Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání a skončení pracovního poměru, odměňování, náhrad, evidence pracovní doby, přesčasové práce, práce ve svátek a v noci, dohod konaných mimo pracovní poměr, v omezené míře BOZP. Většina kontrolní činnosti vychází z podnětů podaných občany, případně jinými institucemi, na protiprávní jednání některých zaměstnavatelů a dále z úkolů stanovených OIP pro jednotlivé roky. Kromě kontrolní činnosti poskytuje odbor poradenství ve výše uvedené oblasti.v oblasti PPVP bylo v roce 2009 odborem 3.33 poskytnuto cca 6308 konzultací, což je 100% nárůst proti r Počet inspektorů provádějící kontrolní činnost se v roce 2008 ustálil na počtu 15 inspektorů. V oblasti kontroly byly stanoveny pro rok 2008 následující úkoly: 1) úkol provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP 2) úkol dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodě 3) úkol dodržování pracovněprávních předpisů vč.bozp při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce 4) úkol dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby 5) úkol provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče 1)Úkol provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Část I Analýza podnětů Za sledované období r obdržel Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu 1015 podnětů, což je o 214 podnětů více, než v roce 2008, přičemž počet kusů je bez násobnosti porušení v jednotlivých podnětech. Většina podaných podnětů byla z oblasti pracovněprávních vztahů a byla předána příslušnému odboru. Odborům bezpečnosti práce bylo předáno 67 podnětů (odboru 3.31 bylo předáno 33 podnětů, odboru 3.32 bylo předáno 34 podnětů). Z hlediska předmětu podání se převážná většina podnětů týkala zejména nevyplacení mzdy nebo odměny v řádném termínu, popř. vůbec, nevyplacení příplatků za práci přesčas, za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a nevydání potvrzení o zaměstnání

2 Podání nejvíce směřovala proti subjektům, které se zabývají velkoobchodem, maloobchodem a stravováním a pohostinstvím. Některá podání byla inspektorátu postoupena jinými orgány státní správy, převážně Úřady práce, a to jak Úřady práce v Praze, tak i Úřady práce z jiných územních celků, jakož i Správou sociálního pojištění a Policií ČR, přičemž jmenované orgány neberou v úvahu skutečnost, že inspektoráty nevykonávají kontrolní činnost podle sídla subjektu, nýbrž podle místa výkonu práce podávajícího. Tím se následně prodlužuje doba vyřízení těchto podání. Další skutečností je, že v případě, že je inspektorátu postoupeno jiným úřadem podání, jehož obsahem jsou i skutečnosti, které nespadají do kontrolní činnosti inspektorátu, je inspektorátu velmi často postoupen celý obsah podání, aniž by postupující úřad postoupil podání i těm příslušným orgánům, do jejichž kompetence další skutečnosti uvedené v podání náleží. Inspektorát řešil během roku 2009 řadu dalších požadavků formou dotazů v elektronické podobě, telefonických a osobních konzultací ze strany zaměstnanců, kteří tvoří největší podíl, dále organizací subjektů a podnikajících fyzických osob. Převážná část poradenství se týkala oblasti pracovněprávních vztahů. Část II Kontrolní činnost Za sledované období bylo vykonáno v rámci tohoto úkolu 592 kontrol, zjištěno 982 závad (násobnost porušení 2674 ) a v téměř 50% byla zaměstnavatelům uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Za stejné období bylo provedeno ve 33 případech následné kontrolní šetření zaměstnavatelem přijatých opatření. Výsledky šetření potvrdily, že neplnění povinností jednotlivými zaměstnavateli je právě v těch oblastech, do kterých směřuje nejvíce podnětů. Za sledované období byla převážná část podaných podnětů),cca 92% podnětů, které Oblastní inspektorát práce pro hl.m.prahu v roce 2009 přijal, z oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek. Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání a skončení pracovního poměru, odměňování, náhrad, evidence pracovní doby, přesčasové práce, práce ve svátek a v noci,dovolené, dohod konaných mimo pracovní poměr, v omezené míře BOZP. Většina kontrolní činnosti vychází z podnětů podaných občany, případně jinými institucemi, na protiprávní jednání některých zaměstnavatelů a dále z vlastní poradenské činnosti. Počet inspektorů provádějící kontrolní činnost v odboru PVP se v roce 2009 ustálil na počtu 15 inspektorů. Z hlediska výsledku kontroly, předmětu podání a z hlediska porušeného předpisu byla převážná část porušení z oblasti: - náležitostí vzniku, změny a skončení pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr 38%, násobnost činila 1023, odměňování 38%, násobnost činila 1015, způsobu stanovení a evidence pracovní doby (10%), násobnost 349. V oblasti rovného zacházení a v oblasti součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance bylo prokázáno porušení v 0,5% z celkového počtu zjištěných porušení.

3 Při následném kontrolním šetření za základě uložených opatření bylo prokázáno 15 závad s násobností 42, tzn., že ve většině případů došlo k odstranění zjištěných nedostatků. Tato zjištění potvrzují trend z předchozích období. Z hlediska oboru ekonomické činnosti převážná část neplnění povinností byla zjištěna v oblasti velkoobchodu 13%, maloobchodní činnosti 12%, provozu ubytovacích a stravovacích zařízení 12,5%, vzdělávání a školství 6%, doprava a vydavatelské činnosti 5% méně stavebnictví 2%. Podle velikosti zaměstnavatelů bylo nejvíce prokázaných porušení u zaměstnavatelů zaměstnávajících 1-5 zaměstnanců (25%), 18% v kategorii zaměstnanců a 16% v kategorii do 19 zaměstnanců, naopak necelé 1% bylo zjištěno u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců nad Závěr: Obdobné poznatky byly zjištěny i v předchozích obdobích r. 2005, 2006, 2007 a Sankce: Za zjištěné nedostatky byly ve správním řízení uloženy sankce v celkové výši 2041tis.Kč, z toho v oblasti pracovněprávních předpisů 1821tis.Kč ( 177tis. podnikajícím fyzickým osobám a 1644tis. právnickým osobám ). V odůvodněných případech bylo při nespolupráci zaměstnavatelů využito i ukládání pořádkových pokut. V jenom případě není správní řízení dosud ukončeno. V roce 2009 se oproti roku 2008 zvýšil počet i výše sankcí uložených ve správním řízení. Vzhledem k přetrvávajícím poznatkům z kontrolní činnosti a četnosti podnětů podávaných občany, byla rozšířena poradenská činnost OIP a rozšířeny hodiny pro styk s veřejností. K usnadnění styku občanů s inspektorátem byl na webových stránkách zveřejněn formulář ke stažení na podávání podnětů s poučením a návodem k vyplnění. Zároveň jsou pro občany na inspektorátu k dispozici informační letáčky, vztahující se k pracovněprávní problematice. Probíhá i jednání na úrovni úřadu práce a PSSZ o náplni a činnosti OIP, a to ve vztahu k jejich informační činnosti kterou poskytují občanům, a to zejména proto, aby se předcházelo podávání podnětů, které nespadají do činnosti OIP. Problematika je řešena i na pravidelných jednáních Poradního sboru úřadu práce, kterých se účastní i zástupci odborových svazů, magistrátu, finančního úřadu apod. 2) Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu V rámci daného úkolu bylo za sledované období provedeno celkem 30 kontrol, původně do seznamu kontrolovaných zaměstnavatelů jich bylo zařazeno 15. Po provedených kontrolách byly na tento úkol provedeny 4 kontroly plnění opatření k odstranění zjištění nedostatků, které byly ve všech případech odstraněny. Kontrola byla zaměřena na dodržování těchto oblastí pracovněprávních vztahů: vznik, změny a skončení pracovního poměru

4 informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru pracovní doba zaměstnanců odměňování za práci a srážky z příjmu zaměstnanců rovné zacházení zdravotní způsobilost a zdravotní péče Zjištění: Z výsledků kontrolních šetření ve sledovaném období a v předmětu kontroly byla nesplnění povinností s největší četností a násobností zjištěna při vzniku pracovního poměru, v informování (dle ust. 37 ZP) zaměstnanců do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, nejčastěji pak ve stanovení pracovní doby a jejím rozvržení. Dále pak dle ust. 96 ZP v evidenci odpracované pracovní doby, dle ust. 112 ve stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy v návaznosti na nař. vl. 567/2006 Sb. a dle ust. 313 ZP ve vydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Nesplnění povinností s nejmenší četností byla zjištěna v 49 odst. 2 v rozvázání pracovního poměru dohodou a v 142 odst. 4 ve vydání písemného dokladu obsahujícího údaje o jednotlivých složkách mzdy. V oblasti rovného zacházení u kontrolovaných zaměstnavatelů nebylo zjištěno porušení. Závěr: K cca 85% ukončených kontrol byla vydána opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zaměstnavatelé podali zprávu k těmto opatřením převážně v termínu určeném inspektory. U 5ti kontrolovaných zaměstnavatelů nebylo zjištěno v předmětu kontroly žádné porušení. Za zjištěné nedostatky bylo zahájeno správní řízení s uložením pokuty ve výši ,-Kč. Závěrem lze konstatovat, že zjištěné nedostatky a poznatky z kontrol se opakují tak, jako v předcházejících letech 2008, 2007 a Z tohoto důvodu je účelné, že tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti i pro rok ) Dodržování pracovněprávních předpisů vč. BOZP při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Předmět kontroly Cílem úkolu bylo provedení kontrol u zaměstnavatelů, provozujících agenturní zaměstnávání zapůjčováním svých zaměstnanců k výkonu práce k uživateli. Zjistit zda AP dodržují pracovně právní předpisy, zejména pak rovné podmínky ve stejných pracovních pozicích při zaměstnávání zaměstnanců agentur práce s vlastními zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), ke kterému zaměstnanci agentur práce jsou přidělováni. Výběr kontrolovaných subjektů, počet provedených kontrol Podle zadaného úkolu mělo být OIP pro hl. m. Prahu provedeno celkem 5 kontrol u agentur práce. Následně měly být provedeny kontroly u uživatelů, jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak i z hlediska dodržování předpisů v oblasti BOZP. Plánovaný počet kontrol byl rozšířen na základě vlastních podnětů z vlastní konzultační služby a na základě podnětů z úřadů práce, celkem bylo provedeno 10 kontrol.

5 Rozsah kontrolních zjištění a opatření Za sledované období, uzávěr kontrol byl do , bylo v rámci uvedeného úkolu provedeno celkem 10 kontrol, zjištěno 57 závad ( násobnost porušení 233) včetně oblasti BOZP. V 70% byla zaměstnavatelům uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Při 3 následných kontrolách byly nedostatky vždy odstraněny. Celkově lze konstatovat, že u zaměstnavatelů provozující agenturní zaměstnávání dochází ke stejnému porušování předpisů, jako u kontrol prováděných na základě podnětů. Zjištěná nejčastější porušení Ve většině případů se jednalo o porušení ustanovení 37 tj. / 28 % / neposkytnutí všeobecných písemných informací vyplývající z pracovního poměru a ust. 313 / 6% /- náležitosti vydaného potvrzení o zaměstnání, jedna agentura práce prováděla srážky ze mzdy bez písemně sepsaných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem / 9%/. Z celkového počtu provedených kontrol byla zjištěna pouze u dvou agentur nesrovnalost v evidenci pracovní doby, kdy zaměstnavatel nevedl evidenci přesčasové práce / 3%/. Ve dvou případech bylo zjištěno, že kontrolovaný zaměstnavatel nemá povolení MPSV k agenturnímu zaměstnávání, ale tuto činnost provádí. Snaha OIP byla provést kontroly za spolupráce místně příslušných úřadů práce, ale ani v jednom případě se kontrolovaný zaměstnavatel ke kontrole nedostavil. U jedné společnosti byl v průběhu zahájení kontroly změněn i jednatel společnosti, ale ani zde nemohla být kontrola provedena. Nespolupráce s naším úřadem byla oznámena na Obchodní rejstřík. Tyto kontroly ale nejsou zahrnuty v úkolu , ale v úkolu , i když se této oblasti také týkají. Nejzávažnější porušení Z celkového počtu provedených kontrol bylo ve 28% zjištěno porušení ust. 308 a 309 tj. kontrolované subjekty neměly vyhotoveny základní doklady pro přidělování zaměstnanců k uživateli nebo dohody neobsahovaly povinné údaje. Ve spolupráci s Úřadem práce v Praze 9 byl zjištěn v jednom případě, nesoulad mezi předloženými doklady k naší kontrole a počtem vydaných povolení k zaměstnávání cizinců příslušným úřadem práce. Elektronickou poštou byl informován Úřad práce na Praze 9, ale i Úřad práce hl. m. Prahy, cizinecké odd. na Domažlické ulici. V tomto případě byla AP uložena za tuto závadu sankce ve výši 30 tis. Kč. Informace o porušení ustanovení 308,309 byla zaslána k přijetí dalších opatření na MPSV a následně na SÚIP. Některé AP přidělují zaměstnance k uživateli na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, mnohdy na 2 3 hodiny za měsíc na konkrétně zadaný pracovní úkol. Nerovné zacházení se podařilo prokázat z našeho pohledu pouze v jednom případě. Pouze v jednom případě byla zjištěna nerovnost, a to již při sjednání mzdy u dvou zaměstnankyň. Uživatelé v mnoha případech nemají obsazeny pracovní pozice svými zaměstnanci ( pomocné síly v restauračním provozu, mimořádné kulturní a sportovní akce) a v několika případech ani tato pracovní místa nemají ve funkčním schématu ( stěhovací služba). Na mimořádné akce a výpomoc si proto najímají zaměstnance agentur práce, tudíž nemají mzdu srovnatelného zaměstnance, v takových případech pak nelze provést srovnání, zda nedochází k nerovnému zacházení se zaměstnanci zaměstnavatele a agentury práce.

6 Uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byla-li zjištěna porušení předpisů u kontrolovaných agentur práce, bylo zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Kontroly přijatých opatření: Ve 3 případech, kdy byly provedeny kontroly plnění opatření, již závady zjištěny nebyly, na základě provedené kontroly byly nedostatky odstraněny a smlouvy byly, zejména o srovnatelné mzdy jednotlivých přidělovaných profesí, doplněny. V několika případech byla spolupráce s uživatelem ukončena. Další závady byly zjištěny v oblasti BOZP. Závěr Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že činnost agenturního zaměstnávání není v současné době využívána v takové míře jako v předcházejících letech. Zaměstnavatelé se snaží ušetřit finanční prostředky a uzavírají se svými kmenovými zaměstnanci dohody konané mimo pracovní poměr na různé pomocné práce, tato praxe se týká hlavně II.pololetí roku 2009, AP mají stále větší problém s umístěním svých zaměstnanců u uživatelů. V mnoha případech zaměstnávají agentury práce své zaměstnance na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, jedná se o mimořádné nárazové práce ( zástup za dovolenou, nemoc, ale i využití na mimořádné kulturní a sportovní akce). Dohody o dočasném přidělení jsou pak uzavírány na jeden měsíc, někdy i na pár hodin a neustále se opakují. Činnost některých kontrolovaných agentur práce nespočívá v přidělování svých zaměstnanců k uživateli, ale specializují se na personální poradenství, nábor a výběr zaměstnanců na pracovním trhu. Na základě plánu činností SÚIP pro rok 2009 byl stanoven 4)HÚ č dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby. Kritériem pro vytvoření seznamu kontrolovaných subjektů výběru zaměstnavatelů byly i skutečnosti zjištěné v rámci poradenské činnosti a vlastní kontrolní činnosti vykonané v působnosti OIP hl. m. Prahy v roce Do seznamu kontrolovaných subjektů v působnosti inspektorátu bylo původně zařazeno celkem 15 vybraných zaměstnavatelů. V rámci výše uvedeného úkolu bylo v roce 2009 provedeno celkem 30 kontrol + 2 tzv. následné kontroly přijatých opatření. Kontrolovaným obdobím byl rok V roce 2009 nebyla vykonána žádná kontrola v rámci případné spolupráce s jiným orgánem státní správy. Při vlastní kontrolní činnosti vycházeli inspektoři OIP z Kontrolního seznamu k úkolu č Předmětem kontroly bylo obsahové zaměření na problematiku: - vzniku, změny a skončení pracovního poměru, - dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, - pracovní doby (přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, práce přesčas), - odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců - rovného zacházení diskriminace, - vydávání potvrzení o zaměstnání.

7 Přesně podle zaměření úkolu bylo vykonáno celkem 28 kontrol. Ve dvou případech byla kontrola vykonána jak podle zaměření úkolu, tak i se zaměřením na další oblasti, konkrétně: kamerový systém ZP a náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou ZP. V rámci vykonaných kontrol byly do kontrolovaných vzorku zaměstnanců zahrnuty tyto profese: bagážista, barman, číšník, kuchař, pokojská, provozní, recepční, ředitelka, servírka, výčepní, uklízečka a zahradník. Kontrolním zjištěním vykonaných kontrol u zaměstnavatelů, podle všech oblastí zadání úkolu, byly nejzávažnějším porušením s největší četností zjištěny nedostatky v oblasti odměňování za práci zaměstnanců konkrétně se jednalo o skutečnost, že zaměstnavatele stanovili, sjednali nebo určili (při vzniků pracovních poměrů zaměstnancům) mzdy v rozporu s ustanovením 112 odst. 2 a odst. 3 písm. a) ZP v návaznosti na 3 NV č. 567/2006 Sb. (ne podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce), když mzdy zaměstnanců byly často zařazené pouze do nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. skupinu prací. V neposlední řadě se rovněž jednalo o nedostatky, při kterých nebyly ze strany zaměstnavatelů vyplaceny mzdy za práci ve svátek ZP nebo mzdy za práci v sobotu a neděli odst. 1 ZP. Nejčastějším mylným důvodem ze strany zaměstnavatelů byl komentář, že zaměstnanci podle nich mají tzv. So + Ne v jiných kalendářních dnech, zejména v případě nerovnoměrné rozvržené práce, tj. tzv. krátký + dlouhý týden. Porušení s nejmenší četností bylo u zaměstnavatelů zjištěno zejména v oblasti rozvržení pracovní doby konkrétně nezajištěním stanoveného nepřetržitého odpočinku mezi směnami pro zaměstnance - 90/1 ZP. Závěr: V kontrolní činnosti OIP hl. m. Prahy bylo ve 20 případech u zaměstnavatelů zjištěno 83 závad s celkovou násobností (podle kontrolních vzorků) u 433 zaměstnanců. V rámci preventivní činností bylo zaměstnavatelům nejčastěji uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Sankce ve správním řízení Ve 4 případech byly po vykonané kontrole zaměstnavatelům uloženy sankce v souhrnné výši ,-Kč. Vzhledem k počtu zjištěných závad je účelné, že tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti i pro rok Na základě plánu činností SÚIP pro rok 2009 a v souvislosti s nabytím účinnosti 93a z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce k byl stanoven 5) HÚ č Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče. Kritériem pro vytvoření seznamu kontrolovaných subjektů byla hlášení zaměstnavatelů zaslaná příslušnému orgánu inspekce práce podle věty druhé 93a odst. 2 zákoníku práce a jeden subjekt byl stanoven mimo tato hlášení na základě rozhodnutí inspektorátu (Fakultní nemocnice v Motole). Do seznamu kontrolovaných subjektů v působnosti inspektorátu bylo zařazeno celkem 7 vybraných zaměstnavatelů.

8 V rámci výše uvedeného úkolu bylo v roce 2009 provedeno celkem 7 kontrol. Kontrolovaným obdobím bylo období IV.Q.2008 do data zahájení kontroly v roce V roce 2009 nebyla vykonána žádná kontrola v rámci případné spolupráce s jiným orgánem státní správy. Při vlastní kontrolní činnosti vycházeli inspektoři OIP z Kontrolního seznamu k úkolu č Předmětem kontroly bylo obsahové zaměření na problematiku: - rozvržení pracovní doby - přestávek v práci - doby odpočinku - nepřetržitého odpočinku v týdnu, mezi dvěma směnami - přesčasové práce - noční práce - pracovní pohotovosti V rámci vykonaných kontrol byly do kontrolovaných vzorku zaměstnanců zahrnuty tyto profese: lékař (různých odborností), zdravotní sestra, staniční sestra, sanitář, pomocnice na oddělení, magistr v lékárně, řidič. U vytipovaného zaměstnavatele Fakultní nemocnice v Motole, který byl do seznamu navržen OIP, se použití další přesčasové práce nepotvrdilo a ze šesti subjektů, které její použití písemně na OIP oznámily, se při kontrolách prokázalo, že v jednom případě (Městská nemocnice následné péče) nebyla do doby zahájení kontroly použita. Výsledek kontrolních šetření Kontrolním zjištěním vykonaných kontrol u zaměstnavatelů, podle všech oblastí zadání úkolu, bylo v jednom případě zjištěno nesplnění ustanovení 83, 84 zákoníku práce, tj. rozvržení pracovní doby a 96 zákoníku práce, tj. vedení evidence odpracované doby, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti. Další drobné závady spíše formálního charakteru byly v rámci kontrol řešeny inspektory formou metodické pomoci a základního právního poradenství. V jednom případě byly vykonanou kontrolou u zaměstnavatele zjištěny 3 závady s celkovou násobností 54. V rámci preventivní činností bylo zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Sankce nebyly po vykonané kontrole zaměstnavatelům uloženy. Závěr: Úkol pokračuje i v r. 2010, kdy bude možné u zaměstnavatelů provést důslednější kontroly za ucelené období uzavřeného pololetí, případně celého roku. Toto nebylo možné v rámci tohoto úkolu provést v r vzhledem k účinnosti tohoto ustanovení zákona od Kromě kontrol prováděných v rámci výše uvedených úkolů spolupracovali inspektoři odboru PVP i na kontrolách v rámci jiných úkolů jako např. kontroly v oblasti dopravy, úkolu bezpečný podnik a dalších. Ing.Švecová, VO 3.33

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 882/7.10/10/13.3 úkol č. 11.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2010 únor

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011 Strana Obsah 4

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Cíl úkolu: Cílem tohoto úkolu je prostřednictvím kontrolní činnosti působit na zaměstnavatele, aby

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2013 Zpracoval: útvar OKI Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaroslav

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 200 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Janečková, Eva Nejčastější

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2006 červen 2007 O B S A H Seznam zkratek 2 Úvodní slovo 4 1 Struktura, sídlo a personální obsazení OIP, ITI Praha a SÚIP 5 2 Údaje o počtu nemocensky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2012

Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2012 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2012 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Předkládaný materiál se týká problematiky zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Jeho vnitřní struktura vychází nejprve z vývoje

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více