OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze"

Transkript

1 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaromír Elbel Číslo jednací: 921/4.20/10/13.3 Číslo úkolu:

2 1. Ú V O D Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (dále jen OIP), byla zpracována v souladu s programem činnosti na rok Zpráva obsahuje informace a údaje o kontrolní činnosti OIP uskutečněné v roce 2010 v oblasti ochrany pracovních vztahů a podmínek, včetně doporučení a vyhodnocení výsledků kontrol. Obsahuje také údaje o kontrole příčin a okolností pracovních úrazů a informace o dalších činnostech inspekce. Sídlo, struktura a personální obsazení Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, Praha 1, PSČ Telefon: Fax: Vedoucí zaměstnanci k : vedoucí inspektor vedoucí odboru právního vedoucí odboru inspekce I vedoucí odboru inspekce II vedoucí odboru inspekce III vedoucí odboru správy a informatiky vedoucí oddělení ekonomicko-správního vedoucí oddělení informatiky Ing. Jaromír Elbel JUDr. Eva Hereinová Ing. Ivo Žák Ing. Jiří Zobač JUDr. Petr John Ing. Petr Truhlář Ing. Petr Truhlář Jiří Vít Celkový počet inspektorů inspekce práce na OIP k , z toho 20 mužů a 14 žen.

3 OBSAH 1. Úvod 2. Základní statistické údaje 3. Inspekční činnost 3.1.Výsledky inspekční činnosti podle hlavních úkolů 4. Ostatní inspekční činnost 4.1 Vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím v roce Uplatňování požadavků BOZP při povolování staveb 4.3 Kontroly příčin a okolností pracovních úrazů 5. Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost 5.1. Poradenská činnost 5.2. Výchovná, vzdělávací a osvětová činnost 6. Spolupráce s orgány a s organizacemi 7. Mezinárodní spolupráce 8. Závěr

4 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KONTROLNÍ ČINNOSTI Do programu činnosti OIP bylo zařazeno celkem 19 celorepublikových úkolů systému SÚIP. O b l a s t 1 Roční program kontrolních akcí Dokumentace Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve Stavebnictví Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících stravovací a ubytovací služby Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče Provádění kontrol se zaměřením na zákaz diskriminace z hlediska pohlaví Bezpečnost práce ve stavebnictví Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Bezpečnost práce na elektrických zařízeních Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů Bezpečnost práce při používání vyhrazených technických zařízení zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene Dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích - úkol SLICu Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby

5 Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

6 Počet kontrolovaných osob - HÚ SÚIP až PFO-podnikající fyzická osoba, PO-právnická osoba Právní subjektivita PFO PO Celkem Číslo úkolu Počet činností Počet činností N N N N N N N N N Celkem

7 Počty kontrol po úkolech - HÚ SÚIP až PFO-podnikající fyzická osoba, PO-právnická osoba Právní subjektivita PFO PO Číslo úkolu Počet činností Počet činností Celkem N N N N N N N N N Celkem

8 Počty protokolů dle právní formy za rok 2010 F - podnikající fyzická osoba, P - právnická osoba kód právní Kód právní počet subjektivity Formy Právní forma protokolů Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v F 101 obchodním rejstříku 467 F 102 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku 18 F 105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku 4 F 107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 25 mezisoučet 514 P 111 Veřejná obchodní společnost 8 P 112 Společnost s ručením omezeným 1218 P 113 Společnost komanditní 9 P 121 Akciová společnost 402 P 141 Obecně prospěšná společnost 5 P 145 Společenství vlastníků jednotek 2 P 205 Družstvo 20 P 301 Státní podnik 9 P 325 Organizační složka státu 1 P 331 Příspěvková organizace 40 P 352 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1 P 421 Zahraniční osoba 8 P 661 Veřejná výzkumná instituce 2 P 701 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 5 P 721 Církevní organizace 2 P 801 Obec (obecní úřad) 23 mezisoučet 1755 celkem 2269

9 Skupiny (objekty) s největším počtem zjištěných závad - rok 2010 kód Počet objektu Objekt závad 301 Řízení péče a bezpečnost práce v organizacích Výrobní a provozní budovy Pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pra Odměňování zaměstnanců Pracovní doba Sklady a skladování Osobní ochranné pracovní pomůcky Staveniště Jeřáby a jiná zdvihadla Kotelny Náhrady Regály Provoz a údržba silničních vozidel Nářadí Ruční manipulace Motorové vozíky Zařízení pro rozvod plynů 40 Přehled nejčastěji porušených předpisů - rok 2010 Číslo předpisu Předpis počet porušení paragrafů 262/2006 Sb. zákoník práce /2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí /2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů /2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení /2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích /2002 Sb. způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy /2006 Sb. úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě /2001 Sb. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 56 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice /2004 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném prostředí /2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy /2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 32 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 18 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 11 27/2002 Sb. organizace práce a pracovních postupů při chovu zvířat 10

10 Pokuty s právní mocí v roce 2010 po úkolech F-fyzická osoba, P - právnická osoba kód právní subjektivity F P celkem kód právní Číslo úkolu formy Pokuta Pokuta Pokuta N N

11 N celkem pořádková pokuta

12 Období od do Pokuty, které byly uloženy v zadaném období: Pokuty Počet Všechny Výše (Kč) Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy v zadaném období a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Počet Všechny Výše (Kč) Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem Pokuty, které byly uloženy před zadaným obdobím a nabyly právní moci v zadaném období: Pokuty Počet Všechny Výše (Kč) Související s pracovním úrazem Počet Výše (Kč) Udělené zaměstnanci Udělené právnímu subjektu fyzické osobě právnické osobě Blokové Pořádkové Celkem

13 3. INSPEKČNÍ ČINNOST 3.1. Výsledky inspekční činnosti podle hlavních úkolů dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením 1. Předmět kontroly Kontroly v rámci HÚ Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením byly zaměřeny na právnické a fyzické osoby podnikající ve Středočeském kraji. V rámci HÚ bylo provedeno 8 kontrol na základě konzultace s úřady práce ve Středočeském kraji. Předmětem kontrol byla osnova k HÚ zpracovaná SÚIP. Kontrolovány byly následující oblasti - rovné zacházení a diskriminace, rovnost odměňování - vznik, změny, skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, informování o obsahu pracovního poměru, skončení pracovního poměru, odstupné) - pracovní doba ( délka směn, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, evidence pracovní doby) - odměňování zaměstnanců (zařazení do skupin prací, příplatky ke mzdě) - ochrana osobních údajů ( kamerové systémy, informace o zaměstnanců ) - bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( informovanost zaměstnanců o kategorizaci prací, zajištění vstupního a periodického školení zaměstnanců v oblasti BOZP, přidělení OOPP) 2. Kontrolované subjekty : Při výběru kontrolovaných osob jsme vycházeli z několika zdrojů. Hlavním zdrojem byly informace a vybrání kontrolovaných osob (dále jen KO ), které čerpají státní příspěvek od úřadů práce (dále jen ÚP ). Velmi dobrá spolupráce byla zejména s ÚP Kladno, ÚP Kutná Hora, ÚP Beroun a ÚP Příbram. Kontrolní seznam byl v průběhu roku doplněn o kontrolované osoby na základě podnětů. Třetím zdrojem výběru byly KO vybrané MPSV, které byly oblastnímu inspektorátu práce předány prostřednictvím SÚIP. Všechny uzavřené protokoly s kontrolovanými osobami byly vypořádány a zaneseny do IS dozoru. U většiny KO byly zaměstnávány osoby ZP v chráněných dílnách nebo denních stacionářích. Při kontrole nebyly zjištěny závažná porušení a proto nebyly informovány jiné orgány státní správy. KO nebyly z tohoto důvodu uloženy ani žádné sankce. Většina KO zřídila pro zdravotně postižené zaměstnance chráněné dílny, které odpovídají vykonávané práci a zdravotním podmínkám zaměstnanců. Při zařazování zaměstnanců se ZP odpovídá jejich pracovní zařazení pracovním rekomandacím. 3. Druhy práce konané osobami se ZP u KO pracovníci v reklamě, výroba reklamních a propagačních materiálů

14 kompletace drobných výrobků, zatavování do folií, kompletace prodejních stojanů, polepování etiketkami výroba a montáž elektrotechnických součástek, montáž telefonních přístrojů a příslušenství drobná mechanická montáž, kompletace reklamního zboží, rozesílání bulletinů, kompletace a balení zboží a výrobků pro letecké společnosti, novinové výstřižky výroba svíček, tkaní na ručním stavu, úklid třídění papírů, plastů, folií a následné lisování balíků třídění elektroodpadu začišťování kovového těsnění balení, zakládání a vkládání reklamních předmětů hlídání parkovišť pomocné administrativní práce úklidové práce balení drobného zboží z větších balení do menších balíčků pro konečného spotřebitele kolkování a etiketování zboží 4. Závěry (k pozitivním i negativním zjištěním) z provedených kontrol v souvislosti zejména s body předmětu kontroly V rámci kontrolní činnosti byly kontrolovány tyto oblasti a zjištěny následující závěry : 602 rovné zacházení Kontrolované osoby zajistily u svých zdravotně postižených zaměstnanců (dále jen ZP ) v porovnání se zdravými zaměstnanci rovné zacházení v jejich pracovních podmínkách, peněžitém odměňování a funkčním postupu. U všech výše uvedených kontrolovaných osob (dále jen KO ) jsou zaměstnanci hodnoceni stejně za stejně vykonanou práci, vzdělání a délku praxe bez ohledu na to, zda pracují ZP či zdraví zaměstnanci. Pět kontrolovaných osob využívá možnosti krácení mezd dle 4 písm. c) a d) NV 567/2006 Sb. u zaměstnanců vykonávajících práce, kde míra jejich produktivity práce je úměrně snížena jejich zdravotnímu stavu a postižení. 603 vznik, změny a skončení pracovního poměru, informace o obsahu pracovního poměru Se zdravotně postiženými zaměstnanci jsou uzavřeny pracovní smlouvy v souladu se zákonem 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZP ). Čtyři kontrolované osoby neinformovaly své zaměstnance o obsahu pracovního poměru, zejména pak o délce dovolené a výpovědních dobách. Tím porušily ustanovení 37 odst. 1 ZP. Dvě kontrolované osoby nevydaly svým zaměstnancům potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Tím porušily ustanovení 313 odst. 1 ZP. 606 pracovní doba KO dodržují stanovenou délku pracovní doby jak v režimu rovnoměrně tak i nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, určily začátek a konec pracovní doby s výjimkou jedné kontrolované osoby, která tím porušila ustanovení 81 odst. 1 ZP, rozvrhly pracovní směny tak, aby byl zajištěn odpočinek mezi směnami a

15 v týdnu. Dvě kont rolované osoby nevedly průkaznou evidenci pracovní doby. Tím porušily ustanovení 96 odst. 1 ZP. 604 odměňování zaměstnanců KO zařadily své zaměstnance do skupin prací dle druhu a charakteru vykonávané práce. S ohledem na to, že se jedná zpravidla o jednoduché, případně pomocné práce jsou zaměstnanci zařazeni do 1. skupiny prací. Jedna kontrolovaná osoba neproplatila svým zaměstnancům mzdu za práci přesčas, za kterou si čerpali náhradní volno a neproplatila příplatek ani neposkytla náhradní volno za práci přesčas. Tím porušila ustanovení 114 odst. 1 ZP Ochrana osobních práv zaměstnanců V oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců nebyly shledány závažné nedostatky. 301 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při kontrolách bylo zjištěno, že zaměstnanci u KO nevykonávají zakázané práce, které neodpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti, není používán takový způsob odměňování, který by vedl k ohrožení BOZP, je zajištěna pro zdravotně postižené zaměstnance úprava pracovních podmínek na pracovištích, jsou zajištěny zdravotní prohlídky a zdravotní způsobilost k vykonávané práci. Tři kontrolované osoby neinformovaly své zaměstnance do které kategorie je jejich práce zařazena. Tím porušily ustanovení 103 odst. 1 písm. b) ZP. 5. Vyjádření o dosažení cíle HÚ Cílem úkolu bylo pozitivně působit na zaměstnavatele, aby byly dodržovány pracovněprávní předpisy a nedocházelo k zneužívání osob se zdravotním postižením při jejich výkonu práce. Cíl tohoto úkolu byl při každé kontrole naplňován zejména samotnou kontrolní činností, která byla zaměřena mimo jiné na porovnávání pracovních podmínek zdravých a zdravotně postižených zaměstnanců. Při kontrolách byla současně poskytována odborná poradenství a doporučovány správné postupy při přístupu ke zdravotně postiženým zaměstnancům. 6. Informování jiných správních orgánů O výsledcích kontrol byly informovány ÚP v Kutné Hoře dopisem ze dne a ÚP v Kladně dopisem ze dne o provedené kontrole. Jiné státní ani správní orgány nebyly s ohledem na charakter porušení informovány. 7.Reakce zaměstnavatelů na uložená opatření V rámci kontrolní činnosti úkolu bylo uloženo pouze 1 opatření KO. V opatření bylo uloženo odstranění těchto nedostatků : a) informovat zaměstnance o výpovědních dobách ( 37 odst. 1/d) a) zavést u všech zaměstnanců průkaznou evidenci pracovní doby ( 96 odst. 1) b) při skončení prac.poměru uvést v potvrzení o zaměstnání veškeré náležitosti ( 313 odst. 1)

16 c) informovat všechny své zaměstnance o tom, do jaké kategorie je jejich práce zařazena ( 103 odst. 1/b) Termín k odstranění nedostatků byl stanoven do , tj. 6 týdnů od data kontroly. Dopisem ze dne nás KO informovala o odstranění nedostatků takto : K bodu : a) u stávajících zaměstnanců doplnila KO informace o výpovědních dobách formou dodatku a u nových zaměstnanců tuto informaci zakomponovali do pracovní smlouvy. b) KO zavedla nový vzor formuláře evidence pracovní doby, který přiložila k vyjádření c) KO opravila vzor potvrzení o zaměstnání v souladu s 313 odst. 1, který přiložila d) KO písemně informovala všechny zaměstnance do jaké kategorie je jejich práce zařazena. 8.Problémy při kontrolách a. výběru zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotně postižené osoby nebyly žádné, jak již bylo zmíněno, při výběru jsme velmi dobře spolupracovali s ÚP a pro rok 2011 v této spolupráci pokračujeme; b. při provádění kontrol nebyly; c. při kontrolách, jak již bylo uvedeno v bodě 4, jsme spolupracovali pouze s ÚP, a tato spolupráce byla dobrá. 9. Návrhy na legislativní úpravy Návrh na legislativní změny, případně další opatření, spočívají především v obráceném systému poskytování mzdových dotací. Mzdové dotace pro zdravotně postižené zaměstnance by měly být vypláceny přímo zaměstnancům, jako dorovnání mzdy do výše, která by mu náležela v případě zdravého zaměstnance. 10. Vyjádření k případnému pokračování HÚ Oblast zaměstnávání zdravotně postižených osob by určitě měla být pod dohledem státní správy. Větší efektivnost těchto kontrol by jistě napomohly tzv. společné kontroly s ÚP (obdoba dnešních koordinovaných kontrol) Provádění kontrol zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví 1. Popis úkolu, cíl, obsah Cílem úkolu byla kontrola dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví. V rámci hlavního úkolů bylo vybráno celkem 10 zaměstnavatelů. Vzhled ke zjištěným porušením v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů, byl podle časových možností jednotlivých inspektorů tento seznam postupně rozšiřován. Celkem bylo v rámci hlavního úkolu provedeno 16 kontrol.

17 Tyto kontroly byly provedeny ve smyslu základního zadání hlavní ho úkolu v oblastech: - rovného zacházení a diskriminace - vzniku pracovního poměru - informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru ( 37 ZP) - ukončení pracovního poměru - dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - pracovní doby - odměňování zaměstnanců - cestovních náhrad - ochrany osobních práv zaměstnanců. 2. Přístup OIP k úkolu Výběr jednotlivých zaměstnavatelů byl prováděn zejména na základě poznatků z poradenské činnosti. 3. Předmět kontrol Kontroly obsahovaly všechny oblasti zadání. 4. Stručný popis zjištěný při kontrolách V případech, kdy bylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, se jednalo o porušení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se jednalo o porušování. 37 odst. 1 písmeno f) a e) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel neinformoval zaměstnance o údaji o výši mzdy, splatnosti mzdy, výplatním termínu mzdy a způsobu vyplácení mzdy a neinformoval zaměstnance o týdenní pracovní době a jejím rozvržení. 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel nevydal potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) při skončení pracovního poměru. 163 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel neposkytl zaměstnancům stravné pří pracovních cestách. 146 písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel provedl srážku ze mzdy nad rámec stanovený zákonem bez předchozí dohody se zaměstnancem. 34 odst. 1 písmeno b) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel nesjednal v pracovní smlouvě místo výkonu práce. 112 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel neposkytl zaměstnancům doplatek do výše zaručené minimální mzdy.

18 5. Závěry OIP z průběhu kontrol a z kontrolních zjištění Předmět kontroly doporučuji rozšířit o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o oblast týkající se problematiky dovolené. Navrhuji novelizovat 75 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovit obligatorní uzavírání dohod o provedení práce písemně, případně z nich odvádět sociální a zdravotní pojištění, neboť uzavírání ústních dohod o provedení práce zakrývá nelegální zaměstnávání. 6. Inspektoři provádějící kontroly Kontroly v oblasti hlavního úkolu prováděly inspektorky Věra Kučerová a Alena Tvrdíková. Jeho plnění bylo průběžně kontrolováno vedoucím odboru. 7. Garant hlavního úkolu Garant hlavního úkolu byla inspektorka Věra Kučerová, která ve spolupráci s vedoucím odboru organizačně a metodicky zajišťovala realizaci hlavního úkolu, prováděla hodnocení provedených kontrol, které potom projednávala s jednotlivými inspektory. 8. Dosažení cíle a zadání úkolu Průběh kontrol dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů ve stavebnictví prokázal, že kontroly přispívají ke zvýšení jejich právního vědomí v oblasti pracovněprávních vztahů. 9. Návrhy na další období, zkušenosti, doporučení Při poskytování pracovněprávního poradenství zaměstnanci stavebních firem uvádějí, že část zaměstnavatelů vyplácí zaměstnancům pouze zaručenou minimální mzdu a další finanční částku vyplácí zaměstnancům v hotovosti bez dokladů. Při kontrolách však nebyl tento způsob odměňování zjištěn. Rozšířeným jevem je rovněž ta skutečnost, že zaměstnavatelé sjednávají nejdříve se zaměstnanci dohody o provedení práce a až po měsíci, či dvou, uzavírají hlavní pracovní poměr, podle toho, jak se zaměstnanec osvědčí. Tomuto způsobu testování zaměstnanců dávají přednost před uzavřením hlavního pracovního poměru se zkušební dobou. Dalším velmi častým pochybením ze strany zaměstnavatelů stavebních firem je neposkytování cestovních náhrad, konkrétně stravného při pracovních cestách delších jak pět hodin. Místo stravného poskytují zaměstnancům stravenky v nižší hodnotě, než je stravné stanovené v ustanovení 163 zákona č. 262/2006 Sb., a nebo neposkytují stravné žádné. 10. Kontroly byly prováděny pouze inspektory oblastního inspektorátu práce. Z jejich průběhu nevyplynula potřeba spolupráce s jinými orgány státní správy.

19 Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu 1. Předmět kontroly Výběr jednotlivých zaměstnavatelů byl uskutečněn tak, aby kontrolní činnost pokryla celé území Středočeského kraje, tedy všech jeho okresů. V rámci tohoto výběru byly kontrolovány subjekty všech právních forem přes akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti až po podnikající fyzické osoby, které byly zastoupeny v největším počtu, což však odpovídá charakteru podnikání v této oblasti. Kontroly byly prováděny podle základního zadání tohoto hlavního úkolu a kontrolovány byly oblasti Nerovné zacházení Vznik, změny a skončení pracovního poměru Pracovní doba ( její rozvržení, přestávky v práci, odpočinky, evidence odpracované pracovní doby) Odměňování (výplata zaručené mzdy, příplatky ke mzdě, srážky ze mzdy) Ochrana osobních práv zaměstnanců 316 odst. 2 až ZP Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnankyň matek. V případech kdy bylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, se jednalo o porušení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Pokud se týká výskytu zjištěných porušení, nejčastěji jsou porušovány povinnosti vyplývající z těch ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která se týkají informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru jednak při jeho vzniku přímo v pracovní smlouvě a pak v rámci písemného informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru v době nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; totéž platí i o změnách těchto údajů v průběhu trvání pracovního poměru. Rovněž jsou zaměstnavatelem nejčastěji porušovány povinnosti, které se týkají ukončení pracovního poměru nevydáním potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru zaměstnancům. Z celkového objemu porušených povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů činila násobnost porušení těchto povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, cca 58,4 %. V oblasti předpisů o odměňování za práci včetně výplaty odměňování noční práce a práce o sobotách a nedělích, doplatků do minimální zaručené mzdy a srážek ze mzdy činilo porušení cca 9,5% z celkového objemu porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20 V oblasti předpisů o sjednání, stanovení nebo určení mzdy činilo porušení cca 5,9 % z celkového objemu porušení povinností vyplývajících z 113 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na úseku pracovní doby jejím rozvržení, přestávek v práci, odpočinku mezi směnami, odpočinku v týdnu, evidence odpracované pracovní doby činila násobnost porušení povinností vyplývajících z těchto ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů cca 5,2% z celkového objemu porušení. Na úseku povinností zaměstnavatele upravených v 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti a v 103 odst.1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnavatel má povinnost sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči bylo zjištěno cca 2,3 % porušení z celkového objemu porušení předpisů. Toto porušení má však své specifické příčiny v tom, že tito kontrolovaní zaměstnavatelé se zabývají maloobchodním prodejem, který však i malí zaměstnavatelé, resp. jejich převážná většina, vykonávají na více než jednom prodejním místě ( např. v několika malých obcích, větší zaměstnavatelé i na celém území České republiky). Na základě této skutečnosti vyvstává pro ně problém zajistit zdravotní preventivní péči jednotným způsobem v centrálním závodním zařízení. Z toho důvodu sdělují tito zaměstnavatelé zaměstnancům, že zdravotním zařízením pro zajištění závodní preventivní péče je jejich praktický lékař nebo lékař nacházející se v místě bydliště či místa výkonu práce s tím, že jim rovněž sdělují jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetření souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit a jejich výsledek oznámit zaměstnavateli. V této souvislosti umožňují zaměstnancům podrobit se povinným očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. V oblasti předpisů o Rovném zacházení, zákazu diskriminace důsledků porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů činilo porušení cca 0,3 % z celkového objemu porušení povinností vyplývajících z 16 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů nebylo zjištěno v oblasti ochrany osobních práv zaměstnanců a pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců, zaměstnankyň, zaměstnankyň matek. 2. Závěry z provedených kontrol Nejčetnější porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů se vyskytovalo v oblasti upravené 37 a v 313 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru, jednak při jeho vzniku přímo v pracovní smlouvě a pak v rámci písemného informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru v době nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru, totéž platí i o změnách těchto údajů v průběhu trvání pracovního poměru. Nevydávání zaměstnancům potvrzení o zaměstnání při skočení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatelé zanedbávají převážně z důvodu nedostatečné znalosti zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.