- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa. programu:"

Transkript

1 - 1 - Z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t s k é h o o b v o d u Ústí nad Labem - Severní Terasa Dne: Věc: Bod programu: Č. j.: Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2013 Důvod předložení: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statut města Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru Předkládá: Josef Macík starosta MO Projednáno: V RMO dne Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem - Severní Terasa po projednání A. Z j i š ť u j e, že návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2013 zabezpečuje pouze provozní potřeby obvodu B. S c h v a l u j e 1) předložený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2013 tak, jak je uveden v tabulkové části předkládaného materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8) takto: a) celkové příjmy rozpočtu MO ,-tis.Kč b) celkové výdaje rozpočtu MO ,-tis.Kč c) financování 572,-tis.Kč 2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013 ve výši 6.231tis. Kč dle důvodové zprávy

2 - 2 - Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2013 Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru ve spolupráci s vedením MO a vedoucími odborů. Materiál bude projednán, v RMO dne a V ZMO dne Dne:

3 - 3 - Předložený Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa (dále jen MO ÚL ST) je zpracován ve dvou samostatných částech: 1) první část nazvaná jako Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOSTI mapuje finanční objemy pro zabezpečení nejnutnějších potřeb vyplývajících z poslání MO ÚL ST, to je k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Statutu města Ústí nad Labem, ostatních obecně závazných právních předpisů a sloužících k uspokojování potřeb občanů našeho obvodu. K zabezpečení těchto finančních potřeb jsou zapojeny všechny příjmy, které nepodléhají dani z příjmů právnických osob t. j. dotace, správní a místní poplatky, prostředky fondů apod. a předpokládaný hospodářský výsledek (dále jen HV) z hospodářské činnosti za rok ) druhá část nazvaná jako Návrh rozpočtu HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI mapuje všechny zdanitelné výnosy a s nimi související náklady. Jejím výsledkem je hospodářský výsledek podléhající dani z příjmů právnických osob. Důvodem tohoto rozdělení je oddělení všech příjmů podléhajících dani z příjmů právnických osob tak, jak to ukládá zákon o dani z příjmů. S tím souvisí i odlišné účtování o těchto příjmech a s nimi souvisejících výdajích. Dále se tímto způsobem získá přehled o tom zda výnosy vyplývající z hospodaření s byty stačí pokrýt náklady spojené s údržbou bytového fondu a o ziskovosti prodávaného a pronajímaného majetku.

4 - 4 - TABULKOVÁ ČÁST NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013 NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI 2013 Tabulka č. 1) SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. NÁVRH TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , , ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) -572,00 0,00-572, ,66-572,00 Konzolidace (hospodaření Sociálního fondu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ přebytek (+) ztráta (-) -572,00 0,00-572, ,66-572,00 FINANCOVÁNÍ (přírůstek (-), úbytek (+) hotovosti) 572,00 0,00 572, ,66 572,00 Změna stavu účtu Sociálního fondu 0 0,00 0,00 75,84 Změna stavu ostatních rozpočtových účtů 572 0,00 572, ,50 572,00 Tabulka č. 2) NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2013 SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. NÁVRH DRUH PŘÍJMŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , , ,00 Vlastní příjmy 4 481,00 0, , ,50 951,00 Místní popl. ze psů 520,00 0,00 520,00 484,25 520,00 Místní poplatek za užív. veřej. prostranství 126,00 0,00 126,00 148,68 150,00 Místní poplatek za provozovaný VHP 2 875, ,00-25,00-0,97 0,00 Výtěžek z VHP (6%) 800,00 0,00 800,00 905,96 0,00 Příjmy z VHP a jiných zařízení dle nov. Leg. 0, , ,00 0,00 0,00 Správní poplatky 150,00 0,00 150,00 165,52 170,00 Pokuty 0,00 0,00 0,00 3,31 0,00 Odvody dávek.hm.nouze min let 0,00 0,00 0,00-1,59 0,00 Vratky přeplatků záloh min. let 0,00 0,00 0,00 149,70 101,00 Ostatní a nahodilé příjmy 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00

5 - 5 - Úroky 10,00 0,00 10,00 13,04 10,00 Zapojení použitelného HV VH 5 765,00 0, , , ,00 Zapojení použitelného HV VH 5 765,00 0, , , ,00 FOR (na investiční akce ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapojení použitelného HV VH min. roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapojení nerozděleného HV min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace Magistrátu ,00 0, , , ,00 Účelová dotace od MmÚ - zeleň 6 000,00 0, , , ,00 Účelová dotace na právní zast. Ficom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 neúčel. dotace od Mmú z VHP 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Neúčel. dotace od Mmú provoz ,00 0, , , ,00 Finanční vypořádání za min. rok - soc.dávky 435,00 0,00 435,00 435,96 0,00 Refundace VPP od úřadu práce 3 216,00 0, , , ,00 Konsolidační položka Zapojení sociálního fondu *) 503,00 0,00 503,00 323,54 509,00 *) tato položka není součástí celkových příjmů 2013 Tabulka č. 3) NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2013 SCHVÁL. SCHVÁL. UPRAV. SKUTEČ. NÁVRH TEXT ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM ,00 0, , , ,00 Provozní výdaje ,00 0, , , ,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ,00 0, , , ,00 Provozní výdaje ,00 0, , , ,00 Mzdy ,00 0, , , ,00 Příděl do sociálního fondu (4% z objemu mezd) - konsolidační položka 5342*) 503,00 0,00 503,00 251,50 509,00 Ostatní provozní výdaje 9 108,00 0, , , ,00

6 - 6 - Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových výdajů 2013 ODBOR SPRÁVY MAJETKU 9 490,00 0, , , ,00 Provozní výdaje 9 490,00 0, , , ,00 Péče o vzhled obce 6 660,00 0, , , ,00 Ostatní provozní výdaje 2 830,00 0, , , ,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODBOR FINANČNI 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 Provozní výdaje 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 Příspěvky, věcné dary 65,00 0,00 65,00 25,67 65,00 Stipendium starosty 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 omylné platby, zaokr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁVRH ROZPOČTU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2013 Tabulka č. 4 v tis. Kč TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM ,00 30, , , ,00 Výnosy z pronájmů 8 214,00 30, , , ,00 Výnosy z prodejů 2 968,00 0, , , ,00 Výnosy bytového hospodářství 557,00 0,00 557,00 428,33 557,00 NÁKLADY CELKEM 3 582,00 30, , , ,00 Náklady z pronájmů 3 177,00 0, , , ,00 Náklady z prodejů 15,00 0,00 15,00 80,04 10,00 Náklady bytového hospodářství 390,00 30,33 420,33 529,22 430,00 CELKOVÝ HV (+ zisk,- ztráta) 8 157,00 0, , , ,00 HV Z PRONÁJMŮ 5 037,00 30, , , ,00 HV Z PRODEJŮ 2 953,00 0, , , ,00 HV BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 167,00-30,33 136,67-100,89 127,00 ODVOD DANĚ Z PŘEV. NEM. MAGIS. 89,00 0,00 89,00 76,86 63,00

7 - 7 - ODVOD 80%NÍHO PODÍLU MAGIS ,00 0, , , ,00 POUŽITELNÝ HV 5 765,00 0, , , ,00 HV z pronájmů 5 037,00 30, , , ,00 HV z prodejů 561,00 0,00 561,00 652,91 400,00 HV z bytového hospodářství 167,00-30,33 136,67-100,89 127,00 Tabulka č. 5 NÁVRH ZAPOJENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z VHČ TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU ZAPOJENÍ POUŽITEL. HV 5 765,00 0, , , ,00 Zapojení HV z pronájmů 5 037,00 30, , , ,00 Zapojení HV z prodejů 561,00 0,00 561,00 0,00 400,00 Zapojení HV Bytového hospodářství 167,00-30,33 136,67 0,00 127,00 Tabulka č. 6 Pronájmy TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 8 214,00 30, , , ,00 Pronájem pozemků (odbor SOM) 3 733,00 0, , , ,00 - zahrádky 436,00 0,00 436,00 444,61 427,00 - stánky 533,00 0,00 533,00 399,25 512,00 - hřiště 40,00 0,00 40,00 40,78 40,00 - ostatní 2 724,00 0, , , ,00 Pronájem nebytových prostor 1 514,00 0, , , ,00 Pronájem garáží a parkovišť celkem 2 634,00 0, , , ,00 Pronájem garáže Cíl, Zajíce 1 416,00 0, , , ,00 Pronájem park. Rabasova 642,00 0,00 642,00 413,65 642,00 Pronájem park. Ježkova 192,00 0,00 192,00 160,80 192,00 Pronájem park.jizerská 384,00 0,00 384,00 227,20 384,00 Pronájem park.oblá 0,00 0,00 0,00 90,40 168,00 Pronájem park.jizerská 67 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00

8 - 8 - Pronájem park.šrámkova 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pronájem park.mezní-stavbařů 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 Úroky z účtů VH + ost.výnosy (věc.břemena aj.) 333,00 30,33 363,33 372,14 5,00 NÁKLADY CELKEM 3 177,00 0, , , ,00 Služby, materiál, 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Materiál garáže 5,00 0,00 5,00 22,28 20,00 Opravy a udržování, energie,služby ( Odbor SM) 477,00 0,00 477,00 433,64 676,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisygaráže Celkem 1 408,00 0, ,00 276, ,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - garáže Cíl,Zaj. 952,00 0,00 952,00 101,62 652,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.rabasova 253,00 0,00 253,00 139,37 253,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.ježkova 103,00 0,00 103,00 19,83 63,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.jizerská 100,00 0,00 100,00 0,00 52,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.oblá 0,00 0,00 0,00 9,92 47,00 Opravy a udrž., energie, služby,odpisy - park.jiz.67 0,00 0,00 0,00 6,00 10,00 Opravy a udrž.,energie, služby,odpisy - park.šrámk.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdy (5. zaměstnanců - 1ved.vpp a 4 garáže) 805,00 0,00 805,00 484,82 817,00 Soc.a zdr.poj.(5. zaměstnanců) 282,00 0,00 282,00 167,32 286,00 Ostatni dane a poplatky, služby 50,00 0,00 50,00 11,52 50,00 Opravné položky 140,00 0,00 140,00 95,10 140,00 Odpisy 0,00 0,00 0,00 8,98 50,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 5 037,00 30, , , ,00 Tabulka č. 7 Prodeje TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY CELKEM 2 968,00 0, , , ,00 Výnosy z prodeje budov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej bytů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej ostatních budov (bytových domů) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje pozemků 2 968,00 0, , , ,00 Výnosy z ostatního prodeje +645* 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 účastnický poplatek+ost.prodeje 0,00 0,00 0,00 20,22 0,00

9 - 9 - NÁKLADY CELKEM 15,00 0,00 15,00 80,04 10,00 - bytů (odbor bytového hospodářství) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatních budov (odbor SOM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pozemků (odbor SOM) 15,00 0,00 15,00 15,04 10,00 - náklady na ostatní drobné prodeje 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 vrácení úroků (soudně),poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - poplatky, kolky,právní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 2 953,00 0, , , ,00 Odvod daně z přev. nemovit. Magistrátu 89,00 0,00 89,00 76,86 63,00 Odvod 80%ního podílu Magistrátu 2 303,00 0, , , ,00 POUŽITELNÝ HV (20%ni podil) 561,00 0,00 561,00 652,91 400,00 Tabulka č. 8 SPRÁVCE -ÚMO SEVERNÍ TERASA Bytové hospodářství TEXT ROZPOČET ÚPRAVY ROZPOČ. k ROZPOČTU VÝNOSY 557,00 0,00 557,00 428,33 557,00 Nájemné 557,00 0,00 557,00 414,12 557,00 Ostatni výnosy 0,00 0,00 0,00 14,22 0,00 Vymožené právní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁKLADY 390,00 30,33 420,33 529,22 430,00 Opravy a údržba 160,00 30,33 190,33 205,66 200,00 Ostatní služby 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 právní služby, odpis nedob.pohl 200,00 0,00 200,00 320,56 200,00 Poplatky, SIPO,opr.položky 14,00 0,00 14,00 3,00 14,00 HOSPOD. VÝSLEDEK 167,00-30,33 136,67-100,89 127,00 Příloha č. 1)

10 NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ 2013 (podrobný rozpis výdajů) DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU VÝDAJE C E L K E M ,00 0, , , ,00 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ,00 0, , , ,00 ODBOR PRO SOM 9 490,00 0, , , ,00 ODBOR FINANČNI 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ,00 0, , , ,00 Provozní výdaje ,00 0, , , ,00 Mzdy ,00 0, , , ,00 Mzdy poslanci 1 886,00 0, , , ,00 Uvolnění funkcionáři 1 299,00 0, ,00 868, ,00 Neuvolnění funkcionáři 557,00 0,00 557,00 368,42 557,00 Odstupné funkcionáři 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refundace 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Mzdy aparát ,00 0, , , ,00 Aparát (odborní pracovníci) 7 190,00 0, , , ,00 odstupné zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPP- úřad 870,00 0,00 870,00 546,00 870,00 VPP- refundace 2 400,00 0, , , ,00 Středisko údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOV (dohody) 450,00 0,00 450,00 235,00 450,00 Příděl do soc.fondu(4 % MP) - konsolidační položka*) 503,00 0,00 503,00 251,50 509,00 Ostatní provozní výdaje 9 108,00 0, , , ,00 Finanční vypořádání za rok min.rok 1,00 0,00 1,00 0,14 0,00 Záloha do pokladny, na cestovné (pol.5182) 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 Knihy, učební pomůcky 35,00 0,00 35,00 13,86 35,00 Topeni (Stavbařů) - zálohy 440,00 0,00 440,00 357,10 440,00 Topeni (Stavbařů) - vyúčtování 40,00-40,00 0,00 0,00 0,00

11 Voda (Stavbařů) - záloha 35,00 0,00 35,00 13,91 35,00 Voda (Stavbařů) - vyúčtování 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Oprava a udržba Octavia 30,00 0,00 30,00 16,50 30,00 Oprava a udržba (Stavbařů 2) 150,00 0,00 150,00 75,89 150,00 Programové vybavení 100,00 0,00 100,00 25,12 80,00 Občanská komise - pohoštění 30,00 0,00 30,00 28,96 40,00 Občanská komise - materiál 50,00 0,00 50,00 14,40 40,00 Občanská komise - 1.občánek roku-pouk 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Inzerce 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Stravné pracovníků 350,00 0,00 350,00 191,01 300,00 Aktualizace programů 25,00 0,00 25,00 3,58 25,00 Správní poplatky 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Poštovné úřad (opr. z 7403 příj.účet) 110,00 0,00 110,00 81,72 130,00 Poštovné sociální 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 Telefony úřad 290,00 0,00 290,00 219,99 290,00 MT úřad 130,00 0,00 130,00 82,41 130,00 Pojištění odpovědnosti za škodu 70,00 0,00 70,00 21,46 70,00 PHM Octavia 160,00 0,00 160,00 81,11 160,00 Pojištění 100,00 0,00 100,00 74,75 120,00 Bankovní služby 60,00 0,00 60,00 33,50 60,00 Materiál 320,00 0,00 320,00 218,77 300,00 Ceniny (známky) 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Ceniny (kolky) 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 dálniční známka 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 DDHM 75,00 0,00 75,00 40,58 75,00 Předplatné tisku 50,00 0,00 50,00 9,96 50,00 Cestovné poslanci 40,00 0,00 40,00 4,25 40,00 Cestovné (paušalní náhrada) 20,00 0,00 20,00 12,01 20,00 Cestovné aparát 40,00 0,00 40,00 22,12 40,00 Konzultační, porad.a právní služby 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Školení 30,00 0,00 30,00 17,12 30,00 Vzdělávání 60,00 0,00 60,00 11,31 30,00 Ostatní služby 200,00 0,00 200,00 80,07 200,00 Odvoz odpadu 17,00 0,00 17,00 7,91 17,00 Požární ochrana 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Tisk tiskopisů 60,00 0,00 60,00 18,49 60,00 Ostatní nákupy j.n. (ošatné) 250,00 0,00 250,00 249,50 257,00 Pohoštění ZMO, RMO, ÚMO 100,00 0,00 100,00 69,56 100,00 Výdaje Sociálního fondu (rekreace pokl.) 503,00 0,00 503,00 100,64 509,00 Výdaje Sociálního fondu (rekreace,fakt.) 0,00 0,00 25,41 Výdaje Sociálního fondu (stravné) 0,00 0,00 138,33 Výdaje Sociálního fondu (jubilea) 0,00 0,00 12,50 Výdaje Sociálního fondu (penzijní přip.) 0,00 0,00 31,80 Výdaje Sociálního fondu (přísp. odb.svazu) 0,00 0,00 10,06 Neinvest. půjčky obyvatelstvu ze soc.fondu 0,00 0,00 5,00 Výdaje Sociálního fondu (DDHM) 0,00 0,00 0,00 Výdaje Sociálního fondu (materiál) 0,00 0,00 0,00

12 Výdaje Sociálního fondu (věcné dary dle KS) 0,00 0,00 0,00 Leasing Octavia 218,00 0,00 218,00 182,87 135,00 Kulturní akce - Centrální park 250,00 40,00 290,00 284,90 155,00 Zpravodaj Severní Terasy 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 Dotace internetového účtu 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Léky, zdr. mat. - příruční lékarnička pracoviště 5,00 0,00 5,00 0,12 5,00 Pronájmy 90,00 0,00 90,00 57,12 90,00 VOLBY DO KRAJ.ZASTUPITELSTEV 124,89 Odvody z mezd Refundace pojistného SZ A ZP jin. Org. 9,00 0,00 9,00 0,87 9,00 Refundace mezd jiným organizacím 25,00 0,00 25,00 2,57 25,00 Pojistné na soc. zab. (uvol.poslanci) 336,00 0,00 336,00 227,63 336,00 Pojistné na soc. zab. (neuv.poslanci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (aparát) 1 858,00 0, , , ,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)-refun. 600,00 0,00 600,00 266,18 613,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (VPP)úřad 217,00 0,00 217,00 120,75 217,00 Pojistné na soc. zabezpečeni (OOV) 113,00 0,00 113,00 22,25 113,00 Pojistné na soc. středisko údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecné zdrav.pojišt.(uvol.poslanci) 121,00 0,00 121,00 81,94 121,00 Všeobecné zdrav.pojišt.(neuv.poslanci) 50,00 0,00 50,00 33,78 50,00 Všeobecné zdravotní pojištění (aparát) 669,00 0,00 669,00 432,27 678,00 Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-úřad 78,00 0,00 78,00 43,47 78,00 Všeobecné zdravotní pojištění (VPP)-refun. 216,00 0,00 216,00 95,82 221,00 Všeobecné zdravotní pojištění (OOV) 40,00 0,00 40,00 8,01 41,00 Všeobecné zdravotní pojištění střed.údržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náhrada nemocenské den 50,00 0,00 50,00 26,52 50,00 Haléřové vyrovnání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdy VHČ (bude převedeno z VHČ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) tato položka není součástí celkových výdajů

13 DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU ODBOR PRO SOM 9 490,00 0, , , ,00 Provozní výdaje 9 490,00 0, , , ,00 Úsek SM 9 490,00 0, , , ,00 Péče o vzhled obce 6 660,00 0, , , ,00 Nákup DDHM (lavičky,koše..) 100,00 0,00 100,00 5,97 50,00 Nákup materiálu (rostl.,posypový) 120,00 0,00 120,00 8,83 50,00 Ostatní služby 200,00 0,00 200,00 0,60 100,00 Opravy v zeleni 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Zeleň - údržba UZ ,00 0, , , ,00 Zeleň - skládkovné UZ ,00 0,00 200,00 150,07 200,00 Zeleň - postřiky a odplevelení UZ ,00 0,00 800,00 411,05 500,00 Zeleň - materiál UZ 03_ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 Ostatní provozní výdaje 2 830,00 0, , , ,00 PHM, olej pro služ. Vozidla 180,00 0,00 180,00 141,24 180,00 Pojistné majetku 100,00 0,00 100,00 53,67 100,00 Inzeráty, Geodezie 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Znalecké posudky 20,00 0,00 20,00 8,40 20,00 Skládk.,kontejn.,koše,variopres 100,00 0,00 100,00 63,34 100,00 Ostatní sluzby 200,00 0,00 200,00 76,61 150,00 Leasing automobilů 0,00 0,00 0,00 20,00 150,00 Opravy a údržba hřišť,detsk. Koutků 100,00 0,00 100,00 20,10 0,00 Opravy a údržba (laguna provoz) 300,00 0,00 300,00 79,20 250,00 Oprava chodniků a schodišť 250,00 0,00 250,00 20,92 0,00 Opravy a rek. majetku obce 250,00 0,00 250,00 352,75 250,00 Ochranné pomůcky 70,00 0,00 70,00 11,62 70,00 VPP pracovní pomůcky 50,00 0,00 50,00 4,56 50,00 DDHM 100,00 0,00 100,00 28,35 100,00 VPP nářadí a materiál 150,00 0,00 150,00 114,12 150,00 Vodné, stočné 25,00 0,00 25,00 18,11 25,00 TUV a teplo 175,00 0,00 175,00 67,10 175,00 Elektrická energie 750,00 0,00 750,00 385,64 750,00 Úsek výstavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumář investičních akcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 DRUH VÝDAJŮ ROZPOČET UPRAVY ROZPOČ. K ROZPOČTU ODBOR FINANČNI Provozní výdaje 75,00 0,00 75,00 25,67 75,00 Příspěvky a dary 65,00 0,00 65,00 25,67 65,00 Stipendium 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Peněžité dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Věcné dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nezařazené výdaje (omylné platby), zaokr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2009 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozp. opatření č. 3

Návrh rozp. opatření č. 3 Návrh rozp. opatření č. 3 Příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií 231 0600 1351 22 000,00 Odvod výtěžku z provozování VHP 231 0600 1355 69 000,00 Správní poplatky 231 0600 1361 30 000,00 231 0400 4111

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 (v tis Kč) tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek 2013 2013 2013 UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 2 030,00 2 030,00 1 708,87 84,18-321,13 136 Správní

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu

II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2007.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více