Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1"

Transkript

1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di podïkovali za p ÌzeÚ, kterou jste naöì firmï a naöim produkt m vïnovali v minulèm roce. M ûeme se pochlubit, ûe p es objektivnì pokles v konu ekonomiky, kdy ada firem stagnuje nebo dokonce kles, se n m poda- ilo opït jako kaûdoroënï dos hnout rekordnìho obratu. Poda ilo se to vöak jenom dìky v m, naöim z kaznìk m a uûivatel m naöich produkt. NesmÌrnÏ si toho v ûìme a vìme, ûe chlubit se m ûeme p edevöìm dobr mi z kaznìky. M ûeme v m hned na poë tku roku slìbit, ûe budeme i nad le dïlat vöechno, abychom v m nabìzeli jen to nejlepöì. A je opravdu na co se tïöit. P estoûe o vöech oëek van ch novink ch nenì zatìm moûnè mluvit, m ûeme v s ujistit, ûe budou st t za to. Jiû dnes v m ale m ûeme p edstavit dvï zcela horkè novinky. Je jimi nov verze programu pro tvorbu efekt u digit lnìho videa ñ Adobe After Effects 4.0 a p edevöìm pak zcela nov verze Adobe Acrobatu 4.0. Tento produkt, ohl öen teprve p ed nïkolika dny, je natolik v znamn, ûe je mu vïnov na vïtöì Ë st tïchto Adobe novin. Firma Adobe ozn mila, ûe v EvropÏ nebude letos jiû vyd v n Ëasopis Adobe Magazine ale bude jej nahrazovat informacemi v elektronickè podobï. My se budeme snaûit alespoú v malè mì e v m pomocì naöich novin p Ìsun tiötïn ch informacì vynahradit. P ejeme v m vöem spïön rok a vï Ìme, ûe se i n m poda Ì k vaöemu spïchu p ispït n stroji, kterè v m k tomu nabìdneme. Matouö Filipi Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 Teprve p ed nïkolika dny spoleënost Adobe Systems ohl sila p Ìchod ËtvrtÈ verze svèho unik tnìho produktu, Adobe Acrobatu. Protoûe je tento produkt natolik v znamn, zvolili jsme jej za st ednì tèma tohoto vyd nì Adobe novin. PoË tkem devades t ch let, kdy dokumenty vytvo enè na osobnìch poëìtaëìch p estaly b t pouh mi vìce Ëi mènï zform tovan mi texty, vznikla pot eba univerz lnìho form tu pro p enos textu i grafiky mezi r zn mi poëìtaëov mi prost edìmi. SpoleËnost Adobe Systems, zn - m tehdy kromï grafick ch aplikacì jako Photoshop nebo Illustrator p edevöìm jako tv rce jazyka PostScript, se tèto myölenky ujala a vypracovala form t Portable Document Format (PDF), principi lnï vych zejìcì z PostScriptu. PostScript a PDF PostScript je ve svè podstatï programovacì jazyk, kter je generov n p i tisku v podstatï z libovolnè aplikace do postscriptovèho souboru p es postscriptov tiskov ovladaë. PomocÌ p Ìkaz tohoto jazyka je v stupnì za ÌzenÌ (tisk rna, osvitov jednotka) opat enè postscriptov m interpreterem schopno zpïtnï rekonstruovat vzhled danè str nky dokumentu a dokument tak vytisknout. Proto PostScriptu takè Ìk me jazyk pro popis str nky. PostScript se dìky svè p esnosti a univerz lnosti stal standardem v prost edì prepressu a jeho interpreter dnes najdeme tèmï v kaûdèm profesion lnìm za ÌzenÌ. P estoûe poskytuje popis str nky p esnï a univerz lnï, nenì s m o sobï vhodn m form tem pro oblast elektronickè distribuce dokument. Jeho univerz lnosti vyuûìv vöak form t PDF, kter z PostScriptu vych zì a odstraúuje ty jeho vlastnosti, kterè by pro elektronickou distribuci byly p ek ûkou. ZaprvÈ, PDF je form tem s nesmìrnï silnou kompresì. To znamen, ûe str nka ve form tu PDF m ûe mìt deseti i vìcen sobnï menöì datov objem, neû stejn str nka zapsan v PostScriptu, a to beze ztr ty informace. Technologie toho dosahuje pouûitìm kombinace progresivnìch kompresnìch algoritm. NavÌc je p i tvorbï souboru PDF moûno volit mìru komprese podle toho, k jakèmu Ëelu bude soubor vyuûìv n (bude-li umìstïn na internetu a prohlìûen pouze na obrazovce, nebo bude-li tiötïn na osvitovè jednotce apod). PokraËov nì na stranï 2 Adobe otevìr v Praze zastoupenì pro»eskou republiku a Slovensko Od prvnìho b ezna tohoto roku zaëìn v Praze fungovat ofici lnì zastoupenì Adobe Systems pro»eskou republiku a Slovenskou republiku. SÌdlo kancel e je v Praze a Adobe si od jeho otev enì slibuje vybudov nì jeötï lepöì pozice na ËeskÈm a slovenskèm trhu, tïsnïjöì spolupr ci s mìstnìmi organizacemi pro boj se softwarov m pir tstvìm i p Ìm kontakt se z - kaznìkem v tomto regionu. Z - stupcem se stane Michal MetliËka, dosavadnì editel firmy Amos Software. Strana 1

2 Za druhè, PDF je souborem str nkovï nez visl m. V PostScriptu mohou b t informace nutnè pro interpretaci str nky 15 uvedeny t eba na stranï 5. Z toho plyne, ûe pro zobrazenì str nky 15 je nutnè zpracovat interpreterem vöech p edchozìch Ëtrn ct stran. Naopak PDF m vöechna data ke kaûdè str nce k dispozici nez visle a staëì zpracovat pouze tuto jedinou stranu. Za t etì je PostScriptov soubor jen obtìûnï editovateln. PDF m daleko p esnïji definovanou strukturu a dìky tomu je snadnïjöì vyvinout n stroje pro jeho editaci. ProË je PDF tolik rozöì en m form tem? PDF m celou adu v hod, kterè z nïj ËinÌ masovï rozöì en form t. Z technickèho hlediska je ide lnìm form tem pro p enos vizu lnï bohat ch dokument. VÏrnÏ zobrazuje celkovou kompozici str nky, obsahuje vöechny vektorovè i rastrovè obrazy, barvy i pouûit pìsma. DÌky tomu m ûeme mìt jistotu, ûe p Ìjemce tohoto souboru jej uvidì p esnï tak, jak jej vytvo il jeho autor. ZobrazenÌ PDF souboru a jeho tisk je moûn pomocì prohlìûeëe Acrobat Reader. Tento program je zcela volnï öi iteln, lze jej st hnout z internetu, je moûnè ho nap Ìklad p ihr t na CD, na kterèm öì Ìme svè soubory PDF. Tento prohlìûeë existuje pro platformy Windows, Macintosh i Unix, a proto m ûeme p ed vat svè soubory p Ìjemc m s libovoln m poëìtaëov m prost edìm. Kdo pot ebuje Adobe Acrobat TypickÈ p Ìklady vyuûitì Acrobatu v kancel skèm prost edì VyuûitÌ je vöude tam, kde chceme p Ìjemci poskytnout informaci nejen textovou, ale i vizu lnì. Nap Ìklad: Prospekty ñ rozdejte sv m z kaznìk m kr snè barevnè prospekty nebo katalogy sv ch v robk, plnè fotografiì, n Ërtk, technick ch schèmat a ilustracì. Poölete je em nebo je umìstïte na v ö firemnì web. Je konec zalepov nì prospekt do ob lek a noöenì na poötu. Z kaznìci je budou mìt p ed sebou bïhem nïkolika vte in, a vy uöet Ìte spoustu n klad na kvalitnì tisk i za poötovnè. Inzerce ñ Vaöe reklamnì agentura pro v s p ipravì sèrii inzer t a poöle v m je k recenzi ve form tu PDF. DÌky tomu budete mìt okamûitou a p esnou p edstavu o tom, jak budou vypadat. Pak je jedno, sìdlì-li vaöe agentura ve mïstï vzd lenèm desìtky kilometr. VyuûitÌ Acrobatu na internetu Soubory PDF jsou takè ide lnìm form tem pro umìstïnì na www str nk ch. Vöude tam, kde z nejr znïjöìch d vod pot ebujete p edat sdïlenì ve form tu graficky preciznïjöìm a bohatöìm, neû nabìzì HTML, pouûijte PDF. Optimalizujte jej pro obrazovku a budete p ekvapeni, jak malè soubory budou. ProhlÌûenÌ je moûnè p Ìmo v oknï vaöeho oblìbenèho internetovèho prohlìûeëe. VyuûitÌ Acrobatu v pre-pressu Form t PDF je moûnè bez omezenì pouûìvat takè v oblasti profesion lnì p edtiskovè p Ìpravy. DÌky tomu, ûe PDF je funkënï ekvivalentnìm form tem k PostScriptu, m ûeme jìm zcela nahradit pracovnì postup s PostScriptem. ModernÌ osvitovè jednotky vybavenè interpreterem PostScript 3 mohou p Ìmo naëìtat soubory form tu PDF. ProblÈm nenì ani u staröìch za ÌzenÌ; PDF lze zpïtnï vytisknout do PostScriptu a ten pak nechat vysvìtit. DÌky z suvn m modul m od t etìch v robc lze soubory PDF p ed osvitem kontrolovat nebo i opravovat. D le je moûnè jednotlivè PDF str nky montovat do arch (nap. pomocì z suvnèho modulu Quite Imposing). ObchodnÌ novinky Od 15. nora je v prodeji nov verze Adobe After Effects 4.0. Existuje pro Windows 98/NT a pro PowerMacintosh a to ve dvou variant ch: Standard a Production Bundle, kter obsahuje navìc prost edky pro tvorbu n roënïjöìch efekt a kompozic. Cena varianty Standard je KË, Production Bundle stojì KË. RegistrovanÌ uûivatelè staröìch verzì mohou na verzi 4.0 upgradovat od KË (podle toho, ze kterè verze). Firma Adobe v souvislosti s novou verzì After Effects 4.O uvedla na trh balìk aplikacì urëen ch pro produkci tzv. dynamick ch mèdiì. Naz v se Adobe Dynamic Media Studio a obsahuje kombinaci Ëty öpiëkov ch aplikacì Adobe ñ After Effects 4.0, Premiere 5.1, Photoshop 5.0 a Illustrator 8.0. Tato kombinace vych zì z poznatku, ûe vïtöina uûivatel program pro dynamick mèdia vyuûìv z roveú i aplikace pro tvorbu statick ch obraz, aù vektorov ch nebo rastrov ch (nap. 90% uûivatel After Effects pouûìv z roveú i Photoshop). Produkty jsou navìc velmi tïsnï prov zanè a balìk pro PowerMacintosh nebo pro Windows 95/98/NT je samoz ejmï jako celek cenovï velmi zv hodnïn: bude st t kolem KË a v prodeji se objevì koncem nora. Druh m nov m produktov m balìkem je Adobe Web Bundle. Zahrnuje PageMill 3.0 a ImageStyler 1.0. ZatÌmco s PageMillem m ûete snadno vytv et a spravovat svè www str nky, ImageStyler dovoluje vytvo it pro web efektnì grafiku a d t serveru jednotn grafick vzhled. OpÏt p ipomìn me v hodnou nabìdku od URW: spolu s hlavnìmi aplikacemi Adobe (i s upgrady) je moûnè st le objednat URW PromoPack, sadu 100 ez pìsem z kolekce Euroworks 2.0 plus balìk vektorov ch log LogoCollection 1+2, to vöe za KË. Tento PromoPack lze d le rozöì it na celou sadu Euroworks 2.0 nebo 1.5, za KË. Tato cesta p edstavuje obrovskou sporu oproti KË, coû je Ë stka, za kterou se sady Euroworks prod vajì samostatnï. NovÏ se v naöì nabìdce objevujì produkty firmy Quite Software. Tato firma se zamï uje na v voj z suvn ch modul pro Acrobat. Za zmìnku stojì Quite Imposing umoûúujìcì archovou mont û v souboru PDF, a Quite A Box of Tricks, pro opravy a pravy PDF soubor (nap. snìûenì zbyteënï vysokèho rozliöenì, p evod obr zk RGB do CMYK aj.). Oba z suvnè moduly jsou vhodn m pomocnìkem pro studia pracujìcì s form tem PDF. M me jiû skladem novou sadu photoshopovsk ch z suvn ch modul Xenofex od AlienSkin; p ÌötÌ mïsìc se zaëne prod vat Enfocus PitStop 4.0 (nov verze vizu lnìho editoru PDF soubor ); Ëesk verze Adobe Illustratoru 8.0 pro PowerMac je p ed dokonëenìm a jejì prodej p edpokl d me ve druhè polovinï b ezna. Nov je tèû plug-in Extensis Photographics. SLEDUJTE INFORMACE NA Strana 2

3 Co je novèho v Acrobatu 4.0 UûivatelskÈ rozhranì Nov verze Acrobatu je vybavena p epracovan m uûivatelsk m rozhranìm, kterè lèpe vyhovuje efektivnìmu pracovnìmu postupu p i tvorbï, prohlìûenì, editaci a distribuci dokument PDF. PlovoucÌ palety zn mè z Photoshopu, PageMakeru nebo Illustratoru a n strojov liöta umoû- ÚujÌ rychl p Ìstup k nov m i z d ÌvÏjöka ð Vöechna nastavenì parametr (komprese, p ibalenì pìsem, konverze barev atd.) m ûeme uloûit do nïkolika p edvoleb (job options), kterè pak najednou vyvol me. zn m m funkcìm Acrobatu, stavov pruh dovoluje zase rychle mïnit zp sob zobrazenì. PlovoucÌ palety nabìzejì funkce pro zobrazenì, navigaci a editaci z loûek (bookmarks), miniatur str nek (thumbnails), digit lnìch podpis (signatures), pozn - mek (annotations), Ël nk (articles) i definovan ch cìl (named destinations). KromÏ standardnìch nabìdek otevìran ch shora disponuje Acrobat 4.0 i kontextov mi nabìdkami nabìzejìcìmì p Ìkazy odpovìdajìcì aktu lnì poloze kurzoru. NavigaËnÌ prvky, ËÌslov nì str nek a anotace Nov verze Acrobatu nabìzì kromï z d ÌvÏjöka zn m ch navigaënìch prvk (z loûky, miniatury str nek, Ël nky) i nïkolik prvk nov ch: definovanè cìle (named destinations) poskytujì moûnost odkazu na urëitè mìsto v dokumentu PDF, kterè nelze definovat pomocì z loûky, miniatury nebo jinèho navigaënìho prvku. Z loûky mohou navìc b t strukturovanè, nap Ìklad naëteme-li do Acrobatu www str nky v HTML, zachovajì se vöechny odkazy na dalöì mìsta. U str nek PDF dokumentu m ûete nynì zad vat r znè typy ËÌslov nì a p eëìslov nì str nek (nap. 1, 2, 3,..., i, ii, iii,... a, b, c.,...). SystÈm ËÌslov nì lze p izp sobit vaöim poûadavk m nap Ìklad pomocì Ñp edponyì p ed ËÌslem str nky (nap. Kapitola I - 1, Kapitola I - 2,...). Acrobat 4 d le nabìzì rozs hl v bïr anotaënìch n - stroj, kterè umoû- ÚujÌ oznaëit text a p ipojit k PDF dokumentu pozn mky a koment e. Anotace mohou b t textovè, grafickè i zvukovè, stejnï tak m ûete p ipojit jako anotaci dokonce cel jin soubor, kter se na poû d nì otev e p Ìsluönou aplikacì. NaËÌt nì www str nek do Acrobatu (pouze Windows) PomocÌ Acrobatu 4.0 m ûete p Ìmo na- ËÌst str nky HTML a automaticky je nechat zkonvertovat do PDF. StaËÌ pouze zadat adresu URL a Acrobat otev e str nku a p evede jì do PDF. Je samoz ejmè, ûe p itom z stanou zachov ny vöechny hypertextovè odkazy, kterè pak budou fungovat i v Acrobatu, ale zachov ny z stanou i rozvinovacì seznamy, kterè se p evedou na formul - e Acrobatu. Tato funkce umoûúuje snadnou archivaci rychle se mïnìcìho obsahu webu a takè znaënï usnadúuje tisk komplexnìho kûdu HTML ñ kdo nïkdy zkouöel vytisknout framy z prohlìûeëe, vì, co to obn öì. Tisk takovèho dokumentu p evedenèho do PDF je daleko snadnïjöì a vìce kontrolovateln. OtevÌr nì jin ch dokument neû PDF Acrobat takè novï umoûúuje otevìrat celou ök lu form t soubor a jejich automatickou konverzi do PDF. Mezi podporovanè form ty pat Ì MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe FrameMaker, ASCII text, WordPerfect a d le ada obrazov ch soubor (gif, tif, png, jpg, jpe, bmp, pcx). Je to moûnè dìky automatickèmu spuötïnì PDFMakeru, kter na pozadì otev e Acrobat Distiller a provede p evod do p vodnìho souboru do PDF. Digit lnì podpisy DanÈ verzi dokumentu PDF m ûete p i- adit digit lnì podpis (pouze ve verzi pro Windows). Podpisy p idanè k dokumentu m ûete takè prohlìûet, kontrolovat jejich platnost a vracet se ke staröìm verzìm dokumentu. Jakmile je v dokumentu opat enèm podpisem provedena zmïna, uûivatel je na p Ìtomnost podpisu upozornïn. Acrobat 4.0 v prepressu DalöÌm hlavnìm p sobiötïm pro Acrobat 4.0 je oblast tisku a p edtiskovè p Ìpravy. PDF se öiroce vyuûìv v oblasti elektronickèho publikov nì a do jistè mìry i v oblasti tisku, nicmènï Adobe p edpokl d, ûe v budoucnu se stane univerz lnìm standardem pro pre-press. VÏtöina nov ch funkcì a vlastnostì, kterè to umoûnì, jsou implementov ny do specifikace PDF verze 1.3 (Acrobat 3.0 vyuûìval specifikaci 1.2). PDF 1.3 je zpïtnï kompatibilnì s vyjìmkou nov ch funkcì nepodporovan ch staröì verzì Acrobatu; novè funkce budou v takovèm p ÌpadÏ ignorov ny. D leûit m aspektem PDF verze 1.3 je kompatibilita s PostScriptem 3. To mj. p in öì vylepöenou technologii zobrazov nì a tisku barevn ch p echod (smooth shading) dìky vyuûitì kompaktnïjöìho kûdov nì. Do PDF mohou b t takè vloûeny barevnè profily ICC, takûe PDF obsahuje vöechny informace nezbytnè pro spr vnè sladïnì barevnèho pod nì vstupnìho za ÌzenÌ, obrazovky, n hledovè tisk rny a fin lnìho tisku. PodobnÏ lze do PDF vloûit informace o soutisku barev (trapping) a separaënì informace. PokraËov nì na stranï 4 Strana 3

4 ...dokonëenì ze strany 3 PDF 1.3 podporuje standard OPI 2.0, dìky Ëemuû je moûn spolupr ce s OPI servery: u souboru PDF s obr zky v nìzkèm rozliöenìm lze tyto obr zky nahradit p i tisku na v stupnì za ÌzenÌ obr zky s vysok m rozliöenìm. TakÈ je moûn funkce naz van Çalternate imagesë, alternativnì obr zky. Tak lze do PDF zaëlenit dva druhy obraz, jedny s nìzk m rozliöenìm pro rychl n - hled na monitoru, druhè s vysok m rozliöenìm pro v stup na tisk rnu nebo osvitovou jednotku. Do PDF lze vloûit obecnï jak koli typ souboru. P Ìkladem z prost edì prepressu m ûe b t vloûenì souboru PJTF (Portable Job Ticket Format) obsahujìcìho pokyny pro obsluhu a spr vn nastavenì za ÌzenÌ. Nov specifikace PDF takè podporuje strukturov nì dokumentu pomocì sady internìch tag (p Ìznak ). Znamen to, ûe informace o prvcìch dokumentu vytvo enèho nap Ìklad z Wordu nebo z Excelu budou v PDF zachov ny. PomocÌ z suvn ch modul nebo program od jin ch v robc to umoûúuje vyhled v nì a manipulaci v PDF podle struktury dokumentu a takè jednoduch export do strukturovan ch form t (nap. HTML, SGML, XML). P Ìtomnost informace o struktu e dokumentu dovoluje takè automatickè generov nì n vaznosti Ël nk v PDF. D leûitou a pro studia nesmìrnï v hodnou vlastnostì je moûnost editace PDF soubor verze 1.3 na poslednì chvìli p ed osvitem nebo p ed tiskem. V Acrobatu 3.0 bylo moûnè editovat text pouze v r mci jednè dky. NynÌ je moûnè posunovat objekty na str nce, edi- Co dostanete Acrobat 4.0 bude dod v n podobnï, jako tomu bylo u verze 3.0. TakÈ cena bude podobn jako u trojky. V prodeji by se mïl objevit koncem b ezna tohoto roku. BalÌk Adobe Acrobat 4.0 bude obsahovat tyto komponenty: ï Viewer (d Ìve Exchange) ï Distiller ï PDF Writer ï Catalog ï Z suvn modul Capture ï Z suvnè moduly pro Netscape Navigator a MS Internet Explorer Acrobat Reader 4.0 bude i nad le volnï a bezplatnï öi iteln m programem. Bude ke staûenì na str nk ch Adobe (www.adobe.com) nebo na str nk ch Amos Software (www.amsoft.cz) Moûnosti Adobe Acrobatu se rozöi ujì uvedenìm novèho Enfocus PitStopu 4.0 SpoleËnost Enfocus, kter je v»eskè republice a na Slovensku zastupov na firmou Amos Software, ohl sila novou verzi z - suvnèho modulu PitStop 4.0, kter bude podporovat Adobe Acrobat 4.0. PitStop je nejpopul rnïjöì z suvn modul pro Acrobat a umoûúuje kontrolu a vizu lnì editaci soubor PDF. Verze 4.0 novï zahrnuje n - stroje pro kontrolu (preflight) souboru PDF a n stroje pro interaktivnì pravu PDF s vyuûitìm funkcì pro automatizovanou korekci. Mezi nejv znamnïjöì funkce PitStopu 4.0 pat Ì moûnost editace souboru PDF p Ìmo v Acrobatu, automaticky navrhovanè opravy, grafickè vyhled v nì a nahrazov - nì a opakovanï vyuûitelnè akce. PitStop vyuûìv nejnovïjöì technologie Adobe a kombinuje je s technologiemi Enfocus vyuûit mi v produktech jako je DoubleCheck a CheckUp stejnï jako v p edchozì verzi Pit- Stopu. Ovl d nì a funkce novèho PitStopu plnï odpovìdajì prost edì Adobe Acrobatu 4.0. ÑEnfocus PitStop 4.0 doplúuje novou verzi Acrobatu a nabìzì v konnè eöenì pro tiskovou produkci zaloûenou na form tu PDF. N stroje firmy Enfocus pro pr ci s PDF zlepöujì pozici PDF jako preferovanèho form tu pro p enos tiskov ch elektronick ch dokument do p edtiskov ch studiì a tisk ren.ì Tak hodnotì firmu Entovat obrazy (rastrovè ve Photoshopu a vektorovè v Illustratoru) nebo dokonce objekty nahrazovat za jinè. M ûeme tak nap Ìklad na poslednì chvìli opravit nespr vnè zarovn nì objekt na str nce nebo zamïnit omylem ponechan RGB obr zek za CMYK. Dostupnost Adobe Acrobat 4.0 bude v prodeji koncem b ezna 1999 pro platformy Windows 95/98/NT a Macintosh. Cena plnè verze je stanovena na KË, registrovanì uûivatelè nïkterè z p edchozì verze mohou upgradovat za»ty ka pro Ëty ku KË. Pr vï ohl öeno! ï NastavenÌ barev v Acrobatu 4: p i tvorbï PDF souboru m ûeme nadefinovat, zda se do nïj majì vloûit barevnè profily, a jakè. Firma Adobe pr vï ohl sila, ûe jiû brzy bude v prodeji nov verze nejprofesion lnïjöìho programu pro tvorbu webovsk ch str - nek, Adobe GoLive 4.0. PrvnÌ p ijde na trh verze pro Macintosh, verze pro Windows bude k dispozici pozdïji na ja e letoönìho roku. DalöÌ informace budou k dispozici v nejbliûöì dobï. JIé BRZY Strana 4

5 Zde prosím nalepte známku PitStop 4.0 umoûúuje d le lepöìm zp sobem editovat text a pìsmo. Text lze editovat v r mci jednè dky nebo celèho odstavce a lze p itom pouûìt jakèkoli pìsmo, kterè je vloûenè v souboru PDF nebo kterè je instalovanè v systèmu. Pokud jde o editaci objekt, PitStop umoûúuje vkl d nì nov ch objekt, dok ûe mïnit polohu a velikost jednotliv ch objekt na str nce, a to i pomocì ËÌselnÈho zad nì sou adnic nebo rozmïru, umì editovat vektorovè cesty, kopìrovat text a objekty mezi str nkami a dokumenty, mïnit barvy a dokonce pracovat i s takov mi parametry jako je nastavenì p etisk. V PitStopu lze nadefinovat Ëasto opakovanè opravnè kroky jako akce (typu makra) a ty pak opakovanï aplikovat na r znè dokumenty. ZmÏny lze navìc uplatnit jen na zvolenè objekty nebo jejich atributy bez ovlivnïnì ostatnìch objekt na danè str nce nebo v danèm dokumentu. V prodeji by se PitStop 4.0 mïl objevit koncem b ezna; cena pro Ëesk a slovensk trh bude ozn mena v blìzkè dobï. Brzy bude moûnè takè si st hnout zkuöebnì 30 dennì verzi pro vyzkouöenì. Bude k dispofocus a jejì produkty Shari Shuster, produktov manaûer Adobe Systems pro PDF Desktop Solutions. NovÈ uûivatelskè rozhranì verze 4.0 uûivatele vede procesem kontroly souboru PDF a jeho opravy pomocì interaktivnìch editaënìch n stroj, a z roveú mu umoû- Úuje automaticky vyhled vat v skyt podobnèho problèmu v celèm souboru a glob lnï tak opravit chyby. UûivatelÈ dostanou jak standardnì protokol o kontrole s hypertextov mi odkazy zpït k dokumentu, tak ÑûivÈì anotace oznaëujìcì problèmov mìsta. Korekce lze nechat provèst automaticky nebo interaktivnï se z sahem uûivatele. PitStop komplexnï kontroluje soubor PDF vëetnï pouûitì pìsem, barev a obr zk. Adobe Noviny zici na nebo takè na str nk ch Amos Software na adrese Enfocus rovnïû vyvìjì v konnè eöenì postavenè nad PitStopem urëenè pro studia s vysok m objemem produkce. KlÌËovou vlastnostì tèto serverovè verze bude d vkovè zpracov nì celè skupiny PDF soubor, nap Ìklad v urëenèm adres i. SpoleËnost Adobe po d v Praze, BratislavÏ a v dalöìch mïstech rozs hlou Ñroadshowì, p i kterè hodl p edstavit nejnovïjöì produkty a technologie. Na tuto akci v s srdeënï zveme. Pokud m te z jem se z Ëastnit, prosìme vyplúte pozv nku, odst ihnïte ji a poölete na p edtiötïnou adresu. ò Vaöe pozv nka na... Herald Communications Jind iösk Praha 1»esk republika...the Launch Platform

6 Semin e ve 13:00 Acrobat 4 p ich zì Produkt, o kterèm se hovo Ì a hovo it bude. P ehled novï ohl öenè p evratnè verze 4.0. Uk ûeme v m, jak mi nov mi funkcemi a vlastnostmi je Acrobat 4.0 vybaven a jak v m ulehëì vaöi pr ci, aù kancel skou, tak v prepressu nebo v procesu elektronickèho publikov nì ve 13:00 Adobe Illustrator 8.0 CZ MAC/PC Nov verze öpiëkovèho vektorovèho editoru v s zcela jistï zaujme. V r mci semin e v s sezn mìme s novou verzì tohoto oblìbenèho vektorovèho ilustraënìho programu; nauëìme v s vyuûìvat jeho p evratnè funkce a n stroje a uk ûeme, jak se snadno zapojì do vaöeho pracovnìho prost edì ve 13:00 Publikov nì na internetu s produkty Adobe ImageStyler, ImageReady, Acrobat a PageMill + NOVINKA: Adobe GoLive P ijôte se sezn mit s nov mi produkty Adobe pro publikov nì na internetu. Adobe ImageStyler v m usnadnì tvorbu internetovè grafiky pomocì unik tnì technologie styl, Adobe ImageReady v m pom ûe vytv et dokonalè animace a zajistì nejlepöì pomïr velikosti a kvality vaöich obr zk. Adobe Acrobat v m poskytne dokonal n stroj pro p enesenì rozs hl ch tiskov ch dat na web a s Adobe GoLive nebo s PageMillem to vöe d te dohromady ve 13:00 Photoshop 5.0 CZ Seznamte se s poslednì verzì programu, kter definuje pr myslov standard editace bitmapov ch obr zk. Tento semin je zamï en na novinky v poslednì verzi 5.0 programu Adobe Photoshop. Sezn mìte se s nov mi moûnostmi, funkcemi a postupy jako jsou plnï editovateln text, efektovè vrstvy, paleta historie, kan ly p Ìm ch barev, podpora ICC barevn ch profil, a dalöì. V r mci semin e budou p edvedeny takè novè z suvnè moduly ve 13:00 Acrobat 4 p ich zì Produkt, o kterèm se hovo Ì a hovo it bude. P ehled novï ohl öenè p evratnè verze 4.0. Uk ûeme v m, jak mi nov mi funkcemi a vlastnostmi je Acrobat 4.0 vybaven a jak v m ulehëì vaöi pr ci, aù kancel skou, tak v prepressu nebo v procesu elektronickèho publikov nì. The Launch Platform......je sèrie jednodennìch prezentacì, kterè po d spoleënost Adobe Systems a na kter ch m ûete shlèdnout nejnovïjöì verze a nejlepöì softwarov eöenì pro profesion lnì komunikaci. ÑVöichni tv rci informacì pot ebujì nejefektivnïjöì n stroje pro prezentaci sv ch zpr v potenci lnìm Ëten m ñ aù uû se jedn o informace pro internì pot ebu nebo pro z - kaznìky, kterè musì tato informace zaujmout.ì ÑThe Launch Platformì je akce, na kterè spoleënost Adobe Systems p edstavì produkty, kterè zaruëenï budete chtìt pouûìvat. V dobï tisku tèto pozv nky nebyly nïkterè produkty, kterè budeme na akci p edv dït, jeötï uvedeny na trh. Ale buôte si jisti ñ tyto produkty zmïnì zp sob komunikace jak pro profesion lnì vydavatele, tak pro pracovnìky z podnikovè sfèry. ÑThe Launch Platformì ñ pro ty, kte Ì chtïjì, aby se jejich sdïlenì neztratilo mezi jin mi! Pokud si chcete rezervovat mìsto na jednè z n sledujìcìch akcì ÑThe Launch Platformì, vyplúte prosìm tuto oddïlovacì Ë st a poölete ji na adresu vytiötïnou na druhè stranï pozv nky. M ûete se zaregistrovat i zasl nìm u na adresu: ZaökrtnÏte prosìm ËtvereËek vedle mïsta, ve kterèm se chcete p edv dïcì akce z Ëastnit. Bratislava 22/03/99 JmÈno: Praha 25/03/99 Adresa: Varöava 30/03/99 PoznaÚ 01/04/99 Budapeöù 22/04/99 Tel.: Fax:

7 Semin e jsou zdarma a probìhajì ve ökolicì mìstnosti AMOS Software (Technick 2, Praha 6). Kapacita naöì uëebny je omezena, takûe v s prosìme, abyste se zaregistrovali co nejd Ìve telefonicky, faxem, prost ednictvìm formul e na naöem webu nebo na ovè adrese Adobe After Effects 4.0 V sledky vidìme kaûd den. V televizi, na videu, ve filmech. Nov verze Adobe After Effects v m nabìzì vìce n stroj a efekt a vïtöì kontrolu, vöe pot ebnè pro tvorbu profesion lnìch projekt pro vöechna dynamick mèdia ñ film, video, multimèdia a web. Oproti bïûnï vyûadovan m ovl dacìm prvk m p in öì After Effects 4.0 mnohè novè funkce, efekty a zdokonalenì, vëetnï tïsnïjöì integrace s ostatnìmi produkty Adobe. StejnÏ jako u p edchozì verze existujì dvï varianty: Standard, pro tvorbu sloûitè pohyblivè grafiky, a Production Bundle pro tvorbu jeötï n roënïjöìch efekt a kompozicì, jakè vidìme dennodennï nap Ìklad v televizi nebo ve filmech. SpoleËnÈ silì Program After Effects 4.0 nabìzì adu nov ch funkcì, kterè p ispìvajì k jeho tïsnïjöì integraci s ostatnìmi produkty Adobe: Adobe Photoshop. KromÏ moûnosti importovat soubory z Photoshopu s vrstvami jako kompozice umoûúuje After Effects 4.0 zachov nì vrstev prav, zachovat efekty Photoshopu jako parametry efekt a importovat cesty Photoshopu jako masky. Adobe Illustrator. AE4 dovolujì importovat soubory z Illustratoru s vrstvami jako kompozice. D le lze kopìrovat a vkl dat cesty u Illustratoru do After Effects jako masky a prov dït zarovn nì a rozmìstïnì vrstev pomocì novè palety zarovn nì. Adobe Premiere. Pr ce s Premierou je nynì daleko snazöì. Projekty z Premiery m ûete importovat do After Effetcs jako kompozice, se sest Ìhan mi klipy jako vrstvy v p ÌsluönÈ sekvenci v oknï Time Layout. RAM Preview a masky Nov funkce zvan RAM Preview umoû- Úuje prohlèdnout si kompozici v re lnèm Ëase jeötï p ed jejìm renderov nìm. After Effects naëtou do pamïti RAM co nejvïtöì moûn poëet snìmk a ty pak v re lnèm Ëase p ehr vajì. StejnÏ lze p ehr vat i zvukovou stopu. V konn m nov m prvkem je zcela p epracovan p Ìstup k maskov nì. KaûdÈ vrstvï lze p idat aû 128 masek. Ty m ûete v reûimu libovolnè transformace ot Ëet a zvïtöovat Ëi zmenöovat a masky nejr znïjöìm zp sobem kombinovat. PadajÌcÌ listì After Effects 4.0 Production Bundle obsahuje nïkterè novè efekty. BÈziÈrova plynul deformace (BÈzier Warp) dovoluje deformovat obraz tah nìm za t hla, zatìmco sìùov deformace (Mesh Warp) deformuje oblasti obrazu pomocì sìtï. Deformace p etvarov nìm umoûúuje vloûit obraz dovnit stanovenèho tvaru. S Ë steëkov m pozadìm (Particle Background) lze animovat velkè mnoûstvì objekt a dos hnout tak efektu jednotnèho chov nì celè skupiny tïchto objekt, p i- Ëemû jednotlivè objekty jsou st le nez vislè. S touto funkcì lze snadno simulovat nap Ìklad scènu s padajìcìm listìm, snïûenìm nebo ohúostrojem. Glob lnì efekty After Effects 4.0 vyuûìv vrstev prav jako Photoshop 4 a vyööì. Jak koli efekt aplikovan na vrstvu prav ovlivúuje vöechny vrstvy leûìcì pod nì a poskytuje v m rychlou metodu, jak upravit nïkolik vrstev najednou. Vrstvu prav m ûete animovat v Ëase nebo vytvo it ochrannè masky, kterè mohou samy o sobï b t rovnïû animovanè, a tak m ûete dos hnout atraktivnì v sledky. P ihl öka P ihlaöuji se na nìûe uveden semin : Adobe Noviny # Firma: JmÈno: Adresa: Tel., fax: TermÌn: q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 N stroj pro kaûdèho Jestliûe jste profesion lnì umïlec v oblasti filmu nebo videa, vìte, proë byl program After Effects pouûit p i tvorbï takov ch film jako t eba Titanic nebo HvÏzdn pïchota. Verze 4.0 jeötï d le rozöi uje v kon a tv rëì moûnosti tohoto software. A pokud jste grafik Ëi v tvarnìk a pot ebujete svè obr zky oûivit, zjistìte, ûe After Effects 4.0 jsou jednìm z nejvìce tv rëìch n stroj, se kter m jste kdy pracovali. Adobe Dynamic Media Studio: vìce za mènï Nov verze je v prodeji od 15. nora pro Windows a PowerMacintosh v obou variant ch ñ Standard i Production Bundle. KromÏ toho lze After Effects 4.0 Standard zakoupit takè v r mci balìku Adobe Dynamic Media Studio, kde je navìc Premiere 5.1, Photoshop 5.0 a Illustrator 8.0. Tento balìk poskytuje ucelenè a cenovï zv hodnïnè eöenì pro tvorbu pohyblivè grafiky doplnïnè nezbytn mi n stroji pro statickè vektorovè i rastrovè obrazy. Strana 7

8 ZmÏna ve zp sobu poskytov nì technickè podpory Jiû brzy u n s dojde ke zmïnï poskytov nì technickè podpory pro produkty Adobe. Tuto podporu nebude nad le jiû poskytovat û dn z distributor, ale... (tajenka). Uûivatel m m tento zp sob p inèst jeötï dokonalejöì servis a vyööì mìru odbornosti, daleko p ÌsnÏji vöak bude vyûadov na registrace produktu, pro kter je technick podpora poskytov na. VeökerÈ pot ebnè informace v m vëas sdïlìme. VyluötÏte, dozvìte se novinky a vyhrajete! PrvnÌch pït z v s, kte Ì n m zaölou (faxem, poötou) spr vnï vyluötïnou k Ìûovku, od n s dostanou d rek. NEMOC CITOSL. ZAVÝSKNUTÍ ZNAČKA PRŮMĚRU SEVEŘAN HUDEBNÍ SKUPINA SPZ NÁCHODA DLOUHÉ "A" PROSTORNÝ VÝBĚH PRO DRAVCE ŘEKA V SRN PŘEDLOŽK A SPZ TÁBOR A VYLUČOVAT ZNOJ POVAHA (ZAST.) VČELÍ PRODUKT NELÁSKA VYLÉČEN MPZ POLSKA MPZ LUCEMBUR- SKA ČÁST VOZU ŽENSKÉ JMÉNO HORIZONT SNÍŽENÁ NOTA ZNAČKA LIKÉRU LÉČIVÁ ROSTL. KULOVITÁ BAKTERIE POLOMĚR ŘEKA V ČR HÁJEK ANGL. SPIS. MISTROVSTVÍ SVÉTA FORMÁT FONTŮ ZROHOVA- TĚLÁ KŮŽE SPZ LIBERCE NOVINKA ZAHÁJENÍ STAVBY VLHKO ŘÍMSKÁ ČÍSLICE MĚSTO V BRAZÍLII NÁPOJE PRAČECHŮ 1. DÍL TAJENKY SVĚDEK PŘI KŘTU ZAVÁŘKA SOUMĚRNÝ BYLINA INIC. SPIS. KOSTKY OTEC MINOTAURA CITOSLOVCE POVZDECHU DUSÍK SPOJKA SPZ NÁCHODA A TACHOVA ÚKAZ NA VODĚ INIC. SPIS. MÁCHY HL. M. SENEGALU AMERICKÝ SPISOVATEL KOLÍK RADIUM ZNAČKA NA- ŠICH LETADEL MALÝ DŮLEK VODNÍ KVĚTINA VAŘENÉ MASO NÁZEV HLÁSKY TUNA SKANDINÁ- VEC AFRICKÝ STÁT PERÓNOVA ŽENA SOUDNÍ ŘÍZENÍ TROPICKÉ ŠÍLENSTVÍ CITOSLOVCE SKOKU BAVIČ NÁSLEDNÍK TRŮNU KYPŘITI PŮDU VZOREK (EXPR.) ÚTOK POVLAK NA ZUBU SÍRA ÚDOLÍ VYTV. LEDOVCEM FRANC. ZLATO ANGL. DOPR. PROSTŘ. PŘEDLOŽKA SMŮLA ZKR. DÉLK. MÍRY POHOVKA VĚŠTEC PODNEBNÍ PÁSMO TEMNOTA SPZ ŠUMPERKA LAHODNÝ NÁPOJ SEVERSKÉ ZVÍŘE ČÁST LŮŽKA PÍSM. ŘEC. ABECEDY TYP POČÍTAČ. PAMĚTI KŘEMÍK SLOVENSKY JAK 2. DÍL TAJENKY MPZ ŠVÉDSKA ČS. FILOZOF A HISTORIK ANGL. SPISOVATEL AVIVÁŽ Nápověda: Amis, Isar, Kosík, MOS, TT Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor, st edisko technickè podpory a registraënì st edisko Adobe v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (02) , fax (02) , Strana 8

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více