červenec 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma"

Transkript

1 FÉROVÝ OBCHOD nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí červenec 2015 Masoeko Letohrad - partner projektu Jsme tu doma Slavíme Meznárodní družstevní den Restaurace ŠNYT v Nákupní galer Nová Louže Nový COOP-BOX v Lanškrouně Informace o hospodaření družstva za rok 2014

2 Reakce na členský dotazník Ještě jednou bych se chtěl vrátt k dotazníkovému průzkumu, který jsme realzoval na jaře letošního roku. Chtěl bych opravdu poděkovat všem 985 respondentům, kteří se ho zúčastnl. Je to obrovské číslo, které jasně říká, že vám není jedno, jak to v družstvu vypadá a kam chodíte nakupovat. Se souhrnným výsledky jsme vás seznáml v mnulém vydání Našeho KONZUMu. Nyní bych se chtěl ještě zastavt u ndvduálních písemných poznámek jednotlvých členů družstva. Ty postupně vyhodnocujeme s týmem provozních a obchodních spolupracovníků, a bude-l to možné, budeme na jednotlvé přpomínky reagovat. Absolutně nejčastější přpomínka byla kvalta a ceny ovoce a zelenny. A musím přznat, že to zaznělo tak slně, že jsme to vyhodnotl jako téma číslo jedna a slbuj, že ještě letos se s tím pokusíme něco udělat. Bude to velm těžké, protože tato kategore je pod extrémním konkurenčním tlakem a klíčové položky, jako jsou například banány, se velm často v zahrančních řetězcích prodávají hluboko pod nákupním cenam. Jak se říká, nakoupt za třcet a prodat za dvacet umí každý, ale na druhou stranu to nemůže být pro nás výmluva, že s tím nemůžeme nc dělat. Vždy můžeme něco vymyslet a musíme se pokust poprat s konkurencí. První ochutnávkou a potvrzením toho, že to myslíme vážně, jsou červencové členské kupony na slevu. Tentokrát jsme je všechny vytvořl z položek ovoce a zelenny. Věřím, že vám tímto krokem zlepšíme náladu. Mamutíkùv vodní park Přej vám pohodové léto a dobrou chuť třeba př konzumac nějakého ovocného č zelennového salátu. Mloslav ředtel družstva Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat,Hlavsa, jak se voda chová, jakou má sílu a kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno velké vodní høštì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrcký proud. 50 % slev a n a vš Provozní doba: Potùèky echn vs t u y typ pnéh y Kvìten - záøí: dennì Fgurka mamuta o kr perm Duben a øíjen: pouze víkendy a svátky anen omě t ky na 5 Korýtka Lstopad bøezen: areál je uzavøen vs t u pů Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jak sekolo voda chová, jakou má sílu Ztracené a kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno velké vodní høštì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe Elektrárna pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrcký proud. Mamutíkùv vodní park Mamutíkùv vodní park Potùèky Lesní zážtkový park na Dolní Moravě Provozní øád: 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního koutku s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park (dále jen Mamutíkùv park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je: Martn Komárek. 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které jsou uspoøádány tak že tvoøí jeden funkèní celek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, aby nezpùsobl sobì a an ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu. 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch odpovìdní zástupc. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a s platnou vstupenkou. 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších zvíøat po areálu. 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do vody lze pouze v Brouzdalšt. 13. Není dovoleno do vody proudící v areálu vhazovat jakékolv pøedmìty an vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohyb zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. 14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletlou osobou nebo škodu vznklou nedodržováním provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. 15. V areálu je nutné dodržovat èstotu a poøádek. Provozní øád: 16. Voda v areálu není ptná. 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního koutku s vodním prvky - Mamutíkùv park návštìvníka, (dále jen Mamutíkùv 17. Provozovatel má právovodní vylouèt è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je: Martn Komárek. è pokyny pracovníka provozovatele. Buchar Provozní doba: Závlaha Vraťte do dětství v nově otevřeném hřšt v lese! Kvìten - záøí:se dennì Fgurka mamuta Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jak se voda chová, jakou má sílu Archmedes a øíjen: unkátním pouze víkendy parku a svátky V novém zážtkovém uprostřed lesa s můa kde všude nám mùže pomáhat. Celý areál je jedno velké vodní Korýtka høštì, kde mùžešduben sledovat øíèku, která teèe Lstopad bøezen: areál je uzavøen žete -užít jak kouzelné lesní domečky v korunách stromů, pøes jezy, roztáèí vodní kola nebo vyrábí elektrcký proud. Brouzdalštì tak malé velké houpačky, lanové žebříky a mosty nebo Mamutíkùv vodní park Ztracené kolo závěsné chodníky. Čtyř pohádkové domečky umístěné Posezení na stromech, v různých výškách, nabídnou zábavu pro dět všech věkových kategorí. Do nejvyššího domečku Ve vodním parku můžeš vdět, co všechno se dá Stojany na kola se budou moc vydat pouze t nejodvážnější. Povede tam dělat s vodou. Poznat, jak se voda chová, jakou Kvìten - jakou záøí: má sílu dennì Fgurka Vítej v areálu, kde mùžeš vdìt, co všechno se dá dìlat s vodou. Poznat, jakmamuta se vodabuchar chová, totž nebo šplhací tunel a z vrcholu také obří má sílu a kde všude nám může pomáhat. Celý Duben a øíjen: pouzelanový víkendymost a svátky a kde všude mùže pomáhat. Celýsleareál je jedno velké vodní høštì, kde mùžeš sledovat øíèku, která teèe Informaèní tabule areál jenám jedno velké vodní hřště, kde můžeš tobogán. Všechny domečky propojí zabudovaný telefon. Korýtka Závlaha Lstopad - bøezen: areál je uzavøen dovat říčku, která tečekola přes nebo jezy, roztáčí vodníelektrcký proud. Po zem a vzduchem povedou spojovací závěsné chodníky, pøes jezy, roztáèí vodní vyrábí kola nebo vyrábí elektrcký proud. pařezové cesty nebo systém létajících lján. Malí tarzan Ztracené kolo Archmedes a akrobaté s tak také přjdou na své. Provozní doba: Elektrárna Potùèky wwww.mamutkuvvodnpark.cz Potùèky Provozní doba: Elektrárna Brouzdalštì Fgurka mamuta Kvìten - záøí: Buchar Duben a øíjen: Závlaha- bøezen: Lstopad dennì Posezení pouze víkendy a svátky areál na je uzavøen Stojany kola Korýtka Ztracené kolo Brouzdalštì Posezení Závlaha Archmedes Brouzdalštì Posezení Archmedes Elektrárna Buchar 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které jsou uspoøádány tak, že tvoøí jeden funkèní celek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, aby nezpùsobl sobì a an ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu. 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch odpovìdní zástupc. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a s platnou vstupenkou. 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volnécykloturstcký pobíhání psù a dalších odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park zvíøat po areálu. byl poøízen za pøspìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republky z programu 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. rozvoj ÈR. Mnsterstva pro místní 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do vody lze pouze v Brouzdalšt. Provozní øád: 13. Neníkoutku dovoleno do vody proudící v areálu vodní vhazovat an vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohyb 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního s vodním prvky - Mamutíkùv parkjakékolv (dále jenpøedmìty Mamutíkùv zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je: Martn Komárek. 14.Øíèka, Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parkujsou nezletlou osobou nebo škodu vznklou nedodržováním 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které uspoøádány tak, provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. že tvoøí jeden funkèní celek. 15.aby V areálu je nutné dodržovat èstotu návštìvníkùm a poøádek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, nezpùsobl sobì a an ostatním újmu na zdraví. 16. Voda v areálu není ptná. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu. Provozovatel má právo vylouèt návštìvníka, è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch 17. odpovìdní zástupc. è pokyny provozovatele. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a pracovníka s platnou vstupenkou. 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších zvíøat po areálu. 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do Cykloturstcký odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park vody lze pouze v Brouzdalšt. Provozní øád: poøízen za pøspìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republky z programu 13. Není dovoleno do- vody proudící v areálu jakékolv pøedmìty anbyl vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohyb 1. Provozovatelem Cykloturstckého nteraktvního koutku s vodním prvky Mamutíkùv vodní park vhazovat (dále jen Mamutíkùv Mnsterstva pro místní rozvoj ÈR. zvíøat ve Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. park) je SNÌŽNÍK, a.s.; IÈO: Odpovìdná osoba je:vodì. Martn Komárek. 14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletlou 2. Mamutíkùv park obsahuje sekce: Potùèky, Øíèka, Korýtka, Hejblátka, Brouzdalštì a Posezení, které jsou uspoøádány tak, osobou nebo škodu vznklou nedodržováním provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. že tvoøí jeden funkèní celek. 15. V areálu dodržovat èstotu a poøádek. 3. Každý návštìvník je povnen chovat se tak, aby nezpùsobl sobìjea nutné an ostatním návštìvníkùm újmu na zdraví. Je zakázáno zejména lezení na jednotlvé prvky areálu.16. Voda v areálu není ptná. Provozovatel má právo vylouèt návštìvníka, è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy 4. Za nezletlé návštìvníky odpovídají jejch odpovìdní17. zástupc. pokynyvstupenkou. pracovníka provozovatele. 5. Vstup do areálu je možný pouze v provozní dobì a sèplatnou 6. Vstup do areálu je povolen osobám starším 15 let a dìtem do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 7. Maxmální kapacta Mamutíkova vodního parku je 100 osob. 8. Pro návštìvníky se doporuèuje sportovní obleèení s pevnou obuví, která nespadne z nohy. 9. Vstup se psy je povolen pouze na vodítku a pod stálým dohledem majtele. Je zakázáno volné pobíhání psù a dalších zvíøat po areálu. 10. V celém areálu Mamutíkova parku je zákaz kouøení, a zákaz požívání alkoholckých nápojù a jných návykových látek. 11. Za volnì odložené vìc provozovatel nepøebírá odpovìdnost. Návštìvníc s musí své vìc odložt v Infocentru. 12. Je zakázáno lézt do sudù, koryt a pøehrádek. Platí zákaz vstupu za ploty ohranèující jednotlvé atrakce. Vstoupt do Cykloturstcký odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park vody lze pouze v Brouzdalšt. byl poøízen za pøspìní prostøedkù 13. Není dovoleno do vody proudící v areálu vhazovat jakékolv pøedmìty an vodu jakkolv zneèšťovat. Zakázán je pohybstátního rozpoètu Èeské republky z programu Mnsterstva pro místní rozvoj ÈR. zvíøat ve vodì. Dovoleno je pouze házení lodèek v èást: Korýtka. 14. Za úmyslné poškození zaøízení areálu Mamutíkova parku nezletlou osobou nebo škodu vznklou nedodržováním provozního øádu nese odpovìdnost v plné výš její zákonný zástupce. 15. V areálu je nutné dodržovat èstotu a poøádek. 16. Voda v areálu není ptná. 17. Provozovatel má právo vylouèt návštìvníka, è skupnky návštìvníkù, pokud porušují provozní øád, bezpeènostní normy è pokyny pracovníka provozovatele. Informaèní tabule www. dolnmorava.cz Stojany na kola Informaèní tabule Stojany na kola Horské terénní káry Informaèní tabule Cykloturstcký odpoènkový nteraktvní koutek s vodním prvky - Mamutíkùv vodní park byl poøízen za pøspìní prostøedkù státního rozpoètu Èeské republky z programu Mnsterstva pro místní rozvoj ÈR. Jízda na kladce Letní tubng Bumperboats Kolotoč Trampolína Akce pro členy KONZUMu 2 30 % SLEVA n a vš spor echny t a k t ov n í v arevty álu

3 Je důležté podporovat kvaltní potravny z našeho regonu. UZENINY ZELENINA PECIVO MLEKO Ldé musí pochopt, že se o své tělo musí starat. Stejně tak, jako se starají o své auto nebo o zvířata," říká Jan Šlesngr Prostřednctvím projektu Jsme tu doma vám představujeme frmu Masoeko z Letohradu zabývající se zpracováním masa, řeznctvím a uzenářstvím. Masoeko je společnost rodnného charakteru, jejíž hstore se datuje už od roku Portfolo frmy zahrnuje masné a uzenářské výrobky, hovězí, vepřové, kuřecí, krůtí maso, kachny, specalty z masa, vařenou výrobu, porcování a balení nebo maso na objednávku. Zaručuje jednečný a ndvduální přístup k zákazníkov a to jak ve vlastních prodejnách masa a uzenn v Letohradě nebo v prodejně pojízdné. Produkty frmy Masoeko pochází z horských a podhorských pastvn Orlckých hor a jejch regonální výrobky byly certfkovány pod značkou Orgnální produkt ORLICKÉ HORY. O čnnost frmy jsme s povídal s jejím zakladatelem Janem Šlesngrem. Pane Šlesngře, tradc Vaší frmy zachovává způsob jejího řízení. Jedná se o rodnnou frmu. Kdo všechno se na jejím vedení podílí? Mám tř syny a každý z nch má něco na starost. Nejstarší syn Jan se stará o autodopravu, údržbu a expedc. Davd se zabývá nákupem zboží, dobytka a výrobou a Martn dohlíží na porážku a bourárnu. Jatka jsem začal stavět v roce 1989 a postupně se nám to rozběhlo v rodnnou frmu, kterou jsem budoval v podstatě právě pro své syny. Dodávky masa a uzenn zajšťujete v sít obchodů, frem, restaurací jných podnků a nsttucí po celém regonu? Zaměřujete se na zahranční trh? Zaměřujeme se hlavně na český trh. Dodáváme pouze jednomu odběratel, který vozí po Evropě svoje výrobky, kde používá naš uzennu. Takže tam jsme musel pochoptelně respektovat jejch požadavky, ale naložt auto a jet s tím někde přes hrance, to ne. Nemáme takové ambce. Je možné vyčíslt jaké množství masných výrobků za rok vyprodukujete? Ano, dělá to 600 tun za rok. Čerstvé masné výrobky s také zákazník může objednat v e-shopu z pohodlí svého domova a poté s je dle harmonogramu vyzvednout v pojízdné prodejně. Jak se ujal nternetový prodej masa a uzenn? E-shop jsme spustl v rámc našch nternetových stránek právě pro naš pojízdnou prodejnu. Úspěch to má obrovský. Zákazníc s už neobjednávají přes telefon. Objednávka probíhá přes nternetový formulář. Nákup je pak k vyzvednutí v pojízdné prodejně nebo v kamenné prodejně v Letohradě, kde jsou dvě. Takto zákazníky zásobujete v rámc regonu nebo jnde? Slavnostní předávání certfkátu Klasa v palác Žofín v prosnc roku 2014 z rukou mnstra zemědělství Marana Jurečky a ředtele Státního zemědělského ntervenčního fondu Martna Šebestyána. Ocenění Masoeko získalo za výrobek klobása s pepřem, která je také zařazena do sortmentu KONZUMu. Pojízdná prodejna nám jezdí v Hradc Králové a okolí. V Čechách je to trošku náročnější způsob prodeje než v zahrančí, kde na to mají podmínky a pojízdné prodejny tam fungují všude. Parkovště jsou tomuto prodej přzpůsobená, auto přjede a může se napojt. V Hradc Králové jsme takto začal prodávat maso už před 16 lety a postupně jsme s tam vytvářel vědomí o tom, že tam jsme. Dlouhodobě nabízíte kompletní služby př zpracování masa od porážky po výrobu masných specalt s garancí kvalty prověřené v řadě národních meznárodních soutěží. Můžete jmenovat své úspěchy? Právě přpravujeme řadu Gurmán, což jsou tzv. bezéčkové výrobky. To už jsou v podstatě čtyř výrobky, které nemají žádné éčko. Jedná se o čsté výrobky, které jsou garantovány dodavatelem koření. Momentálně je přpravujeme na další přhlášku do soutěže Klasa. Účastníme se také MLSu Pardubckého kraje. Soutěžíme, protože víme, že je to potřeba a také proto, že jsme chtěl vyzkoušet co to obnáší a o čem to je, ale není to pro nás stěžejní. Co nového Váš sortment nabízí? Reagujete na poptávku a zařazujete novnky? Novnky zařazujeme, právě teď jsou to ty bezéčkové výrobky. Myslíme s, že to je do budoucna určtě důležtá věc. Jsou totž výrobky, které svítí a září, jak já říkám, téměř blkají a mrkají. Zákazník je chytí očma a jde. Nepřemýšlí ale o tom, jestl ta růžovost a barevnost takového výrobku jde přrozeně z masa. Lze vyrobt špekáčky, párky apod. z obyčejné sol, nemusí to být ta dustanová, která zajšťuje růžovost a barvu výrobku. Z kuchyňské sol je výrobek chuťově stejně dobrý, ale je šedvý. Pokud maso tepelně opracujeme, tak je přrozeně šedvé. Díky dustanové sol a dalším různým barvením, přísadám, stablzátorům a ostatní chem se ale změní jeho vzhled. Zákazník kupuje očma a pokud se budeme chtít odlšt od ostatních, tak můžeme výrobky začít barvt třeba na modro. To berme jako příklad jak se dnes zákazník chová. Z pohledu řezníkových očí je jasné, že není možné takovou barvu zajstt. Lze tedy předpokládat, že je produkt něčím přbarvený. My chceme jít přrozenou cestou, proto nemáme tak růžové výrobky. Není problém koupt barvu a nasypat j tam, ale to všechno je cheme. Není problém udělat chemcký špekáček, který vydrží měsíc a bude vypadat pořád 3

4 krásně, napnutě apod. Problém je vyrobt takovou uzennu, abych sám sebe neotrávl a přtom ustál konkurenc. Stále totž bojujeme s tím, že nám zákazníc vytýkají, že konkurence má výrobky vzhledově hezčí, ale nkdo už neřeší, co se za tím skrývá. Ldé musí pochopt, že se o své tělo musí starat. Stejně tak, jako se starají o své auto nebo o zvířata. Který Váš výrobek byste doporučl zákazníkov? Já bych doporučl něco, co bylo obvyklé dříve. Rodna měla oblíbeného řezníka, kde s všechno ochutnala, zjstla, zda jm vyhovuje a k němu chodl nakupovat. On by byl blázen, kdyby s dovoll ty zákazníky nějak nebo nečím podrazt. Uvedu příklad na špekáčku. Vzpomeňte s, za mlada, když jste chtěl opékat. Co ty špekáčky nad ohněm dělaly? Oheň začal hořet víc a víc nebo syčel a chcípal? Začal hořet víc a špekáčky jste musel zvedat výš. Pokud koupíte špekáček, který se pěkně rozevře, kape z něj štáva, která podporuje oheň, čl z něj kape mastné, nebude se vám nějak pált, tak to je správný špekáček. Pokud ten oheň začne chcípat, to znamená, že je plný vody. Máme přes 70 výrobků a pokud budu jmenovat jeden, tak bych poškodl ty ostatní, které jsou stejně dobré a ve výsledku každému chutná něco jného. Co nového se ve Vaší společnost chystá? Plánujete nějaké změny? Plánujeme, vývoj jde dál a my musíme reagovat na to, co se děje kolem. Co jsme a co nejsme schopní. Pořád se snažíme na prodejnách vysvětlt, že je lepší s objednat méně, bez zabalení a třeba každý den, než s objednat jednou nebo dvakrát týdně se zabalením a mít to v lednc. Proto jsme se snažl organzovat školení a exkurze pro zaměstnance KONZUMu. V podobné osvětě bychom rád pokračoval. Podívejte se na vdeo: Meznárodní den družstevnctví - 4. července 2015 Vždy první sobotu v červenc s přpomínáme Meznárodní den družstev vyhlášený OSN. Záměrem je seznámt veřejnost s prncpy družstevní demokrace, prezentovat družstva jako taková, jejch ekonomckou efektvtu a v neposlední řadě poukázat na hodnoty, které ctí naše družstvo. Mez tyto hodnoty patří regonalta, etka, společenská odpovědnost, ekologe, zdraví a výhody členům. Každoročně tento den provází dané téma. Motto letošního roku zní "Equalty" tedy "Rovnost", která je podle nedávné stude Credt Susse na ústupu. Globální rozdíly a nerovnost jsou způsobeny různým faktory. Ovlvňují to ale etncké, regonální nebo lokální faktory. Je to také pohlaví nebo věk. Rovnost mužů a žen a jejch hlasovací práva jsou základním právem družstev od svého vznku v první polovně 19. století. Tato herarche podporuje kulturu týmové práce, kde talent znamená více, než konkurenceschopnost. Nerovnost ovlňuje naše vnímání spravedlnost a hodnoty sebe sama. Všechny ldské bytost mají právo na stejnou úctu a respekt. Má ale vážné negatvní socálně-ekonomcké a bezpečnostní důsledky. Například v ekonomce, kdy zpomaluje růst HDP. To brání akumulac ldského kaptálu, neprospívá výsledkům vzdělávání a dlohodobým ekonomckým vyhlídkám pro ld ve spodní část žebříčku příjmů. Má také důsledky v rámc naší bezpečnost. Socální dopady nerovnost zahrnují nezaměstnanost, náslí, zločn, ponížení, socální vyloučení apod. Negatvně působí na možnost demokrace a to podporuje korupc a občanský konflkt. I v rámc demokrace, kdy zhoršuje problém postavení vlády k odpovědnost. Tam, kde jsou jž křehké socální nsttuce nerovnost odrazuje občanský a společenský žvot, který je základem efektvního kolektvního rozhodování nezbytného pro fungování zdravé společnost. Jak družstva pomáhají Všchn majtelé/členové - rozšířením vlastnctví. Družstva jsou osvědčenou slou ekonomckého a socálního začleňování. Pokud družstevní model nadále poroste, nerovnost se sníží. Otevřená všem - bez rozdílu na pohlaví č věk. Síla rozhodnutí není závslá na bohatství - bez ohledu na kaptál má každý jeden hlas a tudíž mají všchn stejnou rozhodovací pravomoc. Rovnost znamená také rovný přístup ke zboží - OSN uznala jako strateg na národní úrovn, že zajstt unverzální přístup ke kvaltnímu, základnímu zboží a službám, je samotný účel družstva. Družstevnctví vznklo jako účnný nástroj k řešení hromadících se hospodářských a socálních problémů, které s sebou koncem první polovny 19. století přnesla průmyslová revoluce a s ní nástup kaptalstckého tržního hospodářství. Během hospodářské krze prokázala družstva svoj stabltu. Odolnost družstev je rovněž důležtá v době ekologckých problémů a globálních výzev. Představují klíčovou součást ekonomky 21. století a soustřeďují se na uspokojování potřeb svých členů spíše, než na fnanční návratnost. Je to jednečná kombnace globálního dosahu a obchodního chování. Hrají důležtou úlohu př snžování chudoby. Družstva také pomáhají snžovat nerovnost tím, že nabízí důstojný a udržtelný způsob žvobytí. 4

5 Restaurac bych charakterzoval jako příjemnou českou hospodu s dobrým jídlem a především nadstandardně ošetřeným pvem," říká Pavel Toman Pvovary Lobkowcz, a. s. otevřely jž tř provozovny konceptu ŠNYT v České republce. Tou první byla od dubna letošního roku restaurace v Ústí nad Orlcí v Nákupní galer Nová Louže. Následoval ŠNYT v Praze a Prostějově. Ústecká restaurace nabízí klmatzovaný prostor o kapactě 150 míst a její součástí je salonek pro pořádání soukromých fremních akcí. Hosté s mohou užít vedle zajímavého nteréru a kvaltního servsu také možnost rozšířt s své pvní obzory a ochutnat celou řadu pvních stylů z produkce skupny Pvovary Lobkowcz. V moderně vybavené kuchyn pro vás také denně přpravují čerstvá jídla z potravn nakupovaných od regonálních dodavatelů. Rozhovor nám poskytl provozovatel restaurace pan Pavel Toman. Pane Tomane, Pvovary Lobkowcz, a. s. představly nový koncept desgnových restaurací pod názvem ŠNYT. Vy jste provozovatelem jedné z nch. Co je vlastně hlavní náplní tohoto konceptu? A jak byste restaurac charakterzoval? Náplní konceptu ŠNYT je představt veřejnost co nejšrší portfolo produktů pvovarů Lobkowcz v té nejlepší možné kvaltě. Restaurac bych charakterzoval jako příjemnou českou hospodu s dobrým jídlem a především nadstandardně ošetřeným pvem. Pvo zde čepované snese ta nejpřísnější měřítka ve všech směrech. Od skladování až po čepování. Na takovéto úrovn je jen pár pvnc a restaurací v republce. Jáké druhy pv mají možnost Vaš návštěvníc ochutnat? Které byste doporučl? Momentálně u nás návštěvníc mohou ochutnat až ze sedm druhů čepovaných pv. Výběrem jsem se snažl uspokojt co největší počet mlovníků pva. Pro tzv. desítkáře jsem zvoll výčepní pvo sklepní nefltrované z Černé Hory. Pro ty, co volí střed a mají rád ležáky s nžším obsahem alkoholu, jsem vybral 11-t stupňové 3x chmelené pvo Matouš z pvovaru Černá Hora. Největší zastoupení mají u mě pva 12-t stupňová. První je vlajková loď pvovarů s názvem Lobkowcz premum (pvovar Protvín), druhé Klášter premum (pvovar Klášter) a třetí je černý ležák Merln (pvovar Protvín). Zbylé dva druhy jsou Démon z pvovaru Vysoký Chlumec a Kvasar z pvovaru Černá Hora. Tato pva spadají do kategore 13-t stupňových. Pva Démon a Kvasar mě osobně velce nadchla, ochutnávám hodně a často (směje se) a doporučuj všem, aby vyzkoušel. Máte nějaké pvní specály, které najdeme jen ve Vaší restaurac? Pvní specály máme dva. Prvním je 13-t stupňový polotmavý specál Démon s obsahem alkoholu 5,2% obj. Druhým je Kvasar. To je světlé specální pvo ochucené s přídavkem medu a s obsahem alkoholu 5,7%obj. Obměňujete tento sortment nebo s zakládáte na ověřených druzích a neexpermentujete? Tento sortment obměňuj v rámc akce cesta pvních znalců", která spočívá v zahrnutí jednoho pvního specálu do nabídky po dobu dvou týdnů. Po dvou týdnech se vymění za jný. S touto akcí se může zákazník seznámt přímo v restaurac formou reklamních stojánků nebo na facebooku č na a webových stránkách Předpokládám, že Vaše kuchyně je sestavená tak, aby se snoubla chuť jídel a pv. Jaká jídla podáváte? Jídla podáváme převážně česká v počtu cca deset hlavních jídel. Držíme se trendu mít v jídelním lístku menší počet jídel se zárukou čerstvost surovn. Na druhou stranu se budeme tento jídelní lístek snažt častěj měnt. Pro ty, co stálý lístek neosloví, přpravujeme každý víkend akce se specální nabídkou. Mmo to vaříme každý den včetně víkendu přes obědy hotová jídla. Spolupracujete s regonálním dodavatel? Nakupujete od nch potravny? Ano, s regonálním dodavatel často a rád spolupracuj a nakupuj od nch potravny. Restaurace ŠNYT už plně funguje a hostí řadu návštěvníků. Jaké jsou jejch ohlasy? Zachovávají Vám přízeň? Ohlasy jsou v drtvé většně poztvní. Občas se setkávám s názorem, že pvo ve ŠNY- Tu je o něco dražší než jnde, ale s tím moc nesouhlasím. Naopak s myslím, že pvo v takovéto kvaltě a podávané v takovém prostředí naprosto odpovídá ceně. V mém přesvědčení mě utvrzují zákazníc, kteří se sem neustále v hojném množství vrací. Pořádáte doprovodné akce? Doprovodné akce pořádám, ale zatím jen v omezené míře. Měl jsem doteď spoustu práce s uvedením podnku do provozu, ale přesto jch pár proběhlo. Například ve spoluprác s KONZUMem jsme přpravl u nás na terase opékání špekáčků na čarodějnce. Dále byla možnost s u nás poslechnout Irskou žvou muzku. Čím můžete nalákat své zákazníky v průběhu léta? Chystáte pro ně něco? V průběhu léta chystám pravdelné grlování na venkovní terase a mnmálně tř až čtyř žvá vystoupení. Dále mám v plánu uskutečnt menší pvní slavnost, kde budou mít hosté možnost ochutnat až z dvacet druhů pv. Jste srdečně zván. 5

6 Zprávčky z KONZUMu KONZUM podpořl festval Jeden svět, který zaznamenal úspěch v roce 2015 KONZUM se jako jž každoročně zapojl do podpory festvalu dokumentárních flmů o ldských právech, který se konal v Ústí nad Orlcí. Sedmý ročník festvalu Jeden svět navázal na úspěch z předchozích let a opět přlákal velké množství dváků. Návštěvnost festvalu byla návštěvníků školních projekcí a dváků projekcí pro veřejnost, celkem tedy dváků. Byl tak opět překonán loňský rekordní ročník a Jeden svět v Ústí nad Orlcí byl, co se týká návštěvnost, třetím největším festvalem ze všech 33 pořadatelských měst. V návštěvnost ho porazla pouze Praha a Brno. Také díky našemu družstvu se podařlo vybrat částku Kč. Tento výtěžek ze vstupného byl věnován panu Martnu Moravcov z Ústí nad Orlcí, který se vyrovnává s vážným zdravotním komplkacem po neúrazovém krvácení do mozku. Martn použje fnanční dar na kvaltní lázeňskou péč a na pomůcky, které pomohou ke zvýšení kvalty jeho žvota. Věříme, že se festvalu bude dařt v následujícím roce a přnese nám opět spoustu kvaltní kultury. Den dětí jsme oslavl v Nákupní galer Nová Louže U příležtost meznárodního dne dětí jsme uspořádal dne zábavný program s hudební produkcí pro všechny malé návštěvníky Nové Louže v Ústí nad Orlcí. Pro dět vystouplo duo veselých klaunů, kteří je bavl v průběhu celého odpoledne. Mohly s nm tancovat, soutěžt, žonglovat nebo třeba kouzlt. Mateřské centrum Medvídek přpravlo dětem zábavu, př které s vyzkoušely nejrůznější dscplíny a soutěže na 5 stanovštích po celé galer. Úspěch mělo malování na tělo a na oblčej nebo sladké odměny. Akce se zúčastnlo kolem 200 dětí. Myslíme na pejsky bez majtele Míče, které jž není možné využít k našm sponzorským účelům jsme se rozhodl věnovat psím útulkům. Navštívl jsme psí útulek v Žamberku a v Ústí nad Orlcí, kde náš dar s nadšením přjal. Doufáme, že jsme pejskům udělal radost a provozovatelům útulků mnmálně ulehčl úsílí spojené s každodenním obstaráváním věcí nezbytných k fungování útulku potěšení pejsků v jejch leckdy nelehké žvotní stuac. Nový COOP-BOX v Lanškrouně - prodej potravn přes nternet se daří Koncept onlne nakupování potravn s našel svoje zákazníky, což dokazuje počet objednávek na COOP-BOXu v Ústí nad Orlcí, který přjal od prosnce 2014 více než objednávek. Také proto jsme vybudoval další výdejní místo v Lanškrouně. Jeho provoz byl spuštěn a je součástí stávající zrekonstruované prodejny KONZUM Market na sídlšt U Papíren. Výdejní doba COOP-BOXu v Lanškrouně je 15:30-20:30 od pondělí do pátku. Nákup přes nternet je možné kombnovat s nákupem čerstvého zboží jako uzenny a ovoce a zelenny přímo na prodejně. Nabídka kuponových položek je ještě výhodnější než v prodejnách COOP Dskont. Postupně také na COOP-BOXu rozšřujeme sortment - pečvo, výběrové lhovny, vína, bezlepkové potravny apod. Lanškrounský box je druhým v pořadí a v brzké době bychom rád spustl další výdejní místo. Pokud budete mít nějaké dotazy, podněty nebo přpomínky napšte nám na 6

7 Informace o hospodaření družstva za rok 2014 Vážení členové družstva, jak se jž v tomto ročním období stalo tradcí, chtěl bychom vás nformovat o výsledcích hospodaření KONZUMu za uplynulý rok. Jejch defntvní schválení bylo na programu shromáždění delegátů našeho družstva dne Kompletní výroční zprávu najdete na webových stránkách družstva v sekc pro členy. Zde bychom vás rád, alespoň stručně, seznáml s hlavním výkonovým a ekonomckým parametry KONZU- Mu za rok Rok 2014 byl další v řadě úspěšných roků v porevoluční hstor KONZUMu. Náš maloobchodní obrat vzrostl o 1,1 %. Mez všem 44 družstvy v České republce jsme se umístl na 4. místě. Dle velkoobchodního obratu jsme se z 24 provozovaných skladů umístl na 3. místě. Rovněž v oblast členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro družstvo velce úspěšné. Členská základna nám vzrostla o 8,3 %. Díky atraktvním členským slevám rostou nákupy členů v prodejnách družstva. Za rok 2014 čnly 225 ml. Kč, což je 17 % celkového obratu. Průměrná sleva z nákupů čnla 2,53 %, což představuje Kč na každého člena. Družstvo k provozovalo celkem 110 provozoven ve 4 okresech (Ústí nad Orlcí, Svtavy, Rychnov nad Kněžnou a Náchod). Z toho 36 malých supermarketů KON- ZUM Market, 55 menších prodejen KONZUM, 8 provozoven COOP Dskont, 6 menších zahradních center a 1 větší hobby centrum Legenda Fortel, 3 čerpací stance PHM a 1 nternetové výdejní místo COOP-BOX. V roce 2014 jsme otevřel novou čerpací stanc v Letohradě, Fortel v Brandýse nad Orlcí a jž zmíněný COOP-BOX v Ústí nad Orlcí. Ve spoluprác s Českou poštou jsme poskytoval poštovní služby jž na 10 prodejnách. Celkový hospodářský výsledek po zdanění vzrostl o 3,292 ml. Kč prot roku Navíc nízká zadluženost společně s velm dobrou fnanční stabltou umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho čnnost. Družstvo má vytvořeny dostatečné dsponblní zdroje pro fnancování svých provozních nvestčních potřeb. Výchozí hospodářskou a fnanční stuac družstva pro rok 2015 pro další období lze hodnott jako velm dobrou. Jednotka Skutečnost k Rozdíl Index v % Počet členů družstva osoby ,3 Maloobchodní obrat ts. Kč ,1 Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) ts. Kč ,7 Obchodní marže ts. Kč ,1 Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby ,2 Měsíční produktvta práce prodejen ts. Kč ,2 Úvěry a půjčky nvestční ts. Kč Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) ts. Kč ,2 Hospodářský výsledek po zdanění ts. Kč ,2 TURNAJ PETANQUE Pozvánka pro členy družstva regstrované ve Výboru členů v Ústí nad Orlcí na 4. ročník turnaje v petangu smíšených dvojc. Turnaj se bude konat v sobotu v areálu ALI restaurantu v Hnátnc od 15:00. V případě zájmu závazné přhlášky přjímá do Vlastml Jrout na tel nebo na e-malu Za výbor členů: Jrout Vlastml - předseda vstupenka zdarma nebo zdarma do zámku do přírodovědného muzea vstupenka zdarma Ke každé zakoupené vstupence také 10 % sleva v Tonově zámecké kavárně. NOVÝ ZÁMEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ 7

8 Pro volný čas FÉROVÝ OBCHOD Jak na to? Cílem hry SUDOKU je doplnt chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnt další čísla tak, aby platlo, že v každé řadě, v každém sloupc a v každém z devít čtverců byla použta vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležté. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupc, řadě nebo v malém čtverc. SUDOKU Výherc z mnulého vydání: Josef Hýbl - Džbánov Ladslav Ulrch - Letohrad Iva Svatošová - Slatna Správné řešení (vystřhněte, naskenujte, okopírujte,...) zašlete do na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketngu, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlcí nebo na e-mal: Tř vylosovaní lušttelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč. Správné řešení z mnulého čísla Správné řešení zašlete do na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketngu, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlcí nebo na e-mal: Tř vylosovaní lušttelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč. Výherc křížovky z mnulého vydání: Mare Janáčková - Brandýs nad Orlcí, Ludmla Nováková - Rvště, Jří Petráček - Hnátnce Blahopřejeme! Správné znění tajenky: Férový obchod nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí Vydává: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlcí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlcí, tel.: , e-mal: redakční rada občasníku : Mgr. Jtka Šejnohová, Bc. Radek Mačát, Ing. Mloslav Hlavsa a Bc. Romana Blaselová. 24

září 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Džungle - nové dětské hřiště v Nákupní galerii Nová Louže

září 2015 informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí Džungle - nové dětské hřiště v Nákupní galerii Nová Louže FÉROVÝ OBCHOD nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí září 2015 Džungle - nové dětské hřště v Nákupní galer Nová Louže Sběratelská soutěž o plyšové kamarády Looney Tunes

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. Upozornění na úvod obchod pro komunitu Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho družstva KONZUM, existujícího

Více

20 2012 12 we love golf

20 2012 12 we love golf 2012 ROUND 01 BENÁTKY NAD JIZEROU 26.04.2012 Golfový areál Golf Resort Paradse se nachází nedaleko města Benátky nad Jzerou. Hřště celý areál je zasazen do krásné přírody v chráněné krajnné oblast Travny.

Více

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí září 2014

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí září 2014 nformační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlcí září 2014 Nová služba v KONZUMu: COOP-BOX Pokračování stavby nákupní galere Nová Louže M. Karlík Vysoké Mýto - partner projektu

Více

katalog letní rekreace 2016

katalog letní rekreace 2016 katalog letní rekreace 2016 česká republka slovensko www.odborykovomb.cz obsah Obsah strana 2 Zákla nformace k prodej strana 3 Pobytové zájezdy Česká republka Horská chata Světlanka Krkonoše strana 4-7

Více

revoluce v cenách! 1,60 IDFIX BASIC secure Bezkonkurenční cena Servis 24 hodin: 725 740 741 tel.: +420 548 535 355 idfix@idfix.cz www.idfix.

revoluce v cenách! 1,60 IDFIX BASIC secure Bezkonkurenční cena Servis 24 hodin: 725 740 741 tel.: +420 548 535 355 idfix@idfix.cz www.idfix. 1,60 expresní jednobarevný potsk do 2 hodn (osobní odběr), do 24 hodn (s doručením) IDFIX BASIC secure Bezkonkurenční cena Typ Basc secure je prvním svého druhu na trhu, který proloml cenovou hranc, za

Více

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza.

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza. Jménem pořadatelských agentur Pigs Production s r.o. a Motor AG s.r.o. vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014

Výroční členská schůze MO ČRS Žižkov 1 dne 20.3.2014 Výroční členská schůze MO ČRS Žžkov 1 dne 20.3.2014 Vážení sportovní přátelé, jako každý rok se scházíme, abychom Vás seznáml s novým nformacem ohledně sportovní rybařny, změnam v rybářském řádu a dále

Více

Ing. Barbora Chmelíková 1

Ing. Barbora Chmelíková 1 Numercká gramotnost 1 Obsah BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA TYPY ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ vs SLOŽENÉ ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ SLOŽENÉ ÚROČENÍ FREKVENCE ÚROČENÍ KOMBINOVANÉ ÚROČENÍ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA SPOJITÉ

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka www.survio.com 26. 08. 2014 14:30:16 Základní údaje Název výzkumu Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka Autor Olga Radimecká Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/w4q6p3w1r3a2w5e8e

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků

Podmínky přijetí uprchlíků a důvěra v kompetence politiků Podmínky přjetí uprchlíků a důvěra v kompetence poltků Březen / Duben 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdnů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 5 301 111, fax: 5 301 101 e-mal:

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Letní rozhovor se starostou Pane starosto, bývalo dobrým zvykem, že jste pravidelně v našem Hornopočernickém zpravodaji odpovídal na naše otázky a

Letní rozhovor se starostou Pane starosto, bývalo dobrým zvykem, že jste pravidelně v našem Hornopočernickém zpravodaji odpovídal na naše otázky a V čísle najdete Letní rozhovor se starostou Dotace na přeměnu topných systémů Kabelová televze První zvonění v novém školním roce Odkaz TGM SK Xaverov Společenská kronka Zpravodaj nzerce Jízdní řády Kno

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva o.s. kynologie Bašť za rok 2013

Výroční zpráva o.s. kynologie Bašť za rok 2013 Výroční zpráva o.s. kynologie Bašť za rok 2013 o.s. kynologie Bašť Měšiská 514 250 65 Bašť IČO: 22876472 Zprávu za výbor ytvořil Jara Georg Meger Obsah Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 Představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity

Finanční matematika. Téma: Důchody. Současná hodnota anuity Fnanční matematka Téma: Důchody Současná hodnota anuty Důchody Defnce: Důchodem se rozumí pravdelné platby ve stejné výš, tzv. anuty Pozor na nejednotnost termnologe Různé možnost rozdělení důchodů Členění

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 5/2014 KVĚTEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka školení WEBDISPEČINKU zdarma 4 Novinka vylepšení v programu Tacho2WD 6 Novinka vylepšená nastavení pro Styl jízdy 9 Soutěž 10 Redakce Adresa redakce:

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

S&D zprávy z české delegace listopad 2009 - únor 2010

S&D zprávy z české delegace listopad 2009 - únor 2010 S&D zprávy z české delegace lstopad 2009 - únor 2010 ve Skupně Progresvní Alance Socalstů & Demokratů v Evropském parlamentu Vážené čtenářky, vážení čtenář, mlé přítelkyně, mlí přátelé, uplynulé týdny

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Take-away:jídlo s sebou

Take-away:jídlo s sebou Marketing Praxe.Workshop Take-away:jídlo s sebou Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH PRAXE.WORKSHOP Take-away: jídlo s sebou Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo Obecní vysílání 3C Pozvánka na ples pořádaný Motobandou VOKUŠI Žatčany 22.2. 2014 Žatčany Orlovna od 14:00 16:30 hod. KARNEVAL PRO DĚTI od 20:00 hod. Pohádkový maškarní ples pro dospělé Program: Krasojízda

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND Vážení zákazníci, Představujeme Vám nový, ještě horký Katalog JARO - LÉTO 2014. V tomto katalogu naleznete produkty, které jsou Vám již dobře známé a oblíbené, ale také úplné NOVINKY, se kterými Vás chceme

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Filip Škrášek 25. března 2014 WEBOVÝ DESIGN - PUBLIKUM A INFORMAČNÍ ARCHITEKTURA OBSAH: 1) Publikum... 3 1.1) Předpokládající se návštěvníci... 3

Více

1. Mezinárodní trh peněz

1. Mezinárodní trh peněz 1. Meznárodní trh peněz Na počátku 21. století je vývoj světového hospodářství slně ovlvněn procesem globalzace 1, v důsledku čehož dochází k dost výraznému otevírání národních ekonomk, které tak jž nemůžeme

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili.

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Jídelní lístek Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. 1 Mendlovo náměstí 1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail:

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 3/2014 BŘEZEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka školení WEBDISPEČINKU zdarma 4 Novinka vylepšení nástroje Leasingy 6 Speciální nabídka jarní sleva na čidlo ecoroutehd 8 Soutěž 9 Redakce Adresa redakce:

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Možnosti přístupu do e-shopu YL

Možnosti přístupu do e-shopu YL Jak nakupovat produkty Young Living Veškeré produkty se jednoduše nakupují přes e-shop na originálních stránkách Young Living https://www.youngliving.org/cz/vologin.asp Pro přístup do e-shopu (tzv. virtuální

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Mateřská škola Horní Kruty,okres

Mateřská škola Horní Kruty,okres Mateřská škola Horní Kruty,okres Kolín. v CO: 75034344 '.: ': Horní Kruty 82 Tel: 321 796 919 v PSC 281 46 Horní Kruty mob. 776 200 553,,, ; e-mal: mshornkruty@seznam.cz.: ;,.:.,, o j ;, ;,.!. ;,! '1 í!

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s pedagogickým dozorem. Zahrada je uzavřená a je přehled o

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

p e r s o n á l n í a g e n t u r a

p e r s o n á l n í a g e n t u r a p e r s o n á l n í a g e n t u r a 1 INFORMACE O NÁS Společnost Danox vznkla v roce 2006, kdy své aktvty rozvíjela na slovenském trhu v oblast personálního leasngu. V poměrně krátké době jsme se začal

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. počátky obchod pro komunitu Na počátku našeho podnikání byla skupina 28 snílků tzv. Pure people (čistých lidí)

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

ERÚ znamená Energetický regulační úřad;

ERÚ znamená Energetický regulační úřad; OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY PRO DOMÁCNOSTI A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ODEBÍRAJÍCÍ ELEKTŘINU NA HLADINĚ NN, VERZE 1/2015 Příloha č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

největší káv á ov o ý v festiv největší kávový fest alv Č R

největší káv á ov o ý v festiv největší kávový fest alv Č R á o ov vý festiv kávový káv festival v největší největší ČR i val v ČR Děkujeme všem partnerům a sponzorům festivalu! Vážení a milí kavárníci, děkujeme za zapojení vaší kavárny, vaši podporu i bohatý program,

Více

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost

Vaše odměna za věrnost. www.eop.cz/vernost Vaše odměna za věrnost www.eop.cz/vernost Vážení zákazníci, rádi bychom Vám touto formou poděkovali dlouhodobou věrnost, kterou nám projevujete. I díky Vám můžeme soustavu zásobování teplem postupně obnovovat

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

OÈNÍ OPTIKA. Zámeèek na Pastýøské stìnì èeká oprava. Domácnosti zaènou navštìvovat sèítaèi ptactva. i INFORMACE INFORMACE HORES ÈR. Bc.

OÈNÍ OPTIKA. Zámeèek na Pastýøské stìnì èeká oprava. Domácnosti zaènou navštìvovat sèítaèi ptactva. i INFORMACE INFORMACE HORES ÈR. Bc. Zámeèek na Pastýøské stìnì èeká oprava Jedna z domnat Dìèína se zøejmì skryje pod lešením - zámeèek na Pastýøské stìnì èeká rozsáhlá oprava oken, fasády a také støechy. Objekt, který je stavební kulturní

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více