Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek è. 2 k Cenovému výmìru MDS ÈR è. 01/MZN/98 B. Informativní èást 54. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz 55. Informace o nabídce volných míst ITU 56. Informace o nabídce volných míst v Inmarsatu 57. Rozhodnutí o ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení telekomunikaèního zaøízení INTES TH Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování C. Diskusní èást 59. Návrh Jednotného pravidla pro stanovení zásad èíslování a èíslovacího plánu signalizaèních bodù signalizaèních sítí signalizaèního systému è. 7 ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 60. Dodatek è. 04/98 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb SPT TELECOM, a.s. 61. Dodatek è. 1 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních služeb 62. Zmìna Ceníku mezinárodních telekomunikaèních služeb - zmìny v oblasti mezinárodních telefonních služeb SPT TELECOM, a.s. 63. Zmìny v telegrafním provozu A. NORMATIVNÍ ÈÁST ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY 53. Dodatek è. 2 k Cenovému výmìru MDS ÈR è. 01/MZN/98 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ V Praze dne 2. záøí 1998 Èeský telekomunikaèní úøad È.j.: / Klimentská 27, Praha 1 Cenový výmìr MDS ÈR è. 01/MZN/98, kterým se stanovují maximální ceny a urèené podmínky za mezinárodní telefonní službu, se mìní a doplòuje takto:

2 Strana 2 Roèník 1998 Èástka 9 1. V pøíloze è. 1, èásti B. Urèené podmínky, odstavci B.2. Podmínky pro mezinárodní telefonní službu, bod 2.1 se tabulka, èást Zemì s nerozlišeným provozem, pøedposlední øádka, první sloupec doplòuje takto: Iridium - služba typu Paging. 2. V pøíloze è. 1, èásti B. Urèené podmínky, odstavci B.2. Podmínky pro mezinárodní telefonní službu, bod 2.1 se tabulka, èást Zemì s nerozlišeným provozem, poslední øádka, první sloupec doplòuje takto: Iridium - hlasová služba 1). 3. Pod tabulku, která zní Minimální periody tarifních impulsù, se doplòuje poznámka ve znìní: 1) Služba neumožòuje automatický telefonní styk pro úèastníky SPT TELECOM, a.s., pøipojené na analogové ústøedny.. 4. Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 54. Informace pro uživatele kmitoètového pásma MHz Ing. David Stádník v.r. vrchní øeditel V souvislosti s pøistoupením Èeské republiky k NATO je nutno harmonizovat podmínky využívání nìkterých èástí kmitoètového spektra v ÈR s podmínkami platnými pro èlenské zemì NATO a umožnit jak rozvinutí nìkterých alianèních systémù, tak souèasnì po pøechodnou dobu ještì i využívání nìkterých èástí tohoto kmitoètového pásma stávajícími civilními uživateli. Z tohoto dùvodu je však používání kmitoètového pásma MHz pro civilní úèely v ÈR neperspektivní a musí dojít k jeho postupnému uvolòování od všech dosavadních civilních uživatelù. Na podkladì jednání s resortem obrany byl podle jeho požadavkù stanoven závazný èasový harmonogram vyklízení uvedeného kmitoètového pásma. Provoz v jednotlivých úsecích, využívaných dosud civilními uživateli, bude ukonèen v následujících termínech: 235, ,000 MHz , ,000 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz , ,250 MHz , ,250 MHz , ,500 MHz Pro zbývající úseky, které jsou využívány civilními uživateli, platí termíny uvedené v Národní kmitoètové tabulce (vydána Jednotným pravidlem è. 2/R/1997, zveøejnìným v Telekomunikaèním vìstníku è. 9/97). Souèasnì však resort obrany požaduje mimoøádné uvolnìní omezeného poètu jednotlivých vybraných kmitoètù, které spadají do uvedených kmitoètových úsekù, v kratších termínech. V tìchto pøípadech budou jejich pøípadní uživatelé informováni pøímo. ÈTÚ jedná souèasnì s pøíslušnými orgány Ministerstva obrany ÈR o reciproèním uvolnìní kmitoètových úsekù urèených pro civilní potøebu, ale využívaných zatím prostøedky resortu obrany, do kterých by bylo možno pøesunout nìkteré služby z vyklízených úsekù. Ze stejných dùvodù zapoèal ÈTÚ s reorganizací využívání kmitoètového úseku MHz. Cílovým stavem ve využívání kmitoètù a kmitoètových pásem v ÈR je soulad Národní kmitoètové tabulky s Evropskou spoleènou harmonizovanou kmitoètovou tabulkou (ECA). Ke zkrácení platnosti jednotlivých vydaných rozhodnutí o povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydá ÈTÚ samostatná rozhodnutí jejich držitelùm. MDS-ÈTÚ 505/1998 odbor správy kmitoètového spektra 55. Informace o nabídce volných míst ITU Nabídka volného místa è. 12 vedoucí odboru pro personální záležitosti a sociální zabezpeèení stupeò: D 2 doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení Pracovní náplò: pod vedením generálního tajemníka ITU je zodpovìdný za organizaci, rozvoj a øízení lidských zdrojù v rámci ITU, vèetnì náboru, kariérového plánování, rozvoj managementu, popisu pracovních èinností a dalších souvisejících èinností. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v oboru øízení lidských zdrojù nebo státní správy, telekomunikací a práva, více než 20 let zkušeností s progresivní odpovìdností do úrovnì vrcholového øízení, z toho 10 let na mezinárodní úrovni. Velmi dobré komu-

3 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 3 nikaèní znalosti, efektivní pracovní vztahy a schopnost formulovat zásadní cíle rozvoje lidských zdrojù. Velmi dobrá znalost angliètiny nebo francouzštiny, znalost dalšího jazyka je pøedností. Nabídka volného místa è. 13 vedoucí odboru informaèních služeb stupeò: D 1 doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení Pracovní náplò: pod vedením generálního tajemníka zodpovídá za plánování, organizaci a øízení informaèních služeb ITU v souladu se strategickým zámìrem ITU, zabezpeèuje poradní èinnost v zájmu efektivního využití informaèních systémù, spolupracuje s organizacemi OSN. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v oboru øízení informaèních systémù, výpoèetní techniky, nejménì 15letá praxe v informaèních službách vèetnì extenzivních informaèních technologií a zkušeností vrcholového øízení v této oblasti. Velmi dobrá znalost angliètiny, znalost dalšího jazyka je pøedností. Nabídka volného místa è. 15 zástupce øeditele BDT a vedoucí provozního odboru stupeò: D 2 doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení Pracovní náplò: pod vedením øeditele BDT zajiš uje a øídí práci regionálních zástupcù ITU a organizuje spolupráci s nimi, spolupracuje s UNDP, zastupuje øeditele BDT v dobì jeho nepøítomnosti, pøipravuje možnosti vyslání expertù do rozvojových zemí, koordinuje a øídí programy rozvoje a øízení lidských zdrojù. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v oboru telekomunikací nebo pøíbuzného oboru, více než 20 let zkušeností s rostoucí odpovìdností, velmi dobrá znalost èinností ITU, speciálnì rozvojových programù. Velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny. Znalost dalšího jazyka je pøedností. Termín pro pøihlášení: Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Praha 1, Klimentská 27, Praha Informace o nabídce volných míst v Inmarsatu èíslo nabídky: Finanèní manažer v odboru financí Pracovní náplò: vykonává èinnosti související se zmìnou Inmarsatu na akciovou spoleènost v prùbìhu roku Odpovídá za výbìr a implementaci finanèních postupù pøi výbìru strategického partnera a zpracovává doporuèení pro øeditele v oblasti investování. Požadavky: velmi dobra znalost informaèních technologií vèetnì Microsoft Office, atd., znalost mobilních družicových systémù, finanèního plánování a analýz. Velmi dobré komunikaèní dovednosti, 10 let zkušeností v oblasti financování, znalosti angliètiny. 2. Starší úèetní Pracovní náplò: øízení finanèních a úèetních systémù v Inmarsatu, vèetnì implementace nových systémù, efektivní a profesionální spolupráce s provozovateli, definování strategie, identifikace úkolù, potøebných zdrojù. Požadavky: odpovídající vysokoškolské vzdìlání, zkušenosti v oblasti financování a výpoèetní techniky, velmi dobrá znalost angliètiny 3. Obchodní a finanèní manažer Pracovní náplò: zodpovídá za provádìní expertíz v oblasti cen, nákladù, výnosù, pøipravuje strategii financování v souvislosti s restrukturalizací. Požadavky: minimálnì 7 let praxe v oblasti finanèních analýz v telekomunikaèním prostøedí, vysokoškolské vzdìlání elektrotechnické, ekonomické, finanèní, vynikající znalost angliètiny - ústní i písemná, znalost výpoèetní techniky, modelování a velmi dobré presentaèní schopnosti. Termín pro všechny nabídky: Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Klimentská 27, Praha Rozhodnutí o ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení telekomunikaèního zaøízení INTES TH 01 Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad vydalo dne podle ust. 46 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení,a v souladu s ustanovením 21 odst. 3 písmeno b), 22 a 22a zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, rozhodnutí o ukonèení platnosti rozhodnutí o schválení telekomunikaèního zaøízení: INTES

4 Strana 4 Roèník 1998 Èástka 9 TH 01 (výrobce INTES & PARTNERS, s.r.o., Orlická 821, Náchod), ev. è. T 771, ÈTÚ , vydaného dne pod è.j. 3281/96. Rozhodnutí o ukonèení platnosti nabylo právní moci dne Výše uvedená zaøízení, jejichž provozování bylo povoleno pøede dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí mohou zùstat nadále v provozu. Zaøízení dodávaná v rámci výše uvedeného rozhodnutí nemohou být po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí novì uvádìna do provozu. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základì zjištìní, že firma INTES & PARTNERS, s.r.o.. byla zrušena. Dále bylo zjištìno, že zaøízení v rámci tohoto rozhodnutí jsou neoprávnìnì distribuována jinými subjekty, pøièemž není zaruèeno, že tato zaøízení odpovídají vzorku, na základì jehož mìøení bylo vydáno rozhodnutí o schválení. MDS ÈTÚ è.j /98 odbor certifikace 58. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování stav k Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace zveøejòuje seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení, který je doplòkem kompletního seznamu, zveøejnìného dne 17. listopadu 1997 v Telekomunikaèním vìstníku, mimoøádná èástka 3-4/1997. Tento seznam je pouze informativní; pro zjištìní, zda konkrétní zaøízení je schváleno pro pøipojení k jednotné telekomunikaèní síti (provoz v ÈR), je smìrodatné, zda zaøízení odpovídá podmínkám uvedeným v rozhodnutí o schválení (zejména zda je zaøízení opatøeno symbolem schvalujícího orgánu - schvalovací znaèkou a zda je u nìj k dispozici oboustranná kopie rozhodnutí o schválení a návod k použití v èeském jazyce). Seznam je øazen podle kódù zaøízení (viz Èíselník telekomunikaèních zaøízení, Telekomunikaèní vìstník 2/1996), uvnitø jednotlivých kódù pak abecednì podle výrobce. Aktualizované údaje o schválených zaøízeních jsou k dispozici též na internetové adrese: Koncová telekomunikaèní zaøízení typ zaøízení zástupce držitele v ÈR platnost do výrobce/držitel rozhodnutí adresa roku* 1111 telefonní pøístroj s impulzní volbou EN 4600 ORIGINAL CLASSIC 1913 Vladimír Jelínek Vladimír Jelínek, Èeská republika / - Nádražní 20, Brno 1112 telefonní pøístroj s frekvenèní a impulzní volbou AT-1120 (CZECH) Telecomspol, spol. s r.o ALPHATEL Company Limited, Thajsko/ALPHATEL Company Limited Dìlnická 12, Praha 7 Regal French; Speakeasy FACTCOM a.s BETACOM Plc, Èína / BETACOM Plc Pražská 147/30, Liberec CONCORDE 508M; CONCORDE 518M; CONCORDE 568M TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Tøebohostická 987/5, Praha 10 CONCORDE 508 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd., Maïarsko / CONCORDE TELECOMMUNICATION Ltd. Tøebohostická 987/5, Praha 10 DBVA ERICSSON spol. s r.o ERICSSON Business Networks AB, Švédsko/ERICSSON Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 DBVA ERICSSON spol. s r.o ERICSSON Business Networks AB, Švédsko/ERICSSON Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 Panasonic KX-T2315CZ Kyushu Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko, Malajsie/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 Panasonic KX-T2261CZ Kyushu Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko, Malajsie / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 KX-TS10CX-W MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 STC 2003 Telecomspol, spol. s r.o MEGA TELECOM NV, Èína/MEGA TELECOM NV Dìlnická 12, Praha 7 STC 2001 Telecomspol, spol. s r.o MEGA TELECOM NV - výrobní závod PANTIUM Ltd., Èína/MEGA TELECOM NV Dìlnická 12, Praha 7

5 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 5 STC 3002; STC 3003 Telecomspol, spol. s r.o MEGA TELECOM NV - výrobní závod PANTIUM Ltd., Èína/MEGA TELECOM NV Dìlnická 12, Praha 7 SOPHO SET 295 Philips Èeská republika s.r.o PHILIPS COMMUNICATIONS SYSTEMS BV, Nizozemsko/PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V. Revoluèní 1, Praha 1 SOPHO SET 395; TD 9142 Philips Èeská republika s.r.o PHILIPS COMMUNICATIONS SYSTEMS BV, Nizozemsko/PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V. Revoluèní 1, Praha 1 ELEKTRON 100 TESLA TELEMECHANIKA, spol. s r.o Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o., Polsko/Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o. Naskové 3, Praha 5 ELEKTRON 200 TESLA TELEMECHANIKA, spol. s r.o Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o., Polsko/Przedsiebiorstwo NORTEN Sp. z o.o. Naskové 3, Praha 5 T CS S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/ S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 euroset 815; euroset 815 S Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko, Èína Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 euroset 805; euroset 805 S Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko, Èína/Siemens AG Øímská 4/71, Praha COMPEX, spol. s r.o THOMSON CONSUMER ELECTRONICS - Èína, Filipíny, Malajsie, Singapur, USA/THOMSON Palackého 105, Brno COMPEX, spol. s r.o THOMSON ONSUMER ELECTRONICS - Èína, Filipíny, Malajsie, Singapur, USA/THOMSON Palackého 105, Brno TOPCOM 20 C&S OLYMPUS C & S, spol. s r.o TOPCOM N.V., Èína/TOPCOM N.V. V Jircháøích 10/151, Praha 1 SKY WAY 300 První telefonní spoleènost s r.o VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava DERBY První telefonní spoleènost s r.o VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava SKY WAY První telefonní spoleènost s r.o VERIS s.c., Polsko/VERIS s.c. U studnì 7, Jihlava ANETA WT R Praha, spoleènost s ruèením omezeným WT R Praha, spoleènost s ruèením omezeným, Èeská republika/wt R Praha Komunardù 30, Praha 7 HAMA 750 HAMA spol. s r.o ZODIAC COMMUNICATIONS AB, Švédsko/ZODIAC COMMUNICATIONS AB Kšírova 150, Brno 1114 telefonní pøístroj do zvláštního prostøedí 5100/2T EX - TECHNIK s.r.o Fernsprech- und Signalbau GmbH & Co. KG Schüler & Vershoven, Nìmecko/Fernsprech- und Signalbau GmbH Na peèonce 1903/21, Ostrava - Slezská Ostrava DZ-900.S Krušnohorské strojírny, a.s Krušnohorské strojírny, a.s., Èeská republika/krušnohorské strojírny, a.s., Èeská republika Most - Komoøany ANETA 4 FP Tesla Stropkov - Èechy a.s TESLA Stropkov a.s., Slovensko/TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1122 veøejný telefonní automat na karty PF08 C Schlumberger Industries, spol. s r.o. Schlumberger Industries, Francie/Schlumberger Industries Nasková 3, Praha telefonní pøístroj mincovní VT-100; VT-200 ASCONN, spol. s r.o KENSGATE CO., Ltd., Èína-Hongkong/ KENSGATE CO., Ltd. Kundratka 3, Praha 8 AWB - 1/9; obchodní oznaèení AWB ELEKTRIM S.A. organizaèní složka TELKOM-TELOS S.A., Polsko / TELKOM-TELOS S.A. Revoluèní 13, Praha l 1125 telefonní pøístroj na karty Isn FP FDA GROUP, a.s TESLA Stropkov a.s., Slovensko / TESLA Stropkov a.s. U Zábìhlického zámku 127, Praha 10

6 Strana 6 Roèník 1998 Èástka telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT0 G-TEL SIGNON 8030 DINO TRADING spol. s r.o DINO TRADING spol. s r.o., Èeská republika, Taiwan-Èína / DINO TRADING spol. s r.o. Cimburkova 16/369, Praha 3 KX-T4046CZ-B; KX-T4046CZ-W; KX-T4026CZ-B; KX-T4026CZ-W Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd., Japonsko, Malajsie/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 CT2-9539; obchodní oznaèení T 5000 CZECH COMPEX, spol. s r.o THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, Èína / THOMSON CONSUMER ELECTRONICS Palackého 105, Brno 1132 telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu CT1 TwinTel C CT1; Twinny C CT1 DeTeWe - Telecom, spol. s r.o. DeTeWe AG, Nìmecko/DeTeWe AG Malešická 16a, Praha 3 GT 9500 CZ; GT 9520A K.C.B. spol. s r.o LG Electronics, Inc., Korea/LG Electronics, Inc. U Stavoservisu 1, Praha 10 KX-T9100HGCZ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 KX-T9200HG; KX-T9200HGCZ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha telefonní pøístroj bezšòùrový v pásmu DECT HomeHandy c)lou A OLYMPUS C & S, spol. s r.o Hagenuk Telecom GmbH, Nìmecko/Hagenuk Telecom GmbH V Jircháøích 10/151, Praha 1 TD 6800; TD 6820; C 311; TD 6200; TD obchodní oznaèení XALIO Philips Èeská republika s.r.o Philips Electronique Grand Public, Francie/Philips Electronique Grand Public Revoluèní 1, Praha 1 SP-R 5050 LUSICO, a.s Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/Samsung Electronics Co. Ltd. Špaèkova 704, Praha 6 SP-R 5050 MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/Samsung Electronics Co. Ltd. Vápenice 17, Prostìjov 1140 záznamové zaøízení voice waver NT PCM CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha záznamové zaøízení kompaktní CASIO PHONEMATE 3700 TELMATE, s.r.o Asahi Corporation, Thajsko/Asahi Corporation Olšanská 3, Praha 3 TOPCOM Minos C&S OLYMPUS C & S, spol. s r.o TOPCOM N.V., Èína/TOPCOM N.V. V Jircháøích 10/151, Praha záznamové zaøízení kompaktní s telefonním pøístrojem COMPEX, spol. s r.o THOMSON CONSUMER ELECTRONICS - Èína, Filipiny, Malajsie, Singapur, USA/THOMSON Palackého 105, Brno TOPCOM Cleo C&S OLYMPUS C & S, spol. s r.o TOPCOM N.V., Èína/TOPCOM N.V. V Jircháøích 10/151, Praha záznamové/nahrávací zaøízení pro více linek VIP1A Telecomspol, spol. s r.o Telecomspol, spol. s r.o., Èeská republika/telecomspol, spol. s r.o., Èeská republika Dìlnická 12, Praha zaøízení interaktivní hlasové komunikace VFX/40ESC v sestavì D/41ESC-CZ hlasová karta s/bez faksové karty FAX/40E DIAL, s.r.o Dialogic Corporation, USA/Dialogic Telecom Europe Podhoøská 129, Praha 8 D/21D (D/41D) DIAL, s.r.o Dialogic Telecom Europe, Belgie/Dialogic Telecom Europe Podhoøská 129, Praha 8 Conversant MAP 40/100; Intuity MAP 40/100; Intuity MAP 5 Lucent Technologies, s.r.o LUCENT TECHNOLOGIES, USA/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha záznamové/nahrávací zaøízení vestavné AudioBlok VOID 3.1 KOJA, spol. s r.o KOJA, spol. s r.o., Èeská republika/koja, spol. s r.o., Èeská republika Nádražní 618, Mníšek pod Brdy

7 Èástka 9 Roèník 1998 Strana zaøízení hlasové pošty voice wave v.3.0 CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha 6 voice waver v.3.0, voice waver NT CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha dohlížecí pult CP 220 FB/CZ LENIA spol. s r.o FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc., USA/FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc. Sokolská 32, Praha poplachová ústøedna AC 948 NX-8 ALARMCOM spol. s r.o Caddx-Caddi Controls, Inc., USA/Caddx-Caddi Controls, Inc. Na Vinobraní 20, Praha 10 XL-1LT/CZ; XL-2LT/CZ; XL-3LT/CZ; XL-4LT/CZ; XL-5LT/CZ; LENIA spol. s r.o FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc., USA / FIRE BURGLARY INSTRUMENTS, Inc. Sokolská 32, Praha 2 NAM RP 1000 NAM - Tomèala NAM - Tomèala, Èeská republika/nam - Tomèala, Èeská republika V Parku 9/149, Havíøov KMS1 SPEL, spol. s r.o SPEL, spol. s r.o., Èeská republika/spel, spol. s r.o., Èeská republika Cejl 76, Brno 1164 komunikátor RD62 SECTRO s.r.o ARITECH Nizozemsko/ARITECH Europe S.A./N.V. Headquarters Bayerova 40, Brno-mìsto TD - 101; TD W JABLOTRON, s.r.o JABLOTRON s.r.o., Èeská republika/jablotron s.r.o., Èeská republika Støelecká 7, Jablonec nad Nisou TD 100 JABLOTRON, s.r.o JABLOTRON s.r.o., Èeská republika/jablotron s.r.o., Èeská republika Støelecká 7, Jablonec nad Nisou DTX 04 NAM - Tomèala NAM - Tomèala, Èeská republika/nam - Tomèala, Èeská republika V Parku 9/149, Havíøov Golem 01 xxx RESTIX s.r.o RESTIX s.r.o., Èeská republika/restix s.r.o., Èeská republika Vranovská 19, Brno TECNOTEL TT4 ONTRADE spol. s r.o TECNOALARM S.N.C., Itálie/TECNOALARM S.N.C. Leknínová 3167/4, Praha 10 EG 5000; EG 5000A ZPA Brno, spol. s r.o ZPA Brno, spol. s r.o., Èeská republika/zpa Brno, spol. s r.o., Èeská republika Palackého tø.158, Brno 1170 analogové úèastnické rozhraní rádiového zaøízení Model 48 - MAX Interconnected Repeater Panel KonekTel, a.s ZETRON, Inc., USA / ZETRON, Inc. Pražská 152, Pardubice 1211 faksimilní zaøízení kompaktní MultiPASS C20 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 CANON GP 210, CANON GP 215, F CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 Defax 2300 MINOLTA spol. s r.o Develop Gmbh, Japonsko/Minolta Co. Ltd. Veveøí 102, Brno LANIER 5112 AB CopyLine s.r.o Lanier Worldwide, Inc., Japonsko/Lanier Worldwide, Inc. Šárka 21, Prostìjov UF-770-YJ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 MINOLTAFAX 1300 MINOLTA spol. s r.o Minolta Co.Ltd., Japonsko/Minolta Co.Ltd. Veveøí 102, Brno Nashuatec P396 Copys System ÈS, spol. s r.o NRG International Limited, Japonsko/NRG International Limited Strakonická 73, Praha 5 Océ 3121 OCÉ - Èeská republika, spol. s r.o Océ-Technologies B.V., Japonsko/Océ-Technologies B.V. K Ryšánce 16, Praha 4

8 Strana 8 Roèník 1998 Èástka 9 OKIFAX 4100 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 5200, OKIFAX 5500 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Japonsko / OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 350 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI Data Corporation, Taiwan-Èína/OKI Data Corporation Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 740, OKIFAX 740MF Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o SINDO RICOH Co. Ltd., pro Oki Data Corporation, Korea/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín TOSHIBA TF 601 SCHUSS PRAHA spol. s r.o TEC CORPORATION, Malajsie/TEC CORPORATION Weilova 2, Praha 10 XEROX DOCUMENT Work Centre_450C XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o Xerox Corporation, Korea / Xerox Ltd. Muchova 6, Praha faksimilní zaøízení kompaktní s integrovaným telefonním pøístrojem FAX - B150 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 FAX - L250 CANON CZ s.r.o CANON Inc., Japonsko/CANON Inc. Tržištì 13, Praha 1 DAEWOO DF-1120 DAEWOO ELECTRONICS, spol. s r.o Daewoo Telecom Ltd., Korea/Daewoo Telecom Ltd. Dìdinská 893/29, Praha 6 UF YJ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 UF YJ MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 OKIFAX 2600; Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Japonsko/OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín SF 4000, SF 4100, SF 4200 MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co., Ltd., Korea / SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Vápenice 17, Prostìjov 1213 faksimilní zaøízení s telefonním pøístrojem a záznamovým zaøízením Brother FAX-1030 Brother International, s.r.o BROTHER Industries, Ltd., Japonsko/BROTHER Industries, Ltd. Veveøí 102, Brno DAEWOO DF-1074 T DAEWOO ELECTRONICS, spol. s r.o Daewoo Telecom Ltd., Korea/Daewoo Telecom Ltd. Dìdinská 893/29, Praha 6 DB FAX 800/810 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o DBTEL Incorporated, Taiwan-Èína/DBTEL Incorporated Tøebohostická 987/5, Praha 10 KX-F2780CE, KX-F2680CE Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Fukuoka Japonsko, Èína/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 KX-F1015CE Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Fukuoka Japonsko, Malajsie/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 UF-S2-YJ; obchodní oznaèení: PANAFAX UF-S2-YJ Matsushita Graphics Communication System (S) Pte, Ltd,, Singapur / MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 OKIFAX 460 a externí telefonní pøístroj CONCORDE Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI Data Corporation, Taiwan/OKI Data Corporation Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín OKIFAX 360 Oki Systems ( Czech and Slovak ), s.r.o OKI DATA CORPORATION, Taiwan-Èína / OKI DATA CORPORATION Pobøežní 3, Praha 8 - Karlín SF 110T MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Vápenice 17, Prostìjov SF 110T LUSICO, a.s. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/Samsung Electronics Co. Ltd. Špaèkova 704, Praha 6 SF 2900M, SF 2900, SF 900 MICOS, spol.s r.o. Samsung Electronics Co. Ltd., Korea/SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Vápenice 17, Prostìjov SHARP UX-81A COPIA Kanceláøská technika ÈR, spol. s r.o SHARP ELECTRONICA ESPANA S.A., Španìlsko/Sharp Corporation, Communication Systems Group Prùbìžná 1547/86, Praha 10

9 Èástka 9 Roèník 1998 Strana faksimilní a datový modem kompaktní COURIER V.EVERYTHING Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, Irsko/3Com Corporation SPORTSTER VOICE 33.6 Faxmodem with Personal Voice Mail Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, Irsko/3Com Corporation 56K Voice Faxmodem 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, Irsko/3Com Corporation 3Com Megahertz 56k Global Modem Model 3CCM156 + telefonní pøep. typ EPM Com GmbH, organizaèní složka 3Com Corporation, USA/3Com Corporation FBV1433VQE-R BEN INTERNATIONAL, spoleènost s ruèením omezeným Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. U ledáren, Modøanská ulice 43, Praha 4 V1433VQE-R, obchodní oznaèení Dynalink ZERO spol. s r.o Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. Turnovského 263, Praha 10 SM-FMV POST MAIL PRAGUE, s.r.o OLITEC, Francie/OLITEC Na Fidlovaèce 2, Praha 4 SPORTSTERR VOICE 33.6 Faxmodem with Personal Voice Mail 3 Com GmbH, organizaèní složka U.S. ROBOTICS, Irsko/3Com Corporation COURIER Dual Standard V.34 FAX with V.32 bis 3 Com GmbH, organizaèní složka U.S.Robotics, Irsko/3Com Corporation FM-56xx-CZ JOYCE ÈR, s.r.o Well Communication Co., Taiwan-Èína/Well Communication Co. Matzenauerova 8, Brno Zyxel U-336E SYSTEM602 a.s ZYXEL Communications Corporation, Taiwan-Èína/ZYXEL Communications Corporation Biskupský dvùr 4, Praha faksimilní zaøízení vestavné Nashuatec D420 s FAX UNIT 250 EU (skupina G3) Copys System ÈS, spol. s r.o NRG International Limited, Japonsko/NRG International Limited Strakonická 73, Praha 5 FAX UNIT 250 EU1 (skupina G3) CopyLine s.r.o RICOH COMPANY LTD., Japonsko/Lanier Worldwide, Inc. Šárka 21, Prostìjov FAX UNIT 250 EU1 (skupina G3) IMPROMAT INT., spol. s r.o RICOH COMPANY LTD., Japonsko/RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín FAX UNIT 250 EU1 (skupina G3) LUSICO, a.s RICOH COMPANY LTD., Japonsko/NRG International Limited Špaèkova 704, Praha 6 Document Centre 2xx DC model XNB-1 RANK XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o Xerox Ltd., Velká Británie/Xerox Ltd. Muchova 6/240, Praha faksimilní a datový modem vestavný EF 336 ComDis s.r.o ActionTec Electronics, Inc., USA/ActionTec Electronics, Inc. Kalvodova 2, Ostrava - Mariánské Hory NETELLIGENT 56K ISA FAX MODEM Compaq Computer, spol. s r.o COMPAQ COMPUTER EMEA GMBH, Nìmecko/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín PCMCIA60, telefonní pøepínaè typ EPM 622 KOBE, s.r.o OPTION International, Belgie;telefonní pøepínaè LE TECHNICA, Slovinsko/OPTION International Mokøanská 12, Praha 10 CEM NETCOM s.r.o Xircom Inc., USA; telefonní pøepínaè: LE TECHNIKA, Slovenia,/Xircom Inc. Azalková 1219/35, Praha 10 CM-56G NETCOM s.r.o Xircom Inc., USA; telefonní pøepínaè: LE TECHNIKA, Slovenia,/Xircom Inc. Azalková 1219/35, Praha faksimilní a datový modem vestavný se záznamem hovoru V1433VQH-R, obchodní oznaèení Dynalink ZERO spol. s r.o Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. Turnovského 263, Praha 10 V1433VQH-R BEN INTERNATIONAL, spol. s ruèením omezeným Askey Computer Corp., Taiwan-Èína/Askey Computer Corp. U ledáren, Modøanská ulice 43, Praha 4 FM-56PC-CZ JOYCE ÈR, s.r.o Well Communication Co., Taiwan-Èína/ Well Communication Co. Matzenauerova 8, Brno

10 Strana 10 Roèník 1998 Èástka 9 ZYPCOM Z-34 PC CNC Praha spol. s r.o Zypcom, Inc., USA/ Zypcom, Inc. Vranská 8, Praha datový modem kompaktní AJ SxVZ Jaroslav Ryšavý - STAR DATACOM CXR SA, Francie / CXR SA Námìstí T. G. Masaryka 16, Pøerov I - Mìsto QUAD V.34 DUAL STD ANLG/DIG MODEM + QUAD ANALOG/RS 232 NIC 3 Com GmbH, organizaèní složka U.S.Robotics, Irsko/3Com Corporation 1222 mìniè signálu v základním pásmu kompaktní T65620, T65630 NETCOM s.r.o. Nokia Telecommunications Ltd, Finsko/Nokia Telecommunications OY Azalková 1219/35, Praha 10 CROCUS HS NMS-REM TT KonekTel, a.s. TELINDUS NV/SA, Belgie/TELINDUS NV/SA Pražská 152, Pardubice 1223 mìniè signálu v základním pásmu vestavný WT 2930 TELE DATA CONTROL, spol. s r.o Tele Data Electronic GmbH, Nìmecko/Tele Data Electronic GmbH Pod Jarovem 2236, Praha 3 - Žižkov 1225 datový modem vestavný GENOVA PZ1-K Igor Janovský - GENOVA Igor Janovský - GENOVA, Èeská republika/igor Janovský - GENOVA, Èeská republika Myslbekova 33, Nový Jièín 1228 datový terminál EFT 10, EFT 10P, MONET+, s.r.o Ascom Monétel S.A., Francie/Ascom Monétel S.A. Štípa 365, Zlín Freesia 5000/5CR EXTRONIC PRAHA, spol. s r.o Dassault Automatismes et Telecommunications, Francie/ Dassault Automatismes et Telecommunications Radlická 2, Praha 5 ELITE 510T - 512K MORAVAN akciová spoleènost INGENICO, Francie/INGENICO Letištì 1578, Otrokovice 1310 PbÚ s analogovým rozhraním koncového bodu JTS ALCATEL 2740; 2750 Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL Dial Face S.p.A., Itálie/ALCATEL Business Systems, Internat. Division U Uranie 18, Praha 7 X LINE 200; T LINE 4&16; CC LINE 2&4; CT LINE 2&6; ALPH 60 ALPHATEL, spol. s r.o ALPHATEL, spol. s r.o., Èeská republika/alphatel, spol. s r.o., Èeská republika Klánova 55, Praha 4 M LINE 2&8; M LINE 4&16; C LINE 1&6 ALPHATEL, spol. s r.o ALPHATEL, spol. s r.o., Èeská republika/alphatel, spol. s r.o., Èeská republika Klánova 55, Praha 4 TINA 106; TINA 206 BONNEL Technologie, s.r.o BONNEL Technologie, s.r.o., Èeská republika/bonnel Technologie, s.r.o., Èeská republika Pražská 25 A, Cheb focus E (E 103; E 206; E 412) DeTeWe - Telecom, spol. s r.o DeTeWe AG, Nìmecko/DeTeWe AG Malešická 16a, Praha 3 elcom LC 25cz MICROWARE, spol. s r.o Elmeg GmbH Kommunikationstechnik, Nìmecko/Elmeg GmbH Kommunikationstechnik Vinohradská 77, Praha 2 BUSINESS PHONE 150 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Business Networks AB, Švédsko/ERICSSON Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 BDV BS /1 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack, Rakousko/ Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4 CONNEX BX-8 ASCONN, spol. s r.o KENSGATE CO., LTD, Èína/KENSGATE CO., LTD Kundratka 3, Praha 8 TC ; TC LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod LOGIPHONE LT NOVUM, spol. s r.o LOGIPHONE TELECOMMUNICATIONS, Ltd., Izrael/LOGIPHONE TELECOMMUNICATIONS, Ltd. Kaprova 13, Praha 1 MITEL SX - 50 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o MITEL Telecom Ltd., Velká Británie/MITEL Telecom Limited Tøebohostická 987/5, Praha 10 DXE 328; DXE 96 High-Tech-Marketing CR, spol. s r.o NITSUKO Corporation, Japonsko/NITSUKO Corporatio Blanická 8, Praha 2

11 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 11 TC S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko / S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 TC S.Siedle & Söhne, Telefon-und Telegrafenwerke Stiftung & Co S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke, Nìmecko/S.Siedle & Söhne Telefon und Telegrafenwerke Korunovaèní 16/647, Praha 7 T-A-M 141; T-A-M 141-F; T-A-M 281; T-A-M 281-F BUDAVOX ÈR, spol. s r.o T-A-M Kommunikationstechnik GmbH, Nìmecko/T-A-M Kommunikationstechnik GmbH Jenišovská 2, Praha 5 CORAL I; CORAL II; CORAL III TADICOM komunikaèní systémy s.r.o TADIRAN Ltd. Telecommunications Group, Izrael/TADIRAN Telecommunications Ltd.. Žitná 52, Praha 2 SOPHO is 1000 Philips Èeská republika s.r.o TELECOM SCIENCES CORPORATION Ltd., Velká Británie/Telecom Sciences Corporation Ltd. Revoluèní 1, Praha 1 Hymax 32; Hymax 32 HU TELEXION, s.r.o TELEXION, spol. s r.o., Èeská republika/telexion, spol. s r.o., Èeská republika Kounicova 10, Brno Hymax 128 KSU TELEXION, s.r.o TELEXION, spol. s r.o., Èeská republika/telexion, spol. s r.o., Èeská republika Kounicova 10, Brno 1320 PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním koncového bodu JTS ALCATEL 4520 Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL AUSTRIA AG, Rakousko/ ALCATEL AUSTRIA AG U Uranie 18, Praha 7 S 12B 5630 Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL SEL AG, Nìmecko/ALCATEL SEL AG U Uranie 18, Praha 7 FPD 1200 PLUS; HARRIS FUTURE PRODUCT DESIGN akciová spol HARRIS Corporation, USA/HARRIS Corporation Polská 36, Praha 2 STAREX-IMS K.C.B. spol. s r.o LG Information & Communications, Ltd., Korea/LG Information & Communications, Ltd. U Stavoservisu 1, Praha 10 UE 60 D; UE 60 D - L; UE 60 D - M; UE 300 D Connect Telefonní spoleènost, s r.o TESLA Liptovský Hrádok, a.s., Slovensko/TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Uèòovská 100/1, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 2B+D KX-TD816CE; KX-TD1232CE; MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd., Japonsko/MATSUSHITA Electric Industrial Co., Ltd. Krakovská 9, Praha 1 HICOM 100E-model HICOM 112; HICOM 118 Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha PbÚ s analogovým a digitálním rozhraním s rozhraním 30B+D ALCATEL 4200E Alcatel Czech, s.r.o. ALCATEL, Francie/ALCATEL Business Systems, Internat. Division U Uranie 18, Praha 7 ALCATEL 4400 Alcatel Czech, s.r.o. ALCATEL, Francie/ALCATEL Business Systems, Internat. Division U Uranie 18, Praha 7 ALCATEL 4300 L Alcatel Czech, s.r.o ALCATEL, Francie/Alcatel Business Systems U Uranie 18, Praha 7 Integral 33xE Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. BOSCH - TELECOM, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè Integral 331; Integral 332; Integral 333 Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. BOSCH - TELECOM, Nìmecko/Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè INTEGRAL 3, verze 3E Robert Bosch odbytová spoleènost s r.o. BOSCH-TELECOM, Nìmecko / Bosch - Telecom GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè varix 14 CZ; varix 200/7 CZ; varix 200/11 CZ DeTeWe - Telecom, spol. s r.o DeTeWe AG, Nìmecko/DeTeWe AG Malešická 16a, Praha 3 MD 110 CONSONO ERICSSON spol. s r.o Ericsson Business Networks AB, Švédsko/Ericsson Business Networks AB U michelské školy 398, Praha 4 BP 250 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack A.G., Rakousko/Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4 BP 50 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack A.G., Rakousko/Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4 EuroGeneris Lucent Technologies, s.r.o. LUCENT TECHNOLOGIES, Francie/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha 3

12 Strana 12 Roèník 1998 Èástka 9 EuroGeneris; EuroGeneris CS; EuroGeneris ACS Lucent Technologies, s.r.o. LUCENT TECHNOLOGIES, Francie/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha 3 DEFINITY Lucent Technologies, s.r.o LUCENT TECHNOLOGIES, USA, Francie/LUCENT TECHNOLOGIES Olšanská 1a, Praha 3 SOPHO is 3000; SOPHO - S Philips Èeská republika s.r.o PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V., Nizozemsko/PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS B.V. Revoluèní 1, Praha 1 SDX INDeX (verze 100s, 100, 200, 400, 800) ASCONN, spol. s r.o. SDX Business Systems plc, Velká Británie/SDX Business Systems plc Kundratka 3, Praha 8 HICOM 150 E Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 HICOM 110; 120; 125; 130 Siemens komunikaèní systémy s.r.o. SIEMENS AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha pøepojovací zaøízení pro nejvýše dvì linky pro pøipojení na JTS SEZAR 4 FP TESLA Stropkov - Èechy a.s TESLA Stropkov a.s., Slovensko / TESLA Stropkov a.s. Gebauerova 1025, Hradec Králové 1332 pøepojovací zaøízení pro speciální úèely KZM 230; 250; 270 Zdenìk Holomý, TESLA Valašské Meziøíèí Zdenìk Holomý, TESLA Valašské Meziøíèí, Èeská republika/zdenìk Holomý, TESLA Valašské Meziøíèí Hemy 2, Valašské Meziøíèí MDC V01 ZPT Vigantice spol. s r.o ZPT Vigantice, spol. s r.o., Èeská republika/zpt Vigantice, spol. s r.o., Èeská republika Vigantice 266, Rožnov p.radhoštìm 1334 pøepojovací zaøízení pro více než 2 linky pro pøipojení na JTS ALFA - Z - O; ALFA - P - O INOMA - Brno, s.r.o INOMA spol. s r.o., Slovensko/INOMA spol. s r.o. Tovaèovského 15, Brno 1341 zabezpeèovací (poplachová) ústøedna DS 7400 Xi - CZE ALARM ABSOLON, spol. s r.o Detection Systems, Inc., USA/Detection Systems, Inc. Za poøíèskou branou 9/268, Praha 8 PC560; PC1580; PC2585; PC5010; PC585 ; PC 1565; PC5008 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC4020; PC4020KT KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC560; PC1580; PC2585; PC5010 (POWER 832) KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC1510 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové DSC 8400 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové PC3010 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové TV 2000 SICURIT CS, spol. s r.o SICURIT CS, spol. s r.o., Èeská republika/sicurit CS, spol. s r.o., Èeská republika Sýpka 32, Brno 1342 pult centrální ochrany DSPC xxxx, kde xxxx - je výrobní èíslo desky COLSYS, spol. s r.o COLSYS, spol. s.r.o., Èeská republika/colsys, spol. s.r.o., Èeská republika Buštìhradská 109, Kladno SG-MLR2 KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové SG-SLR KELCOM International, spol. s r.o DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd., Kanada/DIGITAL SECURITY CONTROLS Ltd. Tomkova 142 A, Hradec Králové 1350 speciální koncové spojovací zaøízení RS 852 (obchodní znaèení PartyLine) + KZT 5381 ERICSSON spol. s r.o Ericsson Schrack A.G., Rakousko/ Ericsson Schrack A.G. U michelské školy 398, Praha 4

13 Èástka 9 Roèník 1998 Strana zaøízení pro pronajaté okruhy s rozhraním CCITT G.703 PRI T1/E1 module Compaq Computer, spol. s r.o Compaq Computer Corporation, USA/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín 1600 zaøízení pro pøipojení na ISDN Cisco 4000, Cisco 4500, Cisco 4700 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 TAXI Rack 6, TAXI Rack 15 Telecomspol, spol. s r.o. Controlware GmbH, Nìmecko/Controlware GmbH Dìlnická 12, Praha 7 IDB-64/2; IDB-384 (pøístup 2B+D); IDB-512; IDB-1920 (pøístup 30B+D) Telecomspol, spol. s r.o. Controlware GmbH, Nìmecko/Controlware GmbH Dìlnická 12, Praha 7 H ISDN board (CIG4-SV-EUR) LUSICO, a.s RICOH COMPANY LTD., Japonsko/NRG International Limited Špaèkova 704, Praha 6 H ISDN board (CIG4-SV-EUR) IMPROMAT INT., spol. s r.o RICOH COMPANY LTD., Japonsko / RICOH COMPANY LTD. Zlín - Malenovice 1118, Zlín 1610 koncové zaøízení ISDN kompaktní hovorové s pøístupem 2B+D ALCATEL 2810 Alcatel Czech, s.r.o Alcatel Business Systems, Francie/Alcatel Business Systems U Uranie 18, Praha 7 alpha euro 30 TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o FMN - Fernmeldetechnik GmbH Nordhausen, Nìmecko/FMN - Fernmeldetechnik GmbH Nordhausen Tøebohostická 987/5, Praha 10 Gigaset 1054isdn (S30853-S200-C104); Gigaset 2060isdn (S30853-S210-R10X) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha koncové zaøízení ISDN kompaktní nehovorové s pøístupem 2B+D TOTAL CONTROL MP/8/16 I-modem, TOTAL CONTROL NETServer/8/16 I-modem, 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, USA/3Com Corporation AVM FRITZ! Card HSF spol. s r.o AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH, Nìmecko/AVM GmbH U divadla 341, Sokolov AVM ISDN Controller B1 V3.0 HSF spol. s r.o AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH, Nìmecko/AVM GmbH U divadla 341, Sokolov Cisco 2501 až 2504, 2507, 2509, 2511 až 2523 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 PSB 222i Compaq Computer, spol. s r.o Compaq Computer EMEA GmbH, Nìmecko/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín CITAM Telecomspol, spol. s r.o. Controlware GmbH, Nìmecko/Controlware GmbH Dìlnická 12, Praha 7 S H302 - B101 - * (I-View) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 S H303 - B101 - * (I-Talk) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 S H30y - B101 - * (I-Surf) Siemens komunikaèní systémy s.r.o Siemens AG, Nìmecko/Siemens AG Øímská 4/71, Praha 2 TELES.S0 / 16.3, 16.3c PnP, box, PCI, PCMCIA; TELES.VISION B5; Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko/TELES AG Dìlnická 12, Praha 7 TELES.4S0 TE ipbx board Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko/TELES AG Dìlnická 12, Praha 7 TELES.iTA2ab-CZ; TELES.iPBX4ab; TELES.iPBX8ab Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko / TELES AG Dìlnická 12, Praha koncové zaøízení ISDN kompaktní s pøístupem 30B+D DUAL PRI Card 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, USA/3Com Corporation HiPer DSP Card 3 Com GmbH, organizaèní složka Com Corporation, USA / 3Com Corporation

14 Strana 14 Roèník 1998 Èástka 9 MX HP - 4E1 Alcatel Czech, s.r.o Ascend Communications Inc., USA/Ascend Communications Inc. U Uranie 18, Praha 7 CISCO AS5200 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA / Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 Cisco 7000, 7010, 7505, 7507, 7513 CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. Cisco Systems, Inc., USA/Cisco Systems, Inc. U Uranie 18, Praha 7 PRI T1/E1 module Compaq Computer, spol. s r.o Compaq Computer Corporation, USA/Compaq Computer Corporation Pobøežní 3, Praha 8 Karlín TELES.3S2M ipbx board Telecomspol, spol. s r.o. TELES AG, Nìmecko/TELES AG Dìlnická 12, Praha pøídavné telekomunikaèní zaøízení TFM 2 Marie Nováèková Marie Nováèková, Èeská republika/marie Nováèková, Èeská republika Bìstovice 27, Choceò 1810 zaøízení tarifikaèní TT 100; TT 150 LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod TT ; TT LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod TT 200; TT 240 LEVEL, spol. s r.o LEVEL, spol. s r.o., Èeská republika/level, spol. s r.o., Èeská republika Plhovská 1997, Náchod 1821 pøepì ová ochrana ke koncovým zaøízením ATEUS ANTIBLESK KJ; ATEUS ANTIBLESK II 2N spol. s r.o N spoleènost s ruèením omezeným, Èeská republika/2 N spoleènost s ruèením omezeným, Èeská republika Modøanská 621, Praha 4 ATEUSR SB1; ATEUSR LINE PROTECTOR 2N spol. s r.o N spol. s r.o., Èeská republika/2n spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha 4 BLITZDUCTOR CT DEHN + SÖHNE, zastoupení ÈR Dehn + Söhne GmbH+Co.KG, Nürnberg+Neumarkt, Nìmecko/Dehn + Söhne GmbH Sarajevská 16, Praha 2 DPL 1FC/APE 110 V DEHN + SÖHNE, zastoupení ÈR Dehn + Söhne GmbH+Co.KG, Nürnberg+Neumarkt, Nìmecko/Dehn + Söhne GmbH Sarajevská 16, Praha 2 typové øady bleskojistek, transilù a trisilù Semic Trade, s.r.o. Semitron Industries Limited, Velká Británie / Semitron Industries Limited Novodvorská 994, Praha zaøízení pro galvanické oddìlení telefonní sítì voice wave TEN 01 CIT, spol. s r.o CIT, spol. s r.o., Èeská republika/cit, spol. s r.o., Èeská republika Badeniho 3, Praha 6 TF-110 TRANS BUSINESS, spol. s r.o DSR Mérnöki Iroda Fft., Maïarsko / DSR Mérnöki Iroda Fft. Odlehlá 325, Praha 9 VOZ4; VOZ 8 ELDIS, s.r.o ELDIS, s.r.o., Èeská republika/eldis, s.r.o., Èeská republika Prùmyslová 387, Pardubice svìtelná návìs TEL AVISO; COMB AVISO KOMPONE, s.r.o Genossenschaft Hörgeschädigten -Elektronik, Švýcarsko/Genossenschaft Hörgeschädigten -Elektronik Zábrdovická 20, Brno 1900 pasivní prvky strukturovaný kabelážní systém MILLENNIUM FIBRE OPTICS CENTRE, spol. s r.o. BICCBrand -Rex Limited, Velká Británie/BICCBrand -Rex Limited U druhé baterie 19/783, Praha 6 strukturovaný kabelážní systém ELGADPHON ABBAS, spol. s r.o. ELGADPHON COMMUNICATIONS Ltd., Izrael/ ELGADPHON COMMUNICATIONS Ltd. Štefánikova 60, Brno strukturovaný kabelážní systém IBM ACS - Advanced Connectivity System IBM Èeská republika, spol. s r.o. IBM SEMEA, Itálie / IBM SEMEA, Itálie Murmanská 4, Praha 10 SecuNet R; VAD R; OCS R Open Cabling System NETWORKS DATASYSTÉMY spol. s r.o. Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Nìmecko/Telegärtner Karl Gärtner GmbH Hilleho 6, Brno

15 Èástka 9 Roèník 1998 Strana telefonní zásuvka TZ; TZU; AZ (obchodní oznaèení AZ; AZ VARIO; AZ VARIO ISDN) 2N spol. s r.o N spol. s r.o., Èeská republika/2n spol. s r.o., Èeská republika Modøanská 621, Praha 4 RJ 12 (analogové); RJ 45 (ISDN) HARICOM, spol. s r.o HARICOM, spol. s r.o., Èeská republika/haricom, spol. s r.o., Èeská republika Dalimilova 4, Praha 3 TZ; TZU; ISDN Jaroslav Prùša Jaroslav Prùša, Èeská republika/jaroslav Prùša, Èeská republika K blahobytu 2465, Pardubice TZU; TZ MICOS, spol.s r.o MICOS, spol.s r.o., Èeská republika/micos, spol.s r.o., Èeská republika Vápenice 17, Prostìjov TZ-*; TZU-*; ISDN-K1, K2, K3, P1, P2, P3, 01, 02, 03 TESLA - ECIMEX a.s TESLA- ECIMEX a.s, Èeská republika/tesla- ECIMEX a.s, Èeská republika Pod plynojemem 1603/17, Praha 8 Rádiokomunikaèní pøenosová zaøízení 5123 TV vysílaè UHF < 1 kw SRTV 10 W OTF, spol. s r.o OTF a.s., Slovensko/OTF a.s. Husitská 58/18, Praha 3 SRTV 2W OTF, spol. s r.o OTF a.s., Slovensko/OTF a.s. Husitská 58/18, Praha 3 a) SH ; b) SH ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Nìmecko/Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGPod kaštany 3/183, Praha TV vysílaè UHF >= 1 kw NH520E s budièem SD Tesla, akciová spoleènost Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Nìmecko/Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGPodìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín Tesla, akciová spoleènost Tesla, akciová spoleènost, Èeská republika/tesla, akciová spoleènost, Èeská republika Podìbradská 56/186, Praha 9 - Hloubìtín 5321 Radioreléové zaøízení analogové FM-TV 2,4 Eurosat CS, spol. s r.o ETS GmbH, Nìmecko/ETS GmbH Jamborova 25, Brno MTS10CM/CR1/TX; MTS10CM/CR1/RX ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s Italiana Ponti Radio S.r.l., Itálie/Italiana Ponti Radio S.r.l. U Nákladového nádraží 4, Praha 3 * Po ukonèení platnosti rozhodnutí nemùže být zaøízení novì uvádìno do provozu (pøipojováno k JTS). Zaøízení pøipojené k JTS, které bylo ohlášeno (nebo jeho provoz byl povolen) pøede dnem ukonèení platnosti rozhodnutí, mùže zùstat v provozu i po ukonèení platnosti rozhodnutí, pokud nebude v odùvodnìných pøípadech rozhodnuto jinak. Není-li platnost uvedena, má rozhodnutí o schválení platnost do odvolání. MDS - ÈTÚ /98 odbor certifikace P O Z V Á N K A N A K O N F E R E N C I Informace - jednotná mìna budoucnosti INVEX FÓRUM øíjna 1998, výstavištì BVV Konference je organizována v rámci mezinárodního veletrhu INVEX 98 a stane se tradièní souèástí tohoto veletrhu. Jejím posláním má být zprostøedkování kontaktu mezi státní správou a top managementem z rùzných oblastí hospodáøství na jedné stranì a sférou IT na stranì druhé. V prùbìhu konference vystoupí pracovníci Èeského telekomunikaèního úøadu a významní pøedstavitelé firem, kteøí budou bìhem konference diskutovat o otázkách perspektivního rozvoje tìchto oblastí. Odborným garantem celé konference jsou Brnìnské veletrhy a výstavy, a.s. a MDS - Èeský telekomunikaèní úøad. Bližší informace o akci, vèetnì pøihlášek k úèasti: Agency Prague Cherry, Prokopova 100/16, Praha 3, tel.: 02/270764, , fax: 02/270773, Hlavní organizátor akce: Brnìnské veletrhy a výstavy, a.s., Výstavištì 1, Brno, tel.: 05/ , fax: 05/

16 Strana 16 Roèník 1998 Èástka 9 Program konference: Stát ve vìku informací 5. øíjna 1998, rotunda BVV Registrace úèastníkù Zahájení Stát ve vìku informací Øídit - znamená mít informace Diskuse nejenom u kulatého stolu o roli a využívání informací ve státní a veøejné správì spojená s mezinárodní videokonferencí Obìd Informaèní technologie a státní správa v praxi Zkušenosti s využitím informaèních technologiíí ve státní a veøejné správì v zemích Evropské unie Integrace Èeské republiky do evropských struktur Informaèní a legislativní aspekty integrace Èeské republiky do NATO a Evropské unie Je integrace do Evropy skuteènì tak složitá? Pøíklad evropské zemì s podobnými výchozími podmínkami pro vstup do Evropské unie jako má Èeská republika Kdo nechce - hledá dùvody, kdo chce - hledá prostøedky Ètyøi tematicky orientované trasy veletrhem Invex 98 aneb Prostøedky jsou, jen je použít. (Úèastníci si podle vlastního výbìru mohou zvolit jedno z témat a ve skupinì s doprovodem navštívit vybrané stánky a seznámit se s øešeními, která navštívené spoleènosti nabízejí.) A - Øešení pro mìsta B - Komunikaèní infrastruktura a elektronická výmìna dat C - Øešení pro stát D - Ochrana informací Cocktail Globální trh 6. øíjna 1998, rotunda BVV Registrace úèastníkù Jak nejen pøežít, ale i vydìlat? Informaèní technologie jen nepøetváøejí podnikání, ale otevírají i nové a neoèekávané možnosti Pøíkladové studie aneb my jsme to již zkusili Zkušenosti organizací a podnikù, které již informaèní technologie zavedly nebo zavádìjí Kulatý stùl Diskuse zejména o netechnických problémech s nimiž lze pøi zavádìní informaèních technologií setkat Obìd Elektronický obchod Elektronický obchod a jeho realizace Internet live Role Internetu pøi budování globálního trhu Podpora podnikání ze strany státu Pøednáška a diskuse o roli státu pøi vytváøení globálního trhu Hledejme øešení Ètyøi volitelné tematicky zamìøené trasy výstavištìm. (Úèastnici si opìt mohou zvolit jedno z témat a ve skupinì s doprovodem navštívit vybrané stánky a seznámit se s øešeními,která navštívené spoleènosti nabízejí.) A - Elektronický obchod B - Zákaznické databáze C - Firemní informaèní systém D - Infrastruktura a komunikace Cocktail

17 Èástka 9 Roèník 1998 Strana 17 Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., vèetnì pøímého prodeje v Knihkupectví NADATUR, Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. ledna 1999 Èástka 1 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 1. Informace

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. dubna 1997 Èástka 4 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 26. Generální

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Obsah. Rùzné Soukromá inzerce...13, 29 Slovník použitých pojmù a zkratek...38

Obsah. Rùzné Soukromá inzerce...13, 29 Slovník použitých pojmù a zkratek...38 Obsah Klubové zprávy Nìkolik vìt výkonného redaktora...2 Èerpání finanèních prostøedkù ÈRK za rok 1999...2 Rok 2000 nejen ve Vašem poèítaèi...3 Holice byly a budou...5 11. Mezinárodní setkání radioamatérù

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix email: martin.felix@cesmad.com Členové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing.

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více