Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální."

Transkript

1 Náš leasingový č.1/08 magazín České leasingové a finanční asociace vydaní: červenec 08 trh dospěl Nelze vyzdvihnout jen jednu prioritu. Představenstvo má stanoveny úkoly týkající se jednak působení asociace navenek a jednak úkoly týkající se vnitřního fungování asociace. V tomto roce máme priority v obou oblastech a nelze přitom říci, že jedno je důležitější než druhé. To první, tedy ovlivňování vnějšího prostředí, je jedním ze samotných důvodů existence asoříká, mimo jiné, v rozhovoru pro emag předseda představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martin Kofroň, kterého jsme pro první vydání magazínu trochu vyzpovídali. První otázka se stočila na periodikum, které právě čtete Proč se představenstvo ČLFA rozhodlo pro vydávání emagu? Především jde o naplnění jednoho z cílů stávajícího představenstva, kterým je zlepšení komunikace. A to nejen komunikace navenek, ale i uvnitř naší organizace. emag by měl být jednou z platforem pro takovou komunikaci, přičemž na rozdíl od diskusí například v odborných výborech bychom takto chtěli vytvořit možnost pro prezentaci i názorů koncepčních až strategických. Magazín by měl plnit i informační roli, ačkoli si nemyslím, že členské společnosti dnes k informacím nemají přístup. Tuto roli tradičně plní pravidelný bulletin asociace, k informování členských společností v odborných oblastech slouží otevřená zasedání expertních výborů asociace, informace lze samozřejmě nalézt na webu asociace a specifické dotazy zodpoví pracovníci sekretariátu asociace. Nelze tedy říci, že by informace chyběly. Spíše jde o to, že přes stromy někdy není vidět les a že se v záplavě leckdy odborných a technokratických zpráv vytrácí celkový kontext. Není od věci čas od času se zastavit, rozhlédnout se, uvědomit si, kdo jsme, o co usilujeme, jaké jsou priority našeho snažení, co se nám povedlo a co nikoli. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální. Budeme vděčni za jakoukoli zpětnou vazbu od našich členů, ať už k tomu využijí anketu na konci prvního čísla magazínu nebo zvolí jinou formu vyjádření svých připomínek či námětů. Zmínil jste se o prioritách. Nemohu se tedy nezeptat, který z úkolů, které si představenstvo asociace dalo pro rok 2008, považujete za stěžejní? ciace. V plnění tohoto základního poslání však nemůžeme být úspěšní bez odpovídající řídící a odborné struktury a efektivních vnitřních procesů. V současné době jsou proto měněny některé postupy v práci orgánů asociace, včetně výraznější orientace představenstva na řešení koncepčních otázek a zapojování externích odborníků do přípravy asociačních výstupů. Výrazem těchto změn je ostatně i nově uzavřená smlouva s vaší mediální agenturou. Přehodnocujeme dále i účelnost některých dosavadních aktivit, vyjednáváme například o n o v ý c h p o d m í n k á c h č l e n s t v í a s o c i a c e v mezinárodní organizaci EUROFINAS. Pokud jde o činnost asociace navenek a o její úsilí o co nejpříznivější legislativní rámec pro obchodní činnost jejích členů, v tomto roce je jasnou prioritou revize některých loňských změn daňových zákonů, které mají podle našeho názoru negativní dopady na ekonomický rozvoj a neodůvodněně diskriminují některé nebankovní finanční produkty. Nakolik se daří asociaci ovlivňovat práci ministerstev a různých odborných komisí při tvorbě legislativy? Poslání asociace není možné plnit bez toho, že budeme stále rozšiřovat a posilovat své postavení relevantního a seriózního partnera státních orgánů a jiných grémií zapojených do legislativního procesu. Má to samozřejmě 01/08 1

2 určitý vývoj, který je, myslím si, vcelku pozitivní. V legislativních otázkách, které souvisejí s fungováním finančního sektoru a s režimem nebankovních finančních produktů, je ČLFA povětšinou účastníkem připomínkových řízení organizovanými příslušnými ministerstvy. Je chápána jako jeden z hlavních reprezentantů finančního trhu i orgány zákonodárných sborů, včetně Rozpočtového výboru PS a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Množí se i případy, kdy jsou představitelé asociace zváni do poradních orgánů exekutivy k přípravě legislativních iniciativ. Například v loňském roce tomu tak bylo při přípravě stanovisek ČR uplatňovaných v Evropské komisi k návrhu nové směrnice EU o spotřebitelských úvěrech. Jaký je váš názor na některá mediální tvrzení, že nejlepší léta leasingu v ČR už jsou pryč a teď už bude jen stagnovat? Obdobné výroky samozřejmě slýchávám, a to nejen z médií, ale někdy dokonce i od našich členů. Nepovažuji je za příliš smysluplné, protože jsou vesměs založeny na poněkud nepatřičném srovnávání dnešního stavu s neopakovatelnou situací devadesátých let, kdy leasing přirozeně těžil ze startu tržní ekonomiky a z omezeného přístupu domácností i podnikatelů k finančním zdrojům. Tehdejší trvale dvouciferný růst byl růstem z nízkých základen a je zbytečné pokoušet se s ním porovnávat. Nebylo to žádné specifikum České republiky, obdobná řečeno Vašimi slovy nejlepší léta zažívá leasing nyní ve startujících tržních ekonomikách východní a jihovýchodní části Evropy. Přesto a s i n i k d o n e m ů ž e t v r d i t, ž e l e a s i n g v těchto zemích je v lepší kondici než leasing u nás. Opak je pravdou. Z hlediska struktury našeho leasingu a například podílu produktů s vyšší přidanou hodnotou je náš leasingový trh již téměř srovnatelný s leasingem ve státech západní Evropy, s nimiž sdílíme ostatně i současnou úroveň růstu leasingového trhu. Odmítám tedy hovořit o stagnaci. Náš gový trh prostě dospěl, a to přece není důvod leasin- ke ztrátě sebevědomí. Jak hodnotíte v oblasti leasingu a nebankovních finančních služeb první polovinu roku 2008? Statistiky finančních produktů nabízených členy naší asociace budou k dispozici až v srpnu. Mohu tedy vycházet jen z údajů za první čtvrtletí a z dílčích informací o současné situaci na trhu. Z nich je zřejmé, že pokračuje výrazný růst našeho nebankovního trhu finančních produktů pro domácnosti, že prudce roste objem úvěrů poskytovaných členskými společnostmi asociace zejména podnikatelským subjektům a že factoring i v letošním roce zřejmě poroste dvouciferným tempem. V oblasti leasingu přirozeně dochází k očekávatelné kompenzaci mimořádného růstu z druhé poloviny loňského roku, který byl vyvolán očekáváním účinnosti daňových změn relevantních zejména pro oblast finančního leasingu. Na výsledcích leasingu se jistě dílčím způsobem projeví i pokles tempa růstu naší ekonomiky a znatelný útlum investičních aktivit. Ve svém souhrnu povedou tyto důvody zřejmě k mírnému meziročnímu poklesu leasingu. S ohledem na uvedené příčiny však považuji tento výkyv pouze za přechodný. Co čeká asociaci za nejdůležitější úkoly v druhé polovině roku 2008? Určitě mezi ně patří aktivity k prosazování již zmíněných legislativních priorit asociace, včetně úsilí o změnu současné nepřijatelné úpra- vy daňového posti- hu tzv. nízké kapitali - zace a znevýhodnění leasingu při úpravě jeho minimální do- by v platném znění zákona o daních z příjmů. Pro dlouho- dobé úsilí asociace o přenesení zákon- né odpovědnosti za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z vlastníka na provozovatele a s tím spojených sna ho odstranění solidárního ručení leasingové společnosti jako vlastníka za škody způsobené nepojištěným vozidlem bude rozhodující podzimní jednání o novele zákona o pojištění. Důležité bude i zapojení asociace do jednání o podobě nového občanského zákoníku a nového zákona o daních z příjmů, i když v těchto případech jde o přípravu předpisů s dlouhodobějším horizontem účinnosti. Na podzim vstoupíme i do závěrečné etapy organizační a věcné přípravy výroční konference LEASEUROPE a EUROFINAS, která proběhne s nezanedbatelným podílem ČLFA v říjnu 2009 v Praze. Rozhovor vedl Mgr. Vladimír Věrčák 2 01/08

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva VNITŘNÍ CHOD ASOCIACE Začněme vnitřními úkoly. Schválili jsme Zprávy o stavu a vývoji leasingového, factoringového a nebankovního úvěrového trhu v r a dalších statistických výstupů ČLFA za r a za 1. čtvrtletí 2008, které členové asociace postupně o b d r ž e l i. Ve ř e j n o s t j s m e s e z n á m i l i s těmito výsledky na tiskové konferenci 4. března Mezi důležité členské otázky, které jsme řešili, patřila problematika discipliny při úhradě členských příspěvků a při poskytování podkladů pro statistiky ČLFA. V tomto rámci představenstvo pozastavilo výkon členských p r áv p r o A l i m e x ČR, a. s. a odmítlo žádost ACM Money ČR, a.s. o členství v ČLFA. S členskými příspěvky pak souvisí i náš postoj k jednání s EUROFINAS o snížení členského příspěvku ČLFA. LEGISLATIVNÍ AKTIVITY Hlavní těžiště práce asociace je v tomto období v prosazování zájmů členských společností a jejich finančních produktů (v kontextu nediskriminace žádného z finančních produktů) do připravených novel zákonů. Aktuálně k potřebnému zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace (k novele 25 odst. 1 písm. w/ ZDP), které ČLFA koordinuje. ČLFA uplatnila připomínky k návrhu n o ve l y Z D P p ř i p r ave n é m u n a M F ČR a jedná o nich s náměstkem ministra financí Mgr. P. Chrenkem, odpovědným za daňovou agendu MF ČR. K mediální podpoře těchto návrhů připravilo na 12. června 2008 pracovní snídani pro vybrané vlivové publicisty především z celostátních a odborných periodik. Průběžně se představenstvo zabývá prosazováním dalších legislativních priorit ČLFA. Týkalo se to například našeho apelu na převedení obsahu nové směrnice EU o spotřebitelských úvěrech (CCD) do právního řádu ČR. Členové představenstva vystoupili 5. června ve Stálé komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví k makroekonomické úloze leasingu, k deficitům jeho právního rámce (zejména k prvkům jeho daňové diskriminace) a k vývoji našeho leasingového trhu (včetně jeho zdanění). KROKY PROTI NEÚMĚRNÉ REGULACI Za alarmující považujeme různé formy tlaku některých státních orgánů na posilování regulace nebankovního finančního sektoru jako je např. návrh MF ČR na úpravu postavení zprostředkovatelů úvěrů pro spotřebitele nebo zahájení projektu MPO ČR mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských smluv či snaha finančního arbitra o rozšíření jeho působnosti na celý finanční trh a na všechny finanční produkty. Za nešťastné a škodlivé pro podnikání našich členů považujeme populistické a paušalizující prohlášení řady politiků proti šíření spotřebitelských úvěrů (zejm. těch, které poskytují nebankovní subjekty). Podobně jako stanovisko MF ČR a ČNB k aplikaci nové směrnice EU o platebních službách na vnitřním trhu i dopady obdobných tendencí v rámci Evropské komise, včetně úvah o povinném umožnění přístupu do klientských dlužnických databází a zákazu jakékoliv diskriminace zákazníků finančních institucí. Možný dopad takových aktivit analyzujeme a zaměřují se na ně jednotlivé výbory naší asociace. 01/08 3

4 Ze života výborů Důležitým nástrojem působení asociace jsou expertní výbory. Do náplně jejich činnosti i v roce 2008 patří aktuální změny s dopady na členské společnosti asociace i na jejich finanční produkty. VÝBOR PRO MEDIÁLNÍ AKTIVITY vypracoval návrh mediální strategie ČLFA. Při jejím naplňování jde o to, aby asociace byla vnímána jako významná vlivová zájmová organizace s aktivním působením na media, a to v zájmu prosazování co nejvýhodnějšího prostředí pro obchodní aktivity členských společností. Jak to bude fungovat navenek? Stanoviska asociace budou i nadále prosazována prostřednictvím tradičních nástrojů komunikace. Tématicky se postupně asociace zaměří na prosazování stanovisek ČLFA k aktuálním problémům. Pro systematickou realizaci těchto úkolů výbor zpracoval doporučení na aktivní prezentaci nejméně 6 témat ročně. Pro posílení práce v mediální oblasti vybral výbor, formou výběrového řízení, pro spolupráci komunikační agenturu MediaTrust Communications. Výbor označil za důležitou součást m e d i á l n í ch a k t i v i t i i nte r n í ko m u n i k a ci a informovanost v rámci ČLFA. Bude se proto pravidelně zabývat rozsahem a cestami informování pracovníků členských společností a doporučil zahájit práce na elektronickém zpravodaji asociace. LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR má nelehký úkol v doslova džungli právních a legislativních změn, vysekat tu správnou cestu pro naše členy a jejich produkty. Výbor v 1. polovině r analyzoval podklady pro legislativní iniciativy ČLFA a sledoval stav jejich prosazování n áv r hůkv l á d n í m un áv r hun ove l y z á k. č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, k návrhu nového občanského zákoníku, postupem proti návrhu poslance Smýkala na povinný pravidelný audit systému vnitřních zásad certifikovaným soukromým subjektem při jednání PS o návrhu nového zákona proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu Co je dobrá zpráva, že po analýze dalších návrhů zákonů projednávaných v Poslanecké sněmovně ČR konstatoval, že zatím neplyne nebezpečí záměny postavení vlastníka a provozovatele vozidla resp. přenesení povinností provozovatele na vlastníka při postihu přestupku nezjištěného řidiče. Nepovažuje návrhy projednávané v souvislosti s řešením režimu přítomnosti policie u dopravní nehody za relevantn í či n e b e z p e č n é p r o l e asi n g. Př i j e d n á n í o aktuálních otázkách prevence a postihu finanční kriminality výbor doporučil, aby ČLFA obnovila kontakt s Policejním presidiem a s Útvarem pro vyšetřování organizovaného zločinu, kde vzniká skupina pro postih kriminality spojené s vozidly. VÝBOR PRO STATISTIKU před publikací posoudil obsah i formu Zp r áv y o s t av u a v ý voji n e b an - kovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v r a další statistické výstupy ČLFA za r. 2007, jakož i statistiky ČLFA za 1. čtvrtletí Schválil návrhy dílčích doplňků k metodice statistik ( Pravidla statistických procedur ČLFA ), které budou po projednání představenstvem předloženy příští členské schůzi asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ zabýval se podněty z veřejného slyšení k nekalým praktikám poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v Senátu, které proběhlo z iniciativy sdružení SPES. Konstatoval, že je žádoucí, aby se zástupci společností poskytujících spotřebitelské úvěry a představitelé ČLFA účastnili podobných akcí. Výbor bude sledovat případné legislativní návrhy k umožnění hromadných žalob spotřebitelů i plánované změny vycházející z legislativy ČR a aplikace požadavků EU. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ analyzoval obsah návrhu novely ZDP vypracovaný na MF ČR a projednal obsah stanoviska ČLFA v připomínkovém řízení, stejně jako pasáže návrhu novely ZDP významné pro leasing, zejm. navrženou změnu 24 odst. 4 a 5. Up oz o r n i l n a vě c n o u n e sp r áv n o s t a nelogičnost vazby ostatních podmínek (tzn. i 24 odst. 4 písm. b) v případě odkazu na 24 odst. 5 písm. a/ v návrhu novely 24 odst. 4. Souhlasil, aby ČLFA prosazovala v jednání s MF ČR (v rámci legislativně-technických návrhů MF ČR připravovaných do 2. čtení v Rozpočtovém výboru) vypuštění odkazu na ostatní pod /08

5 mínky a jednotlivé podmínky vyjmenovala. Dále výbor souhlasil, aby v případě neúspěchu byl výklad prosazován v rámci Koordinačního výboru MF ČR. VÝBOR PRO OPERATIVNÍ LEASING konstatoval, že snížení podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v ČR (ze 14 % na 12,5 %) bylo vloni způsob e n o j e dnak z v ýš e n o u ko ntr ak t ací smlu v o finančním leasingu před účinností daňových změn provedených zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, jednak nezahrnutím výsledku Business Lease, s.r.o. do loňských statistik ČLFA. Zabýval se možností sdílení informací k problémovým dodavatelům služeb a zboží pro operativní leasing resp. vytvořením jejich databáze vedené asociací. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ A KOMUNÁLNÍ LEASING se shodl na tom, že dlouhodobější stagnace leasingu nemovitostí v ČR (přes mírné zvýšení jeho objemů bylo v loňském roce dosaženo pouze úrovně r. 2004) je dána absencí výhod v režimu daně z příjmů resp. dalším zhoršením tohoto režimu zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Investoři jsou zaskočeni loňskými daňovými změnami, odkládají realizaci některých záměrů a často přímo zvažují, zda investovat do nemovitostí právě v ČR. To vede k nezájmu investorů o využití leasingu nemovitostí. Na základě seznámení s názory některých členů ČLFA, významných poskytovatelů leasingu nemovitostí o nemožnosti a nesmysnosti poskytování kvartálních údajů pro statistiky ČLFA výbor doporučil představenstvu asociace, aby tato skutečnost (vyplývající vesměs i z rozhodnutí zahraničních vlastníků) nebyla chápána a sankcionována jako porušení po-vinností člena ČLFA. Co byste měli vědět Plnění legislativních priorit ČLFA od počátku roku 2008 lze ve stručnosti shrnout do šesti bodů: 1/ 2/ 3/ Změna ZDP. Stanovisko ČLFA bylo vyjádřeno v dopise MF. Technická novela ZDPH. ČLFA podpořila uvedení platného z á ko n a o D PH d o p l n é h o s o u l a d u s 6. směrnicí EU o DPH, včetně kvalifikace finančního leasingu s povinností nájemce odkoupit leasovanou věc na konci leasingu za dodání zboží a ostatních finančních leasingů za poskytnutí služby. Novela zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel. ČLFA prosadila své návrhy k 12 a k 24 do novely zák. č. 168/99 Sb., o p ojiš tění o dp ově dn os ti z a ško d y z provozu vozidel provedené zákonem č. 137/2008 Sb. Žel, v novelizovaném us t an ove ní 24 PS ČR s chv álila i další dílčí formulaci, která omezení odpovědnosti vlastníka relativizuje. ČLFA nyní usiluje v koordinaci s MF ČR o legislativně-technickou novelu 24 v rámci změnového zákona k novému zákonu o Policii ČR nebo v rámci novely zákona o pojišťovnictví, která bude projednána v PS v září. 4/ 5/ Nový zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Při jednání v PS ČR o tomto návrhu ČLFA ve spolupráci s dalšími zájmovými sdruženími aktivně a úspěšně vystoupila proti návrhu poslance Smýkala na povinný audit systému vnitřních zásad povinných osob nevládními certifikovanými agenturami. Nový ZDP. ČLFA se vyjádřila k věcnému z á m ě r u M F ČR k v ých o d is k ů m a zásadám nové úpravy přímých daní a b u d e a k t i v n ě s l e d ov at p ř í p r av u a projednání paragrafovaného znění. Novela prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví. ČLFA aktivně (a úspěšně) vystoupila proti návrhu MF ČR na změnu účtování nebankovních finančních institucí na jejich podřízení vyhlášce č. 501/2002 Sb., o účtování bank. 01/08 01/

6 Zaostřeno na statistiku Ohlédnutí za rokem 2007 Členské společnosti ČLFA fin a n cov a l y v r prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 122,75 mld. Kč. Proti r to představuje u největších patnácti společností zvýšení o 14,94 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v r financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 126 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 102,53 mld. Kč. V r byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 11,9 mld. Kč. Proti r to znamená růst o 6,4 %. Do finančního l e a s i n g u b y l o v r p ř e d á n o 115 nemovitostí, do operativního leasingu 30 nemovitostí (v r bylo předáno do finančního leasingu 84 nemovitostí, do operativního leasingu 9 nemovitostí). Kromě toho bylo v r uzavřeno dalších 57 smluv na leasing nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na základě těchto smluv do finančního leasingu, činí 6,6 mld. Kč, cena nemovitostí pro operativní leasing 1,8 mld. Kč. V r došlo k dalšímu podstatnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V r je poskytovalo 23 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům). Celkem členské společnosti ČLFA v r poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 47,91 mld. Kč, což představuje zvýšení proti r o 30,3 %. V r poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 18,69 mld. Kč. Proti r tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 53,9 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytli členové ČLFA celkem úvěrů a splátkových prodejů o více, než v r V r došlo, podobně jako v předešlých letech, k dalšímu růstu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r postoupeny p o h l e d áv k y c e l k e m z a 127,1 m l d. K č (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 112,9 mld. Kč). Proti r to znamená nárůst o 21 % /08

7 Aktuální vývoj - 1. čtvrtletí 2008 Po rekordních výsledcích z loňského roku pokračuje celkový růst nebankovních finančních produktů. V 1. čtvrtletí došlo k významnému meziročnímu růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů o 16,2 %, úvěrů pro podnikatele o 46 % a factoringu o 16,7 %. B y l y t a k p o t v r z e ny r ů s t o vé t r e n d y z minulých let. Pouze v leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků došlo, především v důsledku početných předkontraktací v závěru loňského roku v očekávání účinnosti změn daňových zákonů, ke snížení o 8 %. Členské společnosti ČLFA předaly v 1. čtvrtletí do leasingového užívání movité věci v celkové pořizovací ceně (bez DPH) přes 22 mld. Kč. Ve formě spotřebitelských úvěrů financovaly přes 12 mld. Kč. Podnikatelům poskytly v úvěrech za téměř 4,5 mld. Kč. Factoringové společnosti zapojené do ČLFA postoupily v daném období pohledávky celkem za 32,7 mld. Kč. Obraty členských společností ČLFA přitom představují rozhodující část příslušných segmentů našeho finančního trhu. ních vozidel (s podílem 23,7 %). Na 16,4 % se zvýšil podíl operativního leasingu na celkovém objemu našeho leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. Podobně jako v minulých letech směřovala polovina leasingu movitých věcí do soukromého s e k to r u slu že b a tře tina d o p r ůmyslu a stavebnictví. V produktech pro domácnosti poskytnutých členy ČLFA dosáhl podíl osobních půjček 32,1 %, podíl revolvingových úvěrů 34,4 % a podíl financování v místě prodeje 33,5 %. Ve factoringu dominoval nadále regresní factoring (73,8 %). Jméno:. Příjmení:.. Titul: Společnost:.. Otázky: Rozsah informací mi vyhovuje nevyhovuje Informace jsou dostačující nedostačující Grafické zpracování líbí nelíbí Fotografie postrádám nepostrádám Grafy postrádám nepostrádám Periodicita 2x do roka je dostačující není aktuální Doporučení pro redakci: Děkujeme za váš čas. Anketu prosím zašlete do na adresu ČLFA. Anketa: Dělejte magazín s námi! Naším zájmem je, aby magazín byl přínosem pro práci a především informovanost všech členů ČLFA. Proto bychom rádi znali váš názor na jeho podobu, obsah a frekvenci vydávání. Byli bychom proto rádi, kdybyste odpověděli na několik následujících otázek. A to zaškrtnutím rámečku odpovědi, která se nejvíce blíží vašim pocitům nebo slovním komentářem. V leasingu movitých věcí v 1. čtvrtletí poprvé předstihl leasing strojů a zařízení (se čtvrtinovým podílem na celkovém objemu) dosud dominující leasing osobemag č. 1, ročník 2008 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 9. červenec 2008 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 01/08 7

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ část 2, díl 2, str. 1 2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon ze dne 31. července 2014 č. 184/2014 Sb., kterým

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY KANALIZACE 2013, 21.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Téma: Státní rozpočet 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání 4. ročník

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více