Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání a skončení pracovního poměru, odměňování, náhrad, evidence pracovní doby, přesčasové práce, práce ve svátek a v noci, dohod konaných mimo pracovní poměr, v omezené míře BOZP. Většina kontrolní činnosti vychází z podnětů podaných občany, případně jinými institucemi, na protiprávní jednání některých zaměstnavatelů a dále z úkolů stanovených OIP pro jednotlivé roky. Kromě kontrolní činnosti poskytuje odbor poradenství ve výše uvedené oblasti.v oblasti PPVP bylo v roce 2009 odborem 3.33 poskytnuto cca 6308 konzultací, což je 100% nárůst proti r Počet inspektorů provádějící kontrolní činnost se v roce 2008 ustálil na počtu 15 inspektorů. V oblasti kontroly byly stanoveny pro rok 2008 následující úkoly: 1) úkol provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP 2) úkol dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodě 3) úkol dodržování pracovněprávních předpisů vč.bozp při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce 4) úkol dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby 5) úkol provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče 1)Úkol provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Část I Analýza podnětů Za sledované období r obdržel Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu 1015 podnětů, což je o 214 podnětů více, než v roce 2008, přičemž počet kusů je bez násobnosti porušení v jednotlivých podnětech. Většina podaných podnětů byla z oblasti pracovněprávních vztahů a byla předána příslušnému odboru. Odborům bezpečnosti práce bylo předáno 67 podnětů (odboru 3.31 bylo předáno 33 podnětů, odboru 3.32 bylo předáno 34 podnětů). Z hlediska předmětu podání se převážná většina podnětů týkala zejména nevyplacení mzdy nebo odměny v řádném termínu, popř. vůbec, nevyplacení příplatků za práci přesčas, za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a nevydání potvrzení o zaměstnání

2 Podání nejvíce směřovala proti subjektům, které se zabývají velkoobchodem, maloobchodem a stravováním a pohostinstvím. Některá podání byla inspektorátu postoupena jinými orgány státní správy, převážně Úřady práce, a to jak Úřady práce v Praze, tak i Úřady práce z jiných územních celků, jakož i Správou sociálního pojištění a Policií ČR, přičemž jmenované orgány neberou v úvahu skutečnost, že inspektoráty nevykonávají kontrolní činnost podle sídla subjektu, nýbrž podle místa výkonu práce podávajícího. Tím se následně prodlužuje doba vyřízení těchto podání. Další skutečností je, že v případě, že je inspektorátu postoupeno jiným úřadem podání, jehož obsahem jsou i skutečnosti, které nespadají do kontrolní činnosti inspektorátu, je inspektorátu velmi často postoupen celý obsah podání, aniž by postupující úřad postoupil podání i těm příslušným orgánům, do jejichž kompetence další skutečnosti uvedené v podání náleží. Inspektorát řešil během roku 2009 řadu dalších požadavků formou dotazů v elektronické podobě, telefonických a osobních konzultací ze strany zaměstnanců, kteří tvoří největší podíl, dále organizací subjektů a podnikajících fyzických osob. Převážná část poradenství se týkala oblasti pracovněprávních vztahů. Část II Kontrolní činnost Za sledované období bylo vykonáno v rámci tohoto úkolu 592 kontrol, zjištěno 982 závad (násobnost porušení 2674 ) a v téměř 50% byla zaměstnavatelům uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Za stejné období bylo provedeno ve 33 případech následné kontrolní šetření zaměstnavatelem přijatých opatření. Výsledky šetření potvrdily, že neplnění povinností jednotlivými zaměstnavateli je právě v těch oblastech, do kterých směřuje nejvíce podnětů. Za sledované období byla převážná část podaných podnětů),cca 92% podnětů, které Oblastní inspektorát práce pro hl.m.prahu v roce 2009 přijal, z oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek. Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání a skončení pracovního poměru, odměňování, náhrad, evidence pracovní doby, přesčasové práce, práce ve svátek a v noci,dovolené, dohod konaných mimo pracovní poměr, v omezené míře BOZP. Většina kontrolní činnosti vychází z podnětů podaných občany, případně jinými institucemi, na protiprávní jednání některých zaměstnavatelů a dále z vlastní poradenské činnosti. Počet inspektorů provádějící kontrolní činnost v odboru PVP se v roce 2009 ustálil na počtu 15 inspektorů. Z hlediska výsledku kontroly, předmětu podání a z hlediska porušeného předpisu byla převážná část porušení z oblasti: - náležitostí vzniku, změny a skončení pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr 38%, násobnost činila 1023, odměňování 38%, násobnost činila 1015, způsobu stanovení a evidence pracovní doby (10%), násobnost 349. V oblasti rovného zacházení a v oblasti součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance bylo prokázáno porušení v 0,5% z celkového počtu zjištěných porušení.

3 Při následném kontrolním šetření za základě uložených opatření bylo prokázáno 15 závad s násobností 42, tzn., že ve většině případů došlo k odstranění zjištěných nedostatků. Tato zjištění potvrzují trend z předchozích období. Z hlediska oboru ekonomické činnosti převážná část neplnění povinností byla zjištěna v oblasti velkoobchodu 13%, maloobchodní činnosti 12%, provozu ubytovacích a stravovacích zařízení 12,5%, vzdělávání a školství 6%, doprava a vydavatelské činnosti 5% méně stavebnictví 2%. Podle velikosti zaměstnavatelů bylo nejvíce prokázaných porušení u zaměstnavatelů zaměstnávajících 1-5 zaměstnanců (25%), 18% v kategorii zaměstnanců a 16% v kategorii do 19 zaměstnanců, naopak necelé 1% bylo zjištěno u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců nad Závěr: Obdobné poznatky byly zjištěny i v předchozích obdobích r. 2005, 2006, 2007 a Sankce: Za zjištěné nedostatky byly ve správním řízení uloženy sankce v celkové výši 2041tis.Kč, z toho v oblasti pracovněprávních předpisů 1821tis.Kč ( 177tis. podnikajícím fyzickým osobám a 1644tis. právnickým osobám ). V odůvodněných případech bylo při nespolupráci zaměstnavatelů využito i ukládání pořádkových pokut. V jenom případě není správní řízení dosud ukončeno. V roce 2009 se oproti roku 2008 zvýšil počet i výše sankcí uložených ve správním řízení. Vzhledem k přetrvávajícím poznatkům z kontrolní činnosti a četnosti podnětů podávaných občany, byla rozšířena poradenská činnost OIP a rozšířeny hodiny pro styk s veřejností. K usnadnění styku občanů s inspektorátem byl na webových stránkách zveřejněn formulář ke stažení na podávání podnětů s poučením a návodem k vyplnění. Zároveň jsou pro občany na inspektorátu k dispozici informační letáčky, vztahující se k pracovněprávní problematice. Probíhá i jednání na úrovni úřadu práce a PSSZ o náplni a činnosti OIP, a to ve vztahu k jejich informační činnosti kterou poskytují občanům, a to zejména proto, aby se předcházelo podávání podnětů, které nespadají do činnosti OIP. Problematika je řešena i na pravidelných jednáních Poradního sboru úřadu práce, kterých se účastní i zástupci odborových svazů, magistrátu, finančního úřadu apod. 2) Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu V rámci daného úkolu bylo za sledované období provedeno celkem 30 kontrol, původně do seznamu kontrolovaných zaměstnavatelů jich bylo zařazeno 15. Po provedených kontrolách byly na tento úkol provedeny 4 kontroly plnění opatření k odstranění zjištění nedostatků, které byly ve všech případech odstraněny. Kontrola byla zaměřena na dodržování těchto oblastí pracovněprávních vztahů: vznik, změny a skončení pracovního poměru

4 informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru pracovní doba zaměstnanců odměňování za práci a srážky z příjmu zaměstnanců rovné zacházení zdravotní způsobilost a zdravotní péče Zjištění: Z výsledků kontrolních šetření ve sledovaném období a v předmětu kontroly byla nesplnění povinností s největší četností a násobností zjištěna při vzniku pracovního poměru, v informování (dle ust. 37 ZP) zaměstnanců do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, nejčastěji pak ve stanovení pracovní doby a jejím rozvržení. Dále pak dle ust. 96 ZP v evidenci odpracované pracovní doby, dle ust. 112 ve stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy v návaznosti na nař. vl. 567/2006 Sb. a dle ust. 313 ZP ve vydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Nesplnění povinností s nejmenší četností byla zjištěna v 49 odst. 2 v rozvázání pracovního poměru dohodou a v 142 odst. 4 ve vydání písemného dokladu obsahujícího údaje o jednotlivých složkách mzdy. V oblasti rovného zacházení u kontrolovaných zaměstnavatelů nebylo zjištěno porušení. Závěr: K cca 85% ukončených kontrol byla vydána opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zaměstnavatelé podali zprávu k těmto opatřením převážně v termínu určeném inspektory. U 5ti kontrolovaných zaměstnavatelů nebylo zjištěno v předmětu kontroly žádné porušení. Za zjištěné nedostatky bylo zahájeno správní řízení s uložením pokuty ve výši ,-Kč. Závěrem lze konstatovat, že zjištěné nedostatky a poznatky z kontrol se opakují tak, jako v předcházejících letech 2008, 2007 a Z tohoto důvodu je účelné, že tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti i pro rok ) Dodržování pracovněprávních předpisů vč. BOZP při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Předmět kontroly Cílem úkolu bylo provedení kontrol u zaměstnavatelů, provozujících agenturní zaměstnávání zapůjčováním svých zaměstnanců k výkonu práce k uživateli. Zjistit zda AP dodržují pracovně právní předpisy, zejména pak rovné podmínky ve stejných pracovních pozicích při zaměstnávání zaměstnanců agentur práce s vlastními zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), ke kterému zaměstnanci agentur práce jsou přidělováni. Výběr kontrolovaných subjektů, počet provedených kontrol Podle zadaného úkolu mělo být OIP pro hl. m. Prahu provedeno celkem 5 kontrol u agentur práce. Následně měly být provedeny kontroly u uživatelů, jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak i z hlediska dodržování předpisů v oblasti BOZP. Plánovaný počet kontrol byl rozšířen na základě vlastních podnětů z vlastní konzultační služby a na základě podnětů z úřadů práce, celkem bylo provedeno 10 kontrol.

5 Rozsah kontrolních zjištění a opatření Za sledované období, uzávěr kontrol byl do , bylo v rámci uvedeného úkolu provedeno celkem 10 kontrol, zjištěno 57 závad ( násobnost porušení 233) včetně oblasti BOZP. V 70% byla zaměstnavatelům uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Při 3 následných kontrolách byly nedostatky vždy odstraněny. Celkově lze konstatovat, že u zaměstnavatelů provozující agenturní zaměstnávání dochází ke stejnému porušování předpisů, jako u kontrol prováděných na základě podnětů. Zjištěná nejčastější porušení Ve většině případů se jednalo o porušení ustanovení 37 tj. / 28 % / neposkytnutí všeobecných písemných informací vyplývající z pracovního poměru a ust. 313 / 6% /- náležitosti vydaného potvrzení o zaměstnání, jedna agentura práce prováděla srážky ze mzdy bez písemně sepsaných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem / 9%/. Z celkového počtu provedených kontrol byla zjištěna pouze u dvou agentur nesrovnalost v evidenci pracovní doby, kdy zaměstnavatel nevedl evidenci přesčasové práce / 3%/. Ve dvou případech bylo zjištěno, že kontrolovaný zaměstnavatel nemá povolení MPSV k agenturnímu zaměstnávání, ale tuto činnost provádí. Snaha OIP byla provést kontroly za spolupráce místně příslušných úřadů práce, ale ani v jednom případě se kontrolovaný zaměstnavatel ke kontrole nedostavil. U jedné společnosti byl v průběhu zahájení kontroly změněn i jednatel společnosti, ale ani zde nemohla být kontrola provedena. Nespolupráce s naším úřadem byla oznámena na Obchodní rejstřík. Tyto kontroly ale nejsou zahrnuty v úkolu , ale v úkolu , i když se této oblasti také týkají. Nejzávažnější porušení Z celkového počtu provedených kontrol bylo ve 28% zjištěno porušení ust. 308 a 309 tj. kontrolované subjekty neměly vyhotoveny základní doklady pro přidělování zaměstnanců k uživateli nebo dohody neobsahovaly povinné údaje. Ve spolupráci s Úřadem práce v Praze 9 byl zjištěn v jednom případě, nesoulad mezi předloženými doklady k naší kontrole a počtem vydaných povolení k zaměstnávání cizinců příslušným úřadem práce. Elektronickou poštou byl informován Úřad práce na Praze 9, ale i Úřad práce hl. m. Prahy, cizinecké odd. na Domažlické ulici. V tomto případě byla AP uložena za tuto závadu sankce ve výši 30 tis. Kč. Informace o porušení ustanovení 308,309 byla zaslána k přijetí dalších opatření na MPSV a následně na SÚIP. Některé AP přidělují zaměstnance k uživateli na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, mnohdy na 2 3 hodiny za měsíc na konkrétně zadaný pracovní úkol. Nerovné zacházení se podařilo prokázat z našeho pohledu pouze v jednom případě. Pouze v jednom případě byla zjištěna nerovnost, a to již při sjednání mzdy u dvou zaměstnankyň. Uživatelé v mnoha případech nemají obsazeny pracovní pozice svými zaměstnanci ( pomocné síly v restauračním provozu, mimořádné kulturní a sportovní akce) a v několika případech ani tato pracovní místa nemají ve funkčním schématu ( stěhovací služba). Na mimořádné akce a výpomoc si proto najímají zaměstnance agentur práce, tudíž nemají mzdu srovnatelného zaměstnance, v takových případech pak nelze provést srovnání, zda nedochází k nerovnému zacházení se zaměstnanci zaměstnavatele a agentury práce.

6 Uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byla-li zjištěna porušení předpisů u kontrolovaných agentur práce, bylo zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Kontroly přijatých opatření: Ve 3 případech, kdy byly provedeny kontroly plnění opatření, již závady zjištěny nebyly, na základě provedené kontroly byly nedostatky odstraněny a smlouvy byly, zejména o srovnatelné mzdy jednotlivých přidělovaných profesí, doplněny. V několika případech byla spolupráce s uživatelem ukončena. Další závady byly zjištěny v oblasti BOZP. Závěr Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že činnost agenturního zaměstnávání není v současné době využívána v takové míře jako v předcházejících letech. Zaměstnavatelé se snaží ušetřit finanční prostředky a uzavírají se svými kmenovými zaměstnanci dohody konané mimo pracovní poměr na různé pomocné práce, tato praxe se týká hlavně II.pololetí roku 2009, AP mají stále větší problém s umístěním svých zaměstnanců u uživatelů. V mnoha případech zaměstnávají agentury práce své zaměstnance na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, jedná se o mimořádné nárazové práce ( zástup za dovolenou, nemoc, ale i využití na mimořádné kulturní a sportovní akce). Dohody o dočasném přidělení jsou pak uzavírány na jeden měsíc, někdy i na pár hodin a neustále se opakují. Činnost některých kontrolovaných agentur práce nespočívá v přidělování svých zaměstnanců k uživateli, ale specializují se na personální poradenství, nábor a výběr zaměstnanců na pracovním trhu. Na základě plánu činností SÚIP pro rok 2009 byl stanoven 4)HÚ č dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby. Kritériem pro vytvoření seznamu kontrolovaných subjektů výběru zaměstnavatelů byly i skutečnosti zjištěné v rámci poradenské činnosti a vlastní kontrolní činnosti vykonané v působnosti OIP hl. m. Prahy v roce Do seznamu kontrolovaných subjektů v působnosti inspektorátu bylo původně zařazeno celkem 15 vybraných zaměstnavatelů. V rámci výše uvedeného úkolu bylo v roce 2009 provedeno celkem 30 kontrol + 2 tzv. následné kontroly přijatých opatření. Kontrolovaným obdobím byl rok V roce 2009 nebyla vykonána žádná kontrola v rámci případné spolupráce s jiným orgánem státní správy. Při vlastní kontrolní činnosti vycházeli inspektoři OIP z Kontrolního seznamu k úkolu č Předmětem kontroly bylo obsahové zaměření na problematiku: - vzniku, změny a skončení pracovního poměru, - dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, - pracovní doby (přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, práce přesčas), - odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců - rovného zacházení diskriminace, - vydávání potvrzení o zaměstnání.

7 Přesně podle zaměření úkolu bylo vykonáno celkem 28 kontrol. Ve dvou případech byla kontrola vykonána jak podle zaměření úkolu, tak i se zaměřením na další oblasti, konkrétně: kamerový systém ZP a náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou ZP. V rámci vykonaných kontrol byly do kontrolovaných vzorku zaměstnanců zahrnuty tyto profese: bagážista, barman, číšník, kuchař, pokojská, provozní, recepční, ředitelka, servírka, výčepní, uklízečka a zahradník. Kontrolním zjištěním vykonaných kontrol u zaměstnavatelů, podle všech oblastí zadání úkolu, byly nejzávažnějším porušením s největší četností zjištěny nedostatky v oblasti odměňování za práci zaměstnanců konkrétně se jednalo o skutečnost, že zaměstnavatele stanovili, sjednali nebo určili (při vzniků pracovních poměrů zaměstnancům) mzdy v rozporu s ustanovením 112 odst. 2 a odst. 3 písm. a) ZP v návaznosti na 3 NV č. 567/2006 Sb. (ne podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce), když mzdy zaměstnanců byly často zařazené pouze do nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. skupinu prací. V neposlední řadě se rovněž jednalo o nedostatky, při kterých nebyly ze strany zaměstnavatelů vyplaceny mzdy za práci ve svátek ZP nebo mzdy za práci v sobotu a neděli odst. 1 ZP. Nejčastějším mylným důvodem ze strany zaměstnavatelů byl komentář, že zaměstnanci podle nich mají tzv. So + Ne v jiných kalendářních dnech, zejména v případě nerovnoměrné rozvržené práce, tj. tzv. krátký + dlouhý týden. Porušení s nejmenší četností bylo u zaměstnavatelů zjištěno zejména v oblasti rozvržení pracovní doby konkrétně nezajištěním stanoveného nepřetržitého odpočinku mezi směnami pro zaměstnance - 90/1 ZP. Závěr: V kontrolní činnosti OIP hl. m. Prahy bylo ve 20 případech u zaměstnavatelů zjištěno 83 závad s celkovou násobností (podle kontrolních vzorků) u 433 zaměstnanců. V rámci preventivní činností bylo zaměstnavatelům nejčastěji uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Sankce ve správním řízení Ve 4 případech byly po vykonané kontrole zaměstnavatelům uloženy sankce v souhrnné výši ,-Kč. Vzhledem k počtu zjištěných závad je účelné, že tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti i pro rok Na základě plánu činností SÚIP pro rok 2009 a v souvislosti s nabytím účinnosti 93a z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce k byl stanoven 5) HÚ č Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče. Kritériem pro vytvoření seznamu kontrolovaných subjektů byla hlášení zaměstnavatelů zaslaná příslušnému orgánu inspekce práce podle věty druhé 93a odst. 2 zákoníku práce a jeden subjekt byl stanoven mimo tato hlášení na základě rozhodnutí inspektorátu (Fakultní nemocnice v Motole). Do seznamu kontrolovaných subjektů v působnosti inspektorátu bylo zařazeno celkem 7 vybraných zaměstnavatelů.

8 V rámci výše uvedeného úkolu bylo v roce 2009 provedeno celkem 7 kontrol. Kontrolovaným obdobím bylo období IV.Q.2008 do data zahájení kontroly v roce V roce 2009 nebyla vykonána žádná kontrola v rámci případné spolupráce s jiným orgánem státní správy. Při vlastní kontrolní činnosti vycházeli inspektoři OIP z Kontrolního seznamu k úkolu č Předmětem kontroly bylo obsahové zaměření na problematiku: - rozvržení pracovní doby - přestávek v práci - doby odpočinku - nepřetržitého odpočinku v týdnu, mezi dvěma směnami - přesčasové práce - noční práce - pracovní pohotovosti V rámci vykonaných kontrol byly do kontrolovaných vzorku zaměstnanců zahrnuty tyto profese: lékař (různých odborností), zdravotní sestra, staniční sestra, sanitář, pomocnice na oddělení, magistr v lékárně, řidič. U vytipovaného zaměstnavatele Fakultní nemocnice v Motole, který byl do seznamu navržen OIP, se použití další přesčasové práce nepotvrdilo a ze šesti subjektů, které její použití písemně na OIP oznámily, se při kontrolách prokázalo, že v jednom případě (Městská nemocnice následné péče) nebyla do doby zahájení kontroly použita. Výsledek kontrolních šetření Kontrolním zjištěním vykonaných kontrol u zaměstnavatelů, podle všech oblastí zadání úkolu, bylo v jednom případě zjištěno nesplnění ustanovení 83, 84 zákoníku práce, tj. rozvržení pracovní doby a 96 zákoníku práce, tj. vedení evidence odpracované doby, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti. Další drobné závady spíše formálního charakteru byly v rámci kontrol řešeny inspektory formou metodické pomoci a základního právního poradenství. V jednom případě byly vykonanou kontrolou u zaměstnavatele zjištěny 3 závady s celkovou násobností 54. V rámci preventivní činností bylo zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Sankce nebyly po vykonané kontrole zaměstnavatelům uloženy. Závěr: Úkol pokračuje i v r. 2010, kdy bude možné u zaměstnavatelů provést důslednější kontroly za ucelené období uzavřeného pololetí, případně celého roku. Toto nebylo možné v rámci tohoto úkolu provést v r vzhledem k účinnosti tohoto ustanovení zákona od Kromě kontrol prováděných v rámci výše uvedených úkolů spolupracovali inspektoři odboru PVP i na kontrolách v rámci jiných úkolů jako např. kontroly v oblasti dopravy, úkolu bezpečný podnik a dalších. Ing.Švecová, VO 3.33

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2007 květen 2008 2 O B S A H Seznam zkratek 5 Úvod 7 1. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 8 1.1 Informace o postavení orgánů

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Předkládaný materiál se týká problematiky zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Jeho vnitřní struktura vychází nejprve z vývoje

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 100 105 DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Úřad práce a vyhledání nového zaměstnance Každý zaměstnavatel,

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více