METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/ Autorka metodiky: Anne Oertel Beruflichen Fortbildungszentren Projektkoordinatorin der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh Telefon: Bereichsleitung Nord Telefax: Schleizer Straße Hof

2

3 Úvod Hlavním cílem projektu Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji, který byl realizován v období , bylo rozšíření principů globálního vzdělávání na základních a středních školách v Plzeňském kraji. Principy globálního vzdělávání jsou nejvíce obsaženy v průřezových tématech Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech školních vzdělávacích plánů škol. Cílem projektu bylo vyškolit skupinu odborných učitelů, kteří budou schopni přenášet myšlenky Globálního vzdělávání v podmínkách českého školství nejen žákům, ale i ostatním pedagogům. Zástupci jednotlivých škol díky projektu získali odborné znalosti a dovednosti v problematice globálního vzdělávání, které využijí ve školách při výuce žáků a studentů i svých i kolegů. Své nové znalosti a dovednosti dokážou nyní vyhodnotit a zužitkovat při práci s účastníky dalšího vzdělávání, mají odborné znalosti pro práci s průřezovými tématy ŠVP aktuální informace a jsou vybaveni moderními metodami prožitkového učení. Pro svou práci ve školách i s dalšími účastníky dalšího vzdělávání mají lektorský kufřík se specifickými odbornými materiály k seminářům globálního vzdělávání, základní literaturou, zpracovanými scénáři a metodikami. Realizované semináře globálního vzdělávání byly garantovány odbornými lektory z Německa, kde je Globální vzdělávání realizováno pod záštitou Unesco. Výsledný metodický materiál byl vytvořen na základě spolupráce autorky této publikace, lektorů projektu v České republice a odborného garanta projektu v České republice. Metodika výuky byla přizpůsobena českému vzdělávání, byly doplněny aktivity, které nebylo možné z časových důvodů během seminářů realizovat a které jsou součástí výuky Globálního vzdělávání v Německu. Přílohou publikace je CD, které obsahuje rozsáhlý obrazový materiál a prezentace k jednotlivým seminářům.

4 ÚVODNÍ SEMINÁŘ GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání je vést účastníky k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, pohledy na svět, rozdílným kulturním zázemím a s odlišnými stravovacími zvyklostmi. Účastníci se naučí reflektovat ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, problémy lidstva na globální i lokální úrovni a jejich vzájemnou souvislost. Uvědomí si trendy ve vývoji společnosti a také, jak je s ní spojen jejich osobní život. Povede účastníky k pocitu zodpovědnosti za vlastní aktivity a osobní růst vůči sobě i svému okolí (světu). Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení) a schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr Cílem semináře je proškolit pedagogické pracovníky v problematice globálního vzdělávání v globálním a lokálním pohledu pomocí interaktivních metod výuky a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Forma vzdělávací akce Seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin je veden prezenční formou jako jednodenní setkání. Cílem je seznámení s metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby maximum poznatků a dovedností účastníci mohli ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly reflexe 1

5 AKTIVITY ROZDĚLENÍ SVĚTA Z kufru: Úvod do tématu, vyvození základních souvislostí židle v počtu podle účastníků Obrázky kontinentů s označením kontinentů (alternativa: mapa světa) 20 postaviček: představují obyvatelstvo světa, používají se, pokud je počet účastníků menší než obrázků papírových bankovek, které představují světový příjem 20 nafukovacích balónků, které představují produkci CO2 20 z papíru vystřižených žárovek, které představují spotřebu energie Popis: Závěr: Hra o rozdělení světa využívá role, ve kterých zřetelně ukazuje, jak je rozděleno světové obyvatelstvo a světové bohatství dnešního světa. V prvním kroku se účastníci odhadem rozdělí na obyvatelstvo kontinentů (1. Evropa a Ruská federace, 2. Severní Amerika, 3. Střední a Jižní Amerika, 4. Afrika, 5. Asie, 6. Oceánie a Austrálie). Množství osob, které jsou v místnosti, symbolizují světové obyvatelstvo. Rozdělení podle obyvatelstva: "Dnes hrajeme Svět - představovaný šesti kontinenty (obrázky se jmény kontinentů jsou rozmístěny po místnosti). Představujete obyvatelstvo světa. Rozdělte se prosím na tyto kontinenty, jak to podle vašeho názoru rozdělení odpovídá." Poté, co se účastníci rozdělí, seznámí lektor semináře se správným rozdělením podle tabulky (viz "tabulka rozdělení světa") a v případě potřeby koriguje rozdělení účastníků. Krátká diskuse: Co je překvapilo nebo napadlo? Rozdělení podle světových příjmů na kontinenty: následně účastníci rozdělí bankovky jako symbol světových příjmů na kontinenty. Jejich počty opět lektor semináře koriguje podle přiložené tabulky. Rozdělení podle spotřeby energie a produkce CO 2 : to samé se děje se žárovkami a nafukovacími balónky. V závěrečném vyhodnocení mohou účastníci spontánně mluvit o svých zkušenostech, které mají nebo vnímají o nerovnoměrnostech na světě. Mohou se zamyslet i nad tím, jak by mohly být brány v úvahu příčiny a důsledky této situace. 2

6 Nejde o to ostatním diktovat, jak snížit svou stopu, ale ukázat, jak můžeme žít lépe. Naše základní otázka je: Jak můžeme chránit naše životní prostředí a přírodní zdroje? Ty mají totiž zásadní význam pro kvalitu našeho budoucího života. Úvod: CESTA SVĚTOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM Cílem aktivity je ukázat fungování mechanismu mezinárodního obchodu a poukázat na nedostatek rovných příležitostí na světovém trhu v důsledku různých podmínek. Účastníci simulují ve hře mezinárodní obchod, mají si vyzkoušet, jak mohou být úspěšní na světovém trhu a jak mohou konkurovat a generovat pokud možno co nejvyšší zisky. Mezinárodní obchod v aktivitě by měl běžet v souladu s realitou na světovém trhu, kde obchod podléhá různým vnějším vlivům a variacím. Nejprve představte obsah a přibližný průběh projektu "Cesta světovým hospodářstvím", abyste studenty motivovali a aby věděli, co mohou od hry očekávat a jak se mohou zapojit. Hra "Cesta světovým hospodářstvím" simuluje světový obchod a jeho nerovné, nespravedlivé podmínky. Studenti produkují - vyrábějí ve skupinách, které odpovídají různým zemím na světovém trhu. Přitom země mají různé zdroje a rozdílné jsou i výrobní faktory, které ovlivňují produkci jednotlivých zemí. Po skončení hry má prioritu vyhodnocení. Lektor si hodnocení poznamená jako "výsledky". Při hodnocení mluví lektor společně se studenty o průběhu jejich emocí. Důležité je, aby po skončení hry účastníci všechny svoje emoce a názory řekli, aby se uvolnili. Samotná hra i vyhodnocení potřebují důkladnou přípravu. Toto je zapotřebí vzít v úvahu při plánování: teprve, když je všechno přesně připravené pro realizaci hry a její hodnocení, je možné začít. Čas: 60 minut 1 plakát: srovnávací tabulka světových tržních cen různých výrobků 1 plakát: nejdůležitější pravidla 12 jmenovek pro diplomaty a ekonomické ministry z každé země 12 připínacích špendlíků 6 velkých papírových obálek pro rozdělení zdrojů 1 černý lihový fix k popisu cen na světovém trhu 3

7 bloček bílých papírků k přelepení cen na světovém trhu 1 lepicí páska k zavěšení plakátů 100 listů A4, 40 je rezerva pro lektora 8 x nůžky, z toho 2 x rezerva pro lektora 8 pravítek, z toho 2 rezerva pro lektora 4 kružítka 4 trojúhelníky 14 tužek, z toho 2 rezerva pro lektora dalších 100 listů kancelářského papíru A4 jako rezerva Další pomůcky: Na semináři je zapotřebí následující materiál, který je i v příloze: Předlohy na výrobu papírových produktů Předloha pro papírové peníze, se kterými obchoduje manažer světového trhu Předloha pro nejdůležitější pravidla Předlohy pro jmenovky diplomatů a ekonomických ministrů jednotlivých zemí Předloha pro tabulky pro zhodnocení množství vyrobených produktů na konci hry. Funkce lektora v roli vedoucího aktivity: Lektor řídí aktivitu a jako vedoucí aktivity a má dva úkoly: 1. Představuje manažera světového trhu, určuje ceny a cenové výkyvy a nakupuje produkty v aktuálních cenách 2. Jeho druhou rolí je generální tajemník OSN. Z této pozice by měl určitě najít nějakou vnější událost a oznámit její následky, např. zvýšení cen určitého světového obchodního produktu díky zvýšené poptávce. Flexibilním použitím různých vnějších událostí a možnou cenovou regulací jako manažer světového trhu kontroluje hru a zajišťuje její požadovaný průběh. Požadovaný průběh hry: Hra "Cesta světovým hospodářstvím" má názorně ukázat účastníkům, jak moc závisí ekonomický úspěch na úrovni světového trhu, na úrovni vývoje a výroby spojené s možnostmi inovace. Během hry budou lepší podmínky zemí, které mají výhodnější podmínky k výrobě stále zřetelnější a jasnější. Chybějící rovné příležitosti na světovém trhu v důsledku různých podmínek a zkušeností by měli účastníci po skončení analyzovat a vyhodnotit. Cílem aktivity je poukázat na fungování globálního trhu s jeho nespravedlivými předpoklady a skutečností, že mezinárodní obchod zvyšuje nerovnosti. Tím pádem se dobře dotované země mohou stávat stále silnějšími. Tato podoba cíle by měla prolínat celou aktivitou. Způsob, jak funguje světový obchod: Účastníci jsou rozděleni do šesti skupin, které zastupují jednotlivé země. Každé skupině budou náhodně přidělen výrobní materiál a zdroje pro mezinárodní obchod. Z přidělených prostředků mají zhotovit určité světové produkty, s nimiž pak obchodují na světovém obchodním trhu. Se světovými produkty mohou obchodovat jen na světovém trhu, zatímco se zdroji, potřebnými k výrobě produktů mohou obchodovat - vyměňovat je i mezi jednotlivými zeměmi. Každá skupina si zvolí svého diplomata, který může být v kontaktu s ostatními zeměmi a ekonomického ministra, který obchoduje na světovém trhu. Tito vybraní účastníci dostanou své jmenovky a jen oni se mohou volně pohybovat v prostoru. Ostatní účastníci se zdržují pouze na svém výrobním místě. Výukový cíl: Cílem aktivity je, aby účastníci poznali nerovnost vstupních podmínek a nerovnost příležitostí. Mají také poznat v průběhu hry nebo při jejím vyhodnocení, že úspěch na 4

8 světovém trhu - tj. zisk v penězích velmi závisí na náhodně vybraných podmínkách. Díky pracovitosti a píli není možné ani vyjednáváním získat výhodnější podmínky pro země. Naopak, toto vedení se tím může ještě zvětšovat. Příprava lektora na aktivitu: Hra Cesta světovým hospodářstvím vyžaduje hodně přípravy, zato pak poskytuje velmi živý a motivující způsob, jak seznámit účastníky s mechanismy fungování mezinárodního obchodu. Příprava: Malé papírové štítky (post-it) jsou připraveny pro vydání pro každou následující změnu ceny - přelepí se přes starou cenu. Hlavní pravidla jsou zvětšena a vyvěšena na druhém plakátu. Předloha s nedokončenými větami k emocionálnímu vyhodnocení je zvětšena. Tyto čtyři předlohy mohou být vyvěšeny na 4 různých místech v učebně. Papírové peníze budou zkopírovány a vystřiženy. Je nutné mít od každého druhu cca 100 kousků (sto 50 dolarových bankovek, sto 100 dolarových bankovek...). Jmenovky jsou vystřiženy, případně nalepeny na papír, aby se mohly dobře připevnit na oblečení účastníka. Důležitá je také příprava každé papírové předlohy v originální velikosti, aby mohly být snadno kontrolovatelné na světovém trhu. Pro přípravu papírových předloh je nutno použít kancelářský papír. Ten bude použit k vystřižení. Příprava zdrojů pro skupiny: Zdroje (nůžky, tužky, trojúhelníky, pravítka, kružítka a papír) jsou rozděleny takto do 6 obálek: Typ A - 2 obálky - 2 nůžky, 2 pravítka, 1 kružítko, 1 trojúhelník, 3 tužky a 10 listů papíru A4 Typ B - 2 obálky - 1 nůžky, 1 pravítko, 2 tužky a 10 papíru A4 Typ C - 1 pravítko, 20 listů papíru A4 Ostatní zbývající zdroje zůstávají jako rezerva u lektora (při větších akcích venku). Je velmi důležité se při hře ujistit, že účastníci nebudou využívat vlastní zdroje, tzn., že nechají své nůžky, pravítka ve svých školních taškách. Příprava v učebně: Účastníci budou rozdělení do skupin, které jsou dvou - osmi členné. Každá skupina, která představuje zemi, volí svého diplomata a ekonomického ministra. Lektor vysvětlí úlohy rolí diplomata a ekonomického ministra. Připevní si jmenovky. Každá skupina má svůj stůl, který je dostatečně velký k výrobě papírových předloh. Také lektor má svůj stůl pro práci na světových obchodních trzích. Oba plakáty (Světové produkty s cenami, Pravidla), jsou vyvěšeny tak, aby byly dobře vidět. Každá země dostane náhodně zvolenou obálku se zdroji. Účastníci se nesmí dívat dovnitř do obálky. Teď je vysvětlena spoluhráčům jejich role. Úloha spoluhráčů: Každá země má za úkol během hry nahospodařit tolik peněz, kolik je možné. To lze výrobou světových produktů a jejich prodejem na světovém trhu. Světové produkty: Z materiálu a zdrojů, které jsou v papírových obálkách, je možné vyrábět v papírové podobě světové produkty. Na světovém trhu je obchodováno pět různých produktů: obdélníky: zemědělské produkty velké trojúhelníky: textilie malé trojúhelníky: chemické výrobky čtverce: stroje kruhy: elektronika, PC 5

9 Předlohy - produkty (symboly a počáteční ceny produktů) jsou v učebně zřetelně umístěny a k vidění na plakátu světových cen. Výrobní metody: Pro výrobu obdélníků jsou zapotřebí nůžky, pravítko a tužky. Provizorně mohou být rohy vyrobeny ohýbáním a trháním. Totéž platí pro výrobu velkých trojúhelníků. Tyto dva produkty jsou relativně jednoduché, a proto levné na světových trzích, tj. mají nízkou počáteční cenu. Výroba malých trojúhelníků a čtverců vyžaduje nůžky, tužku a trojúhelník. Tyto dvě formy jsou uvedeny na plakátu, protože je potřeba pracovat s kružítkem a pravítkem a není možné je vyrobit skládáním a trháním. Proto mají vyšší vstupní ceny na světovém trhu. Nejobtížnější je vyrobit kruhy. Vzhledem k tomu, že průměr kruhu je na plakátu na světovém trhu a k výrobě je zapotřebí kružítko, trojúhelník a nůžky, kruhy jsou od začátku světově nejdražší komerční produkt. Různé výrobní možnosti: Ne každá země je schopna vyrábět s prostředky přidělenými výrobci na světovém trhu. Země s obálkou typu C mohou využít provizorní možnost ohýbání a trhání k výrobě levných obdélníků a velkých trojúhelníků. Možnosti provizorní výroby nejsou lektorem vysloveny, pokud možno by je měli objevit účastníci sami. Výrobky vyrobené provizorní cestou budou na trhu vykoupeny jen za poloviční cenu. Produkty špatné kvality, které se příliš odlišují od předlohy, mohou být zamítnuty. Chtějí-li kvalitní výrobky a za plnou cenu, musí diplomaté dotčených zemí kontaktovat lépe vybavené země a pokusit se měnit (obchodovat) výrobní prostředky. Nejdůležitější pravidla: Nejvyšším cílem každé země je vydělání co největšího množství peněz. Vlastní zdroje zůstávají v taškách. K dispozici jsou pouze přidělené materiály a pomůcky používané k výrobě. Moje nůžky, tužky, atd. zůstávají v taškách. Výrobky na světových trzích musí být zpracovány přesně. Pouze produkty, které splňují požadavky, budou obchodovatelné na světovém trhu. Světový trh nakupuje výrobky pouze za aktuální cenu. Pouze diplomaté a ekonomičtí ministři se smí pohybovat po prostoru. Papírové produkty se smí prodávat pouze na světovém trhu. Diplomaté mezi sebou jednají pouze o prodeji nebo výměně zdrojů, materiálů. Nákup produktů: Lektor nakupuje na světovém trhu od ekonomických ministrů produkty za aktuální, na plakátě vyvěšené ceny. Platidlem jsou Talery (dolary), které mají podobu papírových bankovek. Lektor musí dávat pozor na to, aby každá země měla svou produkci, aby po sečtení a vyhodnocení aktivity byl počet výrobků vyrobených v každé zemi rozmanitý. Vnější faktory: Po nějakém čase může nastat situace, kdy vnější faktor ovlivní ceny na světovém trhu. Úlohou lektora je vše oznámit a oznámit zároveň změny konkrétních cen na trhu, které věrohodně vysvětlí. Pro živé hraní je důležité, aby události byly dobře odvyprávěny a byly operativně použity. Změněné ceny na světovém trhu vyhlašuje lektor a na plakátě jsou přelepeny přes staré ceny. Možné vnější faktory, které vyvolávají změnu ceny: Pomoc rozvojovým zemím: Spojené národy se rozhodly vyvinout program na pomoc rozvojovým zemím se zdroji typu C. Tyto skupiny obdrží od vedoucího hry do svého 6

10 držení nůžky, pravítko a tužku. Toto opatření bude veřejně vyhlášeno jako pomoc rozvojovým zemím a po nějakou dobu se nebudou měnit světové ceny. Objevení nových nalezišť: V zemích typu C budou objeveny nové zdroje (papír). Odpovídající skupina obdrží od vedoucího hry 20 dalších papírů k možné další výrobě nebo prodeji. Cena bude dojednána diplomaty jednotlivých států. Přírodní katastrofa: Došlo k přírodní katastrofě, jako pomoc při nápravě škod je zapotřebí větší množství jeřábů, míchaček, lešení atd. Z toho důvodu vzroste poptávky po strojích a zvýší se cena na trhu. Mor/ Epidemie: Svět zachvátila epidemie. Díky tomu se zesílila poptávka po lécích tzn., po chemických produktech a stoupne prudce cena. Inovace: Je vynalezen nový produkt složený z kruhu a trojúhelníku. Vedoucí hry stanoví cenu tohoto produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o inovaci, bude produkt stát více než kruh. Škůdce: Vzhledem k plošnému napadení škůdci, klesá kvalita agrárních produktů. V důsledku toho dojde ke snížení ceny. Konec hry: Všechny události, ke kterým došlo, může teď lektor vysvětlit. Světový trh je uzavřen, země ukončí svou produkci a počítají peníze. Na závěr se může začít s vyhodnocením hry a skupin. Vyhodnocení aktivity: Přímo na konci aktivity jsou zaznamenány a spočítány výsledky. Na jedné straně je stanoven konečný výsledek produkce na světovém trhu manažerem světového trhu: množství a rozmanitost vyrobených výrobků jednotlivých zemí je spočítáno a zaznamenáno. Na druhé straně jsou výsledky zaznamenány a dokumentovány v tabulkách země: peněžitý zisk a zbylé zdroje. Tabulky jsou v příloze. Vyhodnocení emocí: Na závěr (15 min) jsou vyhodnoceny emoce, které mohli účastníci prožít při aktivitě. Pracuje se s nedokončenými větami, které visely po celou dobu v učebně. Účastníci se vyjádří, lektor neopravuje, neargumentuje proti, emoce přijímá: Byl jsem velmi frustrován, vadí mi, protože Hra byla nespravedlivá, protože Obzvláště mě to bavilo Byl bych raději, kdyby Účastníci mohou dokončení vět psát na lístečky a ty lepit k nedokončeným větám, pak je možné výsledek emocí přečíst. Je možná i diskuze v kruhu. 7

11 GLOBÁLNÍ PRODUKTY ANEB "CESTA DŽÍNOVÉ BUNDY" Přiblížit vizualizací fungování globálních ekonomických sítí, rozdílné pracovní a životní podmínky. karty s rolemi 3 různobarevné pletací příze nůžky 5 velkých kusů papírů pro kontinenty křída mapa světa Průběh: Hledání ve skupině: Každý účastník dostane kartu s rolí s následujícím zadáním: Hledejte další osoby, které jsou společně s vámi zodpovědné za výrobu produktu. Popište ostatním ve skupině vaši práci - aktivitu. Využijte pro to informace na kartách s rolemi a popište je blíže (Jaké je vaše zaměstnání? Jak se Vám líbí Vaše práce? Pro koho pracuješ? Jak je důležitá Vaše práce? Jak probíhá Váš den? Porovnejte své činnosti. Práce v malých skupinách: Účastníci dostanou 10 minut na dosažení dohody ve skupině. Pak jsou požádáni, aby si představili světovou mapu na podlaze v místnosti a postavili se na místo, kde žijí a pracují v prostoru. Prezentace: Je vhodné začít s nejdelším řetězcem (džínová bunda). Přitom řetězec má začít jako první osoba ta, která je na začátku celého řetězce: popíše pracovní podmínky, svoji mzdu a práci. Pak vrhne barevnou kouli s přízí dalšímu článku řetězce a přitom drží pevně konec vlněné příze. Nakonec bunda skončí u prodejce v Německu. Ostatní účastníci se smějí během prezentace ještě doptávat. Lektor koriguje, pokud není v řetězci někdo postaven ve správném pořadí. Pak se může řetězec s vlnou v ruce posadit a představuje se řetězec s čokoládou nebo s PC. Nakonec se všichni smějí posadit "na Svět", takže zhodnocení může být díky tomu celkově uvolněné. 8

12 Vyhodnocení, otázky k moderaci o produkci: Co vás napadá? Co jsou to globální výrobky? Jaké aktivity jsou prováděné na severu a které na jihu? Kde začíná a kde končí linie? Jak to, že je to tak? Kdo o tom rozhoduje? Jsou ta místa zaměnitelná? Proč se nacházejí určité výrobní kroky vždy na stejných místech? Jaký mustr - vzor tu lze pozorovat? Uvědomujete si některé tyto postřehy, odkazy, zde znázorněné linií, když nakupujete? Které rozdíly jsou mezi jednotlivými produkty? (oblečení okolo celého světa a kakao ihned do Evropy?) Na čem to závisí? Otázky k moderaci o pracovních a životních podmínkách: Jaké jsou rozdíly v platech a pracovních podmínkách? Na jaké pozici byste chtěl být a na které ne? Jak se dají opravdu rozdílné platy ohodnotit? Co myslíte, kdo může opravdu tyto produkty nakupovat? Prohlubování znalostí o různých výrobcích ve vztahu k životní úrovni spotřebitelů a výrobců: Čokoláda: Oblečení: 1. Je konzumována především v zemích na severu. Každý občan sní za rok cca 9 kg. 2. Vyrábí se v několika málo mezinárodních koncernech, jako např. Nestlé, Jacobs Suchard, Cadbury, Mars, Ferrero. 3. Latinská Amerika, kontinent, ze kterého pochází nabídka kakaa, má dnes jen 20% světové produkce. Ze západní Afriky je nyní o 60% méně. Poslední kakaová oblast s nejrychlejším tempem růstu je v jihovýchodní Asii, která zachytila během krátké doby 20% trhu. 4. Zpracování (lisování) probíhá zejména v Nizozemí, SRN, USA, Brazílie (příčinou jsou vysoké tarify EU na dalších zpracovávané produkty, jako je kakaové máslo nebo kakaový prášek (12-16%), na kakaové boby jsou to pouhá 3%). 5. Z 24 kusů čokolády dostane výrobce pouze 1 tabulku. 1. V průměru si koupí každý občan na severu kusů oblečení za rok, jeden Ind si může dovolit 2 kousky oblečení za stejnou dobu. 2. Pracovní podmínky v továrnách na světovém trhu (švadlena, atd.): dlouhé hodiny, nízké mzdy, téměř výlučně mladé ženy, hluk, dusno, atd., žádné přestávky, žádné sociální zabezpečení, propouštění pro činnost v odborovém svazu, sexuální obtěžování. 3. Velký tlak na stále nové kolekce, které musí být produkovány ve stále kratším čase: rekordní čas mezi designem a kouskem oděvu v obchodě. 4. Oblečení cestuje po celém světě, "Made in Bangladesh" znamená, že látkové díly jsou sešity tam - bavlna byla v té době již tisíce kilometrů na cestě. 9

13 OBRÁZKOVÉ ASOCIACE Zjištění názorové úrovně a odlišností k tématu globalizace Různé obrázky k tématu v počtu větším než je počet účastníků, židle v kruhu. " Vyhledejte si obrázek, který je spojen s globalizací. Vysvětlete, proč jste si obrázek vybrali a popřípadě, co pro Vás znamená. Pokud není mezi obrázky žádný, který by Vás oslovil, můžete popsat jakýkoliv obrázek, který byste s globalizací spojili." Pomůcky: Popis: OVOCNÝ SALÁT Zjištění, které všechny každodenní činnosti souvisejí s globalizací Kruh židlí, o jednu méně, než je účastníků. Účastníci sedí v kruhu na židlích a jeden uprostřed dává pokyn, který souvisí s globalizací, např.: Své místo vymění ti, kdo jezdí do práce autem. Své místo si vymění, všichni co nakupují na internetu. Své místo si vymění, všichni co mají na sobě oblečení "Made in China" 10

14 VÝŽIVA V GLOBÁLNÍM A LOKÁLNÍM POHLEDU Anotace vzdělávacího programu Cílem globálního vzdělávání je vést účastníky k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, pohledy na svět a rozdílným kulturním zázemím, s odlišnými stravovacími zvyklostmi a jejími možnostmi. Účastníci se naučí reflektovat ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, problémy lidstva na globální i lokální úrovni a jejich vzájemnou souvislost. Uvědomí si trendy ve společnosti a také, jak je s ní spojen jejich osobní život. Vede účastníky k cítění zodpovědnosti za vlastní aktivitu a osobní růst vůči sobě i svému okolí (světu). Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskuzní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr Cílem semináře je proškolit pedagogické pracovníky v problematice globálního vzdělávání se zaměřením na Výživu v globálním a lokálním pohledu pomocí interaktivních metod výuky a napomoci tak zavádění globálního vzdělávání do výuky na základních a středních školách Plzeňského kraje. Účastníci budou prostřednictvím předložených aktivit reflektovat své znalosti, dovednosti a postoje v oblasti Výživa v globálním a lokálním pohledu v celé jeho komplexnosti vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy popíšou využívání metod jako proces, a zároveň vysvětlí, jaké složky a parametry tento proces musí mít, aby byl efektivní v průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat své pocity užitku z metod zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Výživy s propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentálního vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova seznámí se se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast výživy. Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. 11

15 Použité metody evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity komunikační úkoly reflexe AKTIVITY Tvrzení: JDI PŘES LINII Úvod do tématu Provázek V místnosti je vytvořena linie. Účastníci se postaví na jednu stranu linie. Lektor vysloví tvrzení. Ti účastníci, kterých se tvrzení dotýká, přejdou přes linii. Lektor se ptá účastníků, z jakého důvodu překročili linii. Přes linii přejdou všichni, co právě drží dietu. Přes linii přejdou všichni, kteří někdy drželi dietu. Přes linii přejdou všichni, kteří se stravují vegetariánsky. Přes linii přejdou všichni, kteří z náboženských důvodů nejedí některé pokrmy. Přes linii přejdou všichni, kteří jsou alergičtí na některé potraviny. Přes linii přejdou všichni, kteří ve svém životě někdy museli hladovět. Přes linii přejdou všichni, kteří nejedí maso. JAK JEDÍ LIDÉ V JINÝCH ZEMÍCH? Uvědomění si výživových odlišností v různých zemích. Obrázky Takto jíme, názvy zemí Na podlaze jsou rozloženy fotografie různých rodin z různých zemí. Účastníci se snaží rozpoznat, která rodina žije v které zemi a přiřadit k jednotlivým fotografiím název jednotlivých zemí. Následně probíhá diskuze o jednotlivých fotografiích a rozdílech mezi nimi. 12

16 EKOLOGICKÁ STOPA Uvědomění si výživových odlišností v různých zemích a ekologického dopadu. Obrázky Takto jíme, názvy zemí, ekologická stopa K vybraným zemím je přiřazena CO 2 - ekologická stopa. USA 9,7 ha Německo 4,8 ha Mali 1,8 ha Egypt 1,7 ha Indie 0,6 ha KŘÍŽOVKA HALLAL Seznámení se s pojmem a stravováním Hallal Křížovka Hallal, vyhodnocení Účastníci jsou v úvodu seznámeni s tím, co znamená stravovat se Hallal. Poté je rozdána křížovka, ve které hledají 18 jídel, na které si musí muslimové dávat pozor KVÍZ Úvod do problematiky Karty s odpověďmi A, B, C pro všechny účastníky Účastníci sedí v kruhu, každý obdrží karty pro odpověď A, B, C. Lektor pokládá otázky a účastníci odpovídají prostřednictvím karet. 13

17 Otázky: Kolik kalorií potřebuje dospělá osoba na den A 3200 kcal B 2400 kcal C 1690 kcal Správně: B Kolik peněz vydá průměrný Čech ze svého příjmu na potraviny? A 15% B 25% C 50% Správně A Jaký podíl vydá EU - domácnost na agrární subvence? A 1/5 B 1/3 C 1/2 Správně: 1/5 (43 mld. EU) Před 50 lety dostal zemědělec 66 % z ceny chleba. Kolik procent z ceny chleba dostane dnes? A cca 5% B cca 10% C cca 20% Správně: A Délka: Příprava: Hra: Zhodnocení: SIMULAČNÍ HRA LOV RYB Účastníci mohou analyzovat, které tržní mechanismy vedou k nadměrnému rybolovu a které politické a hospodářské instance by měly vést k zodpovědnému obchodu. Účastníci pochopí, že někdy krátkodobý zisk, může dlouhodobě přijít vniveč tím, že mohou být přírodní zdroje rychle a nečekaně spotřebovány. Ukazuje se, že je zapotřebí najít řešení a definovat pravidla. 60 minut dle délky následující diskuze. Krabička nebo košíček simulující oceán s 50 rybami, 200 ryb - ryby mohou představovat, např. knoflíky, kancelářské sponky, korálky aj., papírová lodička pro každou skupinu s číslem skupiny lodička může být nahrazena např. hrnečkem, 10 prázdných papírových kartiček nebo proužků pro každou skupinu, pravidla hry Vložte 50 ryb do oceánu (košíček, krabička). Rozdělte účastníky na stejně velké skupiny. Dejte každé skupině loď s 10 papírovými proužky. Každá skupina si vymyslí název a napíše ho na loďku nebo jsou skupiny jen očíslovány 1, 2, 3. Uveďte účastníky do hry. Vysvětlete, že každá skupina představuje jeden rybářský podnik, který se snaží do konce hry maximalizovat svůj úlovek ryb. Vysvětlete pravidla hry a regenerační křivku: V oceánu může žít maximálně 50 ryb. Počet zbylých ryb po výlovu bude zdvojnásoben. Pokud v oceánu nezbude žádná ryba, žádná také již nepřibude. Pokud zbyde 10 ryb, přidá se k nim dalších 10, pokud zbyde 25 ryb, přidá se k nim dalších 25. Pokud zbyde 38 ryb, přidá se k nim 12 (neboť v oceánu může žít maximálně 50). Popište průběh hry a dejte skupinám pár minut na to, aby mohly prodiskutovat strategii. Výši ryb, které skupina chce ulovit, napíší na papírek a svou loď s papírovým proužkem odevzdají. Srovnejte lodě do náhodného pořadí a v tomto pořadí naplňte lodě požadovaným množstvím ryb. Pokud poptávané množství převyšuje počet dostupných ryb, zůstane loď prázdná a budeme pokračovat naplněním další lodě. Až budete hotoví, vrátíte lodě skupině zpět. Doplňte oceán dle regenerační křivky. Tím začne druhá sezóna. Jednotlivé skupiny opět napíši počet ryb, které chtějí vylovit, a opět vyberte lodě s lístečky a postupujte stejně jako v prvním roce. Pokud účastníci oceán velmi rychle vyloví, nechte je hrát ještě dvě nebo tři kola, dokud nevytuší správné chování v této hře. Pokud skupina zvolí strategii, při které dojde k maximálnímu počtu vylovených ryb, můžete hru přerušit. Na základě regenerační křivky může být ročně vyloveno maximálně 25 ryb tak, aby byl vývoj udržitelný. Za 10 let, tak může být vyloveno max. 250 ryb. Když tento počet rozdělíme podle počtu skupin, dostaneme maximální číslo, které každá skupina mohla ulovit. To, že žádná skupina tohoto čísla nedosáhla, je vlivem nadměrného rybolovu. Nechte skupiny představit své výsledky rybolovu a okomentovat je. Na závěr mohou být tyto body prodiskutovány: 14

Globální učení a výživa

Globální učení a výživa Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie

Více

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje"

Globální vzdělávání Peníze a zadlužení. Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje Globální vzdělávání Peníze a zadlužení Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik

Více

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská

Více

Interkulturní učení a environmentální problematika

Interkulturní učení a environmentální problematika Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1.

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1. Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Aktivita 1: Haiti Pracovní list 1 A 1 / PL 1 Pracovní list 2 A 1 / PL 2 Pracovní

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line

DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line »» DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line DOLCETA je vzdělávací a informační nástroj zaměřený na spotřebitelské otázky určený učitelům základních a středních škol, ale také vzdělávacím programům

Více

Bohouš a Dáša. proti chudobě

Bohouš a Dáša. proti chudobě Bohouš a Dáša proti chudobě Bohouš a Dáša proti chudobě Bohouš a Dáša proti chudobě Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. Všechna práva vyhrazena. Autoři: Mgr. Ondřej Nádvorník, Mgr. Petr

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída)

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Global Storyline Jak vtáhnout děti do děje světa Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Metodiku příběhu vytvořila skotská organizace WOSDEC. Pro české prostředí ji adaptovala organizace NaZemi ve spolupráci

Více

Leonardo da Vinci Přenos inovací. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ

Leonardo da Vinci Přenos inovací. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ Leonardo da Vinci Přenos inovací Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ Řízení projektu: Karin Steiner (abif, Rakousko) Autoři (abif, Rakousko): Brigitte Mosberger, Karin

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Ekonomické hry a fie ení otázek a pfiíkladû

Ekonomické hry a fie ení otázek a pfiíkladû Dana Pospíchalová Robert Holman Ekonomické hry a fie ení otázek a pfiíkladû Úvod do ekonomie BECKOVY EKONOMICKÉ UâEBNICE Y 0 x = mnoïství y = cena nabídka poptávka X Poznámka pro učitele Ekonomické hry

Více