vývoji marketingové filozofie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vývoji marketingové filozofie"

Transkript

1 Historické milníky ve vývoji marketingové filozofie Koncepce marketingového řízení Ing. Lucie Vokáčov ová,

2 Filozofie Marketingová filozofie plně se prosadila ve vyspělých státech na přelomu 70. a 80. let 20. století hlavní prostředek rozvoje trhu. Podnikatelská filozofie převažující názor na cíle, metody a nástroje podnikání v daném místě a čase.

3 Historické milníky ve vývoji marketingu Výroba Prodej Marketing Průmyslová revoluce Současnost

4 Koncepce marketingového řízení Výrobní Výrobková Prodejní Marketingová Společenská

5 Výrobní koncepce Vyráběj, co umíš vyrábět. od počátku průmyslové revoluce do ; poptávka převyšuje nabídku; pozornost je soustředěna na výrobu; uplatňování metody snižování cen produkce a zvyšování efektivity výroby;

6 Náš zákazník si může vybrat automobil v jakékoliv barvě. Pokud si ovšem vybere černou. (Henry Ford) rozmach pásové hromadné výroby; zisk je dosahován růstem objemů prodeje; v současné době tato orientace není příliš uplatňována i když někteří výrobci, např. televizních přijímačů, komponentů pro PC apod. tuto metodu používali nebo stále používají.

7 Výrobková koncepce obliba produktů s vyšší jakostí, výkonností nebo zcela novými vlastnostmi; výroba dokonalých produktů a jejich nepřetržité zdokonalování; jsou přehlíženy požadavky zákazníků; vede k marketingové krátkozrakosti.

8 Prodejní koncepce Prodej všechno, co máš léta; nabídka převyšuje poptávku (vyjma období 2. sv. války a určitou dobu po válce); sleduje potřeby prodejce; největší pozornost je věnována propagaci a prodeji; zisku je dosahováno růstem objemu prodeje; v současné době je tato orientace využívána prodejci různých druhů pojištění a spoření a u některých druhů spotřebního zboží;

9 Klient je v podstatě tupec a bez pořádného přesvědčování by si žádné pojištění nekoupil. (anonym) při prodeji jsou využívány tzv. hard-sell techniques, a to jak formou osobního prodeje, tak formou TV marketingu; intenzivní rozvoj prodejních specialistů; zvýšení účinnosti prodeje; vznik řetězců; posun od trhu prodejců k trhu zákazníků; vznik a rozvoj konsumeristického hnutí.

10 Konsumerismus 1. vlna: The Jungle (1960) U. Sinclaira v knize jsou naturalisticky popsány podmínky ve zpracovně a balírně masa Federální zákon o potravinách a léčivech, Zákon o dozoru nad masem 2. vlna: Your Money s Worth S. Chase a F.J. Schlinga publikace o nečistých praktikách uplatňovaných v prodeji Wheeler-Leaův zákon zákaz nepoctivých a záludných praktik bez ohledu na to, zda poškodí obchodní soutěž; podřízení reklamy potravin a léčiv kontrole Feder. komise pro obchod 3. vlna: Unsafe at any speed R. Nadera, kritika GM Chevrolet za nebezpečný model CHEVROLET CORVAIR, manifest spotřebitelů schválení zákona o povinné výbavě automobilů bezpečnostními pásy a dalšími bezpeč. prvky.

11 Marketingová koncepce Měj všechno, co můžeš prodat. je výsledkem dlouhodobého vývoje a vzniká v USA v polovině padesátých let 20. stol.; ve středu zájmu je zákazník a jeho potřeby; metodou je integrovaný mkt využívající proporcionálně všechny složky MM v návaznosti na dobrou znalost cílových trhů a jejich potřeb;

12 Zákazník kupuje čtvrtpalcové díry, nikoliv čtvrtpalcové vrtáky. (Theodor Levitt) zisku je dosahováno uspokojením potřeb zákazníka; spočívá na čtyřech pilířích: cílový trh; zákaznické potřeby; integrovaný marketing; výnosnost.

13 Společensk enská mkt koncepce (sociáln lně-etický marketing) Měj všechno, co můžeš prodat odpovědně k okolí. od osmdesátých let 20. stol.; marketingovou koncepci rozšiřuje o aspekt vzájemného vztahu firmy a okolí;

14 Můžeme uspokojovat své potřeby, ale jen do té míry, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. v ohnisku zájmu jsou potřeby společnosti jako celku se zřetelem na šetrné využívání neobnovitelných zdrojů; zisku je dosahováno uspokojováním zákazníka v rámci pravidel trvale udržitelného rozvoje (TUR). dva proudy sociálního marketingu: - Cause related marketing (CRM) - Já pomohu tobě, ty zase mně - Green marketing komplex aktivit, které vedou k menšímu zatěžování živ. prostředí

15 Cause related marketing (CRM) doplňkový nástroj využívaný při zdůrazňování sociálních problémů dnešní společnosti spolupráce s neziskovou nebo účelovou organizací s cílem oboustranného zisku podoby CRM: - Cause related licensing - externí Public relations sponzorství - interní PR motivační a jiné programy pro zaměstnance - podpora prodeje - nichemarketing není provozován v globální míře

16 Co není CRM: dobročinnost pouhé dávání bez očekávaného prospěchu dar bez očekávaného návratu společenský marketing jednorázová podoba nějaké akce nebo programu nezahrnuté do marketingových cílů customer relationship management

17 Výhody CRM pro podnik: zjištění, že dělat něco pro společnost je výnosné, zákazník hledá něco, co pozitivně či negativně ovlivní jeho nákup, odlišení jedinečnosti vlastní značky; pro NGO: snižování vládních podpor, možnosti financování konkrétních projektů. Tuzemské příklady: Ostrovy života, Konto Bariéry, nadace Naše dítě apod.

18 Green marketing R. Carson kniha Silence spring (1954) kritika hromadného používání pesticidu DDT neexistuje ustálená terminologie green, environmental, ecological 80. léta 20. st. studium pozitivních a negativních aspektů marketingových aktivit na znečištění, vyčerpání energetických a neenergetických zdrojů cílem není úplné odstranění negativních vlivů na ŽP

19 Ekolabelling Státem garantované ekoznačky v ČR: Ekologicky šetrný výrobek BIO produkt ekologického zemědělství

20 Mezinárodní ekoznačky Kytička - ekoznačka států EU Global Ecolabelling Network Světová síť označování ekologicky šetrných výrobků sdružení jednotlivých národních i nadnárodních programů z celého světa.

21 NEekoznačka - Zelený bod Zelený bod - vztahuje se pouze k obalu a vyjadřuje, že výrobce obalů zaplatil servisní poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu.

22 Význam GM Příležitost firmy nabízející produkty šetrné vůči životnímu prostředí mají výhodu před konkurencí. Odpovědnost vůči společnosti. Tlak vládních orgánů snižování výroby škodlivých výrobků působí na spotřebitele, udělování licencí, stanovení přísných pravidel. Tlak konkurence.

23 Rizika spojená s aplikací GM Možnost klamání spotřebitele nepravdivými údaji. Ekologicky šetrné aktivity konané dnes mohou být v budoucnu považovány za ekolog. škodlivé. Představy a vnímání některé problematiky není z hlediska zákazníků správné.

24 Vývoj názorn zorů na úlohu marketingu v podniku I. II. III IV. V VI. Řízení vztahů se zákazníky Customer Relationship Management 1 marketing, 2 výroba, 3 finance, 4 personál, 5 zákazníci

25 Zákazník k jako konkurenční výhoda získání nového zákazníka je 10x dražší než si udržet stávajícího přesun od akvizičních strategií k využití potenciálu stávajících zákazníků, nezbytnost detailní znalosti zákazníků po všech relevantních stránkách (80:20) datamining IT campaign management CRM costumization = one-to-one mass costumization přesně vymezený segment nástroje sloužící k získání a zpracování informací o zákazníkovi výsledkem jsou komunikační způsoby

26 CRM (Customer Relationship Management) obchodní koncept, kdy firma získává ucelenou představu o zákazníkovi pro zlepšení vztahu s ním a maximalizaci zisku z něho, představuje sadu procesů a technologií podporující tvorbu dlouhodobého ziskového vztahu se specifickým zákazníkem, ústředním cílem CRM je zvýšení hodnoty zákazníka díky lepšímu pochopení jeho individuálních potřeb a preferencí, vyjadřuje základní obchodní strategii poskytování produktů a služeb konzistentně a komplexně v celkové šíři vztahu se zákazníkem bez zavádějíc vazby na konkrétní produkty či služby, marketing je chápán jako vztahy, vazby a interakce.

27 Klasické instrumentárium rium marketingu představováno marketingovým mixem 4P (J. McCarthy): Produkt produkt výrobková politika, Price cena kontraktační politika, Place místo distribuční politika. Promotion marektingová komunikace komunikační mix.

28 Přechod od 4 P ke 4 C Product (produkt) Price (cena) Place (místo) Promotion (propagace) Customer need and wants (zákaznické potřeby a přání) Cost to the customer (náklady) Convenience (pohodlí) Communication (komunikace)

29 Kontrolní otázky Chronologicky seřaďte jednotlivé koncepce marketingového řízení a vysvětlete jejich podstatu. Doplňte následující tabulku: Prodejní koncepce Marketingová koncepce Důraz kladen na produkt. Nerozlišování zákazníka. Podnik nejdříve vyrobí. Management se orientuje na obrat. Krátkodobé plánování.

30 V čem spočívá integrovaný marketing? Popište následující obrázky a vysvětlete je: Vysvětlete pojem Customer Relationship Management. Jaký jiný význam může mít zkratka CRM a daný nástroj řadíme z hlediska marketingové problematiky? Přiřaďte jednotlivým nástrojům marketingového mixu (4P) jejich ekvivalenty z modelu 4C.

1. přednáška (3.10.2011)

1. přednáška (3.10.2011) B2B business to business trh výrobních prostředků B2C business to customer spotřebitelský trh 1. přednáška (3.10.2011) Základní kameny marketingového řízení -ANALÝZA musím vědět, kam chci směřovat -PLÁNOVÁNÍ

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

ZÁKLADY MARKETINGU. Základy marketingu. Jana P ikrylová

ZÁKLADY MARKETINGU. Základy marketingu. Jana P ikrylová ZÁKLADY MARKETINGU 2009 Základy marketingu Jana P ikrylová Základy marketingu definice pojmy doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. jana.prikrylova@vsem.cz Obsah Definice pojmu marketing Cíle marketingu Základní

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Ilona Válková Inovace marketingového mixu Diplomová práce 2015 Inovace marketingového mixu Diplomová práce Bc. Ilona Válková Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. MARKETING. Distanční studijní opora. Dagmar Jakubíková

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. MARKETING. Distanční studijní opora. Dagmar Jakubíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. MARKETING Distanční studijní opora Dagmar Jakubíková Praha 2011 1 Marketing Dagmar Jakubíková Copyright Dagmar Jakubíková, Vysoká škola hotelová v Praze 8,

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Marketingová koncepce firmy ADAX-TOUR s.r.o. Alice Solfronková Bakalářská práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Marketing Základy marketingu Ing. Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH OBSAH... 3 SLOVO AUTORA...7 PROČ PRÁVĚ TAKOVÁ KONCEPCE VÝUKOVÉHO

Více

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Marketing Základy marketingu Díl 1. Ing. Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH OBSAH... 3 SLOVO AUTORA...5 SEZNAM KAPITOL...6 VYSVĚTLIVKY

Více