Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání a skončení pracovního poměru, odměňování, náhrad, evidence pracovní doby, přesčasové práce, práce ve svátek a v noci, dohod konaných mimo pracovní poměr, v omezené míře BOZP. Většina kontrolní činnosti vychází z podnětů podaných občany, případně jinými institucemi, na protiprávní jednání některých zaměstnavatelů a dále z úkolů stanovených OIP pro jednotlivé roky. Kromě kontrolní činnosti poskytuje odbor poradenství ve výše uvedené oblasti.v oblasti PPVP bylo v roce 2009 odborem 3.33 poskytnuto cca 6308 konzultací, což je 100% nárůst proti r Počet inspektorů provádějící kontrolní činnost se v roce 2008 ustálil na počtu 15 inspektorů. V oblasti kontroly byly stanoveny pro rok 2008 následující úkoly: 1) úkol provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP 2) úkol dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodě 3) úkol dodržování pracovněprávních předpisů vč.bozp při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce 4) úkol dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby 5) úkol provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče 1)Úkol provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Část I Analýza podnětů Za sledované období r obdržel Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu 1015 podnětů, což je o 214 podnětů více, než v roce 2008, přičemž počet kusů je bez násobnosti porušení v jednotlivých podnětech. Většina podaných podnětů byla z oblasti pracovněprávních vztahů a byla předána příslušnému odboru. Odborům bezpečnosti práce bylo předáno 67 podnětů (odboru 3.31 bylo předáno 33 podnětů, odboru 3.32 bylo předáno 34 podnětů). Z hlediska předmětu podání se převážná většina podnětů týkala zejména nevyplacení mzdy nebo odměny v řádném termínu, popř. vůbec, nevyplacení příplatků za práci přesčas, za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a nevydání potvrzení o zaměstnání

2 Podání nejvíce směřovala proti subjektům, které se zabývají velkoobchodem, maloobchodem a stravováním a pohostinstvím. Některá podání byla inspektorátu postoupena jinými orgány státní správy, převážně Úřady práce, a to jak Úřady práce v Praze, tak i Úřady práce z jiných územních celků, jakož i Správou sociálního pojištění a Policií ČR, přičemž jmenované orgány neberou v úvahu skutečnost, že inspektoráty nevykonávají kontrolní činnost podle sídla subjektu, nýbrž podle místa výkonu práce podávajícího. Tím se následně prodlužuje doba vyřízení těchto podání. Další skutečností je, že v případě, že je inspektorátu postoupeno jiným úřadem podání, jehož obsahem jsou i skutečnosti, které nespadají do kontrolní činnosti inspektorátu, je inspektorátu velmi často postoupen celý obsah podání, aniž by postupující úřad postoupil podání i těm příslušným orgánům, do jejichž kompetence další skutečnosti uvedené v podání náleží. Inspektorát řešil během roku 2009 řadu dalších požadavků formou dotazů v elektronické podobě, telefonických a osobních konzultací ze strany zaměstnanců, kteří tvoří největší podíl, dále organizací subjektů a podnikajících fyzických osob. Převážná část poradenství se týkala oblasti pracovněprávních vztahů. Část II Kontrolní činnost Za sledované období bylo vykonáno v rámci tohoto úkolu 592 kontrol, zjištěno 982 závad (násobnost porušení 2674 ) a v téměř 50% byla zaměstnavatelům uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Za stejné období bylo provedeno ve 33 případech následné kontrolní šetření zaměstnavatelem přijatých opatření. Výsledky šetření potvrdily, že neplnění povinností jednotlivými zaměstnavateli je právě v těch oblastech, do kterých směřuje nejvíce podnětů. Za sledované období byla převážná část podaných podnětů),cca 92% podnětů, které Oblastní inspektorát práce pro hl.m.prahu v roce 2009 přijal, z oblasti pracovněprávních vztahů a podmínek. Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání a skončení pracovního poměru, odměňování, náhrad, evidence pracovní doby, přesčasové práce, práce ve svátek a v noci,dovolené, dohod konaných mimo pracovní poměr, v omezené míře BOZP. Většina kontrolní činnosti vychází z podnětů podaných občany, případně jinými institucemi, na protiprávní jednání některých zaměstnavatelů a dále z vlastní poradenské činnosti. Počet inspektorů provádějící kontrolní činnost v odboru PVP se v roce 2009 ustálil na počtu 15 inspektorů. Z hlediska výsledku kontroly, předmětu podání a z hlediska porušeného předpisu byla převážná část porušení z oblasti: - náležitostí vzniku, změny a skončení pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr 38%, násobnost činila 1023, odměňování 38%, násobnost činila 1015, způsobu stanovení a evidence pracovní doby (10%), násobnost 349. V oblasti rovného zacházení a v oblasti součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance bylo prokázáno porušení v 0,5% z celkového počtu zjištěných porušení.

3 Při následném kontrolním šetření za základě uložených opatření bylo prokázáno 15 závad s násobností 42, tzn., že ve většině případů došlo k odstranění zjištěných nedostatků. Tato zjištění potvrzují trend z předchozích období. Z hlediska oboru ekonomické činnosti převážná část neplnění povinností byla zjištěna v oblasti velkoobchodu 13%, maloobchodní činnosti 12%, provozu ubytovacích a stravovacích zařízení 12,5%, vzdělávání a školství 6%, doprava a vydavatelské činnosti 5% méně stavebnictví 2%. Podle velikosti zaměstnavatelů bylo nejvíce prokázaných porušení u zaměstnavatelů zaměstnávajících 1-5 zaměstnanců (25%), 18% v kategorii zaměstnanců a 16% v kategorii do 19 zaměstnanců, naopak necelé 1% bylo zjištěno u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců nad Závěr: Obdobné poznatky byly zjištěny i v předchozích obdobích r. 2005, 2006, 2007 a Sankce: Za zjištěné nedostatky byly ve správním řízení uloženy sankce v celkové výši 2041tis.Kč, z toho v oblasti pracovněprávních předpisů 1821tis.Kč ( 177tis. podnikajícím fyzickým osobám a 1644tis. právnickým osobám ). V odůvodněných případech bylo při nespolupráci zaměstnavatelů využito i ukládání pořádkových pokut. V jenom případě není správní řízení dosud ukončeno. V roce 2009 se oproti roku 2008 zvýšil počet i výše sankcí uložených ve správním řízení. Vzhledem k přetrvávajícím poznatkům z kontrolní činnosti a četnosti podnětů podávaných občany, byla rozšířena poradenská činnost OIP a rozšířeny hodiny pro styk s veřejností. K usnadnění styku občanů s inspektorátem byl na webových stránkách zveřejněn formulář ke stažení na podávání podnětů s poučením a návodem k vyplnění. Zároveň jsou pro občany na inspektorátu k dispozici informační letáčky, vztahující se k pracovněprávní problematice. Probíhá i jednání na úrovni úřadu práce a PSSZ o náplni a činnosti OIP, a to ve vztahu k jejich informační činnosti kterou poskytují občanům, a to zejména proto, aby se předcházelo podávání podnětů, které nespadají do činnosti OIP. Problematika je řešena i na pravidelných jednáních Poradního sboru úřadu práce, kterých se účastní i zástupci odborových svazů, magistrátu, finančního úřadu apod. 2) Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu V rámci daného úkolu bylo za sledované období provedeno celkem 30 kontrol, původně do seznamu kontrolovaných zaměstnavatelů jich bylo zařazeno 15. Po provedených kontrolách byly na tento úkol provedeny 4 kontroly plnění opatření k odstranění zjištění nedostatků, které byly ve všech případech odstraněny. Kontrola byla zaměřena na dodržování těchto oblastí pracovněprávních vztahů: vznik, změny a skončení pracovního poměru

4 informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru pracovní doba zaměstnanců odměňování za práci a srážky z příjmu zaměstnanců rovné zacházení zdravotní způsobilost a zdravotní péče Zjištění: Z výsledků kontrolních šetření ve sledovaném období a v předmětu kontroly byla nesplnění povinností s největší četností a násobností zjištěna při vzniku pracovního poměru, v informování (dle ust. 37 ZP) zaměstnanců do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, nejčastěji pak ve stanovení pracovní doby a jejím rozvržení. Dále pak dle ust. 96 ZP v evidenci odpracované pracovní doby, dle ust. 112 ve stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy v návaznosti na nař. vl. 567/2006 Sb. a dle ust. 313 ZP ve vydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Nesplnění povinností s nejmenší četností byla zjištěna v 49 odst. 2 v rozvázání pracovního poměru dohodou a v 142 odst. 4 ve vydání písemného dokladu obsahujícího údaje o jednotlivých složkách mzdy. V oblasti rovného zacházení u kontrolovaných zaměstnavatelů nebylo zjištěno porušení. Závěr: K cca 85% ukončených kontrol byla vydána opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zaměstnavatelé podali zprávu k těmto opatřením převážně v termínu určeném inspektory. U 5ti kontrolovaných zaměstnavatelů nebylo zjištěno v předmětu kontroly žádné porušení. Za zjištěné nedostatky bylo zahájeno správní řízení s uložením pokuty ve výši ,-Kč. Závěrem lze konstatovat, že zjištěné nedostatky a poznatky z kontrol se opakují tak, jako v předcházejících letech 2008, 2007 a Z tohoto důvodu je účelné, že tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti i pro rok ) Dodržování pracovněprávních předpisů vč. BOZP při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Předmět kontroly Cílem úkolu bylo provedení kontrol u zaměstnavatelů, provozujících agenturní zaměstnávání zapůjčováním svých zaměstnanců k výkonu práce k uživateli. Zjistit zda AP dodržují pracovně právní předpisy, zejména pak rovné podmínky ve stejných pracovních pozicích při zaměstnávání zaměstnanců agentur práce s vlastními zaměstnanci zaměstnavatele (uživatele), ke kterému zaměstnanci agentur práce jsou přidělováni. Výběr kontrolovaných subjektů, počet provedených kontrol Podle zadaného úkolu mělo být OIP pro hl. m. Prahu provedeno celkem 5 kontrol u agentur práce. Následně měly být provedeny kontroly u uživatelů, jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak i z hlediska dodržování předpisů v oblasti BOZP. Plánovaný počet kontrol byl rozšířen na základě vlastních podnětů z vlastní konzultační služby a na základě podnětů z úřadů práce, celkem bylo provedeno 10 kontrol.

5 Rozsah kontrolních zjištění a opatření Za sledované období, uzávěr kontrol byl do , bylo v rámci uvedeného úkolu provedeno celkem 10 kontrol, zjištěno 57 závad ( násobnost porušení 233) včetně oblasti BOZP. V 70% byla zaměstnavatelům uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Při 3 následných kontrolách byly nedostatky vždy odstraněny. Celkově lze konstatovat, že u zaměstnavatelů provozující agenturní zaměstnávání dochází ke stejnému porušování předpisů, jako u kontrol prováděných na základě podnětů. Zjištěná nejčastější porušení Ve většině případů se jednalo o porušení ustanovení 37 tj. / 28 % / neposkytnutí všeobecných písemných informací vyplývající z pracovního poměru a ust. 313 / 6% /- náležitosti vydaného potvrzení o zaměstnání, jedna agentura práce prováděla srážky ze mzdy bez písemně sepsaných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem / 9%/. Z celkového počtu provedených kontrol byla zjištěna pouze u dvou agentur nesrovnalost v evidenci pracovní doby, kdy zaměstnavatel nevedl evidenci přesčasové práce / 3%/. Ve dvou případech bylo zjištěno, že kontrolovaný zaměstnavatel nemá povolení MPSV k agenturnímu zaměstnávání, ale tuto činnost provádí. Snaha OIP byla provést kontroly za spolupráce místně příslušných úřadů práce, ale ani v jednom případě se kontrolovaný zaměstnavatel ke kontrole nedostavil. U jedné společnosti byl v průběhu zahájení kontroly změněn i jednatel společnosti, ale ani zde nemohla být kontrola provedena. Nespolupráce s naším úřadem byla oznámena na Obchodní rejstřík. Tyto kontroly ale nejsou zahrnuty v úkolu , ale v úkolu , i když se této oblasti také týkají. Nejzávažnější porušení Z celkového počtu provedených kontrol bylo ve 28% zjištěno porušení ust. 308 a 309 tj. kontrolované subjekty neměly vyhotoveny základní doklady pro přidělování zaměstnanců k uživateli nebo dohody neobsahovaly povinné údaje. Ve spolupráci s Úřadem práce v Praze 9 byl zjištěn v jednom případě, nesoulad mezi předloženými doklady k naší kontrole a počtem vydaných povolení k zaměstnávání cizinců příslušným úřadem práce. Elektronickou poštou byl informován Úřad práce na Praze 9, ale i Úřad práce hl. m. Prahy, cizinecké odd. na Domažlické ulici. V tomto případě byla AP uložena za tuto závadu sankce ve výši 30 tis. Kč. Informace o porušení ustanovení 308,309 byla zaslána k přijetí dalších opatření na MPSV a následně na SÚIP. Některé AP přidělují zaměstnance k uživateli na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, mnohdy na 2 3 hodiny za měsíc na konkrétně zadaný pracovní úkol. Nerovné zacházení se podařilo prokázat z našeho pohledu pouze v jednom případě. Pouze v jednom případě byla zjištěna nerovnost, a to již při sjednání mzdy u dvou zaměstnankyň. Uživatelé v mnoha případech nemají obsazeny pracovní pozice svými zaměstnanci ( pomocné síly v restauračním provozu, mimořádné kulturní a sportovní akce) a v několika případech ani tato pracovní místa nemají ve funkčním schématu ( stěhovací služba). Na mimořádné akce a výpomoc si proto najímají zaměstnance agentur práce, tudíž nemají mzdu srovnatelného zaměstnance, v takových případech pak nelze provést srovnání, zda nedochází k nerovnému zacházení se zaměstnanci zaměstnavatele a agentury práce.

6 Uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byla-li zjištěna porušení předpisů u kontrolovaných agentur práce, bylo zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Kontroly přijatých opatření: Ve 3 případech, kdy byly provedeny kontroly plnění opatření, již závady zjištěny nebyly, na základě provedené kontroly byly nedostatky odstraněny a smlouvy byly, zejména o srovnatelné mzdy jednotlivých přidělovaných profesí, doplněny. V několika případech byla spolupráce s uživatelem ukončena. Další závady byly zjištěny v oblasti BOZP. Závěr Na základě provedených kontrol lze konstatovat, že činnost agenturního zaměstnávání není v současné době využívána v takové míře jako v předcházejících letech. Zaměstnavatelé se snaží ušetřit finanční prostředky a uzavírají se svými kmenovými zaměstnanci dohody konané mimo pracovní poměr na různé pomocné práce, tato praxe se týká hlavně II.pololetí roku 2009, AP mají stále větší problém s umístěním svých zaměstnanců u uživatelů. V mnoha případech zaměstnávají agentury práce své zaměstnance na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti, jedná se o mimořádné nárazové práce ( zástup za dovolenou, nemoc, ale i využití na mimořádné kulturní a sportovní akce). Dohody o dočasném přidělení jsou pak uzavírány na jeden měsíc, někdy i na pár hodin a neustále se opakují. Činnost některých kontrolovaných agentur práce nespočívá v přidělování svých zaměstnanců k uživateli, ale specializují se na personální poradenství, nábor a výběr zaměstnanců na pracovním trhu. Na základě plánu činností SÚIP pro rok 2009 byl stanoven 4)HÚ č dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby. Kritériem pro vytvoření seznamu kontrolovaných subjektů výběru zaměstnavatelů byly i skutečnosti zjištěné v rámci poradenské činnosti a vlastní kontrolní činnosti vykonané v působnosti OIP hl. m. Prahy v roce Do seznamu kontrolovaných subjektů v působnosti inspektorátu bylo původně zařazeno celkem 15 vybraných zaměstnavatelů. V rámci výše uvedeného úkolu bylo v roce 2009 provedeno celkem 30 kontrol + 2 tzv. následné kontroly přijatých opatření. Kontrolovaným obdobím byl rok V roce 2009 nebyla vykonána žádná kontrola v rámci případné spolupráce s jiným orgánem státní správy. Při vlastní kontrolní činnosti vycházeli inspektoři OIP z Kontrolního seznamu k úkolu č Předmětem kontroly bylo obsahové zaměření na problematiku: - vzniku, změny a skončení pracovního poměru, - dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, - pracovní doby (přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, práce přesčas), - odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců - rovného zacházení diskriminace, - vydávání potvrzení o zaměstnání.

7 Přesně podle zaměření úkolu bylo vykonáno celkem 28 kontrol. Ve dvou případech byla kontrola vykonána jak podle zaměření úkolu, tak i se zaměřením na další oblasti, konkrétně: kamerový systém ZP a náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou ZP. V rámci vykonaných kontrol byly do kontrolovaných vzorku zaměstnanců zahrnuty tyto profese: bagážista, barman, číšník, kuchař, pokojská, provozní, recepční, ředitelka, servírka, výčepní, uklízečka a zahradník. Kontrolním zjištěním vykonaných kontrol u zaměstnavatelů, podle všech oblastí zadání úkolu, byly nejzávažnějším porušením s největší četností zjištěny nedostatky v oblasti odměňování za práci zaměstnanců konkrétně se jednalo o skutečnost, že zaměstnavatele stanovili, sjednali nebo určili (při vzniků pracovních poměrů zaměstnancům) mzdy v rozporu s ustanovením 112 odst. 2 a odst. 3 písm. a) ZP v návaznosti na 3 NV č. 567/2006 Sb. (ne podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce), když mzdy zaměstnanců byly často zařazené pouze do nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. skupinu prací. V neposlední řadě se rovněž jednalo o nedostatky, při kterých nebyly ze strany zaměstnavatelů vyplaceny mzdy za práci ve svátek ZP nebo mzdy za práci v sobotu a neděli odst. 1 ZP. Nejčastějším mylným důvodem ze strany zaměstnavatelů byl komentář, že zaměstnanci podle nich mají tzv. So + Ne v jiných kalendářních dnech, zejména v případě nerovnoměrné rozvržené práce, tj. tzv. krátký + dlouhý týden. Porušení s nejmenší četností bylo u zaměstnavatelů zjištěno zejména v oblasti rozvržení pracovní doby konkrétně nezajištěním stanoveného nepřetržitého odpočinku mezi směnami pro zaměstnance - 90/1 ZP. Závěr: V kontrolní činnosti OIP hl. m. Prahy bylo ve 20 případech u zaměstnavatelů zjištěno 83 závad s celkovou násobností (podle kontrolních vzorků) u 433 zaměstnanců. V rámci preventivní činností bylo zaměstnavatelům nejčastěji uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Sankce ve správním řízení Ve 4 případech byly po vykonané kontrole zaměstnavatelům uloženy sankce v souhrnné výši ,-Kč. Vzhledem k počtu zjištěných závad je účelné, že tento úkol byl zařazen do plánu kontrolní činnosti i pro rok Na základě plánu činností SÚIP pro rok 2009 a v souvislosti s nabytím účinnosti 93a z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce k byl stanoven 5) HÚ č Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče. Kritériem pro vytvoření seznamu kontrolovaných subjektů byla hlášení zaměstnavatelů zaslaná příslušnému orgánu inspekce práce podle věty druhé 93a odst. 2 zákoníku práce a jeden subjekt byl stanoven mimo tato hlášení na základě rozhodnutí inspektorátu (Fakultní nemocnice v Motole). Do seznamu kontrolovaných subjektů v působnosti inspektorátu bylo zařazeno celkem 7 vybraných zaměstnavatelů.

8 V rámci výše uvedeného úkolu bylo v roce 2009 provedeno celkem 7 kontrol. Kontrolovaným obdobím bylo období IV.Q.2008 do data zahájení kontroly v roce V roce 2009 nebyla vykonána žádná kontrola v rámci případné spolupráce s jiným orgánem státní správy. Při vlastní kontrolní činnosti vycházeli inspektoři OIP z Kontrolního seznamu k úkolu č Předmětem kontroly bylo obsahové zaměření na problematiku: - rozvržení pracovní doby - přestávek v práci - doby odpočinku - nepřetržitého odpočinku v týdnu, mezi dvěma směnami - přesčasové práce - noční práce - pracovní pohotovosti V rámci vykonaných kontrol byly do kontrolovaných vzorku zaměstnanců zahrnuty tyto profese: lékař (různých odborností), zdravotní sestra, staniční sestra, sanitář, pomocnice na oddělení, magistr v lékárně, řidič. U vytipovaného zaměstnavatele Fakultní nemocnice v Motole, který byl do seznamu navržen OIP, se použití další přesčasové práce nepotvrdilo a ze šesti subjektů, které její použití písemně na OIP oznámily, se při kontrolách prokázalo, že v jednom případě (Městská nemocnice následné péče) nebyla do doby zahájení kontroly použita. Výsledek kontrolních šetření Kontrolním zjištěním vykonaných kontrol u zaměstnavatelů, podle všech oblastí zadání úkolu, bylo v jednom případě zjištěno nesplnění ustanovení 83, 84 zákoníku práce, tj. rozvržení pracovní doby a 96 zákoníku práce, tj. vedení evidence odpracované doby, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti. Další drobné závady spíše formálního charakteru byly v rámci kontrol řešeny inspektory formou metodické pomoci a základního právního poradenství. V jednom případě byly vykonanou kontrolou u zaměstnavatele zjištěny 3 závady s celkovou násobností 54. V rámci preventivní činností bylo zaměstnavateli uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Sankce nebyly po vykonané kontrole zaměstnavatelům uloženy. Závěr: Úkol pokračuje i v r. 2010, kdy bude možné u zaměstnavatelů provést důslednější kontroly za ucelené období uzavřeného pololetí, případně celého roku. Toto nebylo možné v rámci tohoto úkolu provést v r vzhledem k účinnosti tohoto ustanovení zákona od Kromě kontrol prováděných v rámci výše uvedených úkolů spolupracovali inspektoři odboru PVP i na kontrolách v rámci jiných úkolů jako např. kontroly v oblasti dopravy, úkolu bezpečný podnik a dalších. Ing.Švecová, VO 3.33

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 882/7.10/10/13.3 úkol č. 11.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2010 únor

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2011 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy Schválil:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2010

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2010 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2010 ÚNOR 2011 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem JUDr. Jitka Hejduková CSc. SPČR 24. 11.2015 Praha WWW.SPCR.CZ Cíl -zkvalitnění trhu agenturního zaměstnávání Změny v právní úpravě připravovaná

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 prosinec 2009 Program činnosti OIP v Plzni na rok 2010 O b s a h

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2011 ÚNOR 2012 1 1. Ú v o d Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký

Více

Evidence pracovní doby

Evidence pracovní doby Evidence pracovní doby aneb na co si dát pozor při kontrole inspektorátu práce Petr Bata Státní úřad inspekce práce Orgány inspekce práce: Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě + 8 oblastních inspektorátů

Více

Vodní 21, 370 06 České Budějovice telefon: 950 179 511, fax: 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A

Vodní 21, 370 06 České Budějovice telefon: 950 179 511, fax: 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Vodní 21, 370 06 České Budějovice telefon: 950 179 511, fax: 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, www.suip.cz

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( s vysvětlujícími příklady)

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( s vysvětlujícími příklady) 1 z 6 16.1.2013 14:54 Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Obecné informace > Právní předpisy > Výklady a stanoviska > Plnění povinného podílu OZP Výklad 14 zákona č. 435/2004 Sb., Výklad 5 písm. d)

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2015 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2015 Plzeň : únor 2016 Zpracovala: Ing.

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011 Strana Obsah 4

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA STAV A VÝVOJ KONTROLY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZA ROK 2013 V ODBOROVÝCH ORGANIZACÍCH ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zpracoval: Ing.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Parlament České republiky. Senát. 6. funkční období. N á v r h. senátora Tomáše Julínka. senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 6. funkční období. N á v r h. senátora Tomáše Julínka. senátního návrhu zákona, Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento senátní tisk č. 145 byl předložen Senátu dne 27.11.2007.

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE ZA ROK 2009

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu V Brně dne 20. prosince 2010 Sp. zn.: 6607/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu Dne 26. 11. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátil pan X, s podnětem, ve kterém si

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2007

R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce. na rok 2007 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE R o č n í p r o g r a m kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2007 12. prosince 2006 Schválil státní tajemník - náměstek

Více