za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, Senohraby Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 1

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání c) personální zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků údaje o prevenci sociálně patologických jevů f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení škol do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ Sídlo: Školní 27, Senohraby Zřizovatel školy: obec Senohraby Statutární zástupce: ředitelka školy Mgr. Miluše Staňková Internetové stránky: Údaje o Školské radě: Dne byla zřízena Školská rada. Zřizovatel školy (obec Senohraby) stanovil počet jejích členů na 3 (zástupce OÚ, zákonných zástupců a zástupce z pedagogického sboru) a vydal volební řád. Ve školním roce 2009/2010 proběhla tři zasedání ŠR. Složení ŠR: Předsedkyně - Lenka Průšová zástupce zákonných zástupců PhDr. Vladimír Dvořák - zástupce OÚ Jitka Tichovská - zástupce pedagogického sboru Charakteristika školy: ZŠ a MŠ Senohraby, příspěvková organizace zřízená obcí Senohraby, je právním subjektem složeným ze čtyř částí základní školy (ZŠ), mateřské školy (MŠ), školní jídelny (ŠJ) a školní družiny (ŠD). ZŠ je umístěna v původní starší budově, kde byla během letních prázdnin 2010 dokončena II. etapa rekonstrukce. Byla dokončena půdní přestavba, kde vznikla krásná prostorná třída, kuchyňka pro děti, učitelský kabinet, místnost na pomůcky a učebnice, WC pro dívky a chlapce, úklidová komora a skladovací prostor. Škola je celá vybavena požárními hlásiči a novými protipožárními dveřmi splňujícími stávající normy ČSN Dále byla škola opatřena zateplovacím systémem a nově omítnuta. Před školou byl rozšířen prostor na hru a sport dětí koloběžky, malé hřiště na vybíjenou, koš na streetball, trampolína a panák na skákání. Ve škole je nyní 6 tříd. (5 učeben 2 z nich slouží odpoledne jako školní družina, 1 odborná učebna počítačová pracovna), dále je v provozu dětská kuchyňka a keramická dílna. V počítačové pracovně je nyní 14 počítačů, notebook pro potřeby multimediální výchovy, protože v poč. pracovně je rovněž velké stahovací plátno a dataprojektor. Dále je pracovna vybavena tiskárnou a DVD přehrávačem. Veškerá školní PC disponují následující výbavou: klávesnice, myš, LCD obrazovka, připojení na síťovou tiskárnu, připojení do školní sítě, Internet, softwarové vybavení: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007, Esset NOD 32 antivirus. Sada 3

4 multimediálních programů pro výuku 15 (např. český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, logické testy.) Dále byla pracovna vybavena tiskárnou a DVD přehrávačem. V počítačové pracovně kromě výuky probíhají kroužky pro děti. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem a 4 učebny interaktivní tabulí. Dalšími místnostmi jsou: sborovna, ředitelna, dva učitelské kabinety, kabinet na učební pomůcky, dvě šatny, místnost s technickým zázemím pro výpočetní techniku a kotelna. Ve sborovně je výkonný počítač pro učitele (sponzorský dar) vybaven programem Bakaláři a v ředitelně je počítač pro vedení školy, oba počítače mohou tisknout na kopírce a barevné tiskárně (sponzorský dar), která je umístěna ve sborovně. V ředitelně je také telefonní centrála se čtyřmi připojenými telefony (ředitelna, sborovna, MŠ, ŠJ). TV a video jsou v učebně ve 2. patře, ve školní družině je DVD přehrávač s LCD monitorem. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, při inventarizaci budou některé zastaralé pomůcky vyřazeny, během celého roku byly nakupovány nové pomůcky a encyklopedie. Chodby i třídy jsou vyzdobeny výtvarnými a projektovými pracemi žáků a květinami. U školy je velká zahrada s hřištěm využívaná pro tělesnou výchovu a rekreaci žáků. MŠ je umístěna v budově, která je se ZŠ spojena chodbou. Součástí MŠ v suterénu budovy je školní jídelna pro žáky ZŠ a kuchyně společná pro obě zařízení. V 1. patře MŠ je třída určená pro starší děti a k odpolednímu odpočinku. Ve 2. patře mají třídu mladší děti. Obě třídy jsou uspořádány do tematicky zaměřených koutků pro námětové hry i další výchovnou a zájmovou činnost dětí. MŠ je dobře vybavena hračkami a dalšími pomůckami, které jsou během roku průběžně obměňovány a doplňovány. V tomto roce byly například zakoupeny didaktické a výukové pomůcky: sada 6DVD-výukový program Cecile a Pepe, Bezpečnost na cestě, Slušné chování apod. Bylo obnoveno a doplněno ložní prádlo a ručníky a lehátka. V koupelnách obou tříd byla nainstalována zrcadla. Na školní zahradě proběhly údržbářské práce, dokončení dopadových ploch, výměna písku v pískovišti a podzimní úklid zahrady za pomoci rodičů. Ve školním roce 2010/11 bylo zakoupeno do 1.třídy elektrické piano, dále byly zakoupeny dvě klimatizace ( ze sponzorských darů), opět proběhly opravy poškozených žaluzií na střešních oknech. Děti MŠ se stravují ve třídách, jídlo je dopravováno z kuchyně výtahem. 4

5 ŠD je dobře vybavena pomůckami a hračkami, které se průběžně vyměňují a doplňují. Opět byly zakoupeny nové hry, hračky, sportovní potřeby a knihy. V srpnu 2010 byla ŠD vybavena novou tabulí a novými výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami ve školním roce 2010/2011 se zde v dopoledních hodinách vyučovala 2. třída. ŠJ je umístěna v přízemí budovy MŠ. do kuchyně byla zakoupena velkokapacitní lednice (nárůst počtu strávníků), elektrická trouba a škrabka na brambory. Od byla navýšena kapacita ŠJ na 150 strávníků. V roce 2010/11 se ve ŠJ stravovalo 45 dětí MŠ, 78 dětí ZŠ, 13 zaměstnanců a 7 důchodců. V souvislosti se zvýšením počtu strávníků bylo nutné opět dokoupit a doplnit dostatečný počet nádobí, táců ( děti ZŠ si tento školní rok nosily jídlo samy na tácu) a dva nerezové vozíky. Byla vymalována jídelna pro ZŠ a provedeny drobné opravy malby v kuchyni, oprava elektroinstalace a menší opravy kuchyňských spotřebičů.. V budově ZŠ je plynová kotelna, společná pro všechna zařízení (MŠ, ZŠ, ŠJ), po rekonstrukci s automatickou regulací teploty. Odborným dohledem nad PO + BOZP je pověřena firma BEZPO Benešov. Čtvrtletně probíhají pod jejím vedením kontroly. Provedeny byly plánované revize hasicích přístrojů, plynové kotelny, komínů, výtahu v MŠ a veškerých elektrických spotřebičů. b) přehled oborů vzdělání: ZŠ Školní rok 2010/2011 byl v ZŠ zahájen se 78 žáky vyučovanými ve 4 třídách byla navýšena kapacita školy na 80 dětí. Třída Počet žáků Třídní učitelka I. třída (1.ročník) 21 Mgr. Monika Přibíková II. třída (2.ročník) 13 Jitka Tichovská III. třída (3. a 4.A ročník) Mgr. Alena Jílková IV. třída (4.B a 5.ročník) Mgr. Šárka Valášková Celkem 78 žáků Jedna žákyně absolvovala 4. ročník v Moskvě. Školu navštěvovali i žáci z okolních obcí Mirošovice, Hrusice, Čerčany, Pětihosty, Zaječice. ZŠ pokračovala v pátém ročníku ve vzdělávání žáků podle učebních osnov Obecné školy pro 1. stupeň základní školy. V souladu s těmito osnovami si učitelky zpracovávaly tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty. První až čtvrtý ročník se vyučoval podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), zpracovaného na 5

6 základě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) s názvem Škola, ve které máme na děti čas. viz webové stránky školy. Učební plán ŠVP pro 1. až 4. roč. Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací oblasti obory předměty roč. roč. roč. roč. Jazyk a Český Český jazyk jazyková komunikace jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět Umění a Hudební Hudební kultura výchova výchova Výtvarná Výtvarná výchova výchova Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Dramatická výchova Dramatická výchova Celkem Pro každou vzdělávací oblast jsou vypracovány učební osnovy. 5. Ročník Obecná škola Předmět 5. ročník Český jazyk 7 Anglický jazyk 3 Prvouka - Vlastivěda 2 Matematika 5 Přírodověda 2 Hudební vých. 1 Výtvarná vých. 2 Tělesná vých. 2 Dramatická vých. 1 celkem 25 6

7 Ve 3. až 5. ročníku byla 1 hodina českého jazyka a 2 hodiny matematiky rozděleny na samostatné ročníky. Ve 4. a 5.ročníku se vyučovaly 3 hodiny anglického jazyka,ve 3. ročníku 2 hodiny a ve 2.ročníku 1 hodina týdně. Anglický jazyk se učí ve všech ročnících samostatně. Všechny ročníky, včetně prvního, měly možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka. Zvýšená pozornost byla věnována žákům s poruchami učení na začátku školního roku bylo ve škole 8 žáků s diagnostikovanými poruchami učení, někteří se na žádost rodičů vzdělávali podle individuálního plánu. Škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje i s dalšími psychology. Na individuální žádosti rodičů docházela do školy školní psycholožka. Velká pozornost je věnována nadaným žákům individuální přístup, projekty, samostatné a skupinové práce, soutěže školní, meziškolní, krajské a celostátní. Ve škole byla využívána logopedická poradna. Celý školní rok probíhala úzká spolupráce mezi ZŠ a MŠ především při přípravě předškoláků, pořádání různých akcí, v oblasti grafomotoriky a logopedie. I ve školním roce 2010/11 se realizovalo mnoho projektů celoškolních, mezitřídních nebo třídních projektů: Celoškolní projekty: 1. Adopce na dálku navazoval na projekt Děti v nesnázích: Sledování filmů s tématikou života dětí zemí 3. světa ( Indie, Čína, Mosambik,..), diskusní kroužky, komunitní kruh,společné rozhodnutí o pomoci vybranému dítěti, výběr dítěte, získání peněz, zaslání dopisu,, výtvarné zpracování, čtení dopisu od sponzorované dívky z Indie - Grace) 2. Dny Země: téma ŽIVLY - I.tř. voda, II. tř. vzduch,.iii. tř. chudoba, nemoci, negramotnost, evakuace, IV. tř. oheň Skupinová práce, tvorba plakátů, prezentace, sledování prezentací ostatních tříd. 3. Vánoční a Velikonoční dílny: Celodenní rukodělná činnost, výzdoba tříd, výroba dárečků, vytvoření vánoční ( nebo velikonoční ) atmosféry. 4. Vynášení Morany : Tradice, výroba Morany,příprava trasy s úkoly a otázkami pro ostatní třídy. 5. ŠPRT( škola pro tebe): Příprava celoškolního časopisu pod vedením 5. třídy - tvorba, tisk, distribuce, prodej (výtěžek pro adopci na dálku) 6: Bezobratlí, obratlovci, lidské tělo Získávání informací, zpracování plakátu, příprava (ve skupinkách), předvedení mladším spolužákům. 7

8 Třídní projekty: IV. tř. (4. a 5. ročník): Slovanská lípa. Romantismus. Proč vyhořelo Národní divadlo. TGM. Holokaust. Lidice. ZOO. Evropská unie. Praha srdce Evropy. III. tř. (3. a 4. ročník): Malý turista. Lidské tělo. Dopisy Vasilovi, Masopust. Středověk. Ekosystémy. Setkání s africkou kulturou. Řecká kultura a reálie - cestovka. II. tř.: Pravěk. Voda a vzduch. I.tř.: Strom. Ovoce, zelenina. Příběh svatého Martina. Advent. Domácí mazlíčci. Masopust. Les. Pravěk. Vesmír. Lidské tělo. ŠD Školní družinu navštěvovalo 30 žáků ročníku zaměstnaných rodičů.( byla navýšena kapacita ŠD z 25 dětí na 30) Pro starší žáky a žáky matek na rodičovské a mateřské dovolené jsme zřídili školní klub, který s ŠD úzce spolupracoval ŠD a ŠK pracovaly podle celoročního plánu, v němž byly zahrnuty různé vzdělávací a výchovné činnosti (výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné.), projekty a akce. Děti navštěvující ŠD a ŠK mají možnost plně využívat přilehlou školní zahradu a hřiště, často používají koloběžky učí se chování na silnici a připravují se formou her na dopravní situace. Při procházkách do přírody poznávají naši obec a její okolí. MŠ V MŠ se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení. Program s názvem Hrajeme si od jara do zimy byl upraven do podmínek školního roku 2010/2011 a v srpnu 2010 aktualizován pro nadcházející školní rok, byl schválen pedagogickou radou a byl rozpracován do třídních programů. MŠ se zúčastnila jedenácti divadelních představení a mnoha dalších vlastních aktivit a akcí pořádaných OÚ. Mnohé z akcí byly ve spolupráci se ZŠ. V MŠ bylo ve 2 třídách zapsáno 45 dětí: Třída Počet žáků I. třída (věk 3 4,5 let) 20 II. třída (věk 4,5 6 let) 25 Celkem 45 žáků Údaje o pracovnících školy ZŠ + ŠD Pedagogičtí pracovníci 7 / přepoč na úvazky 5,95 Z toho odborně a ped. způsobilých 5 / 4,09 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci 1 / 1,00 8

9 MŠ Pedagogičtí pracovníci 3 / 2,99 Z toho odborně a ped. způsobilých 3 / 2,99 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci 1/ 1,00 ŠJ Vedoucí ŠJ 1 / 0,40 Kuchařky 2/ 2,00 c) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: V únoru 2011 bylo na základě žádosti rodičů po zápisu do ZŠ rozhodnuto o přijetí 20 dětí pro následující školní rok. Rodiče pěti dětí požádali o odklad povinné školní docházky. d) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem.: Výsledky vzdělávání: Ve školním roce 2010 /2011 prospělo 77 žáků, z čehož 68 s vyznamenáním, jeden žák na žádost rodičů ze zdravotních důvodů bude opakovat 2. ročník. Učivo bylo probráno podle plánu, který byl zpracován podle učebních osnov Obecné školy a Školního vzdělávacího programu. Výuka byla obohacována o různé projekty, programy a akce. Do tematických plánů zpracovaných učiteli byly zabudovány očekávané výstupy a přibližné časové rozvržení. Vyučující počítali s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a zbyl i čas na opakování. Žáci zvládli požadavky Švp a Obecné školy velmi dobře, během školního roku nenastaly žádné závažné problémy. Žáci splnili očekávané výstupy podle svých schopností a možností. Ve školním roce 2010/11 jsme velkou pozornost věnovali čtenářské a matematické gramotnosti. Zvýšená pozornost byla věnována žákům s poruchami učení na začátku školního roku bylo ve škole 8 žáků s diagnostikovanými poruchami učení, 3 z nich se na žádost rodičů vzdělávali podle individuálního plánu. Škola spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje i s dalšími psychology. Na individuální žádosti rodičů docházela do školy školní psycholožka. Velká pozornost byla věnována nadaným žákům individuální přístup, projekty, samostatné a skupinové práce, soutěže školní, meziškolní, krajské a celostátní. Chování žáků bylo v celém školním roce bez vážnějších kázeňských problémů, drobná nekázeň byla řešena domluvou nebo s rodiči. 9

10 Žáci byli ve školním roce 2010/2011 úspěšní i v různých soutěžích: Matematická olympiáda: v kategorii Z5 okresní kolo (okres Praha východ): Michal Jansa 2. místo Eliška Doušová 4. místo Matematická soutěž Klokan:Okresní kolo - kategorie Cvrček (2. a 3. roč.) Vojtěch Kos a Václav Valášek 1. místo - kategorie Klokánek (4. a 5. roč.) Teodor Beneš 2. místo Logická olympiáda: Žáci 3. ročníku Vojtěch Kos a Jana Kumstová úspěšně reprezentovali školu v krajském kole Logické olympiády. Jana Kumstová postoupila do republikového kola. Jana získala diplom finalistky Logické olympiády v kategorii ročník. (Z 98 účastníků bylo pouze 6 žáků 3. ročníku). Tato žákyně zároveň vyhrála Dětskou šifrovací ligu 2010 v kategorii ročník. Atletická soutěž o pohár tří škol (Senohraby, Mnichovice, Mirošovice): 1. místo Pohár škol v orientačním běhu : Krajské kolo 3.místo v kategorii 4. a 5. ročník Umělecká soutěž pro žáky a studenty pod záštitou hejtmana Středočeského kraje na téma Život v našem kraji kategorie literární,1.stupeň Eliška Náprstková 3.místo Žáci 3. a 5. ročníku se v rámci projektu Kalibro zúčastnili testů: 3. ročník z českého jazyka, matematiky, prvouky a anglického jazyka. 5. ročník z českého jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu a anglického jazyka. Dosažené výsledky v porovnání s celorepublikovým průměrem: 3. ročník: Testovaná oblast Úspěšnost v % Naše škola Úspěšnost v % Celorepublikový Úspěšnost v % Vesnice průměr Český jazyk 64,6 65,5 63,3 Matematika 72,0 59,1 56,9 Prvouka 64,8 63,4 61,1 Anglický jazyk 69,7 64,4 66,2 5.ročník Testovaná oblast Úspěšnost v % Naše škola 10 Úspěšnost v % Celorepublikový průměr Úspěšnost v % Vesnice Český jazyk 75,5 71,0 70,3 Matematika 62,4 47,4 46,0 Anglický jazyk 72,1 68,6 67,4 Přírodovědný základ 72,8 63,9 64,2

11 Humanitní základ 59,3 63,3 62,9 Společně s učitelkami ZŠ Mnichovice a ZŠ Mirošovice jsme vytvořily a vyzkoušely srovnávací testy pro žáky pátého ročníku. ZŠ Senohraby matematika, ZŠ Mnichovice anglický jazyk a ZŠ Mirošovicečeský jazyk. Výsledky jsme společně s příslušnými učiteli obou škol konzultovali a vyvodili závěry pro další práci. Naši žáci dopadli velmi dobře. Z 5. ročníku odešlo 7 žáků: 2 žáci na osmileté gymnázium v Říčanech a v Praze, 2 žáci do matematické třídy ZŠ v Říčanech, 2 žáci do sportovní ZŠ v Benešově, jeden z nich do sportovní třídy, 1 žákyně do ZŠ Čerčany. Nadále je platná Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Senohraby a městem Mnichovice. e) údaje o prevenci sociálně patologických jevů: V souladu se strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT je na naší škole realizován "Minimální preventivní program", který je každý školní rok podle potřeby upravován. Tento Minimální preventivní program pro ZŠ Senohraby byl zpracován jako nástroj předcházení sociálně patologických jevů. Jsou v něm zohledněny místní podmínky naší školy, věková i sociální struktura dětí a rodin. Program je realizován průběžně po celý rok. ZŠ Senohraby je málotřídní venkovská škola. Děti jsou takřka v rodinném prostředí, základem našeho pedagogického působení je vést děti k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci a schopnosti vyjádřit adekvátně svůj názor. Z těchto důvodů na škole ke zjevné šikaně nedochází, tuto problematiku však nepodceňujeme, problémy, které v tomto ohledu vyvstanou, se snažíme okamžitě řešit. Naším cílem je však především preventivní působení na žáky, to znamená předcházení všem těmto problémům. Problematika kouření a konzumace alkoholu je ovšem složitější. Nemůžeme se tvářit, že se to netýká i našich dětí, zejména 5. ročníku (samozřejmě se nejedná o kouření v areálu školy). Víme, že s nástupem puberty přichází revolta (potřeba dělat něco zakázaného) a snaha podobat se vzorům. Někdy má bohužel neblahý dopad tolerance těchto jevů v rodině. U žádného dítěte se neprojevila závislost na nikotinu či alkoholu. Doufáme, že jde pravděpodobně o malou frekvenci pokusů, pokud k nim vůbec dochází. Usuzujeme tak také z toho, že se většina dětí věnuje sportu a s riziky tohoto počínání jsou dobře obeznámeny. Vliv má také vesnické prostředí, v kterém se nesnadno cokoli utají. Jsme si však vědomy potenciálního nebezpečí, které hrozí, pokud se tyto děti dostanou k dalším 11

12 nebezpečným drogám a to zejména po přechodu na jinou školu (druhý stupeň). Zde má ovšem také nezastupitelnou úlohu výchova v rodině. f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ se dále vzdělávali podle rámcového plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků - DVPP, projednaného na pedagogické radě v září Finanční prostředky na tato školení byly čerpány z prostředků poskytovaných MŠMT v rámci ONIV nebo z dotací EU. Ve školním roce 2010/2011 pedagogičtí pracovníci absolvovali následující školení, semináře a kurzy: Pedagog Školení Termíny Cena Ped. prac. ZŠ Kurz IT 4 Powerpointové prezentace 4-6/2011 zdarma EU v rámci projektu Cesta k modernizaci ve vzdělávání ve Středoč. kraji. 20 hod Ped. prac.zš Kurz Interaktivní tabule nakladatelství Ped. prac. ZŠ a MŠ Nová škola Kurz v rámci projektu Efektivita a kvalita vyučovacího procesu pro ped. prac. Středoč. Kraje.(Komunikace s rodiči.týmová spolupráce. Aktivní naslouchání. Psychorelaxace a psychohygiena.) 3-6/ hod zdarma - EU p. Valášková Seminář Výuka o holocaustu Člověk 11/2010 zdarma v tísni p.valášková Seminář waldorfské pedagogiky hradí sama 2012 p.jílková Pedagogická diagnostika a práce 11/2010 zdarma se školním kolektivem p.staňková Manažerské studium - Škola 21 5/ /2010 Zdarma - EU p.staňková Manažerské studium - Centrum dohody 4/2010 Zdarma - EU 3/2011 p.staňková Spolupráce s VÚP semináře Metodika zdarma hospitací na ZŠ p.čermáková Ekoateliér - Barevné motivy Pohybové a psychol. hry 3/2011 4/2011 p.nováčková Ekoateliér - Barevné motivy 3/2011 p.valášková Doškolení Zdravotník zotavovacích akcí Ped. prac. MŠ Proškolení a přednáška na téma grafomotorika 2/ /2010 5/2011 zdarma 12

13 Další vzdělávání je v současné době nabízeno mnoha institucemi. Velký počet zařízení, stále doplňovaná a tedy nepřehledná nabídka má za následek časté rušení akcí pro malý počet přihlášených. Největším problémem je nedostatek finančních prostředků a nákladnost akcí. ZŠ: g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Ve školním roce 2010/2011 jsme zůstali PARTNERSKOU ŠKOLOU VÚP (Výzkumného ústavu pedagogického). Jsme dále členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. - podle Plánu environmentální výchovy (EVVO) pro rok 2010/11 jsme uspořádali a zúčastnili se např. těchto akcí: výukové programy ekologického centra Říčany -Nákup na cizí účet, výukové programy ekologického centra Votice -Bio nebio - bylo nebylo, Jednou v roce, Stopa jako stopa, Napříč kontinenty, Lesem nelesem, návštěva ZOO - samostatná práce ve skupinkách s pracovními listy, analyzujeme spotřebu vody ve škole, vycházka do lesa, na pole a ke krmelci, pozorování stop, stromů v zimě, pozorování ptactva, výroba krmítek, Tonda obal na cestách - putovní výstava a interaktivní program o třídění a zpracování odpadů, v dubnu jsme opět společně s MŠ uspořádali Týden pro Zemi, starší děti připravily pro mladší soutěže s ekologickou tématikou, uklidili jsme školní zahradu a okolí školy, třídění plastů a papíru v rámci tříd, péče o zvířátka ve škole (zebřičky, morčata, želva, rybičky), zapojili jsme se do projektu Recyklohraní, v rámci kterého plníme různé úkoly: jsme zapojeni v projektu Těžíme hliník z domácností - dlouhodobě hliník ve škole shromažďujeme a organizujeme jeho odvoz, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech hodně využíváme přírodních motivů i přírodních materiálů, citlivou výzdobou školy se snažíme v dětech prohlubovat estetické cítění a vztah k nemateriálním hodnotám, pokračovali jsme ve spolupráci s ekologickými sdruženími Tereza a Toulcův dvůr, 2x byl uspořádán sběr starého papíru a sběr víček od PET lahví, výtěžek byl použit na financování adopce indické holčičky, podporujeme psí útulek v Maršovicích. Ve škole pracuje Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd, schází se se svými připomínkami, podněty a problémy 1x měsíčně s ředitelkou školy a zástupcem učitelů. 13

14 Přibližně 1x za dva měsíce (podle aktuální potřeby, nebo k významné příležitosti) se schází celá škola v komunitním kruhu. V rámci komunitních setkání v průběhu školního roku povzbuzujeme děti k ohleduplnému, citlivému a zodpovědnému chování. Děti mají možnost své názory otevřeně říci, mohou vyjádřit poděkování kamarádovi, ohodnotit situaci ve škole. Často zde řešíme i otázky šetrného přístupu ke svému prostředí a připomínáme si významné události. Ve školním roce 2010/2011 proběhla ve škole souvislá týdenní praxe studentky Střední pedagogické školy FUTURUM. Kulturní a poznávací aktivita v tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících akcí: divadelních představení Malé Vinohradské divadlo (Fimfárum, Roňa, dcera loupežníka), Minor (Broučci), ve spolupráci s MŠ se uskutečnilo pro 1. a 2. třídu několik divadelních představení přímo ve školce, exkurze do Stavovského divadla, třídní vánoční besídky, vánoční dílny, návštěva Hvězdárny Ondřejov zatmění slunce, návštěva Planetária, exkurze v České televizi, program Pes, výchovné koncerty ve škole B. Smetana, W. A. Mozart, výtvarná dílna malování na hedvábí, školní recitační soutěž Senohrabské vajíčko, dopravní výchova v Říčanech, Muzikály pořad v hotelu SEN, návštěva Lidic, koncert žáků školy pro rodiče a veřejnost, návštěva Ladova muzea v Hrusicích, tematický výlet do Ostré nad Labem, žáci 4. a 5.ročníku se zúčastnili výuky na 1. a 2.stupni ZŠ Mnichovice, proběhla mikulášská nadílka žáků 5. ročníku, potěšila děti v MŠ i malé školáky, vydařila se i společná vánoční besídka, organizovaná nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, žáci potěšili svým vystoupením naše spoluobčany vystoupením na Vítání občánků, rosteme s knihou pohádky a život Aloise Mikulky pro menší děti; život a knihy Jaroslava Foglara pro větší děti. na závěr roku jsme uspořádali tradiční Školní akademii s vystoupením všech dětí školy i školky v hotelu S.E.N., ozdravné pobyty: 1. a 2 ročník Skrýchov, téma Vodníci, 3 až 5. ročník Nasavrky, téma Život mezi a s Kelty. 14

15 Sportovní a pohybová aktivita: využívali jsme ve zvýšené míře areál školní zahrady, děti chodily cvičit do Sokola a navštěvovaly sportovní kroužky (Sokolínek, florbal, fotbal, mažoretky, taneční kroužek Fuego, Sportovní hry), celoročně jsme chodili plavat: MŠ a 1. třída do bazénu v hotelu S.E.N. v Senohrabech, tř. do nově zrekonstruovaného bazénu v Benešově. v březnu proběhl vydařený ozdravný pobyt s výukou lyžování na Benecku, zúčastnili jsme se krajského kola Poháru škol v orientačním běhu, zúčastnili jsme se místních závodů v běhu, uspořádali jsme odpolední cyklistické vyjížďky po okolí, uspořádali jsme atletický čtyřboj o Putovní pohár tří škol (Senohraby, Mirošovice a Mnichovice), kde jsme dosáhli výborných výsledků celkové první místo. Zájmová činnost v tomto školním roce pracovalo mnoho zájmových kroužků: dramatický anglického jazyka počítačů fotografický plavání keramika výtvarný turistický origami mažoretky florbal fotbal Písklata flétna sbor Hlásek hasičský kroužek taneční kroužek Fuego Sokolínek (sportovní gymnastika) Sportovní hry Na mnoha akcích a projektech aktivně spolupracovala ŠD a MŠ. Akce a výlety byly nafoceny a zdokumentovány, ohlasy dětí zaznamenány a uveřejněny v místních časopisech Senohrabská hláska a na internetových stránkách školy: Rodiče školu sponzorsky podporovali. Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče pomáhají škole i s vedením a organizací kroužků a se zimním lyžařským pobytem na Benecku. Všech školních akcí se rádi zúčastňují. 15

16 MŠ: mateřská škola se celoročně zúčastňovala předplaveckého výcviku v hotelu SEN v Senohrabech, do školky zavítalo několik divadelních souborů a také několik divadelních představení uspořádaly samy paní učitelky, v mateřské škole proběhlo i letos Vítání občánků ve spolupráci se ZŠ a OÚ Senohraby děti se zúčastnily mnoha akcí, např. Hry s jablíčky, Veselé bramborové vaření, Podzimní svátek stromů, Cesta za Martinem, Předadventní slavnosti, Vánoce v lese pro zvířátka, Tříkrálové hrátky, Masopust, Exkurze v zahradnictví, Hledání vodní víly a Čištění studánky atd. děti vystoupily na vánoční besídce pro rodiče, na mikulášské besídce společně se ZŠ, na karnevalu, připravily výrobky a dárky k různým akcím (vánoce, velikonoce, Den matek, zápis do MŠ), děti se zúčastnily dopravní soutěže, děti oslavily Den Země ve spolupráci se ZŠ děti absolvovaly výlet do ZOO Chleby, MŠ uspořádala akci Hledání indiánského pokladu s opékáním špekáčků, proběhl Den otevřených dveří, MŠ celý rok úzce spolupracovala se ZŠ, děti se byly několikrát podívat ve vyučování, účastnily se také několika akcí, pořádaných školou (např. Školní akademie). v MŠ proběhl průzkum předškoláků: správné držení tužky grafomotorika, s následnou instruktáží učitelek a pomocí rodičům proběhlo slavnostní loučení se školním rokem s předáním knih a rozlučkových šerp předškolákům Ve školce pracovaly tyto kroužky: flétničky angličtina taneční kroužek plavání keramika jóga pro děti Sokolínek Dětem byla věnována zvýšená pozornost a péče v oblasti logopedie (lekce vedené paní učitelkou, logopedickou preventistkou), těžší případy byly doporučeny do logopedické péče (probíhala v ZŠ) V tomto školním roce byla jedna p. uč. MŠ dlouhodobě nemocná, byl zajištěn kvalitní zástup. Ukončení nemoci a zástupu v lednu

17 ŠD (ŠK): Školní družina se zúčastňovala všech školních akcí a pořádala vlastní akce, projekty a soutěže: královna podzimu, čertí diskotéka, vánoční přáníčka pro rodiče, důchodce a děti v nemocnici v Motole, maškarní karneval, den čarodějnic - soutěž o nejkrásnější čarodějnici, opékání vuřtů, zpívání, tančení, pletení pomlázek- návštěva pana Růžičky místního košíkáře návštěva obecní knihovny, dopravní soutěže, sportovní soutěže, den matek, den dětí, prázdniny s knihou, tematické výlety do přírody s naučným zaměřením, celý rok se třídí odpad, celou školu zdobí práce dětí ŠD a ŠK. h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce byla na podnět provedena na naší škole ČŠI veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu,( ) bližší informace u ředitelky školy. V tomto školním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost. i) základní údaje o hospodaření školy rok 2010 Část I. Příjmy (v celých Kč) Celkové příjmy ,00 Státní dotace ,00 Dotace od obce na provoz ,00 Školné MŠ a ŠD ,00 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 Stravné ŠJ ,00 přijaté bankovní úroky 9 879,00 Čerpání fondů - dary ,00 Jiné výnosy- školní klub kroužky ,00 Část II. - Výdaje Neinvestiční výdaje celkem : ,00 Náklady na mzdy pracovníků(kú, DPP) ,00 Odvody zdravotní a sociál.pojištění + tv.fksp + zák. poj ,00 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy: Základní

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více