Globální učení a výživa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální učení a výživa"

Transkript

1 Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Harmonogram výuky Aktivity Aktivita: Jdi přes Linii Aktivita: Jak jedí lidé v jiných zemích? Aktivita: Ekologická stopa Aktivita: Křížovka Halal Aktivita: Kvíz Aktivita: Simulační hra Rybář Aktivita:Vyhazování neprodaného pečiva: Aktivita:Jídlo pro budoucnost: Aktivita: Kuřecí prsa Aktivita: Rajčatový salát - CO 2 srovnání Aktivita: Pexeso Aktivita: Sezónní ovoce a zelenina Aktivita: Recepty Aktivita: Co znamenají značky Aktivita: Linie Aktivita: Galerie Aktivita: Shrnutí použitých metod Aktivita: Zhodnocení dne metodická příručka_ Výživa 2

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání je vést účastníky k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, pohledy na svět a rozdílným kulturním zázemím, s odlišnými stravovacími zvyklostmi a jejími možnostmi. Účastníci se naučí reflektovat ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, problémy lidstva na globální i lokální úrovni a jejich vzájemnou souvislost. Uvědomí si trendy v jejich vývoji a také jak, je s nimi spojen jejich osobní život. Vést účastníky k cítění zodpovědnosti za vlastní aktivitu a osobní růst vůči sobě i svému okolí (světu). Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem semináře je proškolit pedagogické pracovníky v problematice globálního vzdělávání se zaměřením na Výživu v globálním a lokálním pohledu pomocí interaktivních metod výuky a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Účastníci: budou prostřednictvím předložených aktivit reflektovat své znalosti, dovednosti a postoje v oblasti Výživa v globálním a lokálním pohledu v celé jeho komplexnosti vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy metodická příručka_ Výživa 3

4 popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Výživy s propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova seznámí se se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast výživy. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin metodická příručka_ Výživa 4

5 2 Harmonogram výuky 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globální vzdělávání Co jíme? aktivizující vstup do tématu Jídlo a udržitelnost Co jedí lidé jinde? cvičení k porovnání množství a druhu jídla různých rodin ve světě s otázkou Kolik utratíme za jídlo za týden? Krátký vstup do jídelníčku zemí Islámu vliv náboženství na složení jídelníčku Ekologická stopa vliv potravinářského průmyslu na potřebu orné půdy při výrobě potravin v různých zemích světa Kviz k otázkám spotřeby jídla a vydaných finančních prostředků v domácnostech Problémové úlohy: Vliv masného průmyslu výroby hovězího masa na životní prostředí Rybářský průmysl analogie udržitelného rozvoje Nesmyslné zpracování drůbežího masa a jeho distribuce po světě Jídlo v odpadkovém koši Jiná možná řešení? Možnosti obchodu: Podle porovnání produkce CO2 při pěstování zeleniny Druhy ovoce a zeleniny paměťová hra Zelenina v sezóně přiřazování, porovnávání podle lokálních podmínek Zpracování potravin v domácnosti práce s recepty s ohledem na možnosti podle sezóny, náboženství a zvyků Podle čeho můžeme nakupovat potraviny? Značky Bio, Fair trade, Klasa Možnosti výživy v globálním a lokálním pohledu v rámci udržitelnosti nápady a náměty účastníků Střet názorů: Bio, regionální nebo fair trade výrobky si mohou dovolit jen bohatí? Metody, které lze použít v rámci globálního vzdělávání 1 hod 2 hod 1,5 hod 1,5 hod 1 hod 1 hod 1 hod 2. den Propojení tématu na průřezová témata ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Nabídka materiálových zdrojů a práce s kufříkem materiálů Globálního vzdělávání v části Výživa Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. Dotazy účastníků, vyhodnocení očekávání, evaluace 1 hod 1 hod 4 hod 1 hod 1 hod metodická příručka_ Výživa 5

6 3 Aktivity 3.1 Aktivita: Jdi přes Linii Cíl: Úvod do tématu Materiál: provázek Postup: V místnosti je vytvořena linie. Účastníci se postaví na jednu stranu linie. Lektor položí otázku. Ti účastníci, kterých se otázka dotýká, přejdou přes linii. Lektor se ptá účastníků z jakého důvodu překročili linii. Otázky: Přes linii přejdou všichni, co právě drží dietu. Přes linii přejdou všichni, kteří někdy drželi dietu. Přes linii přejdou všichni, kteří se stravují vegetariánsky. Přes linii přejdou všichni, kteří z náboženských důvodů nejedí některé pokrmy. Přes linii přejdou všichni, kteří jsou alergičtí na některé potraviny. Přes linii přejdou všichni, kteří ve svém životě někdy museli hladovět. Přes linii přejdou všichni, kteří nejedí maso. metodická příručka_ Výživa 6

7 3.2 Aktivita: Jak jedí lidé v jiných zemích? Cíl: Uvědomění si výživových odlišností v různých zemích. Materiál: Obrázky Takto jíme, názvy zemí Postup: Na podlaze jsou rozloženy fotografie různých rodin z různých zemí. Účastníci musí rozpoznat, která rodina žije v které zemi a přiřadit k jednotlivým fotografiím název jednotlivých zemí. Následně probíhá diskuze o jednotlivých fotografiích a rozdílech mezi nimi. 3.3 Aktivita: Ekologická stopa Cíl: Materiál: Uvědomění si výživových odlišností v různých zemích a ekologického dopadu. Obrázky Takto jíme, názvy zemí, ekologická stopa Postup: K vybraným zemím je přiřazena CO2 -ekologická stopa. metodická příručka_ Výživa 7

8 USA 9,7 ha Německo 4,8 ha Mali 1,8 ha Egypt 1,7 ha Indie 0,6 ha 3.4 Aktivita: Křížovka Halal Cíl: Materiál: Postup: Seznámení se s pojmem a stravováním Halal Křížovka Halal, vyhodnocení.účastníci jsou v úvodu seznámeni s tím, co znamená stravovat se halal. Poté je rozdána křížovka, ve které mají najít 18 jídel, na které si musí muslimové dávat pozor 3.5 Aktivita: Kvíz Cíl: Materiál: Postup: Úvod do problematiky Karty s odpověďmi A,B,C pro všechny účastníky Účastníci sedí v kruhu, každý obdrží karty pro odpověď A, B, C. Lektor pokládá otázky a účastníci odpovídají prostřednictvím karet. Otázky: Kolik kalorií potřebuje dospělá osoba na den A 3200 kcal B 2400 kcal C 1690 kcal Správně: B Kolik peněz vydá průměrný Čech ze svého příjmu na potraviny? A 15 % B 25 % C 50 % Správně A Jaký podíl vydá EU- domácnost na agrární subvence? A 1/5 B 1/3 C 1/2 Správně: 1/5 (43 mld EU) Před 50 lety dostal zemědělec 66 %. z ceny chleba. Kolik procent z ceny metodická příručka_ Výživa 8

9 chleba dostane dnes? A cca 5 % B cca 10 % C cca 20 % Správně: A 3.6 Aktivita: Simulační hra Rybář Cíl: Účastníci mohou analyzovat, které tržní mechanismy vedou k nadměrnému rybolovu a které politické a hospodářské instance by měly vést k zodpovědnému obchodu. Účastníci pochopí, že někdy krátkodobý zisk, může dlouhodobě přijít vniveč, tím že mohou být přírodní zdroje rychle a nečekaně spotřebovány. Je ukázáno, že je zapotřebí najít řešení a definovat pravidla. Délka: 60 minut dle délky následující diskuze. Materiál: Krabička nebo košíček simulující oceán s 50 rybami, 200 ryb - ryby mohou představovat např. knoflíky, kancelářské sponky, korálky aj., papírová lodička pro každou skupinu s číslem skupiny lodička může být nahrazena např. hrnečkem, 10 prázdných papírových kartiček nebo proužků pro každou skupinu, pravidla hry Postup: Příprava - Vložte 50 ryb do oceánu (košíček, krabička). Rozdělte účastníky na stejně velké skupiny. Dejte každé skupině loď s 10 papírovými proužky.každá skupina si vymyslí název a napíše ho na loďku nebo jsou skupiny jen očíslovány 1,2,3. Hra - Uveďte účastníky do hry. Vysvětlete, že každá skupina je jeden rybářský podnik, který se snaží do konce hry maximalizovat svůj úlovek ryb. Vysvětlete pravidla hry a regenerační křivku: V oceánu může žít maximálně 50 ryb. Počet zbylých ryb po výlovu bude zdvojnásoben. Pokud v oceánu nezbude žádná ryba, žádná také již nepřibude. Pokud zbude 10 ryb, přidá se k nim dalších 10, pokud zbude 25 ryb přidá se k nim dalších 25. Pokud zbude 38 ryb, přidá se k nim 12 (neboť v oceánu může žít maximálně 50). Popište průběh hry a dejte skupinám pár minut na to, aby mohli prodiskutovat strategii. Výši ryb, které chce skupina ulovit napíší na papírek a svou loď s papírovým proužkem odevzdají. Srovnejte lodě do metodická příručka_ Výživa 9

10 náhodného pořadí a v tomto pořadí naplňte lodě požadovaným množstvím ryb.pokud poptávané množství převyšuje počet dostupných ryb, zůstane loď prázdná a budeme pokračovat naplněním další lodě. Až budete hotoví, vrátíte lodě skupině zpět. Doplňte oceán dle regenerační křivky. Tím začne druhá sezóna. Jednotlivé skupiny opět napíši počet ryb, které chtějí vylovit a opět vyberte lodě s lístečky a postupujte stejně jako v prvním roce. Pokud účastníci oceán velmi rychle vyloví, nechte je hrát ještě dvě nebo tři rundy, dokud nevytuší správné chování v této hře. Pokud skupina zvolí strategii, při které dojde k maximálnímu počtu vylovených ryb, můžete hru přerušit. Zhodnocení - Na základě regenerační křivky může být ročně vyloveno maximálně 25 ryb tak, aby byl vývoj udržitelný. Za 10 let, tak může být vyloveno max. 250 ryb. Když tento počet rozdělíme podle počtu skupin, dostaneme maximální číslo, která každá skupina mohla ulovit. To že žádná skupina tohoto čísla nedosáhla, je vlivem nadměrného rybolovu. Nechte skupiny představit své výsledky rybolovu a okomentovat je. Na závěr mohou být toto body prodiskutovány: - Co se ve hře stalo? - Kdo nebo co byl za výsledek zodpovědný? Účastníci samy nebo struktura hry? - Jaký byl možný nejvyšší příjem pro podnik? Kolik jednotlivé skupiny získali? Kdo je vítěz hry? - Jaká strategie vede k maximálnímu zisku všech týmů? Proč nebyla tato strategie zvolena? - Jak realistickou vidíte tuto simulační hru? - Jak by se změnila situace, pokud by měli podniky různé technické možnosti k dispozici? např. menší loď - Co ještě můžeme nechat na trhu a kde už musí zasáhnout politiky a poplatky? Proč je důležitá hospodářské koordinace a stanovení politických rámcových podmínek? Pravidla hry Každá skupina je rybářský podnik, jehož cílem je maximalizovat rybolov do konce hry. V oceánu nelovíte samy, nýbrž i další rybářské podniky, které také metodická příručka_ Výživa 10

11 chtějí maximalizovat svůj rybolov. Regenerační množství činí každou sezónu (rok) 100 '%, avšak v oceánu může žít maximálně 50 ryb. Vám je dovoleno v následujících 10 letech v oceánu lovit. Ročně je stanoveno množství ryb v oceánu. Jedno kolo představuje jeden rok (jednu rybářskou sezónu).v každém kole se každý podnik rozhoduje, kolik ryb chce v tomto roce vylovit. Svoje množství ryb vylovíte tak, že každý rok napíšete na papírek požadované množství ryb. Svojí loď s papírkem pak odevzdáte vedoucímu hry. Vedoucí hry naplní lodě ve stanoveném pořadí, dokud budou ryby v oceánu. Pokud budete chtít vylovit více ryb, než bude v oceánu, zůstane vaše loď prázdná. Po výlovu ryb dojde k regeneraci počtu ryb do následujícího roku dle regenerační křivky. 1 Regenerační křivka počet nově narozených ryb po výlovu počet zbylých ryb po výlovu metodická příručka_ Výživa 11

12 3.7 Aktivita:Vyhazování neprodaného pečiva: Cíl: Materiál: Seznámení s problematikou nadbytku výroby potravin Film 3.8 Aktivita:Jídlo pro budoucnost: Cíl: Jak se stravovat udržitelně Materiál: blok s papírovými lístečky Postup: Co vás napadlo při dnešním tématu? Účastníci pracují ve 3 skupinách a radí se, jak mohou v budoucnu přispět k řešení tématu v oblasti: Ochrany životního prostředí, Vyhazování potravin, Zdraví člověka, Hospodářství, Nápady tipy, Sociální problematika. Po diskusi účastníci vylepí lístky k jednotlivý oblastem, vysvětlí proč. Následuje diskuse k jednotlivým tématům, na závěr se vyhodnotí podle toho, co je možné lokálně, co globálně. 3.9 Aktivita: Kuřecí prsa Cíl: Materiál: Postup: propojení? Ukázka propojení světa na příkladu kuřecích prs Obrázky k tématu Následující obrázky spolu globálně souvisejí. Kdo může nalézt mezi obrázky metodická příručka_ Výživa 12

13 3.10 Aktivita: Rajčatový salát - CO 2 srovnání Cíl: Porovnání produkce CO 2 na různých způsobech pěstování rajčat Materiál: Karty s druhy produkce rajčat, karty s produkcí CO 2 Postup: Na zemi jsou položeny karty s různými možnostmi pěstování rajčat a karty s množstvím produkce CO 2. Přiřaďte rajčatům produkci CO 2 dle způsobu pěstování, sezóny a transportu Aktivita: Pexeso Cíl: Sezónní ovoce a zelenina Materiál: Karty na pexeso Postup: Účastníci jsou rozděleny na tři skupiny, každá skupina dostane karty na pexeso. Skupiny hrají pexeso. Každý si ponechá vyhrané karty. metodická příručka_ Výživa 13

14 3.12 Aktivita: Sezónní ovoce a zelenina Cíl: Rozpoznání sezónního ovoce a zeleniny Materiál: Karty na pexeso, karty s druhy ročních období a karta import Postup: Účastníci sedí v kruhu, každý má karty na pexeso, které vyhrál. Na zemi jsou rozloženy karty: jaro, léto, podzim, zima a import. Každý účastník položí obrázky ovoce a zeleniny z pexesa na příslušné roční období, podle toho v jakém ročním období se příslušná zelenina či ovoce sklízí nebo na kartu import, jestliže se dováží Aktivita: Recepty Cíl: Seznámit se s různými typy stravování Materiál: Různé recepty, list s úkoly k receptům Postup: Účastníci jsou rozděleni do několika skupin. Každá ze skupin dostane různé recepty jídel a list s úkoly k receptům. Úkolem každé skupiny je sestavit dle zadání různá menu, skupina může čerpat ze seznamu receptů nebo může také navrhnout recept vlastní. Každá skupina má za úkol vyhledat jiný typ receptů např. vegetariánské, košér, halal atd. metodická příručka_ Výživa 14

15 3.14 Aktivita: Co znamenají značky Cíl: Co zjistíme o produktu z jeho balení? Materiál: Různé druhy obalů z potravin Postup: Na podlaze jsou rozloženy různé obaly. Každý si vezme jeden produkt, stanoví se krátký čas na prohlédnutí si obalu, pak každý představí svůj produkt. Kontroly a certifikace: spadají do kompetencí ministerstva zemědělství, provádí je organizace KEZ, Biokont a ABCERT prověřují fungování a dodržování pravidel ekologického zemědělství v celém podniku týkají se zemědělců, zpracovatelů, dovozců, velko i maloobchodníků provádí se minimálně jednou ročně, probíhají také neohlášené kontroly prověřují, zda má podnik nárok i nadále používat logo bio Značky: Přehled v příloze metodická příručka_ Výživa 15

16 3.15 Aktivita: Linie Cíl: Prostor pro diskusi (linie): Můžou si biopotraviny dovolit jen bohaté vrstvy? Postup: Na zemi je vyznačena imaginární linie. Jeden konec linie představuje odpověď "souhlasím" a druhý konec "nesouhlasím".účastníci se postaví na imaginární linii mezi jednotlivé konce nebo přímo na ně a to dle svého názoru na tuto otázku. Následuje diskuse: "Proč stojíte zde." 3.16 Aktivita: Galerie Cíl: Tipy pro udržitelnou výživu: práce ve skupině Materiál: Flipy, fixy Postup:, Zpracování tipů na flipy na téma: "Jak jíst udržitelně" a vyvěšení do galerie, prezentace, vysvětlení diskuse Aktivita: Shrnutí použitých metod Cíl: Souhrn a připomenutí dnešní práce Postup:, Které metody jsme dnes použili? Skupina účastníků společně shrne použité metody z průběhu dne Aktivita: Zhodnocení dne Cíl: Zpětná vazba Postup:, Na flipech jsou napsány nedokončené věty, účastníci chodí po místnosti a mohou na každý flip napsat své nápady a myšlenky nebo reagovat na myšlenky ostatních. Materiál: Flipy, fixy - Zhodnocení u flipů s větami: o Téma Výživa je důležité, protože. o Obsahově bych chtěl(-a) téma ještě rozšířit o To je přínosné pro moji práci ve škole metodická příručka_ Výživa 16

17 - Po porovnání s očekáváním končí setkání sebereflexí s otázkami: To si odnáším To se mi líbilo To bych chtěl)-a) změnit. metodická příručka_ Výživa 17

Interkulturní učení a environmentální problematika

Interkulturní učení a environmentální problematika Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant

Více

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská

Více

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje"

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO 1 Obsah Úvod 3 Témata, se kterými se žáci seznámí 4 Metodika k on-line hře 4 První fáze hry definování problému 5 Druhá fáze hry odhalování příčin 8 Třetí fáze hry hledání

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

Vzdělávací publikace k projektu

Vzdělávací publikace k projektu Vzdělávací publikace k projektu reg.č.: CZ.1.07/1.2.07/04.003 Nositel projektu: Empirikus, s.r.o. Zpracovatel publikace: Spartakus, o.s. Obsah 1. INFORMACE O PROJEKTU... 8 1.1 Partneři projektu... 9 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus.

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus. VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká:

Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek týká: Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatek č.2 30. 8. 2013 Zařazení volitelného předmětu Seminář z cizího jazyka učební plán Dodatek

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více