Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. ledna 1999 Èástka 1 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 1. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz 2. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 3. Ceník mezinárodních telekomunikaèních služeb 4. Zrušení pilných hovorù v mezinárodním telefonním provozu 5. Dodatek è. 01/99 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb SPT TELECOM, a.s. ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Vážení pøátelé, vstoupili jsme do dalšího roku, roku Dovolte nám, abychom Vám na jeho zaèátku popøáli vše nejlepší nejen v osobním životì, ale i v zamìstnání. Jaký bude letošní rok pro telekomunikace a pro Èeský telekomunikaèní úøad? S trochou nadsázky jej mùžeme nazvat rokem èeských telekomunikací. Vždy nás èeká projednávání nového zákona o telekomunikacích ve vládì a následnì jeho pøedložení do parlamentu. Dalším významným aspektem je oficiální vstup Èeské republiky do NATO. A v neposlední øadì musíme uèinit další kroky vedoucí k pøijetí Èeské republiky za èlena Evropské unie. Uvedené základní historické etapy vývoje budou mít dalekosáhlé dopady nejen na uživatele a provozovatele telekomunikaèních zaøízení a služeb, ale i na regulaèní orgán. Všichni uvedení úèastníci telekomunikaèního dìní se musí pøipravit na den, kdy pro Èeskou republiku konèí exkluzivní práva v telefonní službì udìlená SPT TELECOM, a.s., tj. na konec roku Bude rok 1999 pøedrevoluèní nebo již rokem revoluce zásadních zmìn v èeských telekomunikacích? Odpovìï nám dá asi až èas. Pro zdárné naplnìní posledních dvou exkluzivních let si Vám dovolujeme slíbit, že budeme pokraèovat v dosavadní praxi. To znamená v otevøenosti pøi pøípravì závažných dokumentù, v široké informovanosti všech hráèù sektoru, ve spravedlivé ochranì všech jejich práv a oprávnìných zájmù, ale i v dodržování našeho cíle: Regulovat jen to, co je nezbytnì nutné.. Ing. Vladimír Kùrka v.r. Ing. David Stádník v.r. pøedseda redakèní rady vrchní øeditel ÈTÚ

2 Strana 2 Roèník 1999 Èástka 1 B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 1. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz Vzhledem k opakovaným žádostem o informace, týkající se vyklízení kmitoètového pásma MHz pro potøeby resortu obrany a armád NATO, Èeský telekomunikaèní úøad znovu informuje o harmonogramu vyklízení tohoto pásma. V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat podmínky využívání nìkterých èástí kmitoètového spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO a umožnit jak rozvinutí nìkterých alianèních systémù, tak souèasnì po pøechodnou dobu ještì i využívání nìkterých èástí tohoto kmitoètového pásma stávajícími civilními uživateli. Z tohoto dùvodu je používání kmitoètového pásma MHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému uvolòování od všech dosavadních civilních uživatelù. Na podkladì jednání s resortem obrany byl podle jeho požadavkù stanoven závazný èasový harmonogram vyklízení uvedeného kmitoètového pásma. Provoz v jednotlivých úsecích, využívaných dosud civilními uživateli, bude ukonèen v následujících termínech: 235, ,000 MHz , ,000 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz Pro zbývající úseky, které jsou využívány civilními uživateli, platí termíny uvedené v Národní kmitoètové tabulce (vydána Jednotným pravidlem è. 2/R/1997, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/97). Souèasnì však resort obrany požaduje mimoøádné uvolnìní omezeného poètu jednotlivých vybraných kmitoètù, které spadají do uvedených kmitoètových úsekù, v kratších termínech. V tìchto pøípadech budou jejich pøípadní uživatelé informováni pøímo. Svým pøistoupením k NATO Èeská republika deklarovala svou vùli splnit povinnosti, které jsou s tímto vstupem spojeny. Jednou ze zásadních povinností je umožnit komunikaci všech armádních jednotek, které mohou na území ÈR operovat. Z tohoto dùvodu musí ÈR zajistit harmonizaci všech kmitoètových pásem armád NATO s kmitoètovými pásmy resortu obrany tak, jak je to vyjádøeno v kmitoètové tabulce NATO (NJFA). Z jednání se zástupci kmitoètových orgánù NATO vyplynulo, že harmonizace všech kmitoètových pásem musí probìhnout nejpozdìji do konce roku Tento termín je koneèný a ÈR nemùže požadovat jeho prodloužení. ÈTÚ také upozoròuje, že nelegální provoz rádiových zaøízení v uvolnìných úsecích mùže vztahy mezi ÈR a NATO velmi poškodit, a proto budou v tìchto pøípadech uplatnìny nejpøísnìjší sankce. ÈTÚ jedná souèasnì s pøíslušnými orgány Ministerstva obrany ÈR o reciproèním uvolnìní kmitoètových úsekù urèených pro civilní potøebu, ale využívaných zatím prostøedky resortu obrany, do kterých by bylo možno pøesunout nìkteré služby z vyklízených úsekù. Cílovým stavem ve využívání kmitoètù a kmitoètových pásem v ÈR je soulad Národní kmitoètové tabulky s Evropskou spoleènou harmonizovanou kmitoètovou tabulkou (ECA), která potøeby NJFA respektuje. Ke zkrácení platnosti jednotlivých vydaných rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydá ÈTÚ samostatná rozhodnutí jejich držitelùm. 2. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování stav k MDS - ÈTÚ / odbor správy kmitoètového spektra Ministerstvo dopravy a spojù, Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace zveøejòuje doplnìk seznamu schválených koncových telekomunikaèních zaøízení podle stavu z Tento seznam je pouze informativní; pro zjištìní, zda konkrétní zaøízení je schváleno pro pøipojení k jednotné telekomunikaèní síti (provoz v ÈR), je smìrodatné, zda zaøízení odpovídá podmínkám uvedeným v rozhodnutí o schválení (zejména zda je zaøízení opatøeno symbolem schvalujícího orgánu - schvalovací znaèkou a zda je u nìj k dispozici oboustranná kopie rozhodnutí o schválení a návod k použití v èeském jazyce). Seznam je øazen podle kódù zaøízení (viz Èíselník telekomunikaèních zaøízení, Telekomunikaèní vìstník 2/1996), uvnitø jednotlivých kódù pak abecednì podle výrobce. Aktualizované údaje o schválených zaøízeních jsou k dispozici též na internetové adrese Koncová telekomunikaèní zaøízení

3 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 3 typ zaøízení zástupce držitele v ÈR platnost do výrobce/držitel rozhodnutí adresa roku* 1112 telefonní pøístroj s frekvenèní a impulzní volbou CONCORDE 520B TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION LTD., Èína / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc CONCORDE 300 TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION LTD., Èína/CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc KX-TS5CX-W; KX-TS5CX-B; KX-TS5CX-R PANASONIC CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha telefonní pøístroj na mince a karty MiKaTeA - 4 FP /C Tesla Stropkov - Èechy a.s. TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1131 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT0 G-Tel Angelo 12 DINO TRADING spol. s r.o. DINO TRADING spol. s r.o., Èeská republika Cimburkova 16/369, Praha telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT1 TELSON model TCP INTERBELL, s.r.o. TELSON ELECTRONICS CO.,LTD., Korea / TELSON ELECTRONICS CO.,LTD. Oldøichovice 738, Tøinec 1134 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu DECT DCT-1100R INTERBELL, s.r.o. Hanwha Corporation/Telecommunication Div., Korea / Hanwha Corporation/Telecommunication Div. Oldøichovice 738, Tøinec Ellipse; Satellite DECT SNYZE, spol. s r.o. KIRK telecom, Dánsko pro GN Netcom, Dánsko/GN Netcom as Kosmonautù 6, Olomouc 1142 záznamové zaøízení kompaktní s telefonním pøístrojem CONCORDE 2000 TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Èína, Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc KENT 100 První telefonní spoleènost s r.o. VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava KENT 300 První telefonní spoleènost s r.o. VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava 1163 poplachová ústøedna RP 296 Max - Tech, spol. s r.o. ROKONET ELECTRONICS Ltd., Izrael / ROKONET ELECTRONICS Ltd. V mýtì 1338, Èernošice SC 800; SC 1600 OLYMPO controls s.r.o. SCANTRONIC International, USA/SENTROL INC. Havránkova 33, Brno 1164 komunikátor E OLYMPO controls s.r.o. Ademco Microtech Ltd., Velká Británie/Ademco Microtech Ltd. Havránkova 33, Brno 1170 analogové úèastnické rozhraní rádiového zaøízení L1877A MOTOROLA s.r.o. MOTOROLA Inc., USA/MOTOROLA Inc. Klimentská 46, Praha faksimilní zaøízení kompaktní CANON L 800, model H 12101; CANON L 900, model H CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 MultiPASS C20, MultiPASS C50 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1

4 Strana 4 Roèník 1999 Èástka 1 MITA PointSource Vi 30 COMPLET, spol. s r.o MITA Industrial Co., (H.K.) Ltd., Èína/MITA Industrial Co., Ltd. Evropská 106, Praha 6 OKIFAX 4100, OKIFAX 4500 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o. OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín Aficio FX 10 IMPROMAT INT., spol. s r.o. RICOH COMPANY LTD., Japonsko/RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín 1212 faksimilní zaøízení kompaktní s integrovaným telefonním pøístrojem Brother FAX-1020 Brother International, s.r.o BROTHER Industries, Ltd., Japonsko/BROTHER Industries, Ltd. Veveøí 102, Brno FAX - L250, MultiPASS L60 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 FO CS Martin Reimont, SHARP CENTRALSERVICE Sharp Corporation, Malajsie/Sharp Corporation, Communication Systems Group Masarykova 231, Èelákovice UX-108 CS Martin Reimont, SHARP CENTRALSERVICE Sharp Corporation, Sharp Electronica Espana. S.A., Španìlsko/Sharp Corporation Masarykova 231, Èelákovice 1214 faksimilní a datový modem kompaktní SF-1156V+/Rxx PERET BOHEMIA s.r.o. GVC Corporation, Taiwan-Èína/GVC Corporation Sítná 3105, Kladno DeskPorte 56K Voice MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s., Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 MT5600ZDX, MT5600ZDXV CNC Praha spol. s r.o. Multi - Tech Systems, Inc., USA/Multi - Tech Systems, Inc. Vranská 8, Praha 4 MR56SVS-CZECH PERET BOHEMIA s.r.o. TAICOM DATA SYSTEMS Co., LTD, Taiwan-Èína /TAICOM DATA SYSTEMS Co., LTD Sítná 3105, Kladno 1216 faksimilní a datový modem vestavný TRAVEL Card 56K/LAN MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s.; LE TECHNIKA Slovenia, Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 TRAVEL Card 56K MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s.; LE TECHNIKA Slovenia, Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 Gold Card Global V.34 + FAX, tf. pøepínaè typ EPM 622 PELL S s.r.o. PSION DACOM Plc, Velká Británie/PSION DACOM Plc Venhudova 6, Brno Gold Card Global 56K + FAX, tf. pøepínaè typ EPM 622 PELL S s.r.o. PSION DACOM Plc, Velká Británie/PSION DACOM Plc Venhudova 6, Brno 1217 faksimilní a datový modem vestavný se záznamem hovoru SF-1156HV+/Rxx PERET BOHEMIA s.r.o. GVC Corporation, Taiwan-Èína/GVC Corporation Sítná 3105, Kladno DeskPorte 56K Internal MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s., Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové mìniè signálu v základním pásmu kompaktní 1092A-CZ COMAR NetLine, spol. s r.o. Patton Electronics Company, USA/Patton Electronics Company Hudcova 78, Brno 1228 datový terminál Portable P GSM MacTech Servis spol. s r.o. C K D, Francie/C K D Na vinièních horách 22, Praha koncové spojovací zaøízení

5 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 5 VCS 3020 L Frequentis Èeská republika, s.r.o. FREQUENTIS NACHRICHTENTECHNIK Ges.m.b.H., Rakousko/ FREQUENTIS Lužná 591, Praha PbÚ s analogovým rozhraním koncového bodu JTS ACX - Actionet Compact Exchange NOKIA TELECOMMUNICATIONS s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Prague City center, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 2B+D GDK FP II K.C.B. spol. s r.o. LG Electronics, Inc., Korea/LG Electronics, Inc. U Stavoservisu 1, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 30B+D GDK 100; GDK 162 K.C.B. spol. s r.o. LG ELECTRONICS Inc., Korea/LG ELECTRONICS Inc. U Stavoservisu 1, Praha 10 MATRACOM MC 6500 (MC 6501; MC 6504; MC 6550) Atlantis telecom spol. s r.o. MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, Francie/MATRA NORTEL COMMUNICATIONS Žirovnická 2389, Praha pøepojovací zaøízení VARIO R02; VARIO R03; VARIO T02; VARIO T03 2N spol. s r.o. 2N spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha pøepojovací zaøízení pro max. 2 linky pro speciální úèely HCC-02 CODACO ELECTRONIC v.o.s CODACO ELECTRONIC v.o.s, Èeská republika Hemy 2, Valašské Meziøíèí 1360 doplòkové zaøízení k PbÚ KIRK dect-z System 1500; obchodní název FPD Mobil Tel - typ H KIRK telecom A/S, Dánsko/KIRK telecom A/S Polská 36, Praha 2 MULTITONE CS 600 MULTITONE CZ spol. s r.o. KIRK telecom, Dánsko pro Multitone, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha 6 FUTURE PRODUCT DESIGN akciová spoleènost 1600 zaøízení pøo pøipojení na ISDN Cisco 3600 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha koncové zaøízení kompaktní hovorové s pøístupem 2B+D VEGA 128; VEGA 384; HERMES AETHRA s.r.l., Itálie/AETHRA s.r.l. MAIA S; MAIA 384; VOYAGER AETHRA s.r.l., Itálie/AETHRA s.r.l. TELMO, spol. s r.o. Pražská 94, Jablonec nad Nisou TELMO, spol. s r.o. Pražská 94, Jablonec nad Nisou 1620 koncové zaøízení kompaktní nehovorové s pøístupem 2B+D Office Connect ISDN LAN Modem (S) 3 Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, Irsko/3Com Corporation Rybná 14, Praha l SUPER STACK II Remote Access System Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, USA/3Com Corporation Rybná 14, Praha l Cisco 760/770 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 Cisco 1600 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha koncové zaøízení kompaktní s pøístupem 30B+D MX HP - 4E1 Alcatel Czech, s.r.o. Ascend Communications Inc., USA/Ascend Communications Inc. U Uranie 18, Praha pøídavné telekomunikaèní zaøízení

6 Strana 6 Roèník 1999 Èástka 1 INT ; INT ; ITZ ; ITZ ; ITZ INOTESKA-CT s.r.o. INOTESKA, s.r.o., Slovensko/INOTESKA, s.r.o. Skalka 1692, Èeská Tøebová 1810 zaøízení tarifikaèní TELETAR 01; TELETAR 02 Radovan Žalský TINNOC-František Bako, Slovensko/TINNOC-František Bako Petrohradská 2852, Tábor 1820 pøepì ová ochrana F1; F2; F3; F4; F5 LITES, a.s. LITES, a.s., Èeská republika Kateøinská 235, Liberec 1821 pøepì ová ochrana ke koncovým zaøízením CG; CG2; CG3; CG5; CG820; AC; PMT 3 (310); PMT 8 CP Clare Mexicana, Mexiko/CP Clare CORPORATION ENIKA, spol. s r.o. Nádražní 609, Nová Paka 1840 pøídavné signalizaèní zaøízení 4 FN Tesla Stropkov - Èechy a.s. TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1900 pasivní prvky KEPKEP STM 01; KEPKEP STM 02 a pøíslušenství KIX INTERNATIONAL Co. Ltd. spol. s r.o. KEPKEP ILETISIM SISTEMLERI IMALATI SANAYI, Turecko/KEPKEP ILETISIM Záhøebská 24, Praha 2 Rádiokomunikaèní pøenosová zaøízení 5111 Rozhlasový vysílaè FM < 1 kw PTX 30 UHT (budiè) + PJ501M (zesilovaè), 87,5 až 108 MHz RUBI, spol. s r.o. R.V.R. ELETTRONICA s.r.l., Itálie/R.V.R. ELETTRONICA s.r.l. Mohelnická 807, Unièov 5121 TV vysílaè VHF < 1 kw , III. TV pásmo (175,25-223,25 MHz) Tesla, akciová spoleènost Tesla, akciová spoleènost, Èeská republika Podìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín 5321 Radioreléové zaøízení analogové Tx: AT023IFO; Rx: AR023IFO, 21,2 až 23,6 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky AR10, 10,0 až 10,7 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky Tx: AT010IFT; Rx: AR010IFR, 10,1 až 10,7 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky Tx: ProfiLink xxx (Sender) ; Tx, Rx: GigaLink yyy (Empfänger), 2400 až 2483,5 MHz ESCAD Trade s r.o. VTQ VIDEOTRONIC GmbH, Nìmecko/VTQ VIDEOTRONIK GmbH Ukrajinská 2a/1487, Praha Radioreléové zaøízení digitální < 34 Mbit/s 9425 UX(základní typové + obchodní znaèení), až MHz Alcatel Czech, s.r.o. Alcatel Italia s.p.a., Itálie/Alcatel Telspace (Alcatel CIT) U Uranie 18, Praha UX(základní typové + obchodní znaèení), až MHz Alcatel Czech, s.r.o. Alcatel Italia s.p.a., Itálie/Alcatel Telspace (Alcatel CIT) U Uranie 18, Praha 7 DMR *x2-23; DynaHopper *x2-23; PrimeHopper *x2-23, 22,000 až 23,600 GHz Nokia Telecommunications s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Praha 1 DMR *x2-38; DynaHopper *x2-38; PrimeHopper *x2-38, 37,000 až 39,500 GHz Nokia Telecommunications s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Praha 1 40 DR+ 2E1; 40 DR+ 4E1; 40 DR+ 8E1, 37,000 až 39,500 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o.

7 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 7 TADIRAN Microwave Networks (California Microwave), USA/TADIRAN Microwave Networks Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální 34 až 140 Mbit/s 26DR+ 2E1; 26DR+ 4E1; 26DR+ 8E1; 26DR+ 16E1; 26DR+ 34M, 24,5 až 26,5 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o. TADIRAN Microwave Networks (California Microwave), USA/TADIRAN Microwave Networks Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální > 140 Mbit/s DRS 155/18700, 17,7 až 19,7 GHz Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. Bosch - Telecom GmbH, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè CITYLINK 18 GHz, 17,700 až 19,700 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o. Nera Networks AS, Norsko/Nera Networks AS Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální point to multipoint DSC Airspan, 3410 až 3600 MHz DTS-Praha s.r.o. Airspan Communications Ltd., Velká Británie/Airspan Communications Ltd. Kralupská 40/553, Praha Radioreléové zaøízení digitální s rozprostøeným spektrem BLME-x Eur(ope); BLMU-y, 2402 až 2480 MHz VUMS DataCom, spol. s r.o. Breeze Wireless Communications Ltd., Izrael/Breeze Wireless Communications Ltd. Rozšíøená 2159/15, Praha 8 PC24E-00-ET, 2400 až 2483,5 MHz Lucent Technologies, s.r.o. Universal Scientific Industrial Com., Taiwan pro Lucent Technologies, Irsko/Lucent Technologies, Bell Labs Innovations Olšanská 1a, Praha Zaøízení bezdrátových úèastnických místních smyèek SLT 8820; TRX: KRC113245, Tx: MHz; Rx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Mobile Comm., USA pro Ericsson Radio Systems AB, Švédsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 SLT8833, Tx: MHz; Rx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Radio Systems AB, Španìlsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 RBS 884 MACRO 30W; TRX: KRC /3, Rx: MHz; Tx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Radio Systems AB, Švédsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 GMH 2000R SSU-2CZ, Tx: MHz; Rx: MHz HUGHES NETWORK SYSTEMS Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM2000R - SSU-1CZ, Tx: MHz; Rx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM BTS-1CZ, Rx: MHz; Tx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM2000R - MSU-1CZ, Tx: MHz; Rx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, Inc., USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha Radiostanice základnová MH514; MR 534, 403 až 470 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha 1 VR 6xy/S/80 MHz/25/15 W x = 0 až 5; y = A až Z, 73 až 86 MHz T.E.S.L.A. CZ, s.r.o. T.E.S.L.A. CZ, s.r.o., Èeská republika Na Strži 28, Praha Radiostanice úèastnická vozidlová VR 32, 150 až 174 MHz HCS komunikaèní systémy s.r.o. HCS komunikaèní systémy s.r.o., Èeská republika Na Šabatce 4, Praha 4 TK-852E; TK-859E; TK-859E3; TK-859E4, 450 až 470 MHz Výpoèetní technika Most, a.s. Kenwood Corporation, Japonsko/Kenwood Corporation Báòská 287, Most MR204AA; MR204AB; MR204AC; MR204B, 66 až 88 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha 1

8 Strana 8 Roèník 1999 Èástka 1 MR304A; MR304B, 136 až 174 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha Radiostanice úèastnická pøenosná SRP801x E0; SRP802x E0; SRP803x E0 x = 0, 1, 66 až 88 MHz VYCOM, spol. s r.o. Simoco Europe Ltd, Velká Británie/Simoco Europe Ltd Trnkova 105, Brno 5643 Radiotelefon úèastnický pevný Gigaset Repeater S30853-S600-R107-* (* = libovolný znak), DECT (1880 až 1900 MHz) Siemens s.r.o. Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Na Strži 40, Praha Telemetrické zaøízení Základnová èást: 35010x-00001(RF); 35020x-00001(RF); 35030x-00001(RF), 433,52 až 434,31 MHz PSC, Inc., USA/PSC Inc. Za stadionem 15, Praha 10 D. H. S. - Data, Hardware, Software, spol. s r.o Povelové zaøízení Tx: TEO1; TEO2; TEO 4; Rx: REO1; REO2, 433,05 až 434,79 MHz TEMAR spol. s r.o. BFT S.r.l., Itálie/BFT S.r.l. Libovická 7, Praha Zaøízení pro ovládání jednoduchých mechanizmù ELM 611-0, 125 khz S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 Tx: TROLBUSV; Rx: PRITROL1, 433,05 až 434,79 MHz SEA spol. s r.o. SEA spol. s r.o., Èeská republika N høebenech II/21, Praha Zaøízení pro øízení modelù a hraèek C4-CAR x; C4 RACE x; C4-X x; D4 x; D4-X x; XR-3 RACE 40x = SSM 40, 40,665-40,985 MHz Hobbyteam spol.s r.o. Graupner Modellbau GmbH & Co. KG, Nìmecko/Graupner Modellbau GmbH & Co. KG Zvonaøka 16, Brno 17 mc-17; mc-18; mc-20; mc-24; mc-756; mc X347; R-1 PROFI-CAR 40; X-3810, 35; 40 MHz Hobbyteam spol.s r.o. Graupner Modellbau GmbH & Co. KG, Nìmecko/Graupner Modellbau GmbH & Co. KG Zvonaøka 16, Brno 17 REX 7 mini, 35,010-35,200; 40,665-40,985 MHz Stanislav Jelen Stanislav Jelen (JETI model), Èeská republika Trojanovice 261, Frenštát p. Radh , 26,995 až 27,225 MHz LEGO Trading s.r.o. TD Manufacturing Sdn. Bhd., Malajsie pro LEGO SYSTEM A/S, Dánsko / LEGO SYSTEM A/S Slezská 11, Praha Povelové a zabezpeèovací zaøízení automobilù Tx: G8D-322A-A; Rx: G8D-322A-B, 433,05 až 434,79 MHz OMRON ELECTRONICS spol. s r.o. OMRON IIDA Co., Ltd., Japonsko/Omron Corporation Šrobárova 6, Praha 10 TIMLN systém: Tx: 3X3218 (klíèenka); Rx: modul 4310 FEA, 433,05-434,79 MHz (*, **-viz výše) Mercedes - Benz Bohemia s.r.o. Temic Telefunken Microelectronic GmbH, Nìmecko / Temic Telefunken Microelectronic GmbH Bavorská 856, Praha 5 - Stodùlky 5740 Radiostanice pøenosu dat DM70(2) V2, 147 až 174 MHz R.D. Engineering s.r.o. Maxon Electronics, Korea/Maxon Europe Limited Štrossova 86, Pardubice DM70(2) U2, 439 až 470 MHz R.D. Engineering s.r.o. Maxon Electronics, Korea/Maxon Europe Limited Štrossova 86, Pardubice 5742 Radiomodem RACOM 400S21L, 400 až 444 MHz RACOM s.r.o. RACOM s.r.o., Èeská republika Mírová ulice 1283, Nové Mìsto na Moravì RACOM 160S21L; RACOM 160S21H, 146 až 180 MHz RACOM s.r.o. RACOM s.r.o., Èeská republika Mírová ulice 1283, Nové Mìsto na Moravì

9 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 9 TX2 UHF Transmitter; RX2 UHF Receiver, 433,05 až 434,79 MHz ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. Radiometrix Ltd., Velká Británie/Radiometrix Ltd. Moravské nám. 15, Brno WM O1-G900, GSM ( MHz; MHz) IMMOBILISER CENTRAL EUROPE, s.r.o. Solectron France SA, Francie pro WAVECOM, Francie/WAVECOM Evropská 116, Praha Paging jednosmìrný - úèastnický RX a) DE 406 FE/MHz:*; b) DE 506 FE/MHz:*; c) RE ; RE , 68-88; ; MHz VYCOM, spol. s r.o. Swissphone Telecommunications, Švýcarsko / Swissphone Telecommunications Trnkova 105, Brno 5754 Paging obousmìrný - základnový TRX RPR 363; RPR 363K; RPR 373IS; RPR 373KIS, Tx: MHz; Rx: MHz MULTITONE CZ spol. s r.o. Multitone Electronics PLC, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha 6 RPR 563; RPR563K, Tx: MHz; Rx: MHz MULTITONE CZ spol. s r.o. Multitone Electronics PLC, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha Zaøízení pro zabezpeèení automobilù < 27 MHz VIM 14; VIM 15; VIM 16; VIM 208, 125 khz R.D. Engineering s.r.o. ROBERT BOSCH GmbH, Nìmecko/ROBERT BOSCH GmbH Štrossova 86, Pardubice Družicová spojovací technika 7210 Zaøízení pro pozemní pohyblivou službu WorldPhone QUFC R2F Telenor Èeská republika, s.r.o. Nera AS, Norsko/Nera Satcom AS V sadech 4/15, Praha 6 Zaøízení pro spoleèný pøíjem TV a R signálu 8110 Aktivní prvky TKR a STA kanálové zesilovaèe: ZG-101; ZG-201; ZG-301; ZG-401; ZP-101; ZP-201; ZP-301; ANTECH spol. s r.o. Alcad S.A., Španìlsko/ALCAD, S.A. Fuèíkova 62, Bøeclav - Poštorná kanálové konvertory, ANTECH spol. s r.o. ALCAD, S.A., Španìlsko/ALCAD, S.A. Fuèíkova 62, Bøeclav - Poštorná modemy pro TKR a STA: LCeEA-2 (hlavní stanice) s napájeèem AM100UQ ; DAXTA COMMUNICATIONS a.s. Bay Networks, USA/Bay Networks, Inc. Rošických 6, Praha 5 jednotky zpìtného smìru: DXR 128, 188, 189, 208, 209 COMTES CZ spol. s r.o. Teleste Oy, Finsko/Teleste Oy Na Draèkách 24, Praha Pasivní prvky TKR a STA pøepì ová ochrana pro TKR: SAT-FAX SP 03 Ivo Ševèík Ivo Ševèík, Èeská republika Husovická 7, Brno montážní základna: DXB002 COMTES CZ spol. s r.o. Teleste Oy, Finsko/Teleste Oy Na Draèkách 24, Praha 6 koaxiální kabely: KH4-*; KH15-*; KH17-*; KH19-*; KH21-* AMIWELL Int. s.r.o. Transmedia GmbH, Nìmecko/Transmedia GmbH Pavla Wonky 1142, Hradec Králové * Po ukonèení platnosti rozhodnutí nemùže být zaøízení novì uvádìno do provozu (pøipojováno k JTS). Zaøízení pøipojené k JTS, které bylo ohlášeno (nebo jeho provoz byl povolen) pøede dnem ukonèení platnosti rozhodnutí, mùže zùstat v provozu i po ukonèení platnosti rozhodnutí, pokud nebude v odùvodnìných pøípadech rozhodnuto jinak. Není-li platnost uvedena, má rozhodnutí o schválení platnost do odvolání. MDS - ÈTÚ è.j /98 odbor certifikace

10 Strana 10 Roèník 1999 Èástka 1 Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. prosince 1996 Èástka 12 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 73.

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 10 Roèník 2013 Praha 15. srpna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 23. Vyhlášení výbìrového øízení za úèelem udìlení práv k využívání

Více

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 1/12.2001 pro kmitočtové pásmo 146 174 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. dubna 1997 Èástka 4 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 26. Generální

Více

Toolinspect. Technická data. Kontrola nástrojů. - digital. 3 - tlačítko - Kontrola

Toolinspect. Technická data. Kontrola nástrojů. - digital. 3 - tlačítko - Kontrola Toolinspect - digital 3 - tlačítko - Kontrola Technická data Kontrola nástrojů Maierhöfen, 01.01.2013 This document serves only for information. Technical amendments are left. Version: 5.1.166 1.) Popis

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství 1. Canon BJ 10/ 20/ 100/200/1000 BC 01 / 02 InkJet Patronen 0 Kč 2. Canon BJC 210/ 240 BC 05 InkJet Patronen 0 Kč

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

www.se5000.com ČKS 9.-10.4. 2013

www.se5000.com ČKS 9.-10.4. 2013 www.se5000.com ČKS 9.-10.4. 2013 1 Téma přednášky - Seznámení s tachografy SE5000Exakt TM a SE5000Exakt Duo TM - protokol o manipulaci - DDS (podpora rozhodování řidiče) - druhý signál pohybu vozidla 2

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/07.2012-10 pro kmitočtové pásmo 2700 4200 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 3. července 2012 Čj. ČTÚ-74 158/2012-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 www.ctu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2000 květen 2001 ÚVOD Český telekomunikační

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více