OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze"

Transkript

1 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaromír Elbel Číslo jednací: 921/4.20/10/13.3 Číslo úkolu:

2 1. Ú V O D Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (dále jen OIP), byla zpracována v souladu s programem činnosti na rok Zpráva obsahuje informace a údaje o kontrolní činnosti OIP uskutečněné v roce 2010 v oblasti ochrany pracovních vztahů a podmínek, včetně doporučení a vyhodnocení výsledků kontrol. Obsahuje také údaje o kontrole příčin a okolností pracovních úrazů a informace o dalších činnostech inspekce. Sídlo, struktura a personální obsazení Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, Praha 1, PSČ Telefon: Fax: Vedoucí zaměstnanci k : vedoucí inspektor vedoucí odboru právního vedoucí odboru inspekce I vedoucí odboru inspekce II vedoucí odboru inspekce III vedoucí odboru správy a informatiky vedoucí oddělení ekonomicko-správního vedoucí oddělení informatiky Ing. Jaromír Elbel JUDr. Eva Hereinová Ing. Ivo Žák Ing. Jiří Zobač JUDr. Petr John Ing. Petr Truhlář Ing. Petr Truhlář Jiří Vít Celkový počet inspektorů inspekce práce na OIP k , z toho 20 mužů a 14 žen.

3 OBSAH 1. Úvod 2. Základní statistické údaje 3. Inspekční činnost 3.1.Výsledky inspekční činnosti podle hlavních úkolů 4. Ostatní inspekční činnost 4.1 Vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím v roce Uplatňování požadavků BOZP při povolování staveb 4.3 Kontroly příčin a okolností pracovních úrazů 5. Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost 5.1. Poradenská činnost 5.2. Výchovná, vzdělávací a osvětová činnost 6. Spolupráce s orgány a s organizacemi 7. Mezinárodní spolupráce 8. Závěr

4 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KONTROLNÍ ČINNOSTI Do programu činnosti OIP bylo zařazeno celkem 19 celorepublikových úkolů systému SÚIP. O b l a s t 1 Roční program kontrolních akcí Dokumentace Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve Stavebnictví Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících stravovací a ubytovací služby Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče Provádění kontrol se zaměřením na zákaz diskriminace z hlediska pohlaví Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Bezpečnost práce na elektrických zařízeních Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Bezpečnost práce při používání vyhrazených technických zařízení zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene Dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích - úkol SLICu Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby

5 Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

6 Počet kontrolovaných osob - HÚ SÚIP až PFO-podnikající fyzická osoba, PO-právnická osoba Právní subjektivita PFO PO Celkem Číslo úkolu Počet činností Počet činností N N N N N N N N N Celkem

7 Počty kontrol po úkolech - HÚ SÚIP až PFO-podnikající fyzická osoba, PO-právnická osoba Právní subjektivita PFO PO Číslo úkolu Počet činností Počet činností Celkem N N N N N N N N N Celkem

8 Počty protokolů dle právní formy za rok 2010 F - podnikající fyzická osoba, P - právnická osoba kód právní Kód právní počet subjektivity Formy Právní forma protokolů Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v F 101 obchodním rejstříku 467 F 102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku 18 F 105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku 4 F 107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 25 mezisoučet 514 P 111 Veřejná obchodní společnost 8 P 112 Společnost s ručením omezeným 1218 P 113 Společnost komanditní 9 P 121 Akciová společnost 402 P 141 Obecně prospěšná společnost 5 P 145 Společenství vlastníků jednotek 2 P 205 Družstvo 20 P 301 Státní podnik 9 P 325 Organizační složka státu 1 P 331 Příspěvková organizace 40 P 352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1 P 421 Zahraniční osoba 8 P 661 Veřejná výzkumná instituce 2 P 701 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 5 P 721 Církevní organizace 2 P 801 Obec (obecní úřad) 23 mezisoučet 1755 celkem 2269

9 Skupiny (objekty) s největším počtem zjištěných závad - rok 2010 kód Počet objektu Objekt závad 301 Řízení péče a bezpečnost práce v organizacích Výrobní a provozní budovy Pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pra Odměňování zaměstnanců Pracovní doba Sklady a skladování Osobní ochranné pracovní pomůcky Staveniště Jeřáby a jiná zdvihadla Kotelny Náhrady Regály Provoz a údržba silničních vozidel Nářadí Ruční manipulace Motorové vozíky Zařízení pro rozvod plynů 40 Přehled nejčastěji porušených předpisů - rok 2010 Číslo předpisu Předpis počet porušení paragrafů 262/2006 Sb. zákoník práce /2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí /2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů /2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení /2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích /2002 Sb. způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy /2006 Sb. úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě /2001 Sb. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 56 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice /2004 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném prostředí /2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy /2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 32 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 18 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 11 27/2002 Sb. organizace práce a pracovních postupů při chovu zvířat 10

10 Pokuty s právní mocí v roce 2010 po úkolech F-fyzická osoba, P - právnická osoba kód právní subjektivity F P celkem kód právní Číslo úkolu formy Pokuta Pokuta Pokuta N N

11 N celkem pořádková pokuta

12 Období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Počet Všechny Výše (Kč) Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Počet Všechny Výše (Kč) Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Počet Všechny Výše (Kč) Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem

13 3. INSPEKČNÍ ČINNOST 3.1. Výsledky inspekční činnosti podle hlavních úkolů dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 1. Předmět kontroly Kontroly v rámci HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením byly zaměřeny na právnické a fyzické osoby podnikající ve Středočeském kraji. V rámci HÚ bylo provedeno 8 kontrol na základě konzultace s úřady práce ve Středočeském kraji. Předmětem kontrol byla osnova k HÚ zpracovaná SÚIP. Kontrolovány byly následující oblasti - rovné zacházení a diskriminace, rovnost odměňování - vznik, změny, skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, informování o obsahu pracovního poměru, skončení pracovního poměru, odstupné) - pracovní doba ( délka směn, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, evidence pracovní doby) - odměňování zaměstnanců (zařazení do skupin prací, příplatky ke mzdě) - ochrana osobních údajů ( kamerové systémy, informace o zaměstnanců ) - bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( informovanost zaměstnanců o kategorizaci prací, zajištění vstupního a periodického školení zaměstnanců v oblasti BOZP, přidělení OOPP) 2. Kontrolované subjekty : Při výběru kontrolovaných osob jsme vycházeli z několika zdrojů. Hlavním zdrojem byly informace a vybrání kontrolovaných osob (dále jen KO ), které čerpají státní příspěvek od úřadů práce (dále jen ÚP ). Velmi dobrá spolupráce byla zejména s ÚP Kladno, ÚP Kutná Hora, ÚP Beroun a ÚP Příbram. Kontrolní seznam byl v průběhu roku doplněn o kontrolované osoby na základě podnětů. Třetím zdrojem výběru byly KO vybrané MPSV, které byly oblastnímu inspektorátu práce předány prostřednictvím SÚIP. Všechny uzavřené protokoly s kontrolovanými osobami byly vypořádány a zaneseny do IS dozoru. U většiny KO byly zaměstnávány osoby ZP v chráněných dílnách nebo denních stacionářích. Při kontrole nebyly zjištěny závažná porušení a proto nebyly informovány jiné orgány státní správy. KO nebyly z tohoto důvodu uloženy ani žádné sankce. Většina KO zřídila pro zdravotně postižené zaměstnance chráněné dílny, které odpovídají vykonávané práci a zdravotním podmínkám zaměstnanců. Při zařazování zaměstnanců se ZP odpovídá jejich pracovní zařazení pracovním rekomandacím. 3. Druhy práce konané osobami se ZP u KO pracovníci v reklamě, výroba reklamních a propagačních materiálů

14 kompletace drobných výrobků, zatavování do folií, kompletace prodejních stojanů, polepování etiketkami výroba a montáž elektrotechnických součástek, montáž telefonních přístrojů a příslušenství drobná mechanická montáž, kompletace reklamního zboží, rozesílání bulletinů, kompletace a balení zboží a výrobků pro letecké společnosti, novinové výstřižky výroba svíček, tkaní na ručním stavu, úklid třídění papírů, plastů, folií a následné lisování balíků třídění elektroodpadu začišťování kovového těsnění balení, zakládání a vkládání reklamních předmětů hlídání parkovišť pomocné administrativní práce úklidové práce balení drobného zboží z větších balení do menších balíčků pro konečného spotřebitele kolkování a etiketování zboží 4. Závěry (k pozitivním i negativním zjištěním) z provedených kontrol v souvislosti zejména s body předmětu kontroly V rámci kontrolní činnosti byly kontrolovány tyto oblasti a zjištěny následující závěry : 602 rovné zacházení Kontrolované osoby zajistily u svých zdravotně postižených zaměstnanců (dále jen ZP ) v porovnání se zdravými zaměstnanci rovné zacházení v jejich pracovních podmínkách, peněžitém odměňování a funkčním postupu. U všech výše uvedených kontrolovaných osob (dále jen KO ) jsou zaměstnanci hodnoceni stejně za stejně vykonanou práci, vzdělání a délku praxe bez ohledu na to, zda pracují ZP či zdraví zaměstnanci. Pět kontrolovaných osob využívá možnosti krácení mezd dle 4 písm. c) a d) NV 567/2006 Sb. u zaměstnanců vykonávajících práce, kde míra jejich produktivity práce je úměrně snížena jejich zdravotnímu stavu a postižení. 603 vznik, změny a skončení pracovního poměru, informace o obsahu pracovního poměru Se zdravotně postiženými zaměstnanci jsou uzavřeny pracovní smlouvy v souladu se zákonem 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZP ). Čtyři kontrolované osoby neinformovaly své zaměstnance o obsahu pracovního poměru, zejména pak o délce dovolené a výpovědních dobách. Tím porušily ustanovení 37 odst. 1 ZP. Dvě kontrolované osoby nevydaly svým zaměstnancům potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Tím porušily ustanovení 313 odst. 1 ZP. 606 pracovní doba KO dodržují stanovenou délku pracovní doby jak v režimu rovnoměrně tak i nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, určily začátek a konec pracovní doby s výjimkou jedné kontrolované osoby, která tím porušila ustanovení 81 odst. 1 ZP, rozvrhly pracovní směny tak, aby byl zajištěn odpočinek mezi směnami a

15 v týdnu. Dvě kont rolované osoby nevedly průkaznou evidenci pracovní doby. Tím porušily ustanovení 96 odst. 1 ZP. 604 odměňování zaměstnanců KO zařadily své zaměstnance do skupin prací dle druhu a charakteru vykonávané práce. S ohledem na to, že se jedná zpravidla o jednoduché, případně pomocné práce jsou zaměstnanci zařazeni do 1. skupiny prací. Jedna kontrolovaná osoba neproplatila svým zaměstnancům mzdu za práci přesčas, za kterou si čerpali náhradní volno a neproplatila příplatek ani neposkytla náhradní volno za práci přesčas. Tím porušila ustanovení 114 odst. 1 ZP Ochrana osobních práv zaměstnanců V oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců nebyly shledány závažné nedostatky. 301 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při kontrolách bylo zjištěno, že zaměstnanci u KO nevykonávají zakázané práce, které neodpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti, není používán takový způsob odměňování, který by vedl k ohrožení BOZP, je zajištěna pro zdravotně postižené zaměstnance úprava pracovních podmínek na pracovištích, jsou zajištěny zdravotní prohlídky a zdravotní způsobilost k vykonávané práci. Tři kontrolované osoby neinformovaly své zaměstnance do které kategorie je jejich práce zařazena. Tím porušily ustanovení 103 odst. 1 písm. b) ZP. 5. Vyjádření o dosažení cíle HÚ Cílem úkolu bylo pozitivně působit na zaměstnavatele, aby byly dodržovány pracovněprávní předpisy a nedocházelo k zneužívání osob se zdravotním postižením při jejich výkonu práce. Cíl tohoto úkolu byl při každé kontrole naplňován zejména samotnou kontrolní činností, která byla zaměřena mimo jiné na porovnávání pracovních podmínek zdravých a zdravotně postižených zaměstnanců. Při kontrolách byla současně poskytována odborná poradenství a doporučovány správné postupy při přístupu ke zdravotně postiženým zaměstnancům. 6. Informování jiných správních orgánů O výsledcích kontrol byly informovány ÚP v Kutné Hoře dopisem ze dne a ÚP v Kladně dopisem ze dne o provedené kontrole. Jiné státní ani správní orgány nebyly s ohledem na charakter porušení informovány. 7.Reakce zaměstnavatelů na uložená opatření V rámci kontrolní činnosti úkolu bylo uloženo pouze 1 opatření KO. V opatření bylo uloženo odstranění těchto nedostatků : a) informovat zaměstnance o výpovědních dobách ( 37 odst. 1/d) a) zavést u všech zaměstnanců průkaznou evidenci pracovní doby ( 96 odst. 1) b) při skončení prac.poměru uvést v potvrzení o zaměstnání veškeré náležitosti ( 313 odst. 1)

16 c) informovat všechny své zaměstnance o tom, do jaké kategorie je jejich práce zařazena ( 103 odst. 1/b) Termín k odstranění nedostatků byl stanoven do , tj. 6 týdnů od data kontroly. Dopisem ze dne nás KO informovala o odstranění nedostatků takto : K bodu : a) u stávajících zaměstnanců doplnila KO informace o výpovědních dobách formou dodatku a u nových zaměstnanců tuto informaci zakomponovali do pracovní smlouvy. b) KO zavedla nový vzor formuláře evidence pracovní doby, který přiložila k vyjádření c) KO opravila vzor potvrzení o zaměstnání v souladu s 313 odst. 1, který přiložila d) KO písemně informovala všechny zaměstnance do jaké kategorie je jejich práce zařazena. 8.Problémy při kontrolách a. výběru zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotně postižené osoby nebyly žádné, jak již bylo zmíněno, při výběru jsme velmi dobře spolupracovali s ÚP a pro rok 2011 v této spolupráci pokračujeme; b. při provádění kontrol nebyly; c. při kontrolách, jak již bylo uvedeno v bodě 4, jsme spolupracovali pouze s ÚP, a tato spolupráce byla dobrá. 9. Návrhy na legislativní úpravy Návrh na legislativní změny, případně další opatření, spočívají především v obráceném systému poskytování mzdových dotací. Mzdové dotace pro zdravotně postižené zaměstnance by měly být vypláceny přímo zaměstnancům, jako dorovnání mzdy do výše, která by mu náležela v případě zdravého zaměstnance. 10. Vyjádření k případnému pokračování HÚ Oblast zaměstnávání zdravotně postižených osob by určitě měla být pod dohledem státní správy. Větší efektivnost těchto kontrol by jistě napomohly tzv. společné kontroly s ÚP (obdoba dnešních koordinovaných kontrol) Provádění kontrol zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví 1. Popis úkolu, cíl, obsah Cílem úkolu byla kontrola dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví. V rámci hlavního úkolů bylo vybráno celkem 10 zaměstnavatelů. Vzhled ke zjištěným porušením v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů, byl podle časových možností jednotlivých inspektorů tento seznam postupně rozšiřován. Celkem bylo v rámci hlavního úkolu provedeno 16 kontrol.

17 Tyto kontroly byly provedeny ve smyslu základního zadání hlavní ho úkolu v oblastech: - rovného zacházení a diskriminace - vzniku pracovního poměru - informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru ( 37 ZP) - ukončení pracovního poměru - dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - pracovní doby - odměňování zaměstnanců - cestovních náhrad - ochrany osobních práv zaměstnanců. 2. Přístup OIP k úkolu Výběr jednotlivých zaměstnavatelů byl prováděn zejména na základě poznatků z poradenské činnosti. 3. Předmět kontrol Kontroly obsahovaly všechny oblasti zadání. 4. Stručný popis zjištěný při kontrolách V případech, kdy bylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, se jednalo o porušení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se jednalo o porušování. 37 odst. 1 písmeno f) a e) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel neinformoval zaměstnance o údaji o výši mzdy, splatnosti mzdy, výplatním termínu mzdy a způsobu vyplácení mzdy a neinformoval zaměstnance o týdenní pracovní době a jejím rozvržení. 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel nevydal potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) při skončení pracovního poměru. 163 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel neposkytl zaměstnancům stravné pří pracovních cestách. 146 písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel provedl srážku ze mzdy nad rámec stanovený zákonem bez předchozí dohody se zaměstnancem. 34 odst. 1 písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel nesjednal v pracovní smlouvě místo výkonu práce. 112 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel neposkytl zaměstnancům doplatek do výše zaručené minimální mzdy.

18 5. Závěry OIP z průběhu kontrol a z kontrolních zjištění Předmět kontroly doporučuji rozšířit o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o oblast týkající se problematiky dovolené. Navrhuji novelizovat 75 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovit obligatorní uzavírání dohod o provedení práce písemně, případně z nich odvádět sociální a zdravotní pojištění, neboť uzavírání ústních dohod o provedení práce zakrývá nelegální zaměstnávání. 6. Inspektoři provádějící kontroly Kontroly v oblasti hlavního úkolu prováděly inspektorky Věra Kučerová a Alena Tvrdíková. Jeho plnění bylo průběžně kontrolováno vedoucím odboru. 7. Garant hlavního úkolu Garant hlavního úkolu byla inspektorka Věra Kučerová, která ve spolupráci s vedoucím odboru organizačně a metodicky zajišťovala realizaci hlavního úkolu, prováděla hodnocení provedených kontrol, které potom projednávala s jednotlivými inspektory. 8. Dosažení cíle a zadání úkolu Průběh kontrol dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů ve stavebnictví prokázal, že kontroly přispívají ke zvýšení jejich právního vědomí v oblasti pracovněprávních vztahů. 9. Návrhy na další období, zkušenosti, doporučení Při poskytování pracovněprávního poradenství zaměstnanci stavebních firem uvádějí, že část zaměstnavatelů vyplácí zaměstnancům pouze zaručenou minimální mzdu a další finanční částku vyplácí zaměstnancům v hotovosti bez dokladů. Při kontrolách však nebyl tento způsob odměňování zjištěn. Rozšířeným jevem je rovněž ta skutečnost, že zaměstnavatelé sjednávají nejdříve se zaměstnanci dohody o provedení práce a až po měsíci, či dvou, uzavírají hlavní pracovní poměr, podle toho, jak se zaměstnanec osvědčí. Tomuto způsobu testování zaměstnanců dávají přednost před uzavřením hlavního pracovního poměru se zkušební dobou. Dalším velmi častým pochybením ze strany zaměstnavatelů stavebních firem je neposkytování cestovních náhrad, konkrétně stravného při pracovních cestách delších jak pět hodin. Místo stravného poskytují zaměstnancům stravenky v nižší hodnotě, než je stravné stanovené v ustanovení 163 zákona č. 262/2006 Sb., a nebo neposkytují stravné žádné. 10. Kontroly byly prováděny pouze inspektory oblastního inspektorátu práce. Z jejich průběhu nevyplynula potřeba spolupráce s jinými orgány státní správy.

19 Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu 1. Předmět kontroly Výběr jednotlivých zaměstnavatelů byl uskutečněn tak, aby kontrolní činnost pokryla celé území Středočeského kraje, tedy všech jeho okresů. V rámci tohoto výběru byly kontrolovány subjekty všech právních forem přes akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti až po podnikající fyzické osoby, které byly zastoupeny v největším počtu, což však odpovídá charakteru podnikání v této oblasti. Kontroly byly prováděny podle základního zadání tohoto hlavního úkolu a kontrolovány byly oblasti Nerovné zacházení Vznik, změny a skončení pracovního poměru Pracovní doba ( její rozvržení, přestávky v práci, odpočinky, evidence odpracované pracovní doby) Odměňování (výplata zaručené mzdy, příplatky ke mzdě, srážky ze mzdy) Ochrana osobních práv zaměstnanců 316 odst. 2 až ZP Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnankyň matek. V případech kdy bylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, se jednalo o porušení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Pokud se týká výskytu zjištěných porušení, nejčastěji jsou porušovány povinnosti vyplývající z těch ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týkají informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru jednak při jeho vzniku přímo v pracovní smlouvě a pak v rámci písemného informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru v době nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; totéž platí i o změnách těchto údajů v průběhu trvání pracovního poměru. Rovněž jsou zaměstnavatelem nejčastěji porušovány povinnosti, které se týkají ukončení pracovního poměru nevydáním potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru zaměstnancům. Z celkového objemu porušených povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů činila násobnost porušení těchto povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, cca 58,4 %. V oblasti předpisů o odměňování za práci včetně výplaty odměňování noční práce a práce o sobotách a nedělích, doplatků do minimální zaručené mzdy a srážek ze mzdy činilo porušení cca 9,5% z celkového objemu porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20 V oblasti předpisů o sjednání, stanovení nebo určení mzdy činilo porušení cca 5,9 % z celkového objemu porušení povinností vyplývajících z 113 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úseku pracovní doby jejím rozvržení, přestávek v práci, odpočinku mezi směnami, odpočinku v týdnu, evidence odpracované pracovní doby činila násobnost porušení povinností vyplývajících z těchto ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů cca 5,2% z celkového objemu porušení. Na úseku povinností zaměstnavatele upravených v 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti a v 103 odst.1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel má povinnost sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči bylo zjištěno cca 2,3 % porušení z celkového objemu porušení předpisů. Toto porušení má však své specifické příčiny v tom, že tito kontrolovaní zaměstnavatelé se zabývají maloobchodním prodejem, který však i malí zaměstnavatelé, resp. jejich převážná většina, vykonávají na více než jednom prodejním místě ( např. v několika malých obcích, větší zaměstnavatelé i na celém území České republiky). Na základě této skutečnosti vyvstává pro ně problém zajistit zdravotní preventivní péči jednotným způsobem v centrálním závodním zařízení. Z toho důvodu sdělují tito zaměstnavatelé zaměstnancům, že zdravotním zařízením pro zajištění závodní preventivní péče je jejich praktický lékař nebo lékař nacházející se v místě bydliště či místa výkonu práce s tím, že jim rovněž sdělují jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetření souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit a jejich výsledek oznámit zaměstnavateli. V této souvislosti umožňují zaměstnancům podrobit se povinným očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. V oblasti předpisů o Rovném zacházení, zákazu diskriminace důsledků porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů činilo porušení cca 0,3 % z celkového objemu porušení povinností vyplývajících z 16 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů nebylo zjištěno v oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců a pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnankyň matek. 2. Závěry z provedených kontrol Nejčetnější porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů se vyskytovalo v oblasti upravené 37 a v 313 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru, jednak při jeho vzniku přímo v pracovní smlouvě a pak v rámci písemného informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru v době nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru, totéž platí i o změnách těchto údajů v průběhu trvání pracovního poměru. Nevydávání zaměstnancům potvrzení o zaměstnání při skočení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatelé zanedbávají převážně z důvodu nedostatečné znalosti zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce. JUDr. Jaroslav Stádník Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce JUDr. Jaroslav Stádník STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE ÚSEK INSPEKCE BOZP ODBOR INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ ÚSEK INSPEKCE PVP ÚSEK INSPEKCE NLZ KANCELÁŘ GENERÁLNÍHO INSPEKTORA

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001 Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) je orgán státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Řídí činnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P ZA ROK 23 Úvod Zpráva o činnosti IBP pro hl.m. Prahu za rok 23 podává přehled o práci za uplynulý rok. Předkládané informace zahrnují výsledky z dozorčí činnosti IBP

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 882/7.10/10/13.3 úkol č. 11.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2010 únor

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 prosinec 2009 Program činnosti OIP v Plzni na rok 2010 O b s a h

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( )

Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( ) NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více