Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek è. 2 k Cenovému výmìru MDS ÈR è. 01/MZN/98 B. Informativní èást 54. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz 55. Informace o nabídce volných míst ITU 56. Informace o nabídce volných míst v Inmarsatu 57. Rozhodnutí o ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení telekomunikaèního zaøízení INTES TH Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování C. Diskusní èást 59. Návrh Jednotného pravidla pro stanovení zásad èíslování a èíslovacího plánu signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaèního systému è. 7 ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 60. Dodatek è. 04/98 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb SPT TELECOM, a.s. 61. Dodatek è. 1 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních služeb 62. Zmìna Ceníku mezinárodních telekomunikaèních služeb - zmìny v oblasti mezinárodních telefonních služeb SPT TELECOM, a.s. 63. Zmìny v telegrafním provozu A. NORMATIVNÍ ÈÁST ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY 53. Dodatek è. 2 k Cenovému výmìru MDS ÈR è. 01/MZN/98 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ V Praze dne 2. záøí 1998 Èeský telekomunikaèní úøad È.j.: / Klimentská 27, Praha 1 Cenový výmìr MDS ÈR è. 01/MZN/98, kterým se stanovují maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní službu, se mìní a doplòuje takto:

2 Strana 2 Roèník 1998 Èástka 9 1. V pøíloze è. 1, èásti B. Urèené podmínky, odstavci B.2. Podmínky pro mezinárodní telefonní službu, bod 2.1 se tabulka, èást Zemì s nerozlišeným provozem, pøedposlední øádka, první sloupec doplòuje takto: Iridium - služba typu Paging. 2. V pøíloze è. 1, èásti B. Urèené podmínky, odstavci B.2. Podmínky pro mezinárodní telefonní službu, bod 2.1 se tabulka, èást Zemì s nerozlišeným provozem, poslední øádka, první sloupec doplòuje takto: Iridium - hlasová služba 1). 3. Pod tabulku, která zní Minimální periody tarifních impulsù, se doplòuje poznámka ve znìní: 1) Služba neumožòuje automatický telefonní styk pro úèastníky SPT TELECOM, a.s., pøipojené na analogové ústøedny.. 4. Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 54. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz Ing. David Stádník v.r. vrchní øeditel V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat podmínky využívání nìkterých èástí kmitoètového spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO a umožnit jak rozvinutí nìkterých alianèních systémù, tak souèasnì po pøechodnou dobu ještì i využívání nìkterých èástí tohoto kmitoètového pásma stávajícími civilními uživateli. Z tohoto dùvodu je však používání kmitoètového pásma MHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému uvolòování od všech dosavadních civilních uživatelù. Na podkladì jednání s resortem obrany byl podle jeho požadavkù stanoven závazný èasový harmonogram vyklízení uvedeného kmitoètového pásma. Provoz v jednotlivých úsecích, využívaných dosud civilními uživateli, bude ukonèen v následujících termínech: 235, ,000 MHz , ,000 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz Pro zbývající úseky, které jsou využívány civilními uživateli, platí termíny uvedené v Národní kmitoètové tabulce (vydána Jednotným pravidlem è. 2/R/1997, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/97). Souèasnì však resort obrany požaduje mimoøádné uvolnìní omezeného poètu jednotlivých vybraných kmitoètù, které spadají do uvedených kmitoètových úsekù, v kratších termínech. V tìchto pøípadech budou jejich pøípadní uživatelé informováni pøímo. ÈTÚ jedná souèasnì s pøíslušnými orgány Ministerstva obrany ÈR o reciproèním uvolnìní kmitoètových úsekù urèených pro civilní potøebu, ale využívaných zatím prostøedky resortu obrany, do kterých by bylo možno pøesunout nìkteré služby z vyklízených úsekù. Ze stejných dùvodù zapoèal ÈTÚ s reorganizací využívání kmitoètového úseku MHz. Cílovým stavem ve využívání kmitoètù a kmitoètových pásem v ÈR je soulad Národní kmitoètové tabulky s Evropskou spoleènou harmonizovanou kmitoètovou tabulkou (ECA). Ke zkrácení platnosti jednotlivých vydaných rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydá ÈTÚ samostatná rozhodnutí jejich držitelùm. MDS-ÈTÚ 505/1998 odbor správy kmitoètového spektra 55. Informace o nabídce volných míst ITU Nabídka volného místa è. 12 vedoucí odboru pro personální záležitosti a sociální zabezpeèení stupeò: D 2 doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení Pracovní náplò: pod vedením generálního tajemníka ITU je zodpovìdný za organizaci, rozvoj a øízení lidských zdrojù v rámci ITU, vèetnì náboru, kariérového plánování, rozvoj managementu, popisu pracovních èinností a dalších souvisejících èinností. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v oboru øízení lidských zdrojù nebo státní správy, telekomunikací a práva, více než 20 let zkušeností s progresivní odpovìdností do úrovnì vrcholového øízení, z toho 10 let na mezinárodní úrovni. Velmi dobré komu-

3 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 3 nikaèní znalosti, efektivní pracovní vztahy a schopnost formulovat zásadní cíle rozvoje lidských zdrojù. Velmi dobrá znalost angliètiny nebo francouzštiny, znalost dalšího jazyka je pøedností. Nabídka volného místa è. 13 vedoucí odboru informaèních služeb stupeò: D 1 doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení Pracovní náplò: pod vedením generálního tajemníka zodpovídá za plánování, organizaci a øízení informaèních služeb ITU v souladu se strategickým zámìrem ITU, zabezpeèuje poradní èinnost v zájmu efektivního využití informaèních systémù, spolupracuje s organizacemi OSN. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v oboru øízení informaèních systémù, výpoèetní techniky, nejménì 15letá praxe v informaèních službách vèetnì extenzivních informaèních technologií a zkušeností vrcholového øízení v této oblasti. Velmi dobrá znalost angliètiny, znalost dalšího jazyka je pøedností. Nabídka volného místa è. 15 zástupce øeditele BDT a vedoucí provozního odboru stupeò: D 2 doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení Pracovní náplò: pod vedením øeditele BDT zajiš uje a øídí práci regionálních zástupcù ITU a organizuje spolupráci s nimi, spolupracuje s UNDP, zastupuje øeditele BDT v dobì jeho nepøítomnosti, pøipravuje možnosti vyslání expertù do rozvojových zemí, koordinuje a øídí programy rozvoje a øízení lidských zdrojù. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v oboru telekomunikací nebo pøíbuzného oboru, více než 20 let zkušeností s rostoucí odpovìdností, velmi dobrá znalost èinností ITU, speciálnì rozvojových programù. Velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny. Znalost dalšího jazyka je pøedností. Termín pro pøihlášení: Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Praha 1, Klimentská 27, Praha Informace o nabídce volných míst v Inmarsatu èíslo nabídky: Finanèní manažer v odboru financí Pracovní náplò: vykonává èinnosti související se zmìnou Inmarsatu na akciovou spoleènost v prùbìhu roku Odpovídá za výbìr a implementaci finanèních postupù pøi výbìru strategického partnera a zpracovává doporuèení pro øeditele v oblasti investování. Požadavky: velmi dobra znalost informaèních technologií vèetnì Microsoft Office, atd., znalost mobilních družicových systémù, finanèního plánování a analýz. Velmi dobré komunikaèní dovednosti, 10 let zkušeností v oblasti financování, znalosti angliètiny. 2. Starší úèetní Pracovní náplò: øízení finanèních a úèetních systémù v Inmarsatu, vèetnì implementace nových systémù, efektivní a profesionální spolupráce s provozovateli, definování strategie, identifikace úkolù, potøebných zdrojù. Požadavky: odpovídající vysokoškolské vzdìlání, zkušenosti v oblasti financování a výpoèetní techniky, velmi dobrá znalost angliètiny 3. Obchodní a finanèní manažer Pracovní náplò: zodpovídá za provádìní expertíz v oblasti cen, nákladù, výnosù, pøipravuje strategii financování v souvislosti s restrukturalizací. Požadavky: minimálnì 7 let praxe v oblasti finanèních analýz v telekomunikaèním prostøedí, vysokoškolské vzdìlání elektrotechnické, ekonomické, finanèní, vynikající znalost angliètiny - ústní i písemná, znalost výpoèetní techniky, modelování a velmi dobré presentaèní schopnosti. Termín pro všechny nabídky: Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Klimentská 27, Praha Rozhodnutí o ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení telekomunikaèního zaøízení INTES TH 01 Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydalo dne podle ust. 46 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení,a v souladu s ustanovením 21 odst. 3 písmeno b), 22 a 22a zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, rozhodnutí o ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení telekomunikaèního zaøízení: INTES

4 Strana 4 Roèník 1998 Èástka 9 TH 01 (výrobce INTES & PARTNERS, s.r.o., Orlická 821, Náchod), ev. è. T 771, ÈTÚ , vydaného dne pod è.j. 3281/96. Rozhodnutí o ukonèení platnosti nabylo právní moci dne Výše uvedená zaøízení, jejichž provozování bylo povoleno pøede dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí mohou zùstat nadále v provozu. Zaøízení dodávaná v rámci výše uvedeného rozhodnutí nemohou být po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí novì uvádìna do provozu. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základì zjištìní, že firma INTES & PARTNERS, s.r.o.. byla zrušena. Dále bylo zjištìno, že zaøízení v rámci tohoto rozhodnutí jsou neoprávnìnì distribuována jinými subjekty, pøièemž není zaruèeno, že tato zaøízení odpovídají vzorku, na základì jehož mìøení bylo vydáno rozhodnutí o schválení. MDS ÈTÚ è.j /98 odbor certifikace 58. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování stav k Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace zveøejòuje seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení, který je doplòkem kompletního seznamu, zveøejnìného dne 17. listopadu 1997 v Telekomunikaèním vìstníku, mimoøádná èástka 3-4/1997. Tento seznam je pouze informativní; pro zjištìní, zda konkrétní zaøízení je schváleno pro pøipojení k jednotné telekomunikaèní síti (provoz v ÈR), je smìrodatné, zda zaøízení odpovídá podmínkám uvedeným v rozhodnutí o schválení (zejména zda je zaøízení opatøeno symbolem schvalujícího orgánu - schvalovací znaèkou a zda je u nìj k dispozici oboustranná kopie rozhodnutí o schválení a návod k použití v èeském jazyce). Seznam je øazen podle kódù zaøízení (viz Èíselník telekomunikaèních zaøízení, Telekomunikaèní vìstník 2/1996), uvnitø jednotlivých kódù pak abecednì podle výrobce. Aktualizované údaje o schválených zaøízeních jsou k dispozici též na internetové adrese: Koncová telekomunikaèní zaøízení typ zaøízení zástupce držitele v ÈR platnost do výrobce/držitel rozhodnutí adresa roku* 1111 telefonní pøístroj s impulzní volbou EN 4600 ORIGINAL CLASSIC 1913 Vladimír Jelínek Vladimír Jelínek, Èeská republika / - Nádražní 20, Brno 1112 telefonní pøístroj s frekvenèní a impulzní volbou AT-1120 (CZECH) Telecomspol, spol. s r.o ALPHATEL Company Limited, Thajsko/ALPHATEL Company Limited Dìlnická 12, Praha 7 Regal French; Speakeasy FACTCOM a.s BETACOM Plc, Èína / BETACOM Plc Pražská 147/30, Liberec CONCORDE 508M; CONCORDE 518M; CONCORDE 568M TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Tøebohostická 987/5, Praha 10 CONCORDE 508 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Tøebohostická 987/5, Praha 10 DBVA ERICSSON spol. s r.o ERICSSON Business Networks AB, Švédsko/ERICSSON Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 DBVA ERICSSON spol. s r.o ERICSSON Business Networks AB, Švédsko/ERICSSON Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 Panasonic KX-T2315CZ Kyushu Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko, Malajsie/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 Panasonic KX-T2261CZ Kyushu Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko, Malajsie / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 KX-TS10CX-W MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 STC 2003 Telecomspol, spol. s r.o MEGA TELECOM NV, Èína/MEGA TELECOM NV Dìlnická 12, Praha 7 STC 2001 Telecomspol, spol. s r.o MEGA TELECOM NV - výrobní závod PANTIUM Ltd., Èína/MEGA TELECOM NV Dìlnická 12, Praha 7

5 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 5 STC 3002; STC 3003 Telecomspol, spol. s r.o MEGA TELECOM NV - výrobní závod PANTIUM Ltd., Èína/MEGA TELECOM NV Dìlnická 12, Praha 7 SOPHO SET 295 Philips Èeská republika s.r.o PHILIPS COMMUNICATIONS SYSTEMS BV, Nizozemsko/PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V. Revoluèní 1, Praha 1 SOPHO SET 395; TD 9142 Philips Èeská republika s.r.o PHILIPS COMMUNICATIONS SYSTEMS BV, Nizozemsko/PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V. Revoluèní 1, Praha 1 ELEKTRON 100 TESLA TELEMECHANIKA, spol. s r.o Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o., Polsko/Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o. Naskové 3, Praha 5 ELEKTRON 200 TESLA TELEMECHANIKA, spol. s r.o Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o., Polsko/Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o. Naskové 3, Praha 5 T CS S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/ S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 euroset 815; euroset 815 S Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko, Èína Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 euroset 805; euroset 805 S Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko, Èína/Siemens AG Øímská 4/71, Praha COMPEX, spol. s r.o THOMSON CONSUMER ELECTRONICS - Èína, Filipíny, Malajsie, Singapur, USA/THOMSON Palackého 105, Brno COMPEX, spol. s r.o THOMSON ONSUMER ELECTRONICS - Èína, Filipíny, Malajsie, Singapur, USA/THOMSON Palackého 105, Brno TOPCOM 20 C&S OLYMPUS C & S, spol. s r.o TOPCOM N.V., Èína/TOPCOM N.V. V Jircháøích 10/151, Praha 1 SKY WAY 300 První telefonní spoleènost s r.o VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava DERBY První telefonní spoleènost s r.o VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava SKY WAY První telefonní spoleènost s r.o VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava ANETA WT R Praha, spoleènost s ruèením omezeným WT R Praha, spoleènost s ruèením omezeným, Èeská republika/wt R Praha Komunardù 30, Praha 7 HAMA 750 HAMA spol. s r.o ZODIAC COMMUNICATIONS AB, Švédsko/ZODIAC COMMUNICATIONS AB Kšírova 150, Brno 1114 telefonní pøístroj do zvláštního prostøedí 5100/2T EX - TECHNIK s.r.o Fernsprech- und Signalbau GmbH & Co. KG Schüler & Vershoven, Nìmecko/Fernsprech- und Signalbau GmbH Na peèonce 1903/21, Ostrava - Slezská Ostrava DZ-900.S Krušnohorské strojírny, a.s Krušnohorské strojírny, a.s., Èeská republika/krušnohorské strojírny, a.s., Èeská republika Most - Komoøany ANETA 4 FP Tesla Stropkov - Èechy a.s TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1122 veøejný telefonní automat na karty PF08 C Schlumberger Industries, spol. s r.o. Schlumberger Industries, Francie/Schlumberger Industries Nasková 3, Praha telefonní pøístroj mincovní VT-100; VT-200 ASCONN, spol. s r.o KENSGATE CO., Ltd., Èína-Hongkong/ KENSGATE CO., Ltd. Kundratka 3, Praha 8 AWB - 1/9; obchodní oznaèení AWB ELEKTRIM S.A. organizaèní složka TELKOM-TELOS S.A., Polsko / TELKOM-TELOS S.A. Revoluèní 13, Praha l 1125 telefonní pøístroj na karty Isn FP FDA GROUP, a.s TESLA Stropkov a.s., Slovensko / TESLA Stropkov a.s. U Zábìhlického zámku 127, Praha 10

6 Strana 6 Roèník 1998 Èástka telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT0 G-TEL SIGNON 8030 DINO TRADING spol. s r.o DINO TRADING spol. s r.o., Èeská republika, Taiwan-Èína / DINO TRADING spol. s r.o. Cimburkova 16/369, Praha 3 KX-T4046CZ-B; KX-T4046CZ-W; KX-T4026CZ-B; KX-T4026CZ-W Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd., Japonsko, Malajsie/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 CT2-9539; obchodní oznaèení T 5000 CZECH COMPEX, spol. s r.o THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, Èína / THOMSON CONSUMER ELECTRONICS Palackého 105, Brno 1132 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT1 TwinTel C CT1; Twinny C CT1 DeTeWe - Telecom, spol. s r.o. DeTeWe AG, Nìmecko/DeTeWe AG Malešická 16a, Praha 3 GT 9500 CZ; GT 9520A K.C.B. spol. s r.o LG Electronics, Inc., Korea/LG Electronics, Inc. U Stavoservisu 1, Praha 10 KX-T9100HGCZ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 KX-T9200HG; KX-T9200HGCZ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu DECT HomeHandy c)lou A OLYMPUS C & S, spol. s r.o Hagenuk Telecom GmbH, Nìmecko/Hagenuk Telecom GmbH V Jircháøích 10/151, Praha 1 TD 6800; TD 6820; C 311; TD 6200; TD obchodní oznaèení XALIO Philips Èeská republika s.r.o Philips Electronique Grand Public, Francie/Philips Electronique Grand Public Revoluèní 1, Praha 1 SP-R 5050 LUSICO, a.s Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/Samsung Electronics Co. Ltd. Špaèkova 704, Praha 6 SP-R 5050 MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/Samsung Electronics Co. Ltd. Vápenice 17, Prostìjov 1140 záznamové zaøízení voice waver NT PCM CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha záznamové zaøízení kompaktní CASIO PHONEMATE 3700 TELMATE, s.r.o Asahi Corporation, Thajsko/Asahi Corporation Olšanská 3, Praha 3 TOPCOM Minos C&S OLYMPUS C & S, spol. s r.o TOPCOM N.V., Èína/TOPCOM N.V. V Jircháøích 10/151, Praha záznamové zaøízení kompaktní s telefonním pøístrojem COMPEX, spol. s r.o THOMSON CONSUMER ELECTRONICS - Èína, Filipiny, Malajsie, Singapur, USA/THOMSON Palackého 105, Brno TOPCOM Cleo C&S OLYMPUS C & S, spol. s r.o TOPCOM N.V., Èína/TOPCOM N.V. V Jircháøích 10/151, Praha záznamové/nahrávací zaøízení pro více linek VIP1A Telecomspol, spol. s r.o Telecomspol, spol. s r.o., Èeská republika/telecomspol, spol. s r.o., Èeská republika Dìlnická 12, Praha zaøízení interaktivní hlasové komunikace VFX/40ESC v sestavì D/41ESC-CZ hlasová karta s/bez faksové karty FAX/40E DIAL, s.r.o Dialogic Corporation, USA/Dialogic Telecom Europe Podhoøská 129, Praha 8 D/21D (D/41D) DIAL, s.r.o Dialogic Telecom Europe, Belgie/Dialogic Telecom Europe Podhoøská 129, Praha 8 Conversant MAP 40/100; Intuity MAP 40/100; Intuity MAP 5 Lucent Technologies, s.r.o LUCENT TECHNOLOGIES, USA/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha záznamové/nahrávací zaøízení vestavné AudioBlok VOID 3.1 KOJA, spol. s r.o KOJA, spol. s r.o., Èeská republika/koja, spol. s r.o., Èeská republika Nádražní 618, Mníšek pod Brdy

7 Èástka 9 Roèník 1998 Strana zaøízení hlasové pošty voice wave v.3.0 CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha 6 voice waver v.3.0, voice waver NT CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha dohlížecí pult CP 220 FB/CZ LENIA spol. s r.o FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc., USA/FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc. Sokolská 32, Praha poplachová ústøedna AC 948 NX-8 ALARMCOM spol. s r.o Caddx-Caddi Controls, Inc., USA/Caddx-Caddi Controls, Inc. Na Vinobraní 20, Praha 10 XL-1LT/CZ; XL-2LT/CZ; XL-3LT/CZ; XL-4LT/CZ; XL-5LT/CZ; LENIA spol. s r.o FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc., USA / FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc. Sokolská 32, Praha 2 NAM RP 1000 NAM - Tomèala NAM - Tomèala, Èeská republika/nam - Tomèala, Èeská republika V Parku 9/149, Havíøov KMS1 SPEL, spol. s r.o SPEL, spol. s r.o., Èeská republika/spel, spol. s r.o., Èeská republika Cejl 76, Brno 1164 komunikátor RD62 SECTRO s.r.o ARITECH Nizozemsko/ARITECH Europe S.A./N.V. Headquarters Bayerova 40, Brno-mìsto TD - 101; TD W JABLOTRON, s.r.o JABLOTRON s.r.o., Èeská republika/jablotron s.r.o., Èeská republika Støelecká 7, Jablonec nad Nisou TD 100 JABLOTRON, s.r.o JABLOTRON s.r.o., Èeská republika/jablotron s.r.o., Èeská republika Støelecká 7, Jablonec nad Nisou DTX 04 NAM - Tomèala NAM - Tomèala, Èeská republika/nam - Tomèala, Èeská republika V Parku 9/149, Havíøov Golem 01 xxx RESTIX s.r.o RESTIX s.r.o., Èeská republika/restix s.r.o., Èeská republika Vranovská 19, Brno TECNOTEL TT4 ONTRADE spol. s r.o TECNOALARM S.N.C., Itálie/TECNOALARM S.N.C. Leknínová 3167/4, Praha 10 EG 5000; EG 5000A ZPA Brno, spol. s r.o ZPA Brno, spol. s r.o., Èeská republika/zpa Brno, spol. s r.o., Èeská republika Palackého tø.158, Brno 1170 analogové úèastnické rozhraní rádiového zaøízení Model 48 - MAX Interconnected Repeater Panel KonekTel, a.s ZETRON, Inc., USA / ZETRON, Inc. Pražská 152, Pardubice 1211 faksimilní zaøízení kompaktní MultiPASS C20 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 CANON GP 210, CANON GP 215, F CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 Defax 2300 MINOLTA spol. s r.o Develop Gmbh, Japonsko/Minolta Co. Ltd. Veveøí 102, Brno LANIER 5112 AB CopyLine s.r.o Lanier Worldwide, Inc., Japonsko/Lanier Worldwide, Inc. Šárka 21, Prostìjov UF-770-YJ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 MINOLTAFAX 1300 MINOLTA spol. s r.o Minolta Co.Ltd., Japonsko/Minolta Co.Ltd. Veveøí 102, Brno Nashuatec P396 Copys System ÈS, spol. s r.o NRG International Limited, Japonsko/NRG International Limited Strakonická 73, Praha 5 Océ 3121 OCÉ - Èeská republika, spol. s r.o Océ-Technologies B.V., Japonsko/Océ-Technologies B.V. K Ryšánce 16, Praha 4

8 Strana 8 Roèník 1998 Èástka 9 OKIFAX 4100 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 5200, OKIFAX 5500 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Japonsko / OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 350 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI Data Corporation, Taiwan-Èína/OKI Data Corporation Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 740, OKIFAX 740MF Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o SINDO RICOH Co. Ltd., pro Oki Data Corporation, Korea/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín TOSHIBA TF 601 SCHUSS PRAHA spol. s r.o TEC CORPORATION, Malajsie/TEC CORPORATION Weilova 2, Praha 10 XEROX DOCUMENT Work Centre_450C XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o Xerox Corporation, Korea / Xerox Ltd. Muchova 6, Praha faksimilní zaøízení kompaktní s integrovaným telefonním pøístrojem FAX - B150 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 FAX - L250 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 DAEWOO DF-1120 DAEWOO ELECTRONICS, spol. s r.o Daewoo Telecom Ltd., Korea/Daewoo Telecom Ltd. Dìdinská 893/29, Praha 6 UF YJ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 UF YJ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 OKIFAX 2600; Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín SF 4000, SF 4100, SF 4200 MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co., Ltd., Korea / SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Vápenice 17, Prostìjov 1213 faksimilní zaøízení s telefonním pøístrojem a záznamovým zaøízením Brother FAX-1030 Brother International, s.r.o BROTHER Industries, Ltd., Japonsko/BROTHER Industries, Ltd. Veveøí 102, Brno DAEWOO DF-1074 T DAEWOO ELECTRONICS, spol. s r.o Daewoo Telecom Ltd., Korea/Daewoo Telecom Ltd. Dìdinská 893/29, Praha 6 DB FAX 800/810 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o DBTEL Incorporated, Taiwan-Èína/DBTEL Incorporated Tøebohostická 987/5, Praha 10 KX-F2780CE, KX-F2680CE Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Fukuoka Japonsko, Èína/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 KX-F1015CE Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Fukuoka Japonsko, Malajsie/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 UF-S2-YJ; obchodní oznaèení: PANAFAX UF-S2-YJ Matsushita Graphics Communication System (S) Pte, Ltd,, Singapur / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 OKIFAX 460 a externí telefonní pøístroj CONCORDE Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI Data Corporation, Taiwan/OKI Data Corporation Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 360 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Taiwan-Èína / OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín SF 110T MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Vápenice 17, Prostìjov SF 110T LUSICO, a.s. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/Samsung Electronics Co. Ltd. Špaèkova 704, Praha 6 SF 2900M, SF 2900, SF 900 MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Vápenice 17, Prostìjov SHARP UX-81A COPIA Kanceláøská technika ÈR, spol. s r.o SHARP ELECTRONICA ESPANA S.A., Španìlsko/Sharp Corporation, Communication Systems Group Prùbìžná 1547/86, Praha 10

9 Èástka 9 Roèník 1998 Strana faksimilní a datový modem kompaktní COURIER V.EVERYTHING Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, Irsko/3Com Corporation SPORTSTER VOICE 33.6 Faxmodem with Personal Voice Mail Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, Irsko/3Com Corporation 56K Voice Faxmodem 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, Irsko/3Com Corporation 3Com Megahertz 56k Global Modem Model 3CCM156 + telefonní pøep. typ EPM Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, USA/3Com Corporation FBV1433VQE-R BEN INTERNATIONAL, spoleènost s ruèením omezeným Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. U ledáren, Modøanská ulice 43, Praha 4 V1433VQE-R, obchodní oznaèení Dynalink ZERO spol. s r.o Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. Turnovského 263, Praha 10 SM-FMV POST MAIL PRAGUE, s.r.o OLITEC, Francie/OLITEC Na Fidlovaèce 2, Praha 4 SPORTSTERR VOICE 33.6 Faxmodem with Personal Voice Mail 3 Com GmbH, organizaèní složka U.S. ROBOTICS, Irsko/3Com Corporation COURIER Dual Standard V.34 FAX with V.32 bis 3 Com GmbH, organizaèní složka U.S.Robotics, Irsko/3Com Corporation FM-56xx-CZ JOYCE ÈR, s.r.o Well Communication Co., Taiwan-Èína/Well Communication Co. Matzenauerova 8, Brno Zyxel U-336E SYSTEM602 a.s ZYXEL Communications Corporation, Taiwan-Èína/ZYXEL Communications Corporation Biskupský dvùr 4, Praha faksimilní zaøízení vestavné Nashuatec D420 s FAX UNIT 250 EU (skupina G3) Copys System ÈS, spol. s r.o NRG International Limited, Japonsko/NRG International Limited Strakonická 73, Praha 5 FAX UNIT 250 EU1 (skupina G3) CopyLine s.r.o RICOH COMPANY LTD., Japonsko/Lanier Worldwide, Inc. Šárka 21, Prostìjov FAX UNIT 250 EU1 (skupina G3) IMPROMAT INT., spol. s r.o RICOH COMPANY LTD., Japonsko/RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín FAX UNIT 250 EU1 (skupina G3) LUSICO, a.s RICOH COMPANY LTD., Japonsko/NRG International Limited Špaèkova 704, Praha 6 Document Centre 2xx DC model XNB-1 RANK XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o Xerox Ltd., Velká Británie/Xerox Ltd. Muchova 6/240, Praha faksimilní a datový modem vestavný EF 336 ComDis s.r.o ActionTec Electronics, Inc., USA/ActionTec Electronics, Inc. Kalvodova 2, Ostrava - Mariánské Hory NETELLIGENT 56K ISA FAX MODEM Compaq Computer, spol. s r.o COMPAQ COMPUTER EMEA GMBH, Nìmecko/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín PCMCIA60, telefonní pøepínaè typ EPM 622 KOBE, s.r.o OPTION International, Belgie;telefonní pøepínaè LE TECHNICA, Slovinsko/OPTION International Mokøanská 12, Praha 10 CEM NETCOM s.r.o Xircom Inc., USA; telefonní pøepínaè: LE TECHNIKA, Slovenia,/Xircom Inc. Azalková 1219/35, Praha 10 CM-56G NETCOM s.r.o Xircom Inc., USA; telefonní pøepínaè: LE TECHNIKA, Slovenia,/Xircom Inc. Azalková 1219/35, Praha faksimilní a datový modem vestavný se záznamem hovoru V1433VQH-R, obchodní oznaèení Dynalink ZERO spol. s r.o Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. Turnovského 263, Praha 10 V1433VQH-R BEN INTERNATIONAL, spol. s ruèením omezeným Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. U ledáren, Modøanská ulice 43, Praha 4 FM-56PC-CZ JOYCE ÈR, s.r.o Well Communication Co., Taiwan-Èína/ Well Communication Co. Matzenauerova 8, Brno

10 Strana 10 Roèník 1998 Èástka 9 ZYPCOM Z-34 PC CNC Praha spol. s r.o Zypcom, Inc., USA/ Zypcom, Inc. Vranská 8, Praha datový modem kompaktní AJ SxVZ Jaroslav Ryšavý - STAR DATACOM CXR SA, Francie / CXR SA Námìstí T. G. Masaryka 16, Pøerov I - Mìsto QUAD V.34 DUAL STD ANLG/DIG MODEM + QUAD ANALOG/RS 232 NIC 3 Com GmbH, organizaèní složka U.S.Robotics, Irsko/3Com Corporation 1222 mìniè signálu v základním pásmu kompaktní T65620, T65630 NETCOM s.r.o. Nokia Telecommunications Ltd, Finsko/Nokia Telecommunications OY Azalková 1219/35, Praha 10 CROCUS HS NMS-REM TT KonekTel, a.s. TELINDUS NV/SA, Belgie/TELINDUS NV/SA Pražská 152, Pardubice 1223 mìniè signálu v základním pásmu vestavný WT 2930 TELE DATA CONTROL, spol. s r.o Tele Data Electronic GmbH, Nìmecko/Tele Data Electronic GmbH Pod Jarovem 2236, Praha 3 - Žižkov 1225 datový modem vestavný GENOVA PZ1-K Igor Janovský - GENOVA Igor Janovský - GENOVA, Èeská republika/igor Janovský - GENOVA, Èeská republika Myslbekova 33, Nový Jièín 1228 datový terminál EFT 10, EFT 10P, MONET+, s.r.o Ascom Monétel S.A., Francie/Ascom Monétel S.A. Štípa 365, Zlín Freesia 5000/5CR EXTRONIC PRAHA, spol. s r.o Dassault Automatismes et Telecommunications, Francie/ Dassault Automatismes et Telecommunications Radlická 2, Praha 5 ELITE 510T - 512K MORAVAN akciová spoleènost INGENICO, Francie/INGENICO Letištì 1578, Otrokovice 1310 PbÚ s analogovým rozhraním koncového bodu JTS ALCATEL 2740; 2750 Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL Dial Face S.p.A., Itálie/ALCATEL Business Systems, Internat. Division U Uranie 18, Praha 7 X LINE 200; T LINE 4&16; CC LINE 2&4; CT LINE 2&6; ALPH 60 ALPHATEL, spol. s r.o ALPHATEL, spol. s r.o., Èeská republika/alphatel, spol. s r.o., Èeská republika Klánova 55, Praha 4 M LINE 2&8; M LINE 4&16; C LINE 1&6 ALPHATEL, spol. s r.o ALPHATEL, spol. s r.o., Èeská republika/alphatel, spol. s r.o., Èeská republika Klánova 55, Praha 4 TINA 106; TINA 206 BONNEL Technologie, s.r.o BONNEL Technologie, s.r.o., Èeská republika/bonnel Technologie, s.r.o., Èeská republika Pražská 25 A, Cheb focus E (E 103; E 206; E 412) DeTeWe - Telecom, spol. s r.o DeTeWe AG, Nìmecko/DeTeWe AG Malešická 16a, Praha 3 elcom LC 25cz MICROWARE, spol. s r.o Elmeg GmbH Kommunikationstechnik, Nìmecko/Elmeg GmbH Kommunikationstechnik Vinohradská 77, Praha 2 BUSINESS PHONE 150 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Business Networks AB, Švédsko/ERICSSON Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 BDV BS /1 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack, Rakousko/ Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4 CONNEX BX-8 ASCONN, spol. s r.o KENSGATE CO., LTD, Èína/KENSGATE CO., LTD Kundratka 3, Praha 8 TC ; TC LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod LOGIPHONE LT NOVUM, spol. s r.o LOGIPHONE TELECOMMUNICATIONS, Ltd., Izrael/LOGIPHONE TELECOMMUNICATIONS, Ltd. Kaprova 13, Praha 1 MITEL SX - 50 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o MITEL Telecom Ltd., Velká Británie/MITEL Telecom Limited Tøebohostická 987/5, Praha 10 DXE 328; DXE 96 High-Tech-Marketing CR, spol. s r.o NITSUKO Corporation, Japonsko/NITSUKO Corporatio Blanická 8, Praha 2

11 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 11 TC S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko / S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 TC S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 T-A-M 141; T-A-M 141-F; T-A-M 281; T-A-M 281-F BUDAVOX ÈR, spol. s r.o T-A-M Kommunikationstechnik GmbH, Nìmecko/T-A-M Kommunikationstechnik GmbH Jenišovská 2, Praha 5 CORAL I; CORAL II; CORAL III TADICOM komunikaèní systémy s.r.o TADIRAN Ltd. Telecommunications Group, Izrael/TADIRAN Telecommunications Ltd.. Žitná 52, Praha 2 SOPHO is 1000 Philips Èeská republika s.r.o TELECOM SCIENCES CORPORATION Ltd., Velká Británie/Telecom Sciences Corporation Ltd. Revoluèní 1, Praha 1 Hymax 32; Hymax 32 HU TELEXION, s.r.o TELEXION, spol. s r.o., Èeská republika/telexion, spol. s r.o., Èeská republika Kounicova 10, Brno Hymax 128 KSU TELEXION, s.r.o TELEXION, spol. s r.o., Èeská republika/telexion, spol. s r.o., Èeská republika Kounicova 10, Brno 1320 PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním koncového bodu JTS ALCATEL 4520 Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL AUSTRIA AG, Rakousko/ ALCATEL AUSTRIA AG U Uranie 18, Praha 7 S 12B 5630 Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL SEL AG, Nìmecko/ALCATEL SEL AG U Uranie 18, Praha 7 FPD 1200 PLUS; HARRIS FUTURE PRODUCT DESIGN akciová spol HARRIS Corporation, USA/HARRIS Corporation Polská 36, Praha 2 STAREX-IMS K.C.B. spol. s r.o LG Information & Communications, Ltd., Korea/LG Information & Communications, Ltd. U Stavoservisu 1, Praha 10 UE 60 D; UE 60 D - L; UE 60 D - M; UE 300 D Connect Telefonní spoleènost, s r.o TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Slovensko/TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Uèòovská 100/1, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 2B+D KX-TD816CE; KX-TD1232CE; MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 HICOM 100E-model HICOM 112; HICOM 118 Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 30B+D ALCATEL 4200E Alcatel Czech, s.r.o. ALCATEL, Francie/ALCATEL Business Systems, Internat. Division U Uranie 18, Praha 7 ALCATEL 4400 Alcatel Czech, s.r.o. ALCATEL, Francie/ALCATEL Business Systems, Internat. Division U Uranie 18, Praha 7 ALCATEL 4300 L Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL, Francie/Alcatel Business Systems U Uranie 18, Praha 7 Integral 33xE Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. BOSCH - TELECOM, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè Integral 331; Integral 332; Integral 333 Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. BOSCH - TELECOM, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè INTEGRAL 3, verze 3E Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. BOSCH-TELECOM, Nìmecko / Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè varix 14 CZ; varix 200/7 CZ; varix 200/11 CZ DeTeWe - Telecom, spol. s r.o DeTeWe AG, Nìmecko/DeTeWe AG Malešická 16a, Praha 3 MD 110 CONSONO ERICSSON spol. s r.o Ericsson Business Networks AB, Švédsko/Ericsson Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 BP 250 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack A.G., Rakousko/Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4 BP 50 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack A.G., Rakousko/Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4 EuroGeneris Lucent Technologies, s.r.o. LUCENT TECHNOLOGIES, Francie/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha 3

12 Strana 12 Roèník 1998 Èástka 9 EuroGeneris; EuroGeneris CS; EuroGeneris ACS Lucent Technologies, s.r.o. LUCENT TECHNOLOGIES, Francie/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha 3 DEFINITY Lucent Technologies, s.r.o LUCENT TECHNOLOGIES, USA, Francie/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha 3 SOPHO is 3000; SOPHO - S Philips Èeská republika s.r.o PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V., Nizozemsko/PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V. Revoluèní 1, Praha 1 SDX INDeX (verze 100s, 100, 200, 400, 800) ASCONN, spol. s r.o. SDX Business Systems plc, Velká Británie/SDX Business Systems plc Kundratka 3, Praha 8 HICOM 150 E Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 HICOM 110; 120; 125; 130 Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha pøepojovací zaøízení pro nejvýše dvì linky pro pøipojení na JTS SEZAR 4 FP TESLA Stropkov - Èechy a.s TESLA Stropkov a.s., Slovensko / TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1332 pøepojovací zaøízení pro speciální úèely KZM 230; 250; 270 Zdenìk Holomý, TESLA Valašské Meziøíèí Zdenìk Holomý, TESLA Valašské Meziøíèí, Èeská republika/zdenìk Holomý, TESLA Valašské Meziøíèí Hemy 2, Valašské Meziøíèí MDC V01 ZPT Vigantice spol. s r.o ZPT Vigantice, spol. s r.o., Èeská republika/zpt Vigantice, spol. s r.o., Èeská republika Vigantice 266, Rožnov p.radhoštìm 1334 pøepojovací zaøízení pro více než 2 linky pro pøipojení na JTS ALFA - Z - O; ALFA - P - O INOMA - Brno, s.r.o INOMA spol. s r.o., Slovensko/INOMA spol. s r.o. Tovaèovského 15, Brno 1341 zabezpeèovací (poplachová) ústøedna DS 7400 Xi - CZE ALARM ABSOLON, spol. s r.o Detection Systems, Inc., USA/Detection Systems, Inc. Za poøíèskou branou 9/268, Praha 8 PC560; PC1580; PC2585; PC5010; PC585 ; PC 1565; PC5008 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC4020; PC4020KT KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC560; PC1580; PC2585; PC5010 (POWER 832) KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC1510 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové DSC 8400 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC3010 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové TV 2000 SICURIT CS, spol. s r.o SICURIT CS, spol. s r.o., Èeská republika/sicurit CS, spol. s r.o., Èeská republika Sýpka 32, Brno 1342 pult centrální ochrany DSPC xxxx, kde xxxx - je výrobní èíslo desky COLSYS, spol. s r.o COLSYS, spol. s.r.o., Èeská republika/colsys, spol. s.r.o., Èeská republika Buštìhradská 109, Kladno SG-MLR2 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové SG-SLR KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové 1350 speciální koncové spojovací zaøízení RS 852 (obchodní znaèení PartyLine) + KZT 5381 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack A.G., Rakousko/ Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4

13 Èástka 9 Roèník 1998 Strana zaøízení pro pronajaté okruhy s rozhraním CCITT G.703 PRI T1/E1 module Compaq Computer, spol. s r.o Compaq Computer Corporation, USA/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín 1600 zaøízení pro pøipojení na ISDN Cisco 4000, Cisco 4500, Cisco 4700 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 TAXI Rack 6, TAXI Rack 15 Telecomspol, spol. s r.o. Controlware GmbH, Nìmecko/Controlware GmbH Dìlnická 12, Praha 7 IDB-64/2; IDB-384 (pøístup 2B+D); IDB-512; IDB-1920 (pøístup 30B+D) Telecomspol, spol. s r.o. Controlware GmbH, Nìmecko/Controlware GmbH Dìlnická 12, Praha 7 H ISDN board (CIG4-SV-EUR) LUSICO, a.s RICOH COMPANY LTD., Japonsko/NRG International Limited Špaèkova 704, Praha 6 H ISDN board (CIG4-SV-EUR) IMPROMAT INT., spol. s r.o RICOH COMPANY LTD., Japonsko / RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín 1610 koncové zaøízení ISDN kompaktní hovorové s pøístupem 2B+D ALCATEL 2810 Alcatel Czech, s.r.o Alcatel Business Systems, Francie/Alcatel Business Systems U Uranie 18, Praha 7 alpha euro 30 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o FMN - Fernmeldetechnik GmbH Nordhausen, Nìmecko/FMN - Fernmeldetechnik GmbH Nordhausen Tøebohostická 987/5, Praha 10 Gigaset 1054isdn (S30853-S200-C104); Gigaset 2060isdn (S30853-S210-R10X) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha koncové zaøízení ISDN kompaktní nehovorové s pøístupem 2B+D TOTAL CONTROL MP/8/16 I-modem, TOTAL CONTROL NETServer/8/16 I-modem, 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, USA/3Com Corporation AVM FRITZ! Card HSF spol. s r.o AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH, Nìmecko/AVM GmbH U divadla 341, Sokolov AVM ISDN Controller B1 V3.0 HSF spol. s r.o AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH, Nìmecko/AVM GmbH U divadla 341, Sokolov Cisco 2501 až 2504, 2507, 2509, 2511 až 2523 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 PSB 222i Compaq Computer, spol. s r.o Compaq Computer EMEA GmbH, Nìmecko/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín CITAM Telecomspol, spol. s r.o. Controlware GmbH, Nìmecko/Controlware GmbH Dìlnická 12, Praha 7 S H302 - B101 - * (I-View) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 S H303 - B101 - * (I-Talk) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 S H30y - B101 - * (I-Surf) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 TELES.S0 / 16.3, 16.3c PnP, box, PCI, PCMCIA; TELES.VISION B5; Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko/TELES AG Dìlnická 12, Praha 7 TELES.4S0 TE ipbx board Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko/TELES AG Dìlnická 12, Praha 7 TELES.iTA2ab-CZ; TELES.iPBX4ab; TELES.iPBX8ab Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko / TELES AG Dìlnická 12, Praha koncové zaøízení ISDN kompaktní s pøístupem 30B+D DUAL PRI Card 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, USA/3Com Corporation HiPer DSP Card 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, USA / 3Com Corporation

14 Strana 14 Roèník 1998 Èástka 9 MX HP - 4E1 Alcatel Czech, s.r.o Ascend Communications Inc., USA/Ascend Communications Inc. U Uranie 18, Praha 7 CISCO AS5200 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA / Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 Cisco 7000, 7010, 7505, 7507, 7513 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 PRI T1/E1 module Compaq Computer, spol. s r.o Compaq Computer Corporation, USA/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín TELES.3S2M ipbx board Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko/TELES AG Dìlnická 12, Praha pøídavné telekomunikaèní zaøízení TFM 2 Marie Nováèková Marie Nováèková, Èeská republika/marie Nováèková, Èeská republika Bìstovice 27, Choceò 1810 zaøízení tarifikaèní TT 100; TT 150 LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod TT ; TT LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod TT 200; TT 240 LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod 1821 pøepì ová ochrana ke koncovým zaøízením ATEUS ANTIBLESK KJ; ATEUS ANTIBLESK II 2N spol. s r.o N spoleènost s ruèením omezeným, Èeská republika/2 N spoleènost s ruèením omezeným, Èeská republika Modøanská 621, Praha 4 ATEUSR SB1; ATEUSR LINE PROTECTOR 2N spol. s r.o N spol. s r.o., Èeská republika/2n spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha 4 BLITZDUCTOR CT DEHN + SÖHNE, zastoupení ÈR Dehn + Söhne GmbH+Co.KG, Nürnberg+Neumarkt, Nìmecko/Dehn + Söhne GmbH Sarajevská 16, Praha 2 DPL 1FC/APE 110 V DEHN + SÖHNE, zastoupení ÈR Dehn + Söhne GmbH+Co.KG, Nürnberg+Neumarkt, Nìmecko/Dehn + Söhne GmbH Sarajevská 16, Praha 2 typové øady bleskojistek, transilù a trisilù Semic Trade, s.r.o. Semitron Industries Limited, Velká Británie / Semitron Industries Limited Novodvorská 994, Praha zaøízení pro galvanické oddìlení telefonní sítì voice wave TEN 01 CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha 6 TF-110 TRANS BUSINESS, spol. s r.o DSR Mérnöki Iroda Fft., Maïarsko / DSR Mérnöki Iroda Fft. Odlehlá 325, Praha 9 VOZ4; VOZ 8 ELDIS, s.r.o ELDIS, s.r.o., Èeská republika/eldis, s.r.o., Èeská republika Prùmyslová 387, Pardubice svìtelná návìs TEL AVISO; COMB AVISO KOMPONE, s.r.o Genossenschaft Hörgeschädigten -Elektronik, Švýcarsko/Genossenschaft Hörgeschädigten -Elektronik Zábrdovická 20, Brno 1900 pasivní prvky strukturovaný kabelážní systém MILLENNIUM FIBRE OPTICS CENTRE, spol. s r.o. BICCBrand -Rex Limited, Velká Británie/BICCBrand -Rex Limited U druhé baterie 19/783, Praha 6 strukturovaný kabelážní systém ELGADPHON ABBAS, spol. s r.o. ELGADPHON COMMUNICATIONS Ltd., Izrael/ ELGADPHON COMMUNICATIONS Ltd. Štefánikova 60, Brno strukturovaný kabelážní systém IBM ACS - Advanced Connectivity System IBM Èeská republika, spol. s r.o. IBM SEMEA, Itálie / IBM SEMEA, Itálie Murmanská 4, Praha 10 SecuNet R; VAD R; OCS R Open Cabling System NETWORKS DATASYSTÉMY spol. s r.o. Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Nìmecko/Telegärtner Karl Gärtner GmbH Hilleho 6, Brno

15 Èástka 9 Roèník 1998 Strana telefonní zásuvka TZ; TZU; AZ (obchodní oznaèení AZ; AZ VARIO; AZ VARIO ISDN) 2N spol. s r.o N spol. s r.o., Èeská republika/2n spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha 4 RJ 12 (analogové); RJ 45 (ISDN) HARICOM, spol. s r.o HARICOM, spol. s r.o., Èeská republika/haricom, spol. s r.o., Èeská republika Dalimilova 4, Praha 3 TZ; TZU; ISDN Jaroslav Prùša Jaroslav Prùša, Èeská republika/jaroslav Prùša, Èeská republika K blahobytu 2465, Pardubice TZU; TZ MICOS, spol.s r.o MICOS, spol.s r.o., Èeská republika/micos, spol.s r.o., Èeská republika Vápenice 17, Prostìjov TZ-*; TZU-*; ISDN-K1, K2, K3, P1, P2, P3, 01, 02, 03 TESLA - ECIMEX a.s TESLA- ECIMEX a.s, Èeská republika/tesla- ECIMEX a.s, Èeská republika Pod plynojemem 1603/17, Praha 8 Rádiokomunikaèní pøenosová zaøízení 5123 TV vysílaè UHF < 1 kw SRTV 10 W OTF, spol. s r.o OTF a.s., Slovensko/OTF a.s. Husitská 58/18, Praha 3 SRTV 2W OTF, spol. s r.o OTF a.s., Slovensko/OTF a.s. Husitská 58/18, Praha 3 a) SH ; b) SH ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Nìmecko/Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGPod kaštany 3/183, Praha TV vysílaè UHF >= 1 kw NH520E s budièem SD Tesla, akciová spoleènost Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Nìmecko/Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGPodìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín Tesla, akciová spoleènost Tesla, akciová spoleènost, Èeská republika/tesla, akciová spoleènost, Èeská republika Podìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín 5321 Radioreléové zaøízení analogové FM-TV 2,4 Eurosat CS, spol. s r.o ETS GmbH, Nìmecko/ETS GmbH Jamborova 25, Brno MTS10CM/CR1/TX; MTS10CM/CR1/RX ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s Italiana Ponti Radio S.r.l., Itálie/Italiana Ponti Radio S.r.l. U Nákladového nádraží 4, Praha 3 * Po ukonèení platnosti rozhodnutí nemùže být zaøízení novì uvádìno do provozu (pøipojováno k JTS). Zaøízení pøipojené k JTS, které bylo ohlášeno (nebo jeho provoz byl povolen) pøede dnem ukonèení platnosti rozhodnutí, mùže zùstat v provozu i po ukonèení platnosti rozhodnutí, pokud nebude v odùvodnìných pøípadech rozhodnuto jinak. Není-li platnost uvedena, má rozhodnutí o schválení platnost do odvolání. MDS - ÈTÚ /98 odbor certifikace P O Z V Á N K A N A K O N F E R E N C I Informace - jednotná mìna budoucnosti INVEX FÓRUM øíjna 1998, výstavištì BVV Konference je organizována v rámci mezinárodního veletrhu INVEX 98 a stane se tradièní souèástí tohoto veletrhu. Jejím posláním má být zprostøedkování kontaktu mezi státní správou a top managementem z rùzných oblastí hospodáøství na jedné stranì a sférou IT na stranì druhé. V prùbìhu konference vystoupí pracovníci Èeského telekomunikaèního úøadu a významní pøedstavitelé firem, kteøí budou bìhem konference diskutovat o otázkách perspektivního rozvoje tìchto oblastí. Odborným garantem celé konference jsou Brnìnské veletrhy a výstavy, a.s. a MDS - Èeský telekomunikaèní úøad. Bližší informace o akci, vèetnì pøihlášek k úèasti: Agency Prague Cherry, Prokopova 100/16, Praha 3, tel.: 02/270764, , fax: 02/270773, Hlavní organizátor akce: Brnìnské veletrhy a výstavy, a.s., Výstavištì 1, Brno, tel.: 05/ , fax: 05/

16 Strana 16 Roèník 1998 Èástka 9 Program konference: Stát ve vìku informací 5. øíjna 1998, rotunda BVV Registrace úèastníkù Zahájení Stát ve vìku informací Øídit - znamená mít informace Diskuse nejenom u kulatého stolu o roli a využívání informací ve státní a veøejné správì spojená s mezinárodní videokonferencí Obìd Informaèní technologie a státní správa v praxi Zkušenosti s využitím informaèních technologiíí ve státní a veøejné správì v zemích Evropské unie Integrace Èeské republiky do evropských struktur Informaèní a legislativní aspekty integrace Èeské republiky do NATO a Evropské unie Je integrace do Evropy skuteènì tak složitá? Pøíklad evropské zemì s podobnými výchozími podmínkami pro vstup do Evropské unie jako má Èeská republika Kdo nechce - hledá dùvody, kdo chce - hledá prostøedky Ètyøi tematicky orientované trasy veletrhem Invex 98 aneb Prostøedky jsou, jen je použít. (Úèastníci si podle vlastního výbìru mohou zvolit jedno z témat a ve skupinì s doprovodem navštívit vybrané stánky a seznámit se s øešeními, která navštívené spoleènosti nabízejí.) A - Øešení pro mìsta B - Komunikaèní infrastruktura a elektronická výmìna dat C - Øešení pro stát D - Ochrana informací Cocktail Globální trh 6. øíjna 1998, rotunda BVV Registrace úèastníkù Jak nejen pøežít, ale i vydìlat? Informaèní technologie jen nepøetváøejí podnikání, ale otevírají i nové a neoèekávané možnosti Pøíkladové studie aneb my jsme to již zkusili Zkušenosti organizací a podnikù, které již informaèní technologie zavedly nebo zavádìjí Kulatý stùl Diskuse zejména o netechnických problémech s nimiž lze pøi zavádìní informaèních technologií setkat Obìd Elektronický obchod Elektronický obchod a jeho realizace Internet live Role Internetu pøi budování globálního trhu Podpora podnikání ze strany státu Pøednáška a diskuse o roli státu pøi vytváøení globálního trhu Hledejme øešení Ètyøi volitelné tematicky zamìøené trasy výstavištìm. (Úèastnici si opìt mohou zvolit jedno z témat a ve skupinì s doprovodem navštívit vybrané stánky a seznámit se s øešeními,která navštívené spoleènosti nabízejí.) A - Elektronický obchod B - Zákaznické databáze C - Firemní informaèní systém D - Infrastruktura a komunikace Cocktail

17 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 17 Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., vèetnì pøímého prodeje v Knihkupectví NADATUR, Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. øíjna 1997 Èástka 10 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 77.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. záøí 1996 Èástka 9 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 53. Seznam schválených

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. ledna 1997 Èástka 1 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Cenový

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. ledna 1999 Èástka 1 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 1. Informace

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. prosince 1998 Èástka 12 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 76.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. listopadu 1996 Èástka 11 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 63.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. øíjna 1996 Èástka 10 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 60. Seznam

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. prosince 1996 Èástka 12 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 73.

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 16. kvìtna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 45. Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 05/PROP/2003

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. èervna 1997 Èástka 6 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 37. Zrušení

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. dubna 1996 Èástka 4 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Výmìr è.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. bøezna 1997 Èástka 3 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 19.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace závereèná zpráva 2012 VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace 20. 23. 3. 2012 VÝSTAVIŠTE BRNO Základní statistické údaje AMPER 2012 Hrubá výstavní plocha:

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. kvìtna 1996 Èástka 5 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 34. Ukonèení

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory Special Electronics...lepší přehled ReDat Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory ReDat od společnosti RETIA představuje komplexní řešení nahrávání hovorů

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek

Alcatel Lucent. Prezentace společnosti. Daniel Tureček, Josef Málek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Studijní plán: Elektronika a sdělovací technika Předmět: X32 Základy a management komunikační techniky Prezentace společnosti Alcatel Lucent

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ex .. ... . 1 2 a CC AUMA Riester GmbH&Co.KG D-79379 Müllheim SAExC 07.1-F10 Com No: 1309533 No : 3302MD 19302 1 2 3 auma ACExC 01.1 P:1,5kW Com No: 1309595 Nr: 0902MA97286 KMS: TP200/001 ACP: E3FC-2P0CA-001

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11 GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. øíjna 1998 Èástka 10 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 64.

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610 Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen Změna č.2 ČP ), jejíž návrh byl zveřejněn k diskusi

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více