Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1"

Transkript

1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di podïkovali za p ÌzeÚ, kterou jste naöì firmï a naöim produkt m vïnovali v minulèm roce. M ûeme se pochlubit, ûe p es objektivnì pokles v konu ekonomiky, kdy ada firem stagnuje nebo dokonce kles, se n m poda- ilo opït jako kaûdoroënï dos hnout rekordnìho obratu. Poda ilo se to vöak jenom dìky v m, naöim z kaznìk m a uûivatel m naöich produkt. NesmÌrnÏ si toho v ûìme a vìme, ûe chlubit se m ûeme p edevöìm dobr mi z kaznìky. M ûeme v m hned na poë tku roku slìbit, ûe budeme i nad le dïlat vöechno, abychom v m nabìzeli jen to nejlepöì. A je opravdu na co se tïöit. P estoûe o vöech oëek van ch novink ch nenì zatìm moûnè mluvit, m ûeme v s ujistit, ûe budou st t za to. Jiû dnes v m ale m ûeme p edstavit dvï zcela horkè novinky. Je jimi nov verze programu pro tvorbu efekt u digit lnìho videa ñ Adobe After Effects 4.0 a p edevöìm pak zcela nov verze Adobe Acrobatu 4.0. Tento produkt, ohl öen teprve p ed nïkolika dny, je natolik v znamn, ûe je mu vïnov na vïtöì Ë st tïchto Adobe novin. Firma Adobe ozn mila, ûe v EvropÏ nebude letos jiû vyd v n Ëasopis Adobe Magazine ale bude jej nahrazovat informacemi v elektronickè podobï. My se budeme snaûit alespoú v malè mì e v m pomocì naöich novin p Ìsun tiötïn ch informacì vynahradit. P ejeme v m vöem spïön rok a vï Ìme, ûe se i n m poda Ì k vaöemu spïchu p ispït n stroji, kterè v m k tomu nabìdneme. Matouö Filipi Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 Teprve p ed nïkolika dny spoleënost Adobe Systems ohl sila p Ìchod ËtvrtÈ verze svèho unik tnìho produktu, Adobe Acrobatu. Protoûe je tento produkt natolik v znamn, zvolili jsme jej za st ednì tèma tohoto vyd nì Adobe novin. PoË tkem devades t ch let, kdy dokumenty vytvo enè na osobnìch poëìtaëìch p estaly b t pouh mi vìce Ëi mènï zform tovan mi texty, vznikla pot eba univerz lnìho form tu pro p enos textu i grafiky mezi r zn mi poëìtaëov mi prost edìmi. SpoleËnost Adobe Systems, zn - m tehdy kromï grafick ch aplikacì jako Photoshop nebo Illustrator p edevöìm jako tv rce jazyka PostScript, se tèto myölenky ujala a vypracovala form t Portable Document Format (PDF), principi lnï vych zejìcì z PostScriptu. PostScript a PDF PostScript je ve svè podstatï programovacì jazyk, kter je generov n p i tisku v podstatï z libovolnè aplikace do postscriptovèho souboru p es postscriptov tiskov ovladaë. PomocÌ p Ìkaz tohoto jazyka je v stupnì za ÌzenÌ (tisk rna, osvitov jednotka) opat enè postscriptov m interpreterem schopno zpïtnï rekonstruovat vzhled danè str nky dokumentu a dokument tak vytisknout. Proto PostScriptu takè Ìk me jazyk pro popis str nky. PostScript se dìky svè p esnosti a univerz lnosti stal standardem v prost edì prepressu a jeho interpreter dnes najdeme tèmï v kaûdèm profesion lnìm za ÌzenÌ. P estoûe poskytuje popis str nky p esnï a univerz lnï, nenì s m o sobï vhodn m form tem pro oblast elektronickè distribuce dokument. Jeho univerz lnosti vyuûìv vöak form t PDF, kter z PostScriptu vych zì a odstraúuje ty jeho vlastnosti, kterè by pro elektronickou distribuci byly p ek ûkou. ZaprvÈ, PDF je form tem s nesmìrnï silnou kompresì. To znamen, ûe str nka ve form tu PDF m ûe mìt deseti i vìcen sobnï menöì datov objem, neû stejn str nka zapsan v PostScriptu, a to beze ztr ty informace. Technologie toho dosahuje pouûitìm kombinace progresivnìch kompresnìch algoritm. NavÌc je p i tvorbï souboru PDF moûno volit mìru komprese podle toho, k jakèmu Ëelu bude soubor vyuûìv n (bude-li umìstïn na internetu a prohlìûen pouze na obrazovce, nebo bude-li tiötïn na osvitovè jednotce apod). PokraËov nì na stranï 2 Adobe otevìr v Praze zastoupenì pro»eskou republiku a Slovensko Od prvnìho b ezna tohoto roku zaëìn v Praze fungovat ofici lnì zastoupenì Adobe Systems pro»eskou republiku a Slovenskou republiku. SÌdlo kancel e je v Praze a Adobe si od jeho otev enì slibuje vybudov nì jeötï lepöì pozice na ËeskÈm a slovenskèm trhu, tïsnïjöì spolupr ci s mìstnìmi organizacemi pro boj se softwarov m pir tstvìm i p Ìm kontakt se z - kaznìkem v tomto regionu. Z - stupcem se stane Michal MetliËka, dosavadnì editel firmy Amos Software. Strana 1

2 Za druhè, PDF je souborem str nkovï nez visl m. V PostScriptu mohou b t informace nutnè pro interpretaci str nky 15 uvedeny t eba na stranï 5. Z toho plyne, ûe pro zobrazenì str nky 15 je nutnè zpracovat interpreterem vöech p edchozìch Ëtrn ct stran. Naopak PDF m vöechna data ke kaûdè str nce k dispozici nez visle a staëì zpracovat pouze tuto jedinou stranu. Za t etì je PostScriptov soubor jen obtìûnï editovateln. PDF m daleko p esnïji definovanou strukturu a dìky tomu je snadnïjöì vyvinout n stroje pro jeho editaci. ProË je PDF tolik rozöì en m form tem? PDF m celou adu v hod, kterè z nïj ËinÌ masovï rozöì en form t. Z technickèho hlediska je ide lnìm form tem pro p enos vizu lnï bohat ch dokument. VÏrnÏ zobrazuje celkovou kompozici str nky, obsahuje vöechny vektorovè i rastrovè obrazy, barvy i pouûit pìsma. DÌky tomu m ûeme mìt jistotu, ûe p Ìjemce tohoto souboru jej uvidì p esnï tak, jak jej vytvo il jeho autor. ZobrazenÌ PDF souboru a jeho tisk je moûn pomocì prohlìûeëe Acrobat Reader. Tento program je zcela volnï öi iteln, lze jej st hnout z internetu, je moûnè ho nap Ìklad p ihr t na CD, na kterèm öì Ìme svè soubory PDF. Tento prohlìûeë existuje pro platformy Windows, Macintosh i Unix, a proto m ûeme p ed vat svè soubory p Ìjemc m s libovoln m poëìtaëov m prost edìm. Kdo pot ebuje Adobe Acrobat TypickÈ p Ìklady vyuûitì Acrobatu v kancel skèm prost edì VyuûitÌ je vöude tam, kde chceme p Ìjemci poskytnout informaci nejen textovou, ale i vizu lnì. Nap Ìklad: Prospekty ñ rozdejte sv m z kaznìk m kr snè barevnè prospekty nebo katalogy sv ch v robk, plnè fotografiì, n Ërtk, technick ch schèmat a ilustracì. Poölete je em nebo je umìstïte na v ö firemnì web. Je konec zalepov nì prospekt do ob lek a noöenì na poötu. Z kaznìci je budou mìt p ed sebou bïhem nïkolika vte in, a vy uöet Ìte spoustu n klad na kvalitnì tisk i za poötovnè. Inzerce ñ Vaöe reklamnì agentura pro v s p ipravì sèrii inzer t a poöle v m je k recenzi ve form tu PDF. DÌky tomu budete mìt okamûitou a p esnou p edstavu o tom, jak budou vypadat. Pak je jedno, sìdlì-li vaöe agentura ve mïstï vzd lenèm desìtky kilometr. VyuûitÌ Acrobatu na internetu Soubory PDF jsou takè ide lnìm form tem pro umìstïnì na www str nk ch. Vöude tam, kde z nejr znïjöìch d vod pot ebujete p edat sdïlenì ve form tu graficky preciznïjöìm a bohatöìm, neû nabìzì HTML, pouûijte PDF. Optimalizujte jej pro obrazovku a budete p ekvapeni, jak malè soubory budou. ProhlÌûenÌ je moûnè p Ìmo v oknï vaöeho oblìbenèho internetovèho prohlìûeëe. VyuûitÌ Acrobatu v pre-pressu Form t PDF je moûnè bez omezenì pouûìvat takè v oblasti profesion lnì p edtiskovè p Ìpravy. DÌky tomu, ûe PDF je funkënï ekvivalentnìm form tem k PostScriptu, m ûeme jìm zcela nahradit pracovnì postup s PostScriptem. ModernÌ osvitovè jednotky vybavenè interpreterem PostScript 3 mohou p Ìmo naëìtat soubory form tu PDF. ProblÈm nenì ani u staröìch za ÌzenÌ; PDF lze zpïtnï vytisknout do PostScriptu a ten pak nechat vysvìtit. DÌky z suvn m modul m od t etìch v robc lze soubory PDF p ed osvitem kontrolovat nebo i opravovat. D le je moûnè jednotlivè PDF str nky montovat do arch (nap. pomocì z suvnèho modulu Quite Imposing). ObchodnÌ novinky Od 15. nora je v prodeji nov verze Adobe After Effects 4.0. Existuje pro Windows 98/NT a pro PowerMacintosh a to ve dvou variant ch: Standard a Production Bundle, kter obsahuje navìc prost edky pro tvorbu n roënïjöìch efekt a kompozic. Cena varianty Standard je KË, Production Bundle stojì KË. RegistrovanÌ uûivatelè staröìch verzì mohou na verzi 4.0 upgradovat od KË (podle toho, ze kterè verze). Firma Adobe v souvislosti s novou verzì After Effects 4.O uvedla na trh balìk aplikacì urëen ch pro produkci tzv. dynamick ch mèdiì. Naz v se Adobe Dynamic Media Studio a obsahuje kombinaci Ëty öpiëkov ch aplikacì Adobe ñ After Effects 4.0, Premiere 5.1, Photoshop 5.0 a Illustrator 8.0. Tato kombinace vych zì z poznatku, ûe vïtöina uûivatel program pro dynamick mèdia vyuûìv z roveú i aplikace pro tvorbu statick ch obraz, aù vektorov ch nebo rastrov ch (nap. 90% uûivatel After Effects pouûìv z roveú i Photoshop). Produkty jsou navìc velmi tïsnï prov zanè a balìk pro PowerMacintosh nebo pro Windows 95/98/NT je samoz ejmï jako celek cenovï velmi zv hodnïn: bude st t kolem KË a v prodeji se objevì koncem nora. Druh m nov m produktov m balìkem je Adobe Web Bundle. Zahrnuje PageMill 3.0 a ImageStyler 1.0. ZatÌmco s PageMillem m ûete snadno vytv et a spravovat svè www str nky, ImageStyler dovoluje vytvo it pro web efektnì grafiku a d t serveru jednotn grafick vzhled. OpÏt p ipomìn me v hodnou nabìdku od URW: spolu s hlavnìmi aplikacemi Adobe (i s upgrady) je moûnè st le objednat URW PromoPack, sadu 100 ez pìsem z kolekce Euroworks 2.0 plus balìk vektorov ch log LogoCollection 1+2, to vöe za KË. Tento PromoPack lze d le rozöì it na celou sadu Euroworks 2.0 nebo 1.5, za KË. Tato cesta p edstavuje obrovskou sporu oproti KË, coû je Ë stka, za kterou se sady Euroworks prod vajì samostatnï. NovÏ se v naöì nabìdce objevujì produkty firmy Quite Software. Tato firma se zamï uje na v voj z suvn ch modul pro Acrobat. Za zmìnku stojì Quite Imposing umoûúujìcì archovou mont û v souboru PDF, a Quite A Box of Tricks, pro opravy a pravy PDF soubor (nap. snìûenì zbyteënï vysokèho rozliöenì, p evod obr zk RGB do CMYK aj.). Oba z suvnè moduly jsou vhodn m pomocnìkem pro studia pracujìcì s form tem PDF. M me jiû skladem novou sadu photoshopovsk ch z suvn ch modul Xenofex od AlienSkin; p ÌötÌ mïsìc se zaëne prod vat Enfocus PitStop 4.0 (nov verze vizu lnìho editoru PDF soubor ); Ëesk verze Adobe Illustratoru 8.0 pro PowerMac je p ed dokonëenìm a jejì prodej p edpokl d me ve druhè polovinï b ezna. Nov je tèû plug-in Extensis Photographics. SLEDUJTE INFORMACE NA Strana 2

3 Co je novèho v Acrobatu 4.0 UûivatelskÈ rozhranì Nov verze Acrobatu je vybavena p epracovan m uûivatelsk m rozhranìm, kterè lèpe vyhovuje efektivnìmu pracovnìmu postupu p i tvorbï, prohlìûenì, editaci a distribuci dokument PDF. PlovoucÌ palety zn mè z Photoshopu, PageMakeru nebo Illustratoru a n strojov liöta umoû- ÚujÌ rychl p Ìstup k nov m i z d ÌvÏjöka ð Vöechna nastavenì parametr (komprese, p ibalenì pìsem, konverze barev atd.) m ûeme uloûit do nïkolika p edvoleb (job options), kterè pak najednou vyvol me. zn m m funkcìm Acrobatu, stavov pruh dovoluje zase rychle mïnit zp sob zobrazenì. PlovoucÌ palety nabìzejì funkce pro zobrazenì, navigaci a editaci z loûek (bookmarks), miniatur str nek (thumbnails), digit lnìch podpis (signatures), pozn - mek (annotations), Ël nk (articles) i definovan ch cìl (named destinations). KromÏ standardnìch nabìdek otevìran ch shora disponuje Acrobat 4.0 i kontextov mi nabìdkami nabìzejìcìmì p Ìkazy odpovìdajìcì aktu lnì poloze kurzoru. NavigaËnÌ prvky, ËÌslov nì str nek a anotace Nov verze Acrobatu nabìzì kromï z d ÌvÏjöka zn m ch navigaënìch prvk (z loûky, miniatury str nek, Ël nky) i nïkolik prvk nov ch: definovanè cìle (named destinations) poskytujì moûnost odkazu na urëitè mìsto v dokumentu PDF, kterè nelze definovat pomocì z loûky, miniatury nebo jinèho navigaënìho prvku. Z loûky mohou navìc b t strukturovanè, nap Ìklad naëteme-li do Acrobatu www str nky v HTML, zachovajì se vöechny odkazy na dalöì mìsta. U str nek PDF dokumentu m ûete nynì zad vat r znè typy ËÌslov nì a p eëìslov nì str nek (nap. 1, 2, 3,..., i, ii, iii,... a, b, c.,...). SystÈm ËÌslov nì lze p izp sobit vaöim poûadavk m nap Ìklad pomocì Ñp edponyì p ed ËÌslem str nky (nap. Kapitola I - 1, Kapitola I - 2,...). Acrobat 4 d le nabìzì rozs hl v bïr anotaënìch n - stroj, kterè umoû- ÚujÌ oznaëit text a p ipojit k PDF dokumentu pozn mky a koment e. Anotace mohou b t textovè, grafickè i zvukovè, stejnï tak m ûete p ipojit jako anotaci dokonce cel jin soubor, kter se na poû d nì otev e p Ìsluönou aplikacì. NaËÌt nì www str nek do Acrobatu (pouze Windows) PomocÌ Acrobatu 4.0 m ûete p Ìmo na- ËÌst str nky HTML a automaticky je nechat zkonvertovat do PDF. StaËÌ pouze zadat adresu URL a Acrobat otev e str nku a p evede jì do PDF. Je samoz ejmè, ûe p itom z stanou zachov ny vöechny hypertextovè odkazy, kterè pak budou fungovat i v Acrobatu, ale zachov ny z stanou i rozvinovacì seznamy, kterè se p evedou na formul - e Acrobatu. Tato funkce umoûúuje snadnou archivaci rychle se mïnìcìho obsahu webu a takè znaënï usnadúuje tisk komplexnìho kûdu HTML ñ kdo nïkdy zkouöel vytisknout framy z prohlìûeëe, vì, co to obn öì. Tisk takovèho dokumentu p evedenèho do PDF je daleko snadnïjöì a vìce kontrolovateln. OtevÌr nì jin ch dokument neû PDF Acrobat takè novï umoûúuje otevìrat celou ök lu form t soubor a jejich automatickou konverzi do PDF. Mezi podporovanè form ty pat Ì MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe FrameMaker, ASCII text, WordPerfect a d le ada obrazov ch soubor (gif, tif, png, jpg, jpe, bmp, pcx). Je to moûnè dìky automatickèmu spuötïnì PDFMakeru, kter na pozadì otev e Acrobat Distiller a provede p evod do p vodnìho souboru do PDF. Digit lnì podpisy DanÈ verzi dokumentu PDF m ûete p i- adit digit lnì podpis (pouze ve verzi pro Windows). Podpisy p idanè k dokumentu m ûete takè prohlìûet, kontrolovat jejich platnost a vracet se ke staröìm verzìm dokumentu. Jakmile je v dokumentu opat enèm podpisem provedena zmïna, uûivatel je na p Ìtomnost podpisu upozornïn. Acrobat 4.0 v prepressu DalöÌm hlavnìm p sobiötïm pro Acrobat 4.0 je oblast tisku a p edtiskovè p Ìpravy. PDF se öiroce vyuûìv v oblasti elektronickèho publikov nì a do jistè mìry i v oblasti tisku, nicmènï Adobe p edpokl d, ûe v budoucnu se stane univerz lnìm standardem pro pre-press. VÏtöina nov ch funkcì a vlastnostì, kterè to umoûnì, jsou implementov ny do specifikace PDF verze 1.3 (Acrobat 3.0 vyuûìval specifikaci 1.2). PDF 1.3 je zpïtnï kompatibilnì s vyjìmkou nov ch funkcì nepodporovan ch staröì verzì Acrobatu; novè funkce budou v takovèm p ÌpadÏ ignorov ny. D leûit m aspektem PDF verze 1.3 je kompatibilita s PostScriptem 3. To mj. p in öì vylepöenou technologii zobrazov nì a tisku barevn ch p echod (smooth shading) dìky vyuûitì kompaktnïjöìho kûdov nì. Do PDF mohou b t takè vloûeny barevnè profily ICC, takûe PDF obsahuje vöechny informace nezbytnè pro spr vnè sladïnì barevnèho pod nì vstupnìho za ÌzenÌ, obrazovky, n hledovè tisk rny a fin lnìho tisku. PodobnÏ lze do PDF vloûit informace o soutisku barev (trapping) a separaënì informace. PokraËov nì na stranï 4 Strana 3

4 ...dokonëenì ze strany 3 PDF 1.3 podporuje standard OPI 2.0, dìky Ëemuû je moûn spolupr ce s OPI servery: u souboru PDF s obr zky v nìzkèm rozliöenìm lze tyto obr zky nahradit p i tisku na v stupnì za ÌzenÌ obr zky s vysok m rozliöenìm. TakÈ je moûn funkce naz van Çalternate imagesë, alternativnì obr zky. Tak lze do PDF zaëlenit dva druhy obraz, jedny s nìzk m rozliöenìm pro rychl n - hled na monitoru, druhè s vysok m rozliöenìm pro v stup na tisk rnu nebo osvitovou jednotku. Do PDF lze vloûit obecnï jak koli typ souboru. P Ìkladem z prost edì prepressu m ûe b t vloûenì souboru PJTF (Portable Job Ticket Format) obsahujìcìho pokyny pro obsluhu a spr vn nastavenì za ÌzenÌ. Nov specifikace PDF takè podporuje strukturov nì dokumentu pomocì sady internìch tag (p Ìznak ). Znamen to, ûe informace o prvcìch dokumentu vytvo enèho nap Ìklad z Wordu nebo z Excelu budou v PDF zachov ny. PomocÌ z suvn ch modul nebo program od jin ch v robc to umoûúuje vyhled v nì a manipulaci v PDF podle struktury dokumentu a takè jednoduch export do strukturovan ch form t (nap. HTML, SGML, XML). P Ìtomnost informace o struktu e dokumentu dovoluje takè automatickè generov nì n vaznosti Ël nk v PDF. D leûitou a pro studia nesmìrnï v hodnou vlastnostì je moûnost editace PDF soubor verze 1.3 na poslednì chvìli p ed osvitem nebo p ed tiskem. V Acrobatu 3.0 bylo moûnè editovat text pouze v r mci jednè dky. NynÌ je moûnè posunovat objekty na str nce, edi- Co dostanete Acrobat 4.0 bude dod v n podobnï, jako tomu bylo u verze 3.0. TakÈ cena bude podobn jako u trojky. V prodeji by se mïl objevit koncem b ezna tohoto roku. BalÌk Adobe Acrobat 4.0 bude obsahovat tyto komponenty: ï Viewer (d Ìve Exchange) ï Distiller ï PDF Writer ï Catalog ï Z suvn modul Capture ï Z suvnè moduly pro Netscape Navigator a MS Internet Explorer Acrobat Reader 4.0 bude i nad le volnï a bezplatnï öi iteln m programem. Bude ke staûenì na str nk ch Adobe (www.adobe.com) nebo na str nk ch Amos Software (www.amsoft.cz) Moûnosti Adobe Acrobatu se rozöi ujì uvedenìm novèho Enfocus PitStopu 4.0 SpoleËnost Enfocus, kter je v»eskè republice a na Slovensku zastupov na firmou Amos Software, ohl sila novou verzi z - suvnèho modulu PitStop 4.0, kter bude podporovat Adobe Acrobat 4.0. PitStop je nejpopul rnïjöì z suvn modul pro Acrobat a umoûúuje kontrolu a vizu lnì editaci soubor PDF. Verze 4.0 novï zahrnuje n - stroje pro kontrolu (preflight) souboru PDF a n stroje pro interaktivnì pravu PDF s vyuûitìm funkcì pro automatizovanou korekci. Mezi nejv znamnïjöì funkce PitStopu 4.0 pat Ì moûnost editace souboru PDF p Ìmo v Acrobatu, automaticky navrhovanè opravy, grafickè vyhled v nì a nahrazov - nì a opakovanï vyuûitelnè akce. PitStop vyuûìv nejnovïjöì technologie Adobe a kombinuje je s technologiemi Enfocus vyuûit mi v produktech jako je DoubleCheck a CheckUp stejnï jako v p edchozì verzi Pit- Stopu. Ovl d nì a funkce novèho PitStopu plnï odpovìdajì prost edì Adobe Acrobatu 4.0. ÑEnfocus PitStop 4.0 doplúuje novou verzi Acrobatu a nabìzì v konnè eöenì pro tiskovou produkci zaloûenou na form tu PDF. N stroje firmy Enfocus pro pr ci s PDF zlepöujì pozici PDF jako preferovanèho form tu pro p enos tiskov ch elektronick ch dokument do p edtiskov ch studiì a tisk ren.ì Tak hodnotì firmu Entovat obrazy (rastrovè ve Photoshopu a vektorovè v Illustratoru) nebo dokonce objekty nahrazovat za jinè. M ûeme tak nap Ìklad na poslednì chvìli opravit nespr vnè zarovn nì objekt na str nce nebo zamïnit omylem ponechan RGB obr zek za CMYK. Dostupnost Adobe Acrobat 4.0 bude v prodeji koncem b ezna 1999 pro platformy Windows 95/98/NT a Macintosh. Cena plnè verze je stanovena na KË, registrovanì uûivatelè nïkterè z p edchozì verze mohou upgradovat za»ty ka pro Ëty ku KË. Pr vï ohl öeno! ï NastavenÌ barev v Acrobatu 4: p i tvorbï PDF souboru m ûeme nadefinovat, zda se do nïj majì vloûit barevnè profily, a jakè. Firma Adobe pr vï ohl sila, ûe jiû brzy bude v prodeji nov verze nejprofesion lnïjöìho programu pro tvorbu webovsk ch str - nek, Adobe GoLive 4.0. PrvnÌ p ijde na trh verze pro Macintosh, verze pro Windows bude k dispozici pozdïji na ja e letoönìho roku. DalöÌ informace budou k dispozici v nejbliûöì dobï. JIé BRZY Strana 4

5 Zde prosím nalepte známku PitStop 4.0 umoûúuje d le lepöìm zp sobem editovat text a pìsmo. Text lze editovat v r mci jednè dky nebo celèho odstavce a lze p itom pouûìt jakèkoli pìsmo, kterè je vloûenè v souboru PDF nebo kterè je instalovanè v systèmu. Pokud jde o editaci objekt, PitStop umoûúuje vkl d nì nov ch objekt, dok ûe mïnit polohu a velikost jednotliv ch objekt na str nce, a to i pomocì ËÌselnÈho zad nì sou adnic nebo rozmïru, umì editovat vektorovè cesty, kopìrovat text a objekty mezi str nkami a dokumenty, mïnit barvy a dokonce pracovat i s takov mi parametry jako je nastavenì p etisk. V PitStopu lze nadefinovat Ëasto opakovanè opravnè kroky jako akce (typu makra) a ty pak opakovanï aplikovat na r znè dokumenty. ZmÏny lze navìc uplatnit jen na zvolenè objekty nebo jejich atributy bez ovlivnïnì ostatnìch objekt na danè str nce nebo v danèm dokumentu. V prodeji by se PitStop 4.0 mïl objevit koncem b ezna; cena pro Ëesk a slovensk trh bude ozn mena v blìzkè dobï. Brzy bude moûnè takè si st hnout zkuöebnì 30 dennì verzi pro vyzkouöenì. Bude k dispofocus a jejì produkty Shari Shuster, produktov manaûer Adobe Systems pro PDF Desktop Solutions. NovÈ uûivatelskè rozhranì verze 4.0 uûivatele vede procesem kontroly souboru PDF a jeho opravy pomocì interaktivnìch editaënìch n stroj, a z roveú mu umoû- Úuje automaticky vyhled vat v skyt podobnèho problèmu v celèm souboru a glob lnï tak opravit chyby. UûivatelÈ dostanou jak standardnì protokol o kontrole s hypertextov mi odkazy zpït k dokumentu, tak ÑûivÈì anotace oznaëujìcì problèmov mìsta. Korekce lze nechat provèst automaticky nebo interaktivnï se z sahem uûivatele. PitStop komplexnï kontroluje soubor PDF vëetnï pouûitì pìsem, barev a obr zk. Adobe Noviny zici na nebo takè na str nk ch Amos Software na adrese Enfocus rovnïû vyvìjì v konnè eöenì postavenè nad PitStopem urëenè pro studia s vysok m objemem produkce. KlÌËovou vlastnostì tèto serverovè verze bude d vkovè zpracov nì celè skupiny PDF soubor, nap Ìklad v urëenèm adres i. SpoleËnost Adobe po d v Praze, BratislavÏ a v dalöìch mïstech rozs hlou Ñroadshowì, p i kterè hodl p edstavit nejnovïjöì produkty a technologie. Na tuto akci v s srdeënï zveme. Pokud m te z jem se z Ëastnit, prosìme vyplúte pozv nku, odst ihnïte ji a poölete na p edtiötïnou adresu. ò Vaöe pozv nka na... Herald Communications Jind iösk Praha 1»esk republika...the Launch Platform

6 Semin e ve 13:00 Acrobat 4 p ich zì Produkt, o kterèm se hovo Ì a hovo it bude. P ehled novï ohl öenè p evratnè verze 4.0. Uk ûeme v m, jak mi nov mi funkcemi a vlastnostmi je Acrobat 4.0 vybaven a jak v m ulehëì vaöi pr ci, aù kancel skou, tak v prepressu nebo v procesu elektronickèho publikov nì ve 13:00 Adobe Illustrator 8.0 CZ MAC/PC Nov verze öpiëkovèho vektorovèho editoru v s zcela jistï zaujme. V r mci semin e v s sezn mìme s novou verzì tohoto oblìbenèho vektorovèho ilustraënìho programu; nauëìme v s vyuûìvat jeho p evratnè funkce a n stroje a uk ûeme, jak se snadno zapojì do vaöeho pracovnìho prost edì ve 13:00 Publikov nì na internetu s produkty Adobe ImageStyler, ImageReady, Acrobat a PageMill + NOVINKA: Adobe GoLive P ijôte se sezn mit s nov mi produkty Adobe pro publikov nì na internetu. Adobe ImageStyler v m usnadnì tvorbu internetovè grafiky pomocì unik tnì technologie styl, Adobe ImageReady v m pom ûe vytv et dokonalè animace a zajistì nejlepöì pomïr velikosti a kvality vaöich obr zk. Adobe Acrobat v m poskytne dokonal n stroj pro p enesenì rozs hl ch tiskov ch dat na web a s Adobe GoLive nebo s PageMillem to vöe d te dohromady ve 13:00 Photoshop 5.0 CZ Seznamte se s poslednì verzì programu, kter definuje pr myslov standard editace bitmapov ch obr zk. Tento semin je zamï en na novinky v poslednì verzi 5.0 programu Adobe Photoshop. Sezn mìte se s nov mi moûnostmi, funkcemi a postupy jako jsou plnï editovateln text, efektovè vrstvy, paleta historie, kan ly p Ìm ch barev, podpora ICC barevn ch profil, a dalöì. V r mci semin e budou p edvedeny takè novè z suvnè moduly ve 13:00 Acrobat 4 p ich zì Produkt, o kterèm se hovo Ì a hovo it bude. P ehled novï ohl öenè p evratnè verze 4.0. Uk ûeme v m, jak mi nov mi funkcemi a vlastnostmi je Acrobat 4.0 vybaven a jak v m ulehëì vaöi pr ci, aù kancel skou, tak v prepressu nebo v procesu elektronickèho publikov nì. The Launch Platform......je sèrie jednodennìch prezentacì, kterè po d spoleënost Adobe Systems a na kter ch m ûete shlèdnout nejnovïjöì verze a nejlepöì softwarov eöenì pro profesion lnì komunikaci. ÑVöichni tv rci informacì pot ebujì nejefektivnïjöì n stroje pro prezentaci sv ch zpr v potenci lnìm Ëten m ñ aù uû se jedn o informace pro internì pot ebu nebo pro z - kaznìky, kterè musì tato informace zaujmout.ì ÑThe Launch Platformì je akce, na kterè spoleënost Adobe Systems p edstavì produkty, kterè zaruëenï budete chtìt pouûìvat. V dobï tisku tèto pozv nky nebyly nïkterè produkty, kterè budeme na akci p edv dït, jeötï uvedeny na trh. Ale buôte si jisti ñ tyto produkty zmïnì zp sob komunikace jak pro profesion lnì vydavatele, tak pro pracovnìky z podnikovè sfèry. ÑThe Launch Platformì ñ pro ty, kte Ì chtïjì, aby se jejich sdïlenì neztratilo mezi jin mi! Pokud si chcete rezervovat mìsto na jednè z n sledujìcìch akcì ÑThe Launch Platformì, vyplúte prosìm tuto oddïlovacì Ë st a poölete ji na adresu vytiötïnou na druhè stranï pozv nky. M ûete se zaregistrovat i zasl nìm u na adresu: ZaökrtnÏte prosìm ËtvereËek vedle mïsta, ve kterèm se chcete p edv dïcì akce z Ëastnit. Bratislava 22/03/99 JmÈno: Praha 25/03/99 Adresa: Varöava 30/03/99 PoznaÚ 01/04/99 Budapeöù 22/04/99 Tel.: Fax:

7 Semin e jsou zdarma a probìhajì ve ökolicì mìstnosti AMOS Software (Technick 2, Praha 6). Kapacita naöì uëebny je omezena, takûe v s prosìme, abyste se zaregistrovali co nejd Ìve telefonicky, faxem, prost ednictvìm formul e na naöem webu nebo na ovè adrese Adobe After Effects 4.0 V sledky vidìme kaûd den. V televizi, na videu, ve filmech. Nov verze Adobe After Effects v m nabìzì vìce n stroj a efekt a vïtöì kontrolu, vöe pot ebnè pro tvorbu profesion lnìch projekt pro vöechna dynamick mèdia ñ film, video, multimèdia a web. Oproti bïûnï vyûadovan m ovl dacìm prvk m p in öì After Effects 4.0 mnohè novè funkce, efekty a zdokonalenì, vëetnï tïsnïjöì integrace s ostatnìmi produkty Adobe. StejnÏ jako u p edchozì verze existujì dvï varianty: Standard, pro tvorbu sloûitè pohyblivè grafiky, a Production Bundle pro tvorbu jeötï n roënïjöìch efekt a kompozicì, jakè vidìme dennodennï nap Ìklad v televizi nebo ve filmech. SpoleËnÈ silì Program After Effects 4.0 nabìzì adu nov ch funkcì, kterè p ispìvajì k jeho tïsnïjöì integraci s ostatnìmi produkty Adobe: Adobe Photoshop. KromÏ moûnosti importovat soubory z Photoshopu s vrstvami jako kompozice umoûúuje After Effects 4.0 zachov nì vrstev prav, zachovat efekty Photoshopu jako parametry efekt a importovat cesty Photoshopu jako masky. Adobe Illustrator. AE4 dovolujì importovat soubory z Illustratoru s vrstvami jako kompozice. D le lze kopìrovat a vkl dat cesty u Illustratoru do After Effects jako masky a prov dït zarovn nì a rozmìstïnì vrstev pomocì novè palety zarovn nì. Adobe Premiere. Pr ce s Premierou je nynì daleko snazöì. Projekty z Premiery m ûete importovat do After Effetcs jako kompozice, se sest Ìhan mi klipy jako vrstvy v p ÌsluönÈ sekvenci v oknï Time Layout. RAM Preview a masky Nov funkce zvan RAM Preview umoû- Úuje prohlèdnout si kompozici v re lnèm Ëase jeötï p ed jejìm renderov nìm. After Effects naëtou do pamïti RAM co nejvïtöì moûn poëet snìmk a ty pak v re lnèm Ëase p ehr vajì. StejnÏ lze p ehr vat i zvukovou stopu. V konn m nov m prvkem je zcela p epracovan p Ìstup k maskov nì. KaûdÈ vrstvï lze p idat aû 128 masek. Ty m ûete v reûimu libovolnè transformace ot Ëet a zvïtöovat Ëi zmenöovat a masky nejr znïjöìm zp sobem kombinovat. PadajÌcÌ listì After Effects 4.0 Production Bundle obsahuje nïkterè novè efekty. BÈziÈrova plynul deformace (BÈzier Warp) dovoluje deformovat obraz tah nìm za t hla, zatìmco sìùov deformace (Mesh Warp) deformuje oblasti obrazu pomocì sìtï. Deformace p etvarov nìm umoûúuje vloûit obraz dovnit stanovenèho tvaru. S Ë steëkov m pozadìm (Particle Background) lze animovat velkè mnoûstvì objekt a dos hnout tak efektu jednotnèho chov nì celè skupiny tïchto objekt, p i- Ëemû jednotlivè objekty jsou st le nez vislè. S touto funkcì lze snadno simulovat nap Ìklad scènu s padajìcìm listìm, snïûenìm nebo ohúostrojem. Glob lnì efekty After Effects 4.0 vyuûìv vrstev prav jako Photoshop 4 a vyööì. Jak koli efekt aplikovan na vrstvu prav ovlivúuje vöechny vrstvy leûìcì pod nì a poskytuje v m rychlou metodu, jak upravit nïkolik vrstev najednou. Vrstvu prav m ûete animovat v Ëase nebo vytvo it ochrannè masky, kterè mohou samy o sobï b t rovnïû animovanè, a tak m ûete dos hnout atraktivnì v sledky. P ihl öka P ihlaöuji se na nìûe uveden semin : Adobe Noviny # Firma: JmÈno: Adresa: Tel., fax: TermÌn: q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 q ve 13:00 N stroj pro kaûdèho Jestliûe jste profesion lnì umïlec v oblasti filmu nebo videa, vìte, proë byl program After Effects pouûit p i tvorbï takov ch film jako t eba Titanic nebo HvÏzdn pïchota. Verze 4.0 jeötï d le rozöi uje v kon a tv rëì moûnosti tohoto software. A pokud jste grafik Ëi v tvarnìk a pot ebujete svè obr zky oûivit, zjistìte, ûe After Effects 4.0 jsou jednìm z nejvìce tv rëìch n stroj, se kter m jste kdy pracovali. Adobe Dynamic Media Studio: vìce za mènï Nov verze je v prodeji od 15. nora pro Windows a PowerMacintosh v obou variant ch ñ Standard i Production Bundle. KromÏ toho lze After Effects 4.0 Standard zakoupit takè v r mci balìku Adobe Dynamic Media Studio, kde je navìc Premiere 5.1, Photoshop 5.0 a Illustrator 8.0. Tento balìk poskytuje ucelenè a cenovï zv hodnïnè eöenì pro tvorbu pohyblivè grafiky doplnïnè nezbytn mi n stroji pro statickè vektorovè i rastrovè obrazy. Strana 7

8 ZmÏna ve zp sobu poskytov nì technickè podpory Jiû brzy u n s dojde ke zmïnï poskytov nì technickè podpory pro produkty Adobe. Tuto podporu nebude nad le jiû poskytovat û dn z distributor, ale... (tajenka). Uûivatel m m tento zp sob p inèst jeötï dokonalejöì servis a vyööì mìru odbornosti, daleko p ÌsnÏji vöak bude vyûadov na registrace produktu, pro kter je technick podpora poskytov na. VeökerÈ pot ebnè informace v m vëas sdïlìme. VyluötÏte, dozvìte se novinky a vyhrajete! PrvnÌch pït z v s, kte Ì n m zaölou (faxem, poötou) spr vnï vyluötïnou k Ìûovku, od n s dostanou d rek. NEMOC CITOSL. ZAVÝSKNUTÍ ZNAČKA PRŮMĚRU SEVEŘAN HUDEBNÍ SKUPINA SPZ NÁCHODA DLOUHÉ "A" PROSTORNÝ VÝBĚH PRO DRAVCE ŘEKA V SRN PŘEDLOŽK A SPZ TÁBOR A VYLUČOVAT ZNOJ POVAHA (ZAST.) VČELÍ PRODUKT NELÁSKA VYLÉČEN MPZ POLSKA MPZ LUCEMBUR- SKA ČÁST VOZU ŽENSKÉ JMÉNO HORIZONT SNÍŽENÁ NOTA ZNAČKA LIKÉRU LÉČIVÁ ROSTL. KULOVITÁ BAKTERIE POLOMĚR ŘEKA V ČR HÁJEK ANGL. SPIS. MISTROVSTVÍ SVÉTA FORMÁT FONTŮ ZROHOVA- TĚLÁ KŮŽE SPZ LIBERCE NOVINKA ZAHÁJENÍ STAVBY VLHKO ŘÍMSKÁ ČÍSLICE MĚSTO V BRAZÍLII NÁPOJE PRAČECHŮ 1. DÍL TAJENKY SVĚDEK PŘI KŘTU ZAVÁŘKA SOUMĚRNÝ BYLINA INIC. SPIS. KOSTKY OTEC MINOTAURA CITOSLOVCE POVZDECHU DUSÍK SPOJKA SPZ NÁCHODA A TACHOVA ÚKAZ NA VODĚ INIC. SPIS. MÁCHY HL. M. SENEGALU AMERICKÝ SPISOVATEL KOLÍK RADIUM ZNAČKA NA- ŠICH LETADEL MALÝ DŮLEK VODNÍ KVĚTINA VAŘENÉ MASO NÁZEV HLÁSKY TUNA SKANDINÁ- VEC AFRICKÝ STÁT PERÓNOVA ŽENA SOUDNÍ ŘÍZENÍ TROPICKÉ ŠÍLENSTVÍ CITOSLOVCE SKOKU BAVIČ NÁSLEDNÍK TRŮNU KYPŘITI PŮDU VZOREK (EXPR.) ÚTOK POVLAK NA ZUBU SÍRA ÚDOLÍ VYTV. LEDOVCEM FRANC. ZLATO ANGL. DOPR. PROSTŘ. PŘEDLOŽKA SMŮLA ZKR. DÉLK. MÍRY POHOVKA VĚŠTEC PODNEBNÍ PÁSMO TEMNOTA SPZ ŠUMPERKA LAHODNÝ NÁPOJ SEVERSKÉ ZVÍŘE ČÁST LŮŽKA PÍSM. ŘEC. ABECEDY TYP POČÍTAČ. PAMĚTI KŘEMÍK SLOVENSKY JAK 2. DÍL TAJENKY MPZ ŠVÉDSKA ČS. FILOZOF A HISTORIK ANGL. SPISOVATEL AVIVÁŽ Nápověda: Amis, Isar, Kosík, MOS, TT Vyd v AMOS Software spol. s r.o., autorizovan distributor, st edisko technickè podpory a registraënì st edisko Adobe v»r a SR. Adresa: Technick 2, Praha 6. Tel. (02) , fax (02) , Strana 8

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze textových formátů semestrální práce Němcová Lenka Vlčková Renata V Praze dne 2.

Více

EMISE SW 2.0 - INTERNETOVÁ APLIKACE

EMISE SW 2.0 - INTERNETOVÁ APLIKACE EMISE SW 2.0 - INTERNETOVÁ APLIKACE srpen 2005 Ing. Jan Truxa Anotace: EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie Bubenská 6, 170 00 Praha 7 tel. : 42-266 710 247, fax.: 42-266 710 248 e-mail:

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe

e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz Vzdělávání levněji, rychleji a lépe e-learning www.kontis.cz www.e-learn.cz e-learning Proč e-learning? V souëasnèm svïtï, kdy informace je hybnou silou obchodu, jiû asi nikdo nepochybuje o nutnosti st lèho vzdïl v nì. SoustavnÈ ökolenì

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

Grafický návrh v oděvním designu

Grafický návrh v oděvním designu Grafický návrh v oděvním designu Eva Nováková SSOGD Lysá nad Labem OBSAH ÚVOD... 1 Rozdělení grafických programů... 1 Bitmapová (rastrová) grafika... 3 Barvy... 5 Druhy barevných modulů... 5 VEKTOROVÁ

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Vektorová a bitmapová grafika

Vektorová a bitmapová grafika Vektorová a bitmapová grafika Obsah prezentace Vektorová a bitmapová grafika Grafické formáty Grafické programy Programový Balík Corel Draw a program AutoCAD Typy grafiky Vektorová Jednotlivé prvky tvořící

Více

Cisco IP telefon 7960 a 7940

Cisco IP telefon 7960 a 7940 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H vod prava a symboly pouûitè v dokumentu KAPITOLA 1 P edstavujeme p Ìstroj Cisco IP Phone 1-1 PodrobnÈ sezn menì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Obr. 1 Logo Transparent Ready

Obr. 1 Logo Transparent Ready 122 A U T O M A T I Z A C E R O Č N Í K 4 8 Č Í S L O 2 Ú N O R 2 0 0 5 průvodce řídicími systémy pro inteligentní budovy SpoleËnost, kter p sobì po celèm svïtï a zamï uje se p edevöìm na rozvod elektrickè

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Základní ovládání interaktivních tabulí

Základní ovládání interaktivních tabulí Řešení problémů I EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní ovládání interaktivních tabulí Jak správně řešit trable se SMART Boardem popisují diagramy v oficiální dokumentaci: Jiří Znamenáček Jiri.Znamenacek@vscht.cz

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Kalendář "Rodinné album" Romana Pavlicová školní rok: 2007/2011 obor: třída: 26-41-M/002 Elektrotechnika E4.B Tímto bych ráda poděkovala svému konzultantovi Mgr. Janě Janebové,

Více

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23 Obsah Úvod 15 Pro koho je tato kniha 15 Obsah jednotlivých kapitol knihy 16 Typografické konvence 17 Použité ikony 17 Kontakt na autora 17 Poděkování 18 Kapitola 1: Co je Delphi 19 Verze Delphi 19 Co je

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Alois Kužela

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů:

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: MS Word 2007: úvod úvod do práce s Wordem, pohyb v dokumentu, zápis textu, práce s dokumentem a okny pro více dokumentů, použití automatických

Více

Online Training Solutions, Inc. Microsoft Windows XP Krok za krokem

Online Training Solutions, Inc. Microsoft Windows XP Krok za krokem Online Training Solutions, Inc. Microsoft Windows XP Krok za krokem Computer Press, a.s. Brno 2007 Microsoft Windows XP Krok za krokem Online Training Solutions, Inc. Computer Press, a.s., 2007. Dotisk

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Rastrová a vektorová data

Rastrová a vektorová data Počítačová grafika Rastrová a vektorová data Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU 1. V barevném modelu RGB pro 24bitové barvy bude zelená popsána trojicí: a) (0,

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU OBSAH ZAČÍNÁME 11 O Oficiálním výukovém kurzu... 11 Co nového přináší toto vydání... 11 Co je navíc ve verzi Photoshop Extended... 12 Předpoklady... 12 Instalace Adobe Photoshopu... 12 Spuštění Adobe Photoshopu...

Více

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 (dále jen ACA2008) je nová verze (a nový název) známého a oblíbeného stavařského programového balíku Architectural Desktop (ADT). Je speciálně navržený

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT:

PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: Firma Panflex disponuje nejnovějšími verzemi všech běžně používaných grafických SW a je schopna taková dat přijímat a zpracovávat. Přijímáme data jak na platformě Mac

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 8 2 U k á z k a k n i h

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

FAQ Aplikace GRIS 2017

FAQ Aplikace GRIS 2017 FAQ Aplikace GRIS 2017 Uživatelská příručka aplikace GRIS Uživatelskou příručku k aplikaci GRIS naleznete na webových stránkách GA ČR na adrese https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

NEBO 1b) v mailu jste dostali link (odkaz) na stažení nové verze programu, například

NEBO 1b) v mailu jste dostali link (odkaz) na stažení nové verze programu, například Vážený uživateli, toto je modelový příklad pro stažení aktualizace programu T-ÚČTO a její instalace na počítači. Nepoužívá nic, co by nepatřilo k běžnému stupni obsluhy PC a internetu a měl by jej s jistými

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Komprimace grafických dat, formáty počítačové grafiky

Komprimace grafických dat, formáty počítačové grafiky Komprimace grafických dat, formáty počítačové grafiky Kapitola poskytuje čtenáři základní přehled formátů používaných v počítačové grafice, základní údaje o možnostech přenositelnosti dokumentů mezi aplikacemi.

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

1. DVD Spektrofotometrie v polygrafii 35min

1. DVD Spektrofotometrie v polygrafii 35min Příloha č. 6 Strukturovaný scénář výukového DVD kompletu 1. DVD Spektrofotometrie v polygrafii 35min A. Úvod (3min) Popis vnímání barev člověkem, význam pro člověka včetně psychologického aspektu (ovlivnění

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

MODUL 7. Citační manažery 2

MODUL 7. Citační manažery 2 MODUL 7 Citační manažery 2 1 LEGENDA K IKONÁM 2 PO PROSTUDOVÁNÍ MODULU BYSTE MĚLI UMĚT definovat k čemu slouží citační manažer definovat, jaký je rozdíl mezi komerčními a volně dostupnými citačními manažery

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování

DTP1. Digitální grafický výstup. ernobílé grafické objekty. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 7. 4. 201i Digitální grafický výstup složen z bod bod erná/bílá rozlišení po et bod na palec, dpi pro text alespo 600

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne 11.10. 2001, sídlo 625 00 Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) 664 42 Brno Modřice,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na Grafické práce a DTP služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Veřejná zakázka malého rozsahu na Grafické práce a DTP služby ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 171 00 PRAHA 7 IČO: 00064459 DIČ: CZ00064459 WWW.ZOOPRAHA.CZ č.j. ÚKV/0174/15 V Praze dne 21. 1. 2015 Počet listů: 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná

Více

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl 1 1 / Logotyp 1.1. Specifikace barevnosti hlavní barva / doplňková barva 1.2. Ukázka použití loga v negativu 1.2. Konstrukce a síťový rozkres loga 1.3.

Více