- 1 - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ŠKOLNÍHO STATKU. v HUMPOLCI. na rok 2010 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ŠKOLNÍHO STATKU. v HUMPOLCI. na rok 2010 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkript

1 - 1 - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ŠKOLNÍHO STATKU v HUMPOLCI na rok 2010 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I. Úvod : Kolektivní smlouva je uzavřena v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání č. 2/91 Sb. ze dne a příslušných ustanovení Zákoníku práce v platném znění Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany : zaměstnavatel : Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 zastoupený ředitelem Ing. Janem Máchou - za zaměstnance : odborová organizace, zastoupená předsedkyní odborového výboru Stanislavou Maršíkovou Smluvní období : od do Smluvní strany mohou dohodnout prodloužení platnosti. II. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací: 1. Zaměstnavatel se zavazuje s odborovou organizací projednávat : - plán a realizaci účelové činnosti - zásadní otázky rozvoje podniku a jeho perspektivy - hospodářské výsledky podniku a rozdělení použitého zisku - zásadní pravidla ekonomického řízení - úkoly a hospodářské výsledky jednotlivých pracovišť čtvrtletně - zásadní rozhodnutí, týkající se pracovních podmínek a pracovního prostředí, dále podmínek hygienických, zdravotnických, rekreačních a opatřeních, týkajících se závodního stravování. 2. Ve smyslu Zákoníku práce bude zaměstnavatel poskytovat pro nezbytnou činnost odborové organizace bezplatně místnost. 3. Voleným funkcionářům odborového výboru a vyšších odborových výborů poskytne zaměstnavatel pracovní volno s náhradou mzdy na jednání uvedených orgánů.

2 -2-4. Zaměstnavatel na požádání odborového výboru zajistí srážení členských příspěvků členům odborového svazu. 5. Odborový výbor bude zvát ředitele na svá jednání. Běžně bude vedení organizace informovat o svých usneseních i zásadních programových cílech. 6. Zaměstnavatel bude na jednáních odborového výboru informovat o sjednaných nových pracovních poměrech. Dále o všech případech rozvázání pracovního poměru. 7. Zaměstnavatel bude na jednáních odborového výboru informovat o přidělených služebních bytech. 8. Stížnosti a návrhy zaměstnanců, týkající se činnosti podniku a zaměstnanců,budou projednávány do 15-ti dnů na úrovni odborového výboru a ředitele. V této lhůtě bude zaměstnanec informován o vyřešení stížnosti. 9. Zaměstnavatel se zavazuje provádět srážku členských příspěvků zaměstnanců - členů odb. organizace z platů těchto zaměstnanců dle stanov odb. organizace. Srážku provede zaměstnavatel na účet odb. organizace č /0800 ve výplatním termínu. III. Pracovně právní nároky a podmínky : 1. Pracovní doba : - stanoví se na 40 hodin týdně. pracoviště : pracovní doba začátek : konec : rostlinná výroba 7,00 15,30 živočišná výroba dle harmonogramu jednotl. pracovišť hlídači - " - - " - - " - opraváři 6,00 14,30 zedníci - letní období 6,00 14,30 - zimní období 7,00 15,30 jatky 5,30 14,00 masná výroba dle harmonogramu V provozech živočišné výroby bude uplatněno nerovnoměrné rozvržení prac. doby. S přesným rozpisem bude seznámen každý pracovník při nástupu do zaměstnání. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby může být po předchozím oznámení zaměstnancům zavedeno i v ostatních provozech, zejména v provozech rostlinné výroby při špičkových zemědělských pracích. Pracovní přestávky : Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hod. nepřetržité práce v rozsahu 0,5 hod. Tato přestávka se může dělit na více částí. Doba prac. přestávky se nezapočítává do prac. doby. Protože se začátek pracovní doby na jednotlivých pracovištích liší, bude se začátek přestávek určovat podle času nástupu na směnu. Práce přesčas : Nad limit 150 hodin v roce může být práce přesčas uplatněna jen se souhlasem zaměstnance do celkového limitu 416 hodin. Období ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit osm hodin týdně se stanovuje na 12 kalendářních měsíců. 2.Dovolená na zotavenou : a) Základní doba dovolené za kalendářní rok je pět týdnů.

3 - 3 - b) V souladu se ZP 217 určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel podle plánu dovolených tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. 3. Překážky v práci : a) Z důvodů obecného zájmu. Při poskytování volna a náhrady mzdy bude zaměstnavatel postupovat podle Zákoníku práce 191 a nařízení vlády č.590/2006sb. b) Důležité osobní překážky v práci. Osobní volno a náhrada mzdy bude poskytnuta podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - například : 1) Vyšetření nebo ošetření a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a). - pro zdravotní ošetření nebo vyšetření v lékařském zařízení v Humpolci se stanoví nezbytně nutná doba - nejvýše dvě hodiny. Náhrada mzdy bude proplacena proti potvrzení od lékaře. Náhrada mzdy na delší dobu bude proplacena proti potvrzení s vyznačením doby příchodu a odchodu. 2) Narození dítěte manželce nebo družce Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). 3) Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu a) s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu, b) bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky. 4) Úmrtí rodinného příslušníka Pracovní volno: - dva dny při úmrtí manžela nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu. - jeden den na pohřeb rodiče, sourozence, rodiče a sourozence manžela a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb. - na nezbytně nutnou dobu nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela. 5) Svatba Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy

4 -4- nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče. 6) Přestěhování v zájmu zaměstnavatele Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. 7) Vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru - jeden půlden v týdnu v průběhu výpovědní doby. S náhradou mzdy při výpovědi dané zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů snížení počtu zaměstnanců nebo ze zdravotních důvodů. 8) Pohřeb spoluzaměstnance pracovní volno na nezbytně nutnou dobu určený zaměstnancům zaměstnavatelem. 9) Neplacené volno v případě čerpání neplaceného volna si zaměstnanec zaplatí dle zákona o zdravotním pojištění pojistné z minimální mzdy. 4. Zvyšování kvalifikace : a) Při nutnosti přeřazování pracovníků na jiné pracoviště umožní zaměstnavatel zapracování. Lze umožnit i rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace na náklady zaměstnavatele. V tom případě musí být uzavřena kvalifikační dohoda podle 234 Zákoníku práce. b) Zaměstnavatel umožní prohlubování kvalifikace zaměstnanců vysíláním do odborných kurzů a seminářů. Toto další odborné vzdělávání bude plně na náklady zaměstnavatele. c) Zaměstnavatel bude zaměstnance průběžně informovat o nových předpisech z oblasti pracovně právní. IV. Mzdy : 1. Mzdový předpis : a) Mzdy zaměstnanců se budou řídit "Směrnicí o platu a mzdě za práci pro pracovníky školního statku". S jednotlivými zaměstnanci lze v pracovní smlouvě sjednat smluvní mzdu. b) Pro statutárního zástupce stanoví mzdu zřizovatel. 2. Základní hodinové mzdové tarify - platné od Třída : mzdový tarif 38,6 39,7 41,3 43,1 45,4 48,2 (Kč/hod.) Třída : mzdový tarif 51,5 52,8 61,8 67,8 75,7 83,9 (Kč/hod.) K základním hodinovým mzdovým tarifům budou poskytnuty prémie podle prémiových řádů příslušných pracovišť a další příplatky. Pracovníci odměňovaní úkolovou mzdou budou odměňováni podle vnitropodnikového mzdového předpisu a podle prémiových řádů konkrétních pracovišť.

5 3. Mzdový vývoj : a)minimální mzda je stanovena dle zákoníku práce platného od ve výši 8000,- Kč měsíčně, t.j. 48,10 Kč za hodinu. Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance lze snížit v souladu s 4 nař. vlády č. 567/2006 Sb. (např. mladiství zaměstnanci, poživatelé částečného a plného invalidního důchodu) b) O vývoji nákladových mezd v závislosti k celkovým nákladům a výnosům bude zaměstnavatel informovat čtvrtletně odborový výbor. Mzdový nárůst bude stanoven v závislosti na vývoji poměru nákladů k tržbám, s přihlédnutím k jednotlivým výrobním střediskům a v závislosti na vývoji produktivity práce. Předpokládá se, že základní průměrná mzda se v roce 2010 nezvýší. Může však dojít k nárůstu dalších součástí mzdy v závislosti na aktuálních hospodářských výsledcích. Průměrný přepočtený počet pracovníků 78 osob. Nařízení vlády č.567/2006 Sb. stanovilo nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin. 4. Prémiové řády a zásady výplat mimořádných odměn jsou zpracovány pro jednotlivá pracoviště a kategorie pracovníků. K dispozici jsou u odpovědných techniků. 5. Pravidla o poskytování podílů na hospodářském výsledku a ročních prémií: a) Podíly může školní statek poskytovat všem zaměstnancům, kteří budou ke dni výplaty v pracovním poměru. b) Sezónním pracovníkům mohou být podíly poskytnuty, jestliže v roce odpracovali nejméně 50 dní. Podmínkou je uzavření pracovní smlouvy. c) Celková výše podílů bude závislá na skutečném výsledku hospodaření. d) Prostředky určené na výplatu podílů se rozdělí jednotlivým pracovníkům podle výdělku dosaženého v daném roce. Započitatelný výdělek tvoří základní mzdy,prémie a příplatky. Na některých pracovištích mohou být podíly na HV vypláceny měsíčně (v příslušné částce připadající na daný měsíc). 6. Příplatky ke mzdě : a) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci příplatek ke mzdě: - za práci v pracovních dnech 25 % jeho průměrného výdělku - za práci ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu 50 % jeho průměrného výdělku (sobota, neděle) - za práci ve svátek 100 % jeho průměrného výdělku Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přes čas, příplatek nepřísluší. b) Za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí přísluší základní příplatek 8,00 Kč. c) Za práci v noci přísluší příplatek 8,00 Kč za hodinu. d) Za hodinu práce o sobotách a nedělích přísluší příplatek ve

6 -6- výši 25 % průměrného výdělku. Příplatek nepřísluší za práci ve svátek. e) Za práci instruktora žáků školy může ředitel poskytnout příplatek za každou hodinu až 4,- Kč. f) Odměna za pracovní pohotovost : - je stanovena na 10% průměrné mzdy za hodinu, nejvýše za 8 hodin denně V případě výkonu práce přísluší mzda a příplatek nepřísluší. g) Za práci stálých střídačů v živočišné výrobě a zaměstnancům rostlinné výroby, střídajícím zaměstnance živočišné výroby, přísluší příplatek 6,00 Kč za 1 hod. h) za služby techniků ve dnech pracovního volna a klidu přísluší mzda za 1 den 350,- Kč 7. Ředitel zabezpečí projednání s odborovým výborem změny ve mzdové oblasti před jejich uplatněním. 8. Splatnost mzdy : a)mzda je splatná pozadu za měsíční období Termín výplaty mezd : - vyúčtování vždy 15. následujícího měsíce. Připadne-li výplatní termín na sobotu, bude mzda vyplacena v pátek. Připadne-li výplatní termín na neděli, bude mzda vyplacena v pondělí. b)zasílání mzdy na bankovní účet bude prováděno na základě žádosti zaměstnance. Tento převod bude hrazen zaměstnavatelem. Převod bude prováděn pouze na jeden účet.zaměstnanec se může rozhodnut, že mu mzda bude vyplácena v hotovosti v pokladně zaměstnavatele. Kombinace obou způsobů výplaty není možná. c)v případě výplaty v hotovosti se mzda vyplácí v pracovní době v pokladně zaměstnavatele. Pokud se pracovník pro mzdu nedostaví nejpozději následující den, bude mu mzda odeslána na jeho náklady poštou. Pracovníkům, kteří jsou v termínu výplaty ve stavu nemocných, na dovolené nebo na delší služební cestě, bude mzda odeslána poštou na náklady zaměstnavatele pokud se zaměstnavatel s pracovníkem nedohodnou jinak. d)zaměstnavatel upřednostňuje výplatu mezd na bankovní účet zaměstnance. Jako podporu tohoto postupu zabezpečí kontakt s peněžním ústavem a nadstandardní podmínky při založení účtů zaměstnanců. 9. Údaje o výpovědích a výpovědních dobách : Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, dále uplynutím sjednané doby u prac. poměrů na dobu určitou. Pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Dále se postupuje podle 48 a následujících Zákoníku práce. Byla-li dána výpověď skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce s výjimkami dle planého zákoníku práce.

7 - 7 - V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : a) Školení pracovníků : - pracovníci rostlinné výroby budou proškoleni každoročně před zahájením sezóny a pak před zahájením každých sezónních prací - pracovníci živočišné výroby budou proškoleni samostatně - samostatné školení bude zabezpečeno pro zaměstnance, jejichž výkon práce vyžaduje profesní školení - řidiči, obsluha samochodných strojů,práce s chemickými prostředky, potravináři apod. - nově přijatí pracovníci budou proškoleni před nástupem na pracoviště - školení provedou odpovědní technici - o každém proškolení se vyhotoví písemný zápis. - školení zaměstnanců bude na náklady zaměstnavatele. b) Bude provedeno školení všech pracovníků v protipožární ochraně. c) Dvakrát ročně bude proveden rozbor pracovní neschopnosti. d) V měsíci březnu bude provedena prohlídka všech pracovišť s ohledem na dodržování předpisů o bezpečnosti a hygieně práce. V měsíci listopadu bude provedena kontrola odstraňování zjištěných nedostatků. e) Od všech pracovníků bude vyžadováno dodržování předpisů a směrnic o bezpečnosti práce a iniciativní přístup k samostatnému odstraňování běžných závad. Důsledně bude vyžadováno dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na pracovišti. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. f) Ředitelství školního statku zajistí vybavení všech pracovníků oděvy a pomůckami dle vnitropodnikové směrnice. Odborový výbor povede všechny pracovníky k používání pracovních oděvů a ochranných pomůcek při práci a k šetrnému zacházení s nimi. Ředitelství školního statku zajistí vybavení všech pracovišť hygienickými potřebami tak, aby na každého pracovníka byl vydán během roku ručník a čtvrtletně mýdlo. Na provozy dílenské bude dále vydáno až 60 dkg čistící pasty. Nové ochranné pomůcky včetně ručníku mohou být pracovníkovi vydány pouze po vrácení upotřebených. g) Ředitelství školního statku zajistí podávání ochranných nealkohol. nápojů v provozech(zákoník práce 104, odst. 3). Seznam pracovišť, na nichž lze podávat ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy (konkrétní posouzení provede odpovědný technik): - sušárna obilí - osádky kombajnů při sklizni obilí - traktoristé, řidiči a pomocníci při zemědělských pracích, - řidiči nákladních automobilů v letním období - pracovníci v objektech živočišné výroby v letním období - pracovníci v objektech přidružené výroby v letním období Seznam ochranných občerstvujících nápojů : - ovocný sirup (+ pitná voda) - minerální vody - kofola, citrokola, sodová voda, dia - citro. - Množství nápojů na osobu a den : - nejvýše 2 litry, sirup nejvýše 0,25 litru. O výdeji nápojů bude vedena evidence. Náklady na poskytované nápoje jsou hrazeny z prostředků školního statku. Dále bude na náklady statku zajištěna dodávka pitné vody.

8 -8- VI. Oblast sociální : 1. Pracovní prostředí : Vedení školního statku zajistí : a) udržování parkových úprav na provoze Dusilov, Plačkov a Litochleby b) provoz sociálních zařízení c) odborový výbor povede pracovníky ke zlepšování pracovního prostředí a udržování parkových prostorů d) odborový výbor povede všechny pracovníky k tomu, aby si na svých pracovištích vytvářeli příjemné pracovní prostředí, hlavně pokud se týká pořádku, čistoty a výzdoby e) pracovníci živočišné výroby budou zvláště dbát na dodržování pořádku v sociálních místnostech. 2. Péče o zdraví : a) u nově přijatých pracovníků budou zajištěny vstupní lékařské prohlídky na náklady zaměstnavatele, doklad o provedení prohlídky musí být vystaven na zaměstnavatele b) zajistí se provoz zařízení na sušení bot c) u všech profesí provozů budou ve spolupráci s příslušnými lékaři zajištěny běžné zdravotní prohlídky. Za provedené prohlídky odpovídá příslušný technik. d) Na všech pracovištích bude vybavená lékárnička. O použití léků a materiálu povede odpovědný technik jednoduchou evidenci. 3. Závodní stravování : a) Ředitelství školního statku umožní polední stravování pro všechny pracovníky, včetně pracujících důchodců. Dále zajistí místnost pro přípravu občerstvení. V důsledku změny zákona o DPH, musí zaměstnanci platit DPH z ceny obvyklé (tedy z celé pořizovací ceny oběda), proto bude tato částka připočítána k ceně kterou platí zaměstnanec dle této tabulky. Kalkulace hodnoty jednoho oběda k (ceny bez DPH): Místo : Cena: Náklady Suroviny: Přísp.FKSP: Zaměst. zaměstna- zapl. vatele : bez.dph : Famaja 45,-- 22,40 25,80 12,90 9,70 ČZA 47,50 24,50 23,-- 11,50-11,50 V případě, že ustanovení 36a, odstavec 3, bod d) zákona o DPH bude upraveno do původní hodnoty (zaměstnanci odvádějí DPH jen z částky, kterou skutečně platí), bude cena oběda kalkulována dle následující tabulky Kalkulace hodnoty jednoho oběda k (ceny bez DPH): Místo : Cena: Náklady Suroviny: Přísp.FKSP: Zaměst.

9 - 9 - zaměstna- zapl. vatele : bez.dph : Famaja 45,-- 19,20 25,80 12,90 12,90 ČZA 47,50 24,50 23,-- 11,50-11,50 b) Při nařízené práci přesčas v nepřetržité směně v období špičkových zemědělských prací, trvá-li pracovní směna déle jak 12 hodin, zajistí organizace další jídlo. Úhrada bude podle odstavce a). c) Cena oběda je kalkulována k Během roku může být upravena podle ceny stanovené dodavatelem. d) Při přesčasové práci traktoristů zajistí zaměstnavatel svačinu. Hodnota tohoto jídla bude započítána do příjmu zaměstnance. e) Cena oběda v době prac. neschopnosti činí 32,10 + DPH dle platného znění zákona o DPH. V době dovolené platí plná cena oběda. Tato cena může být upravena pokud dojde k úpravě cen dodavatelů uvedených v bodě a) f) Cena oběda pro důchodce školního statku činí 32,10+ DPH při odběru ve firmě Famaja a 36,-+DPH při odběru v jídelně ČZA. Pracující důchodce má stejné podmínky jako zaměstnanec. Tato cena může být upravena pokud dojde k úpravě cen dodavatelů uvedených v bodě a). Výše DPH je stanovena dle platného znění zákona. 4. Péče o důchodce : - Odborový výbor zajistí pozvání všech našich členů včetně důchodců na členské schůze. - Pro důchodce, kteří na školním statku pracovali před odchodem do důchodu alespoň tři roky, může ředitel na jejich žádost přiznat další zaměstnanecké služby. - V rámci možností podniku může ředitel podniku umožnit i prodej výrobků a služeb v závislosti na skutečně odpracovaných dnech. 5. Prodej výrobků a služeb : Pravidla pro prodej výrobků organizace, odprodej použitého materiálu, popřípadě ostatních služeb zaměstnancům : a) Vlastní výrobky : - Každému zaměstnanci v trvalém pracovním poměru může organizace v běžném roce odprodat vlastní výrobky neprodejné v první jakostní třídě, případně zařazené jako nestandardní. Cena těchto výrobků bude odvozena od cen obvyklých v době prodeje. Nárok bude určen podle skutečně odpracovaných dnů. - Pro jednotlivého zaměstnance a rok je dohodnuto následující maximální množství uvedených výrobků: - krmné obilí 0,7 t - krmné brambory 0,8 t. Tyto prodeje se budou uskutečňovat do konce běžného roku ve výdejní dny stanovené skladníkem. Zaměstnanec musí odebrat tyto výrobky osobně. b) Ostatní služby :

10 Porážka jednoho prasete na vlastních jatkách v režijní ceně. Odběr na jatkách musí provést zaměstnanec osobně. - Zapůjčení dílny, případně použití strojů a doprava bude poskytnuta za režijní ceny pouze mimo potřeby výroby organizace. Služba bude poskytnuta pouze pro osobní potřebu zaměstnance. - K celkové ceně bude počítána daň z přidané hodnoty. VII. Všeobecná ustanovení : 1. Spory o plnění závazků z této kolektivní smlouvy budou řešeny prostřednictvím zprostředkovatele podle zákona o kolektivním vyjednávání. 2. Kontrola plnění kolektivní smlouvy bude provedena na jednání odborového výboru za účasti ředitele školního dvakrát ročně. 3. Se zněním kolektivní smlouvy budou všichni zaměstnanci seznámeni na podnikovém shromáždění do 15-ti dnů od podpisu. Dále bude kolektivní smlouva k dispozici všem členům odborového výboru. 4. Kolektivní smlouva je závazná pro obě smluvní strany. V Humpolci, dne Za zaměstnavatele : Za odborový výbor : Ing. Jan Mácha, Stanislava Maršíková ředitel předseda

11 - 1 - Příloha č. 1. ke kolektivní smlouvě na rok 2010 ===================================================== Zásady - odměny za dobu zaměstnání na školním statku : Jako uznání a ocenění dlouhodobé pracovní iniciativy mohou být zaměstnancům vyplaceny odměny dále stanovené. 1. Odměny se budou vyplácet jednotlivým pracovníkům po dovršení tří let pracovního poměru ke školnímu statku a dále ve tříletých intervalech. 2. Odměna se stanoví ve výši max ,- Kč s přihlédnutí k počtu odpracovaných dnů. 3. U pracovníků, odcházejících do důchodu, bude vyplacena za každý rok od poslední výplaty poměrná část odměny. 4. Při rozvázání pracovního poměru z jakýchkoliv důvodů se odměna nevyplácí. 5. Stálým sezónním pracovníkům se do doby zaměstnání započítává skutečně odpracovaná doba. Pro započítání jednoho roku je třeba odpracovat 260 pracovních dnů. 6. Odměny budou vyplaceny ve dvou výplatních termínech, a to ve výplatě za měsíc únor a červenec.

12 -2- Příloha č. 2. ke kolektivní smlouvě na rok 2010 : ======================================================== Roční prémie : a)za předpokladu příznivých hospodářských výsledků a plnění základních úkolů může být poskytnuta roční prémie všem zaměstnancům, kteří jsou ke dni výplaty prémie v pracovním poměru ke školnímu statku a odpracovali nejméně 50 pracovních dní. b)výši prémie pro jednotlivé zaměstnance stanoví odpovědný technik podle kvality plnění pracovních úkolů s přihlédnutím k výši dosažené mzdy a počtu skutečně odpracovaných dnů za uplynulé období. c)prémie může být vyplacena podle vývoje hospodářského výsledku ve třech výplatních termínech. O výplatním termínu rozhodne ředitel. Na některých pracovištích může být příslušný podíl na ročních prémiích vyplácen měsíčně. Prémie za podíl zaměstnanců na plnění pracovních úkolů a) Prémie může být vyplácena čtvrtletně a to zaměstnancům, kteří v průběhu předcházejícího kalendářního čtvrtletí odpracovali všechny pravidelné pracovní směny v jednotlivých pracovních dnech. Tato prémie může být přiznána i zaměstnancům kteří v tomto období neodpracovali nejvýše čtyři pravidelné směny. b) Jako odpracované se, pro tento účel, hodnotí i směny ve dnech, ve kterých je čerpána dovolená. Jako neodpracovaná směna se, pro tento účel, hodnotí směna ve dnech, ve kterých byly čerpány nemocenské dávky, náhrada mzdy za návštěvu lékaře a další obdobné případy. c) Ředitel stanoví částku, která bude rozdělena mezi zaměstnance s nárokem na tuto prémii. Tato částka bude rozdělena jednotlivým zaměstnancům podle mzdy dosažené v daném čtvrtletí.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, 720 00 Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 OBSAH I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 II. ČÁST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY... 6 A. Vznik pracovního poměru... 6 B. Postup při organizačních

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2002 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více