Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální."

Transkript

1 Náš leasingový č.1/08 magazín České leasingové a finanční asociace vydaní: červenec 08 trh dospěl Nelze vyzdvihnout jen jednu prioritu. Představenstvo má stanoveny úkoly týkající se jednak působení asociace navenek a jednak úkoly týkající se vnitřního fungování asociace. V tomto roce máme priority v obou oblastech a nelze přitom říci, že jedno je důležitější než druhé. To první, tedy ovlivňování vnějšího prostředí, je jedním ze samotných důvodů existence asoříká, mimo jiné, v rozhovoru pro emag předseda představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martin Kofroň, kterého jsme pro první vydání magazínu trochu vyzpovídali. První otázka se stočila na periodikum, které právě čtete Proč se představenstvo ČLFA rozhodlo pro vydávání emagu? Především jde o naplnění jednoho z cílů stávajícího představenstva, kterým je zlepšení komunikace. A to nejen komunikace navenek, ale i uvnitř naší organizace. emag by měl být jednou z platforem pro takovou komunikaci, přičemž na rozdíl od diskusí například v odborných výborech bychom takto chtěli vytvořit možnost pro prezentaci i názorů koncepčních až strategických. Magazín by měl plnit i informační roli, ačkoli si nemyslím, že členské společnosti dnes k informacím nemají přístup. Tuto roli tradičně plní pravidelný bulletin asociace, k informování členských společností v odborných oblastech slouží otevřená zasedání expertních výborů asociace, informace lze samozřejmě nalézt na webu asociace a specifické dotazy zodpoví pracovníci sekretariátu asociace. Nelze tedy říci, že by informace chyběly. Spíše jde o to, že přes stromy někdy není vidět les a že se v záplavě leckdy odborných a technokratických zpráv vytrácí celkový kontext. Není od věci čas od času se zastavit, rozhlédnout se, uvědomit si, kdo jsme, o co usilujeme, jaké jsou priority našeho snažení, co se nám povedlo a co nikoli. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální. Budeme vděčni za jakoukoli zpětnou vazbu od našich členů, ať už k tomu využijí anketu na konci prvního čísla magazínu nebo zvolí jinou formu vyjádření svých připomínek či námětů. Zmínil jste se o prioritách. Nemohu se tedy nezeptat, který z úkolů, které si představenstvo asociace dalo pro rok 2008, považujete za stěžejní? ciace. V plnění tohoto základního poslání však nemůžeme být úspěšní bez odpovídající řídící a odborné struktury a efektivních vnitřních procesů. V současné době jsou proto měněny některé postupy v práci orgánů asociace, včetně výraznější orientace představenstva na řešení koncepčních otázek a zapojování externích odborníků do přípravy asociačních výstupů. Výrazem těchto změn je ostatně i nově uzavřená smlouva s vaší mediální agenturou. Přehodnocujeme dále i účelnost některých dosavadních aktivit, vyjednáváme například o n o v ý c h p o d m í n k á c h č l e n s t v í a s o c i a c e v mezinárodní organizaci EUROFINAS. Pokud jde o činnost asociace navenek a o její úsilí o co nejpříznivější legislativní rámec pro obchodní činnost jejích členů, v tomto roce je jasnou prioritou revize některých loňských změn daňových zákonů, které mají podle našeho názoru negativní dopady na ekonomický rozvoj a neodůvodněně diskriminují některé nebankovní finanční produkty. Nakolik se daří asociaci ovlivňovat práci ministerstev a různých odborných komisí při tvorbě legislativy? Poslání asociace není možné plnit bez toho, že budeme stále rozšiřovat a posilovat své postavení relevantního a seriózního partnera státních orgánů a jiných grémií zapojených do legislativního procesu. Má to samozřejmě 01/08 1

2 určitý vývoj, který je, myslím si, vcelku pozitivní. V legislativních otázkách, které souvisejí s fungováním finančního sektoru a s režimem nebankovních finančních produktů, je ČLFA povětšinou účastníkem připomínkových řízení organizovanými příslušnými ministerstvy. Je chápána jako jeden z hlavních reprezentantů finančního trhu i orgány zákonodárných sborů, včetně Rozpočtového výboru PS a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Množí se i případy, kdy jsou představitelé asociace zváni do poradních orgánů exekutivy k přípravě legislativních iniciativ. Například v loňském roce tomu tak bylo při přípravě stanovisek ČR uplatňovaných v Evropské komisi k návrhu nové směrnice EU o spotřebitelských úvěrech. Jaký je váš názor na některá mediální tvrzení, že nejlepší léta leasingu v ČR už jsou pryč a teď už bude jen stagnovat? Obdobné výroky samozřejmě slýchávám, a to nejen z médií, ale někdy dokonce i od našich členů. Nepovažuji je za příliš smysluplné, protože jsou vesměs založeny na poněkud nepatřičném srovnávání dnešního stavu s neopakovatelnou situací devadesátých let, kdy leasing přirozeně těžil ze startu tržní ekonomiky a z omezeného přístupu domácností i podnikatelů k finančním zdrojům. Tehdejší trvale dvouciferný růst byl růstem z nízkých základen a je zbytečné pokoušet se s ním porovnávat. Nebylo to žádné specifikum České republiky, obdobná řečeno Vašimi slovy nejlepší léta zažívá leasing nyní ve startujících tržních ekonomikách východní a jihovýchodní části Evropy. Přesto a s i n i k d o n e m ů ž e t v r d i t, ž e l e a s i n g v těchto zemích je v lepší kondici než leasing u nás. Opak je pravdou. Z hlediska struktury našeho leasingu a například podílu produktů s vyšší přidanou hodnotou je náš leasingový trh již téměř srovnatelný s leasingem ve státech západní Evropy, s nimiž sdílíme ostatně i současnou úroveň růstu leasingového trhu. Odmítám tedy hovořit o stagnaci. Náš gový trh prostě dospěl, a to přece není důvod leasin- ke ztrátě sebevědomí. Jak hodnotíte v oblasti leasingu a nebankovních finančních služeb první polovinu roku 2008? Statistiky finančních produktů nabízených členy naší asociace budou k dispozici až v srpnu. Mohu tedy vycházet jen z údajů za první čtvrtletí a z dílčích informací o současné situaci na trhu. Z nich je zřejmé, že pokračuje výrazný růst našeho nebankovního trhu finančních produktů pro domácnosti, že prudce roste objem úvěrů poskytovaných členskými společnostmi asociace zejména podnikatelským subjektům a že factoring i v letošním roce zřejmě poroste dvouciferným tempem. V oblasti leasingu přirozeně dochází k očekávatelné kompenzaci mimořádného růstu z druhé poloviny loňského roku, který byl vyvolán očekáváním účinnosti daňových změn relevantních zejména pro oblast finančního leasingu. Na výsledcích leasingu se jistě dílčím způsobem projeví i pokles tempa růstu naší ekonomiky a znatelný útlum investičních aktivit. Ve svém souhrnu povedou tyto důvody zřejmě k mírnému meziročnímu poklesu leasingu. S ohledem na uvedené příčiny však považuji tento výkyv pouze za přechodný. Co čeká asociaci za nejdůležitější úkoly v druhé polovině roku 2008? Určitě mezi ně patří aktivity k prosazování již zmíněných legislativních priorit asociace, včetně úsilí o změnu současné nepřijatelné úpra- vy daňového posti- hu tzv. nízké kapitali - zace a znevýhodnění leasingu při úpravě jeho minimální do- by v platném znění zákona o daních z příjmů. Pro dlouho- dobé úsilí asociace o přenesení zákon- né odpovědnosti za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z vlastníka na provozovatele a s tím spojených sna ho odstranění solidárního ručení leasingové společnosti jako vlastníka za škody způsobené nepojištěným vozidlem bude rozhodující podzimní jednání o novele zákona o pojištění. Důležité bude i zapojení asociace do jednání o podobě nového občanského zákoníku a nového zákona o daních z příjmů, i když v těchto případech jde o přípravu předpisů s dlouhodobějším horizontem účinnosti. Na podzim vstoupíme i do závěrečné etapy organizační a věcné přípravy výroční konference LEASEUROPE a EUROFINAS, která proběhne s nezanedbatelným podílem ČLFA v říjnu 2009 v Praze. Rozhovor vedl Mgr. Vladimír Věrčák /08

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva VNITŘNÍ CHOD ASOCIACE Začněme vnitřními úkoly. Schválili jsme Zprávy o stavu a vývoji leasingového, factoringového a nebankovního úvěrového trhu v r a dalších statistických výstupů ČLFA za r a za 1. čtvrtletí 2008, které členové asociace postupně o b d r ž e l i. Ve ř e j n o s t j s m e s e z n á m i l i s těmito výsledky na tiskové konferenci 4. března Mezi důležité členské otázky, které jsme řešili, patřila problematika discipliny při úhradě členských příspěvků a při poskytování podkladů pro statistiky ČLFA. V tomto rámci představenstvo pozastavilo výkon členských p r áv p r o A l i m e x ČR, a. s. a odmítlo žádost ACM Money ČR, a.s. o členství v ČLFA. S členskými příspěvky pak souvisí i náš postoj k jednání s EUROFINAS o snížení členského příspěvku ČLFA. LEGISLATIVNÍ AKTIVITY Hlavní těžiště práce asociace je v tomto období v prosazování zájmů členských společností a jejich finančních produktů (v kontextu nediskriminace žádného z finančních produktů) do připravených novel zákonů. Aktuálně k potřebnému zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace (k novele 25 odst. 1 písm. w/ ZDP), které ČLFA koordinuje. ČLFA uplatnila připomínky k návrhu n o ve l y Z D P p ř i p r ave n é m u n a M F ČR a jedná o nich s náměstkem ministra financí Mgr. P. Chrenkem, odpovědným za daňovou agendu MF ČR. K mediální podpoře těchto návrhů připravilo na 12. června 2008 pracovní snídani pro vybrané vlivové publicisty především z celostátních a odborných periodik. Průběžně se představenstvo zabývá prosazováním dalších legislativních priorit ČLFA. Týkalo se to například našeho apelu na převedení obsahu nové směrnice EU o spotřebitelských úvěrech (CCD) do právního řádu ČR. Členové představenstva vystoupili 5. června ve Stálé komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví k makroekonomické úloze leasingu, k deficitům jeho právního rámce (zejména k prvkům jeho daňové diskriminace) a k vývoji našeho leasingového trhu (včetně jeho zdanění). KROKY PROTI NEÚMĚRNÉ REGULACI Za alarmující považujeme různé formy tlaku některých státních orgánů na posilování regulace nebankovního finančního sektoru jako je např. návrh MF ČR na úpravu postavení zprostředkovatelů úvěrů pro spotřebitele nebo zahájení projektu MPO ČR mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských smluv či snaha finančního arbitra o rozšíření jeho působnosti na celý finanční trh a na všechny finanční produkty. Za nešťastné a škodlivé pro podnikání našich členů považujeme populistické a paušalizující prohlášení řady politiků proti šíření spotřebitelských úvěrů (zejm. těch, které poskytují nebankovní subjekty). Podobně jako stanovisko MF ČR a ČNB k aplikaci nové směrnice EU o platebních službách na vnitřním trhu i dopady obdobných tendencí v rámci Evropské komise, včetně úvah o povinném umožnění přístupu do klientských dlužnických databází a zákazu jakékoliv diskriminace zákazníků finančních institucí. Možný dopad takových aktivit analyzujeme a zaměřují se na ně jednotlivé výbory naší asociace. 01/08 3

4 Ze života výborů Důležitým nástrojem působení asociace jsou expertní výbory. Do náplně jejich činnosti i v roce 2008 patří aktuální změny s dopady na členské společnosti asociace i na jejich finanční produkty. VÝBOR PRO MEDIÁLNÍ AKTIVITY vypracoval návrh mediální strategie ČLFA. Při jejím naplňování jde o to, aby asociace byla vnímána jako významná vlivová zájmová organizace s aktivním působením na media, a to v zájmu prosazování co nejvýhodnějšího prostředí pro obchodní aktivity členských společností. Jak to bude fungovat navenek? Stanoviska asociace budou i nadále prosazována prostřednictvím tradičních nástrojů komunikace. Tématicky se postupně asociace zaměří na prosazování stanovisek ČLFA k aktuálním problémům. Pro systematickou realizaci těchto úkolů výbor zpracoval doporučení na aktivní prezentaci nejméně 6 témat ročně. Pro posílení práce v mediální oblasti vybral výbor, formou výběrového řízení, pro spolupráci komunikační agenturu MediaTrust Communications. Výbor označil za důležitou součást m e d i á l n í ch a k t i v i t i i nte r n í ko m u n i k a ci a informovanost v rámci ČLFA. Bude se proto pravidelně zabývat rozsahem a cestami informování pracovníků členských společností a doporučil zahájit práce na elektronickém zpravodaji asociace. LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR má nelehký úkol v doslova džungli právních a legislativních změn, vysekat tu správnou cestu pro naše členy a jejich produkty. Výbor v 1. polovině r analyzoval podklady pro legislativní iniciativy ČLFA a sledoval stav jejich prosazování n áv r hůkv l á d n í m un áv r hun ove l y z á k. č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, k návrhu nového občanského zákoníku, postupem proti návrhu poslance Smýkala na povinný pravidelný audit systému vnitřních zásad certifikovaným soukromým subjektem při jednání PS o návrhu nového zákona proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu Co je dobrá zpráva, že po analýze dalších návrhů zákonů projednávaných v Poslanecké sněmovně ČR konstatoval, že zatím neplyne nebezpečí záměny postavení vlastníka a provozovatele vozidla resp. přenesení povinností provozovatele na vlastníka při postihu přestupku nezjištěného řidiče. Nepovažuje návrhy projednávané v souvislosti s řešením režimu přítomnosti policie u dopravní nehody za relevantn í či n e b e z p e č n é p r o l e asi n g. Př i j e d n á n í o aktuálních otázkách prevence a postihu finanční kriminality výbor doporučil, aby ČLFA obnovila kontakt s Policejním presidiem a s Útvarem pro vyšetřování organizovaného zločinu, kde vzniká skupina pro postih kriminality spojené s vozidly. VÝBOR PRO STATISTIKU před publikací posoudil obsah i formu Zp r áv y o s t av u a v ý voji n e b an - kovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v r a další statistické výstupy ČLFA za r. 2007, jakož i statistiky ČLFA za 1. čtvrtletí Schválil návrhy dílčích doplňků k metodice statistik ( Pravidla statistických procedur ČLFA ), které budou po projednání představenstvem předloženy příští členské schůzi asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ zabýval se podněty z veřejného slyšení k nekalým praktikám poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v Senátu, které proběhlo z iniciativy sdružení SPES. Konstatoval, že je žádoucí, aby se zástupci společností poskytujících spotřebitelské úvěry a představitelé ČLFA účastnili podobných akcí. Výbor bude sledovat případné legislativní návrhy k umožnění hromadných žalob spotřebitelů i plánované změny vycházející z legislativy ČR a aplikace požadavků EU. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ analyzoval obsah návrhu novely ZDP vypracovaný na MF ČR a projednal obsah stanoviska ČLFA v připomínkovém řízení, stejně jako pasáže návrhu novely ZDP významné pro leasing, zejm. navrženou změnu 24 odst. 4 a 5. Up oz o r n i l n a vě c n o u n e sp r áv n o s t a nelogičnost vazby ostatních podmínek (tzn. i 24 odst. 4 písm. b) v případě odkazu na 24 odst. 5 písm. a/ v návrhu novely 24 odst. 4. Souhlasil, aby ČLFA prosazovala v jednání s MF ČR (v rámci legislativně-technických návrhů MF ČR připravovaných do 2. čtení v Rozpočtovém výboru) vypuštění odkazu na ostatní pod /08

5 mínky a jednotlivé podmínky vyjmenovala. Dále výbor souhlasil, aby v případě neúspěchu byl výklad prosazován v rámci Koordinačního výboru MF ČR. VÝBOR PRO OPERATIVNÍ LEASING konstatoval, že snížení podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v ČR (ze 14 % na 12,5 %) bylo vloni způsob e n o j e dnak z v ýš e n o u ko ntr ak t ací smlu v o finančním leasingu před účinností daňových změn provedených zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, jednak nezahrnutím výsledku Business Lease, s.r.o. do loňských statistik ČLFA. Zabýval se možností sdílení informací k problémovým dodavatelům služeb a zboží pro operativní leasing resp. vytvořením jejich databáze vedené asociací. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ A KOMUNÁLNÍ LEASING se shodl na tom, že dlouhodobější stagnace leasingu nemovitostí v ČR (přes mírné zvýšení jeho objemů bylo v loňském roce dosaženo pouze úrovně r. 2004) je dána absencí výhod v režimu daně z příjmů resp. dalším zhoršením tohoto režimu zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Investoři jsou zaskočeni loňskými daňovými změnami, odkládají realizaci některých záměrů a často přímo zvažují, zda investovat do nemovitostí právě v ČR. To vede k nezájmu investorů o využití leasingu nemovitostí. Na základě seznámení s názory některých členů ČLFA, významných poskytovatelů leasingu nemovitostí o nemožnosti a nesmysnosti poskytování kvartálních údajů pro statistiky ČLFA výbor doporučil představenstvu asociace, aby tato skutečnost (vyplývající vesměs i z rozhodnutí zahraničních vlastníků) nebyla chápána a sankcionována jako porušení po-vinností člena ČLFA. Co byste měli vědět Plnění legislativních priorit ČLFA od počátku roku 2008 lze ve stručnosti shrnout do šesti bodů: 1/ 2/ 3/ Změna ZDP. Stanovisko ČLFA bylo vyjádřeno v dopise MF. Technická novela ZDPH. ČLFA podpořila uvedení platného z á ko n a o D PH d o p l n é h o s o u l a d u s 6. směrnicí EU o DPH, včetně kvalifikace finančního leasingu s povinností nájemce odkoupit leasovanou věc na konci leasingu za dodání zboží a ostatních finančních leasingů za poskytnutí služby. Novela zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel. ČLFA prosadila své návrhy k 12 a k 24 do novely zák. č. 168/99 Sb., o p ojiš tění o dp ově dn os ti z a ško d y z provozu vozidel provedené zákonem č. 137/2008 Sb. Žel, v novelizovaném us t an ove ní 24 PS ČR s chv álila i další dílčí formulaci, která omezení odpovědnosti vlastníka relativizuje. ČLFA nyní usiluje v koordinaci s MF ČR o legislativně-technickou novelu 24 v rámci změnového zákona k novému zákonu o Policii ČR nebo v rámci novely zákona o pojišťovnictví, která bude projednána v PS v září. 4/ 5/ Nový zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Při jednání v PS ČR o tomto návrhu ČLFA ve spolupráci s dalšími zájmovými sdruženími aktivně a úspěšně vystoupila proti návrhu poslance Smýkala na povinný audit systému vnitřních zásad povinných osob nevládními certifikovanými agenturami. Nový ZDP. ČLFA se vyjádřila k věcnému z á m ě r u M F ČR k v ých o d is k ů m a zásadám nové úpravy přímých daní a b u d e a k t i v n ě s l e d ov at p ř í p r av u a projednání paragrafovaného znění. Novela prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví. ČLFA aktivně (a úspěšně) vystoupila proti návrhu MF ČR na změnu účtování nebankovních finančních institucí na jejich podřízení vyhlášce č. 501/2002 Sb., o účtování bank. 01/ /

6 Zaostřeno na statistiku Ohlédnutí za rokem 2007 Členské společnosti ČLFA fin a n cov a l y v r prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 122,75 mld. Kč. Proti r to představuje u největších patnácti společností zvýšení o 14,94 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v r financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 126 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 102,53 mld. Kč. V r byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 11,9 mld. Kč. Proti r to znamená růst o 6,4 %. Do finančního l e a s i n g u b y l o v r p ř e d á n o 115 nemovitostí, do operativního leasingu 30 nemovitostí (v r bylo předáno do finančního leasingu 84 nemovitostí, do operativního leasingu 9 nemovitostí). Kromě toho bylo v r uzavřeno dalších 57 smluv na leasing nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na základě těchto smluv do finančního leasingu, činí 6,6 mld. Kč, cena nemovitostí pro operativní leasing 1,8 mld. Kč. V r došlo k dalšímu podstatnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V r je poskytovalo 23 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům). Celkem členské společnosti ČLFA v r poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 47,91 mld. Kč, což představuje zvýšení proti r o 30,3 %. V r poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 18,69 mld. Kč. Proti r tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 53,9 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytli členové ČLFA celkem úvěrů a splátkových prodejů o více, než v r V r došlo, podobně jako v předešlých letech, k dalšímu růstu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r postoupeny p o h l e d áv k y c e l k e m z a 127,1 m l d. K č (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 112,9 mld. Kč). Proti r to znamená nárůst o 21 % /08

7 Aktuální vývoj - 1. čtvrtletí 2008 Po rekordních výsledcích z loňského roku pokračuje celkový růst nebankovních finančních produktů. V 1. čtvrtletí došlo k významnému meziročnímu růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů o 16,2 %, úvěrů pro podnikatele o 46 % a factoringu o 16,7 %. B y l y t a k p o t v r z e ny r ů s t o vé t r e n d y z minulých let. Pouze v leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků došlo, především v důsledku početných předkontraktací v závěru loňského roku v očekávání účinnosti změn daňových zákonů, ke snížení o 8 %. Členské společnosti ČLFA předaly v 1. čtvrtletí do leasingového užívání movité věci v celkové pořizovací ceně (bez DPH) přes 22 mld. Kč. Ve formě spotřebitelských úvěrů financovaly přes 12 mld. Kč. Podnikatelům poskytly v úvěrech za téměř 4,5 mld. Kč. Factoringové společnosti zapojené do ČLFA postoupily v daném období pohledávky celkem za 32,7 mld. Kč. Obraty členských společností ČLFA přitom představují rozhodující část příslušných segmentů našeho finančního trhu. ních vozidel (s podílem 23,7 %). Na 16,4 % se zvýšil podíl operativního leasingu na celkovém objemu našeho leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. Podobně jako v minulých letech směřovala polovina leasingu movitých věcí do soukromého s e k to r u slu že b a tře tina d o p r ůmyslu a stavebnictví. V produktech pro domácnosti poskytnutých členy ČLFA dosáhl podíl osobních půjček 32,1 %, podíl revolvingových úvěrů 34,4 % a podíl financování v místě prodeje 33,5 %. Ve factoringu dominoval nadále regresní factoring (73,8 %). Jméno:. Příjmení:.. Titul: Společnost:.. Otázky: Rozsah informací mi vyhovuje nevyhovuje Informace jsou dostačující nedostačující Grafické zpracování líbí nelíbí Fotografie postrádám nepostrádám Grafy postrádám nepostrádám Periodicita 2x do roka je dostačující není aktuální Doporučení pro redakci: Děkujeme za váš čas. Anketu prosím zašlete do na adresu ČLFA. Anketa: Dělejte magazín s námi! Naším zájmem je, aby magazín byl přínosem pro práci a především informovanost všech členů ČLFA. Proto bychom rádi znali váš názor na jeho podobu, obsah a frekvenci vydávání. Byli bychom proto rádi, kdybyste odpověděli na několik následujících otázek. A to zaškrtnutím rámečku odpovědi, která se nejvíce blíží vašim pocitům nebo slovním komentářem. V leasingu movitých věcí v 1. čtvrtletí poprvé předstihl leasing strojů a zařízení (se čtvrtinovým podílem na celkovém objemu) dosud dominující leasing osobemag č. 1, ročník 2008 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 9. červenec 2008 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 01/08 7

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE L I S T O P A D 2 0 1 4 M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í O D B O R F I N A N Č N Í T R H Y II 1 Důvod předložení

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

www.financnivzdelavani.cz

www.financnivzdelavani.cz www.financnivzdelavani.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací, ČNB a MFČR Tisková konference k oficiálnímu spuštění www-stránek Praha, 22. ledna 2008 Programový obsah tiskové konference Úvodní

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY KANALIZACE 2013, 21.

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více