Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1"

Transkript

1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di podïkovali za p ÌzeÚ, kterou jste naöì firmï a naöim produkt m vïnovali v minulèm roce. M ûeme se pochlubit, ûe p es objektivnì pokles v konu ekonomiky, kdy ada firem stagnuje nebo dokonce kles, se n m poda- ilo opït jako kaûdoroënï dos hnout rekordnìho obratu. Poda ilo se to vöak jenom dìky v m, naöim z kaznìk m a uûivatel m naöich produkt. NesmÌrnÏ si toho v ûìme a vìme, ûe chlubit se m ûeme p edevöìm dobr mi z kaznìky. M ûeme v m hned na poë tku roku slìbit, ûe budeme i nad le dïlat vöechno, abychom v m nabìzeli jen to nejlepöì. A je opravdu na co se tïöit. P estoûe o vöech oëek van ch novink ch nenì zatìm moûnè mluvit, m ûeme v s ujistit, ûe budou st t za to. Jiû dnes v m ale m ûeme p edstavit dvï zcela horkè novinky. Je jimi nov verze programu pro tvorbu efekt u digit lnìho videa ñ Adobe After Effects 4.0 a p edevöìm pak zcela nov verze Adobe Acrobatu 4.0. Tento produkt, ohl öen teprve p ed nïkolika dny, je natolik v znamn, ûe je mu vïnov na vïtöì Ë st tïchto Adobe novin. Firma Adobe ozn mila, ûe v EvropÏ nebude letos jiû vyd v n Ëasopis Adobe Magazine ale bude jej nahrazovat informacemi v elektronickè podobï. My se budeme snaûit alespoú v malè mì e v m pomocì naöich novin p Ìsun tiötïn ch informacì vynahradit. P ejeme v m vöem spïön rok a vï Ìme, ûe se i n m poda Ì k vaöemu spïchu p ispït n stroji, kterè v m k tomu nabìdneme. Matouö Filipi Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 Teprve p ed nïkolika dny spoleënost Adobe Systems ohl sila p Ìchod ËtvrtÈ verze svèho unik tnìho produktu, Adobe Acrobatu. Protoûe je tento produkt natolik v znamn, zvolili jsme jej za st ednì tèma tohoto vyd nì Adobe novin. PoË tkem devades t ch let, kdy dokumenty vytvo enè na osobnìch poëìtaëìch p estaly b t pouh mi vìce Ëi mènï zform tovan mi texty, vznikla pot eba univerz lnìho form tu pro p enos textu i grafiky mezi r zn mi poëìtaëov mi prost edìmi. SpoleËnost Adobe Systems, zn - m tehdy kromï grafick ch aplikacì jako Photoshop nebo Illustrator p edevöìm jako tv rce jazyka PostScript, se tèto myölenky ujala a vypracovala form t Portable Document Format (PDF), principi lnï vych zejìcì z PostScriptu. PostScript a PDF PostScript je ve svè podstatï programovacì jazyk, kter je generov n p i tisku v podstatï z libovolnè aplikace do postscriptovèho souboru p es postscriptov tiskov ovladaë. PomocÌ p Ìkaz tohoto jazyka je v stupnì za ÌzenÌ (tisk rna, osvitov jednotka) opat enè postscriptov m interpreterem schopno zpïtnï rekonstruovat vzhled danè str nky dokumentu a dokument tak vytisknout. Proto PostScriptu takè Ìk me jazyk pro popis str nky. PostScript se dìky svè p esnosti a univerz lnosti stal standardem v prost edì prepressu a jeho interpreter dnes najdeme tèmï v kaûdèm profesion lnìm za ÌzenÌ. P estoûe poskytuje popis str nky p esnï a univerz lnï, nenì s m o sobï vhodn m form tem pro oblast elektronickè distribuce dokument. Jeho univerz lnosti vyuûìv vöak form t PDF, kter z PostScriptu vych zì a odstraúuje ty jeho vlastnosti, kterè by pro elektronickou distribuci byly p ek ûkou. ZaprvÈ, PDF je form tem s nesmìrnï silnou kompresì. To znamen, ûe str nka ve form tu PDF m ûe mìt deseti i vìcen sobnï menöì datov objem, neû stejn str nka zapsan v PostScriptu, a to beze ztr ty informace. Technologie toho dosahuje pouûitìm kombinace progresivnìch kompresnìch algoritm. NavÌc je p i tvorbï souboru PDF moûno volit mìru komprese podle toho, k jakèmu Ëelu bude soubor vyuûìv n (bude-li umìstïn na internetu a prohlìûen pouze na obrazovce, nebo bude-li tiötïn na osvitovè jednotce apod). PokraËov nì na stranï 2 Adobe otevìr v Praze zastoupenì pro»eskou republiku a Slovensko Od prvnìho b ezna tohoto roku zaëìn v Praze fungovat ofici lnì zastoupenì Adobe Systems pro»eskou republiku a Slovenskou republiku. SÌdlo kancel e je v Praze a Adobe si od jeho otev enì slibuje vybudov nì jeötï lepöì pozice na ËeskÈm a slovenskèm trhu, tïsnïjöì spolupr ci s mìstnìmi organizacemi pro boj se softwarov m pir tstvìm i p Ìm kontakt se z - kaznìkem v tomto regionu. Z - stupcem se stane Michal MetliËka, dosavadnì editel firmy Amos Software. Strana 1

2 Za druhè, PDF je souborem str nkovï nez visl m. V PostScriptu mohou b t informace nutnè pro interpretaci str nky 15 uvedeny t eba na stranï 5. Z toho plyne, ûe pro zobrazenì str nky 15 je nutnè zpracovat interpreterem vöech p edchozìch Ëtrn ct stran. Naopak PDF m vöechna data ke kaûdè str nce k dispozici nez visle a staëì zpracovat pouze tuto jedinou stranu. Za t etì je PostScriptov soubor jen obtìûnï editovateln. PDF m daleko p esnïji definovanou strukturu a dìky tomu je snadnïjöì vyvinout n stroje pro jeho editaci. ProË je PDF tolik rozöì en m form tem? PDF m celou adu v hod, kterè z nïj ËinÌ masovï rozöì en form t. Z technickèho hlediska je ide lnìm form tem pro p enos vizu lnï bohat ch dokument. VÏrnÏ zobrazuje celkovou kompozici str nky, obsahuje vöechny vektorovè i rastrovè obrazy, barvy i pouûit pìsma. DÌky tomu m ûeme mìt jistotu, ûe p Ìjemce tohoto souboru jej uvidì p esnï tak, jak jej vytvo il jeho autor. ZobrazenÌ PDF souboru a jeho tisk je moûn pomocì prohlìûeëe Acrobat Reader. Tento program je zcela volnï öi iteln, lze jej st hnout z internetu, je moûnè ho nap Ìklad p ihr t na CD, na kterèm öì Ìme svè soubory PDF. Tento prohlìûeë existuje pro platformy Windows, Macintosh i Unix, a proto m ûeme p ed vat svè soubory p Ìjemc m s libovoln m poëìtaëov m prost edìm. Kdo pot ebuje Adobe Acrobat TypickÈ p Ìklady vyuûitì Acrobatu v kancel skèm prost edì VyuûitÌ je vöude tam, kde chceme p Ìjemci poskytnout informaci nejen textovou, ale i vizu lnì. Nap Ìklad: Prospekty ñ rozdejte sv m z kaznìk m kr snè barevnè prospekty nebo katalogy sv ch v robk, plnè fotografiì, n Ërtk, technick ch schèmat a ilustracì. Poölete je em nebo je umìstïte na v ö firemnì web. Je konec zalepov nì prospekt do ob lek a noöenì na poötu. Z kaznìci je budou mìt p ed sebou bïhem nïkolika vte in, a vy uöet Ìte spoustu n klad na kvalitnì tisk i za poötovnè. Inzerce ñ Vaöe reklamnì agentura pro v s p ipravì sèrii inzer t a poöle v m je k recenzi ve form tu PDF. DÌky tomu budete mìt okamûitou a p esnou p edstavu o tom, jak budou vypadat. Pak je jedno, sìdlì-li vaöe agentura ve mïstï vzd lenèm desìtky kilometr. VyuûitÌ Acrobatu na internetu Soubory PDF jsou takè ide lnìm form tem pro umìstïnì na www str nk ch. Vöude tam, kde z nejr znïjöìch d vod pot ebujete p edat sdïlenì ve form tu graficky preciznïjöìm a bohatöìm, neû nabìzì HTML, pouûijte PDF. Optimalizujte jej pro obrazovku a budete p ekvapeni, jak malè soubory budou. ProhlÌûenÌ je moûnè p Ìmo v oknï vaöeho oblìbenèho internetovèho prohlìûeëe. VyuûitÌ Acrobatu v pre-pressu Form t PDF je moûnè bez omezenì pouûìvat takè v oblasti profesion lnì p edtiskovè p Ìpravy. DÌky tomu, ûe PDF je funkënï ekvivalentnìm form tem k PostScriptu, m ûeme jìm zcela nahradit pracovnì postup s PostScriptem. ModernÌ osvitovè jednotky vybavenè interpreterem PostScript 3 mohou p Ìmo naëìtat soubory form tu PDF. ProblÈm nenì ani u staröìch za ÌzenÌ; PDF lze zpïtnï vytisknout do PostScriptu a ten pak nechat vysvìtit. DÌky z suvn m modul m od t etìch v robc lze soubory PDF p ed osvitem kontrolovat nebo i opravovat. D le je moûnè jednotlivè PDF str nky montovat do arch (nap. pomocì z suvnèho modulu Quite Imposing). ObchodnÌ novinky Od 15. nora je v prodeji nov verze Adobe After Effects 4.0. Existuje pro Windows 98/NT a pro PowerMacintosh a to ve dvou variant ch: Standard a Production Bundle, kter obsahuje navìc prost edky pro tvorbu n roënïjöìch efekt a kompozic. Cena varianty Standard je KË, Production Bundle stojì KË. RegistrovanÌ uûivatelè staröìch verzì mohou na verzi 4.0 upgradovat od KË (podle toho, ze kterè verze). Firma Adobe v souvislosti s novou verzì After Effects 4.O uvedla na trh balìk aplikacì urëen ch pro produkci tzv. dynamick ch mèdiì. Naz v se Adobe Dynamic Media Studio a obsahuje kombinaci Ëty öpiëkov ch aplikacì Adobe ñ After Effects 4.0, Premiere 5.1, Photoshop 5.0 a Illustrator 8.0. Tato kombinace vych zì z poznatku, ûe vïtöina uûivatel program pro dynamick mèdia vyuûìv z roveú i aplikace pro tvorbu statick ch obraz, aù vektorov ch nebo rastrov ch (nap. 90% uûivatel After Effects pouûìv z roveú i Photoshop). Produkty jsou navìc velmi tïsnï prov zanè a balìk pro PowerMacintosh nebo pro Windows 95/98/NT je samoz ejmï jako celek cenovï velmi zv hodnïn: bude st t kolem KË a v prodeji se objevì koncem nora. Druh m nov m produktov m balìkem je Adobe Web Bundle. Zahrnuje PageMill 3.0 a ImageStyler 1.0. ZatÌmco s PageMillem m ûete snadno vytv et a spravovat svè www str nky, ImageStyler dovoluje vytvo it pro web efektnì grafiku a d t serveru jednotn grafick vzhled. OpÏt p ipomìn me v hodnou nabìdku od URW: spolu s hlavnìmi aplikacemi Adobe (i s upgrady) je moûnè st le objednat URW PromoPack, sadu 100 ez pìsem z kolekce Euroworks 2.0 plus balìk vektorov ch log LogoCollection 1+2, to vöe za KË. Tento PromoPack lze d le rozöì it na celou sadu Euroworks 2.0 nebo 1.5, za KË. Tato cesta p edstavuje obrovskou sporu oproti KË, coû je Ë stka, za kterou se sady Euroworks prod vajì samostatnï. NovÏ se v naöì nabìdce objevujì produkty firmy Quite Software. Tato firma se zamï uje na v voj z suvn ch modul pro Acrobat. Za zmìnku stojì Quite Imposing umoûúujìcì archovou mont û v souboru PDF, a Quite A Box of Tricks, pro opravy a pravy PDF soubor (nap. snìûenì zbyteënï vysokèho rozliöenì, p evod obr zk RGB do CMYK aj.). Oba z suvnè moduly jsou vhodn m pomocnìkem pro studia pracujìcì s form tem PDF. M me jiû skladem novou sadu photoshopovsk ch z suvn ch modul Xenofex od AlienSkin; p ÌötÌ mïsìc se zaëne prod vat Enfocus PitStop 4.0 (nov verze vizu lnìho editoru PDF soubor ); Ëesk verze Adobe Illustratoru 8.0 pro PowerMac je p ed dokonëenìm a jejì prodej p edpokl d me ve druhè polovinï b ezna. Nov je tèû plug-in Extensis Photographics. SLEDUJTE INFORMACE NA Strana 2

3 Co je novèho v Acrobatu 4.0 UûivatelskÈ rozhranì Nov verze Acrobatu je vybavena p epracovan m uûivatelsk m rozhranìm, kterè lèpe vyhovuje efektivnìmu pracovnìmu postupu p i tvorbï, prohlìûenì, editaci a distribuci dokument PDF. PlovoucÌ palety zn mè z Photoshopu, PageMakeru nebo Illustratoru a n strojov liöta umoû- ÚujÌ rychl p Ìstup k nov m i z d ÌvÏjöka ð Vöechna nastavenì parametr (komprese, p ibalenì pìsem, konverze barev atd.) m ûeme uloûit do nïkolika p edvoleb (job options), kterè pak najednou vyvol me. zn m m funkcìm Acrobatu, stavov pruh dovoluje zase rychle mïnit zp sob zobrazenì. PlovoucÌ palety nabìzejì funkce pro zobrazenì, navigaci a editaci z loûek (bookmarks), miniatur str nek (thumbnails), digit lnìch podpis (signatures), pozn - mek (annotations), Ël nk (articles) i definovan ch cìl (named destinations). KromÏ standardnìch nabìdek otevìran ch shora disponuje Acrobat 4.0 i kontextov mi nabìdkami nabìzejìcìmì p Ìkazy odpovìdajìcì aktu lnì poloze kurzoru. NavigaËnÌ prvky, ËÌslov nì str nek a anotace Nov verze Acrobatu nabìzì kromï z d ÌvÏjöka zn m ch navigaënìch prvk (z loûky, miniatury str nek, Ël nky) i nïkolik prvk nov ch: definovanè cìle (named destinations) poskytujì moûnost odkazu na urëitè mìsto v dokumentu PDF, kterè nelze definovat pomocì z loûky, miniatury nebo jinèho navigaënìho prvku. Z loûky mohou navìc b t strukturovanè, nap Ìklad naëteme-li do Acrobatu www str nky v HTML, zachovajì se vöechny odkazy na dalöì mìsta. U str nek PDF dokumentu m ûete nynì zad vat r znè typy ËÌslov nì a p eëìslov nì str nek (nap. 1, 2, 3,..., i, ii, iii,... a, b, c.,...). SystÈm ËÌslov nì lze p izp sobit vaöim poûadavk m nap Ìklad pomocì Ñp edponyì p ed ËÌslem str nky (nap. Kapitola I - 1, Kapitola I - 2,...). Acrobat 4 d le nabìzì rozs hl v bïr anotaënìch n - stroj, kterè umoû- ÚujÌ oznaëit text a p ipojit k PDF dokumentu pozn mky a koment e. Anotace mohou b t textovè, grafickè i zvukovè, stejnï tak m ûete p ipojit jako anotaci dokonce cel jin soubor, kter se na poû d nì otev e p Ìsluönou aplikacì. NaËÌt nì www str nek do Acrobatu (pouze Windows) PomocÌ Acrobatu 4.0 m ûete p Ìmo na- ËÌst str nky HTML a automaticky je nechat zkonvertovat do PDF. StaËÌ pouze zadat adresu URL a Acrobat otev e str nku a p evede jì do PDF. Je samoz ejmè, ûe p itom z stanou zachov ny vöechny hypertextovè odkazy, kterè pak budou fungovat i v Acrobatu, ale zachov ny z stanou i rozvinovacì seznamy, kterè se p evedou na formul - e Acrobatu. Tato funkce umoûúuje snadnou archivaci rychle se mïnìcìho obsahu webu a takè znaënï usnadúuje tisk komplexnìho kûdu HTML ñ kdo nïkdy zkouöel vytisknout framy z prohlìûeëe, vì, co to obn öì. Tisk takovèho dokumentu p evedenèho do PDF je daleko snadnïjöì a vìce kontrolovateln. OtevÌr nì jin ch dokument neû PDF Acrobat takè novï umoûúuje otevìrat celou ök lu form t soubor a jejich automatickou konverzi do PDF. Mezi podporovanè form ty pat Ì MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe FrameMaker, ASCII text, WordPerfect a d le ada obrazov ch soubor (gif, tif, png, jpg, jpe, bmp, pcx). Je to moûnè dìky automatickèmu spuötïnì PDFMakeru, kter na pozadì otev e Acrobat Distiller a provede p evod do p vodnìho souboru do PDF. Digit lnì podpisy DanÈ verzi dokumentu PDF m ûete p i- adit digit lnì podpis (pouze ve verzi pro Windows). Podpisy p idanè k dokumentu m ûete takè prohlìûet, kontrolovat jejich platnost a vracet se ke staröìm verzìm dokumentu. Jakmile je v dokumentu opat enèm podpisem provedena zmïna, uûivatel je na p Ìtomnost podpisu upozornïn. Acrobat 4.0 v prepressu DalöÌm hlavnìm p sobiötïm pro Acrobat 4.0 je oblast tisku a p edtiskovè p Ìpravy. PDF se öiroce vyuûìv v oblasti elektronickèho publikov nì a do jistè mìry i v oblasti tisku, nicmènï Adobe p edpokl d, ûe v budoucnu se stane univerz lnìm standardem pro pre-press. VÏtöina nov ch funkcì a vlastnostì, kterè to umoûnì, jsou implementov ny do specifikace PDF verze 1.3 (Acrobat 3.0 vyuûìval specifikaci 1.2). PDF 1.3 je zpïtnï kompatibilnì s vyjìmkou nov ch funkcì nepodporovan ch staröì verzì Acrobatu; novè funkce budou v takovèm p ÌpadÏ ignorov ny. D leûit m aspektem PDF verze 1.3 je kompatibilita s PostScriptem 3. To mj. p in öì vylepöenou technologii zobrazov nì a tisku barevn ch p echod (smooth shading) dìky vyuûitì kompaktnïjöìho kûdov nì. Do PDF mohou b t takè vloûeny barevnè profily ICC, takûe PDF obsahuje vöechny informace nezbytnè pro spr vnè sladïnì barevnèho pod nì vstupnìho za ÌzenÌ, obrazovky, n hledovè tisk rny a fin lnìho tisku. PodobnÏ lze do PDF vloûit informace o soutisku barev (trapping) a separaënì informace. PokraËov nì na stranï 4 Strana 3

4 ...dokonëenì ze strany 3 PDF 1.3 podporuje standard OPI 2.0, dìky Ëemuû je moûn spolupr ce s OPI servery: u souboru PDF s obr zky v nìzkèm rozliöenìm lze tyto obr zky nahradit p i tisku na v stupnì za ÌzenÌ obr zky s vysok m rozliöenìm. TakÈ je moûn funkce naz van Çalternate imagesë, alternativnì obr zky. Tak lze do PDF zaëlenit dva druhy obraz, jedny s nìzk m rozliöenìm pro rychl n - hled na monitoru, druhè s vysok m rozliöenìm pro v stup na tisk rnu nebo osvitovou jednotku. Do PDF lze vloûit obecnï jak koli typ souboru. P Ìkladem z prost edì prepressu m ûe b t vloûenì souboru PJTF (Portable Job Ticket Format) obsahujìcìho pokyny pro obsluhu a spr vn nastavenì za ÌzenÌ. Nov specifikace PDF takè podporuje strukturov nì dokumentu pomocì sady internìch tag (p Ìznak ). Znamen to, ûe informace o prvcìch dokumentu vytvo enèho nap Ìklad z Wordu nebo z Excelu budou v PDF zachov ny. PomocÌ z suvn ch modul nebo program od jin ch v robc to umoûúuje vyhled v nì a manipulaci v PDF podle struktury dokumentu a takè jednoduch export do strukturovan ch form t (nap. HTML, SGML, XML). P Ìtomnost informace o struktu e dokumentu dovoluje takè automatickè generov nì n vaznosti Ël nk v PDF. D leûitou a pro studia nesmìrnï v hodnou vlastnostì je moûnost editace PDF soubor verze 1.3 na poslednì chvìli p ed osvitem nebo p ed tiskem. V Acrobatu 3.0 bylo moûnè editovat text pouze v r mci jednè dky. NynÌ je moûnè posunovat objekty na str nce, edi- Co dostanete Acrobat 4.0 bude dod v n podobnï, jako tomu bylo u verze 3.0. TakÈ cena bude podobn jako u trojky. V prodeji by se mïl objevit koncem b ezna tohoto roku. BalÌk Adobe Acrobat 4.0 bude obsahovat tyto komponenty: ï Viewer (d Ìve Exchange) ï Distiller ï PDF Writer ï Catalog ï Z suvn modul Capture ï Z suvnè moduly pro Netscape Navigator a MS Internet Explorer Acrobat Reader 4.0 bude i nad le volnï a bezplatnï öi iteln m programem. Bude ke staûenì na str nk ch Adobe ( nebo na str nk ch Amos Software ( Moûnosti Adobe Acrobatu se rozöi ujì uvedenìm novèho Enfocus PitStopu 4.0 SpoleËnost Enfocus, kter je v»eskè republice a na Slovensku zastupov na firmou Amos Software, ohl sila novou verzi z - suvnèho modulu PitStop 4.0, kter bude podporovat Adobe Acrobat 4.0. PitStop je nejpopul rnïjöì z suvn modul pro Acrobat a umoûúuje kontrolu a vizu lnì editaci soubor PDF. Verze 4.0 novï zahrnuje n - stroje pro kontrolu (preflight) souboru PDF a n stroje pro interaktivnì pravu PDF s vyuûitìm funkcì pro automatizovanou korekci. Mezi nejv znamnïjöì funkce PitStopu 4.0 pat Ì moûnost editace souboru PDF p Ìmo v Acrobatu, automaticky navrhovanè opravy, grafickè vyhled v nì a nahrazov - nì a opakovanï vyuûitelnè akce. PitStop vyuûìv nejnovïjöì technologie Adobe a kombinuje je s technologiemi Enfocus vyuûit mi v produktech jako je DoubleCheck a CheckUp stejnï jako v p edchozì verzi Pit- Stopu. Ovl d nì a funkce novèho PitStopu plnï odpovìdajì prost edì Adobe Acrobatu 4.0. ÑEnfocus PitStop 4.0 doplúuje novou verzi Acrobatu a nabìzì v konnè eöenì pro tiskovou produkci zaloûenou na form tu PDF. N stroje firmy Enfocus pro pr ci s PDF zlepöujì pozici PDF jako preferovanèho form tu pro p enos tiskov ch elektronick ch dokument do p edtiskov ch studiì a tisk ren.ì Tak hodnotì firmu Entovat obrazy (rastrovè ve Photoshopu a vektorovè v Illustratoru) nebo dokonce objekty nahrazovat za jinè. M ûeme tak nap Ìklad na poslednì chvìli opravit nespr vnè zarovn nì objekt na str nce nebo zamïnit omylem ponechan RGB obr zek za CMYK. Dostupnost Adobe Acrobat 4.0 bude v prodeji koncem b ezna 1999 pro platformy Windows 95/98/NT a Macintosh. Cena plnè verze je stanovena na KË, registrovanì uûivatelè nïkterè z p edchozì verze mohou upgradovat za»ty ka pro Ëty ku KË. Pr vï ohl öeno! ï NastavenÌ barev v Acrobatu 4: p i tvorbï PDF souboru m ûeme nadefinovat, zda se do nïj majì vloûit barevnè profily, a jakè. Firma Adobe pr vï ohl sila, ûe jiû brzy bude v prodeji nov verze nejprofesion lnïjöìho programu pro tvorbu webovsk ch str - nek, Adobe GoLive 4.0. PrvnÌ p ijde na trh verze pro Macintosh, verze pro Windows bude k dispozici pozdïji na ja e letoönìho roku. DalöÌ informace budou k dispozici v nejbliûöì dobï. JIé BRZY Strana 4

5 Zde prosím nalepte známku PitStop 4.0 umoûúuje d le lepöìm zp sobem editovat text a pìsmo. Text lze editovat v r mci jednè dky nebo celèho odstavce a lze p itom pouûìt jakèkoli pìsmo, kterè je vloûenè v souboru PDF nebo kterè je instalovanè v systèmu. Pokud jde o editaci objekt, PitStop umoûúuje vkl d nì nov ch objekt, dok ûe mïnit polohu a velikost jednotliv ch objekt na str nce, a to i pomocì ËÌselnÈho zad nì sou adnic nebo rozmïru, umì editovat vektorovè cesty, kopìrovat text a objekty mezi str nkami a dokumenty, mïnit barvy a dokonce pracovat i s takov mi parametry jako je nastavenì p etisk. V PitStopu lze nadefinovat Ëasto opakovanè opravnè kroky jako akce (typu makra) a ty pak opakovanï aplikovat na r znè dokumenty. ZmÏny lze navìc uplatnit jen na zvolenè objekty nebo jejich atributy bez ovlivnïnì ostatnìch objekt na danè str nce nebo v danèm dokumentu. V prodeji by se PitStop 4.0 mïl objevit koncem b ezna; cena pro Ëesk a slovensk trh bude ozn mena v blìzkè dobï. Brzy bude moûnè takè si st hnout zkuöebnì 30 dennì verzi pro vyzkouöenì. Bude k dispofocus a jejì produkty Shari Shuster, produktov manaûer Adobe Systems pro PDF Desktop Solutions. NovÈ uûivatelskè rozhranì verze 4.0 uûivatele vede procesem kontroly souboru PDF a jeho opravy pomocì interaktivnìch editaënìch n stroj, a z roveú mu umoû- Úuje automaticky vyhled vat v skyt podobnèho problèmu v celèm souboru a glob lnï tak opravit chyby. UûivatelÈ dostanou jak standardnì protokol o kontrole s hypertextov mi odkazy zpït k dokumentu, tak ÑûivÈì anotace oznaëujìcì problèmov mìsta. Korekce lze nechat provèst automaticky nebo interaktivnï se z sahem uûivatele. PitStop komplexnï kontroluje soubor PDF vëetnï pouûitì pìsem, barev a obr zk. Adobe Noviny zici na nebo takè na str nk ch Amos Software na adrese Enfocus rovnïû vyvìjì v konnè eöenì postavenè nad PitStopem urëenè pro studia s vysok m objemem produkce. KlÌËovou vlastnostì tèto serverovè verze bude d vkovè zpracov nì celè skupiny PDF soubor, nap Ìklad v urëenèm adres i. SpoleËnost Adobe po d v Praze, BratislavÏ a v dalöìch mïstech rozs hlou Ñroadshowì, p i kterè hodl p edstavit nejnovïjöì produkty a technologie. Na tuto akci v s srdeënï zveme. Pokud m te z jem se z Ëastnit, prosìme vyplúte pozv nku, odst ihnïte ji a poölete na p edtiötïnou adresu. ò Vaöe pozv nka na... Herald Communications Jind iösk Praha 1»esk republika...the Launch Platform

6 Semin e ve 13:00 Acrobat 4 p ich zì Produkt, o kterèm se hovo Ì a hovo it bude. P ehled novï ohl öenè p evratnè verze 4.0. Uk ûeme v m, jak mi nov mi funkcemi a vlastnostmi je Acrobat 4.0 vybaven a jak v m ulehëì vaöi pr ci, aù kancel skou, tak v prepressu nebo v procesu elektronickèho publikov nì ve 13:00 Adobe Illustrator 8.0 CZ MAC/PC Nov verze öpiëkovèho vektorovèho editoru v s zcela jistï zaujme. V r mci semin e v s sezn mìme s novou verzì tohoto oblìbenèho vektorovèho ilustraënìho programu; nauëìme v s vyuûìvat jeho p evratnè funkce a n stroje a uk ûeme, jak se snadno zapojì do vaöeho pracovnìho prost edì ve 13:00 Publikov nì na internetu s produkty Adobe ImageStyler, ImageReady, Acrobat a PageMill + NOVINKA: Adobe GoLive P ijôte se sezn mit s nov mi produkty Adobe pro publikov nì na internetu. Adobe ImageStyler v m usnadnì tvorbu internetovè grafiky pomocì unik tnì technologie styl, Adobe ImageReady v m pom ûe vytv et dokonalè animace a zajistì nejlepöì pomïr velikosti a kvality vaöich obr zk. Adobe Acrobat v m poskytne dokonal n stroj pro p enesenì rozs hl ch tiskov ch dat na web a s Adobe GoLive nebo s PageMillem to vöe d te dohromady ve 13:00 Photoshop 5.0 CZ Seznamte se s poslednì verzì programu, kter definuje pr myslov standard editace bitmapov ch obr zk. Tento semin je zamï en na novinky v poslednì verzi 5.0 programu Adobe Photoshop. Sezn mìte se s nov mi moûnostmi, funkcemi a postupy jako jsou plnï editovateln text, efektovè vrstvy, paleta historie, kan ly p Ìm ch barev, podpora ICC barevn ch profil, a dalöì. V r mci semin e budou p edvedeny takè novè z suvnè moduly ve 13:00 Acrobat 4 p ich zì Produkt, o kterèm se hovo Ì a hovo it bude. P ehled novï ohl öenè p evratnè verze 4.0. Uk ûeme v m, jak mi nov mi funkcemi a vlastnostmi je Acrobat 4.0 vybaven a jak v m ulehëì vaöi pr ci, aù kancel skou, tak v prepressu nebo v procesu elektronickèho publikov nì. The Launch Platform......je sèrie jednodennìch prezentacì, kterè po d spoleënost Adobe Systems a na kter ch m ûete shlèdnout nejnovïjöì verze a nejlepöì softwarov eöenì pro profesion lnì komunikaci. ÑVöichni tv rci informacì pot ebujì nejefektivnïjöì n stroje pro prezentaci sv ch zpr v potenci lnìm Ëten m ñ aù uû se jedn o informace pro internì pot ebu nebo pro z - kaznìky, kterè musì tato informace zaujmout.ì ÑThe Launch Platformì je akce, na kterè spoleënost Adobe Systems p edstavì produkty, kterè zaruëenï budete chtìt pouûìvat. V dobï tisku tèto pozv nky nebyly nïkterè produkty, kterè budeme na akci p edv dït, jeötï uvedeny na trh. Ale buôte si jisti ñ tyto produkty zmïnì zp sob komunikace jak pro profesion lnì vydavatele, tak pro pracovnìky z podnikovè sfèry. ÑThe Launch Platformì ñ pro ty, kte Ì chtïjì, aby se jejich sdïlenì neztratilo mezi jin mi! Pokud si chcete rezervovat mìsto na jednè z n sledujìcìch akcì ÑThe Launch Platformì, vyplúte prosìm tuto oddïlovacì Ë st a poölete ji na adresu vytiötïnou na druhè stranï pozv nky. M ûete se zaregistrovat i zasl nìm u na adresu: ZaökrtnÏte prosìm ËtvereËek vedle mïsta, ve kterèm se chcete p edv dïcì akce z Ëastnit. Bratislava 22/03/99 JmÈno: Praha 25/03/99 Adresa: Varöava 30/03/99 PoznaÚ 01/04/99 Budapeöù 22/04/99 Tel.: Fax:

7 Semin e jsou zdarma a probìhajì ve ökolicì mìstnosti AMOS Software (Technick 2, Praha 6). Kapacita naöì uëebny je omezena, takûe v s prosìme, abyste se zaregistrovali co nejd Ìve telefonicky, faxem, prost ednictvìm formul e na naöem webu nebo na ovè adrese Adobe After Effects 4.0 V sledky vidìme kaûd den. V televizi, na videu, ve filmech. Nov verze Adobe After Effects v m nabìzì vìce n stroj a efekt a vïtöì kontrolu, vöe pot ebnè pro tvorbu profesion lnìch projekt pro vöechna dynamick mèdia ñ film, video, multimèdia a web. Oproti bïûnï vyûadovan m ovl dacìm prvk m p in öì After Effects 4.0 mnohè novè funkce, efekty a zdokonalenì, vëetnï tïsnïjöì integrace s ostatnìmi produkty Adobe. StejnÏ jako u p edchozì verze existujì dvï varianty: Standard, pro tvorbu sloûitè pohyblivè grafiky, a Production Bundle pro tvorbu jeötï n roënïjöìch efekt a kompozicì, jakè vidìme dennodennï nap Ìklad v televizi nebo ve filmech. SpoleËnÈ silì Program After Effects 4.0 nabìzì adu nov ch funkcì, kterè p ispìvajì k jeho tïsnïjöì integraci s ostatnìmi produkty Adobe: Adobe Photoshop. KromÏ moûnosti importovat soubory z Photoshopu s vrstvami jako kompozice umoûúuje After Effects 4.0 zachov nì vrstev prav, zachovat efekty Photoshopu jako parametry efekt a importovat cesty Photoshopu jako masky. Adobe Illustrator. AE4 dovolujì importovat soubory z Illustratoru s vrstvami jako kompozice. D le lze kopìrovat a vkl dat cesty u Illustratoru do After Effects jako masky a prov dït zarovn nì a rozmìstïnì vrstev pomocì novè palety zarovn nì. Adobe Premiere. Pr ce s Premierou je nynì daleko snazöì. Projekty z Premiery m ûete importovat do After Effetcs jako kompozice, se sest Ìhan mi klipy jako vrstvy v p ÌsluönÈ sekvenci v oknï Time Layout. RAM Preview a masky Nov funkce zvan RAM Preview umoû- Úuje prohlèdnout si kompozici v re lnèm Ëase jeötï p ed jejìm renderov nìm. After Effects naëtou do pamïti RAM co nejvïtöì moûn poëet snìmk a ty pak v re lnèm Ëase p ehr vajì. StejnÏ lze p ehr vat i zvukovou stopu. V konn m nov m prvkem je zcela p epracovan p Ìstup k maskov nì. KaûdÈ vrstvï lze p idat aû 128 masek. Ty m ûete v reûimu libovolnè transformace ot Ëet a zvïtöovat Ëi zmenöovat a masky nejr znïjöìm zp sobem kombinovat. PadajÌcÌ listì After Effects 4.0 Production Bundle obsahuje nïkterè novè efekty. BÈziÈrova plynul deformace (BÈzier Warp) dovoluje deformovat obraz tah nìm za t hla, zatìmco sìùov deformace (Mesh Warp) deformuje oblasti obrazu pomocì sìtï. Deformace p etvarov nìm umoûúuje vloûit obraz dovnit stanovenèho tvaru. S Ë steëkov m pozadìm (Particle Background) lze animovat velkè mnoûstvì objekt a dos hnout tak efektu jednotnèho chov nì celè skupiny tïchto objekt, p i- Ëemû jednotlivè objekty jsou st le nez vislè. S touto funkcì lze snadno simulovat nap Ìklad scènu s padajìcìm listìm, snïûenìm nebo ohúostrojem. Glob lnì efekty After Effects 4.0 vyuûìv vrstev prav jako Photoshop 4 a vyööì. Jak koli efekt aplikovan na vrstvu prav ovlivúuje vöechny vrstvy leûìcì pod nì a poskytuje v m rychlou metodu, jak upravit nïkolik vrstev najednou. Vrstvu prav m ûete animovat v Ëase nebo vytvo it ochrannè masky, kterè mohou samy o sobï b t rovnïû animovanè, a tak m ûete dos hnout atraktivnì v sledky. P ihl öka P ihlaöuji se na nìûe uveden semin : Adobe Noviny # Firma: JmÈno: Adresa: Tel., fax: TermÌn: q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 N stroj pro kaûdèho Jestliûe jste profesion lnì umïlec v oblasti filmu nebo videa, vìte, proë byl program After Effects pouûit p i tvorbï takov ch film jako t eba Titanic nebo HvÏzdn pïchota. Verze 4.0 jeötï d le rozöi uje v kon a tv rëì moûnosti tohoto software. A pokud jste grafik Ëi v tvarnìk a pot ebujete svè obr zky oûivit, zjistìte, ûe After Effects 4.0 jsou jednìm z nejvìce tv rëìch n stroj, se kter m jste kdy pracovali. Adobe Dynamic Media Studio: vìce za mènï Nov verze je v prodeji od 15. nora pro Windows a PowerMacintosh v obou variant ch ñ Standard i Production Bundle. KromÏ toho lze After Effects 4.0 Standard zakoupit takè v r mci balìku Adobe Dynamic Media Studio, kde je navìc Premiere 5.1, Photoshop 5.0 a Illustrator 8.0. Tento balìk poskytuje ucelenè a cenovï zv hodnïnè eöenì pro tvorbu pohyblivè grafiky doplnïnè nezbytn mi n stroji pro statickè vektorovè i rastrovè obrazy. Strana 7

8 ZmÏna ve zp sobu poskytov nì technickè podpory Jiû brzy u n s dojde ke zmïnï poskytov nì technickè podpory pro produkty Adobe. Tuto podporu nebude nad le jiû poskytovat û dn z distributor, ale... (tajenka). Uûivatel m m tento zp sob p inèst jeötï dokonalejöì servis a vyööì mìru odbornosti, daleko p ÌsnÏji vöak bude vyûadov na registrace produktu, pro kter je technick podpora poskytov na. VeökerÈ pot ebnè informace v m vëas sdïlìme. VyluötÏte, dozvìte se novinky a vyhrajete! PrvnÌch pït z v s, kte Ì n m zaölou (faxem, poötou) spr vnï vyluötïnou k Ìûovku, od n s dostanou d rek. NEMOC CITOSL. ZAVÝSKNUTÍ ZNAČKA PRŮMĚRU SEVEŘAN HUDEBNÍ SKUPINA SPZ NÁCHODA DLOUHÉ "A" PROSTORNÝ VÝBĚH PRO DRAVCE ŘEKA V SRN PŘEDLOŽK A SPZ TÁBOR A VYLUČOVAT ZNOJ POVAHA (ZAST.) VČELÍ PRODUKT NELÁSKA VYLÉČEN MPZ POLSKA MPZ LUCEMBUR- SKA ČÁST VOZU ŽENSKÉ JMÉNO HORIZONT SNÍŽENÁ NOTA ZNAČKA LIKÉRU LÉČIVÁ ROSTL. KULOVITÁ BAKTERIE POLOMĚR ŘEKA V ČR HÁJEK ANGL. SPIS. MISTROVSTVÍ SVÉTA FORMÁT FONTŮ ZROHOVA- TĚLÁ KŮŽE SPZ LIBERCE NOVINKA ZAHÁJENÍ STAVBY VLHKO ŘÍMSKÁ ČÍSLICE MĚSTO V BRAZÍLII NÁPOJE PRAČECHŮ 1. DÍL TAJENKY SVĚDEK PŘI KŘTU ZAVÁŘKA SOUMĚRNÝ BYLINA INIC. SPIS. KOSTKY OTEC MINOTAURA CITOSLOVCE POVZDECHU DUSÍK SPOJKA SPZ NÁCHODA A TACHOVA ÚKAZ NA VODĚ INIC. SPIS. MÁCHY HL. M. SENEGALU AMERICKÝ SPISOVATEL KOLÍK RADIUM ZNAČKA NA- ŠICH LETADEL MALÝ DŮLEK VODNÍ KVĚTINA VAŘENÉ MASO NÁZEV HLÁSKY TUNA SKANDINÁ- VEC AFRICKÝ STÁT PERÓNOVA ŽENA SOUDNÍ ŘÍZENÍ TROPICKÉ ŠÍLENSTVÍ CITOSLOVCE SKOKU BAVIČ NÁSLEDNÍK TRŮNU KYPŘITI PŮDU VZOREK (EXPR.) ÚTOK POVLAK NA ZUBU SÍRA ÚDOLÍ VYTV. LEDOVCEM FRANC. ZLATO ANGL. DOPR. PROSTŘ. PŘEDLOŽKA SMŮLA ZKR. DÉLK. MÍRY POHOVKA VĚŠTEC PODNEBNÍ PÁSMO TEMNOTA SPZ ŠUMPERKA LAHODNÝ NÁPOJ SEVERSKÉ ZVÍŘE ČÁST LŮŽKA PÍSM. ŘEC. ABECEDY TYP POČÍTAČ. PAMĚTI KŘEMÍK SLOVENSKY JAK 2. DÍL TAJENKY MPZ ŠVÉDSKA ČS. FILOZOF A HISTORIK ANGL. SPISOVATEL AVIVÁŽ Nápověda: Amis, Isar, Kosík, MOS, TT Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor, st edisko technickè podpory a registraënì st edisko Adobe v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (02) , fax (02) , Strana 8

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Adobe Acrobat. PDF, využití, seznámení a funkce AA9

Adobe Acrobat. PDF, využití, seznámení a funkce AA9 Adobe Acrobat PDF, využití, seznámení a funkce AA9 Portable Document Format Formát pro přenositelné dokumenty Nezávislý na SW i HW Založeno na PostScript Může obsahovat Text Formulářová pole Bitmapovou

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat PREPRESS: Vytvoření digitálních dat Proč PDF/X? PS přes PDF export a PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x PostScript + přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS5/CS6 Acrobat Distiller nastavení

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 8 U k á z k a k n i h

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

KARTOGRAFICKÁ DATA A JEJICH PREZENTACE NA INTERNETU

KARTOGRAFICKÁ DATA A JEJICH PREZENTACE NA INTERNETU KARTOGRAFICKÁ DATA A JEJICH PREZENTACE NA INTERNETU Ing. JiříCajthaml (jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz) Katedra mapovánía kartografie, Fakulta stavební, Č VUT v Praze 1 PROMĚNA KARTOGRAFIE Kartografie je vě

Více