Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, Praha 1 - Malá Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana"

Transkript

1 Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská 379/18, Praha 1 - Malá Strana l.iii: Zakladatelé obecn prospšné spolenosti Zakladatelé obecn prospšné spolenosti jsou: Provinní delegatura ádu bosých karmelitán v eské republice, IO , se sídlem: Hlavákovo nám. 221, Slaný, zastoupená Mgr. Petrem Glogarem, nar , Hlavákovo nám. 221, Slaný Ing. Karol Böhm, nar , Na Výsluní 1094, Rudná Mgr. Ludmila Böhmová, nar , Na Výsluní 1094, Rudná MUDr. Marcel Drlík, nar , U První baterie 1614/55, Praha 6 Dott. Michele Rinna, nar , Via Cosenza 132, Frosinone, Itálie Dott. prof. Ottavio Roggero, nar , Karmelitská 385/9, Praha 1 l.iv: Doba trvání obecn prospšné spolenosti Spolenost se zakládá na dobu neuritou. l.v: Úel poskytovaných obecn prospšných služeb Spolenost je nevýdlenou organizací, nemá politické ani náboženské cíle

2 Spolenost se zakládá za úelem: podpory projekt zamených na hledání zdroj obživy pro obyvatele v rozvojových zemích podpory projekt zamených na vzdlávání obyvatel v rozvojových zemích podpory a propagace charitativní, sociální a zdravotnické pomoci pro rozvojové zem podpory a propagace udržitelného rozvoje l.vi: Druh obecn prospšných služeb Spolenost bude poskytovat tyto obecn prospšné služby: píprava a realizace projekt pomoci rozvojovým zemím publikaní a propaganí innost organizace vzdlávacích výstav, konferencí, seminá a kulturních program organizování adopce na dálku l.vii: Doplková innost Pedmtem doplkové innosti spolenosti mže být: prodej emeslných výrobk a typických produkt z rozvojových zemí tvorba a distribuce audiovizuálních poad Pípadný zisk z doplkové innosti smí být použit pouze pro zkvalitnní a rozšíení obecn prospšných služeb spolenosti. l. VIII: Podmínky poskytování služeb Služby spolenosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projekt spolenosti. Podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada. Podmínky takových služeb jsou zveejovány v sídle spolenosti nebo prostednictvím sít internet

3 l. IX: Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem spolenosti. Správní rada má 6 len a v jejím ele stojí pedseda. lenové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladateli. 2. Zakladatelé jmenují pi založení spolenosti tyto první leny správní rady: Ing. Karol Böhm nar , Na Výsluní 1094, Rudná Mgr. Václava Bratinková nar , Sukova 559/3, Praha 6 Mgr. Petr Glogar nar , Hlavákovo nám. 221, Slaný Mgr. Martina Hošková nar , eskomalínská 423/47, Praha 6 Barbora Hronová nar , Dukelských hrdin 969/6, Praha 7 Marie upová nar , Husovo nám. 17, Benátky n.jiz. 3. lenem správní rady mže být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má zpsobilost k právním úkonm a není ani sama ani osoby jí blízké s obecn prospšnou spolenosti v pracovnprávním nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in. 4. lenm správní rady nepísluší odmna za výkon funkce lena. Obecn prospšná spolenost mže lenm správní rady poskytovat jen náhradu výdaj do výše urené právním pedpisem. 5. Funkní období len správní rady je tíleté s výjimkou uvedenou v následující vt. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu tetinu len, jimž skoní funkní období po jednom roce ode dne vzniku spolenosti a jednu tetinu len, jimž skoní funkní období po dvou letech ode dne vzniku spolenosti. Funkci lena správní rady nelze zastávat déle než dv po sob jdoucí funkní období. Po šestiletém lenství ve správní rad mže být stejná osoba opt jejím lenem nejdíve po uplynutí jednoho roku. 6. lenství ve správní rad zaniká: a) písemnou rezignací adresovanou správní rad spolenosti b) úmrtím c) odvoláním d) uplynutím funkního období - 3 -

4 7. Za správní radu jako statutární orgán spolenosti jednají a podepisují se pedseda správní rady spolen s dalším lenem správní rady a v dob nepítomnosti pedsedy správní rady dva lenové správní rady. lenové správní rady, kteí jednají za správní radu, iní písemné úkony tak, že k nadepsanému i vytištnému názvu spolenosti pidají svj podpis. 8. Do psobnosti správní rady náleží: a) vydat do šesti msíc ode dne vzniku obecn prospšné spolenosti statut, kterým se podrobnji upraví vnitní organizace obecn prospšné spolenosti, údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listin b) schvalování zmn zakládací listiny v souladu s 4 odst. 3 a 4 c) rozhodovat o zrušení obecn prospšné spolenosti a urení obecn prospšné spolenosti, které nabídne likvidaní zstatek d) dbát na zachování úelu, pro který byla obecn prospšná spolenost založena e) schvalovat rozpoet obecn prospšné spolenosti a jeho zmny a jmenovit náklady na vlastní innost (správu) obecn prospšné spolenosti f) schvalovat roní úetní závrky a výroní zprávy obecn prospšné spolenosti g) rozhodovat o pedmtu a rozsahu doplkových inností obecn prospšné spolenosti nad rámec vymezený v zakládací listin h) udlovat souhlas ke zcizení i zastavení nemovitého majetku obecn prospšné spolenosti nebo o jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší i) jmenovat a odvolávat editele obecn prospšné spolenosti, dohlížet na jeho innost a stanovit mu mzdu l. X: Zpsob jednání správní rady 1. Pi rozhodování je hlasovací právo len správní rady rovné. Pi rovnosti hlas rozhoduje hlas pedsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li pítomna nadpoloviní vtšina jejích len a k rozhodnutí je teba souhlasu vtšiny pítomných len

5 2. Správní rada zasedá nejmén dvakrát ron. l.xi: editel 1. Rozhodnutím správní rady se zizuje funkce editele. 2. editelem mže být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 3. editel nemže být lenem správní rady, je však oprávnn úastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. 4. editel ídí innost obecn prospšné spolenosti mezi jednáními správní rady. 5. editel jedná jménem spolenosti v rozsahu plných mocí, které mu udlí správní rada. 6. editel nesmí být lenem jiných orgán spolenosti, mže se však úastnit s hlasem poradním jednání všech orgán spolenosti. l.xii: Dozorí rada 1. Dozorí rada je kontrolním orgánem spolenosti. 2. Dozorí radu tvoí 3 lenové. 3. První dozorí radu jmenují zakladatelé. 4. Zakladatelé jmenují pi založení spolenosti tyto první leny dozorí rady: MgA. Ludmila Hošková nar eskomalínská 423/47, Praha 6 Mgr. Bohuslav Pavlas nar nám. Kinských 601/3, Praha 5 Ing. Ivo Salcman nar Na Kole 1621, Dobíš 5. lenové dozorí rady nesmjí být leny jiného orgánu spolenosti a ani nesmjí být vi spolenosti v pracovním pomru. 6. lenm dozorí rady nepísluší odmna za výkon funkce lena. Obecn prospšná spolenost mže lenm dozorí rady poskytovat jen náhradu výdaj do výše urené právním pedpisem

6 7. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorí rada jednoho lena, jemuž skoní funkní období po jednom roce ode den vzniku spolenosti a jednoho lena, jemuž skoní funkní období po dvou letech ode dne vzniku spolenosti. 8. Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání správní rady. Dozorí rada je oprávnna pijmout vlastní jednací a jiné ády, které upraví svolávání a jednání odlišn. Pitom platí, že tyto ády musí být v ostatních ástech v souladu s touto zakládací smlouvou. 9. Funkní období lena dozorí rady spolenosti je tíleté. 10. lenství v dozorí rad zaniká: a) písemnou rezignací adresovanou správní rad spolenosti, b) úmrtím, c) odvoláním, d) uplynutím funkního období. 11. Dozorí rada zejména: a) kontroluje správnost úetnictví vedeného spoleností b) pezkoumává roní úetní uzávrku a výroní zprávu spolenosti c) dohlíží na to, zda spolenost vyvíjí innost v souladu s právními pedpisy, zakládací smlouvou a z toho plynoucím statutem d) upozoruje správní radu na zjištné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranní e) nejmén jedenkrát ron podává správní rad zprávu o výsledcích své kontrolní innosti 12. Dozorí rada je dále oprávnna: a) nahlížet do úetních knih a jiných doklad spolenosti a kontrolovat v nich obsažené údaje, b) svolávat mimoádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy spolenosti. 13. lenové dozorí rady jsou oprávnni úastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to pejí, mohou se vyjádit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat

7 14. Dozorí rada informuje správní radu bez zbyteného odkladu o každém zjištní týkající se porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy, statutu spolenosti nebo jakýchkoli nehospodárných postup a jiných nedostatk v innosti spolenosti. l.xiii: Zpsob zveejování výroní zprávy o innosti a hospodaení obecn prospšné spolenosti 1. Obecn prospšná spolenost vypracovává a zveejuje výroní zprávu o innosti a hospodaení v termínu, který stanoví správní rada, nejpozdji však do šesti msíc po skonení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendání rok. 2. Obecn prospšná spolenost je povinna uveejnit první výroní zprávu o své innosti a hospodaení nejpozdji do 18 msíc od svého vzniku. 3. Výroní zprávy jsou veejn pístupné v sídle obecn prospšné spolenosti a na jejích internetových stránkách. 4. Obecn prospšná spolenost je povinna ve svém úetnictví dsledn oddlit náklady a výnosy spojené s hlavní inností, náklady a výnosy spojené s doplkovou inností a náklady a výnosy nepatící do pedchozích skupin a spojené se správou obecn prospšné spolenosti. 5. Hospodáský výsledek po zdanní, vykázaný ke konci úetního období, pevádí obecn prospšná spolenost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících úetních obdobích. 6. Pi zajiš ování své innosti se obecn prospšná spolenost mže ucházet také o dotace ze státního rozpotu, z rozpotu územních samosprávných celk, ze státních fond nebo fond Evropské Unie

8 l.xvi: Závrená ustanovení 1. Obecn prospšná spolenost vznikne jako právnická osoba dnem zápisu do rejstíku obecn prospšných spoleností u píslušného soudu. 2. Statut spolenosti podléhá ped vydáním schválení zakladatel. 3. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny touto smlouvou se ídí ustanoveními zákona.248/1995 Sb. Podpisy zakladatel: Mgr. Petr Glogar Ing. Karol Böhm Mgr. Ludmila Böhmová MUDr. Marcel Drlík Dott. Michelle Rinna Dott. prof.ottavio Roggero - 8 -

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více