DM Dřevovýroba MF, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DM Dřevovýroba MF, a.s."

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DM Dřevovýroba MF, a.s. Společnost vznikla bez výzvy k upisování akcií na základě rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Doprava a mechanizace a.s., se sídlem Plzeň, Chotěšovská ul., okr. Plzeň-město, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku KS v Plzni, oddíl B, vložka 249, o založení akciové společnosti s nepeněžitým vkladem formou vkladu nemovitostí Čl. 1 Firma, sídlo společnosti a doba trvání, internetové stránky 1. Firma společnosti zní: DM Dřevovýroba MF, a.s Sídlem společnosti je: Plzeň Identifikační číslo společnosti je: Společnost je zřízena na dobu neurčitou Na adrese jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře Čl. 2 Předmět činnosti Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Čl. 3 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 44 kusu kmenových akcií Jmenovitá hodnota jedné akcie je ,-Kč Na jednu akcii připadá jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě Čl. 4 Akcie společnosti 1. Akcie společnosti je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a podle těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při jejím zániku Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, pokud obchodní zákoník nestanoví jinak Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. -

2 Čl. 5 Základní práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionářem společnosti může být právnická a fyzická osoba Akcionář jako společník má právo podílet se podle obchodního zákoníku a podle těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při jejím zániku Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů Částka určená k rozdělení nesmí být vyšší než je výše zisku vykázaná v roční účetní závěrce za poslední účetní období, snížená o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk z minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost muže použít dle svého volného uvážení Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí Akcionáři mají další práva a povinnosti, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy Práva, která akcionářům podle těchto stanov a podle právních předpisů náležejí, vykonávají akcionáři zejména na valné hromadě Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu požádat společnost o změnu zápisu v osobě akcionáře v seznamu akcionářů a žádost společnosti řádně doložit Čl. 6 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, kromě čl. 6 bodu 9. těchto stanov V pozvánce nebo oznámení týkajících se svolávání valné hromady se uvedou i důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kurzu. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Toto právo může akcionář uplatnit pouze v prvním kole upisování Upisovatel akcií je povinen splatit emisní kurz upisovaných akcií současně při upsání akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Valná hromada může rozhodnout i o tom, že emisní kurz bude splatný jinak než při upsání Upsání vyšší hodnoty akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, než je stanoveno v usnesení valné hromady, je možné. Vyloučit nebo omezit je může valná hromada ve svém usnesení Po schválení roční nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku nebo jeho části po

3 provedení přídělu do rezervního fondu, nebo jiného vlastního zdroje ke zvýšení základního kapitálu společnosti Zvýšení základního kapitálu provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká akcionáři poprvé právo na dividendu v následujícím roce, po němž došlo ke zvýšení základního kapitálu Emisní kurz akcií muže být na základě rozhodnutí valné hromady splacen jak peněžitými, tak i nepeněžitými vklady, a to v souladu s platnými právními předpisy Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil včetně úroků z prodlení ve výši uvedené v ustanovení 177 odst. 2 obchodního zákoníku ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Dále se pokračuje v souladu s ustanovením 177 obchodního zákoníku Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je akcionář, který' se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejde-li o nabytí na veřejném trhu Čl. 7 Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě, nebo podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich zrušení, pokud byly vydány v zaknihované podobě Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií společnosti se pak snižuje poměrně u všech akcií společnosti Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští Snížení základního kapitálu lze provést vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy Čl. 8 Organizace a vnitřní struktura společnosti 1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, počet členů představenstva a dozorčí rady je upraven stanovami společnosti. 2. Organizaci společnosti upravují interní předpisy společnosti, které vydává nebo schvaluje představenstvo Čl. 9 Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: a) valná hromada b) představenstvo c) dozorčí rada

4 Čl. 10 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Jednání valné hromady se účastní mimo akcionářů rovněž členové představenstva a dozorčí rady a osoby pověřené společností k organizování a zajištění průběhu valné hromady Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v souladu se stanovami a se zákonem Představenstvo svolává valnou hromadu pozvánkou doručenou akcionáři vedeného v seznamu akcionářů (bez ohledu na to, byla -li akcie prodána a nepožádáno o provedení změny v seznamu akcionářů před zasláním pozvánky na valnou hromadu) minimálně 30 dnů před konáním valné hromady, a to buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeným společností nebo osobně doručenou akcionáři Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum konání valné hromady pouze za podmínek stanovených zákonem Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo v těchto případech: a) žádají-li o to písemně akcionáři, jejichž akcie přesahují alespoň 5% základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí -- b) zjistí-li, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu c) že se společnost dostala do úpadku d) z vlastního podnětu představenstva k projednání důležitých záležitostí společnosti Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo tak, aby se konala nejpozději do 40-ti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání Čl. 11 Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má-li hlasovací právo Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, u právnických osob svým statutárním orgánem, nebo zmocněncem na základě písemné plné moci Fyzické osoby se při prezenci na valné hromadě prokáží: a) akciemi společnosti (případný rubopis musí být platný), b) platným občanským průkazem, c) statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo zmocněnec osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, se dále prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce, d) statutární orgán osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku nebo jeho zmocněnec se prokáže platným dokladem, z kterého je zřejmé oprávnění statutárního orgánu jednat jménem právnické osoby, e) zmocněnec se dále prokáže plnou mocí, která musí být úředně ověřena. Plná moc platí i pro více valných hromad, jen pokud to jednoznačně vyplývá z jejího obsahu. Plná moc musí být odevzdána představenstvu nejpozději před zahájením valné hromady Akcionáři (případně jejich zmocněnci) přítomní na valné hromadě se zapisují v registračním místě do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, počet akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování Platnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel K prezenční listině se připojují plné moci zástupců akcionářů Valná hromada zvolí nejprve předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva K příslušnému bodu pořadu jednání se hlasuje nejprve o návrzích představenstva, poté o návrzích dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů. Jeli více návrhů akcionářů, hlasuje se v pořadí došlých návrhů. Návrhy nebo protinávrhy uplatňuje akcionář výhradně písemně, a to před konáním valné hromady doručením představenstvu nebo v den konání valné hromady doručením

5 předsedovi valné hromady prostřednictvím registračního střediska. Je-li konkrétní návrh (protinávrh) odhlasován a z povahy věci nevyplývá možnost dalšího hlasování, o věci se dále nehlasuje Hlasuje se výlučně pomocí hlasovacích lístků, na kterých je vyznačen počet hlasů náležejících akcionáři Hlasuje se: a) aklamací; hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačen počet hlasů. Hlasy sčítají skrutátoři. Hlasy nehlasujících akcionářů se přičítají k hlasům zdržel se", nebo b) odevzdáním hlasovacího lístku se označením pouze jednoho z údajů pro, proti", zdržel se" a odevzdáním příslušného číslovaného hlasovacího lístku skrutátorům. Nevyplněny lístek nebo lístek chybně vyplněny nebo lístek vyplněný pro jiné hlasování se považuje za neplatný. Neplatné a neodevzdané lístky se přičítají k hlasům zdržel se" Způsob hlasování dle bodu 8.a) nebo 8.b), případně kombinovaný způsob hlasování na valné hromadě zvolí představenstvo při přípravě valné hromady Předseda valné hromady je oprávněn dle potřeby přerušit valnou hromadu nebo vyhlásit přestávku na nezbytně nutnou dobu. 11. Představenstvo je oprávněno pro účely společnosti pořizovat z konání valné hromady zvukový nebo obrazový záznam. Kromě představenstva je oprávněn pořídit zvukový záznam ještě notář osvědčující průběh valné hromady Předseda valné hromady je oprávněn vykázat akcionáře nebo jeho zástupce, který hrubě narušuje průběh valné hromady a omezuje tím akcionářská práva ostatních akcionářů, nebo může o vykázání tohoto akcionáře nechat hlasovat valnou hromadu Na dotazy akcionářů, které nebyly zodpovězeny na valné hromadě, je představenstvo společnosti povinno odpovědět nejdéle do třiceti dní od konání valné hromady O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: a) obchodní firma a sídlo společnosti, b) místo a čas konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob potvrzujících správnost vyhotovení zápisu (ověřovatelů) a jména osob sčítajících hlasy (skrutátorů), d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet hlasů, které se hlasování zdržely, f) protest akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnuti, pokud protestující o to požádá Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé zápisu Čl. 12 Podmínky platného usnesení valné hromady 1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl. 11 odst. 1 stanov, tzn., že je usnášeníschopná bez ohledu na účast akcionářů Valná hromada se usnáší zásadně o otázkách, které byly zařazeny na její pořad jednání podle pozvánky. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů Čl. 13

6 Působnost valné hromady 1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všem, co jí stanovy nebo zákon svěřují do působnosti Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem na základě zmocnění valné hromady, b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle Čl. 6 odst. 9. stanov, ---- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, d) volba a odvolání členu představenstva, e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztrát a stanovení tantiém, ---- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, h) rozhodnutí o podání žádosti o registraci akcií a o zrušení registrace, i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení, jmenování likvidátora, j) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady Čl. 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento člen představenstva je volen na dobu pěti let a vykonává funkci předsedy představenstva Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci osobně Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena představenstva i po skončení jeho funkčního období Představenstvu přísluší zejména: a) svolávat valnou hromadu, b) vykonávat usnesení valné hromady, c) předkládat valné hromadě: zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti prostředků pro dosahování těchto cílů návrhy ročních plánů společnosti a zprávy o jejich plnění návrh na stanovení tantiém členům dozorčí rady a členům představenstva, d) projednávat a schvalovat: organizační, podpisový a platový řád společnosti pravidla finančního hospodaření společnosti návrhy na zřízení, změnu a zrušení účasti v jiných společnostech návrhy na zřízení, změnu nebo zrušení organizačních jednotek použití prostředků fondu společnosti úvěry pro společnost vše, co je zákonem nebo v jiných ustanoveních stanov představenstvu vyhrazeno, e) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti, pokud výkonem zaměstnavatelských práv není zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím představenstva pověřena jiná osoba, f) udělovat prokuru, stanovit rozsah zmocnění prokuristy, event. prokuristu, g) zakládat dceřiné společnosti, nabývat a převádět majetkové účasti.na společnostech, h) stanovit auditora i) rozhodovat o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti představenstva Člen představenstva nesmí: a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,

7 b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník, s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern Tato omezení neplatí, jedná-li člen představenstva v orgánech dceřinných, ovládaných nebo jinak ekonomicky spjatých společnostech Jestliže člen představenstva poruší některý z výše uvedených zákazů, společnost může žádat náhradu škody nebo žádat, aby člen představenstva přenechal společnosti obchod uzavřený pro sebe, nebo aby vydal společnosti svůj prospěch z obchodu uzavřeného na účet jiného, nebo aby převedl na společnost tomu odpovídající práva Práva společnosti zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tři měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději do jednoho roku od jejího vzniku Čl. 15 Zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo se může dohodnout na pravidelném zasedání nebo stanovit jednotlivé dny pro svá zasedání nebo může přijmout svůj jednací řád Na písemnou žádost dozorčí rady musí předseda představenstva svolat zasedání nejpozději do 15-ti dnů od obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Předseda představenstva uvědomí o zasedání představenstva dozorčí radu Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování Zápis se doručuje všem členům představenstva Čl. 16 Rozhodování představenstva mimo zasedání 1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedaní představenstva Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva Představenstvo: Čl. 17 Právní úkony společnosti Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně

8 předseda představenstva. 2. Zaměstnanci: Zaměstnanci jednají za společnost v souladu s interními předpisy společnosti, eventuelně v souladu s pověřením zaměstnavatele. Činí tak způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis Čl. 18 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je vrcholným kontrolním orgánem společnosti Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Dozorčí rada má jednoho člena, který je zároveň předsedou dozorčí rady Člen dozorčí řady nesmí být současně členem představenstva, generálním ředitelem, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady a svolává podle potřeby její zasedání, nejméně však 2 x za jeden rok. 6. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let, ale nekončí dříve, než je zvolen člen nový Dozorčí rada zejména: vyjadřuje se k obchodnímu a investičnímu plánu společnosti a dohlíží na jeho provádění je oprávněna ověřovat postupy v podnikatelské činnosti společnosti přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě je oprávněna prostřednictvím určeného člena dozorčí rady nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady ---- svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva pokud to uzná za vhodné, vydává svůj jednací řád, který však nesmí být v rozporu s těmito stanovami a zákonem. 8. Dozorčí radě přísluší též právo navrhovat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za žádoucí a nezbytná. 9. Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva Člen dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva nebo v jednání s představenstvem Člen dozorčí rady může v průběhu svého funkčního období odstoupit. V tomto případě výkon jeho funkce skončí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však do 2 měsíců po doručení odstoupení společnosti Ustanovení Čl. 14, bod 4., 6. a 7. stanov platí též pro člena dozorčí rady Čl. 19 Odpovědnost za hospodaření 1. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem

9 2. Stát ani státní organizace neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky státu, ani dalších právnických či fyzických osob a akcionářů, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala. Tím není dotčeno ručení podle obecně závazných právních předpisů Akcionář neručí za závazky společnosti Členové představenstva a členové dozorčí rady odpovídají za své jednání v souladu se stanovami a v souladu s obecně závaznými předpisy Společnost vytváří rezervní fond Čl. 20 Rezervní fond 2. Rezervní fond slouží k úhradě ztráty společnosti O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% ze zisku, avšak ne více než 10% hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši nejméně 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu Čl. 21 Způsob rozdělení zisku a způsob úhrady ztráty 1. Dosáhla-li společnost zisku, rozhodne valná hromada na návrh představenstva o rozdělení zisku, a to na: a) doplnění rezervního fondu, b) příděl do jiných fondů, pokud se na jejich zřízení společnost usnesla, c) výplata dividend, d) výplata tantiém, e) zvýšení základního kapitálu společnosti, f) k jiným zákonu neodporujícím účelům Je-li společnost ve ztrátě, použije se k úhradě ztráty: a) nerozdělený zisk minulých let, b) rezervní fond společnosti, c) snížení základního kapitálu společnosti, d) jiná opatření Čl. 22 Postup při doplňování a změně stanov 1. Stanovy se mohou měnit a doplňovat pouze na základě usnesení valné hromady. Návrh valné hromadě předkládá představenstvo nebo akcionáři Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit jeho protinávrh se svým stanoviskem ostatním akcionářům, pokud je to technicky možné, jinak nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady na vývěsní desce společnosti v sídle společnosti Návrh změn stanov a doplnění stanov musí být akcionářům k dispozici (k nahlédnutí) v sídle společnosti ode dne oznámení valné hromady do dne konání valné hromady Hlasuje se o všech změnách stanov najednou, eventuelně o novém znění stanov najednou. V případě, že nebudou všechny změny najednou schváleny, nebo není možné z logiky věci hlasovat o všech změnách najednou, hlasuje o jednotlivých změnách stanov samostatně

10 Čl. 23 Oznamování Je-li podle těchto stanov nebo podle zákona společnost povinna zveřejnit údaj a není-li stanoveno zákonem nebo stanovami jinak, uveřejňuje společnost stejně tak, jak se uveřejňuje oznámení o konání valné hromady Čl. 24 Zrušení a zánik společnosti 1. Ke zrušení společnosti se vyžaduje usnesení valné hromady o zrušení společnosti ve formě notářského zápisu Likvidace společnosti se řídí příslušnými právními předpisy Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku Čl. 25 Závěrečná ustanovení 1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení platných právních předpisů V případě, že se některé ustanovení stanov dostane do rozporu s kogentním ustanovením zákona, má přednost kogentní ustanovení zákona před ustanovením stanov Společnost se podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku.

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

S T A N O V Y AGROCHOV STARÁ PAKA. akciové společnosti. se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín. akciové společnosti

S T A N O V Y AGROCHOV STARÁ PAKA. akciové společnosti. se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín. akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti AGROCHOV STARÁ PAKA se sídlem ve Staré Pace, okres Jičín S T A N O V Y akciové společnosti Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROCHOV STARÁ PAKA

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Název společnosti: DME, a.s 2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014. II. Doba trvání společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice 24.6.2015 1 I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Zvolený systém vnitřní struktury a internetové stránky společnosti 1.

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy akciové společnosti KASPE a.s. ve znění ze dne 28.3.2012

Stanovy akciové společnosti KASPE a.s. ve znění ze dne 28.3.2012 Stanovy akciové společnosti KASPE a.s. ve znění ze dne 28.3.2012 1. Základní ustanovení Článek I. - Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma zní: KASPE a.s. 2. Sídlo společnosti je: Pelhřimov.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11)

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti 1. Akciová společnost (dále

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více