Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. ledna 1999 Èástka 1 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 1. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz 2. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 3. Ceník mezinárodních telekomunikaèních služeb 4. Zrušení pilných hovorù v mezinárodním telefonním provozu 5. Dodatek è. 01/99 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb SPT TELECOM, a.s. ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Vážení pøátelé, vstoupili jsme do dalšího roku, roku Dovolte nám, abychom Vám na jeho zaèátku popøáli vše nejlepší nejen v osobním životì, ale i v zamìstnání. Jaký bude letošní rok pro telekomunikace a pro Èeský telekomunikaèní úøad? S trochou nadsázky jej mùžeme nazvat rokem èeských telekomunikací. Vždy nás èeká projednávání nového zákona o telekomunikacích ve vládì a následnì jeho pøedložení do parlamentu. Dalším významným aspektem je oficiální vstup Èeské republiky do NATO. A v neposlední øadì musíme uèinit další kroky vedoucí k pøijetí Èeské republiky za èlena Evropské unie. Uvedené základní historické etapy vývoje budou mít dalekosáhlé dopady nejen na uživatele a provozovatele telekomunikaèních zaøízení a služeb, ale i na regulaèní orgán. Všichni uvedení úèastníci telekomunikaèního dìní se musí pøipravit na den, kdy pro Èeskou republiku konèí exkluzivní práva v telefonní službì udìlená SPT TELECOM, a.s., tj. na konec roku Bude rok 1999 pøedrevoluèní nebo již rokem revoluce zásadních zmìn v èeských telekomunikacích? Odpovìï nám dá asi až èas. Pro zdárné naplnìní posledních dvou exkluzivních let si Vám dovolujeme slíbit, že budeme pokraèovat v dosavadní praxi. To znamená v otevøenosti pøi pøípravì závažných dokumentù, v široké informovanosti všech hráèù sektoru, ve spravedlivé ochranì všech jejich práv a oprávnìných zájmù, ale i v dodržování našeho cíle: Regulovat jen to, co je nezbytnì nutné.. Ing. Vladimír Kùrka v.r. Ing. David Stádník v.r. pøedseda redakèní rady vrchní øeditel ÈTÚ

2 Strana 2 Roèník 1999 Èástka 1 B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 1. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz Vzhledem k opakovaným žádostem o informace, týkající se vyklízení kmitoètového pásma MHz pro potøeby resortu obrany a armád NATO, Èeský telekomunikaèní úøad znovu informuje o harmonogramu vyklízení tohoto pásma. V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat podmínky využívání nìkterých èástí kmitoètového spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO a umožnit jak rozvinutí nìkterých alianèních systémù, tak souèasnì po pøechodnou dobu ještì i využívání nìkterých èástí tohoto kmitoètového pásma stávajícími civilními uživateli. Z tohoto dùvodu je používání kmitoètového pásma MHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému uvolòování od všech dosavadních civilních uživatelù. Na podkladì jednání s resortem obrany byl podle jeho požadavkù stanoven závazný èasový harmonogram vyklízení uvedeného kmitoètového pásma. Provoz v jednotlivých úsecích, využívaných dosud civilními uživateli, bude ukonèen v následujících termínech: 235, ,000 MHz , ,000 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz Pro zbývající úseky, které jsou využívány civilními uživateli, platí termíny uvedené v Národní kmitoètové tabulce (vydána Jednotným pravidlem è. 2/R/1997, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/97). Souèasnì však resort obrany požaduje mimoøádné uvolnìní omezeného poètu jednotlivých vybraných kmitoètù, které spadají do uvedených kmitoètových úsekù, v kratších termínech. V tìchto pøípadech budou jejich pøípadní uživatelé informováni pøímo. Svým pøistoupením k NATO Èeská republika deklarovala svou vùli splnit povinnosti, které jsou s tímto vstupem spojeny. Jednou ze zásadních povinností je umožnit komunikaci všech armádních jednotek, které mohou na území ÈR operovat. Z tohoto dùvodu musí ÈR zajistit harmonizaci všech kmitoètových pásem armád NATO s kmitoètovými pásmy resortu obrany tak, jak je to vyjádøeno v kmitoètové tabulce NATO (NJFA). Z jednání se zástupci kmitoètových orgánù NATO vyplynulo, že harmonizace všech kmitoètových pásem musí probìhnout nejpozdìji do konce roku Tento termín je koneèný a ÈR nemùže požadovat jeho prodloužení. ÈTÚ také upozoròuje, že nelegální provoz rádiových zaøízení v uvolnìných úsecích mùže vztahy mezi ÈR a NATO velmi poškodit, a proto budou v tìchto pøípadech uplatnìny nejpøísnìjší sankce. ÈTÚ jedná souèasnì s pøíslušnými orgány Ministerstva obrany ÈR o reciproèním uvolnìní kmitoètových úsekù urèených pro civilní potøebu, ale využívaných zatím prostøedky resortu obrany, do kterých by bylo možno pøesunout nìkteré služby z vyklízených úsekù. Cílovým stavem ve využívání kmitoètù a kmitoètových pásem v ÈR je soulad Národní kmitoètové tabulky s Evropskou spoleènou harmonizovanou kmitoètovou tabulkou (ECA), která potøeby NJFA respektuje. Ke zkrácení platnosti jednotlivých vydaných rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydá ÈTÚ samostatná rozhodnutí jejich držitelùm. 2. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování stav k MDS - ÈTÚ / odbor správy kmitoètového spektra Ministerstvo dopravy a spojù, Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace zveøejòuje doplnìk seznamu schválených koncových telekomunikaèních zaøízení podle stavu z Tento seznam je pouze informativní; pro zjištìní, zda konkrétní zaøízení je schváleno pro pøipojení k jednotné telekomunikaèní síti (provoz v ÈR), je smìrodatné, zda zaøízení odpovídá podmínkám uvedeným v rozhodnutí o schválení (zejména zda je zaøízení opatøeno symbolem schvalujícího orgánu - schvalovací znaèkou a zda je u nìj k dispozici oboustranná kopie rozhodnutí o schválení a návod k použití v èeském jazyce). Seznam je øazen podle kódù zaøízení (viz Èíselník telekomunikaèních zaøízení, Telekomunikaèní vìstník 2/1996), uvnitø jednotlivých kódù pak abecednì podle výrobce. Aktualizované údaje o schválených zaøízeních jsou k dispozici též na internetové adrese Koncová telekomunikaèní zaøízení

3 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 3 typ zaøízení zástupce držitele v ÈR platnost do výrobce/držitel rozhodnutí adresa roku* 1112 telefonní pøístroj s frekvenèní a impulzní volbou CONCORDE 520B TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION LTD., Èína / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc CONCORDE 300 TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION LTD., Èína/CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc KX-TS5CX-W; KX-TS5CX-B; KX-TS5CX-R PANASONIC CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha telefonní pøístroj na mince a karty MiKaTeA - 4 FP /C Tesla Stropkov - Èechy a.s. TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1131 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT0 G-Tel Angelo 12 DINO TRADING spol. s r.o. DINO TRADING spol. s r.o., Èeská republika Cimburkova 16/369, Praha telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT1 TELSON model TCP INTERBELL, s.r.o. TELSON ELECTRONICS CO.,LTD., Korea / TELSON ELECTRONICS CO.,LTD. Oldøichovice 738, Tøinec 1134 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu DECT DCT-1100R INTERBELL, s.r.o. Hanwha Corporation/Telecommunication Div., Korea / Hanwha Corporation/Telecommunication Div. Oldøichovice 738, Tøinec Ellipse; Satellite DECT SNYZE, spol. s r.o. KIRK telecom, Dánsko pro GN Netcom, Dánsko/GN Netcom as Kosmonautù 6, Olomouc 1142 záznamové zaøízení kompaktní s telefonním pøístrojem CONCORDE 2000 TELSPEKTRUM, s.r.o. CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Èína, Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Zeyerova 18, Olomouc KENT 100 První telefonní spoleènost s r.o. VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava KENT 300 První telefonní spoleènost s r.o. VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava 1163 poplachová ústøedna RP 296 Max - Tech, spol. s r.o. ROKONET ELECTRONICS Ltd., Izrael / ROKONET ELECTRONICS Ltd. V mýtì 1338, Èernošice SC 800; SC 1600 OLYMPO controls s.r.o. SCANTRONIC International, USA/SENTROL INC. Havránkova 33, Brno 1164 komunikátor E OLYMPO controls s.r.o. Ademco Microtech Ltd., Velká Británie/Ademco Microtech Ltd. Havránkova 33, Brno 1170 analogové úèastnické rozhraní rádiového zaøízení L1877A MOTOROLA s.r.o. MOTOROLA Inc., USA/MOTOROLA Inc. Klimentská 46, Praha faksimilní zaøízení kompaktní CANON L 800, model H 12101; CANON L 900, model H CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 MultiPASS C20, MultiPASS C50 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1

4 Strana 4 Roèník 1999 Èástka 1 MITA PointSource Vi 30 COMPLET, spol. s r.o MITA Industrial Co., (H.K.) Ltd., Èína/MITA Industrial Co., Ltd. Evropská 106, Praha 6 OKIFAX 4100, OKIFAX 4500 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o. OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín Aficio FX 10 IMPROMAT INT., spol. s r.o. RICOH COMPANY LTD., Japonsko/RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín 1212 faksimilní zaøízení kompaktní s integrovaným telefonním pøístrojem Brother FAX-1020 Brother International, s.r.o BROTHER Industries, Ltd., Japonsko/BROTHER Industries, Ltd. Veveøí 102, Brno FAX - L250, MultiPASS L60 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 FO CS Martin Reimont, SHARP CENTRALSERVICE Sharp Corporation, Malajsie/Sharp Corporation, Communication Systems Group Masarykova 231, Èelákovice UX-108 CS Martin Reimont, SHARP CENTRALSERVICE Sharp Corporation, Sharp Electronica Espana. S.A., Španìlsko/Sharp Corporation Masarykova 231, Èelákovice 1214 faksimilní a datový modem kompaktní SF-1156V+/Rxx PERET BOHEMIA s.r.o. GVC Corporation, Taiwan-Èína/GVC Corporation Sítná 3105, Kladno DeskPorte 56K Voice MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s., Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 MT5600ZDX, MT5600ZDXV CNC Praha spol. s r.o. Multi - Tech Systems, Inc., USA/Multi - Tech Systems, Inc. Vranská 8, Praha 4 MR56SVS-CZECH PERET BOHEMIA s.r.o. TAICOM DATA SYSTEMS Co., LTD, Taiwan-Èína /TAICOM DATA SYSTEMS Co., LTD Sítná 3105, Kladno 1216 faksimilní a datový modem vestavný TRAVEL Card 56K/LAN MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s.; LE TECHNIKA Slovenia, Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 TRAVEL Card 56K MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s.; LE TECHNIKA Slovenia, Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové 3 Gold Card Global V.34 + FAX, tf. pøepínaè typ EPM 622 PELL S s.r.o. PSION DACOM Plc, Velká Británie/PSION DACOM Plc Venhudova 6, Brno Gold Card Global 56K + FAX, tf. pøepínaè typ EPM 622 PELL S s.r.o. PSION DACOM Plc, Velká Británie/PSION DACOM Plc Venhudova 6, Brno 1217 faksimilní a datový modem vestavný se záznamem hovoru SF-1156HV+/Rxx PERET BOHEMIA s.r.o. GVC Corporation, Taiwan-Èína/GVC Corporation Sítná 3105, Kladno DeskPorte 56K Internal MICROCOM C.E., a.s. MICROCOM C.E., a.s., Èeská republika tøída SNP 493, Hradec Králové mìniè signálu v základním pásmu kompaktní 1092A-CZ COMAR NetLine, spol. s r.o. Patton Electronics Company, USA/Patton Electronics Company Hudcova 78, Brno 1228 datový terminál Portable P GSM MacTech Servis spol. s r.o. C K D, Francie/C K D Na vinièních horách 22, Praha koncové spojovací zaøízení

5 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 5 VCS 3020 L Frequentis Èeská republika, s.r.o. FREQUENTIS NACHRICHTENTECHNIK Ges.m.b.H., Rakousko/ FREQUENTIS Lužná 591, Praha PbÚ s analogovým rozhraním koncového bodu JTS ACX - Actionet Compact Exchange NOKIA TELECOMMUNICATIONS s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Prague City center, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 2B+D GDK FP II K.C.B. spol. s r.o. LG Electronics, Inc., Korea/LG Electronics, Inc. U Stavoservisu 1, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 30B+D GDK 100; GDK 162 K.C.B. spol. s r.o. LG ELECTRONICS Inc., Korea/LG ELECTRONICS Inc. U Stavoservisu 1, Praha 10 MATRACOM MC 6500 (MC 6501; MC 6504; MC 6550) Atlantis telecom spol. s r.o. MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, Francie/MATRA NORTEL COMMUNICATIONS Žirovnická 2389, Praha pøepojovací zaøízení VARIO R02; VARIO R03; VARIO T02; VARIO T03 2N spol. s r.o. 2N spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha pøepojovací zaøízení pro max. 2 linky pro speciální úèely HCC-02 CODACO ELECTRONIC v.o.s CODACO ELECTRONIC v.o.s, Èeská republika Hemy 2, Valašské Meziøíèí 1360 doplòkové zaøízení k PbÚ KIRK dect-z System 1500; obchodní název FPD Mobil Tel - typ H KIRK telecom A/S, Dánsko/KIRK telecom A/S Polská 36, Praha 2 MULTITONE CS 600 MULTITONE CZ spol. s r.o. KIRK telecom, Dánsko pro Multitone, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha 6 FUTURE PRODUCT DESIGN akciová spoleènost 1600 zaøízení pøo pøipojení na ISDN Cisco 3600 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha koncové zaøízení kompaktní hovorové s pøístupem 2B+D VEGA 128; VEGA 384; HERMES AETHRA s.r.l., Itálie/AETHRA s.r.l. MAIA S; MAIA 384; VOYAGER AETHRA s.r.l., Itálie/AETHRA s.r.l. TELMO, spol. s r.o. Pražská 94, Jablonec nad Nisou TELMO, spol. s r.o. Pražská 94, Jablonec nad Nisou 1620 koncové zaøízení kompaktní nehovorové s pøístupem 2B+D Office Connect ISDN LAN Modem (S) 3 Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, Irsko/3Com Corporation Rybná 14, Praha l SUPER STACK II Remote Access System Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, USA/3Com Corporation Rybná 14, Praha l Cisco 760/770 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 Cisco 1600 Series CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha koncové zaøízení kompaktní s pøístupem 30B+D MX HP - 4E1 Alcatel Czech, s.r.o. Ascend Communications Inc., USA/Ascend Communications Inc. U Uranie 18, Praha pøídavné telekomunikaèní zaøízení

6 Strana 6 Roèník 1999 Èástka 1 INT ; INT ; ITZ ; ITZ ; ITZ INOTESKA-CT s.r.o. INOTESKA, s.r.o., Slovensko/INOTESKA, s.r.o. Skalka 1692, Èeská Tøebová 1810 zaøízení tarifikaèní TELETAR 01; TELETAR 02 Radovan Žalský TINNOC-František Bako, Slovensko/TINNOC-František Bako Petrohradská 2852, Tábor 1820 pøepì ová ochrana F1; F2; F3; F4; F5 LITES, a.s. LITES, a.s., Èeská republika Kateøinská 235, Liberec 1821 pøepì ová ochrana ke koncovým zaøízením CG; CG2; CG3; CG5; CG820; AC; PMT 3 (310); PMT 8 CP Clare Mexicana, Mexiko/CP Clare CORPORATION ENIKA, spol. s r.o. Nádražní 609, Nová Paka 1840 pøídavné signalizaèní zaøízení 4 FN Tesla Stropkov - Èechy a.s. TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1900 pasivní prvky KEPKEP STM 01; KEPKEP STM 02 a pøíslušenství KIX INTERNATIONAL Co. Ltd. spol. s r.o. KEPKEP ILETISIM SISTEMLERI IMALATI SANAYI, Turecko/KEPKEP ILETISIM Záhøebská 24, Praha 2 Rádiokomunikaèní pøenosová zaøízení 5111 Rozhlasový vysílaè FM < 1 kw PTX 30 UHT (budiè) + PJ501M (zesilovaè), 87,5 až 108 MHz RUBI, spol. s r.o. R.V.R. ELETTRONICA s.r.l., Itálie/R.V.R. ELETTRONICA s.r.l. Mohelnická 807, Unièov 5121 TV vysílaè VHF < 1 kw , III. TV pásmo (175,25-223,25 MHz) Tesla, akciová spoleènost Tesla, akciová spoleènost, Èeská republika Podìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín 5321 Radioreléové zaøízení analogové Tx: AT023IFO; Rx: AR023IFO, 21,2 až 23,6 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky AR10, 10,0 až 10,7 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky Tx: AT010IFT; Rx: AR010IFR, 10,1 až 10,7 GHz SITOUR s.r.o. SICE SRL Itálie pro FERATEL International GmbH, Rakousko/S.I.C.E, s.r.l. Bronzová 2018/17, Praha 5-Stodùlky Tx: ProfiLink xxx (Sender) ; Tx, Rx: GigaLink yyy (Empfänger), 2400 až 2483,5 MHz ESCAD Trade s r.o. VTQ VIDEOTRONIC GmbH, Nìmecko/VTQ VIDEOTRONIK GmbH Ukrajinská 2a/1487, Praha Radioreléové zaøízení digitální < 34 Mbit/s 9425 UX(základní typové + obchodní znaèení), až MHz Alcatel Czech, s.r.o. Alcatel Italia s.p.a., Itálie/Alcatel Telspace (Alcatel CIT) U Uranie 18, Praha UX(základní typové + obchodní znaèení), až MHz Alcatel Czech, s.r.o. Alcatel Italia s.p.a., Itálie/Alcatel Telspace (Alcatel CIT) U Uranie 18, Praha 7 DMR *x2-23; DynaHopper *x2-23; PrimeHopper *x2-23, 22,000 až 23,600 GHz Nokia Telecommunications s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Praha 1 DMR *x2-38; DynaHopper *x2-38; PrimeHopper *x2-38, 37,000 až 39,500 GHz Nokia Telecommunications s.r.o. Nokia Telecommunications OY, Finsko/Nokia Telecommunications OY Klimentská 46, Praha 1 40 DR+ 2E1; 40 DR+ 4E1; 40 DR+ 8E1, 37,000 až 39,500 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o.

7 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 7 TADIRAN Microwave Networks (California Microwave), USA/TADIRAN Microwave Networks Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální 34 až 140 Mbit/s 26DR+ 2E1; 26DR+ 4E1; 26DR+ 8E1; 26DR+ 16E1; 26DR+ 34M, 24,5 až 26,5 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o. TADIRAN Microwave Networks (California Microwave), USA/TADIRAN Microwave Networks Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální > 140 Mbit/s DRS 155/18700, 17,7 až 19,7 GHz Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. Bosch - Telecom GmbH, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè CITYLINK 18 GHz, 17,700 až 19,700 GHz Lucent Technologies Czech Republic s.r.o. Nera Networks AS, Norsko/Nera Networks AS Podìbradská 206, Praha Radioreléové zaøízení digitální point to multipoint DSC Airspan, 3410 až 3600 MHz DTS-Praha s.r.o. Airspan Communications Ltd., Velká Británie/Airspan Communications Ltd. Kralupská 40/553, Praha Radioreléové zaøízení digitální s rozprostøeným spektrem BLME-x Eur(ope); BLMU-y, 2402 až 2480 MHz VUMS DataCom, spol. s r.o. Breeze Wireless Communications Ltd., Izrael/Breeze Wireless Communications Ltd. Rozšíøená 2159/15, Praha 8 PC24E-00-ET, 2400 až 2483,5 MHz Lucent Technologies, s.r.o. Universal Scientific Industrial Com., Taiwan pro Lucent Technologies, Irsko/Lucent Technologies, Bell Labs Innovations Olšanská 1a, Praha Zaøízení bezdrátových úèastnických místních smyèek SLT 8820; TRX: KRC113245, Tx: MHz; Rx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Mobile Comm., USA pro Ericsson Radio Systems AB, Švédsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 SLT8833, Tx: MHz; Rx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Radio Systems AB, Španìlsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 RBS 884 MACRO 30W; TRX: KRC /3, Rx: MHz; Tx: MHz ERICSSON spol. s r.o. Ericsson Radio Systems AB, Švédsko/Ericsson Radio Systems AB U michelské školy 398, Praha 4 GMH 2000R SSU-2CZ, Tx: MHz; Rx: MHz HUGHES NETWORK SYSTEMS Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM2000R - SSU-1CZ, Tx: MHz; Rx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM BTS-1CZ, Rx: MHz; Tx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha 7 GHM2000R - MSU-1CZ, Tx: MHz; Rx: MHz Telecomspol, spol. s r.o. Hughes Network Systems, Inc., USA/Hughes Network Systems Dìlnická 12, Praha Radiostanice základnová MH514; MR 534, 403 až 470 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha 1 VR 6xy/S/80 MHz/25/15 W x = 0 až 5; y = A až Z, 73 až 86 MHz T.E.S.L.A. CZ, s.r.o. T.E.S.L.A. CZ, s.r.o., Èeská republika Na Strži 28, Praha Radiostanice úèastnická vozidlová VR 32, 150 až 174 MHz HCS komunikaèní systémy s.r.o. HCS komunikaèní systémy s.r.o., Èeská republika Na Šabatce 4, Praha 4 TK-852E; TK-859E; TK-859E3; TK-859E4, 450 až 470 MHz Výpoèetní technika Most, a.s. Kenwood Corporation, Japonsko/Kenwood Corporation Báòská 287, Most MR204AA; MR204AB; MR204AC; MR204B, 66 až 88 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha 1

8 Strana 8 Roèník 1999 Èástka 1 MR304A; MR304B, 136 až 174 MHz MOTOROLA s.r.o. Motorola BV, Irsko/Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha Radiostanice úèastnická pøenosná SRP801x E0; SRP802x E0; SRP803x E0 x = 0, 1, 66 až 88 MHz VYCOM, spol. s r.o. Simoco Europe Ltd, Velká Británie/Simoco Europe Ltd Trnkova 105, Brno 5643 Radiotelefon úèastnický pevný Gigaset Repeater S30853-S600-R107-* (* = libovolný znak), DECT (1880 až 1900 MHz) Siemens s.r.o. Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Na Strži 40, Praha Telemetrické zaøízení Základnová èást: 35010x-00001(RF); 35020x-00001(RF); 35030x-00001(RF), 433,52 až 434,31 MHz PSC, Inc., USA/PSC Inc. Za stadionem 15, Praha 10 D. H. S. - Data, Hardware, Software, spol. s r.o Povelové zaøízení Tx: TEO1; TEO2; TEO 4; Rx: REO1; REO2, 433,05 až 434,79 MHz TEMAR spol. s r.o. BFT S.r.l., Itálie/BFT S.r.l. Libovická 7, Praha Zaøízení pro ovládání jednoduchých mechanizmù ELM 611-0, 125 khz S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 Tx: TROLBUSV; Rx: PRITROL1, 433,05 až 434,79 MHz SEA spol. s r.o. SEA spol. s r.o., Èeská republika N høebenech II/21, Praha Zaøízení pro øízení modelù a hraèek C4-CAR x; C4 RACE x; C4-X x; D4 x; D4-X x; XR-3 RACE 40x = SSM 40, 40,665-40,985 MHz Hobbyteam spol.s r.o. Graupner Modellbau GmbH & Co. KG, Nìmecko/Graupner Modellbau GmbH & Co. KG Zvonaøka 16, Brno 17 mc-17; mc-18; mc-20; mc-24; mc-756; mc X347; R-1 PROFI-CAR 40; X-3810, 35; 40 MHz Hobbyteam spol.s r.o. Graupner Modellbau GmbH & Co. KG, Nìmecko/Graupner Modellbau GmbH & Co. KG Zvonaøka 16, Brno 17 REX 7 mini, 35,010-35,200; 40,665-40,985 MHz Stanislav Jelen Stanislav Jelen (JETI model), Èeská republika Trojanovice 261, Frenštát p. Radh , 26,995 až 27,225 MHz LEGO Trading s.r.o. TD Manufacturing Sdn. Bhd., Malajsie pro LEGO SYSTEM A/S, Dánsko / LEGO SYSTEM A/S Slezská 11, Praha Povelové a zabezpeèovací zaøízení automobilù Tx: G8D-322A-A; Rx: G8D-322A-B, 433,05 až 434,79 MHz OMRON ELECTRONICS spol. s r.o. OMRON IIDA Co., Ltd., Japonsko/Omron Corporation Šrobárova 6, Praha 10 TIMLN systém: Tx: 3X3218 (klíèenka); Rx: modul 4310 FEA, 433,05-434,79 MHz (*, **-viz výše) Mercedes - Benz Bohemia s.r.o. Temic Telefunken Microelectronic GmbH, Nìmecko / Temic Telefunken Microelectronic GmbH Bavorská 856, Praha 5 - Stodùlky 5740 Radiostanice pøenosu dat DM70(2) V2, 147 až 174 MHz R.D. Engineering s.r.o. Maxon Electronics, Korea/Maxon Europe Limited Štrossova 86, Pardubice DM70(2) U2, 439 až 470 MHz R.D. Engineering s.r.o. Maxon Electronics, Korea/Maxon Europe Limited Štrossova 86, Pardubice 5742 Radiomodem RACOM 400S21L, 400 až 444 MHz RACOM s.r.o. RACOM s.r.o., Èeská republika Mírová ulice 1283, Nové Mìsto na Moravì RACOM 160S21L; RACOM 160S21H, 146 až 180 MHz RACOM s.r.o. RACOM s.r.o., Èeská republika Mírová ulice 1283, Nové Mìsto na Moravì

9 Èástka 1 Roèník 1999 Strana 9 TX2 UHF Transmitter; RX2 UHF Receiver, 433,05 až 434,79 MHz ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. Radiometrix Ltd., Velká Británie/Radiometrix Ltd. Moravské nám. 15, Brno WM O1-G900, GSM ( MHz; MHz) IMMOBILISER CENTRAL EUROPE, s.r.o. Solectron France SA, Francie pro WAVECOM, Francie/WAVECOM Evropská 116, Praha Paging jednosmìrný - úèastnický RX a) DE 406 FE/MHz:*; b) DE 506 FE/MHz:*; c) RE ; RE , 68-88; ; MHz VYCOM, spol. s r.o. Swissphone Telecommunications, Švýcarsko / Swissphone Telecommunications Trnkova 105, Brno 5754 Paging obousmìrný - základnový TRX RPR 363; RPR 363K; RPR 373IS; RPR 373KIS, Tx: MHz; Rx: MHz MULTITONE CZ spol. s r.o. Multitone Electronics PLC, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha 6 RPR 563; RPR563K, Tx: MHz; Rx: MHz MULTITONE CZ spol. s r.o. Multitone Electronics PLC, Velká Británie/Multitone Electronics plc K Brusce 9/281, Praha Zaøízení pro zabezpeèení automobilù < 27 MHz VIM 14; VIM 15; VIM 16; VIM 208, 125 khz R.D. Engineering s.r.o. ROBERT BOSCH GmbH, Nìmecko/ROBERT BOSCH GmbH Štrossova 86, Pardubice Družicová spojovací technika 7210 Zaøízení pro pozemní pohyblivou službu WorldPhone QUFC R2F Telenor Èeská republika, s.r.o. Nera AS, Norsko/Nera Satcom AS V sadech 4/15, Praha 6 Zaøízení pro spoleèný pøíjem TV a R signálu 8110 Aktivní prvky TKR a STA kanálové zesilovaèe: ZG-101; ZG-201; ZG-301; ZG-401; ZP-101; ZP-201; ZP-301; ANTECH spol. s r.o. Alcad S.A., Španìlsko/ALCAD, S.A. Fuèíkova 62, Bøeclav - Poštorná kanálové konvertory, ANTECH spol. s r.o. ALCAD, S.A., Španìlsko/ALCAD, S.A. Fuèíkova 62, Bøeclav - Poštorná modemy pro TKR a STA: LCeEA-2 (hlavní stanice) s napájeèem AM100UQ ; DAXTA COMMUNICATIONS a.s. Bay Networks, USA/Bay Networks, Inc. Rošických 6, Praha 5 jednotky zpìtného smìru: DXR 128, 188, 189, 208, 209 COMTES CZ spol. s r.o. Teleste Oy, Finsko/Teleste Oy Na Draèkách 24, Praha Pasivní prvky TKR a STA pøepì ová ochrana pro TKR: SAT-FAX SP 03 Ivo Ševèík Ivo Ševèík, Èeská republika Husovická 7, Brno montážní základna: DXB002 COMTES CZ spol. s r.o. Teleste Oy, Finsko/Teleste Oy Na Draèkách 24, Praha 6 koaxiální kabely: KH4-*; KH15-*; KH17-*; KH19-*; KH21-* AMIWELL Int. s.r.o. Transmedia GmbH, Nìmecko/Transmedia GmbH Pavla Wonky 1142, Hradec Králové * Po ukonèení platnosti rozhodnutí nemùže být zaøízení novì uvádìno do provozu (pøipojováno k JTS). Zaøízení pøipojené k JTS, které bylo ohlášeno (nebo jeho provoz byl povolen) pøede dnem ukonèení platnosti rozhodnutí, mùže zùstat v provozu i po ukonèení platnosti rozhodnutí, pokud nebude v odùvodnìných pøípadech rozhodnuto jinak. Není-li platnost uvedena, má rozhodnutí o schválení platnost do odvolání. MDS - ÈTÚ è.j /98 odbor certifikace

10 Strana 10 Roèník 1999 Èástka 1 Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. dubna 1997 Èástka 4 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 26. Generální

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix email: martin.felix@cesmad.com Členové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing.

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Techniky provozu...9 DX expedice do Gambie...10

Techniky provozu...9 DX expedice do Gambie...10 Obsah Klubové zprávy Krátká informace o rozpoètu ÈRK v roce 2002...2 Opravy...2 Pøehled zahranièních kontaktù...2 Silent Key OK2BVZ, ex-ok2lr...2 Èeský rozhlas uspoøádá výstavu 80 let rozhlasového vysílání...2

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Provoz DX expedice...14 Jak zvládat evropský pile-up...15 AO7, aneb èíslo 7 ještì žije...15 Vysokorychlostní multimediální rádiový pøenos...

Provoz DX expedice...14 Jak zvládat evropský pile-up...15 AO7, aneb èíslo 7 ještì žije...15 Vysokorychlostní multimediální rádiový pøenos... Obsah Klubové zprávy Pozvánka na QRP setkání Pøíbram 14.-15. 11. 2003...2 Svìtová radiokomunikaèní konference...2 Zprávièky...2, 20 Podzimní setkání radioamatérù a CBèkáøù v Pøerovì...3 O manažerech...3

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Z listopadových pranostik

Z listopadových pranostik Králický zpravodaj 11/2006-1 Listopad 2006/èíslo 11 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Výsledky voleb do Mìstského zastupitelstva Králíky pro následující volební období Poøadí jednotlivých stran podle

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více