Aktuální znní k (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)"

Transkript

1 Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, Jáchymov, IO: registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov Property Management, a.s. Aktuální znní k (strana 1 z potu 19 stran celkem)

2 ást první Základní ustanovení lánek 1. Název obchodní spolenosti Název obchodní spolenosti : Jáchymov Property Management, a.s. lánek 2. Sídlo spolenosti Sídlo obchodní spolenosti : Jáchymov, T.G. Masaryka 415, PS lánek 3. Pedmt podnikání Pedmtem podnikání je: 1. Poradenská a konzultaní innost, zpracování odborných studií a posudk, 2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy, 3. Výroba, obchod a služby jinde nezaazené. lánek 4. Základní kapitál Základní kapitál spolenosti iní ,-K (slovy tyistaosmnáctmiliónptsetticetjedentisíckoruneských). ást druhá Akcie lánek 5. Poet, forma, jmenovitá hodnota a podoba akcií Základní kapitál spolenosti je rozvržen na kus kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnot 1.000,-K (slovy jedentisíckoruneských) každá. Akcie jsou vydány v zaknihované podob. lánek 6. Poet hlas spojených s jednou akcií Na každých dovršených 1.000,-K jmenovité hodnoty akcií pipadá jeden hlas. Jsou-li vydány akcie o jmenovité hodnot nižší než 1.000,- K, pipadá na každých dovršených 100,- K jmenovité hodnoty každé akcie jeden hlas. Orgány spolenosti jsou: a) valná hromada, b) pedstavenstvo, c) dozorí rada. ást tetí Orgány spolenosti lánek 7. Aktuální znní k (strana 2 z potu 19 stran celkem)

3 A) Valná hromada lánek 8. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolenosti. Akcioná se zúastuje valné hromady osobn nebo v zastoupení na základ písemné plné moci s úedn oveným podpisem akcionáe. Zástupcem akcionáe nemže být len pedstavenstva nebo dozorí rady spolenosti. lánek 9. Psobnost valné hromady Do psobnosti valné hromady patí: a) rozhodování o zmn stanov, nejde-li o zmnu v dsledku zvýšení základního kapitálu pedstavenstvem podle 210 zákona nebo o zmnu, ke které došlo na základ jiných právních skuteností, b) rozhodování o zvýšení i snížení základního kapitálu nebo o povení pedstavenstva podle 210 zákona i o možnosti zapotení penžité pohledávky vi spolenosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu podle 211 zákona a o vydání dluhopis podle 160 zákona, d) volba a odvolání len pedstavenstva, pokud stanovy neurují, že jsou voleni a odvoláváni dozorí radou ( 194 odst. 1 zákona), e) volba a odvolání len dozorí rady a jiných orgán urených stanovami, s výjimkou len dozorí rady volených a odvolávaných podle 200 zákona, f) schválení ádné nebo mimoádné úetní závrky a konsolidované úetní závrky a v zákonem stanovených pípadech i mezitímní úetní závrky, rozhodnutí o rozdlení zisku nebo o úhrad ztráty a stanovení tantiém, g) rozhodování o odmování len pedstavenstva a dozorí rady, h) rozhodnutí o registraci úastnických cenných papír spolenosti podle zvláštního právního pedpisu a o zrušení jejich registrace, i) rozhodnutí o zrušení spolenosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, vetn urení výše jeho odmny, schválení návrhu rozdlení likvidaního zstatku, j) rozhodnutí o fúzi, pevodu jmní na jednoho akcionáe nebo rozdlení, popípad o zmn právní formy, k) rozhodnutí o uzavení smlouvy, jejímž pedmtem je pevod podniku nebo jeho ásti a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavení takové smlouvy ovládanou osobou, l) schválení jednání uinných jménem spolenosti do jejího vzniku podle 64 zákona, m) schválení ovládací smlouvy ( 190b zákona), smlouvy o pevodu zisku ( 190a zákona) a smlouvy o tichém spoleenství a jejich zmn, n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do psobnosti valné hromady. lánek 10. Termín a zpsob svolávání valné hromady 1. ádná valná hromada se svolává jednou ron, a to nejpozdji do konce msíce ervna každého kalendáního roku. Valnou hromadu svolává pedstavenstvo, pop. jeho len, pokud se pedstavenstvo na jejím svolání bez zbyteného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud pedstavenstvo není dlouhodob schopno se usnášet. Dozorí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spolenosti, a na valné hromad navrhuje potebná opatení. 2. U spolenosti s akciemi na jméno, uveejuje pedstavenstvo pozvánku tak, že ji zašle všem akcionám na adresu sídla nebo bydlišt uvedenou v seznamu akcioná nejmén 30 dní ped konáním valné hromady. U spolenosti s akciemi na majitele uveejuje pedstavenstvo pozvánku na valnou hromadu jejím zveejnním na webových stránkách spolenosti: Aktuální znní k (strana 3 z potu 19 stran celkem)

4 3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespo: a) firmu a sídlo spolenosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) oznaení, zda se svolává ádná, mimoádná nebo náhradní valná hromada, d) poad jednání valné hromady, e) rozhodný den k úasti na valné hromad, pokud spolenost vydala zaknihované akcie. 4. Jestliže má být na poadu jednání valné hromady zmna stanov spolenosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespo charakterizovat podstatu navrhovaných zmn a návrh stanov musí být akcionám k nahlédnutí v sídle spolenosti ve lht stanovené pro svolávání valné hromady. Akcioná má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svj náklad a své nebezpeí. lánek 11. Usnášení schopnost valné hromady Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li pítomni akcionái, kteí mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota pesahuje 30 % základního kapitálu spolenosti. lánek 12. Zpsob rozhodování valné hromady Valná hromada rozhoduje vtšinou hlas pítomných akcioná, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vtšinu jinou. Pítomní akcionái se zapisují do listiny pítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydlišt fyzické osoby, která je akcionáem, pop. jejího zástupce, ísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravují k hlasování, pop. údaj o tom, že akcie neopravují k hlasování. Pokud spolenost odmítne zápis urité osoby do listiny pítomných provést, uvede tuto skutenost do listiny pítomných vetn dvodu odmítnutí. Správnost listiny pítomných potvrzují svými podpisy pedseda valné hromady a zapisovatel. lánek 13. Zpsob hlasování na valné hromad Hlasování na valné hromad se dje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada mže rovnž v jednacím a hlasovacím ádu upravit jiný zpsob hlasování, vždy však tak, aby tento zpsob zaruil objektivní zjištní výsledku hlasování. lánek 14. Valná hromada volí svého pedsedu, zapisovatele, dva ovovatele zápisu a osoby povené sítáním hlas. Do doby zvolení pedsedy ídí valnou hromadu len pedstavenstva, jehož tím pedstavenstvo poví. lánek 15. Návrh na pijetí rozhodnutí valné hromady 1. Návrh na pijetí rozhodnutí valné hromady je oprávnno podat pedstavenstvo nebo kterýkoliv jeho len, dozorí rada nebo kterýkoliv její len a kterýkoliv z akcioná. 2. Jestliže akcioná hodlá uplatnit na valné hromad protinávrhy k návrhm, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v pípad, že o rozhodnutí valné hromady musí být poízen notáský zápis, je povinen doruit písemné znní svého návrhu nebo protinávrhu spolenosti nejmén pt Aktuální znní k (strana 4 z potu 19 stran celkem)

5 pracovních dn pede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgán spolenosti. Pedstavenstvo je povinno uveejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejmén ti dny ped oznámeným datem konání valné hromady. 3. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích pedstavenstva a dozorí rady a poté o návrzích akcioná podle potu hlasovacích práv. lánek 16. Jednací a hlasovací ád Valná hromada mže rozhodnout o pijetí jednacího a hlasovacího ádu, který blíže vymezí jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami. lánek 17. Rozhodný den Rozhodným dnem k úasti na valné hromad je sedmý den ped konáním valné hromady. B) PEDSTAVENSTVO lánek 18. Psobnost pedstavenstva 1. Pedstavenstvo je statutárním orgánem spolenosti, jenž ídí innost spolenosti a jedná jejím jménem. Pedstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spolenosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do psobnosti valné hromady nebo dozorí rady. 2. Pedstavenstvo zabezpeuje obchodní vedení spolenosti, vetn ádného vedení úetnictví spolenosti a pedkládá valné hromad ke schválení ádnou, mimoádnou a konsolidovanou, popípad i mezitímní úetní závrku a návrh na rozdlení zisku. 3. Pedstavenstvo pedkládá valné hromad zprávu o podnikatelské innosti spolenosti a zprávu o stavu jejího majetku, a to na ádné valné hromad, tj. nejpozdji do konce msíce ervna každého kalendáního roku. Tato zpráva je vždy souástí výroní zprávy zpracované podle zvláštního právního pedpisu. lánek 19. Zpsob jednání pedstavenstva Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva, a to samostatn nebo dva lenové pedstavenstva, a to vždy spolen. lánek 20. Poet len pedstavenstva a délka jejich funkního období Pedstavenstvo má ti leny. leny pedstavenstva volí a odvolává dozorí rada. Funkní období jednotlivých len pedstavenstva je pt let. lenové pedstavenstva volí svého pedsedu. lánek 21. Rozhodování a usnášení schopnost pedstavenstva Pedstavenstvo rozhoduje vtšinou hlas všech len. Každý len pedstavenstva má jeden hlas. Pedstavenstvo je usnášeníschopné, je-li pítomna nadpoloviní vtšina jeho len. Aktuální znní k (strana 5 z potu 19 stran celkem)

6 lánek 22. Zasedání pedstavenstva Zasedání pedstavenstva se konají podle poteby, svolává je pedseda pedstavenstva zpravidla do sídla spolenosti. Pozvánka na zasedání pedstavenstva musí být zaslána nejmén 7 dn ped dnem zasedání. V prbhu zasedání pedstavenstva a o jeho rozhodnutích se poizují zápisy podepsané pedsedou pedstavenstva a zapisovatelem. V zápisu jednání pedstavenstva musí být jmenovit uvedeni lenové pedstavenstva, kteí hlasovali proti jednotlivým usnesením pedstavenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno nco jiného, platí, že neuvedení lenové hlasovali pro pijetí usnesení. Pedstavenstvo mže na návrh pedsedy pijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním prostednictvím dálnopisu nebo telefaxu. Použití tohoto zpsobu hlasování je pípustné pouze se souhlasem 2/3 len pedstavenstva. Pi výkonu své psobnosti se pedstavenstvo ídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. lánek 23. Pedstavenstvo, jehož poet len zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, mže jmenovat náhradní leny do píštího zasedání valné hromady. lánek 24. len pedstavenstva mže ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své odstoupení orgánu, který jej zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce koní dnem, kdy odstoupení projednal nebo ml projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval nebo orgán, jehož je lenem. C) DOZORÍ RADA lánek 25. Psobnost dozorí rady 1. Dozorí rada spolenosti dohlíží na výkon psobnosti pedstavenstva a podnikatelskou innost spolenosti. Dozorí rada rovnž volí a odvolává leny pedstavenstva spolenosti. 2. V rámci psobnosti dozorí rady stanovené zákonem a tmito stanovami dozorí rad, resp. jejím lenm písluší zejména: a) nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se innosti spolenosti, b) kontrolovat, zda jsou ádn a v souladu se skuteností vedené úetní zápisy spolenosti, c) kontrolovat, zda podnikatelská innost spolenosti se uskuteuje v souladu s právními pedpisy, tmito stanovami a pokyny valné hromady, d) pezkoumávat roní úetní závrku a návrh na rozdlení zisku vypracované pedstavenstvem a pedkládat své vyjádení valné hromad, e) úastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní innosti, f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a tmito stanovami, g) zastupovat spolenost vi lenm pedstavenstva v ízeních ped soudy nebo jinými orgány. lánek 26. Poet len dozorí rady a délka jejich funkního období 1. Dozorí rada má ti leny, které volí valná hromada. Má-li spolenost více než 50 zamstnanc v pracovním pomru na pracovní dobu pesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním pedpisem v dob konání valné hromady, která volí Aktuální znní k (strana 6 z potu 19 stran celkem)

7 dozorí radu, volí 1/3 len dozorí rady zamstnanci spolenosti. 2. Funkní období jednotlivých len dozorí rady je pt let. Dozorí rada, jejíž poet len zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, mže jmenovat náhradní leny do píštího zasedání valné hromady. lánek 27. Zpsob rozhodování dozorí rady Dozorí rada rozhoduje na základ souhlasu vtšiny hlas svých len. Každý len dozorí rady má jeden hlas. lánek 28. Zasedání dozorí rady 1. Zasedání dozorí rady se konají podle poteby, svolává je pedseda dozorí rady, zpravidla do sídla spolenosti. Pozvánka na zasedání dozorí rady musí být zaslána nejmén 20 dn pede dnem zasedání. O prbhu zasedání dozorí rady a o jejích rozhodnutích se poizuje zápis podepsaný jejím pedsedou. Do zápisu se uvede i stanovisko lena, který hlasoval proti rozhodnutí dozorí rady, jestliže o to požádá. Vždy se uvede odchylný názor lena dozorí rady zvoleného zamstnanci. 2. Dozorí rada mže na návrh pedsedy pijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním prostednictvím dálnopisu nebo telefaxu. Použití tohoto zpsobu hlasování je pípustné pouze se souhlasem všech len dozorí rady. Pokud len dozorí rady tímto zpsobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým zpsobem hlasování. lánek 29. Dozorí rada volí ze svých len pedsedu. Pedseda dozorí rady je oprávnn se úastnit jednání pedstavenstva, kdykoli o to požádá. len dozorí rady nesmí být zárove lenem pedstavenstva, prokuristou nebo osobou oprávnnou podle zápisu v obchodním rejstíku jednat jménem spolenosti. lánek 30. len dozorí rady mže ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své odstoupení orgánu, který jej zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce koní dnem, kdy odstoupení projednal nebo ml projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval nebo orgán, jehož je lenem. ást tvrtá Rozdlení zisku a úhrada ztráty lánek 31. Právo na podíl na zisku Akcioná má právo na podíl na zisku spolenosti (dividendu), který valná hromada podle hospodáského výsledku schválila k rozdlení. Nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se prioritních akcií nco jiného, uruje se tento podíl pomrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnot akcií všech akcioná. Spolenost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Aktuální znní k (strana 7 z potu 19 stran celkem)

8 lánek 32. Spolenost není oprávnna rozdlit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáe, je-li vlastní kapitál zjištný z ádné nebo mimoádné úetní závrky nebo by v dsledku rozdlení zisku byl nižší než základní kapitál spolenosti, zvýšený o a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie spolenosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení ádné nebo mimoádné úetní závrky zapsán v obchodním rejstíku, b) tu ást rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí spolenost použít k plnní akcionám. lánek 33. Podíl len pedstavenstva a len dozorí rady na zisku (tantiému) mže stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdlení. lánek 34. ástka urená k vyplacení jako podíl na zisku spolenosti nesmí být vyšší, než je hospodáský výsledek úetního období vykázaný v úetní závrce snížený o povinný pídl do rezervního fondu podle 217 odst. 2) zákona a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdlený zisk minulých let a fondy vytvoené ze zisku, které spolenost mže použít dle svého volného uvážení. lánek 35. Dividenda a tantiéma jsou splatné do šesti msíc ode dne, kdy bylo pijato usnesení valné hromady o rozdlení zisku. Spolenost vyplatí dividendu akcionái zpsobem stanoveným v usnesení valné hromady o rozdlení zisku. Nebude-li v usnesení valné hromady o rozdlení zisku stanoven zpsob výplaty dividendy, vyplatí spolenost akcionái dividendu bu bezhotovostním pevodem na bankovní úet, který ji akcioná sdlí, anebo v hotovosti v sídle spolenosti. lánek 36. Úhrada ztráty O úhrad ztráty rozhoduje valná hromada vždy v souladu se zákonem, nerozhodne-li souasn o zpsobu úhrady ztráty, rozhodne o úhrad ztráty pedstavenstvo použitím rezervního fondu. ást pátá Rezervní fond a fondy spolenosti lánek Spolenost je povinna vytvoit rezervní fond z istého zisku vykázaného v ádné úetní závrce za rok, v nmž poprvé istý zisk vytvoí, a to ve výši nejmén 20 % z istého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ron dopluje o ástku 5 % z istého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu do výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže spolenost rezervní fond již vytvoila píplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvoený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhrad ztráty. 2. O použití rezervního fondu rozhoduje pedstavenstvo, neurují-li stanovy nebo zákon jinak. 3. Spolenost zizuje v souladu s uzavenou kolektivní smlouvou sociální fond. Pravidla pro Aktuální znní k (strana 8 z potu 19 stran celkem)

9 jeho zízení a doplování stanoví pedstavenstvo, erpání tohoto fondu je upraveno v platné kolektivní smlouv. ást šestá Zvýšení a snížení základního kapitálu lánek 38. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není doteno ustanovení 210 zákona. lánek 39. V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou krom náležitostí podle 184 odst. 5 zákona a) dvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, b) zpsob a rozsah tohoto zvýšení, c) navrhovaný druh, podoba, forma a poet akcií, pokud mají být vydány nové akcie spolenosti, d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií. lánek 40. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo zpsob jeho urení s odvodnním anebo údaj o tom, že jeho urením bude poveno pedstavenstvo, vetn pípadné minimální výše, v jaké mže být emisní kurs pedstavenstvem uren. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a dsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi díve vydanými. lánek 41. Jestliže se valné hromad navrhuje a) omezení nebo vylouení pednostního práva podle 204a zákona, uvede se v pozvánce nebo oznámení dvod, pro má dojít k omezení nebo vylouení pednostního práva, b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepenžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho pedmt a ocenní uvedené v posudku znalce nebo znalc podle 59 odst. 4 zákona, c) vyslovení souhlasu se zapotením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být zapoteny, a dvody navrhovaného zapotení. lánek 42. Úinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstíku. lánek 43. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je pípustné, jestliže akcionái zcela splatili emisní kurs díve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepenžitými vklady. lánek 44. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje a) ástku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s urením, zda se pipouští upisování akcií nad ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to bu bez omezení nebo Aktuální znní k (strana 9 z potu 19 stran celkem)

10 s urením omezení, b) poet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, c) údaje uvedené v 204a odst. 2 zákona nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle 204a odst. 6 zákona, místo a lhtu, v níž mže oprávnná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za niž je oprávnna akcie koupit, nebo zpsob jejího urení anebo údaj o vylouení nebo omezení pednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionái nejpozdji ped hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali pednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen podle 205 zákona, d) urení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím pednostního práva, budou všechny nebo jejich urená ást upsány akcionái na základ dohody podle 205 zákona, zda budou nabídnuty uritému zájemci nebo zájemcm s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemc anebo zpsobu jeho nebo jejich výbru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základ veejné nabídky, e) místo a lhtu pro upisování akcií bez využití pednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelm oznámen poátek bhu této lhty, a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo zpsob jeho urení anebo povení pro pedstavenstvo, aby urilo emisní kurs, má-li být splacen v penzích, vetn stanovení, v jaké minimální výši mže být pedstavenstvem uren; emisní kurs nebo zpsob jeho urení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, f) úet u banky a lhtu, v níž je upisovatel povinen splatit ást emisního kursu upsaných akcií, popípad místo a lhtu pro splacení nepenžitého vkladu, g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, urení práv s nimi spojených, h) schvaluje-li se upisování akcií nepenžitými vklady, pedmt vkladu a výši jeho ocenní ureného posudkem znalce nebo znalc a poet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepenžitý vklad, i) pipouští-li se upisování akcií nad ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, urení orgánu spolenosti, který rozhodne o konené ástce zvýšení, j) pipouští-li se možnost zapotení penžité pohledávky vi spolenosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavení smlouvy o zapotení; má-li být emisní kurs splacen výhradn zapotením, není teba uvádt údaje pod písmenem f). lánek 45. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle pedchozího lánku písm. d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základ veejné nabídky. lánek 46. Do 30 dn od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je pedstavenstvo spolenosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstíku. Upisování akcií nemže zaít díve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstíku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstíku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku. lánek 47. Na postup pi zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí pimen ustanovení 163 odst. 3 a 4, 163a, 164, 165 odst. 1 a 2, 166, 167, 168 odst. 2 a 3, 176 a 177 zákona. Aktuální znní k (strana 10 z potu 19 stran celkem)

11 lánek 48. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu penžitými vklady, je upisovatel povinen ve lht urené valnou hromadou splatit ást jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejmén však 30 %, a pípadné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúinné ( 167 odst. 2 zákona). Penžité vklady musí být splaceny na zvláštní úet u banky, který za tím úelem spolenost oteve na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavena dohoda o zapotení. Dohoda o zapotení musí být uzavena ped podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku. Banka nesmí umožnit spolenosti disponovat se splacenými vklady vloženými na tento úet ped zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku. lánek 49. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepenžitými vklady je možné, jen je-li to v dležitém zájmu spolenosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepenžitými vklady, musí pedstavenstvo pedložit valné hromad písemnou zprávu, ve které uvede dvody upisování akcií nepenžitými vklady a odvodnní výše navrhovaného emisního kursu i zpsobu jeho urení. Upsat akcie lze pouze tmi nepenžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepenžité vklady musí být splaceny ped podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku. Je-li nepenžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel pedat spolenosti písemné prohlášení podle 60 odst. 1 zákona ped zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku. Pedáním tohoto prohlášení spolu s pedáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotena ustanovení 59 odst. 2 a 3 zákona. lánek 50. Na základ akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu spolenosti vzniká právo na dividendu z istého zisku dosaženého v roce, v nmž došlo ke zvýšení základního kapitálu, pokud stanovy neurí jinak. lánek 51. Pedem urený zájemce nebo jediný akcioná upisuje akcie ve smlouv o upsání akcií, kterou uzavírá se spoleností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úedn oveny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespo náležitosti uvedené v 205 odst. 3 zákona. K upsání akcií musí být poskytnuta lhta alespo trnáct dn od doruení návrhu na uzavení smlouvy o upsání akcií. lánek 52. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstíku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle 183 zákona za neplatné. lánek 53. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku, je upsání akcií neúinné. lánek 54. Každý akcioná má pednostní právo upsat ást nových akcií spolenosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu spolenosti, upisují-li se akcie penžitými vklady. Aktuální znní k (strana 11 z potu 19 stran celkem)

12 lánek 55. Pedstavenstvo je povinno zveejnit a zpsobem ureným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o pednostním právu, která obsahuje alespo a) místo a lhtu pro vykonání pednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny, s uvedením, jak bude akcionám oznámen poátek bhu této lhty, b) poet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii spolenosti o urité jmenovité hodnot, nebo jaký podíl na jedné nové akcii pipadá na jednu dosavadní akcii o urité jmenovité hodnot, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím pednostního práva nebo zpsob jeho urení anebo povení pedstavenstva, aby jej urilo; emisní kurs nebo zpsob jeho urení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím pednostního práva, mže se však lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak, d) rozhodný den pro uplatnní pednostního práva, jestliže spolenost vydala zaknihované akcie. lánek 56. Pednostní právo spojené s akciemi je samostatn pevoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstíku zapsáno usnesení valné hromady podle 203 odst. 4 zákona. Je-li pevoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro pevod pednostního práva. Jestliže nepipadá na jednu akcii dosavadní jedna nová akcie, je pednostní právo na upisování akcií vždy voln pevoditelné. Pednostní právo podle lánku 63 zaniká uplynutím lhty stanovené pro jeho vykonání. lánek 57. Pokud vydala spolenost zaknihované akcie, je rozhodným dnem pro uplatnní pednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. lánek 58. Pednostní právo akcioná nelze ve stanovách omezit nebo vylouit; v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze pednostní právo vylouit nebo omezit jen v dležitém zájmu spolenosti. Omezit lze pednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáe. Vylouit lze pednostní právo jen pro všechny akcionáe. Jestliže má valná hromada rozhodnout o vylouení nebo omezení pednostního práva akcioná, musí pedstavenstvo pedložit valné hromad písemnou zprávu, ve které uvede dvody vylouení nebo omezení pednostního práva a odvodní navržený emisní kurs, zpsob jeho urení i povení pedstavenstva urit emisní kurs akcií. lánek 59. Za omezení nebo vylouení pednostního práva se nepovažuje, jestliže podle usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základ smlouvy o obstarání vydání cenných papír, pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají pednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lht upsané akcie v rozsahu jejich pednostního práva podle lánku 63. Na postup pi prodeji akcií obchodníkem cennými papíry akcionám se použijí pimen ustanovení lánk 64 až 66. lánek 60. Akcioná se mže vzdát pednostního práva na upisování akcií i ped rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Ustanovení 220b odst. 5) zákona platí obdobn. Aktuální znní k (strana 12 z potu 19 stran celkem)

13 lánek 61. Na základ rozhodnutí valné hromady podle 203 odst. 2 písm. d) zákona se mohou dohodnout všichni akcionái na rozsahu své úasti na zvýšení základního kapitálu v ástce urené valnou hromadou. lánek 62. Dohoda akcioná podle lánku 61 nahrazuje listinu upisovatel a musí být poízena ve form notáského zápisu. lánek 63. Dohoda podle lánku 61 musí obsahovat prohlášení o tom, že akcionái se vzdávají pednostního práva na upisování akcií, urení potu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhtu pro jeho splacení. Jsou-li akcie upisovány nepenžitými vklady, obsahuje dohoda podle lánku 70 i pedmt vkladu a výši jeho ocenní ureného posudkem znalce nebo znalc jmenovaných soudem podle 59 odst. 3) zákona. lánek 64. Pedstavenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstíku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespo 30 % jejich jmenovité hodnoty, vetn pípadného emisního ážia, jde-li o penžité vklady, a po splacení všech nepenžitých vklad. lánek 65. Podmínné zvýšení základního kapitálu Pokud se valná hromada usnesla na vydání vymnitelných nebo prioritních dluhopis, pijme souasn usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatnna výmnná práva z vymnitelných dluhopis nebo pednostní práva z prioritních dluhopis (dále jen "podmínné zvýšení základního kapitálu"). lánek 66. ástka podmínného zvýšení základního kapitálu nesmí pesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopis podle lánku 73 zapsáno v obchodním rejstíku. lánek 67. Usnesení valné hromady o podmínném zvýšení základního kapitálu obsahuje: a) dvody zvýšení základního kapitálu, b) urení, zda podmínné zvýšení základního kapitálu je ureno pro vykonání výmnných nebo pednostních práv z dluhopis, c) rozsah podmínného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, poet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány. lánek 68. Pedstavenstvo spolenosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmínném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku do 30 dn ode dne, kdy valná hromada toto usnesení pijala. Vydávání vymnitelných a prioritních dluhopis nemže zaít díve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstíku a zveejnno. lánek 69. Výmnné právo se uplatuje u spolenosti doruením písemné žádosti o výmnu dluhopis za akcie spolenosti. Doruení žádosti o výmnu dluhopis za akcie spolenosti Aktuální znní k (strana 13 z potu 19 stran celkem)

14 nahrazuje upsání a splacení akcií. Pednostní právo se vi spolenosti uplatuje upsáním akcií spolenosti. Na postup pi upsání akcií se použijí ustanovení 204 zákona. lánek 70. Pedstavenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstíku bez zbyteného odkladu po uplynutí lhty pro uplatnní výmnných nebo pednostních práv a jen v rozsahu uplatnných výmnných a pednostních práv. lánek 71. Spolenost vydá akcie v rozsahu uplatnných výmnných a pednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstíku. Pro postup pi výmn dluhopis za akcie se použijí pimen ustanovení 213a odst. 2) a 3) a 214 zákona. lánek 72. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti Po schválení ádné, mimoádné nebo mezitímní úetní závrky mže valná hromada rozhodnout, že použije istého zisku po provedení pídlu do rezervního fondu podle 217 zákona nebo jeho ásti anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v úetní závrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. istého zisku nelze použít pi zvyšování základního kapitálu na základ mezitímní úetní závrky. lánek 73. Spolenost nemže zvýšit základní kapitál z vlastních zdroj, není-li splnna podmínka uvedená v ustanovení 178 odst.2) zákona. lánek 74. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fond, které jsou vytvoeny k jiným úelm, ani vlastních zdroj, jež jsou úelov vázány a jejichž úel není spolenost oprávnna mnit. lánek 75. Zvýšení základního kapitálu nemže být vyšší, než kolik iní rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a soutem hodnoty základního kapitálu a rezervních fond zjištný podle lánku 74. lánek 76. Pedpokladem zvýšení základního kapitálu je, že úetní závrka podle lánku 72 byla ovena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údaj zjištných nejpozdji ke dni, od nhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest msíc. Jestliže však spolenost z jakékoliv mezitímní úetní závrky zjistila snížení vlastních zdroj, nemže použít údaje z ádné nebo mimoádné úetní závrky, ale musí vycházet z této mezitímní úetní závrky. lánek 77. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdroj spolenosti obsahuje a) ástku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) oznaení vlastního zdroje nebo zdroj spolenosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v lenní podle struktury vlastního kapitálu v úetní závrce, c) urení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením potu a jmenovité hodnoty nových akcií spolenosti, d) jestliže spolenost vydala listinné akcie a základní kapitál se zvyšuje zvýšením Aktuální znní k (strana 14 z potu 19 stran celkem)

15 jmenovité hodnoty akcií, i lhtu pro pedložení listinných akcií. Poátek bhu lhty pro pedložení listinných akcií nemže pedcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku. lánek 78. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionái v pomru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku spolenosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této spolenosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. lánek 79. Zvýšení základního kapitálu se provede bu vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdlením mezi akcionáe podle pomru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. lánek 80. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede bu jejich výmnou, nebo vyznaením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem lena nebo len pedstavenstva oprávnných jednat jménem spolenosti. Pedstavenstvo vyzve zpsobem ureným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáe, kteí mají listinné akcie, aby je pedložili ve lht urené rozhodnutím valné hromady za úelem výmny nebo vyznaení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcioná ve stanovené lht akcie nepedloží, není oprávnn až do jejich pedložení vykonávat práva s nimi spojená a pedstavenstvo spolenosti uplatní postup podle 214 zákona. lánek 81. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede zmnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papír na základ píkazu spolenosti. Tento píkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstíku prokazujícím zápis výše základního kapitálu. lánek 82. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve pedstavenstvo akcionáe bez zbyteného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku zpsobem ureným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k pevzetí nových akcií spolenosti. Jestliže akcioná nepevezme nové akcie ve lht podle písmena c), jeho právo na vydání akcií se promluje. Tím není doteno právo na plnní podle 214 odst. 4) zákona. Výzva akcionám musí obsahovat alespo a) rozsah, v nmž byl základní kapitál zvýšen, b) pomr, v jakém se rozdlují akcie mezi akcionáe, c) upozornní, že spolenost je oprávnna nové akcie prodat, nepevezme-li je akcioná do jednoho roku od uveejnní výzvy k pevzetí akcií. lánek 83. Po marném uplynutí lhty podle lánku 82 písm. c) postupuje pedstavenstvo pimen podle 214 odst. 4) zákona. lánek 84. Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podob, podá pedstavenstvo bez zbyteného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstíku píkaz k Aktuální znní k (strana 15 z potu 19 stran celkem)

16 vydání nových akcií osob, která vede evidenci zaknihovaných cenných papír. lánek 85. Kombinované zvýšení základního kapitálu Zvyšuje-li základní kapitál spolenost, jejíž akcie jsou registrované a jejichž kurs na veejném trhu v dob rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zamstnanci spolenosti, mže valná hromada v souladu se stanovami rozhodnout, že ást emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdroj spolenosti vykázaných v úetní závrce ve vlastním kapitálu spolenosti. Tím není doteno ustanovení 158 odst. 2 zákona. Zvýšení základního kapitálu nepenžitými vklady nebo vylouení anebo omezení pednostního práva akcioná je v tomto pípad nepípustné. Usnesení valné hromady obsahuje: lánek 86. a) ástku, o níž má být základní kapitál zvýšen, b) poet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, c) údaje uvedené v ustanovení 204a odst. 2 zákona nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle 204a odst. 6 zákona, místo a lhtu, v níž mže oprávnná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávnna akcie koupit, nebo zpsob jejího urení, d) urení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím pednostního práva, budou všechny nebo jejich urená ást upsány v dohod akcioná podle 205 zákona, zda budou nabídnuty uritému zájemci nebo zájemcm s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemc anebo zpsobu jeho nebo jejich výbru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základ veejné výzvy k upisování akcií, e) místo a lhtu pro upisování akcií bez využití pednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelm oznámen poátek bhu této lhty a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo zpsob jeho urení anebo zmocnní pro pedstavenstvo, aby jej urilo; emisní kurs nebo zpsob jeho urení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, f) úet u banky a lhtu, v níž je upisovatel povinen splatit ást emisního kursu upsaných akcií, g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, urení práv s nimi spojených, h) pipouští-li se upisování akcií nad ástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, urení orgánu spolenosti, který rozhodne o konené ástce zvýšení, i) jaká ást emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem, j) uvedení vlastních zdroj spolenosti vykázaných ve vlastním kapitálu spolenosti, z nichž spolenost bude krýt ást emisního kursu, která nepodléhá splacení upisovatelem. lánek 87. Upisovatel je povinen splatit ve lht uvedené v rozhodnutí valné hromady ped zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstíku nejmén 50 % ásti emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže stanovy nebo usnesení valné hromady nevyžadují splacení ástky vyšší. lánek 88. Pedstavenstvo akciové spolenosti mže podat návrh na zápis výše základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v lánku 96. Aktuální znní k (strana 16 z potu 19 stran celkem)

17 lánek 89. Na kombinované zvýšení základního kapitálu se jinak použijí obdobn ustanovení 203 odst. 1, 3 a 4, 204 odst. 1, 4, 6 a 7, 204a odst. 1 až 4 a odst. 6, 205, 206, 208 odst. 1 až 5 zákona. lánek 90. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím pedstavenstva Usnesením valné hromady lze povit pedstavenstvo, aby za podmínek urených tímto zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdroj spolenosti s výjimkou nerozdleného zisku, nejvýše však o jednu tetinu dosavadní výše základního kapitálu v dob, kdy valná hromada pedstavenstvo zvýšením základního kapitálu povila (dále jen "povení zvýšit základní kapitál"). Povení pedstavenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Povení musí urit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Pedstavenstvo mže v rámci povení zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepekroí-li celková ástka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je pedstavenstvo poveno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepenžitými vklady, musí povení zvýšit základní kapitál obsahovat i urení, který orgán spolenosti rozhodne o ocenní nepenžitého vkladu na základ posudku znalce jmenovaného podle 59 odst. 3 zákona nebo znalc. lánek 91. O rozhodnutí pedstavenstva musí být poízen notáský zápis. Do obchodního rejstíku se zapisuje rozhodnutí pedstavenstva o zvýšení základního kapitálu. Povení zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstíku nezapisuje. Na postup pi zvyšování základního kapitálu podle lánku 99 se jinak použijí obdobn ustanovení 203 až 209 zákona. lánek 92. Povení zvýšit základní kapitál je možno udlit na dobu nejdéle pti rok ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na povení zvýšit základní kapitál. lánek 93. Snížení základního kapitálu O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespo a) dvod snížení základního kapitálu a zpsob, jak bude naloženo s ástkou odpovídající snížení základního kapitálu, b) rozsah snížení základního kapitálu, c) zpsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z obhu na základ losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo zpsob jejího urení, e) snižuje-li se základní kapitál na základ návrhu akcionám, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z obhu, a pi návrhu na úplatné vzetí akcií z obhu i výši úplaty nebo pravidla pro její urení, f) mají-li být v dsledku snížení základního kapitálu pedloženy spolenosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhtu pro jejich pedložení. lánek 94. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v 162 odst. 3 zákona. Aktuální znní k (strana 17 z potu 19 stran celkem)

18 lánek 95. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek vitel. lánek 96. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstíku. Návrh na zápis podává pedstavenstvo do 30 dn od usnesení valné hromady. lánek 97. Losování akcií z obhu Pipouští se vzetí akcií z obhu na základ losování. lánek 98. Pravidla losování 1. Losování akcií z obhu provede povený len pedstavenstva za úasti ostatních len pedstavenstva a úasti nejmén dvou len dozorí rady. 2. Losování akcií z obhu se dje losováním ísel akcií, a to za pomoci prostedk výpoetní techniky poítaovým programem, který umožní nahodilý výbr potebného potu ísel akcií až do výše snížení základního kapitálu dle rozhodnutí valné hromady. 3. O poízení konkrétního poítaového programu rozhodne pedstavenstvo s tím, že dodavatel poítaového programu musí zaruit nahodilý výbr ísel akcií pro úely losování. ást sedmá Postup pi doplování a zmn stanov lánek 99. O doplnní nebo jiné zmn stanov rozhoduje valná hromada. lánek 100. Návrh na doplnní nebo jinou zmnu stanov mže podat akcioná, pedstavenstvo nebo dozorí rada. lánek 101. Z návrhu zmny stanov pedloženého akcionáem musí být zejmé, jaké ustanovení stanov se má návrhem zmnit i zrušit nebo jak mají být stanovy doplnny. Jestliže akcioná hodlá uplatnit na valné hromad návrh na zmnu stanov je povinen doruit písemné znní svého návrhu nebo protinávrhu spolenosti nejmén pt pracovních dn pede dnem konání valné hromady. lánek 102. Pijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož dsledkem je zmna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o zmn stanov. lánek 103. Jestliže dojde ke zmn obsahu stanov na základ jakékoliv právní skutenosti, je pedstavenstvo spolenosti povinno vyhotovit bez zbyteného odkladu poté, co se kterýkoliv len pedstavenstva o takové zmn doví, úplné znní stanov. Aktuální znní k (strana 18 z potu 19 stran celkem)

19 ást devátá Platnost a úinnost stanov lánek 104. Tyto stanovy nabývají platnosti a úinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada nebo zákon den úinnosti jinak. Datum a místo: Jáchymov Aktuální znní k (strana 19 z potu 19 stran celkem)

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více