Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. ledna 1999 Èástka 1 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 1. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz 2. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 3. Ceník mezinárodních telekomunikaèních služeb 4. Zrušení pilných hovorù v mezinárodním telefonním provozu 5. Dodatek è. 01/99 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb SPT TELECOM, a.s. ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Vážení pøátelé, vstoupili jsme do dalšího roku, roku Dovolte nám, abychom Vám na jeho zaèátku popøáli vše nejlepší nejen v osobním životì, ale i v zamìstnání. Jaký bude letošní rok pro telekomunikace a pro Èeský telekomunikaèní úøad? S trochou nadsázky jej mùžeme nazvat rokem èeských telekomunikací. Vždy nás èeká projednávání nového zákona o telekomunikacích ve vládì a následnì jeho pøedložení do parlamentu. Dalším významným aspektem je oficiální vstup Èeské republiky do NATO. A v neposlední øadì musíme uèinit další kroky vedoucí k pøijetí Èeské republiky za èlena Evropské unie. Uvedené základní historické etapy vývoje budou mít dalekosáhlé dopady nejen na uživatele a provozovatele telekomunikaèních zaøízení a služeb, ale i na regulaèní orgán. Všichni uvedení úèastníci telekomunikaèního dìní se musí pøipravit na den, kdy pro Èeskou republiku konèí exkluzivní práva v telefonní službì udìlená SPT TELECOM, a.s., tj. na konec roku Bude rok 1999 pøedrevoluèní nebo již rokem revoluce zásadních zmìn v èeských telekomunikacích? Odpovìï nám dá asi až èas. Pro zdárné naplnìní posledních dvou exkluzivních let si Vám dovolujeme slíbit, že budeme pokraèovat v dosavadní praxi. To znamená v otevøenosti pøi pøípravì závažných dokumentù, v široké informovanosti všech hráèù sektoru, ve spravedlivé ochranì všech jejich práv a oprávnìných zájmù, ale i v dodržování našeho cíle: Regulovat jen to, co je nezbytnì nutné.. Ing. Vladimír Kùrka v.r. Ing. David Stádník v.r. pøedseda redakèní rady vrchní øeditel ÈTÚ

2 Strana 2 Roèník 1999 Èástka 1 B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 1. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz Vzhledem k opakovaným žádostem o informace, týkající se vyklízení kmitoètového pásma MHz pro potøeby resortu obrany a armád NATO, Èeský telekomunikaèní úøad znovu informuje o harmonogramu vyklízení tohoto pásma. V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat podmínky využívání nìkterých èástí kmitoètového spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO a umožnit jak rozvinutí nìkterých alianèních systémù, tak souèasnì po pøechodnou dobu ještì i využívání nìkterých èástí tohoto kmitoètového pásma stávajícími civilními uživateli. Z tohoto dùvodu je používání kmitoètového pásma MHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému uvolòování od všech dosavadních civilních uživatelù. Na podkladì jednání s resortem obrany byl podle jeho požadavkù stanoven závazný èasový harmonogram vyklízení uvedeného kmitoètového pásma. Provoz v jednotlivých úsecích, využívaných dosud civilními uživateli, bude ukonèen v následujících termínech: 235, ,000 MHz , ,000 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz Pro zbývající úseky, které jsou využívány civilními uživateli, platí termíny uvedené v Národní kmitoètové tabulce (vydána Jednotným pravidlem è. 2/R/1997, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/97). Souèasnì však resort obrany požaduje mimoøádné uvolnìní omezeného poètu jednotlivých vybraných kmitoètù, které spadají do uvedených kmitoètových úsekù, v kratších termínech. V tìchto pøípadech budou jejich pøípadní uživatelé informováni pøímo. Svým pøistoupením k NATO Èeská republika deklarovala svou vùli splnit povinnosti, které jsou s tímto vstupem spojeny. Jednou ze zásadních povinností je umožnit komunikaci všech armádních jednotek, které mohou na území ÈR operovat. Z tohoto dùvodu musí ÈR zajistit harmonizaci všech kmitoètových pásem armád NATO s kmitoètovými pásmy resortu obrany tak, jak je to vyjádøeno v kmitoètové tabulce NATO (NJFA). Z jednání se zástupci kmitoètových orgánù NATO vyplynulo, že harmonizace všech kmitoètových pásem musí probìhnout nejpozdìji do konce roku Tento termín je koneèný a ÈR nemùže požadovat jeho prodloužení. ÈTÚ také upozoròuje, že nelegální provoz rádiových zaøízení v uvolnìných úsecích mùže vztahy mezi ÈR a NATO velmi poškodit, a proto budou v tìchto pøípadech uplatnìny nejpøísnìjší sankce. ÈTÚ jedná souèasnì s pøíslušnými orgány Ministerstva obrany ÈR o reciproèním uvolnìní kmitoètových úsekù urèených pro civilní potøebu, ale využívaných zatím prostøedky resortu obrany, do kterých by bylo možno pøesunout nìkteré služby z vyklízených úsekù. Cílovým stavem ve využívání kmitoètù a kmitoètových pásem v ÈR je soulad Národní kmitoètové tabulky s Evropskou spoleènou harmonizovanou kmitoètovou tabulkou (ECA), která potøeby NJFA respektuje. Ke zkrácení platnosti jednotlivých vydaných rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydá ÈTÚ samostatná rozhodnutí jejich držitelùm. 2. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování stav k MDS - ÈTÚ / odbor správy kmitoètového spektra Ministerstvo dopravy a spojù, Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace zveøejòuje doplnìk seznamu schválených koncových telekomunikaèních zaøízení podle stavu z Tento seznam je pouze informativní; pro zjištìní, zda konkrétní zaøízení je schváleno pro pøipojení k jednotné telekomunikaèní síti (provoz v ÈR), je smìrodatné, zda zaøízení odpovídá podmínkám uvedeným v rozhodnutí o schválení (zejména zda je zaøízení opatøeno symbolem schvalujícího orgánu - schvalovací znaèkou a zda je u nìj k dispozici oboustranná kopie rozhodnutí o schválení a návod k použití v èeském jazyce). Seznam je øazen podle kódù zaøízení (viz Èíselník telekomunikaèních zaøízení, Telekomunikaèní vìstník 2/1996), uvnitø jednotlivých kódù pak abecednì podle výrobce. Aktualizované údaje o schválených zaøízeních jsou k dispozici též na internetové adrese Koncová telekomunikaèní zaøízení

3 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 3 typ zaøízení zástupce držitele v ÈR platnost do výrobce/držitel rozhodnutí adresa roku* 1112 telefonní pøístroj s frekvenèní a impulzní volbou CONCORDE 520B TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION LTD., Èína / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc CONCORDE 300 TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION LTD., Èína/CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc KX-TS5CX-W; KX-TS5CX-B; KX-TS5CX-R PANASONIC CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha telefonní pøístroj na mince a karty MiKaTeA - 4 FP /C Tesla Stropkov - Èechy a.s. TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1131 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT0 G-Tel Angelo 12 DINO TRADING spol. s r.o. DINO TRADING spol. s r.o., Èeská republika Cimburkova 16/369, Praha telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT1 TELSON model TCP INTERBELL, s.r.o. TELSON ELECTRONICS CO.,LTD., Korea / TELSON ELECTRONICS CO.,LTD. Oldøichovice 738, Tøinec 1134 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu DECT DCT-1100R INTERBELL, s.r.o. Hanwha Corporation/Telecommunication Div., Korea / Hanwha Corporation/Telecommunication Div. Oldøichovice 738, Tøinec Ellipse; Satellite DECT SNYZE, spol. s r.o. KIRK telecom, Dánsko pro GN Netcom, Dánsko/GN Netcom as Kosmonautù 6, Olomouc 1142 záznamové zaøízení kompaktní s telefonním pøístrojem CONCORDE 2000 TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Èína, Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc KENT 100 První telefonní spoleènost s r.o. VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava KENT 300 První telefonní spoleènost s r.o. VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava 1163 poplachová ústøedna RP 296 Max - Tech, spol. s r.o. ROKONET ELECTRONICS Ltd., Izrael / ROKONET ELECTRONICS Ltd. V mýtì 1338, Èernošice SC 800; SC 1600 OLYMPO controls s.r.o. SCANTRONIC International, USA/SENTROL INC. Havránkova 33, Brno 1164 komunikátor E OLYMPO controls s.r.o. Ademco Microtech Ltd., Velká Británie/Ademco Microtech Ltd. Havránkova 33, Brno 1170 analogové úèastnické rozhraní rádiového zaøízení L1877A MOTOROLA s.r.o. MOTOROLA Inc., USA/MOTOROLA Inc. Klimentská 46, Praha faksimilní zaøízení kompaktní CANON L 800, model H 12101; CANON L 900, model H CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 MultiPASS C20, MultiPASS C50 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1

4 Strana 4 Roèník 1999 Èástka 1 MITA PointSource Vi 30 COMPLET, spol. s r.o MITA Industrial Co., (H.K.) Ltd., Èína/MITA Industrial Co., Ltd. Evropská 106, Praha 6 OKIFAX 4100, OKIFAX 4500 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o. OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín Aficio FX 10 IMPROMAT INT., spol. s r.o. RICOH COMPANY LTD., Japonsko/RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín 1212 faksimilní zaøízení kompaktní s integrovaným telefonním pøístrojem Brother FAX-1020 Brother International, s.r.o BROTHER Industries, Ltd., Japonsko/BROTHER Industries, Ltd. Veveøí 102, Brno FAX - L250, MultiPASS L60 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 FO CS Martin Reimont, SHARP CENTRALSERVICE Sharp Corporation, Malajsie/Sharp Corporation, Communication Systems Group Masarykova 231, Èelákovice UX-108 CS Martin Reimont, SHARP CENTRALSERVICE Sharp Corporation, Sharp Electronica Espana. S.A., Španìlsko/Sharp Corporation Masarykova 231, Èelákovice 1214 faksimilní a datový modem kompaktní SF-1156V+/Rxx PERET BOHEMIA s.r.o. GVC Corporation, Taiwan-Èína/GVC Corporation Sítná 3105, Kladno DeskPorte 56K Voice MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s., Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 MT5600ZDX, MT5600ZDXV CNC Praha spol. s r.o. Multi - Tech Systems, Inc., USA/Multi - Tech Systems, Inc. Vranská 8, Praha 4 MR56SVS-CZECH PERET BOHEMIA s.r.o. TAICOM DATA SYSTEMS Co., LTD, Taiwan-Èína /TAICOM DATA SYSTEMS Co., LTD Sítná 3105, Kladno 1216 faksimilní a datový modem vestavný TRAVEL Card 56K/LAN MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s.; LE TECHNIKA Slovenia, Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 TRAVEL Card 56K MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s.; LE TECHNIKA Slovenia, Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 Gold Card Global V.34 + FAX, tf. pøepínaè typ EPM 622 PELL S s.r.o. PSION DACOM Plc, Velká Británie/PSION DACOM Plc Venhudova 6, Brno Gold Card Global 56K + FAX, tf. pøepínaè typ EPM 622 PELL S s.r.o. PSION DACOM Plc, Velká Británie/PSION DACOM Plc Venhudova 6, Brno 1217 faksimilní a datový modem vestavný se záznamem hovoru SF-1156HV+/Rxx PERET BOHEMIA s.r.o. GVC Corporation, Taiwan-Èína/GVC Corporation Sítná 3105, Kladno DeskPorte 56K Internal MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s., Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové mìniè signálu v základním pásmu kompaktní 1092A-CZ COMAR NetLine, spol. s r.o. Patton Electronics Company, USA/Patton Electronics Company Hudcova 78, Brno 1228 datový terminál Portable P GSM MacTech Servis spol. s r.o. C K D, Francie/C K D Na vinièních horách 22, Praha koncové spojovací zaøízení

5 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 5 VCS 3020 L Frequentis Èeská republika, s.r.o. FREQUENTIS NACHRICHTENTECHNIK Ges.m.b.H., Rakousko/ FREQUENTIS Lužná 591, Praha PbÚ s analogovým rozhraním koncového bodu JTS ACX - Actionet Compact Exchange NOKIA TELECOMMUNICATIONS s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Prague City center, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 2B+D GDK FP II K.C.B. spol. s r.o. LG Electronics, Inc., Korea/LG Electronics, Inc. U Stavoservisu 1, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 30B+D GDK 100; GDK 162 K.C.B. spol. s r.o. LG ELECTRONICS Inc., Korea/LG ELECTRONICS Inc. U Stavoservisu 1, Praha 10 MATRACOM MC 6500 (MC 6501; MC 6504; MC 6550) Atlantis telecom spol. s r.o. MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, Francie/MATRA NORTEL COMMUNICATIONS Žirovnická 2389, Praha pøepojovací zaøízení VARIO R02; VARIO R03; VARIO T02; VARIO T03 2N spol. s r.o. 2N spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha pøepojovací zaøízení pro max. 2 linky pro speciální úèely HCC-02 CODACO ELECTRONIC v.o.s CODACO ELECTRONIC v.o.s, Èeská republika Hemy 2, Valašské Meziøíèí 1360 doplòkové zaøízení k PbÚ KIRK dect-z System 1500; obchodní název FPD Mobil Tel - typ H KIRK telecom A/S, Dánsko/KIRK telecom A/S Polská 36, Praha 2 MULTITONE CS 600 MULTITONE CZ spol. s r.o. KIRK telecom, Dánsko pro Multitone, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha 6 FUTURE PRODUCT DESIGN akciová spoleènost 1600 zaøízení pøo pøipojení na ISDN Cisco 3600 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha koncové zaøízení kompaktní hovorové s pøístupem 2B+D VEGA 128; VEGA 384; HERMES AETHRA s.r.l., Itálie/AETHRA s.r.l. MAIA S; MAIA 384; VOYAGER AETHRA s.r.l., Itálie/AETHRA s.r.l. TELMO, spol. s r.o. Pražská 94, Jablonec nad Nisou TELMO, spol. s r.o. Pražská 94, Jablonec nad Nisou 1620 koncové zaøízení kompaktní nehovorové s pøístupem 2B+D Office Connect ISDN LAN Modem (S) 3 Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, Irsko/3Com Corporation Rybná 14, Praha l SUPER STACK II Remote Access System Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, USA/3Com Corporation Rybná 14, Praha l Cisco 760/770 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 Cisco 1600 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha koncové zaøízení kompaktní s pøístupem 30B+D MX HP - 4E1 Alcatel Czech, s.r.o. Ascend Communications Inc., USA/Ascend Communications Inc. U Uranie 18, Praha pøídavné telekomunikaèní zaøízení

6 Strana 6 Roèník 1999 Èástka 1 INT ; INT ; ITZ ; ITZ ; ITZ INOTESKA-CT s.r.o. INOTESKA, s.r.o., Slovensko/INOTESKA, s.r.o. Skalka 1692, Èeská Tøebová 1810 zaøízení tarifikaèní TELETAR 01; TELETAR 02 Radovan Žalský TINNOC-František Bako, Slovensko/TINNOC-František Bako Petrohradská 2852, Tábor 1820 pøepì ová ochrana F1; F2; F3; F4; F5 LITES, a.s. LITES, a.s., Èeská republika Kateøinská 235, Liberec 1821 pøepì ová ochrana ke koncovým zaøízením CG; CG2; CG3; CG5; CG820; AC; PMT 3 (310); PMT 8 CP Clare Mexicana, Mexiko/CP Clare CORPORATION ENIKA, spol. s r.o. Nádražní 609, Nová Paka 1840 pøídavné signalizaèní zaøízení 4 FN Tesla Stropkov - Èechy a.s. TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1900 pasivní prvky KEPKEP STM 01; KEPKEP STM 02 a pøíslušenství KIX INTERNATIONAL Co. Ltd. spol. s r.o. KEPKEP ILETISIM SISTEMLERI IMALATI SANAYI, Turecko/KEPKEP ILETISIM Záhøebská 24, Praha 2 Rádiokomunikaèní pøenosová zaøízení 5111 Rozhlasový vysílaè FM < 1 kw PTX 30 UHT (budiè) + PJ501M (zesilovaè), 87,5 až 108 MHz RUBI, spol. s r.o. R.V.R. ELETTRONICA s.r.l., Itálie/R.V.R. ELETTRONICA s.r.l. Mohelnická 807, Unièov 5121 TV vysílaè VHF < 1 kw , III. TV pásmo (175,25-223,25 MHz) Tesla, akciová spoleènost Tesla, akciová spoleènost, Èeská republika Podìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín 5321 Radioreléové zaøízení analogové Tx: AT023IFO; Rx: AR023IFO, 21,2 až 23,6 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky AR10, 10,0 až 10,7 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky Tx: AT010IFT; Rx: AR010IFR, 10,1 až 10,7 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky Tx: ProfiLink xxx (Sender) ; Tx, Rx: GigaLink yyy (Empfänger), 2400 až 2483,5 MHz ESCAD Trade s r.o. VTQ VIDEOTRONIC GmbH, Nìmecko/VTQ VIDEOTRONIK GmbH Ukrajinská 2a/1487, Praha Radioreléové zaøízení digitální < 34 Mbit/s 9425 UX(základní typové + obchodní znaèení), až MHz Alcatel Czech, s.r.o. Alcatel Italia s.p.a., Itálie/Alcatel Telspace (Alcatel CIT) U Uranie 18, Praha UX(základní typové + obchodní znaèení), až MHz Alcatel Czech, s.r.o. Alcatel Italia s.p.a., Itálie/Alcatel Telspace (Alcatel CIT) U Uranie 18, Praha 7 DMR *x2-23; DynaHopper *x2-23; PrimeHopper *x2-23, 22,000 až 23,600 GHz Nokia Telecommunications s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Praha 1 DMR *x2-38; DynaHopper *x2-38; PrimeHopper *x2-38, 37,000 až 39,500 GHz Nokia Telecommunications s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Praha 1 40 DR+ 2E1; 40 DR+ 4E1; 40 DR+ 8E1, 37,000 až 39,500 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o.

7 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 7 TADIRAN Microwave Networks (California Microwave), USA/TADIRAN Microwave Networks Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální 34 až 140 Mbit/s 26DR+ 2E1; 26DR+ 4E1; 26DR+ 8E1; 26DR+ 16E1; 26DR+ 34M, 24,5 až 26,5 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o. TADIRAN Microwave Networks (California Microwave), USA/TADIRAN Microwave Networks Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální > 140 Mbit/s DRS 155/18700, 17,7 až 19,7 GHz Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. Bosch - Telecom GmbH, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè CITYLINK 18 GHz, 17,700 až 19,700 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o. Nera Networks AS, Norsko/Nera Networks AS Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální point to multipoint DSC Airspan, 3410 až 3600 MHz DTS-Praha s.r.o. Airspan Communications Ltd., Velká Británie/Airspan Communications Ltd. Kralupská 40/553, Praha Radioreléové zaøízení digitální s rozprostøeným spektrem BLME-x Eur(ope); BLMU-y, 2402 až 2480 MHz VUMS DataCom, spol. s r.o. Breeze Wireless Communications Ltd., Izrael/Breeze Wireless Communications Ltd. Rozšíøená 2159/15, Praha 8 PC24E-00-ET, 2400 až 2483,5 MHz Lucent Technologies, s.r.o. Universal Scientific Industrial Com., Taiwan pro Lucent Technologies, Irsko/Lucent Technologies, Bell Labs Innovations Olšanská 1a, Praha Zaøízení bezdrátových úèastnických místních smyèek SLT 8820; TRX: KRC113245, Tx: MHz; Rx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Mobile Comm., USA pro Ericsson Radio Systems AB, Švédsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 SLT8833, Tx: MHz; Rx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Radio Systems AB, Španìlsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 RBS 884 MACRO 30W; TRX: KRC /3, Rx: MHz; Tx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Radio Systems AB, Švédsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 GMH 2000R SSU-2CZ, Tx: MHz; Rx: MHz HUGHES NETWORK SYSTEMS Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM2000R - SSU-1CZ, Tx: MHz; Rx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM BTS-1CZ, Rx: MHz; Tx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM2000R - MSU-1CZ, Tx: MHz; Rx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, Inc., USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha Radiostanice základnová MH514; MR 534, 403 až 470 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha 1 VR 6xy/S/80 MHz/25/15 W x = 0 až 5; y = A až Z, 73 až 86 MHz T.E.S.L.A. CZ, s.r.o. T.E.S.L.A. CZ, s.r.o., Èeská republika Na Strži 28, Praha Radiostanice úèastnická vozidlová VR 32, 150 až 174 MHz HCS komunikaèní systémy s.r.o. HCS komunikaèní systémy s.r.o., Èeská republika Na Šabatce 4, Praha 4 TK-852E; TK-859E; TK-859E3; TK-859E4, 450 až 470 MHz Výpoèetní technika Most, a.s. Kenwood Corporation, Japonsko/Kenwood Corporation Báòská 287, Most MR204AA; MR204AB; MR204AC; MR204B, 66 až 88 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha 1

8 Strana 8 Roèník 1999 Èástka 1 MR304A; MR304B, 136 až 174 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha Radiostanice úèastnická pøenosná SRP801x E0; SRP802x E0; SRP803x E0 x = 0, 1, 66 až 88 MHz VYCOM, spol. s r.o. Simoco Europe Ltd, Velká Británie/Simoco Europe Ltd Trnkova 105, Brno 5643 Radiotelefon úèastnický pevný Gigaset Repeater S30853-S600-R107-* (* = libovolný znak), DECT (1880 až 1900 MHz) Siemens s.r.o. Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Na Strži 40, Praha Telemetrické zaøízení Základnová èást: 35010x-00001(RF); 35020x-00001(RF); 35030x-00001(RF), 433,52 až 434,31 MHz PSC, Inc., USA/PSC Inc. Za stadionem 15, Praha 10 D. H. S. - Data, Hardware, Software, spol. s r.o Povelové zaøízení Tx: TEO1; TEO2; TEO 4; Rx: REO1; REO2, 433,05 až 434,79 MHz TEMAR spol. s r.o. BFT S.r.l., Itálie/BFT S.r.l. Libovická 7, Praha Zaøízení pro ovládání jednoduchých mechanizmù ELM 611-0, 125 khz S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 Tx: TROLBUSV; Rx: PRITROL1, 433,05 až 434,79 MHz SEA spol. s r.o. SEA spol. s r.o., Èeská republika N høebenech II/21, Praha Zaøízení pro øízení modelù a hraèek C4-CAR x; C4 RACE x; C4-X x; D4 x; D4-X x; XR-3 RACE 40x = SSM 40, 40,665-40,985 MHz Hobbyteam spol.s r.o. Graupner Modellbau GmbH & Co. KG, Nìmecko/Graupner Modellbau GmbH & Co. KG Zvonaøka 16, Brno 17 mc-17; mc-18; mc-20; mc-24; mc-756; mc X347; R-1 PROFI-CAR 40; X-3810, 35; 40 MHz Hobbyteam spol.s r.o. Graupner Modellbau GmbH & Co. KG, Nìmecko/Graupner Modellbau GmbH & Co. KG Zvonaøka 16, Brno 17 REX 7 mini, 35,010-35,200; 40,665-40,985 MHz Stanislav Jelen Stanislav Jelen (JETI model), Èeská republika Trojanovice 261, Frenštát p. Radh , 26,995 až 27,225 MHz LEGO Trading s.r.o. TD Manufacturing Sdn. Bhd., Malajsie pro LEGO SYSTEM A/S, Dánsko / LEGO SYSTEM A/S Slezská 11, Praha Povelové a zabezpeèovací zaøízení automobilù Tx: G8D-322A-A; Rx: G8D-322A-B, 433,05 až 434,79 MHz OMRON ELECTRONICS spol. s r.o. OMRON IIDA Co., Ltd., Japonsko/Omron Corporation Šrobárova 6, Praha 10 TIMLN systém: Tx: 3X3218 (klíèenka); Rx: modul 4310 FEA, 433,05-434,79 MHz (*, **-viz výše) Mercedes - Benz Bohemia s.r.o. Temic Telefunken Microelectronic GmbH, Nìmecko / Temic Telefunken Microelectronic GmbH Bavorská 856, Praha 5 - Stodùlky 5740 Radiostanice pøenosu dat DM70(2) V2, 147 až 174 MHz R.D. Engineering s.r.o. Maxon Electronics, Korea/Maxon Europe Limited Štrossova 86, Pardubice DM70(2) U2, 439 až 470 MHz R.D. Engineering s.r.o. Maxon Electronics, Korea/Maxon Europe Limited Štrossova 86, Pardubice 5742 Radiomodem RACOM 400S21L, 400 až 444 MHz RACOM s.r.o. RACOM s.r.o., Èeská republika Mírová ulice 1283, Nové Mìsto na Moravì RACOM 160S21L; RACOM 160S21H, 146 až 180 MHz RACOM s.r.o. RACOM s.r.o., Èeská republika Mírová ulice 1283, Nové Mìsto na Moravì

9 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 9 TX2 UHF Transmitter; RX2 UHF Receiver, 433,05 až 434,79 MHz ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. Radiometrix Ltd., Velká Británie/Radiometrix Ltd. Moravské nám. 15, Brno WM O1-G900, GSM ( MHz; MHz) IMMOBILISER CENTRAL EUROPE, s.r.o. Solectron France SA, Francie pro WAVECOM, Francie/WAVECOM Evropská 116, Praha Paging jednosmìrný - úèastnický RX a) DE 406 FE/MHz:*; b) DE 506 FE/MHz:*; c) RE ; RE , 68-88; ; MHz VYCOM, spol. s r.o. Swissphone Telecommunications, Švýcarsko / Swissphone Telecommunications Trnkova 105, Brno 5754 Paging obousmìrný - základnový TRX RPR 363; RPR 363K; RPR 373IS; RPR 373KIS, Tx: MHz; Rx: MHz MULTITONE CZ spol. s r.o. Multitone Electronics PLC, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha 6 RPR 563; RPR563K, Tx: MHz; Rx: MHz MULTITONE CZ spol. s r.o. Multitone Electronics PLC, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha Zaøízení pro zabezpeèení automobilù < 27 MHz VIM 14; VIM 15; VIM 16; VIM 208, 125 khz R.D. Engineering s.r.o. ROBERT BOSCH GmbH, Nìmecko/ROBERT BOSCH GmbH Štrossova 86, Pardubice Družicová spojovací technika 7210 Zaøízení pro pozemní pohyblivou službu WorldPhone QUFC R2F Telenor Èeská republika, s.r.o. Nera AS, Norsko/Nera Satcom AS V sadech 4/15, Praha 6 Zaøízení pro spoleèný pøíjem TV a R signálu 8110 Aktivní prvky TKR a STA kanálové zesilovaèe: ZG-101; ZG-201; ZG-301; ZG-401; ZP-101; ZP-201; ZP-301; ANTECH spol. s r.o. Alcad S.A., Španìlsko/ALCAD, S.A. Fuèíkova 62, Bøeclav - Poštorná kanálové konvertory, ANTECH spol. s r.o. ALCAD, S.A., Španìlsko/ALCAD, S.A. Fuèíkova 62, Bøeclav - Poštorná modemy pro TKR a STA: LCeEA-2 (hlavní stanice) s napájeèem AM100UQ ; DAXTA COMMUNICATIONS a.s. Bay Networks, USA/Bay Networks, Inc. Rošických 6, Praha 5 jednotky zpìtného smìru: DXR 128, 188, 189, 208, 209 COMTES CZ spol. s r.o. Teleste Oy, Finsko/Teleste Oy Na Draèkách 24, Praha Pasivní prvky TKR a STA pøepì ová ochrana pro TKR: SAT-FAX SP 03 Ivo Ševèík Ivo Ševèík, Èeská republika Husovická 7, Brno montážní základna: DXB002 COMTES CZ spol. s r.o. Teleste Oy, Finsko/Teleste Oy Na Draèkách 24, Praha 6 koaxiální kabely: KH4-*; KH15-*; KH17-*; KH19-*; KH21-* AMIWELL Int. s.r.o. Transmedia GmbH, Nìmecko/Transmedia GmbH Pavla Wonky 1142, Hradec Králové * Po ukonèení platnosti rozhodnutí nemùže být zaøízení novì uvádìno do provozu (pøipojováno k JTS). Zaøízení pøipojené k JTS, které bylo ohlášeno (nebo jeho provoz byl povolen) pøede dnem ukonèení platnosti rozhodnutí, mùže zùstat v provozu i po ukonèení platnosti rozhodnutí, pokud nebude v odùvodnìných pøípadech rozhodnuto jinak. Není-li platnost uvedena, má rozhodnutí o schválení platnost do odvolání. MDS - ÈTÚ è.j /98 odbor certifikace

10 Strana 10 Roèník 1999 Èástka 1 Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. øíjna 1997 Èástka 10 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 77.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. øíjna 1998 Èástka 10 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 64.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. prosince 1998 Èástka 12 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 76.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. ledna 1997 Èástka 1 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Cenový

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. záøí 1996 Èástka 9 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 53. Seznam schválených

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. èervna 1997 Èástka 6 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 37. Zrušení

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. dubna 1996 Èástka 4 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Výmìr è.

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. bøezna 1997 Èástka 3 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 19.

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. kvìtna 1996 Èástka 5 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 34. Ukonèení

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 16. kvìtna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 45. Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 05/PROP/2003

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. listopadu 1996 Èástka 11 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 63.

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Místní a uzlové veřejné telefonní ústředny analogové V tomto oddílu se uvádějí počty místních a uzlových

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 2 Roèník 2014 Praha 24. ledna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást. Opatøení obecné povahy èást plánu využití rádiového spektra è.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK 21. února 2005 Cena Kč 52 Ročník 2005 Částka 2 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní část 13. Informace Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. øíjna 1996 Èástka 10 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 60. Seznam

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700 1900 MHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 27. dubna 2011 Čj. 5 569/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610

Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Praha 13. ledna 2005 Č.j.: 29682/2004-610 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS Český telekomunikační

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/11.2011-17 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 23. listopadu 2011 Čj. ČTÚ-90 643/2011-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. prosince 1996 Èástka 12 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 73.

Více

Série 905 pozemní hlavní stanice STA / TKR NÁVOD K INSTALACI

Série 905 pozemní hlavní stanice STA / TKR NÁVOD K INSTALACI Hlavní stanice STA ALCAD sestává z kanálových konvertorů C0, zesilovačů řady ZG nebo ZP a příslušenství. Představuje ideální řešení hlavní stanice společné televizní antény nebo malého kabelového rozvodu.

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

Aplikace SPD SALTEK v datových/signálových/ telekomunikačních sítích

Aplikace SPD SALTEK v datových/signálových/ telekomunikačních sítích Proudová smyčka 0 20mA, 4 20mA TECHNIKA MaR sběrnicové systémy Binární signály 2 6 240 BLN Building Level Network TTL RS-485 do,5 Mbit/s RS-422 ANALOGOVÉ signály Univerzální hrubá ochrana 2 70 RS-232 Měření

Více

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5 43,5 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení

část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5 43,5 GHz. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 15. ledna 2014 Čj. ČTÚ-120 551/201-605 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Opravdu záření mobilů škodí zdraví? http://web.telecom.cz/hygpraha/nrl13.htm

Opravdu záření mobilů škodí zdraví? http://web.telecom.cz/hygpraha/nrl13.htm Elektrosmog - zátěž životního prostředí Elektromagnetické pole je popisováno: intenzita elektrického pole E [V/m], intenzita elektrického pole E udávaná v [dbµv/m] hustota zářivého toku S [W/m 2 ] intenzita

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Technická informace č. 2008-3

Technická informace č. 2008-3 Technická informace č. 200-3 Výrobce: ALCAD, TELEVES Typ: kanálový procesor pro DVB-T ref. 5179 Věc: náhrada kanálového procesoru ALCAD PC-404 Vážení zákazníci, z důvodu ukončení výroby kanálového procesoru

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610 Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen Změna č.2 ČP ), jejíž návrh byl zveřejněn k diskusi

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Honeywell Česká republika SESAR 2020 Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Divize společnosti Honeywell Obrat $36.5 mld., z toho zhruba 55% realizováno mimo území USA Počet zaměstnanců 130,000 ve 100

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY AGENTURA KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE MO GDS PRŮMYSLOVÉ DNY

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY AGENTURA KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE MO GDS PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY AGENTURA KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE MO GDS PRŮMYSLOVÉ DNY 10. 14. listopadu 2014 Agentura komunikačních a informačních systémů

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení:

Oddíl F. Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající rádiová zařízení: Oddíl F ODDÍL F Informativní nevyčerpávající seznam zařízení resp. druhů zařízení spadajících do tříd na základě ze dne 6. dubna 2000 Zařízení třídy 1 Koncová zařízení připojená k pevným sítím a nevysílající

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz.

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Informace o nabízeném majetku lze získat na telefonním čísle: 224 004 785 nebo na e-mailové adrese : stiplovah@ctu.cz. P.č. Inv.č. Název majetku Pořiz.cena Pořízeno Č.PoL 1

Více

ČZ Strojírna, s.r.o.

ČZ Strojírna, s.r.o. ČZ Strojírna, s.r.o. Poloha v Evropě Sídlo ČZ, a.s. ČZ Strojírna, s.r.o. Tovární 202 386 01 Strakonice Czech Republic Historie ČZ a.s. 1919 založena společnost pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 výroba

Více

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu

baspelin KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu KTR baspelin RPS Popis komunikaèního protokolu leden 1997 Obsah 1 Typy komunikaèního protokolu 3 2 Protokol typu 1 4 2.1 Propojení regulátoru s automatikou MA-2 4 3 Protokol typu 2 5 3.1 Pøipojení regulátorù

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I a II se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí, je započítána

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I, II a III se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory Special Electronics...lepší přehled ReDat Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory ReDat od společnosti RETIA představuje komplexní řešení nahrávání hovorů

Více

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27.

České Radiokomunikace. TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace. Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development. 27. České Radiokomunikace TINF 2012 Sdílení sítí 4. generace Marcel Procházka Head of Strategy & Business Development 27. listopadu 2012 České Radiokomunikace Lídr na trhu televizního a rozhlasového vysílání

Více

JIŘÍ HRÁČEK WIMAX SOUČASNÁ SITUACE A BUDOUCNOST

JIŘÍ HRÁČEK WIMAX SOUČASNÁ SITUACE A BUDOUCNOST JIŘÍ HRÁČEK WIMAX SOUČASNÁ SITUACE A BUDOUCNOST 2011 AGENDA Profil společnosti INTELEK Základní přehled WiMAX technologie WiMAX v ČR Typické služby a instalace ČRaa WiMAX Další vývoj v ČR Přehled technologií

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Výhody DMR technologií

Výhody DMR technologií DMR (Digital Mobile Radio) je standard, který vytvořil Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) v roce 2005. Ve stejném roce byla založena Asociace DMR. Tato organizace, která pomáhá DMR stát se

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. dubna 1997 Èástka 4 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 26. Generální

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o.

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o. Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o. Radiostanice, základní pojmy? Radiostanice (vysílačka) je komunikační zařízení, které používá pro přenos hovoru elektromagnetické

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více