PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.

2

3

4 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: k datu Třebízského Uherský Ostroh (v tisících Kč) okres Uherské Hradiště Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl B.V. Cenné papíry v ekvivalenci B.VI. Záporný konsolidační rozdíl C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení

5 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci A.VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení D. Menšinový vlastní kapitál D.I. Menšinový základní kapitál D.II. Menšinové kapitálové fondy D.III. Menšinové ziskové fondy včetně neroz. zisku a ztráty minulých let D.IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Datum sestavení účetní závěrky: Podpis člena statutárního orgánu: Ing. Petr Hubacz Podpis osoby odpovědné za účetnictví: Ing. Stanislav Vrba Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: Ing. Robert Plevák

6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ŽPSV Uherský Ostroh a.s. v druhovém členění IČO: období končící k Třebízského Uherský Ostroh (v tisících Kč) okres Uherské Hradiště Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku KR Zúčtování konsolidačního rozdílu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílů v ekvivalenci Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšin Menšinový výsledek hospodaření Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci **** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Datum sestavení účetní závěrky: Podpis člena statutárního orgánu: Ing. Petr Hubacz Podpis osoby odpovědné za účetnictví: Ing. Stanislav Vrba Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: Ing. Robert Plevák

7 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED ŽPSV Uherský Ostroh a.s. O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO: k datu Třebízského Uherský Ostroh (v tisících Kč) okres Uherské Hradiště Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Změna konsolidačního celku Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené tantiemy Výdaje z kapitálových fondů Změna oceňovacích rozdílů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Datum sestavení účetní závěrky: Podpis člena statutárního orgánu: Ing. Petr Hubacz Podpis osoby odpovědné za účetnictví: Ing. Stanislav Vrba Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: Ing. Robert Plevák

8 KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED ŽPSV Uherský Ostroh a.s. O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) IČO: období končící k Třebízského Uherský Ostroh (v tisících Kč) okres Uherské Hradiště Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z príjmů za běžnou činnost A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 802 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti D. Rozdíly způsobené dopadem kursových rozdílů na základě zahrnutí konsolidovaných úč. jednotek do konsolidace F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Datum sestavení účetní závěrky: Podpis člena statutárního orgánu: Ing. Petr Hubacz Podpis osoby odpovědné za účetnictví: Ing. Stanislav Vrba Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: Ing. Robert Plevák

9 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ akciová společnost IČ:

10 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA KONSOLIDUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONSOLIDUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA KONSOLIDUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY ÚVĚRY REZERVY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING DANĚ SNÍŽENÍ HODNOTY VÝPŮJČNÍ NÁKLADY STÁTNÍ DOTACE VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY ZMĚNY OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK PREZENTACE SROVNATELNÝCH ÚDAJŮ ROZSAH KONSOLIDACE A ZPŮSOB PROVEDENÍ KONSOLIDACE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI SPOLEČNÉ PODNIKY KONSOLIDACE ZAHRANIČNÍCH DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU KONSOLIDAČNÍ CELEK ZMĚNY VE SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU TRANSFORMACE ÚDAJŮ Z INDIVIDUÁLNÍCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK DO POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉ ROZVAZE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK AKTIVNÍ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL CENNÉ PAPÍRY V EKVIVALENCI ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL ZÁSOBY DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (NETTO) KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 2

11 6.14. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ÚVĚRY DAŇ Z PŘÍJMU DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉMU VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ VÝKONY VÝROBNÍ SPOTŘEBA ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ZÚČTOVÁNÍ KONSOLIDAČNÍHO ROZDÍLU TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MATERIÁLU ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 3

12 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika konsolidující účetní jednotky Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 744 dne Předmětem podnikání společnosti je především výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a obchodní činnost. Sídlo společnosti je v Uherském Ostrohu, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka společnosti je sestavena k Od roku 2003 se společnost stala součástí skupiny OHL Group. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podíl na základním kapitálu Rentia Invest, a.s., Brno 35,25 OHL CENTRAL EUROPE 43,19 Ostatní 21,56 Celkem 100 % Celkem 78,44 % je pod vlivem OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., Španělsko ( OHL ) Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V účetním období nedošlo mimo personálních změn viz bod 1.4. k žádným změnám a dodatkům v obchodním rejstříku a nejsou schválené žádné jiné skutečnosti, které by v letošním roce měly být zapsány v obchodním rejstříku. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 4

13 1.3. Organizační struktura konsolidující účetní jednotky Představenstvo Dozorčí rada Generální ředitel Asistentky GŘ Poradce GŘ Zástupce GŘ, ředitel pro vnitřní audit Finanční ředitel Oddělení Sekretariát Oddělení Oddělení vnitřního auditu IS F a KP Odbor Odbor Odbor Odbor Kancelář GŘ ŘKJ Technická kancelář Marketing a obchod Oddělení Oddělení Oddělení právní přípravy obchodu výroby Oddělení OPV Oddělení personální pracoviště marketingu a mzdové Brno Oddělení Akreditov. Regionální hospodářské zkušební obchodní správy laboratoř zastoupení Zkušební laboratoř Brno Oddělení vý početní techniky Závody Borohrádek Uherský Ostroh Čerčany Doloplazy Borohrádek Nové Hrady Litice Uh. Ostroh Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 5

14 Organizační struktura má charakter závodů. V roce 2004 došlo k přeskupení tak, že závod Borohrádek zahrnuje střediska Borohrádek, Čerčany, Litice a závod Uherský Ostroh zahrnuje střediska Doloplazy, Nové Hrady, Uherský Ostroh. Došlo ke sjednocení dle výrobního programu Představenstvo a dozorčí rada konsolidující účetní jednotky Funkce Stav k Stav k Představenstvo předseda Ing. Petr Hubacz Ing. Petr Hubacz místopředseda Manuel Viciana Pedrosa Manuel Viciana Pedrosa člen Ing. Stanislav Vrba Ing. Stanislav Vrba Dozorčí rada předseda Francisco Marín Andrés Francisco Marín Andrés místopředseda Ing. František Sekanina Ing. František Sekanina člen Václav Procházka Mgr. Antonín Juráň Lauro Bravar Gonzalo Vizcaíno Monti Václav Procházka Ing. Jan Spevák Lauro Bravar Gonzalo Vizcaíno Monti V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti: V dozorčí radě nahradil Mgr. Antonína Juráně Ing. Jan Spevák. Ing. Petr Hubacz odstoupil k z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele a do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva byl jmenován Ing. František Sekanina. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 6

15 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. došlo ke sjednocení účetních postupů v rámci konsolidačního celku. Významné účetní postupy, tak jak jsou používány jednotlivými společnostmi, jsou popsány níže. Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 7

16 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 5 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátou ze snížení hodnoty. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění patřičného majetku v daném čase. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Majetek Počet let Budovy a stavby 15 až 45 Energetické stroje a zařízení 6 až 15 Pracovní stroje a zařízení 4 až 13 Přístroje n nástroje 4 Inventář 4 až 17 Formy 3 Dopravní prostředky osobní vozy 4 Dopravní prostředky ostatní 4 až 8 Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Způsob tvorby opravných položek Na základě inventarizace jsou sledovány využitelnosti a tržní ocenění skupin majetku. Pro ty skupiny majetku, u nichž byla zjištěna rizika z poklesu tržní ceny pod účetní hodnotu majetku, byly vypracovány rozbory a zjišťovány aktuální tržní ceny. Na základě těchto rozborů byly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 8

17 majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výše opravné položky se odvíjí z aktuálního odborného odhadu současné tržní ceny majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn skupiny a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně patnáct let od vzniku do nákladů. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně patnáct let od vzniku do výnosů. U následné změny v hodnotě popisovaných nových majetkových složek dochází k úpravě hodnoty oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a pokračuje se v odpisování oceňovacího rozdílu bez změny doby odpisování. Neodepsaná část aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané životnosti po dobu dvou až pěti let. Ocenitelná práva Certifikáty jsou při prvotním zaúčtování oceněny cenou pořízení a odepisovány lineárně po dobu své odhadované životnosti Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek klasifikován dle povahy na: Podíly v ovládaných a řízených osobách; Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem; Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 9

18 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry jiným osobám ve skupině Jiný dlouhodobý finanční majetek Oceňování cenných papírů k okamžiku účetní závěrky Podíly jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou oceňovány reálnou hodnotou, pokud je možné ji stanovit. Zvýšení nebo snížení reálné hodnoty se účtuje rozvahově jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku nebo formou opravné položky. Cenné papíry a majetkové účasti znějící na cizí měnu jsou ke dni účetní závěrky přepočítány směnným kurzem České národní banky, platným v den účetní závěrky. Vzniklý kursový rozdíl je proúčtován podle druhu cenného papíru. U finančního majetku, který představuje účast v ovládaných a řízených osobách a v podnicích pod podstatným vlivem je tvořen kursový rozdíl rozvahově jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků. U realizovatelných cenných papírů a podílů je kursový rozdíl součástí přecenění na reálnou hodnotu Konsolidační rozdíl Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Konsolidační rozdíl se odepisuje 5 let na základě předpokládané doby životnosti investice rovnoměrným odpisem. Konsolidační rozdíly do výše 500 tis. Kč se odepisují jednorázově v prvním roce vzniku Zásoby Ocenění Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména celní poplatky, poštovné, dopravné na místo dodání, avízo, balení a paletování, skladovací poplatky, provize, dodatečné speciální úpravy materiálů. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Zásoby vytvořené vlastní činností s výjimkou stavební nedokončené výroby se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 10

19 Výdaje zásob ze skladu a skladová evidence využívá metodu průměrných cen aktualizovaných při každém přírůstku. Pořizovací náklady jsou evidovány na samostatném analytickém účtu a měsíčně rozpouštěny stanoveným koeficientem. Nedokončená stavební výroba je oceněna v realizačních cenách a následně se tato hodnota snižuje o kalkulovaný zisk a správní režii. Sazby zisku a správní režie jsou stanoveny individuálně pro každou stavbu. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru. Skladovatelné zásoby se vyhodnocují na základě věkové analýzy průměrné roční obrátky zásoby. Opravná položka je tvořena dle této obrátkovosti zásob. Opravné položky k nedokončené výrobě se tvoří na základě očekávané realizovatelné hodnoty nedokončené výroby, která se vyhodnocuje pro jednotlivé projekty Pohledávky Ocenění Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou rovněž oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám. Dlouhodobé pohledávky Společnost rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky na základě data splatnosti. Dlouhodobé pohledávky obvykle tvoří smluvní pozastávky s dobou splatnosti více nežli 12 měsíců od data účetní závěrky. Způsob tvorby opravných položek Tvorba opravných položek k pohledávkám závisí na analýze doby splatnosti pohledávky. Na pohledávky dle zákona o rezervách je tvořena zákonná opravná položka. Na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků dochází ke snížení opravných položek u bezproblémových zákazníků Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé závazky na základě data splatnosti. Dlouhodobé závazky obvykle tvoří smluvní pozastávky s dobou splatnosti více nežli 12 měsíců od data účetní závěrky. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 11

20 3.8. Úvěry Úvěry jsou vykazovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Úroky z úvěrů jsou účtovány do hospodářského výsledku za účetní období, jemuž věcně a časově náleží Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Skupina vytváří zákonné daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, na sanace, rekultivace a důlní škody dle schváleného rozpočtu. Dále skupina vytváří účetní rezervy na záruční opravy, nevyfakturované úroky z prodlení a jiná podnikatelská rizika. Rezervy na záruční opravy jsou tvořeny s přihlédnutím k nákladům spojeným s povinností provádění smluvních oprav vad díla po dobu trvání záruční doby předaných dodávek. Výše rezervy se tvoří individuálně podle charakteru dodávky. Rezervy na úroky z prodlení se vytvářejí z důvodu očekávaných nákladů vznikajících z úroků z prodlení a smluvních pokut. Výše rezervy je odvozena z podrozvahové evidence nevyfakturovaných nákladů na tyto sankce. Rezervy na jiná podnikatelská rizika jsou tvořeny na budoucí ztráty známé k datu účetní závěrky, vznikající ze zakázek a projektů, jejichž vývoj neodpovídá plánovanému záměru. Podle povahy rozlišujeme tyto rezervy na provozní a finanční Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem, který je odvozen od kurzu České národní banky. Výjimku tvoří pokladní operace, kde se použije skutečný kurs prodávající banky. Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 12

21 Technické zhodnocení se odepisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví nájemce se pořizovací cena technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny Daně Záloha na budoucí splátky je zaúčtována na poskytnuté provozní zálohy. Po ukončení smlouvy o finančním leasingu je majetek zařazen do účetní evidence. Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. Splatná daň Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek skupiny z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu konsolidované účetní závěrky. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. 13

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více