Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Pracovní právo. Metodický list číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Pracovní právo. Metodický list číslo 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru I. Tematický celek je pro potřeby výuky a studia rozdělen do dílčích témat : Pracovní právo, jako nedílná součást právního řádu České republiky Pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelským subjektem, jeho význam v právu soukromém Postavení odborových organizací a Rad pracujících při vzniku, trvání a zániku pracovně právního vztahu Vznik pracovního poměru smlouvou a jmenováním Trvání a přípustné změny pracovního poměru Způsoby ukončení pracovního poměru a jejich užití v praxi Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr K dílčím tématům si prostudujte příslušná ustanovení dále uvedených zákonů a úvodní kapitolu skript Pracovní právo úvod do studia, Dr. Karel Mařík, Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Pracovní právo, jako nedílná součást právního řádu České republiky - Historickému vývoji pracovního práva po roce 1965 v ČR - Význam zákona 2/1993 Sb. ( Listina základních práv a svobod ) pro Pracovní právo v ČR - Blízké sepětí Občanského a Pracovního práva Pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelským subjektem, jeho význam v právu soukromém - Právní vztah dvou a více subjektů, založený na právních skutečnostech zakládajících vztahy pracovního práva - Vymezení pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel - Základní koncepce zákoníku práce a předpisů souvisejících a jejich komplementace s právem EU - Občané zemí Evropské unie a jejich postavení v pracovně právních vztazích

2 - Význam právní úpravy pracovně právních vztahů pro bezkonfliktní fungování podnikatelského managementu a rozvoje podnikání Postavení odborových organizací a Rad pracujících při vzniku, trvání a zániku pracovně právního vztahu, Postavení odborových organizací a Rad pracujících při vzniku, trvání a zániku pracovně právního vztahu - Nezastupitelné místo odborů v pracovně právních vztazích, Mezinárodní organizace práce a její postavení v pracovně právní oblasti Vznik pracovního poměru smlouvou a jmenováním - Základní náležitosti pracovní smlouvy - Možnost ústního uzavření pracovní smlouvy - Jmenování Trvání a přípustné změny pracovního poměru - Pracovní poměr, jako základní a určující pojem Pracovního práva - Pracovní smlouva, její obsahová a formální stránka - Změny pracovní smlouvy jako dvoustranný právní akt Způsoby ukončení pracovního poměru a jejich užití v praxi - Způsoby možného zániku pracovního poměru - Dohoda o ukončení pracovního poměru jako dvoustranný právní úkon - Okamžité zrušení pracovního poměru - Výpověď ze strany zaměstnavatele a její striktní vymezení v zákoníku práce - Nepřípustnost svévolného porušení povinností z pracovní smlouvy protiprávním ukončením pracovního poměru Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - Náležitosti Dohody o provedení práce, její užití v praxi - Náležitosti Dohody o pracovní činnosti, její užití v praxi Sleduj význam, vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - Zákoník práce - Pracovně právní vztah - Pracovní poměr - Odborový svaz - Dohoda o rozvázání pracovního poměru, Výpověď, Okamžité zrušení pracovního poměru K pochopení výše naznačených otázek prostuduj : - Pracovní právo úvod do studia, Dr. V. Mařík část první a druhá - Jakubka J.: Zákoník práce s promítnutím Nálezu Ústavního soudu k , ANAG, Bělina M. a kol. Pracovní právo, učebnice C.H.Beck 2004 Kontrolní otázky. - Jaký je význam Pracovního práva jako součásti práva soukromého v právním řádu České republiky? - Charakterizuj základní koncepci Zákoníku práce a jeho vztah k právu Evropské unie? - Které jsou hlavní podmínky vzniku pracovního poměru na straně fyzické osoby a důvody omezujících faktorů vzniku jejich pracovně právního vztahu? - Jaké jsou možnosti vzniku odborové organizace na pracovišti?

3 - Vyjádři obecné vymezení postavení zaměstnavatelských subjektů jako soukromých osob? - Může stát vystupovat v pracovních vztazích a jakým způsobem? - Které skupiny zaměstnanců mají zákonem stanoveno zvláštní postavení a jaké? - Které jsou kogentní ( povinné ) náležitosti pracovní smlouvy? - Do jaké míry lze uplatnit smluvní volnost při uzavření Pracovní smlouvy? - Musí mít Dohoda o ukončení pracovního poměru písemnou formu? - Jaké důvody opravňují k výpovědi ze strany zaměstnavatele a jaké? - Je zaměstnanec oprávněn okamžitě ukončit pracovní poměr a z jakých důvodů? - Zná zákoník práce pojem hodinová výpověď a kdy je možné tuto formu ukončené pracovního poměru využít? Pokud při studiu uvedené problematiky pracovního práva narazíte na některé méně srozumitelné pasáže, pojmy a termíny, konzultujte tyto otázky se svým vedoucím cvičení, nebo přímo s přednášejícím. Otázky lze položit i v písemné formě na sekretariát Katedry práva VŠFS v Estonské ulici 500, Praha 10 Vršovicích.

4 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 2 Název tématického celku: Práva a povinnosti účastníků pracovních vztahů, mzda a náhrady mzdy ( vynaložených nákladů ), dovolená na zotavenou a náhrada škody vzniklé v souvislosti s pracovní činností II. Tematický celek je pro potřeby výuky a studia rozdělen do následujících dílčích témat : Obecná práva a povinnosti zaměstnanců, jejich oboustranná vynutitelnost Pracovní a služební kázeň zaměstnanců, loajalita zaměstnance k zaměstnavateli Omezující ujednání v pracovní smlouvě k chování zaměstnanců při plnění povinností Odpovědnost zaměstnavatele k zabezpečení práv zaměstnanců Ochranná funkce odborů, význam kolektivní smlouvy Smluvní volnost zaměstnance a zaměstnavatele při stanovení druhu a výše mzdy a jejích složek Povinné a smluvní poskytování náhrad mzdy a zákonný nárok na úhradu nákladů vynaložených zaměstnancem při plnění pracovních úkolů Dovolená na zotavenou, její druhy, plánování a čerpání zaměstnancem Vznik, definování a odškodnění škody na zdraví a věcech zaměstnance v souvislosti s výkonem pracovní činnosti Vznik škody na straně zaměstnavatel, dohody o hmotné odpovědnosti Právní nástroje k ochraně zaměstnance i zaměstnavatele při vzniku škody K dílčím tématům si prostudujte příslušná ustanovení dále uvedených zákonů a hlavu druhou až hlavu osmou skript Pracovní právo úvod do studia, Dr. Karel Mařík, Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Obecná práva a povinnosti zaměstnanců, jejich oboustranná vynutitelnost Pracovní řád, jako konkretizace povinností a práv zaměstnanců při výkonu práce, vnitřní předpis Kolektivní smlouva jako právní nástroj k stanovení a upřesnění práv a povinností smluvních stran pracovního poměru Právo a povinnosti zaměstnanců Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců

5 Pracovní doba, její dodržování a vynutitelnost Ujednání v pracovní smlouvě k chování zaměstnanců při plnění povinností Smluvně stanovené místo výkonu práce, druh práce a den nástupu do práce Konkurenční doložka a její právní úprava Další možné vymezení povinností smluvních stran v pracovní smlouvy Zákonné nároky zaměstnanců z pracovního poměru určené pracovní smlouvou, kolektivní smlouvou nebo rozhodnutím zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatele je dodržovat Právo na mzdu, dovolenou, výpovědní dobu, odstupné, ochranu a bezpečnost zdraví při práci a další nároky zaměstnanců stanovené zákonem a vynutitelné na zaměstnavateli Ochranná funkce odborů, význam kolektivní smlouvy Odborové organizace jako zástupce všech zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavateli Kolektivní vyjednávání, řešení sporů odborů a zaměstnavatele, právo na Stávku Kolektivní smlouva oborová a podniková, nástroj pro řešení vzájemných vztahů zaměstnavatele a zaměstnanců Smluvní volnost zaměstnance a zaměstnavatele při stanovení druhu a výše mzdy a jejích složek Odměna za práci jako smluvně stanovený nárok zaměstnance z odvedenou práci Druhy mzdy a jejich využívání v praxi Výplata mzdy, zákonné a dobrovolné srážky ze mzdy Pevná a variabilní část mzdy, mzdová část kolektivní smlouvy Poskytování náhrad mzdy a zákonný nárok na úhradu nákladů vynaložených zaměstnancem při plnění pracovních úkolů Charakteristika náhrady mzdy, její zákonné a smluvní použití Překážky v práci na straně zaměstnance, jejich vymezení Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich nahrazení zaměstnanci Kolektivní smlouva jako smluvní alternativa zákonným náhradám překážek v práci Dovolená na zotavenou, její druhy, plánování a čerpání zaměstnancem Význam dovolené na zotavenou, základní výměra, možnosti prodloužení Dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená a další dovolená Plán dovolených, čerpání dovolené, náhrada za nevyčerpanou dovolenou Vznik, definování a odškodnění škody na zdraví a věcech zaměstnance v souvislosti s výkonem pracovní činnosti Definice škody jako zmenšení majetku poškozeného, škoda úmyslná a z nedbalosti, výše náhrady u zaměstnance a u zaměstnavatele Poškození zdraví zaměstnance jako nepromlčitelná škoda Škoda zaměstnance na věcech vnesených do místa výkonu práce Vznik škody na straně zaměstnavatel, dohody o hmotné odpovědnosti Škoda zaměstnavatele na zařízení, materiálu a výrobcích, Smlouvy o hmotné odpovědnosti individuální a kolektivní Právní nástroje k ochraně zaměstnance i zaměstnavatele při vzniku škody Odpovědný přístup k ochraně zdraví a majetku zaměstnance a zaměstnavatele

6 Možnosti zákonného a dobrovolného pojištění účastníků pracovně právního vztahu Pracovně právní spory o náhradu škody z pracovní činnosti Sleduj význam, vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - Povinnosti vedoucích zaměstnanců - Konkurenční doložka v pracovní smlouvě - Mzdová část Kolektivní smlouvy - Mzda jako smluvní ujednání - Srážky ze mzdy - Náhrada mzdy - Škoda vzniklá v souvislosti s pracovní činností - Pojištění vzniku škody K pochopení výše naznačených otázek prostuduj : - Pracovní právo úvod do studia, Dr. K. Mařík hlava druhá až osmá - Jakubka J.: Zákoník práce s promítnutím Nálezu Ústavního soudu k , ANAG, Učebnice Pracovní právo ( Bělina a kol. ) Kontrolní otázky : - Je porušení pracovní kázně výpovědním důvodem? - Komu jsou odpovědní z plnění technologické kázně členové managementu? - Porušení povinnosti mlčenlivosti je závažným porušením povinností zaměstnance? - Jaké je praktické využití konkurenční doložky a které povinnosti vznikají účastníkům pracovně právního vztahu? - Obsah kolektivní smlouvy a její závaznost pro zaměstnavatele? - Jaké postavení má zprostředkovatel a rozhodce při kolektivním vyjednávání? - Které skupiny zaměstnanců mají zákonem odňato či omezeno právo na stávku při kolektivním vyjednávání? - Jaké jsou právní důsledky a právo zaměstnance při opožděném vyplacení mzdy? - Které srážky ze mzdy může provést zaměstnavatel bez souhlasu zaměstnance? - Má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci zálohu na výdaje spojené se služební cestou a jakou povinnost má zaměstnanec při vyúčtování poskytnuté zálohy? - Jaký je nárok zaměstnance na čerpání dovolené v kalendářním roce a za jakých podmínek? - Jaký je nárok pozůstalých při úmrtí zaměstnance při plnění pracovních úkolů? - V jakých případech a v jakém rozsahu lze zvýšit odškodnění zaměstnance při pracovním úrazu? - Jaká je důkazní povinnost zaměstnavatele při vzniku škody při uzavření Smlouvy o hmotné odpovědnosti? Pokud při studiu uvedené problematiky pracovního práva narazíte na některé méně srozumitelné pasáže, pojmy a termíny, konzultujte tyto otázky se svým vedoucím cvičení, nebo přímo s přednášejícím. Otázky lze položit i v písemné formě na sekretariát Katedry práva VŠFS v Estonské ulici 500, Praha 10 Vršovicích.

7 Metodické listy pro presenční a kombinované studium předmětu Pracovní právo ( PPr ) Bakalářská forma studia Metodický list číslo 3 Název tématického celku: Ochrana a bezpečnost zdraví při práci, pracovní podmínky žen, mladistvích a zdravotně hendikepovaných zaměstnanců, odhody o pracích konaných mimo pracovní poměr, lhůty a doby v pracovním právu, význam doručování, ztráta zaměstnání a pomoc státu uchazečů o zaměstnání. III. Tematický celek je pro potřeby výuky a studia rozdělen do následujících dílčích témat : Ochrana a bezpečnost zdraví při práci jako základní povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnancům a všem osobám zdržujícím se za pracovišti Prevence možných rizik porušení ochrany a bezpečnosti zdraví při práci Operativní příjímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných opatření k odstranění existujících porušení předpisů ochrany a bezpečnosti zdraví při práci Význam odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon pracovní činnosti, možnosti zvyšování vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnanců Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání, povinná prevence zaměstnavatele Pracovní podmínky žen a mladistvích pracovníků Zabezpečení zaměstnanců při pracovní neschopnosti a ve stáří a při ztrátě pracovní schopnosti Význam a náležitosti Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti Zabezpečování pracujících při ztrátě zaměstnání, soustava Úřadů práce a jejich postavení ve veřejné správě. K dílčím tématům si prostudujte příslušná ustanovení dále uvedených zákonů a hlavu pátou až sedmou, část čtvrtou a pátou skript Pracovní právo úvod do studia, Dr. Karel Mařík, Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům:

8 Ochrana a bezpečnost zdraví při práci jako základní povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnancům a všem osobám zdržujícím se za pracovišti - Vývoj právní úpravy problematiky OBZP v České republice a v legislativě Evropské unie - Směrnice Rad\y EU č.89/391/eec ze dne o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( rámcová směrnice ) v platném znění a navazující dílčí směrnice Prevence možných rizik porušení ochrany a bezpečnosti zdraví při práci - Povinnosti zaměstnavatele při vytváření bezpečného a zdravotně nezávadného pracovního prostředí a pracovních postupů - Vyhledávací a prevenční činnost při řešení rizik v oblasti OBZP Operativní příjímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných opatření k odstranění existujících porušení předpisů ochrany a bezpečnosti zdraví při práci - Resortní řešení právního zabezpečení specifik OBZP - Opatření zaměstnavatele k snížení neodstranitelných rizik OBZP a budoucím řešení mimořádných událostí v oblasti OBZP Význam odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon pracovní činnosti, možnosti zvyšování vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnanců - Zabezpečení pracovní činnosti odborně způsobilými zaměstnanci - Péče zaměstnavatele o růst odborné způsobilosti zaměstnanců obecně i individuálně - Povinnosti zaměstnanců při zvyšování odbornosti a vzdělání Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání, povinná prevence zaměstnavatele - Charakteristika pracovního úrazu a nemoci z povolání ( seznam nemocí z povolání ) - Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání na pracovišti - Opětovné pracovní zařazení zaměstnance po ukončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úraze, nebo nemoci z povolání Pracovní podmínky žen a mladistvích pracovníků - Specifické skupiny zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele při zabezpečování jejich zákonných nároků - Ochrana těhotných žen a matek v době výkonu pracovní činnosti ( pracovní doba, mateřská a rodičovská dovolená, přestávky ke kojení a další ) - Pracovní podmínky mladistvích ( pracovní doba, lékařská péče a další ) Význam a náležitosti Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti - Důvody na straně zaměstnavatele pro uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Zabezpečení zaměstnanců při pracovní neschopnosti a ve stáří a při ztrátě pracovní schopnosti - Pracovní neschopnost krátkodobá a dlouhodobá, zabezpečení zaměstnance při ztrátě schopnosti výkonu práce - Principy tzv. Schwarz systému a jeho rozpor se zákonnou úpravou - Specifika pro použití Smlouvy o provedení práce a Smlouvy o pracovní činnosti Zabezpečování pracujících při ztrátě zaměstnání, soustava Úřadů práce a jejich postavení ve veřejné správě. - Postavení Ministerstva práce a soustava úřadů práce - Uchazeč o zaměstnání a jeho práva a povinnosti - Instituce zabezpečující zprostředkování zaměstnání Sleduj význam, vymezení a charakteristiku těchto pojmů:

9 - Ochrana a bezpečnost zdraví při práci - Porušení předpisů OBZP - Odborná způsobilost zaměstnanců - Pracovní úraz a nemoc z povolání - Pracující žena a matka - Mladiství pracovník - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - Doporučená zásilka s doručenkou - Uchazeč o zaměstnání K pochopení výše naznačených otázek prostuduj : - Pracovní právo úvod do studia, Dr. K. Mařík hlava pátá až sedmá, část sedmá - Jakubka J.: Zákoník práce s promítnutím Nálezu Ústavního soudu k , ANAG, Učebnice Pracovní právo ( Bělina a kol. ) Kontrolní otázky : - Co lze zahrnout do oblasti OBZP? - Které povinnosti má zaměstnavatel při zajišťování ochranných pracovních pomůcek? - Kdo vykonává státní dozor nad OBZP a jaká je v této oblasti možnost postihů pachatelům přestupků, nebo trestných činů? - Co se rozumí zvyšováním kvalifikace a co zvyšováním vzdělání? - V kterých případech není zaměstnanec vázán dohodu o zvyšování kvalifikace? - Je zaměstnavatel povinen poskytovat studujícímu při zaměstnání pracovní volno a příspěvek na náklady? - Může pracovní úraz vzniknout i mimo místo výkonu práce? - Je nemoc z povolání vždy důvodem k ukončení pracovního poměru? - Za jakých podmínek má těhotná pracovnice nárok na mateřskou dovolenou? - Je neuvedení gravidity při sjednání pracovní smlouvy důvodem k rozvázání pracovního poměru? - Je možné dát zaměstnankyni pečující o dítě mladší tří let výpověď z pracovního poměru? - Jaká je délka pracovní doby u mladistvého zaměstnance? - V jakém rozsahu může být sjednána Dohoda o provedení práce? - Lze ukončit Dohodu o pracovní činnosti před jejím uplynutím a jakým způsobem? - Je nezaměstnaná fyzická osoba povinna se registrovat na Úřadu práce městské části? Pokud při studiu uvedené problematiky pracovního práva narazíte na některé méně srozumitelné pasáže, pojmy a termíny, konzultujte tyto otázky se svým vedoucím cvičení, nebo přímo s přednášejícím. Otázky lze položit i v písemné formě na sekretariát Katedry práva VŠFS v Estonské ulici 500, Praha 10 Vršovicích.

Pracovní právo. Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Pracovní právo. Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva...

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva... OBSAH Seznam autorů.... XVII Seznam zkratek....xix Ostatní zkratky.... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XXV Předmluva.... XXXV ZÁKONÍK PRÁCE Část první Všeobecná ustanovení ( 1 až 29)....

Více

OBSAH. Použité zkratky... XII

OBSAH. Použité zkratky... XII OBSAH Použité zkratky... XII 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení... 1 1.1 Pracovněprávní vztahy... 1 1.1.1 Subjekt... 2 1.1.2 Obsah... 3 1.1.3 Objekt... 3 1.2 Zásady pracovního práva... 4 1.2.1 Smluvní

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace o studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního práva

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Obsah Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební lhůtě Uplynutí doby Dokumenty vydávané při ukončení pracovního

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9.

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. Ž I V O T J A K O L E P O R E L O, R E G I S T R A Č N Í Č Í S L O C Z. 1. 0 7 / 1. 4. 0 0 / 2 1. 3 7 6 3 Vzdělávací oblast:

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

OBEC RADOSTOV Pracovní řád

OBEC RADOSTOV Pracovní řád OBEC RADOSTOV Pracovní řád Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění. Pracovní řád je vydán s cílem zajistit úspěšné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty     Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva... IX Autoři jednotlivých kapitol... XI Přehled obsahu... XIII Obsah...XV Přehled použitých zkratek...xxvii I. Obecné výklady... 1 Hlava I. Pojetí pracovního

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Seznam literatury Korupce a diskriminace + Korupce + Základní pojmy + Pojem korupce

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

OBSAH ZÁKON O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ

OBSAH ZÁKON O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................ XV Seznam použitých zkratek.....................................xvii Seznam předpisů citovaných v komentáři,.........................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Obsah XIII. Seznam použitých zkratek. Úvod

Obsah XIII. Seznam použitých zkratek. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod XIII XV Kapitola 1: Představení mezinárodních organizací, jejichž normotvorba zasahuje významně do oblasti pracovního práva 1.1 Mezinárodní organizace práce 1 1.1.1 Členská

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č. 575/1990 Sb., zák. č. 159/1992 Sb.,

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č. 575/1990 Sb., zák. č. 159/1992 Sb., MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č. 575/1990 Sb., zák. č. 159/1992 Sb., zák. č. 47/1994 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/2000

Více

Pracovní právo v České republice

Pracovní právo v České republice Pracovní právo v České republice Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Vysoká škola finanční a správní a.s. Karlovy Vary Kontakt: Tel. +420/777 57 40 16 http://www.akilda.cz/

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Nástrahy pracovního trhu

Nástrahy pracovního trhu Nástrahy pracovního trhu aneb na co si dávat pozor nejen při vzniku pracovního poměru JOBS EXPO, Praha Holešovice, 9. 3. 2017 Obsah Co může a nemůže obsahovat pracovní smlouva? Mzda a kouzla s ní spojená

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Vznik pracovního poměru. Bc. Alena Kozubová

Vznik pracovního poměru. Bc. Alena Kozubová Vznik pracovního poměru Bc. Alena Kozubová Legislativa Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Stát na dodržování zákona v oblasti pracovněprávních vztahů dohlíží prostřednictvím inspektorátů práce. Pracovní

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Zákoník práce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Margerita Vysokajová / Bohuslav Kahle Nataša Randlová / Petr Hůrka / Jiří Doležílek Zákoník práce Komentář 4. vydání Vzor citace: Vysokajová,

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více