Metody volby financování investičních projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody volby financování investičních projektů"

Transkript

1 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar Rchtarová Zdeněk Zmeškal Abstrakt V příspěvku jsou popsány metody volby fnancování nvestčních projektů. Metody jsou odvozeny a porovnány. Jsou uvedeny podmínky za kterých je možné jednotlvé metody použít. Problematka je prezentována na dvou příkladech. První se týká výběru fnancování pomocí metody NPV-quty druhý pak výběru fnancování pomocí současné hodnoty výdajů a čsté výhody ngu. Klíčová slova Vlastní kaptál úvěr ng hodnota podnku hodnocení nvestčního projektu současná hodnota výdajů čstá výhoda ngu. Úvod Výběr způsobu fnancování nvestčního projektu patří mez významné a frekventované úlohy fnančního rozhodování. K základním možnostem fnancování patří fnancování z vlastních zdrojů (vlastním kaptálem) fnancování úvěrem a fnancování ngem. harakterstcké je to že z hledska výstupů jsou varanty fnancování dentcké a lší se zejména vstupy. ílem příspěvku je pops odvození a porovnání metod pro výběr fnancování nvestčních projektů. Obecný pops metod výběru způsobu fnancování Obecnou metodou výběru a řešení problému způsobu fnancování je krtérum čsté současné hodnoty. Dá se ukázat že za určtých předpokladů a pro vybrané způsoby fnancování se dá k výběru použít zjednodušená metoda nazývaná jako současná hodnota výdajů nebo také metoda čsté výhody ngu. vedené metody lze taktéž využít v stuacích v nchž nejsou vždy všechny nformace k dspozc nebo se některé u porovnávaných varant vyskytují opakovaně. Čstá současná hodnota projektu se dá obecně vyjádřt T T t následovně NPV = FFt ( R ) = PV ( FFt ; R ) = PV ( a ; R ) t = t = kde FF t jsou volné fnanční toky R jsou náklady kaptálu a jsou fnanční toky za všechna období a = [ FF FF... FF n ]. Výběr nejvhodnějšího projektu lze formulovat takto = arg max( NPV; NPVL NPVn ) = arg max[ PV ( a ; R )]. prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Ing. Dagmar Rchtarová Ph.D. prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal VŠB-T Ostrava konomcká fakulta okolská třída Ostrava emal: vsb.cz Tento příspěvek vznkl v rámc řešení projektu podporovaného Grantovou agenturou České republky č. 40/08/34.

2 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00 Předchozí výpočet byl na báz maxmalzace příjmů (příjmy jsou s plusem a výdaje s mínusem). Totéž lze zapsat také na báz výdajů (výdaje jsou s plusem a příjmy s mínusem). Pak výběr nejvhodnějšího projektu lze vyjádřt takto = arg mn( NPV; NPVL NPVn ) = arg mn[ PV ( a ; R )]. Pokud se fnanční toky rozdělí na dvě složky tedy na hodnotu plus konstantu pak = arg mn [ PV ( b ; R ) PV ( c; R )]. ložka PV ( c; ) R a = b c je pro všechny projekty stejná pouze tehdy když náklady kaptálu R jsou pro všechny projekty stejné. = arg mn PV b ; R. Tato metoda je nazývána jako současná hodnota Pak platí že [ ( )] výdajů. To znamená že oběma postupy bude vybrán stejný projekt neboť čstá současná hodnota NPV a současná hodnota výdajů vede k výběru stejného projektu = arg mn PV b ; R = arg mn PV a ; R. [ ( )] [ ( )] Z předešlého plyne důležtý závěr. Zjednodušenou metodu současné hodnoty výdajů lze tedy využít u projektů které mají totožné výstupy a zároveň náklady kaptálu jsou stejné tedy projekty jsou fnancovány s dentckou strukturou kaptálu.. Volba fnancování na báz NPV vlastního kaptálu (NPV-quty) Př hodnocení projektů na báz NPV-quty se vychází z fnančních toků vlastního kaptálu FF které jsou dskontovány náklady vlastního kaptálu R. Pokud předpokládáme tř možnost fnancování projektu vlastním kaptálem úvěrem a ngem pak fnanční toky jsou následující FF FF FF ODP ) ( t) ODP ČPK INV ODP úroky ) ( t) ODP ČPK INV LP ) ( t) LP LV ČPK = vl. kap. = =. vl.kap.. Zde FF FF FF jsou fnanční toky jednotlvých způsobů fnancování. Dále T jsou tržby N jsou náklady bez odpsů úroků a ngových splátek (nákladová položka) ODP jsou odpsy ČPK je změna čstého pracovního kaptálu INV jsou nvestční výdaje je saldo čerpání úvěru a splácení úvěru = LP jsou ngové splátky (nákladová položka) RL je časové rozlšení ngu tedy rozdíl ngových splátek LP (nákladová položka) a skutečných výdajů na ng LV (výdajová položka) RL = LP LV. Náklady vlastního kaptálu se určí dle MMII obecně takto D R = R ( R RD ) ( t). Pro varantu fnancování vlastním kaptálem jsou náklady vlastního kaptálu a náklady nezadlužené frmy dentcké R = R. Obecně není snadné určt zadluženost neboť ta není nkdy stoprocentní a je potřeba počítat s fnancováním čstého pracovního kaptálu a podobně který se fnancuje z vlastních zdrojů. Za nejlepší je považována varanta u níž je dosaženo největší čsté současné hodnoty tedy vl. kap. vl. kap.. = arg max[ NPV ( FF R ); NPV ( FF R ); NPV ( FF R )]. 3

3 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00. Volba fnancování na báz současné hodnoty (PV) výdajů v souladu s NPV-quty Výše bylo uvedeno že metodu současné hodnoty výdajů lze použít u způsobů fnancování se stejným výstupy a zároveň se stejným rzkem a strukturou fnancování vedoucí ke stejným nákladům kaptálu. Tuto podmínku splňuje fnancování úvěrem a ngem. Podmínku však nesplňuje fnancování vlastním kaptálem neboť náklad kaptálu je rozdílný. Př splnění uvedených předpokladů lze ke stejnému rozhodnutí (výběru nejlepší varanty) dospět jak metodou NPV tak pomocí současné hodnoty výdajů. Ke konkrétnímu pravdlu se dospěje tak že se vyjde z metody NPV-quty a dospěje se po úpravách k rozhodovacímu pravdlu které povede ke stejnému výběru fnancování. Vychází se z fnančních toků pro fnancování úvěrem a ngem FF FF ODP úroky ) ( t) ODP ČPK INV LP ) ( t) LP LV ČPK = =. Jestlže považujeme položky ) ( t) ČPK za stejné pak po transformac příjmů za výdaje (násobení mínus jednčkou) jsou upravené výdaje XP pro jednotlvé způsoby fnancování následující XP XP.. ) ( t) ČPK = ( ODP úroky ) ( t) ODP INV ) ( t) ČPK = ( LP ) ( t) LP LV = FF = FF Po úpravě lze vyjádřt výsledné výdaje takto. XP = ODP t úroky t INV XP. = LP t LV. ( ) Jelkož dluh je obecně chápán jako hodnota současné hodnoty budoucích závazných plateb pak je možné ngové fnancování považovat za stejné a se stejným rzkem jako úvěrové fnancování. Náklad kaptálu je tedy v obou případech stejný R = R = R. Za nejlepší je považována varanta u níž je dosaženo nejmenší současné hodnoty výdajů.. tedy = arg mn[ PV ( XP R ); PV ( XP R )]...3 Volba fnancování metodou čsté výhody ngu Častým fnančním rozhodnutím je výběr fnancování mez ngem a úvěrem. V případě že dluh je obecně chápán jako hodnota současné hodnoty budoucích závazných plateb pak lze ngové fnancování považovat za úvěrové fnancování. Náklad kaptálu je s ohledem na předpokládané rzko v obou případech stejný R = R R. = Jak bylo ukázáno na báz NPV equty je pravdlo pro výběr následující.. = arg max[ NPV ( FF R ); NPV ( FF R )]. Dále pokud se využje metoda současné hodnoty výdajů tak s použtím předchozích výsledků.. = arg mn[ PV ( XP R ); PV ( XP R )]. Třetí možností je metoda čsté výhody ngu (ČVL). Rozhodnout lze podle této nerovnce

4 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00.. ( FF R ) NPV ( FF R ).. ( XP R ) PV ( XP R ) NPV > nebo této nerovnce PV <. Dá se ukázat že dosazením za FF a po následné úpravě je získán v obou případech stejný výsledek. Tedy INV PV > ( LP t R) PV ( LV; R) PV ( ODP t; R) PV úroky ( t) [ ; R] PV ( ; R) PV ( ; R) ; Rozhodnutí je takové že pokud tato nerovnce platí pak je výhodnější ng v opačném případě úvěr. Z toho co bylo řečeno vyplývá že všechny tř metody (max NPV mn XP ČVL) musí vést ke stejným výsledkům. 3 Volba fnancování nvestčního projektu pomocí metody NPVequty 3. Zadání V podnku se rozhoduje o realzac nvestčního projektu. Zvažují se tř způsoby fnancování: vlastním kaptálem úvěrem a ngem. Protože ng představuje jako nstrument závazek budoucích pravdelných plateb je možné jej v tomto smyslu považovat za dluhový nstrument. Tedy předpokládá se že rzko úvěru a ngu je totožné s dentckým náklady kaptálu. Žvotnost projektu je 4 roky. Jsou známy tržby náklady bez odpsů úroků a ngových splátek odpsy úroky ngové splátky nvestční výdaje změna ČPK čerpání úvěru splátky úvěru ngové výdaje vz Tab. 3.. elkové ngové splátky ční 00 p. j. akontace (první zvýšená splátka) ční 60 p. j.. azba nákladů kaptálu nezadluženého projektu R je 0% sazba nákladů dluhu R D ční 5 % sazba daně z příjmů t ční 5%. Zadluženost projektu fnancovaného úvěrem je 75%. Předpokládá se že náklady vlastního kaptálu se vyvíjejí podle modelu MM II. ymbol Roky Tržby T Náklady bez odpsů úroků ngových splátek N Odpsy ODP Úroky úroky Leasngové splátky LP Investční výdaje INV 000 změna ČPK ČPK Čerpání úvěru 000 plátky úvěru Leasngové výdaje LV Tab. 3.: Vstupní údaje Úkolem je zhodnott a vybrat nejvhodnější způsob fnancování pomocí krtéra NPV zadluženého projektu na báz metody NPV-quty.

5 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září Postup řešení Výběr nejlepšího projektu se stanoví následovně vl. kap. vl. kap.. = arg max[ NPV ( FF R ); NPV ( FF R ); NPV ( FF R )]. Přtom fnanční toky vlastního kaptálu pro dané varanty jsou FF FF FF ODP ) ( t) ODP ČPK INV ODP úroky ) ( t) ODP ČPK INV LP ) ( t) LP LV ČPK = vl. kap. = =. Tady T jsou tržby N jsou náklady bez odpsů úroků a ngových splátek (nákladová položka) ODP jsou odpsy ČPK je změna čstého pracovního kaptálu INV jsou nvestční výdaje je saldo čerpání a splácení úvěru = je čerpání úvěru je splácení úvěru LP jsou ngové splátky (nákladová položka) RL je časové rozlšení ngu tedy rozdíl ngových splátek LP (nákladová položka) a skutečných výdajů na ng LV RL = LP LV. Náklad vlastního kaptálu dle zadluženost je určen v souladu s MM II následovně R = R D ( R R ) ( t) D kde R je náklad vlastního kaptálu po zdanění R je náklad kaptálu nezadlužené frmy po zdanění R náklady dluhu před zdaněním je vlastní kaptál D je hodnota dluhu. D Tedy po dosazení R = 5%. Postup a výsledky propočtu jsou pro jednotlvé varanty zřejmé z Tab. 3. Tab. 3.3 a Tab ymbol Roky Tržby T Náklady bez odpsů úroků N ngových splátek Odpsy ODP Náklady celkem Ncelk Čstý zsk AT Investce INV 000 Změna ČPK delta ČPK Free cash flow equty FF Dskontní faktor dft oučasná hodnota PV(FF] Čstá současná hodnota NPV Tab. 3.: Výpočet NPV-quty fnancování vlastním kaptálem

6 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00 symbol Roky Tržby T Náklady bez odpsů úroků ngových splátek N Odpsy ODP Úroky úroky Náklady celkem Ncelk Čstý zsk AT Investce INV 000 Změna ČPK delta ČPK Čerpání úvěru plátky úvěru Free cash flow equty FF Dskontní faktor dft oučasná hodnota PV(FF) Čstá současná hodnota NPV 7966 Tab. 3.3: Výpočet NPV-quty fnancování úvěrem ymbol Roky Tržby T Náklady bez odpsů úroků N ngových splátek Leasngové splátky LP Náklady celkem Ncelk Čstý zsk AT Změna ČPK delta ČPK Leasngové výdaje LV Free cash flow equty FF Dskontní faktor dft oučasná hodnota PV(FF) Čstá současná hodnota NPV Tab. 3.4: Výpočet NPV-quty fnancování ngem 3.3 Výsledky a zhodnocení Z propočtů je zřejmé že hodnota krtéra NPV-quty pro fnancování vlastním kaptálem je p.j. NPV-quty pro úvěrové fnancování je 7966 p.j. a NPV-equty pro ngové fnancování je p.j. Nejvýhodnější je tedy za daných předpokladů z ekonomckého hledska fnancovat projekt ngem.

7 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00 4 Volba fnancování nvestčního projektu metodam současné hodnoty výdajů a čsté výhody ngu 4. Zadání V podnku je posuzován výběr fnancování nvestčního projektu. Rozhoduje se mez fnancováním úvěrem a ngem. Protože ng představuje jako nstrument závazek budoucích pravdelných plateb je možné jej v tomto smyslu považovat za dluhový nstrument. Tedy předpokládá se že rzko úvěru a ngu je totožné s dentckým náklady kaptálu. Žvotnost projektu je 5 let a předpokládané odpsy úroky nvestční výdaje čerpání úvěru splátky úvěru ngové splátky (nákladová položka) ngové výdaje jsou v Tab. 4.. elkové ngové splátky ční 500 p.j. se zálohovou platbou (akontací) 800 p. j.. Předpokládá se že náklady vlastního kaptálu se vyvíjejí podle modelu MM II a pro obě formy fnancování př zadluženost 50 % je sazba nákladů vlastního kaptálu zadluženého projektu R rovna %. Přtom sazba nákladů dluhu R ční % sazba nákladů nezadluženého podnku R je 6% sazba daně z příjmů t ční 5%. Zadluženost projektu je pro obě formy fnancování ve výš 50 %. D ymbol ROKY Odpsy ODP Úroky r Investce INV 000 Čerpání úvěru 000 plátky úvěru Leasngové splátky LP Leasngové výdaje LV Tab. 4.: Vstupní údaje Úkolem je pomocí krtéra současné hodnoty výdajů a čsté výhody ngu vybrat ekonomcky nejvýhodnější varantu fnancování a porovnat výsledky. 4. Postup řešení Výběr nejlepšího projektu se stanoví pomocí současné hodnoty výdajů následovně.. = arg mn[ PV ( XP R ); PV ( XP R )]. Přtom pro varanty úvěr a ng jsou náklady kaptálu R dentcké a upravené výdaje. XP = ODP t r XP. = LP t LV. ( t) INV Postup výpočtu metody současné hodnoty výdaje pro úvěrové fnancování je uveden v Tab 4. a pro ngové fnancování je v Tab 4.3.

8 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00 YMBOL ROKY Daňová úspora odpsů ODP t Zdaněné úroky r (-t) Investce INV 000 Čerpání úvěru 000 plátky úvěru Výdaje XP Dskontní faktor df t ouč. hodnota. jedn. výdajů PV(XP t ) oučasná hodnota výdajů PVXP 567 Tab. 4.: Metoda současné hodnoty výdajů úvěrové fnancování YMBOL ROKY Daňová úspora ngových splátek LP t Leasngové výdaje LV Výdaje XP Dskontní faktor dft ouč. hodnota jedn. výdajů PV(XP) oučasná hodnota výdajů PVXP Tab. 4.3: Metoda současné hodnoty výdajů ngové fnancování Metoda čsté výhody ngu vychází z nerovnce INV > ( LP t R) PV ( LV; R) PV ( ODP t; R) PV r ( t) ( ; R) PV ( ; R) PV ( ; R) PV ; pokud je tato nerovnce splněna pak je výhodnější ng v opačném případě úvěr. Postup výpočtu je v Tab INV -PV(LP t) PV(LV) PV(ODP t) -PV(r(- t)) PV( ) -PV( ) PV Hodnota celkem Tab. 4.4: Metoda čsté výhody ngu a 4.3 Výsledky a zhodnocení Výsledky ukazují že současná hodnota výdajů u úvěrového fnancování je 567 p.j. a současná hodnota výdajů u ngu je p.j.. Protože první hodnota u úvěru je menší tak je úvěrové fnancování za daných předpokladů výhodnější oprot ngovému fnancování. Dále protože není splněna nerovnost INV > ( LP t R) PV ( LV; R) PV ( ODP t; R) PV r ( t) ( ; R) PV ( ; R) PV ( ; R) PV ; a platí 000 < 4383 tak podle metody čsté výhody ngu je výhodnější fnancování úvěrem.

9 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí září 00 Obě metody jak současná hodnota výdajů tak čstá výhoda ngu vedou v souladu s teoretckým konceptem ke stejnému výsledku. Přtom hlavním důvodem menší výhodnost ngu je výše zálohové platby a celková výše splátky ngu. 5 Závěr V příspěvku byly popsány metody výběru fnancování nvestčních projektů. Odvozeny a porovnány byly metody NPV-quty současné hodnoty výdajů a čsté výhody ngu. Ilustratvní příklady slouží k ověření a prezentac jednotlvých postupů. Z příspěvku vyplývá že aplkace krtérí závsí na předpokladech které musí být splněny. Jnak výběr způsobu fnancování je proveden nesprávně. Lteratura [] DLHOŠOVÁ D. Fnanční řízení a rozhodování podnku. Praha: kopress 008. [] DLHOŠOVÁ D. a kol. Nové přístupy a fnanční nástroje ve fnančním rozhodování. Ostrava: VŠB - Techncká unverzta Ostrava 004. [3] FIALA P JABLONKÝ J. MAŇA M.: Vícekrterální rozhodování. VŠ Praha 997 [4] FOTR J. Podnkatelský záměr a nvestční rozhodování. Praha: Grada 005. [5] LVY H. ARNAT M. Kaptálové nvestce a fnanční rozhodování. Praha: Grada 999. [6] MARK P. tudjní průvodce fnancem podnku. Praha: kopress 009. [7] VALAH J. Investční rozhodování a dlouhodobé fnancování. Praha: kopress 006. [8] ZMŠKAL Z. ČLÍK M. TIHÝ T. Fnanční rozhodování za rzka sbírka příkladů. Ostrava: VŠB-TO 005. [9] ZMŠKAL Z. Fnanční modely. kopress Praha 004. ummary In ths paper methods for fnancng selecton of nvestment projects are descrbed. Methods are derved and descrbed. ondtons and assumptons for ther applcaton are stated. Methods are employed at two examples. Frst concentrates on project fnancng selecton on the bass of NPV-quty method the latter on the bass of present value of expendtures and net e advantage.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Katedra ekonometre Fakulty nformatky a statstky VŠE v Prahe a Katedra operačného výskumu a ekonometre Fakulty hospodárskej nformatky EU v Bratslave MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV Katedry

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Hrdý Milan ABSTRAKT Tento příspěvek se zabývá aplikačními problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jakožto klíčového

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic.

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA CITY INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA CITY INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA CITY INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY Ing. Miroslav Pavlas, PhD. Ke Kapličce 389, Dolní Břežany 252 41 Česká republika e-mail: miroslav.pavlas@gmail.com Klíčová slova:

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ATLAS ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717,25088 Čelákovce ~ AUDrr ZPRÁVA NEZÁVSLÉHO AUDTORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2010 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. 1--- ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martin Volf Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce 2013 Vytvoření aplikace v

Více

REÁLNÉ OPCE JAKO PODPORA INVESTIČNÍHO MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ

REÁLNÉ OPCE JAKO PODPORA INVESTIČNÍHO MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ REÁLNÉ OPCE JAKO PODPORA INVESTIČNÍHO MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Tomáš Viktořík, Antonín Stehlík 1. Úvod Každá ekonomická jednotka musí - v rámci svých výrobních možností - volit mezi výrobou spotřebních

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více