T T. Think Together Eliška Matušková THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Eliška Matušková THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Přínosy a rizika využití outsourcingu v organizacích veřejného sektoru Benefits and Risks of Outsourcing in Public Sector Organisations Eliška Matušková 9

2 Abstrakt Příspěvek se zaobírá možnostmi využití outsourcingu v organizacích veřejného sektoru. Veřejný sektoru je součástí hospodářství každého státu, přičemž se v něm poskytují veřejné statky (zboží/služby) na uspokojení různých potřeb obyvatel. Outsourcing veřejných služeb, případně pomocných služeb je jednou z možností zabezpečování těchto aktivit ve vyspělých státech. Otázka, které druhy služeb mají být outsourcované, závisí na teoretickém vymezení tohoto problému a zároveň i na praktických zkušenostech z využívání tohoto nástroje. Přínosy realizace outsourcingu spočívají: v úspoře nákladů, ve variabilitě poskytovaných služeb, ve zlepšení a zjednodušení řízení, v nárůstu řídících schopností a zručností, ve zlepšení technologií, v lepším využívání zdrojů a zařízení, ve zvyšování kvality a flexibility poskytovaných služeb, v ekonomickém rozvoji daného regionu. Zápory spočívají: ve snižování počtu veřejně poskytovaných služeb, v možnosti úniku citlivých informací, v problémech souvisejících s realizací veřejných tendrů, v možném snižování kvality služeb, v nákladech outsourcingu, ve ztrátě kontroly nad vykonávanými službami apod. Klíčová slova Veřejný sektor, veřejné služby, outsourcing. Abstract This paper deals with outsourcing in the public sector. The public sector is the part of economic and administrative life that deals with the delivery of goods and services by and for the government, regional or local/municipal. Public sector outsourcing is now a wellestablished mechanism for government service provision. Outsourcing the provision of traditionally publicly-provided services has become commonplace in most industrialized nation. The question of what kinds of government services should be outsourced depends on one s theoretical perspective on issues such as the extent to which the private sector should be involved in the provision of government services. It also depends on practical considerations as to what services can successfully be outsourced, in the sense that the desired cost savings and service quality will be achieved. The advantages of outsourcing include the potential for: cost savings; increased accountability of service providers through contract specifications and performance measurement; better work and management practices; access to greater skills, knowledge or technology; better use of capital and equipment; better service quality; greater flexibility in services; local industry development. The disadvantages are: reduced accountability of government for contracted services; loss of privacy and confidentiality of personal information; collusive tendering and other tendering problems; loss of control by the government over the contracted services; reductions in quality of services; the costs of outsourcing. Key Words Public sector, services, outsourcing Cíl Při tradičním způsobu zabezpečování veřejných služeb se v praxi čím dál častěji setkáváme se zapojováním podnikatelských subjektů z veřejného i soukromého sektoru do těchto aktivit, proto je hlavním cílem této práce analyzovat Think Together 2013 Dostupné z:

3 a prezentovat poznatky získané rozborem situace na českém trhu v oblasti využití outsourcingu. Materiál a metodika Metodickým východiskem pro zpracování tohoto příspěvku byla studie publikací a dostupných dokumentů ze zkoumané oblasti. Součástí hospodářství každého státu je i veřejný sektor. Veřejný sektor je produktem veřejné politiky státu, je významnou součástí každé vyspělé ekonomiky a v průběhu druhé poloviny dvacátého století roste relativně rychlý tempem. Veřejný sektor poskytuje společnosti veřejné statky, přičemž pojmem statky se v ekonomické teorii rozumí statky a služby, kterými se uspokojují různé potřeby. Organizace a způsob poskytování veřejných statků souvisí s politickým a administrativním stavem v daném státě a se změnami postavení a úloh organizací veřejného sektoru. Rozhodnutí o způsobu zabezpečování veřejných statků v daném státě nejsou nezvratné, přitom politické řízení veřejných institucí se může rozhodnout, co bude zabezpečovat a jakým způsobem to bude zabezpečovat. Zabezpečování veřejných služeb v České republice probíhá transformací již několik let reagujíc přitom na společenské změny především v Evropě. V souvislosti s měnícími se technologickými možnostmi, rozšiřující se nabídkou trhu a zkušenostmi s inovativními způsoby zabezpečování veřejných statků/služeb v jiných státech, se ukazují nové pohledy na to, jaké aktivity je vhodné či nevhodné zabezpečovat prostřednictvím organizací veřejného sektoru, které aktivity se přenechají na zabezpečení jiným subjektům a jaké budou konečné dopady na dostupnost, kvalitu a nákladovost těchto služeb. Jestliže je současné období v evropském měřítku charakterizováno neustálým tlakem na snižování veřejných výdajů, hledání racionalizačních mechanismů v organizacích veřejného sektoru je mimořádně aktuální a potřebné. V řízení organizací veřejného sektoru jsou zaváděny principy New Public Management, který je možno vymezit jako zavádění metod řízení známých z podnikového prostředí do prostředí veřejného sektoru. Hlavním motivem tohoto postupu je snaha o maximalizaci užitku (zvýšení množství poskytovaných veřejných statků), který se může dosáhnout z veřejných zdrojů a zvyšování flexibility fungování veřejného sektoru. Klasický způsob řízení z předcházejícího období je postupně nahrazován modelem zavádějícím prvky soutěže na trhu, se současným sledováním jednotlivých ekonomických ukazatelů. Možností a oblastí jak a kde dosáhnout zvýšení efektivnosti veřejného sektoru je několik, například: změna organizačních struktur, zavádění integrovaných informačních systémů, způsoby financování, tzv. PPP projekty 1 apod., přičemž nové principy řízení se mohou aplikovat na více úrovních řízení, a to od centrální až po úroveň jednotlivých institucí (Černěnko, 2008). New Public Management je určitou filozofií, určitým stylem myšlení a určitou strategií obsahující nejen principy a zásady, ale i celou řadu ověřených postupů (TQM, Benchmarking, Value for Money, Outsourcing, Public Private Partnership, Management by Objectives a jiné), z kterých je potřeba umět zvolit ty, jejichž použití je v konkrétních podmínkách adekvátní (Balážová, 2006). 1 Určitou nadstavbou veřejných zakázek jsou projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru (tzv. Public-Private Partnership, dále jen PPP projekty). Oproti klasickým veřejným zakázkám se jedná o dlouhodobější kontrakty, v rámci kterých soukromý sektor přebírá část funkcí sektoru veřejného, resp. se zavazuje dlouhodobě poskytovat veřejnosti zboží a služby, které by měl zajišťovat sektor veřejný. Odměnou za tuto činnost jsou soukromým subjektům buď příjmy z veřejných rozpočtů nebo předání práv vybírat určité platby od veřejnosti. Smlouvy v rámci projektů partnerství jsou také často spojeny s poskytnutím určitého monopolního postavení. ISBN:

4 Uvedené trendy zaznamenávané ze současné praxe způsobují v teoretické rovině změny v jednoznačnosti definování veřejného sektoru a posun od jeho úzkého a jednoznačného vymezení, přičemž dochází ke komplexnímu přehodnocování úloh veřejného sektoru a soukromého sektoru a také k přehodnocování jejich podílu při zabezpečování veřejných statků/služeb. Vymezení veřejného sektoru a veřejných statků Obyvatelé daného státu mají různé typy potřeb a zájmů. Kromě uspokojování základních osobních potřeb jako je strava, oblečení, bydlení, mají prospěch i z toho, že je zabezpečené např. veřejné osvětlení, národní obrana, bezpečnost země apod. Soukromý sektor poskytuje soukromé statky. Za soukromé statky se považují ty, pro které existuje trh a za které přijímatel musí zaplatit určitou cenu. Když někdo nechce, anebo nemůže zaplatit cenu za určitý soukromý statek, je z jeho spotřeby vyloučený (Sivák, 2007). Jestliže trh neposkytuje všechny statky na komplexní uspokojení potřeb, část potřeb obyvatel je uspokojována prostřednictvím veřejného sektoru. Samuelson, který je považován za zakladatele teorie veřejných, kolektivních statků, vymezuje veřejné statky následovně: veřejné statky jsou ty, jejichž užitek se nedělitelně rozptýlí po celé společnosti bez ohledu na to, zda si jednotlivci přejí veřejný statek koupit nebo ne (Samuelson, Nordhaus, 2000). Kromě termínu veřejné statky se používá i termín veřejné služby. Veřejné služby jsou netrhové nemateriální aktivity veřejného sektoru, přičemž užitečné efekty, které vznikají při poskytování veřejných služeb, se podílejí na uspokojování veřejných potřeb. Pod veřejnými službami se v tomto textu rozumí služby zabezpečované veřejným sektorem buď přímo (přes veřejný sektor) nebo nepřímo (zabezpečovány soukromým ziskovým či neziskovým sektorem) (Beblavý, Sičáková, Beblavá, 2006). Podstatou existence veřejných statků je skutečnost, že samotný trh, jak už bylo uvedeno, neposkytuje dostatečnou nabídku veřejných statků a tyto jsou potom spojené právě se selháním trhu. Jestliže trh veřejné statky neposkytuje, tyto musí poskytovat jiný subjekt, a to stát. Z tohoto důvodu je jednou ze základních úloh státu zajišťovat například národní obranu, činnost justice, policie, požární ochrany, služby vzdělávání, ochrany zdraví apod. Důležité je uvědomit si, že produkce veřejných statků je ekonomická činnost přinášející větší nebo menší užitek pro celou společnost, který není možno ponechat na soukromé podnikání. Užitek z těchto statků je totiž rozptýlený mezi obyvatelstvo tak, že žádná jednotlivá firma nemá motivaci je poskytovat. Jestliže soukromá iniciativa je nepostačující, o zabezpečení veřejných statků se musí postarat vláda (Sivák, 2007). Veřejný sektor dle Rektoříka je ta část národního hospodářství, v které se ve veřejném zájmu realizují veřejné služby, je financována převážně z veřejných rozpočtů, je řízená a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole (Rektořík, 2002). Účelem fungování veřejného sektoru je naplnění veřejného zájmu a správa věcí veřejných, přičemž subjekty veřejného sektoru harmonicky doplňují, modifikují a podněcují soukromý sektor, s kterým tvoří společnou tržní ekonomiku. O tom, jaké množství veřejných statků, případně veřejných služeb se v daném státě bude produkovat, se rozhoduje na politické úrovni, a to v procesu sestavování veřejných rozpočtů. Samotný fakt, že daný statek je čistým veřejným statkem ale ještě nemusí znamenat, že stát má povinnost ho zajišťovat (Frank, Bernanke, 2003). Veřejný sektor může uzavírat smlouvy o produkci daného statku se soukromým producentem, jak se to ISBN:

5 od 80. let dvacátého století například realizuje ve Velké Británii v oblasti zabezpečování zdravotní péče (Jackson, Brown, 2003). Smluvní zabezpečování (kontrakty) veřejných služeb se poměrně rychle začaly používat i v tranzitivních oblastech střední a východní Evropy včetně ČR. Značným nedostatkem je skutečnost, že aplikace rozlišných podob smluvního zabezpečení není založena na systémovém přístupu a má náhodný a stochastický charakter (Němec, 2002). To, zda se veřejný sektor rozhodne produkovat statky sám, nebo jejich produkci zadá jiným subjektům, závisí na mnoho faktorech. Jedním z faktorů může být například snaha o přísnou kontrolu nad dodržováním kvality služeb, v jiných případech je nežádoucí přenechat produkci statků soukromému sektoru, jako je to v případě fungování právního systému a zabezpečování obrany. V jiných oblastech je však možné na zabezpečení veřejných služeb využívat i subjekty jak z veřejného, tak i ze soukromého, případně z neziskového třetího sektoru. Co se týká platby za veřejné statky, tak v praxi dochází k následujícím základním možnostem (Beblavý, Sičáková-Beblavá, 2006): 1. Soukromá produkce v podmínkách individuálních plateb, 2. soukromá produkce a veřejné financování, 3. veřejná produkce a veřejné financování, 4. veřejná produkce a individuální platby. Možnosti využití outsourcingu ve veřejném sektoru V souvislosti s poskytováním veřejných statků vzniká problém, kdo a z jakých zdrojů veřejné statky bude poskytovat. Stát není výlučným poskytovatelem veřejných statků v žádné společnosti. Mnoho veřejných statků běžně poskytuje soukromý sektor. Jejich alternativní financování může být např. i z darů poskytovaných charitativním organizacím, financování prostřednictvím uzavřených soukromých smluv, jiná forma financování může být případně prodejem vedlejších produktů vytvářených v souvislosti s veřejným statkem (Frank, Bernanke, 2003). Pokud jde o čisté veřejné statky, jako je obrana, bezpečnost (činnost policie), spravedlnost (činnost justice), tyto jsou zabezpečované především z veřejných zdrojů ze státního rozpočtu. I v těchto oblastech však existují pomocné obslužné aktivity (např. zabezpečování stravování, úklid a ostraha objektů, opravy majetku, skladování materiálu apod.), které je možno zabezpečovat i subjekty soukromého sektoru. Veřejný sektor může veřejné statky poskytovat následujícími způsoby: Vlastním poskytováním, plně smluvním způsobem, formou PPP projektů, částečně/sdíleně smluvním způsobem (joint contracting), zpětně smluvním způsobem (contracting back in). 2 Veřejný subjekt v ČR má při výběru organizace, která bude poskytovat vybranou službu několik možností (Beblavý, Sičáková-Beblavá, 2006): 1. Pověřit výkonem služby svou vlastní organizační složku 2 SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ, E.: Zabezpečovanie a poskytovanie služieb územnou samosprávou v SR. Dostupné na: ppp.ppt ISBN:

6 v tomto případě jde o interní způsob poskytování služby. Organizační formou je potom buď rozpočtová anebo příspěvková organizace. 2. Pověřit výkonem služby právnickou osobu, kterou zřídil anebo v které má majetkový podíl. Může se jednat o obchodní společnost ve vlastnictví místní a regionální správy. 3. Pověřit výkonem služby právnickou osobu, v které nemá žádný majetkový podíl ani ji nijak úplně nebo částečně neovládá v tomto případě jde o klasický outsourcing, tedy o externí způsob poskytování služby. Při rozhodování se o vhodnosti jednotlivých organizačních forem pro uskutečňování příslušné aktivity je potřeba dobře poznat vlastnosti aktivity, přitom funkce, kterou chce veřejný sektor zabezpečovat, předchází organizační formě. Smluvní zabezpečování veřejných statků, případně určitých služeb ve veřejném sektoru znamená, že veřejné instituce nesou za výkon těchto služeb svou politickou odpovědnost, a to v oblasti optimálního rozsahu a kvality. Činnosti služby, které je nutné zabezpečovat nebo podporovat veřejně (z důvodu selhávání trhu) se v současnosti dále veřejně plně nebo částečně financují, avšak jejich vlastní produkce se realizuje v pluralitním prostředí všech vlastnických forem (public-private-civic sector mix). Důvodem alternativních podob poskytování služeb ve veřejném sektoru je plné zrovnoprávnění všech vlastnických forem v soutěži o veřejné objednávky. Tento postup představuje jeden z hlavních trendů moderní reformy veřejného sektoru (Meričková, 2004). Produkce služeb může být svěřená na základě smluvního vztahu i soukromým producentům, případně neziskovým organizacím, i když v ČR se zatím poskytování veřejných služeb neziskovými organizacemi (občanská sdružení, nadace) nevyskytuje. Veřejný subjekt si při zabezpečování přitom může vybrat z více typů partnerů a nemusí zůstat jen u jednoho dodavatele. Jedním z uváděných možných způsobů zvýšení efektivnosti využívání zdrojů určených na zabezpečení veřejných statků je i realizace outsourcingu v organizacích patřících do veřejného sektoru. Tyto organizace by se měly samozřejmě orientovat především na kvalitní zabezpečení veřejných statků a obslužné činnosti, které jsou součástí aktivit těchto organizací a je možné je outsourcovat. Škála outsourcovaných činností v organizacích veřejného sektoru je široká, přičemž rozdíly ve využívání outsourcingu odrážejí i charakter pracovního trhu. Jednotlivé činnosti/služby je možno rozdělit do třech skupin, viz Tab. 1. Důvodem externího způsobu zabezpečování pomocných činností v organizacích veřejného sektoru v ČR je (Němec, 2002): 1. tlak na snižování počtu vlastních zaměstnanců, 2. ekonomické výhody (pokles nákladů při zachování nebo růstu kvality), 3. zjednodušení managementu organizace, 4. snaha o růst kvality poskytovaných služeb, 5. nedostatek vlastních kvalifikovaných pracovních sil na výkon příslušné služby interním způsobem, 6. příkaz nadřízené organizace. ISBN:

7 Tabulka č. 1: Rozdělení činností zabezpečovaných organizacemi veřejného sektoru Skupina Charakter činností Typy outsourcovaných činností mají nízkou hodnotu a pro poslání Pomocné činnosti (úklid budov, správa zařízení, stra- vládní organizace nejsou rozhodující vovacích zařízení, ostraha objektů) Doplňkové odborné služby, s vysokou hodnotou, pro činnost vládní organizace činnosti značně důležité (IT služby, právní Hlavní činnosti služby, řízení lidských zdrojů, bankovní a finanční služby) činnosti, které mohou být vnímány jako výlučné úlohy vlády (správa věznic, záchranná služba, požární ochrana, potravinářská inspekce, auditorské služby) Zdroj: Zpracováno dle: Beblavý, Sičáková-Beblavá (2006). Produkce veřejných služeb (případně pomocných služeb vykonávaných v organizacích veřejného sektoru) soukromými a neziskovými subjekty je spojená s mnohými potenciálními přínosy. Pokud je efektivně realizována, napomáhá růstu míry variability nabídky veřejných služeb, zvyšování technické efektivnosti a růstu kvality poskytování služeb, a to aktivním využíváním různých inovací. Efektivní a kvalitní poskytování veřejných služeb však vyžaduje důsledně zvážit nejen všechny výhody, ale i potenciální rizika, která sebou přináší jak jednotlivé tradiční formy, tak i moderní formy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Významnou bariérou smluvního zabezpečování pomocných služeb se v ČR jeví nedostatečně rozvinutý soukromý sektor, tj. nedostatečný počet dodavatelů produkujících tyto služby. Mezi další faktory, které vedou organizace k rozhodnutí nezabezpečovat činnosti externím způsobem, patří: nižší náklady interního způsobu zabezpečování služby, nedostatek kvalitních nabídek ze strany soukromého sektoru, nemožnost přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami, špatné zkušenosti se smluvním zabezpečováním pomocných služeb. Za další bariéru zvýšení počtu smluvních služeb v organizacích veřejného sektoru ČR je možné považovat i nedostatek metodických pomůcek, případně interních norem, které by těmto subjektům ulehčovali činnosti související s realizací outsourcingu. Změna způsobu zabezpečování veřejných služeb přináší více změn i ve struktuře a ve způsobu řízení organizací veřejného sektoru. Nárůst využívání outsourcingu vyžaduje nárůst zručnosti v oblasti smluvního managementu a zároveň narůstá i význam nezávislého monitorování poskytovaného výkonu. Outsourcing realizovaný v organizacích veřejného sektoru má své klady, ale i značná rizika, podobně jako je to i v podnikatelských subjektech. Rizika souvisí i s typem služby zabezpečované outsourcingem, tedy s jejími vlastnostmi, s charakterem trhu dané služby a s potenciálním nesouladem cílů mezi organizací veřejného sektoru a poskytovatelem služby (organizace veřejného sektoru má za cíl snížit své náklady, případně zvýšit kvalitu služby, dodavatel má za cíl dosáhnout co nejvyšší zisk). Míra rizika se v našich podmínkách zvyšuje hlavně se zřetelem na menší konkurenceschopnost na trhu služeb (když chybí na trhu příslušné služby konkurence, úspory z výrobních nákladů nemusí nastat) a na nižší kvalitu občanské společnosti a výkon veřejné správy. Smluvní ISBN:

8 zabezpečování pomocných obslužných činností v podmínkách veřejného sektoru není jediným nástrojem zabezpečujícím růst alokativní efektivnosti. Rozhodnutí o objemu produkce je totiž v kompetenci příslušné organizace veřejného sektoru a dokonce může dojít k určité nadprodukci nevhodně zvoleným systémem financování služby (nedodržení úrovně rozumné dostatečnosti služby), případně ke korupčnímu jednání. Takto dochází nejen k selhání trhu, ale i k selhávání veřejného sektoru. Jednou z cest, jak je do určité míry možno se vyvarovat negativním tendencím, je možnost vytvořit v každé organizaci, která využívá outsourcing oddělení specializované na smluvní management. Při tvorbě těchto oddělení přitom nemusí jít o zvyšování personálních počtů, ale potřebné zaměstnance je možno získat zabezpečením určité specializace existujícího personálu. Závěr Závěrem lze konstatovat, že realizace outsourcingu je jednou z možností jak efektivním způsobem zabezpečit poskytování veřejných statků/služeb. I když současné empirické poznatky naznačují, že přínosy smluvního zabezpečování veřejných služeb v podmínkách vyspělých zemí nejsou nesporné, v členských státech EU se využívání outsourcingu jednoznačně zvyšuje, přičemž se nejvíce využívá ve Velké Británii. V podmínkách ČR je tento nástroj ještě málo využívaný, ale existuje reálný potenciál na smluvní zajištění pomocných služeb. Smluvní zabezpečování veřejných služeb, případně pomocných činností v organizacích veřejného sektoru, představuje jeden z nástrojů manažerského přístupu k reformě veřejného sektoru. Mnoho veřejných služeb v ČR se postupně přesouvá do soukromé sféry, a to úplným odstátněním nebo částečnou změnou, a to formou soukromého zabezpečování (využíváním outsourcingu) při zachování veřejného financování. Organizace veřejného sektoru převážně outsourcují služby s lehkou měřitelností, tj. čím jsou nižší transakční náklady na zabezpečení služby, tím je služba více tržní a měřitelnější a v konečném důsledku je vhodnější pro její poskytování externí formou. Kladné efekty související s využíváním outsourcingu v organizacích veřejného sektoru spočívají v používání nových manažerských technik, nových nástrojů a metod práce. Soutěž s nimi spojená přináší inovace (především organizační) a umožňuje využívat služby různých poskytovatelů pro různé úrovně služeb. Kritici outsourcingu zase poukazují na zápory, které vidí v nekvalitně a nespolehlivě poskytovaných službách, v možnosti výpadků zabezpečování služeb, případně bankrotech dodavatelských firem, ve vzniku krizových situací a z toho důvodu preferují využívání interních organizačních jednotek. Argumenty jak příznivců, tak i kritiků outsourcingu odrážejí zkušenosti z hospodářské praxe, přičemž je důležité další teoretické rozpracování problematiky outsourcingu ve specifických podmínkách veřejného sektoru. ISBN:

9 Literatura [1] BALÁŽOVÁ, E.: Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku. Bratislava:Adin, ISBN [2] BEBLAVÝ, M. SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ, E.: Inštitucionálne dilemy pri zabezpečení verejných služieb. Bratislava: Adin, ISBN [3] ČERNĚNKO, T.: New Public Management praktické zkušenosti územní samosprávy. Právo pro ROPO a obce v praxi. 2008, č. 2, s. 1, ISSN [4] FRANK, R. H. BERNANKE, B. S. : Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2003, ISBN [5] JACKSON, P. M. BROWN, C. V.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, ISBN [6] MERIČKOVÁ, B.: Potenciál benchmarkingu při zvyšovaní efektivnosti veřejného sektoru. Ekonomika a společnost, roč. 5, 2004, č.1, ISSN [7] NĚMEC, J.: Smluvní zabezpečování veřejných služeb: teoretická východiska a praxe. Ekonomický časopis, roč. 50, 2002, č.6, ISSN [8] REKTOŘÍK, J. a kol. : Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: Ekopress, 2002, ISBN [9] SAMUELSON, P. A. NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Praha: Elita, ISBN [10] SIVÁK, R. a kol.: Veřejné finance. Praha: Iura Edition, ISBN ISBN:

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady.

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 2. Z jakých příčin dochází k selhání vlády. Jak jednotlivá vládní selhání ovlivní zavedení RIA (Regulatory Impact Assessment)?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Ekonomika veřejného sektoru

Ekonomika veřejného sektoru Ekonomika veřejného sektoru Ing. Irena Pokorná pokornai@pef.czu.cz Tel.: 224 382 075 Konzultační hodiny: úterý 12. 30 14.00 https://moodle.czu.cz/, heslo: sezimak Podmínky zápočtu a zkoušky Vypracování

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Hodnocení PPP 1 projektů

Hodnocení PPP 1 projektů Hodnocení PPP 1 projektů Eva Kislingerová, Patrik Sieber 2, Abstrakt PPP projekty jsou jednou z forem jak realizovat vybrané veřejně prospěšné akce. Metodické nástroje hodnocení se zaměřují jak na otázku

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

I. POSTAVENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU VE SMÍŠENÉ EKONOMICE

I. POSTAVENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU VE SMÍŠENÉ EKONOMICE I. POSTAVENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU VE SMÍŠENÉ EKONOMICE 1 CHARAKTERISTIKA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ekonomiky hospodářsky vyspělých států se od 20. století vyvíjejí jako tzv. smíšené ekonomiky, tj. ekonomiky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí. Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o.

Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí. Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o. Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o. mld. Kč Vývoj zadlužení obcí České republiky Celkové zadlužení obcí v ČR mezi lety 2001 až 2011 neustále rostlo a roste

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

a praxe v České republice

a praxe v České republice Informační audit teorie a praxe v České republice Petr OčkoO ko Michaela Dombrovská Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Konference INFORUM 2006 Praha, 23. května 2006 Pojetí informačního

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR Jarmil Valášek, Petr Linhart MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Abstrakt: Security situation has been changing in the world and in the territory

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Financování sektorové politiky financování obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více