasáž otevřena 03 Říjen 2010 Česky www.bbcentrum.cz BUDOVA FILADELFIE obchodní pasáž otevřena obsah Rezidenční park Baarova Privátní bytový areál vznikne na Praze 4 STAVBA ZAHÁJENA Uzavřený komplex domů Rezidenční park

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné

Turistické noviny. Úvodní slovo. Kam v létě v České Lípě? Zdarma. www.ceskolipsko.info. krajina mnoha tváří. Neprodejné krajna mnoha tváří Novoborsko Podralsko Kokořínsko Podještědí Máchův kraj Hrádecko-Chrastavsko Peklo www.ceskolpsko.nfo Turstcké novny Zdarma Neprodejné s.5 s. 8 s. 15 s. 16 Úvodní slovo Vážení čtenář

Více