Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových"

Transkript

1 Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových organizací OS Slovo 21 Romská ženská skupina Manushe říjen 2013

2 Obsah ÚVOD... 3 EVROPSKÝ KONTEXT... 3 PROJEKT ROM-ACT... 5 NÁRODNÍ ZPRÁVY: OBSAHY A METODOLOGIE SYSTÉM UZNÁVÁNÍ INFORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO UČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ PRÁVNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC PRO OVĚŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ Právní rámec Národní soustava kvalifikací Sektorové rady Základní a středoškolské vzdělávání: Rámcové vzdělávací programy... Error! Bookmark not defined Kvalifikace Hodnoticí standardy Autorizované osoby Rozdělení odpovědnosti v rámci národní koordinace OVĚŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ V PRAXI Vývoj v posledních letech Zainteresované strany Náklady a financování Co dělat pro získání osvědčení Související projekty DOPORUČENÍ ROMSKÝCH ŽEN A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ DOPORUČENÍ ROMSKÝCH ŽEN Povědomí o systému a přístup k informacím Nízká úroveň motivace v romských komunitách Vysoké nároky na uživatele Finanční nároky získání kvalifikace Bariéry v rodině Souhrn DOPORUČENÍ PRACOVNÍKŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Problematická využitelnost kvalifikací Omezený přístup k informacím o systému uznávání kvalifikací a složitost informací Finanční, prostorová a znalostní nedostupnost uznávání kvalifikací Souhrn

3 ÚVOD Tato zpráva analyzuje současný stav systému uznávání neformálního a informálního učení v České republice a shromažďuje doporučení romských žen a občanských organizací, jak ho zpřístupnit. Národní vlády a evropské instituce si uvědomují potřebu uznávat všechny kompetence každého jednotlivce, získané jak prostřednictvím formálního, tak neformálního a informálního učení. Uznávání neformálního a informálního učení by mělo jednotlivcům umožnit získat úplnou nebo dílčí kvalifikaci na základě uznaných zkušeností, získaných prostřednictvím neformálního a informálního učení. Jak ukazují usnesení, pracovní skupiny a výzkumy, uznávání neformálního a informálního učení je v současnosti jednou z forem sociální, vzdělávací a pracovní inkluze, zvláště v případě neakademických osob. Romská komunita je jednou ze skupin, které v současnosti čelí větší exkluzi a obtížím v oblasti pracovní inkluze, mimo jiné právě z důvodu nedostatku úředních osvědčení a titulů. Uznávání neformálního a informálního učení proto může zlepšit jejich zaměstnatelnost a stát se jednou z možných forem jejich sociální, pracovní a vzdělávací inkluze. EVROPSKÝ KONTEXT Uznávání neformálního a informálního učení nabývá všude v Evropě na důležitosti. Kodaňská deklarace z listopadu 2002 zahájila evropskou strategii pro posílenou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), o které se obvykle hovoří jako o kodaňském procesu a která zahrnuje potřebu dobře etablovaných systémů uznávání neformálního a informálního učení. 1 Evropské instituce zdůrazňují důležitost implementace národních systémů uznávání neformálního a informálního učení. V Komuniké z Brugg z prosince 2010 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období evropští ministři pro odborné vzdělávání a přípravu, evropští sociální partneři a Evropská komise prohlásili, že zúčastněné státy by měly začít nejpozději roce 2015 vytvářet národní postupy pro uznávání a validaci neformálního a informálního učení, podporované národními kvalifikačními rámci. 2 Různé evropské organizace prosazují začleňování systémů uznávání neformálního a informálního učení do programů a politik vzdělávání dospělých. Usnesení Rady z listopadu 2011 o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých 3 definovalo implementaci plně funkčních systémů uznávání neformálního a informálního učení jako jednu z prioritních oblastí v období , 1 Deklarace evropských ministrů pro odborné vzdělávání a přípravu a Evropské komise, která byla ujednána v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy Kodaňská deklarace. 2 Komuniké z Brugg o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období Komuniké evropských ministrů pro odborné vzdělávání a přípravu, evropských sociálních partnerů a Evropské komise, setkání v Bruggách 7. prosince 2010 s cílem vyhodnotit strategický přístup a priority kodaňského procesu v období Usnesení Rady z listopadu 2011 o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých (2011/C 372/01). 3

4 stejně jako prosazování jejich využívání ze strany dospělých všech věkových kategorií a na všech kvalifikačních úrovních, ze strany podniků a dalších organizací. V posledních deseti letech zdůrazňovaly evropské instituce potřebu systémů uznávání neformálního a informálního učení pro usnadnění sociální integrace těch, kteří nemají základní kvalifikace. V nejnovějším a nejdůležitějším doporučení z prosince 2012 o uznávání neformálního a formálního učení 4 zdůrazňuje Evropská rada významnou úlohu, kterou uznávání znalostí, dovedností a kompetencí, získaných prostřednictvím neformálního a informálního učení, může hrát v posilování zaměstnatelnosti a mobility a zvyšování motivace k celoživotnímu učení, zvláště v případě socioekonomicky znevýhodněných nebo málo kvalifikovaných osob, protože uznávání může zvýšit jejich účast v celoživotním učení a jejich přístup na trh práce. V tomto doporučení z prosince 2012 doporučuje Evropská rada členským státům zavést opatření pro uznávání neformálního a informálního učení nejpozději do roku Nejen evropské instituce, ale i národní zákonodárci si uvědomují důležitost zahrnutí uznávání neformálního a informálního učení do národního rámce kvalifikací a vzdělávací politiky, protože otevírá dveře celoživotnímu učení a přináší sociální a ekonomické výhody pro jednotlivce a komunity. Evropské země vytvořily a dále rozvíjejí své národní rámce kvalifikací s cílem podporovat přístup k celoživotnímu učení a účast v něm a umožnit uznávání kvalifikací. Za účelem možnosti srovnání mezi jednotlivými národními rámci se evropské instituce v roce dohodly na implementaci Evropského rámce kvalifikací (EQF), všeobecného rámce, podle kterého musí všechny státy přizpůsobit své národní úrovně kvalifikace neutrálnímu referenčnímu bodu, který určil EQF za účelem podpory geografické mobility a mobility trhu práce a celoživotního učení v Evropě. Jádro evropského rámce tvoří osm kvalifikačních úrovní, které jsou popsány prostřednictvím výsledků učení (znalostí, dovedností a schopností). 6 S cílem usnadnit státům implementovat zmíněné národní systémy uznávání byla vytvořena řada nástrojů. Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), referenční středisko Evropské unie pro odborné vzdělávání a přípravu, uveřejnilo v roce 2009 evropské pokyny pro uznávání neformálního a informálního učení. Po vzoru těchto společných evropských zásad poskytují evropské pokyny odborná doporučení zákonodárcům a profesionálům v oblasti vzdělávání, zapojeným do rozvoje a implementace postupů uznávání. 7 Od roku 2004 navíc pravidelně vychází evropský katalog pro uznávání neformálního a formálního učení, který shromažďuje informace o stávajících praxích uznávání v evropských státech. 8 Přestože většina evropských států úspěšně buduje právní rámec, který reguluje uznávání neformálního a informálního učení, většina z nich zatím nedosáhla na zranitelné skupiny nebo rizikové skupiny, včetně romské komunity. 4 Doporučení Rady z 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (2012/C 398/01). 5 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení. 6 Viz více informací o Evropském rámci kvalifikací (EQF). 7 Evropské pokyny pro uznávání neformálního a informálního učení (CEDEFOP, 2009). 8 Evropský katalog pro uznávání neformálního a informálního učení. 4

5 V tomto smyslu je jednou z nejdůležitějších výzev Evropy učinit přítrž exkluzi Romů. Sdělení Evropské komise 9 v roce 2011 zdůraznilo trvalou ekonomickou a sociální marginalizaci největší evropské menšiny a navrhlo přijetí vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 za účelem prolomit začarovaný kruh chudoby v romské komunitě. Evropská komise každoročně vyhodnocuje pokrok, dosažený v oblasti zajišťování účinné implementace těchto vnitrostátních strategií integrace Romů 10, a poskytuje členským státům podporu v inkluzi Romů. Společně s těmito doporučeními a sděleními EU poukázaly předchozí výzkumné projekty jako například Workaló, 11 Callí Butipén, 12 Include-ed 13 a Drom-In 14, na to, že příslušníci romské komunity si osvojili specifické schopnosti a kompetence vztahující se k druhu práce, kterou vykonávají, ačkoliv většina z nich nemá příslušné vzdělání a formální pracovní zkušenosti. Nedostatek oficiálních osvědčení jejich kompetencí ztěžuje inkluzi romské komunity. Také Mezinárodní kongres romských žen: Ostatní ženy, který se konal v říjnu 2010 v Barceloně a na kterém se sešlo tři sta neakademických romských žen ze čtrnácti zemí, zdůraznil potřebu uznávání předchozího učení romských žen jako jedné z forem jejich úspěšné inkluze na trh práce. Systémy uznávání neformálního a informálního učení se v oblasti podpory sociální, vzdělanostní a pracovní inkluze romských žen v Evropě ukázaly jako klíčové. To dokazuje, že potřeba zpřístupnění systémů uznávání neformálního a informálního učení romským ženám je prioritou. PROJEKT ROM-ACT Projekt ROM-ACT (leden 2013 prosinec 2014) zohledňuje současný evropský kontext, vychází z výsledků a připomínek předchozích výzkumných projektů a zaměřuje se na zpřístupnění systémů uznávání neformálního a informálního učení ženám z romských a travelerských komunit Evropy. ROM-ACT je nadnárodní projekt, který sdružuje osm organizací z celé Evropy. Konsorcium partnerských organizací má dlouholeté znalosti v oblasti neformálního a informálního učení, vzdělávání dospělých a záležitostí týkajících se Romů a Travelerů. Cílem projektu ROM-ACT je zkvalitnit stávající systémy uznávání neformálního a informálního učení v Evropě, přiblížit je potřebám neakademických a znevýhodněných skupin, jako je romská komunita, a usnadnit přístup neakademických osob k systémům uznávání neformálního a informálního učení. 9 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 ze dne 5. dubna Poslední podpůrná zpráva Komise z června 2013: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Kroky vpřed v implementaci vnitrostátních strategií integrace Romů. 11 Workalò: Tvorba nových vzorců zaměstnávání pro kulturní komunity: Případ cikánů. Výzkumné centrum pro teorii a praxi překonávání nerovností (CREA) Barcelonská univerzita Callí Butipén: Romské ženy a pracovní trh. Výzkumné centrum pro teorii a praxi překonávání nerovností Barcelonská univerzita INCLUD-ED. Strategie pro začleňování a sociální soudržnost v Evropě z hlediska vzdělávání. CREA UB. Výzkumné centrum pro teorii a praxi překonávání nerovností Barcelonská univerzita DROM-IN. Romská imigrace ve Španělsku: výzvy sociální inkluze a koexistence. GEDIME (Skupina pro studium imigrace a etnických menšin)

6 Inovativní charakter projektu ROM-ACT spočívá v jeho přístupu a metodologii. Neakademické ženy z romských a travelerských komunit budou přímo zapojeny do rozvoje projektu a jejich připomínky budou zahrnuty do hlavních výstupů. Všechny připomínky budou shromážděny prostřednictvím inter a intra generačního dialogu mezi ženami z romských a travelerských komunit různého věku a zázemí. Hlavní výstupy projektu zahrnují pět národních zpráv a jednu evropskou zprávu, obsahující nejnovější připomínky na poli systémů uznávání neformálního a informálního učení v Evropě a doporučení žen z romských a travelerských komunit, zástupců center pro vzdělávání dospělých a romských a travelerských organizací. Navíc bude spuštěna informační kampaň, která bude mimo jiné zahrnovat DVD s rozhovory s ženami z romských a travelerských komunit, objasňující jejich pozitivní zkušenosti s uznáváním, evropskou příručku na podporu organizací doprovázejících neakademické skupiny v procesu uznávání a vlastní webovou stránku. Kromě toho bude spuštěna kampaň s cílem ovlivnit politiky uznávání a bude vytvořena síť asociací zapojených do doprovodu při uznávání. Prostřednictvím projektu bude padesát neakademických žen z romských a travelerských komunit validovat své neformální a informální učení. S těmito výsledky bude projekt přispěním nejen pro romské ženy, ale pro všechny znevýhodněné skupiny. Zajištění kvality projektu ROM-ACT je jedním z hlavních zájmů konsorcia projektu. Na externí úrovni bude kvalitu projektu v první řadě zajišťovat ustavení Národních poradních výborů v pěti zemích: Řecku, Rumunsku, Irsku, České republice a Španělsku. Každý výbor bude tvořený zástupci učitelů z oblasti vzdělávání dospělých, zástupci komunit Romů a Travelerů a zástupci veřejné správy. Bude validovat výsledky projektu a jeho připomínky budou zohledněny při tvorbě konečné verze. Současně bude ustavena Skupina pro evaluaci kvality složená z členů Výzkumného centra pro teorii a praxi překonávání nerovností (CREA) Barcelonské univerzity. Bude hodnotit konsorcium ve všech fázích projektu a kontrolovat hrubé verze všech zpráv a produktů s cílem zjistit, jestli jsou konzistentní s předchozími výzkumy a doporučeními mezinárodní vědecké komunity. Dalším cílem konsorcia partnerských organizací v souvislosti s projektem ROM-ACT je usnadnit přístup k systémům uznávání neformálního a informálního učení ženám z romských a travelerských komunit v Evropě za účelem posílit jejich vzdělanostní, sociální a pracovní inkluzi. NÁRODNÍ ZPRÁVY: OBSAHY A METODOLOGIE Národní zprávy jsou, jak je zmíněno výše, jedním z hlavních výsledků projektu ROM-ACT. Jsou vypracovávány za účelem definování stávajícího stavu systémů uznávání neformálního a informálního učení ve všech zúčastněných zemích a vypracování doporučení, jak je více zpřístupnit. Národní zprávu, analyzující stav systémů uznávání neformálního a informálního učení v příslušné zemi, vypracovalo pět členů konsorcia partnerských organizací: Španělsko, Řecko, Rumunsko, Irsko a Česká republika. Projekt ROM-ACT je založený na kritické komunikativní metodologii. Tato metodologie podporuje epistemologii intersubjektivního dialogu v rámci rovnocenného vztahu mezi výzkumným týmem a těmi, kterými se výzkum zabývá. Zapojuje cílovou skupinu do sociální reality, která je předmětem trnansformace, a vytváří realitu prostřednictvím interakce mezi lidmi. Hlavní přístupy jsou: dialog mezi rovnocennými subjekty (v němž jsou všechny připomínky zohledňovány na základě opodstatněnosti argumentů, nikoliv na základě postavení osob, které je vytváří, ženy z romských a travelerských komunit se budou podílet na diskusních sekcích a poskytovat názory a připomínky k 6

7 systémům uznávání), transformace (rozbíjení konzervativního diskursu o nevyhnutelnosti sociální reprodukce), tvorba nových významů (objevuje se, když lidé vidí, že jejich zapojení přivozuje změny a transformace, které zlepšují kvalitu jejich života, ženy z romských a travelerských komunit přestávají být pouhým předmětem výzkumu a stávají se aktivními subjekty v procesu vlastní transformace), rovnoprávnost epistemologických rovin (předpokládá odstranění interpretativní hierarchie mezi výzkumníkem a předmětem výzkumu, ženy z romských a travelerských komunit pracují po boku výzkumníků a přispívají a obohacují teoretickou racionálnost o praktický přístup). 15 Proto jsou obsah a použitá metodologie pro všechny národní zprávy stejné. Zprávy jsou rozdělené do dvou částí. V první části shromáždily všechny partnerské organizace data a provedly analýzu stávajícího stavu uznávání neformálního a informálního učení v příslušné zemi. V druhé části zorganizovaly všechny partnerské organizace čtyři komunikativní diskusní skupiny, dvě s neakademickými ženami z romských a travelerských komunit a dvě se zástupci organizací, založené na informacích získaných v první části. Připomínky získané v těchto čtyřech diskusních skupinách byly zahrnuty do příslušných národních zpráv. V první diskusní skupině s neakademickými ženami z romských a travelerských komunit vypracovaly účastnice doporučení, jak přiblížit systémy uznávání jejich dovednostem a schopnostem, analyzovaly existující překážky a výzvy v přístupu k uznávání neformálního a informálního učení a vypracovaly návrhy na jeho zlepšení. V druhé diskusní skupině ty samé ženy z romských a travelerských komunit validovaly výsledky získané konsorciem v první diskusní skupině. První diskusní skupina s občanskými organizacemi byla zaměřená na jejich informovanost v oblasti systémů uznávání neformálního a informálního učení a na to, jakou by podle nich organizace měly v uznávání učení neakademických osob hrát úlohu. V druhé diskusní skupině ti samí účastníci validovali výsledky získané konsorciem v první diskusní skupině. Ačkoliv pro obě komunikativní diskusní skupiny existoval rámec otázek, použitá metodologie také umožňovala otevřenou a plynulou diskuzi a vytvářela prostor, v němž se lidé cítili pohodlně. Diskusní skupiny sestávaly z poměrně nízkého počtu účastníků, šesti až deseti, a byly vedeny moderátorem. Ve všech pěti zemích byly údaje z komunikativních diskusních skupin analyzovány s ohledem na faktory exkluze (překážky) a faktory inkluze (možnosti). Zmíněných pět národních zpráv bude základem pro vytvoření evropské zprávy, která umožní identifikovat klíčové prvky inkluze a exkluze neakademických skupin v systémech uznávání neformálního a informálního učení a připomínky neakademických žen z romských a travelerských komunit a organizací s cílem je zlepšit. 15 Gómez, J., Latorre A., Sánchez M., Flecha R. (2006): Metodología Comunicativa Crítica. Barcelona: El Roure Editorial. 7

8 1. SYSTÉM UZNÁVÁNÍ INFORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO UČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1.1 NÁRODNÍ PRÁVNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC PRO OVĚŘOVÁNÍ KOMPETENCÍ Právní rámec Základ pro český legislativní rámec validace výsledků učení získaných dalším vzděláváním (tedy mimo školskou soustavu) byl zasazen v září 2007 nabytím účinnosti zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon č. 179/2006 Sb. (novelizován novelou 53/2012) stanovuje celkový právní rámec, který upravuje podmínky a proces uznávání dalšího vzdělávání. Zákon definuje způsoby získání úplné profesní kvalifikace a profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace jsou definovány v Národní soustavě kvalifikací, která společně se zákonem č. 179/2006 Sb. tvoří kostru pro validaci výsledků dalšího vzdělávání. Zákon č. 179/2006 Sb. obsahuje přímé odkazy na Národní soustavu kvalifikací a tím ustanovuje právní i institucionální rámec, podle kterého se národní aktivity validace kompetencí určují. Zákon č. 179/2006 Sb. definuje následující: a) Systém ověřování a uznávání dalšího vzdělávání, b) Profesní kvalifikace, c) Úplné profesní kvalifikace d) Kvalifikační standardy profesní kvalifikace, e) Hodnoticí standardy profesní kvalifikace, f) Národní soustavu kvalifikací, g) Pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání, h) pravidla a postupy zkoušek z profesních kvalifikací, i) Působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání umožňuje každé osobě starší 18 let, která má základy vzdělání, přihlásit se ke zkoušce z profesní kvalifikace ve vybrané profesní oblasti. Podle zákona jsou kvalifikace popsány prostřednictvím výsledků učení formulovaných v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací. Vlastní hodnocení provádějí tzv. autorizované osoby, což jsou fyzické nebo právnické osoby, které získají autorizaci, čili oprávnění zkoušet příslušnou profesní kvalifikaci. Zkouška probíhá podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací rozlišuje dva druhy kvalifikací: a) Úplná profesní kvalifikace způsobilost vykonávat určité povolání, b) profesní kvalifikace způsobilost vykonávat určitou činnost nebo soubor činností, umožňující uplatnění na trhu práce. 8

9 Profesní kvalifikace bývá součástí úplné profesní kvalifikace (většinou obsahuje úplná profesní kvalifikace více profesních kvalifikací, výjimečně jen jednu). Profesní kvalifikace sestává ze souboru dovedností a znalostí, které jsou potřebné pro výkon jejích pracovních činností, ale které samy o sobě nejsou dostatečné pro úplnou profesní kvalifikaci. Příkladem profesní kvalifikace je příprava teplých pokrmů, kterou tvoří konkrétní soubor dovedností v rámci úplné profesní kvalifikace pro povolání kuchař. Všeobecné postupy po získávání profesních a úplných profesních kvalifikací stanovuje zákon 179/2006 Sb. Každá profesní kvalifikace je popsána dvěma standardy, kvalifikačním standardem (výčet očekávaných výsledků učení) a hodnoticím standardem (soubor hodnoticích kritérií, způsobů ověřování a dalších pokynů ke zkoušce): Kvalifikační standard zahrnuje seznam dovedností, požadovaných pro příslušnou profesní kvalifikaci. Hodnoticí standard stanovuje kritéria hodnocení, způsoby ověřování a další pokyny k validaci dovedností, požadovaných kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. Mezi nejdůležitější subjekty, které hrají v systému akreditace výsledků dalšího vzdělávání roli, patří sektorové rady. Ty stanovují, které profesní kvalifikace jsou potřebné na trhu práce a ustavují a řídí pracovní skupiny odborníků, které tvoří jejich kvalifikační a hodnotící standardy Sektorové rady Sektorové rady sdružují reprezentativní zástupce zaměstnavatelů v jednotlivých odvětvích (sektorech). Hlavní úlohou sektorových rad je navrhovat, které kvalifikace jsou potřebné na trhu práce a zajišťovat tvorbu a revize jejich standardů Kvalifikace Proces ověřování a uznávání neformálního a informálního učení v České republice je těsně spjatý s vývojem rámce kvalifikací. Zákon 179/2006 Sb., který stanovuje postup uznávání neformálního a informálního učení, stanovuje také soustavu kvalifikací, která je základem národního rámce kvalifikací. Postup uznávání určují kvalifikační a hodnoticí standardy. Kvalifikační standardy zahrnuté v soustavě kvalifikací jsou seznamem požadovaných výsledků učení. Kvalifikace v soustavě jsou vyvíjeny v rámci stanoveného procesu sektorovými radami a jsou popsány ve speciálně navrženém formátu - prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů. Vývoj soustavy kvalifikací je nedílnou součástí reformy profesního vzdělávání a přípravy, jejímž hlavním cílem je zlepšit propojení mezi profesní přípravou a potřebami trhu práce. Tento vývoj probíhal souběžně s vývojem nové soustavy kvalifikací. Soustava kvalifikací zahrnuje úplné profesní kvalifikace a profesní kvalifikace, s tím, že profesní kvalifikace se mohou skládat do úplné profesní kvalifikace (to znamená, že úplná profesní kvalifikace se skládá z profesních kvalifikací), ale mohou být také nezávislé a tvořit navazující kvalifikaci ke stávajícím kvalifikacím. Sektorové rady stanovují všechny potřebné profesní kvalifikace do úrovně EQF 5, mohou stanovovat také profesní kvalifikace i pro vyšší úrovně, ale tyto se již neskládají do úplných profesních kvalifikací 9

10 Úplné profesní kvalifikace lze získat po předložení osvědčení o všech profesních kvalifikacích potřebných ke složení úplné profesní kvalifikace a poté úspěšným složením závěrečné zkoušky. K úplné profesní kvalifikaci tedy vedou dvě cesty. První cestou je absolvování formálního vzdělávání ve škole, které je touto zkouškou zakončeno a druhou cestou je získání stanovené sestavy profesních kvalifikací, která opravňuje přihlásit se k této závěrečné zkoušce. V minulosti bylo získání vzdělání odpovídajícího dnešním úplným profesním kvalifikacím založeno pouze na učebních plánech a učebních osnovách a předepsané délce studia, které musel každý absolvovat, proto kompetence získané vně formálního systému nemohly splňovat tyto požadavky Hodnoticí standardy Hodnoticí standardy zahrnují hodnoticí kritéria, způsoby ověřování a pokyny k realizaci zkoušky pro každou profesní kvalifikaci. Rozlišují se tři základní způsoby ověření: Praktické předvedení, písmeně a ústně. Hodnoticí postupy neformálního a informálního učení jsou založené výhradně na standardech pro profesní kvalifikace. Organizace zodpovědné za hodnocení jsou tzv. autorizované osoby. Jsou to školy, soukromé instituce, společnosti i jednotlivci. I řemeslník se může stát autorizovanou osobou pro hodnocení dovedností v daném řemesle nebo povolání. V některých případech vyžadují hodnoticí standardy zkoušku před komisí složenou složené ze dvou nebo tří autorizovaných osob, resp. autorizovaných zástupců (je-li autorizovanou osobou škola či firma, zkoušejí její tzv. autorizovaní zástupci). V souladu s hodnoticím standardem a stanoveným způsobem hodnocení jsou autorizované osoby odpovědné za výběr příslušného způsobu ověřování, prostředí, nástrojů a přesného postupu hodnocení. Postup hodnocení zahrnuje formulaci otázek a úkolů Autorizované osoby V případě hodnocení neformálního a informálního učení pro úplnou kvalifikaci, jsou hlavním zajišťovatelem hodnocení školy. Školy jsou oprávněné tento úkol provádět výlučně v souladu s regulacemi a specifikacemi pro určitou úplnou kvalifikaci. Všechny závěrečné zkoušky pro kvalifikace získané odborným vzděláváním a přípravou na vyšší úrovni středoškolského vzdělání jsou stanoveny celostátně a osoby, které získaly profesní kvalifikace, ale neúčastnili se úplného formálního programu, skládají stejné zkoušky jako řádní studenti. V případě profesních kvalifikací je oficiální uznání neformálního a informálního učení udělováno prostřednictvím úředního osvědčení. Osvědčení je vydáno autorizovanou osobou na základě úspěšného složení zkoušky před touto autorizovanou osobou nebo před komisí složenou z více autorizovaných osob. Zákon 179/2006 Sb., resp. jeho prováděcí vyhláška 208/2007 specifikuje konkrétní formu a obsah osvědčení. V případě úplných profesních kvalifikací mohou příslušná osvědčení vystavit výhradně školy. V těchto případech se jedná o stejný typ dokumentu, který škola uděluje osobám, které získaly kvalifikaci prostřednictvím formálního vzdělávání a přípravy (výuční list nebo maturitní vysvědčení). 10

11 Co se týče zajištění kvality, ustavuje zákon 179/2006 Sb. požadavky týkající se dokumentace a archivace záznamů a také provádění kontrol nad průběhem zkoušek, za které odpovídají autorizující orgány (věcně příslušná ministerstva). Proces ověřování a uznávání výsledků neformálního a informálního učení zahrnuje také postup odvolání. Pokud mají zájemci o profesní kvalifikaci pocit, že došlo k porušení jejich práv nebo že proces nebyl řádný, mohou požádat autorizující orgány o přezkoumání. Autorizované osoby získávají autorizaci (oprávnění zkoušet profesní kvalifikace) od autorizujících orgánů (ministerstev) odpovědných za konkrétní profesní oblasti, do nichž profesní kvalifikace spadá. V současnosti se to týká osmi ministerstev: Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva kultury. Autorizace se vztahuje na stanovené profesní kvalifikace a platí na dobu pěti let. Organizace a jednotlivci, kteří mají zájem se stát autorizovanou osobou, musejí podat žádost o autorizaci v souladu s požadavky uvedenými v zákonu 179/2006 Sb. k příslušnému autorizujícímu orgánu Rozdělení odpovědnosti v rámci národní koordinace Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je ze zákona odpovědný za správu a rozvoj Národní soustavy kvalifikací, Ministerstvo školství, mládeže a kvalifikací je odpovědné za gesci celého systému uznávání podle zákona č. 179/2006 a za schvalování standardů profesních kvalifikací, autorizující orgány jsou odpovědné za udělování autorizací, za kontrolu nad činností autorizovaných osob, za archivaci záznamů o zkouškách a také se podílejí na schvalování standardů. Toto všechno je dáno zákonem č. 179/2006. Střešní zaměstnavatelské svazy (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a Agrární komora odpovídají (již ne ze zákona, ale na základě všestranného konsensu) za ustavování, řízení a podporu sektorových rad, které zajišťují věcně obsahovou stránku standardů kvalifikací. Metodickou stránku standardů zajišťuje NÚV. Veřejná služba zaměstnanosti stanovuje příslušné strategie, včetně užívání ověřování a uznávání neformálních a informálních výsledků učení pro rekvalifikaci nezaměstnaných. V případě krajské úrovně nemají sice krajské orgány jasně vymezenou odpovědnost v oblasti ověřování a uznávání neformálních a informálních výsledků učení v legislativě, mají nicméně důležité kompetence v některých souvisejících oblastech. Kraje jsou odpovědné za infrastrukturu vzdělávání a přípravy, např. zřizují střední školy a mohou je i slučovat a rušit. Klíčovými aktéry v procesu ověřování a uznávání neformálních a informálních výsledků učení jsou školy, které tvoří většinu autorizovaných osob a mnohé z nich realizují kursy vedoucí k profesním kvalifikacím. Kraje mohou školy motivovat, aby se zapojily do aktivit celoživotního vzdělávání (včetně uznávání). V současnosti existuje celonárodní projekt (UNIV), který rozvíjí krajské sítě škol nabízejících odborné vzdělávání a přípravu s cílem zvýšit jejich odbornost a kapacity v oblasti poskytování dalšího vzdělávání a uznávání výsledků neformálního a informálního učení pro dospělé, včetně poskytování poradenských služeb (tzv. průvodci). Projekt kromě jiného zajišťuje školení zaměstnanců škol v oblasti užívání kvalifikačních a hodnoticích standardů pro uznávání výsledků neformálního a informálního učení (a také pro vývoj programů vzdělávání dospělých Třebaže Veřejné služby zaměstnanosti (VSZ) fungují na lokální úrovni (obce), úlohou krajů je šířit informace mezi zaměstnanci veřejných služeb 11

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových organizací Slovo 21 Romská ženská skupina Manushe Duben 2014

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II.

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. Proč vytvářet Národní soustavu kvalifikací? Co je to Národní soustava kvalifikací? Na co chceme navázat? Čeho chceme docílit? S kým to chceme

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ DOSPĚLÝCH Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Hana Šímová

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ DOSPĚLÝCH Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Hana Šímová 1 MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLVÁNÍ DOSPĚLÝCH Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, Ing. Hana Šímová MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Pojem dalšího vzdělávání Pojem celoživotního

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Konference projektu KRUH 18.5.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

TRIAS: Poradenství na pracovišti

TRIAS: Poradenství na pracovišti TRIAS: Poradenství na pracovišti 4. Shrnutí a doporučení Přehled národních systémů, hlavní zjištění: 1. Kariérové poradenství se ve všech pěti zemích (Rakousko, Slovinsko, Německo Dánsko, Česká republika)

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Návrh individuálního národního projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II

Návrh individuálního národního projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II Návrh individuálního národního projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II 1. Název projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II Anotace projektu Projekt naváže

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací. Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací. Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Materiál byl projednán

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

S M Ě R N I C E. Ministerstva zemědělství č.j / o dalším vzdělávání v resortu

S M Ě R N I C E. Ministerstva zemědělství č.j / o dalším vzdělávání v resortu S M Ě R N I C E Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo) vydává tuto směrnici s resortní působností. ČÁST PRVNÍ Základní

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Intervence P-KAP NÚV Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská, PhDr. Ostrava 31. srpna 2016 Cíl prezentace Další vzdělávání

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt. Další vzdělávání 2015+ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Co JE Národní soustava kvalifikací? Je pružný nástroj,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více