- 1 - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ŠKOLNÍHO STATKU. v HUMPOLCI. na rok 2010 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ŠKOLNÍHO STATKU. v HUMPOLCI. na rok 2010 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkript

1 - 1 - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ŠKOLNÍHO STATKU v HUMPOLCI na rok 2010 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I. Úvod : Kolektivní smlouva je uzavřena v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání č. 2/91 Sb. ze dne a příslušných ustanovení Zákoníku práce v platném znění Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany : zaměstnavatel : Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 zastoupený ředitelem Ing. Janem Máchou - za zaměstnance : odborová organizace, zastoupená předsedkyní odborového výboru Stanislavou Maršíkovou Smluvní období : od do Smluvní strany mohou dohodnout prodloužení platnosti. II. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací: 1. Zaměstnavatel se zavazuje s odborovou organizací projednávat : - plán a realizaci účelové činnosti - zásadní otázky rozvoje podniku a jeho perspektivy - hospodářské výsledky podniku a rozdělení použitého zisku - zásadní pravidla ekonomického řízení - úkoly a hospodářské výsledky jednotlivých pracovišť čtvrtletně - zásadní rozhodnutí, týkající se pracovních podmínek a pracovního prostředí, dále podmínek hygienických, zdravotnických, rekreačních a opatřeních, týkajících se závodního stravování. 2. Ve smyslu Zákoníku práce bude zaměstnavatel poskytovat pro nezbytnou činnost odborové organizace bezplatně místnost. 3. Voleným funkcionářům odborového výboru a vyšších odborových výborů poskytne zaměstnavatel pracovní volno s náhradou mzdy na jednání uvedených orgánů.

2 -2-4. Zaměstnavatel na požádání odborového výboru zajistí srážení členských příspěvků členům odborového svazu. 5. Odborový výbor bude zvát ředitele na svá jednání. Běžně bude vedení organizace informovat o svých usneseních i zásadních programových cílech. 6. Zaměstnavatel bude na jednáních odborového výboru informovat o sjednaných nových pracovních poměrech. Dále o všech případech rozvázání pracovního poměru. 7. Zaměstnavatel bude na jednáních odborového výboru informovat o přidělených služebních bytech. 8. Stížnosti a návrhy zaměstnanců, týkající se činnosti podniku a zaměstnanců,budou projednávány do 15-ti dnů na úrovni odborového výboru a ředitele. V této lhůtě bude zaměstnanec informován o vyřešení stížnosti. 9. Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážku členských příspěvků zaměstnanců - členů odb. organizace z platů těchto zaměstnanců dle stanov odb. organizace. Srážku provede zaměstnavatel na účet odb. organizace č /0800 ve výplatním termínu. III. Pracovně právní nároky a podmínky : 1. Pracovní doba : - stanoví se na 40 hodin týdně. pracoviště : pracovní doba začátek : konec : rostlinná výroba 7,00 15,30 živočišná výroba dle harmonogramu jednotl. pracovišť hlídači - " - - " - - " - opraváři 6,00 14,30 zedníci - letní období 6,00 14,30 - zimní období 7,00 15,30 jatky 5,30 14,00 masná výroba dle harmonogramu V provozech živočišné výroby bude uplatněno nerovnoměrné rozvržení prac. doby. S přesným rozpisem bude seznámen každý pracovník při nástupu do zaměstnání. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby může být po předchozím oznámení zaměstnancům zavedeno i v ostatních provozech, zejména v provozech rostlinné výroby při špičkových zemědělských pracích. Pracovní přestávky : Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hod. nepřetržité práce v rozsahu 0,5 hod. Tato přestávka se může dělit na více částí. Doba prac. přestávky se nezapočítává do prac. doby. Protože se začátek pracovní doby na jednotlivých pracovištích liší, bude se začátek přestávek určovat podle času nástupu na směnu. Práce přesčas : Nad limit 150 hodin v roce může být práce přesčas uplatněna jen se souhlasem zaměstnance do celkového limitu 416 hodin. Období ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit osm hodin týdně se stanovuje na 12 kalendářních měsíců. 2.Dovolená na zotavenou : a) Základní doba dovolené za kalendářní rok je pět týdnů.

3 - 3 - b) V souladu se ZP 217 určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel podle plánu dovolených tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. 3. Překážky v práci : a) Z důvodů obecného zájmu. Při poskytování volna a náhrady mzdy bude zaměstnavatel postupovat podle Zákoníku práce 191 a nařízení vlády č.590/2006sb. b) Důležité osobní překážky v práci. Osobní volno a náhrada mzdy bude poskytnuta podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - například : 1) Vyšetření nebo ošetření a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a). - pro zdravotní ošetření nebo vyšetření v lékařském zařízení v Humpolci se stanoví nezbytně nutná doba - nejvýše dvě hodiny. Náhrada mzdy bude proplacena proti potvrzení od lékaře. Náhrada mzdy na delší dobu bude proplacena proti potvrzení s vyznačením doby příchodu a odchodu. 2) Narození dítěte manželce nebo družce Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). 3) Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu a) s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu, b) bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. 4) Úmrtí rodinného příslušníka Pracovní volno: - dva dny při úmrtí manžela nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu. - jeden den na pohřeb rodiče, sourozence, rodiče a sourozence manžela a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb. - na nezbytně nutnou dobu nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela. 5) Svatba Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy

4 -4- nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče. 6) Přestěhování v zájmu zaměstnavatele Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. 7) Vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru - jeden půlden v týdnu v průběhu výpovědní doby. S náhradou mzdy při výpovědi dané zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů snížení počtu zaměstnanců nebo ze zdravotních důvodů. 8) Pohřeb spoluzaměstnance pracovní volno na nezbytně nutnou dobu určený zaměstnancům zaměstnavatelem. 9) Neplacené volno v případě čerpání neplaceného volna si zaměstnanec zaplatí dle zákona o zdravotním pojištění pojistné z minimální mzdy. 4. Zvyšování kvalifikace : a) Při nutnosti přeřazování pracovníků na jiné pracoviště umožní zaměstnavatel zapracování. Lze umožnit i rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace na náklady zaměstnavatele. V tom případě musí být uzavřena kvalifikační dohoda podle 234 Zákoníku práce. b) Zaměstnavatel umožní prohlubování kvalifikace zaměstnanců vysíláním do odborných kurzů a seminářů. Toto další odborné vzdělávání bude plně na náklady zaměstnavatele. c) Zaměstnavatel bude zaměstnance průběžně informovat o nových předpisech z oblasti pracovně právní. IV. Mzdy : 1. Mzdový předpis : a) Mzdy zaměstnanců se budou řídit "Směrnicí o platu a mzdě za práci pro pracovníky školního statku". S jednotlivými zaměstnanci lze v pracovní smlouvě sjednat smluvní mzdu. b) Pro statutárního zástupce stanoví mzdu zřizovatel. 2. Základní hodinové mzdové tarify - platné od Třída : mzdový tarif 38,6 39,7 41,3 43,1 45,4 48,2 (Kč/hod.) Třída : mzdový tarif 51,5 52,8 61,8 67,8 75,7 83,9 (Kč/hod.) K základním hodinovým mzdovým tarifům budou poskytnuty prémie podle prémiových řádů příslušných pracovišť a další příplatky. Pracovníci odměňovaní úkolovou mzdou budou odměňováni podle vnitropodnikového mzdového předpisu a podle prémiových řádů konkrétních pracovišť.

5 3. Mzdový vývoj : a)minimální mzda je stanovena dle zákoníku práce platného od ve výši 8000,- Kč měsíčně, t.j. 48,10 Kč za hodinu. Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance lze snížit v souladu s 4 nař. vlády č. 567/2006 Sb. (např. mladiství zaměstnanci, poživatelé částečného a plného invalidního důchodu) b) O vývoji nákladových mezd v závislosti k celkovým nákladům a výnosům bude zaměstnavatel informovat čtvrtletně odborový výbor. Mzdový nárůst bude stanoven v závislosti na vývoji poměru nákladů k tržbám, s přihlédnutím k jednotlivým výrobním střediskům a v závislosti na vývoji produktivity práce. Předpokládá se, že základní průměrná mzda se v roce 2010 nezvýší. Může však dojít k nárůstu dalších součástí mzdy v závislosti na aktuálních hospodářských výsledcích. Průměrný přepočtený počet pracovníků 78 osob. Nařízení vlády č.567/2006 Sb. stanovilo nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. 4. Prémiové řády a zásady výplat mimořádných odměn jsou zpracovány pro jednotlivá pracoviště a kategorie pracovníků. K dispozici jsou u odpovědných techniků. 5. Pravidla o poskytování podílů na hospodářském výsledku a ročních prémií: a) Podíly může školní statek poskytovat všem zaměstnancům, kteří budou ke dni výplaty v pracovním poměru. b) Sezónním pracovníkům mohou být podíly poskytnuty, jestliže v roce odpracovali nejméně 50 dní. Podmínkou je uzavření pracovní smlouvy. c) Celková výše podílů bude závislá na skutečném výsledku hospodaření. d) Prostředky určené na výplatu podílů se rozdělí jednotlivým pracovníkům podle výdělku dosaženého v daném roce. Započitatelný výdělek tvoří základní mzdy,prémie a příplatky. Na některých pracovištích mohou být podíly na HV vypláceny měsíčně (v příslušné částce připadající na daný měsíc). 6. Příplatky ke mzdě : a) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci příplatek ke mzdě: - za práci v pracovních dnech 25 % jeho průměrného výdělku - za práci ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu 50 % jeho průměrného výdělku (sobota, neděle) - za práci ve svátek 100 % jeho průměrného výdělku Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přes čas, příplatek nepřísluší. b) Za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí přísluší základní příplatek 8,00 Kč. c) Za práci v noci přísluší příplatek 8,00 Kč za hodinu. d) Za hodinu práce o sobotách a nedělích přísluší příplatek ve

6 -6- výši 25 % průměrného výdělku. Příplatek nepřísluší za práci ve svátek. e) Za práci instruktora žáků školy může ředitel poskytnout příplatek za každou hodinu až 4,- Kč. f) Odměna za pracovní pohotovost : - je stanovena na 10% průměrné mzdy za hodinu, nejvýše za 8 hodin denně V případě výkonu práce přísluší mzda a příplatek nepřísluší. g) Za práci stálých střídačů v živočišné výrobě a zaměstnancům rostlinné výroby, střídajícím zaměstnance živočišné výroby, přísluší příplatek 6,00 Kč za 1 hod. h) za služby techniků ve dnech pracovního volna a klidu přísluší mzda za 1 den 350,- Kč 7. Ředitel zabezpečí projednání s odborovým výborem změny ve mzdové oblasti před jejich uplatněním. 8. Splatnost mzdy : a)mzda je splatná pozadu za měsíční období Termín výplaty mezd : - vyúčtování vždy 15. následujícího měsíce. Připadne-li výplatní termín na sobotu, bude mzda vyplacena v pátek. Připadne-li výplatní termín na neděli, bude mzda vyplacena v pondělí. b)zasílání mzdy na bankovní účet bude prováděno na základě žádosti zaměstnance. Tento převod bude hrazen zaměstnavatelem. Převod bude prováděn pouze na jeden účet.zaměstnanec se může rozhodnut, že mu mzda bude vyplácena v hotovosti v pokladně zaměstnavatele. Kombinace obou způsobů výplaty není možná. c)v případě výplaty v hotovosti se mzda vyplácí v pracovní době v pokladně zaměstnavatele. Pokud se pracovník pro mzdu nedostaví nejpozději následující den, bude mu mzda odeslána na jeho náklady poštou. Pracovníkům, kteří jsou v termínu výplaty ve stavu nemocných, na dovolené nebo na delší služební cestě, bude mzda odeslána poštou na náklady zaměstnavatele pokud se zaměstnavatel s pracovníkem nedohodnou jinak. d)zaměstnavatel upřednostňuje výplatu mezd na bankovní účet zaměstnance. Jako podporu tohoto postupu zabezpečí kontakt s peněžním ústavem a nadstandardní podmínky při založení účtů zaměstnanců. 9. Údaje o výpovědích a výpovědních dobách : Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, dále uplynutím sjednané doby u prac. poměrů na dobu určitou. Pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Dále se postupuje podle 48 a následujících Zákoníku práce. Byla-li dána výpověď skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce s výjimkami dle planého zákoníku práce.

7 - 7 - V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : a) Školení pracovníků : - pracovníci rostlinné výroby budou proškoleni každoročně před zahájením sezóny a pak před zahájením každých sezónních prací - pracovníci živočišné výroby budou proškoleni samostatně - samostatné školení bude zabezpečeno pro zaměstnance, jejichž výkon práce vyžaduje profesní školení - řidiči, obsluha samochodných strojů,práce s chemickými prostředky, potravináři apod. - nově přijatí pracovníci budou proškoleni před nástupem na pracoviště - školení provedou odpovědní technici - o každém proškolení se vyhotoví písemný zápis. - školení zaměstnanců bude na náklady zaměstnavatele. b) Bude provedeno školení všech pracovníků v protipožární ochraně. c) Dvakrát ročně bude proveden rozbor pracovní neschopnosti. d) V měsíci březnu bude provedena prohlídka všech pracovišť s ohledem na dodržování předpisů o bezpečnosti a hygieně práce. V měsíci listopadu bude provedena kontrola odstraňování zjištěných nedostatků. e) Od všech pracovníků bude vyžadováno dodržování předpisů a směrnic o bezpečnosti práce a iniciativní přístup k samostatnému odstraňování běžných závad. Důsledně bude vyžadováno dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na pracovišti. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. f) Ředitelství školního statku zajistí vybavení všech pracovníků oděvy a pomůckami dle vnitropodnikové směrnice. Odborový výbor povede všechny pracovníky k používání pracovních oděvů a ochranných pomůcek při práci a k šetrnému zacházení s nimi. Ředitelství školního statku zajistí vybavení všech pracovišť hygienickými potřebami tak, aby na každého pracovníka byl vydán během roku ručník a čtvrtletně mýdlo. Na provozy dílenské bude dále vydáno až 60 dkg čistící pasty. Nové ochranné pomůcky včetně ručníku mohou být pracovníkovi vydány pouze po vrácení upotřebených. g) Ředitelství školního statku zajistí podávání ochranných nealkohol. nápojů v provozech(zákoník práce 104, odst. 3). Seznam pracovišť, na nichž lze podávat ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy (konkrétní posouzení provede odpovědný technik): - sušárna obilí - osádky kombajnů při sklizni obilí - traktoristé, řidiči a pomocníci při zemědělských pracích, - řidiči nákladních automobilů v letním období - pracovníci v objektech živočišné výroby v letním období - pracovníci v objektech přidružené výroby v letním období Seznam ochranných občerstvujících nápojů : - ovocný sirup (+ pitná voda) - minerální vody - kofola, citrokola, sodová voda, dia - citro. - Množství nápojů na osobu a den : - nejvýše 2 litry, sirup nejvýše 0,25 litru. O výdeji nápojů bude vedena evidence. Náklady na poskytované nápoje jsou hrazeny z prostředků školního statku. Dále bude na náklady statku zajištěna dodávka pitné vody.

8 -8- VI. Oblast sociální : 1. Pracovní prostředí : Vedení školního statku zajistí : a) udržování parkových úprav na provoze Dusilov, Plačkov a Litochleby b) provoz sociálních zařízení c) odborový výbor povede pracovníky ke zlepšování pracovního prostředí a udržování parkových prostorů d) odborový výbor povede všechny pracovníky k tomu, aby si na svých pracovištích vytvářeli příjemné pracovní prostředí, hlavně pokud se týká pořádku, čistoty a výzdoby e) pracovníci živočišné výroby budou zvláště dbát na dodržování pořádku v sociálních místnostech. 2. Péče o zdraví : a) u nově přijatých pracovníků budou zajištěny vstupní lékařské prohlídky na náklady zaměstnavatele, doklad o provedení prohlídky musí být vystaven na zaměstnavatele b) zajistí se provoz zařízení na sušení bot c) u všech profesí provozů budou ve spolupráci s příslušnými lékaři zajištěny běžné zdravotní prohlídky. Za provedené prohlídky odpovídá příslušný technik. d) Na všech pracovištích bude vybavená lékárnička. O použití léků a materiálu povede odpovědný technik jednoduchou evidenci. 3. Závodní stravování : a) Ředitelství školního statku umožní polední stravování pro všechny pracovníky, včetně pracujících důchodců. Dále zajistí místnost pro přípravu občerstvení. V důsledku změny zákona o DPH, musí zaměstnanci platit DPH z ceny obvyklé (tedy z celé pořizovací ceny oběda), proto bude tato částka připočítána k ceně kterou platí zaměstnanec dle této tabulky. Kalkulace hodnoty jednoho oběda k (ceny bez DPH): Místo : Cena: Náklady Suroviny: Přísp.FKSP: Zaměst. zaměstna- zapl. vatele : bez.dph : Famaja 45,-- 22,40 25,80 12,90 9,70 ČZA 47,50 24,50 23,-- 11,50-11,50 V případě, že ustanovení 36a, odstavec 3, bod d) zákona o DPH bude upraveno do původní hodnoty (zaměstnanci odvádějí DPH jen z částky, kterou skutečně platí), bude cena oběda kalkulována dle následující tabulky Kalkulace hodnoty jednoho oběda k (ceny bez DPH): Místo : Cena: Náklady Suroviny: Přísp.FKSP: Zaměst.

9 - 9 - zaměstna- zapl. vatele : bez.dph : Famaja 45,-- 19,20 25,80 12,90 12,90 ČZA 47,50 24,50 23,-- 11,50-11,50 b) Při nařízené práci přesčas v nepřetržité směně v období špičkových zemědělských prací, trvá-li pracovní směna déle jak 12 hodin, zajistí organizace další jídlo. Úhrada bude podle odstavce a). c) Cena oběda je kalkulována k Během roku může být upravena podle ceny stanovené dodavatelem. d) Při přesčasové práci traktoristů zajistí zaměstnavatel svačinu. Hodnota tohoto jídla bude započítána do příjmu zaměstnance. e) Cena oběda v době prac. neschopnosti činí 32,10 + DPH dle platného znění zákona o DPH. V době dovolené platí plná cena oběda. Tato cena může být upravena pokud dojde k úpravě cen dodavatelů uvedených v bodě a) f) Cena oběda pro důchodce školního statku činí 32,10+ DPH při odběru ve firmě Famaja a 36,-+DPH při odběru v jídelně ČZA. Pracující důchodce má stejné podmínky jako zaměstnanec. Tato cena může být upravena pokud dojde k úpravě cen dodavatelů uvedených v bodě a). Výše DPH je stanovena dle platného znění zákona. 4. Péče o důchodce : - Odborový výbor zajistí pozvání všech našich členů včetně důchodců na členské schůze. - Pro důchodce, kteří na školním statku pracovali před odchodem do důchodu alespoň tři roky, může ředitel na jejich žádost přiznat další zaměstnanecké služby. - V rámci možností podniku může ředitel podniku umožnit i prodej výrobků a služeb v závislosti na skutečně odpracovaných dnech. 5. Prodej výrobků a služeb : Pravidla pro prodej výrobků organizace, odprodej použitého materiálu, popřípadě ostatních služeb zaměstnancům : a) Vlastní výrobky : - Každému zaměstnanci v trvalém pracovním poměru může organizace v běžném roce odprodat vlastní výrobky neprodejné v první jakostní třídě, případně zařazené jako nestandardní. Cena těchto výrobků bude odvozena od cen obvyklých v době prodeje. Nárok bude určen podle skutečně odpracovaných dnů. - Pro jednotlivého zaměstnance a rok je dohodnuto následující maximální množství uvedených výrobků: - krmné obilí 0,7 t - krmné brambory 0,8 t. Tyto prodeje se budou uskutečňovat do konce běžného roku ve výdejní dny stanovené skladníkem. Zaměstnanec musí odebrat tyto výrobky osobně. b) Ostatní služby :

10 Porážka jednoho prasete na vlastních jatkách v režijní ceně. Odběr na jatkách musí provést zaměstnanec osobně. - Zapůjčení dílny, případně použití strojů a doprava bude poskytnuta za režijní ceny pouze mimo potřeby výroby organizace. Služba bude poskytnuta pouze pro osobní potřebu zaměstnance. - K celkové ceně bude počítána daň z přidané hodnoty. VII. Všeobecná ustanovení : 1. Spory o plnění závazků z této kolektivní smlouvy budou řešeny prostřednictvím zprostředkovatele podle zákona o kolektivním vyjednávání. 2. Kontrola plnění kolektivní smlouvy bude provedena na jednání odborového výboru za účasti ředitele školního dvakrát ročně. 3. Se zněním kolektivní smlouvy budou všichni zaměstnanci seznámeni na podnikovém shromáždění do 15-ti dnů od podpisu. Dále bude kolektivní smlouva k dispozici všem členům odborového výboru. 4. Kolektivní smlouva je závazná pro obě smluvní strany. V Humpolci, dne Za zaměstnavatele : Za odborový výbor : Ing. Jan Mácha, Stanislava Maršíková ředitel předseda

11 - 1 - Příloha č. 1. ke kolektivní smlouvě na rok 2010 ===================================================== Zásady - odměny za dobu zaměstnání na školním statku : Jako uznání a ocenění dlouhodobé pracovní iniciativy mohou být zaměstnancům vyplaceny odměny dále stanovené. 1. Odměny se budou vyplácet jednotlivým pracovníkům po dovršení tří let pracovního poměru ke školnímu statku a dále ve tříletých intervalech. 2. Odměna se stanoví ve výši max ,- Kč s přihlédnutí k počtu odpracovaných dnů. 3. U pracovníků, odcházejících do důchodu, bude vyplacena za každý rok od poslední výplaty poměrná část odměny. 4. Při rozvázání pracovního poměru z jakýchkoliv důvodů se odměna nevyplácí. 5. Stálým sezónním pracovníkům se do doby zaměstnání započítává skutečně odpracovaná doba. Pro započítání jednoho roku je třeba odpracovat 260 pracovních dnů. 6. Odměny budou vyplaceny ve dvou výplatních termínech, a to ve výplatě za měsíc únor a červenec.

12 -2- Příloha č. 2. ke kolektivní smlouvě na rok 2010 : ======================================================== Roční prémie : a)za předpokladu příznivých hospodářských výsledků a plnění základních úkolů může být poskytnuta roční prémie všem zaměstnancům, kteří jsou ke dni výplaty prémie v pracovním poměru ke školnímu statku a odpracovali nejméně 50 pracovních dní. b)výši prémie pro jednotlivé zaměstnance stanoví odpovědný technik podle kvality plnění pracovních úkolů s přihlédnutím k výši dosažené mzdy a počtu skutečně odpracovaných dnů za uplynulé období. c)prémie může být vyplacena podle vývoje hospodářského výsledku ve třech výplatních termínech. O výplatním termínu rozhodne ředitel. Na některých pracovištích může být příslušný podíl na ročních prémiích vyplácen měsíčně. Prémie za podíl zaměstnanců na plnění pracovních úkolů a) Prémie může být vyplácena čtvrtletně a to zaměstnancům, kteří v průběhu předcházejícího kalendářního čtvrtletí odpracovali všechny pravidelné pracovní směny v jednotlivých pracovních dnech. Tato prémie může být přiznána i zaměstnancům kteří v tomto období neodpracovali nejvýše čtyři pravidelné směny. b) Jako odpracované se, pro tento účel, hodnotí i směny ve dnech, ve kterých je čerpána dovolená. Jako neodpracovaná směna se, pro tento účel, hodnotí směna ve dnech, ve kterých byly čerpány nemocenské dávky, náhrada mzdy za návštěvu lékaře a další obdobné případy. c) Ředitel stanoví částku, která bude rozdělena mezi zaměstnance s nárokem na tuto prémii. Tato částka bude rozdělena jednotlivým zaměstnancům podle mzdy dosažené v daném čtvrtletí.

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Vláda nařizuje podle 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 48551813, zastoupeným

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako každým rokem v jeho závěru připravujeme kolektivní smlouvy a chystáme se na kolektivní vyjednávání. Většina z vás má s přípravou kolektivní smlouvy i samotným procesem

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka, zastoupenou ředitelem p. Mgr. Milanem Purnochem ( dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2006 Na základě zákonů č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, č. 120/1990 Sb., kterým se upravují

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Kolektivní smlouva. České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy. Ing. Ivanem Ottisem

Kolektivní smlouva. České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy. Ing. Ivanem Ottisem Kolektivní smlouva České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy uzavřená mezi zaměstnavatelem zastoupeným Ing. Ivanem Ottisem předsedou představenstva a generálním ředitelem České rafinérské,

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více