Vykazování solventnosti pojišťoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vykazování solventnosti pojišťoven"

Transkript

1 Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk pojštěných na pojšťovny. Z důvodu nedostatečné samoregulační schopnost pojšťovnctví je odvětví regulováno státním dozorem. Hlavním nástrojem dozoru je sledování fnančního zdraví pojšťoven konkrétně měram solventnost. Článek nejprve pojednává o vývoj právní úpravy dozoru nad pojšťovnam a s tím souvsejícím změnam ve způsobech vykazování solventnost od počátku 90. let do současnost. Specálně je pozornost věnována metodce vykazování solventnost u nežvotních pojšťoven a nově v české pojstné legslatvě zavedené solventnost nad pojšťovnam v pojšťovací skupně, tzv. upravenému výpočtu solventnost. Na závěr se článek zabývá problematkou fnančních konglomerátů a projektem solventnost II. Klíčová slova Solventnost, požadovaná míra solventnost, dsponblní míra solventnost, upravený výpočet solventnost, holdngová pojšťovna Abstract Insurance s a fnancal servce that deals wth the transfer of the rsks from polcy holders to nsurance companes. Because of low auto-regulaton force of ths sector there must be establshed some state regulaton authorty. The man concern of the supervson s montorng of fnancal stablty n partcular solvency rates. My artcle consders changes made n Czech nsurance legslaton wth emphass on solvency throughout last ffteen years. Specal part of the paper s dedcated to the method of solvency of non-lfe nsurance companes and another to the new solvency rules regardng the nsurer n nsurance groups. At the end I have made some predctons about possble changes n the solvency methods, because there s a fnancal conglomerate s law as well as the project solvency II. Key words Solvency, requred solvency margn, avalable solvency margn, adjusted solvency margn, nsurance holdng company

2 Úvod Pojšťovnctví je specfcké odvětví ekonomky, u něhož je předmětem výdělečné čnnost fnanční elmnace rzk přenesených z účastníků pojštění na pojsttele. Protože patří do kategore služeb, projevují se u něho určté zvláštnost, které vedou k tomu, že an konkurence v rozvnuté tržní ekonomce nemá dostatečnou regulační funkc zabezpečující zájmy pojštěných. Proto v současnost panuje všeobecně názor, že pojšťovnctví patří k fnančním odvětvím, kde je nutné věnovat náležtou péč ochraně pojštěných. K této ochraně exstuje hned několk vážných důvodů. Prvním z nch je skutečnost, že pojštění je specfcká fnanční služba, kterou s pojštěný chce zajstt ochranu svého zdraví, majetku č jných zájmů. Pojštění tedy slouží ke krytí budoucích událostí, jejchž nastání je v době uzavření smlouvy nejsté. Typckým znakem především pro žvotní pojštění je exstence časového odstupu mez zaplacením pojstného a nastáním pojstné událost a následnou výplatou pojstného plnění. Během této doby může dojít k celé řadě neočekávaných událostí ovlvňujících hospodaření pojšťovny, s čímž souvsí hrozba nevyplacení pojstného plnění klentov. V případě že pojsttel není schopen zajstt výplatu nároků z jakéhokolv důvodu, nachází se pojštěný a v některých případech pojstník ve velce složté stuac. Výše uvedené argumenty jsou dostatečně zásadní pro zavedení určtého systému dozoru nad celým pojstným trhem. Názory na jeho formu nebyly jednotné v mnulost a jsou tématem dskusí také v současné době. Obecně uznávaným a prosazovaným se od 90. let 20. století stal požadavek na oddělení nsttuce regulátora a dozorčího orgánu fungujícího separátně a nezávsle na vládě. V posledních desetletích lze zaznamenat změnu metodky dozoru z materálního na fnanční dozor. Jeho koncepce spočívá především ve sledování fnančního zdraví pojšťovny, což představuje vykazování solventnost, kontrolu dostatečné výše technckých rezerv a vybraných poměrových ukazatelů, kontrolu nvestování prostředků, jejchž zdrojem jsou techncké rezervy, vhodnost zajštění, využtí statutárního a nterního audtu. Smyslem a cílem regulace a dozoru se stala podpora tvorby dlouhodobě stablního a efektvně fungujícího pojstného trhu, který tak získá na své důvěryhodnost. Pojšťovny jako všechny ostatní podnkatelské subjekty nežjí v žádném vakuu, ale v dynamcky se vyvíjejícím globálním světě. Tato skutečnost s sebou přnáší celou řadu rzk, jmž jsou vystaveny a které mohou ohrozt jejch schopnost dostát svým slbům a závazkům. Analýzy příčn bankrotů celé řady neúspěšných pojšťoven ve světe ukazuje, že jejch ztráty byly způsobeny především poltkou nízkých pojstných tarfů, tvorbou nedostatečně vysokých technckých rezerv, neobezřetným nvestováním a chybam v řízení společnost. Během posledních deset let se objevují zcela nové faktory mající výrazně negatvní vlv na tarfní

3 rovnováhu pojsttelů zajsttelů - tzv. moderní rzka souvsející s rostoucím terorsmem ve světě a stále se zvyšující počet katastrofckých žvelných událostí se značným náklady na pojstná plnění. Cílem regulace a dozoru je tato rzka dentfkovat, mnmalzovat a napravovat jejch důsledky. Regulátor a dozorový orgán nad pojstným trhem musí nastavt taková pravdla provozování pojšťovací čnnost, aby pojšťovny působící na trhu byly solventní. Za solventnost v pojšťovnctví je považován stav, kdy pojšťovna dsponuje dostatkem vlastních zdrojů, které může kdykolv a za jakýchkolv okolností použít k úhradě svých smluvních závazků vůč pojštěným a ostatním oprávněným osobám. Pojsttelé musejí být schopn se vypořádat s neočekávaným událostm. Pokud by tomu tak nebylo, mohla by jejch neschopnost dostát svým závazkům ve větším počtu vyústt v krach celého odvětví. 1 Vývoj právní úpravy solventnost v ČR V podmínkách českého hospodářství lze mluvt o vznku pojstného trhu v pravém slova smyslu od počátku 90. let 20. století, kdy zároveň došlo ke změně celého ekonomckého uspořádání v ČR. První právní normou, která přnesla zásadní změnu pro oblast pojšťovnctví, byl zákon č. 185/1991 Sb., o pojšťovnctví. Díky němu byl umožněn vstup nových pojšťoven, ale s tímto krokem bylo nutné také zavést dohled nad subjekty působícím na trhu. Dozor byl více méně založen na zásadách materálního dozoru, což bylo vynuceno krátkodobostí exstence volné konkurence v pojšťovnctví. Z pohledu fnančního se tato právní úprava omezla na požadavek složení povnné kauce ve výš 10 ml. Kč ve prospěch MF ČR, na předkládání tříletých obchodních a zajšťovacích plánů a na tvorbu účelových pojstných fondů. Z těchto skutečností tedy vyplývá, že státní dozor neměl jakékolv nástroje, kterým by mohl u pojšťoven posuzovat jejch fnanční zdraví. Jž během první polovny 90. let se ukázala nově vznklá legslatva jako nedostatečná, především v oblast ochrany spotřebtelů, fnančního dozoru a také vzhledem k budoucím snahám o přblížení národní legslatvy soukromého pojštění právu Evropského společenství. Proto byla provedena novelzace zákona o pojšťovnctví zákonem č. 320/1993 Sb. a vyhláškou 52/1994 Sb. Nově byla uzákoněna povnnost pojšťoven a zajšťoven s povolením k provozování své čnnost vytvářet ke svým závazkům z pojštění pojstně-techncké rezervy v návaznost na novou účtovou osnovu pojšťoven a krýt tyto závazky odpovídajícím aktvy. Dále byl fnanční dozor nad pojšťovnam rozšířen o vykazování míry solventnost. V oblast pojšťovnctví byl proces harmonzace českého a evropského práva zahájen v roce 1997 usnesením vlády č. 704/11997, čímž byl položen základ pro vznkl nové legslatvy. Výsledkem mplementace evropského práva do českého byl zákon č. 363/1999 Sb., o pojšťovnctví a prováděcí vyhláška č. 75/2000 Sb., které s sebou přnesly celou řadu významným změn pro subjekty působící v pojšťovnctví. Povolovací čnnost byla podmíněna

4 dostatečnou kaptálovou vybaveností žadatele, obchodním plánem založeném na pojstněmatematckých výpočtech s důrazem na schopnost společnost dostát závazkům. Nově byl zaveden nsttut odpovědného pojstného matematka a upraveny podmínky provozování zprostředkovatelské čnnost. Nová právní úprava se významným způsobem také dotkla výkonu dozoru nad pojšťovnam. Byly posíleny a zpřesněny pravomoc MF ČR př zjštění nedostatků v čnnost pojšťoven. Dále došlo k úpravám technckých rezerv, skladby fnančního umístnění a vykazování solventnost. Přesto některé závažné otázky typu volného pohybu kaptálu, výkonu státního dozoru nad fnančním konglomeráty s účastí pojšťovny nebo zajšťovny nebyly vyřešeny. Nakonec a vzhledem k tématu této práce nejdůležtější novelzace vedoucí k plné harmonzac českého a evropského pojstného práva byla provedena v zákoně o pojšťovnctví zákonem č. 39/2004 Sb., s vyhláškou č. 303/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojšťovnctví. Tímto zákonem byly upraveny podmínky podnkání v pojšťovnctví s ohledem na svobodu usazování, volného poskytování služeb a fungování českého pojstného trhu jako součást jednotného evropského pojstného trhu. Nově byl zaveden dozor nad fnančním pojšťovacím skupnam, tzv. doplňkový dozor, upřesněny pravomoc orgánů státního dozoru a upravena pravdla pro tvorbu technckých rezerv. Konkrétně v případě vykazování solventnost bylo nutné nově upravt způsob dokládání solventnost u zahrančních pojšťoven z jných členských států, pokud působí na českém pojstném trhu. Jedná-l se o zjšťování solventnost u zahranční pojšťovny, která provozuje na území ČR pojšťovací čnnost na základě práva zřzování pobočky, musí být mnsterstvo v souladu s právem Evropských společenství před založením pobočky nformováno příslušným úřadem domovského členského státu mmo jné o tom, že tato pojšťovna dsponuje požadovanou mírou solventnost. Druhou možností je provozování pojšťovací čnnost na území ČR zahranční pojšťovnou na základě svobody dočasně poskytovat služby. V takovém případě před zahájením čnnost musí poskytnout úřad domovského členského státu MF ČR vedle dalších nformací potvrzení, že pojšťovna z jného členského státu vlastní aktva nejméně ve výš požadované míry solventnost podle tohoto zákona. Dále novela stanovuje možnost provozování pojšťovací čnnost zahranční pojšťovnou z třetího státu avšak pouze prostřednctvím své pobočky. Jednou z nezbytných podmínek pro udělení povolení k provozování pobočky je umístění vlastního majetku na území ČR ve výš odpovídající té část požadované míry solventnost, která se vztahuje k objemu pojšťovací čnnost na území ČR. Tyto vlastní zdroje musí být nejméně ve výš jedné polovny mnma garančního fondu a dále je stanoven požadavek vložt nejméně jednu čtvrtnu této částky jako jstnu odděleně na zvláštní účet k tomuto účelu zřízený u banky se sídlem v ČR nebo u pobočky zahranční banky. Nakládání s jstnou je možné pouze se souhlasem mnsterstva.

5 Velkých změn doznalo podle nového zákona označování jednotlvých položek vstupujících do výpočtu solventnost. Skutečná míra solventnost byla nahrazena dsponblní mírou solventnost (DMS), mnmální míra solventnost je nově označována jako požadovaná míra solventnost (PMS). Garanční fond (GF) se nadále vypočítává jako 1/3 požadované míry solventnost, ale jeho použtí je v současnost částečně odlšné. Není totž jednou z položek, která je posuzována přímo př výpočtu solventnost. Novela zákona o pojšťovnctví s pojmem garanční fond pracuje př rozhodování o razanc nápravného opatření v případě nesplnění požadavků solventnost. V souladu se směrncem EU byly navýšeny mnmální hodnoty garančního fondu, tzv. absolutní mnmum garančního fondu (AMGF). Př provozování jednoho nebo více pojstných odvětví žvotního pojštění byly částky zvýšeny ze 40 ml. Kč na 90 ml. Kč. Jestlže pojsttel provozuje jedno nebo více odvětví nežvotního pojštění je stanoveno absolutní mnmum garančního fondu v rozmezí ml. Kč v závslost na provozované čnnost, čímž došlo k navýšení oprot původním hodnotám ml. Kč. Významné změny přnesla vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojšťovnctví, a to především ve způsobu výpočtu výše vlastních zdrojů pojšťovny a zajšťovny, určení hodnoty vlastních zdrojů, jenž tvoří garanční fond a ve způsobu vykazování solventnost. Př výpočtu požadované míry solventnost u nežvotního pojštění podle objemu pojstného byla navýšena mezní částka z 10 ml. EUR na 50 ml. EUR, v druhé část výpočtu podle nákladů na pojstná plnění ze 7 ml. EUR na 35 ml. EUR. Nově je zcela oddělen výpočet solventnost žvotních, nežvotních a unverzálních pojšťoven. Dříve byl pouze jeden způsob výpočtu skutečné míry solventnost. Novnkou ve vyhlášce je postup upraveného výpočtu solventnost a jeho vykazování pro holdngové pojšťovny. Přesněj jsou defnovány tzv. jné položky, které vstupují do výpočtu dsponblní míry solventnost. Jným položkam se podle vyhlášky č. 303/2004 Sb. rozumí kumulatvní prortní kaptál, podřízené dluhy a cenné papíry bez stanovené splatnost. Možnost zahrnutí těchto položek do výpočtu dsponblní míry solventnost je omezeno do výše 50 % nžší hodnoty z požadované a dsponblní míry solventnost, dále exstují určté podmínky, které musí být splněny, aby s je pojšťovna mohla zahrnout do výpočtu. Lze konstatovat, že problematka solventnost v podmínkách českého pojstného trhu prošla zásadním změnam od počátků jejího vykazování až po současný způsob výpočtu, který je téměř v souladu s požadavky EU. De facto proces vývoje solventnost, který ve vyspělých evropských státech byl započat před 30 lety, byl zkrácen na českém pojstném trhu na 15 let. Nutné je podotknout, že bez pomoc a využtí zkušeností ze západní Evropy bychom byly as hodně vzdálen současnému stavu.

6 2 Postup vykazování solventnost nežvotní pojšťovny Obecně lze solventnost defnovat jako dostatek dsponblních peněžních zdrojů na krytí všech potřeb a závazků v příslušné výš a v příslušném čase. Pro oblast pojšťovnctví je solventnost defnována 2 odst. ) v novele zákona č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojšťovnctví jako schopnost pojšťovny trvale zabezpečt vlastním zdroj úhradu závazků z pojšťovací nebo zajšťovací čnnost. Konkrétně lze tímto pojmem charakterzovat takový fnanční stav, kdy byly a jsou vytvořeny a trvale udržovány přměřeně velké peněžní zdroje pro případ, že by pojsttel měl z ttulu pojšťovací nebo zajšťovací čnnost hradt taková pojstná plnění, na která jeho techncké rezervy nestačí. Pokud taková stuace nastane musí pojšťovna uvolnt na krytí svůj vlastní a závazky nezatížený majetek, tj. vlastní zdroje. Pojšťovně je zákonem č. 39/2004 Sb. uložena povnnost po celou dobu provozování pojšťovací čnnost mít vlastní zdroje mnmálně ve výš požadované míry solventnost, která je stanovena MF ČR, konkrétně vyhláškou č. 303/2004 Sb. Dále zákon nově říká, že je nutné, aby vlastní zdroje po celou dobu čnnost pojšťovny byly kryty odpovídající hodnotou aktv. Bez této podmínky splnění solventnost postrádá zcela smysl, protože prostředky pro vypořádání závazků vznknou právě jejch zpeněžením. Posouzení solventnost probíhá na základě porovnání skutečné vybavenost kaptálem s určtým požadovaným mnmálním míram vybavenost. Jedná se o legslatvně potvrzenou metodku, která umožňuje dozorčím orgánům posoudt, zda současný stav pojšťovny je zárukou, že bude schopna dostát svým závazkům v budoucnost. V případě zjštění nedostatků je v pravomoc státního dozoru vyžadovat a provádět adekvátní opatření na ochranu zájmů klentů. Z důvodu odlšností v kalkulacích a vývoj rezerv žvotního a nežvotního pojštění je požadováno oddělené vykazování solventnost pro žvotní a nežvotní pojštění. 2.1 Dsponblní míra solventnost (DMS nžp ) Vyjadřuje výšku kaptálu, který má pojšťovna k dspozc pro pokrytí svých závazků. Jným slovy j lze označt jako kaptálovou vybavenost pojsttele. Výpočet se provádí jako součet níže uvedených aktv bez jakýchkol předvídatelných závazků souvsejících s pojšťovací čnností a po odečtu položek nehmotného majetku. DMS nžp se vypočte níže uvedeným způsobem: + splacený základní kaptál pojšťovny, po odečtení vlastních akcí držených pojšťovnou + rezervní fondy zákonný a ostatní rezervní fondy, které se nevztahují k pojštění + přenosy zsků a ztrát - nerozdělený zsk z mnulých let a posledního účetního období po odečtení případných ztrát z těchto období + polovna případných dodatečných příspěvků během účetního období zahrnuje se u pojšťoven, které mají právní formu družstva

7 + jné položky - kumulatvní prortní kaptál, podřízené dluhy, cenné papíry bez stanovené splatnost, které lze zahrnout za určtých podmínek v omezené výš - hodnota dlouhodobého nehmotného majetku zapsaná v účetnctví, je-l součástí základního kaptálu Mezsoučet A + polovna upsaného nesplaceného základního kaptálu, maxmálně však do výše nžší z hodnot požadované a dsponblní míry solventnost; lze zahrnout pouze, pokud byla jž splacena nejméně 1/4 základního kaptálu; se zahrnutím této položky je nutný souhlas mnsterstva fnancí + oceňovací rozdíly - tché rezervy vznklé podhodnocením aktv, tzn. výše rozdílu hodnoty aktv na trhu a hodnoty těchto aktv zapsaných v účetnctví Mezsoučet B představuje součet položek, jejchž zahrnutí do výpočtu DMS musí schvált MF ČR Celková DMS nžp vznká součtem mezsoučtů A a B 2.2 Požadovaná míra solventnost (PMS nžp ) Představuje objem potencálních závazků z pojšťovacích čnností nebo také mnmální výš vlastních fnančních prostředků, kterým musí pojšťovna dsponovat po celou dobu své čnnost. U pojšťoven, které provozují zajšťovací čnnost, se vypočítává PMS zvlášť pro pojšťovací a zajšťovací čnnost. Př výpočtu PMS v nežvotním pojštění však exstují určtá specfka. Prvním z nch je vlv kursu Kč/ EUR, protože ve výpočtu se pracuje s částkam v mlónech EUR. Mezní hodnoty 50 ml. EUR a 35 ml. EUR se pro výpočet převádí na Kč na základě kursu CZK/EUR České národní banky k datu výkazu solventnost, tj. obvykle ke konc příslušného účetního roku. Dalším specfckou odlšností výpočtu PMS v nežvotním pojštění je použtí dvou paralelních způsobů výpočtu, přčemž za výslednou se bere větší z vypočtených hodnot. PMS nžp je větší z částek vypočtených níže uvedeným způsoby a) nebo b): a) podle objemu pojstného - Prvním krokem výpočtu je snížení předepsaného hrubého pojstného za příslušný rok o částky pojstného odpovídající daním a poplatkům, které se vybírají s pojstným jako jeho součást. Následně se předepsané pojstné redukuje tak, že se započítává 18 % z pojstného do výše 50 ml. EUR a z částky převyšující 50 ml. EUR 16 %. Následně se zjštěný součet upravuje o vlv míry zajštění pomocí tzv. korekčního koefcentu, tj. podílu pojstných plnění na vlastní vrub k celkové výš pojstných plnění. Přčemž podíl pojstného

8 plnění na vlastní vrub musí tvořt mnmálně 50 % celkového pojstného plnění nebo se případně na tuto hranc uměle zvedne. b) podle průměrných nákladů na pojstná plnění Nejdříve se stanoví počet let, za která se budou údaje o hrubých pojstných plněních uvádět, tzv. délka referenčního období (zpravdla u nežvotních pojštění 3 roky; provozuje-l pojšťovna v podstatné míře, tj. více než 4 % celkového předepsaného pojstného nebo 1 ml. Kč, pojštění vchřce, krupobtí č mrazu tak je to 7 let). Dále se provede součet objemu hrubých vyplacených pojstných plnění včetně podílu zajsttelů na pojstných plněních a včetně přírůstku rezervy na pojstná plnění, tento součet se vydělí počtem let, za které se pojstné plnění bralo v úvahu. Tímto způsobem byla zjštěna průměrná roční hrubá pojstná plnění za příslušné referenční období. Průměrné pojstné plnění se rozdělí na dvě část: do 35 ml. EUR, z níž se do konstrukce PMS NŽP zařadí 26 %, nad 35 ml. EUR, z níž se do konstrukce PMS NŽP zahrne 23 %. Přtom z takto vznklé částky se pro výslednou PMS NŽP opět použje jen poměrná část odpovídající podílu pojstného plnění na vlastní vrub za příslušné účetní období, mnmálně však 50 %. 2.3 Porovnání dsponblní a požadované míry solventnost Způsob zjštění dsponblní a požadované míry solventnost u nežvotních pojšťoven je podrobně popsán v předešlých kaptolách. Dále lze provést test solventnost pojšťovny porovnáním PMS nžp a DMS nžp. Požadovaná míry solventnost je vyšší z částek vypočtených podle velkost pojstného a průměrných nákladů na pojstná plnění s omezující podmínkou, že nesmí poklesnout pod absolutní mnmum garančního fondu. Je-l provozováno více odvětví nežvotního pojštění, platí jako absolutní mnmum garančního fondu vyšší z částek pro nežvotní pojštění. Dsponblní míra solventnost vznká součtem dvou mezsoučtů A a B. A. Výsledek podle velkost pojstného B. Výsledek podle průměrných nákladů na pojstná plnění C. Absolutní mnmum garančního fondu Požadovaná míra solventnost = max (A,B,C) Dsponblní míra solventnost = součet součástí A+B z toho: položky z A položky z B Podps odpovědného pojstného matematka: Datum: razítko pojšťovny a podps předsedy představenstva: Obr.č. 1: Porovnání požadované a dsponblní míry solventnost pro nežvotní pojšťovny dle prováděcí vyhlášky 303/2004 Sb. s úpravam provedeným s ohledem k termínům použtým v textu

9 3 Upravený výpočet solventnost Úplnou novnkou v postupech zjšťování solventnost je tzv. upravený výpočet solventnost pojšťovny. Povnnost vykazovat mnsterstvu upravený výpočet solventnost je uložena tuzemské pojšťovně, jejíž čnnost podléhá dozoru nad čnností pojšťovny ve skupně (dále jen doplňkový dozor). Použtí se vztahuje na tzv. holdngové pojšťovny, kterým se rozumí pojšťovny s jakoukolv účastí v mnmálně jedné pojšťovně nebo zajšťovně (dále označeny jako přdružené společnost). Z důvodu relatvní homogenty takovéto pojšťovací skupny lze bez problémů sestavt upravený výpočet solventnost pro tuto skupnu s použtím dsponblních měr solventnost zjštěných v jednotlvých dceřných společnostech pojšťovnách a zajšťovnách. Výpočet je rozdělen do dvou částí nejdříve je zjštěna dsponblní míra solventnost holdngové pojšťovny a poté její požadovaná míra solventnost. První položka týkající se dsponblní míry solventnost vznká součtem dsponblní míry solventnost holdngové pojšťovny s dsponblním míram solventnost jednotlvých pojšťoven a zajšťoven ve skupně podle výše majetkového podílu v nch. Do výpočtu tedy vstupuje pouze část dsponblní míry přdružených společností v závslost na velkost majetkové účast holdngové pojšťovny. Požadovanou míru solventnost v upraveném výpočtu solventnost ční součet požadované míry solventnost holdngové pojšťovny, účetních podílů v přdružených společnostech a část požadovaných měr solventnost přdružených společností podle podílu v nch. Upravený výpočet solventnost vznká rozdílem dsponblní a požadované míry solventnost holdngové pojšťovny. Zabývá-l se holdngová pojšťovna žvotním nežvotním pojštěním upravený výpočet solventnost vznkne jako součet dsponblních a požadovaných měr solventnost zjštěných odděleně pro žvotní a nežvotní pojštění. Ve výpočtech tak budou fgurovat jednotlvá specfka žvotního a nežvotního pojštění, výsledek bude přesnější než v případě společného výpočtu pro obě odvětví pojštění. Dalším zcela logckým požadavkem na upravený výpočet solventnost je absence jakékolv položky dsponblní míry solventnost, která vznká ze vzájemného fnancování mez holdngovou pojšťovnou a přdruženou společností. V opačném případě by došlo k dvojímu zahrnutí jedněch totožných fnančních prostředků do výpočtu, což by vedlo ke zkreslení výsledné míry solventnost. Omezení je stanoveno také u nesplaceného základního kaptálu jako součást výpočtu solventnost, mnsterstvo nebude udělovat písemný souhlas s jeho zahrnutím do výpočtu. Upravený výpočet míry solventnost pro holdngové pojšťovny se zjstí takto: UMS P = A B, kde A = DMSP + qdms, = UH P + PMSP + B q PMS.

10 Výklad symbolů: UMS P..... DMS P q DMS. UH P.. PMS P upravený výpočet míry solventnost pro holdngové pojšťovny dsponblní míra solventnost holdngové pojšťovny, znamená součet dsponblních měr solventnost přes všechny -té přdružené společnost pojšťovny a zajšťovny, v níž má holdngová pojšťovna podíl na základním kaptálu ve velkost q, vynásobená tímto podílem účetní hodnota podílu v -té přdružené společnost, požadovaná míra solventnost holdngové pojšťovny, q PMS... součet požadovaných měr solventnost přes všechny -té přdružené společnost, v níž má holdngová pojšťovna podíl na základním kaptálu (upsaném) velkost q, vynásobená tímto podílem. Př výpočtu může dojít k stuac, kdy má některá z přdružených společností dsponblní míru solventnost nžší než je požadovaná míra solventnost, pak se použje ve výpočtu upravené míry solventnost skutečná hodnota obou měr, nkol pouze jejch q násobek. Takovéto opatření vede k zahrnutí celé rzkovější nvestce do upraveného výpočtu solventnost, což jstě je z hledska opatrnost jen ku prospěchu věc. Závěr O budoucí podobě solventnost byly a stále také jsou vedeny dlouhé dskuse na úrovn vrcholových orgánů Evropské une. Výsledkem těchto jednání je vznk projektu Solventnost II (Solvency II). První fáze prací započala v roce 2001 se základním cílem vytvořt obecný rámec systému sledování solventnost, který by přzpůsobl požadavky kaptálové přměřenost skutečným rzkům pojšťoven a rozšířl současné stavové analýzy o modelování rzk a budoucích scénářů. Do roku 2003, kdy byla teoretcká část projektu ukončena, tak vznkl dostatečný časový prostor pro šrokou meznárodní dskus, nové stude a reporty. V současnost je projekt ve své druhé fáz, která směřuje k návrhu rámcové drektvy o solventnost. Podobně jako Basel II pro oblast bankovnctví by Solventnost II pro pojšťovnctví měla přnést tříplířový přístup ke kaptálovým požadavkům a dohledu orgánů státního dozoru s cílem zajstt vyšší ochranu pojstníků, vyšší transparentnost, srovnatelnost a ucelenost posuzování solventnost pojsttelů. Novým fenoménem, na který musí solventnost reagovat, je vznk fnančních konglomerátů. Současný rozvoj fnančních trhů vede k utváření fnančních skupn fnančních konglomerátů, které poskytují služby a produkty v různých fnančních oblastech. Pokud by tyto konglomeráty a zvláště pak banky, pojšťovny a obchodníc s cenným papíry, které jsou často jejch součástí, musel čelt fnančních potížím, mohla by taková stuace vést k destablzací celého fnančního systému.

11 Proto vznkla směrnce 2002/87/EC Evropského Parlamentu a Rady o doplňkovém dozoru úvěrových nsttucí, pojšťoven a obchodníků s cenným papíry ve fnančním konglomerátu, která zavádí obezřetný dozor nad fnančním konglomeráty. K hlavním oblastem, na které se dozor zaměřuje, náleží sledování kaptálové vybavenost a koncentrace rzk na úrovn konglomerátu, operací uvntř skupny, vntřního řídícího a kontrolního systému na úrovn konglomerátu a dostatečně zkušeného a důvěryhodného managementu. Konečným cílem směrnce je zajstt dostatečně spolehlvý systém kontroly pro celou fnanční skupnu zabývající se křížovým fnančním aktvtam mez odvětvím fnančního trhu. V souladu s výše uvedenou směrnc byla také v ČR zpracována předloha zákona o fnančních konglomerátech, která je v současné době v druhém čtení v Poslanecké sněmovně PČR. Předloha zákona obsahuje poměrně rozsáhlý výčet pojmů, jejchž vymezení je nutné pro lepší srozumtelnost celé právní úpravy, dále jsou stanoveny postupy, s jejchž pomocí je možné fnanční konglomerát dentfkovat a podmínky výkonu doplňkového dozoru nad fnančním konglomeráty. Jak je patrné z předchozích odstavců vývoj metodky výpočtu solventnost není stále ukončen. Aby byla solventnost v budoucnost nástrojem, s jehož využtím může dozor včas dentfkovat nepříznvou fnanční stuac pojsttele, musí se její úprava pružně vyvíjet v souladu se změnam, které probíhají nejen na pojstných trzích ale v celém fnančních sektoru. Lteratura BÖHM, A. Ekonomka a řízení pojšťoven v podmínkách po vstupu České republky do Evropské une. Praha: ASPI PUBLISHING, 2004, ISBN DUCHÁČKOVÁ, E. Prncpy pojštění a pojšťovnctví. Praha: EKOPRESS, 2003, ISBN X Výroční zprávy Úřadu státního dozoru v pojšťovnctví a penzjním přpojštění SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojšťovnam v pojšťovací skupně. SMĚRNICE 2002/13/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnce Rady 73/239/EHS pokud se týká požadavků na míru solventnost nežvotních pojšťoven. SMĚRNICE 2002/87/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosnce 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovým nsttucem, pojšťovacím podnky a nvestčním frmam a pozměňující směrnce Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS a 93/22/ES a 2000/12/ES Evropského parlamentu a Rady Zákon 363/1999 Sb. Zákon o pojšťovnctví ve znění pozdějších novel Prováděcí vyhláška 303/2004 Sb., provádějící některá ustanovení zákona o pojšťovnctví

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Změna: 96/2006 Sb., 458/2006 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst.

Více

303/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. května 2004, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 1, 3 a 4, 18 odst. 4, 21a odst. 3 písm. c) a odst.

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun.

korun za m, což by bylo cca 90 milionů korun. ZPRAVODAJ OBCE DUBNO è í s l o : 0 4 è e r v e n 2 0 1 4 w w w. o b e c d u b n o. c z Slovo starosty Obec Dubno Vážení spoluobčané, tento rok je čtvrtým rokem volebního období a my zastuptelé se ohlížíme,

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 138 Rozeslána dne 10. prosince 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 433. Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 434.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. ATLAS ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717,25088 Čelákovce ~ AUDrr ZPRÁVA NEZÁVSLÉHO AUDTORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2010 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. 1--- ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Částka 138 Sbírka zákonů č. 434 / 2009 Strana 7067 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více