Jiné důležité osobní překážky v práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiné důležité osobní překážky v práci"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Jiné důležité osobní překážky v práci Bakalářská práce Autor: Jindřiška Radecká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha Duben 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Petrovicích u Karviné, dne Jindřiška Radecká

3 Poděkování Tímto děkuji vedoucí práce paní JUDr. Šárce Palermové za odborné vedení práce a za cenné rady poskytnuté v průběhu psaní práce. Zároveň chci poděkovat své rodině, zvláště dcerám, za duševní podporu během mého studia.

4 Anotace Tato bakalářská práce analyzuje a podává souhrn poznatků z teorie a praxe z oblasti institutu překáţek v práci. Zaměřuje se na popis a charakteristiku překáţek v práci jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance se zaměřením na jiné důleţité osobní překáţky v práci na straně zaměstnance. V této práci jsou popsány konkrétní situace a příklady z praxe, např. při překáţce vyšetření nebo ošetření zaměstnance, pracovnělékařské prohlídce, doprovod rodinného příslušníka, apod.. Práce nabízí alternativní způsob řešení u některých sporných překáţek, případně vybízí k diskusi na toto téma, jelikoţ některé situace nejsou jednoznačně legislativně dořešeny. Klíčová slova: druhy překáţek v práci, vyšetření a ošetření, pracovnělékařská prohlídka, zákoník práce, nařízení vlády. Anotation This bachelor s thesis analyzes and summarizes theoretically and practically the findings regarding the obstacles at work. It concentrates on description and characterization of the obstacles at work both on the employer s side and on the employee s side focusing on important personal obstacles on the employee s side. This thesis represents concrete situations from practice as for example obstacle in medical examination or treatment, labour medical check-up, medical accompaniment by family member, etc. The thesis offers possible solutions of some contradictory obstacles, eventually it encourages discussion about this topic because of an insufficient treatment of certain situation by the legislation. Key words: kinds of the obstacles at work, examination and treatment, labour medical chceck-up, labour code, government regulation.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Charakteristika institutu překáţek v práci Obecné vymezení institutu pracovněprávního vztahu Obecná charakteristika institutu překáţek v práci Překáţky v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance Překáţky v práci na straně zaměstnavatele Překáţky v práci na straně zaměstnance Jiné důleţité osobní překáţky v práci Vyšetření nebo ošetření Pracovnělékařská prohlídka Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoţdění hromadných dopravních prostředků Znemoţnění cesty do zaměstnání Vlastní svatba Narození dítěte Úmrtí rodinného příslušníka Doprovod rodinného příslušníka Pohřeb spoluzaměstnance Přestěhování zaměstnance Vyhledání nového zaměstnání před skončením pracovního poměru Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Kniţní zdroje

6 Periodika Internetové zdroje Seznam právních předpisů Seznam pouţitých zkratek Oficiální zadání bakalářské práce

7 Úvod Jako svou práci jsem si vybrala téma Jiné důleţité osobní překáţky v práci, jelikoţ jsem se donedávna s řešením dané problematiky setkávala denně a mohu tak provázat aspekty zákonné úpravy problematiky se svými praktickými poznatky ze své praxe. Práce je rozloţena do tří hlavních kapitol. V první kapitole se budu zabývat obecným vymezením institutu pracovněprávního vztahu a dále obecnou charakteristikou institutu překáţek v práci. V druhé kapitole budu charakterizovat jednotlivé překáţky v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance. Blíţe se zaměřím na překáţky na straně zaměstnance, zvláště na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů (do ) resp. 14 kalendářních dnů (od ), na jiné úkony v obecném zájmu, zvláště na činnost dárce při odběru krve a překáţku v práci z důvodu obecného zájmu svědečné, jelikoţ s těmito překáţkami se setkáváme v praxi nejčastěji. Kromě základního rozdělení překáţek na překáţky na straně zaměstnavatele a překáţky na straně zaměstnance, se budu také zabývat rozdělením těchto překáţek na placené a neplacené, tj. s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy. Ve třetí kapitole, která tvoří nejdůleţitější část mé práce, se budu zabývat podrobným výkladem a rozborem jednotlivých důleţitých osobních překáţek v práci, pouţiji příklady z praxe, zhodnotím svůj postup při zpracování daného zadání, kriticky se zamyslím nad vyuţíváním (či zneuţíváním) osobních překáţek zákonným způsobem, tzn. teorii se skutečným uplatněním v praxi. Dále poukáţu na klady, ale i zápory, které se vyskytují v kaţdodenní praxi a na opakující se problémy s tím spojené. Konečným cílem mé práce bude moţné subjektivní řešení dané problematiky u některých překáţek na straně zaměstnance, s ohledem na svou praxi v tomto oboru. 7

8 Zvolené metody zpracování Při rozboru zkoumaného problému - jiné osobní překáţky v práci - jsem vycházela ze své vlastní patnáctileté odborné praxe při řešení daných situací v kaţdodenním ţivotě. Institut překáţek v práci je znám jak laické, tak veřejné skupině občanů, v právních normách je sice zákonně upraven, ale některá ustanovení jsou nejednoznačná a přinášejí problémy. Právě na tyto sporné případy se zaměřím ve své práci, jelikoţ při řešení ve svém zaměstnání jsem byla nucena číst komentáře a názory právníků, soustavně se vzdělávat, čerpat z odborné literatury, účastnit se seminářů a kurzů. Setkávala jsem se také s kolegy z oboru, diskutovala na příslušná témata s odborníky, i s laickou veřejností. Jako metodiku zpracování jsem tedy pouţila vlastní zkušenosti, příklady a nesrovnalosti, se kterými jsem se setkala ve své praxi jako mzdová účetní, kdy jsem daný problém musela řešit jak u malé i velké firmy, taktéţ u podnikatelů nebo jako OSVČ. 8

9 1. Charakteristika institutu překážek v práci 1.1 Obecné vymezení institutu pracovněprávního vztahu Pracovněprávní vztahy jsou společenské vztahy, v nich jeho subjekty (účastníci), vstupují jako nositelé subjektivních práv a subjektivních povinností stanových normami pracovního práva. Jsou to právem upravené vztahy subjektů, které vznikají v souvislosti s jejich účastí v pracovním procesu. 1 Pracovněprávní vztahy vznikají zpravidla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi zaměstnavatelem a kolektivem zaměstnanců nebo mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců. U zaměstnavatele se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Fyzickou osobou je ţivnostník podnikatel, právnickou osobou jsou zejména korporace, různé spolky, stát jako organizační sloţka států, politické strany. Základním pracovněprávním vztahem podle zákoníku práce je pracovní poměr. Dalším pracovněprávním vztahem je dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, i kdyţ nároky zaměstnanců jsou tady omezeny. Pracovní poměr vzniká nejčastěji na základě pracovní smlouvy. Zvláštním případem je jmenování zaměstnance na vedoucí místo. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce popř. ZP ) je postaven na těchto třech konstrukčních principech: upravuje závislou práci, je navázán na občanský zákoník a umoţňuje odchýlit se od zákona zásadou: co není zakázáno, je povoleno. 2 V zákoníku práce je dále stanoveno, ţe zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (výjimkou je konto pracovní doby) a také to, ţe zaměstnanec v dalším pracovněprávním vztahu u téhoţ zaměstnavatele nesmí konat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. 3 Jedná se o to, ţe zaměstnavatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a to i tehdy, jestliţe zaměstnanec má sjednanou i kratší pracovní dobu, samozřejmě s výjimkou konta pracovní doby, kde se postupuje podle jiných pravidel. 4 Druhý odstavec 34b ZP 1 RICHTER, J. Praktický průvodce novelizovaným zákoníkem práce, právní stav k , 6 vyd., Karviná: Paris, s ŠUBRT, Bořivoj a kolektiv. Abeceda mzdové účetní 2012, 22. aktualizované vydání, Olomouc: Anag, 2012, s b ZP 4 86 a 87 ZP - o pracovní době a kontu pracovní doby 9

10 stanoví, ţe zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele nesmí vykonávat práci, která je stejně druhově vymezena. Jako jeden z případů, který je zakázán, můţeme uvést zaměstnankyni, která čerpá rodičovskou dovolenou, a sjedná si svým zaměstnavatelem například dohodu o pracovní činnosti se stejným druhem práce, který má uveden i v původní pracovní smlouvě Obecná charakteristika institutu překážek v práci Překáţka v práci je situace, kdy zaměstnanec z nějakého důvodu - ze své strany nebo ze strany zaměstnavatele - nemůţe vykonávat svou práci nebo mu zaměstnavatel práci nepřidělí. Rozlišujeme proto překáţky v práci na straně zaměstnavatele a překáţky na straně zaměstnance. Kromě výše zmíněných překáţek známe i další překáţky, které sice v zákoně vyjmenovány nejsou, ale svým způsobem o překáţku v práci se jedná. Je to například neplacené volno, o které si zaměstnanec poţádá z osobních důvodů (například péče o blízkou osobu, která s ním nebydlí ve společné domácnosti, stavba rodinného domku, stáţ v zahraničí, vyřizování osobních záleţitosti na úřadech apod.); nebo zdravotní volno - indispoziční volno, které zaměstnavatel dává svým zaměstnancům navíc nad rámec zákona; nebo se jedná o dobu, kdy je zaměstnanec ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě. V zákoníku práce v 38 odst. 1 písm. b) je uvedeno, ţe zaměstnanec je povinen od vzniku pracovního poměru konat osobně práci podle pracovní smlouvy v rozvrţené týdenní pracovní době a dodrţovat povinnosti, které mu plynou z pracovního poměru. Ale v ţivotě i v práci nastávají různé události a situace, kdy zaměstnanec nemá povinnost konat práci. Jedná se právě o překáţky v práci. Překáţkou v práci se rozumí právní skutečnosti, které brání zaměstnanci ve výkonu jeho pracovních úkolů. Zákoník práce upravuje důleţité osobní překáţky v práci v 191 a v 199 odst. 2 je upraveno zmocnění pro vládu, aby stanovila nařízením okruh jiných důleţitých osobních překáţek v práci, stanovila rozsah pracovního volna, stanovila případy, ve kterých 5 ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária a kolektiv. Zákoník práce-prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k , 8.aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2014, s

11 se poskytuje náhrada mzdy nebo platu ve spolupráci a spolurozhodováním odborové organizace (například vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance). 6 Do se právnické i fyzické osoby při úpravě překáţek v práci řídily přílohou nařízení vlády č. 108/1994 Sb. a některými dalšími podzákonnými právními předpisy. Spolu s novým zákoníkem práce, který nabyl účinnosti od , bylo vydáno i nové nařízení vlády č. 590/2006, které stanovuje okruh a rozsah důleţitých osobních překáţek v práci. Tím se právní úprava stala srozumitelnější, přehlednější a jasnější. Nové nařízení vlády ale také přineslo částečné zúţení okruhu placených překáţek v práci, o nichţ se zmíním později ve třetí kapitole své práce. Přesto u některých překáţek v práci v praxi vznikají nejasnosti a je plně na rozhodnutí zaměstnavatele, jak si s řešením problému poradí, aby nedošlo k porušení práv na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Proto se zaměstnavatelé často drţí při rozhodování zásady, co není zakázáno, je dovoleno. Kaţdý člověk se ve svém ţivotě a v zaměstnání setkal s pojmem pracovní volno a v některých případech i vyuţil moţnosti jej čerpat. Bohuţel někteří zaměstnanci nejsou zcela obeznámeni se svými právy a tohoto zákonného institutu nevyuţívají; nebo se jej také v důsledku vysoké nezaměstnanosti zvláště v některých regionech našeho státu bojí vyuţívat. Přitom například překáţka v práci na straně zaměstnance je velmi důleţitým prvkem v pracovním ţivotě, jelikoţ umoţňuje zákonným způsobem propojit pracovní ţivot s nutnými soukromými potřebami. V některých případech je toto volno bez náhrady mzdy, většinou však je kompenzováno náhradou mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku, coţ v některých případech je velmi výhodné. Překážka v práci na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele je objektivní právní skutečností, která neumožňuje dočasně zaměstnanci konat práci pro zaměstnavatele nebo zaměstnavateli přidělovat práci zaměstnanci. Za takové situace je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, nebo mu ve stanoveném rozsahu poskytnout pracovní volno a ve stanovených případech též náhradu mzdy nebo platu. 7 Zaměstnavatel je tedy povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci (od pouţívá zákon termín povinen omluvit namísto termínu omluví 8 ) a poskytnout 6 ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária a kolektiv. Zákoník práce-prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k , 8.aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s SCHMIED, Zdeněk. Překáţky v práci podle zákoníku práce. Mzdová účetní. 2008, roč. 2008, s ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária a kolektiv. Zákoník práce-prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k , 6.aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s

12 zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nebo ve stanoveném rozsahu pracovní volno. Překáţkou v práci nazýváme situace, kdy překáţka zasahuje do pracovní doby zaměstnance. Ve většině případů je jen dočasná, krátkodobá, výjimku tvoří např. rodičovská dovolená, kdy se jedná o dlouhodobou překáţku. Zaměstnanec má právo vyuţít institutu překáţek v práci a zaměstnavatel nemůţe zaměstnance za takové jednání zaměstnance postihovat. Z této situace vyplývají pro zaměstnavatele i zaměstnance určitá práva i povinnosti. Pro zaměstnavatele je to povinnost omluvit nepřítomnost v práci, nepřidělovat práci, poskytnout pracovní volno, případně poskytnout náhradu mzdy. Zároveň má zaměstnavatel právo poţadovat po zaměstnanci prokázání překáţky v práci. Pro zaměstnance vzniká povinnost neprodleně, včas a bez zbytečného odkladu informovat svého zaměstnavatele o překáţce v práci (například neočekávaný doprovod rodinného příslušníka k lékaři, nepracovní úraz nebo zranění apod.) a poţádat o poskytnutí pracovního volna. Zároveň zaměstnanci vzniká právo na pracovní volno a ve stanovených případech i právo na náhradu mzdy nebo platu. 2. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance Zákonná právní úprava dělí překáţky v práci především na překáţky na straně zaměstnavatele, kam patří: - prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy 9 - jiné překáţky v práci na straně zaměstnavatele 10 - překáţky takového charakteru, jako je tzv. částečná nezaměstnanost 11 - čas strávený na pracovní cestě, kdy zaměstnanec neplní pracovní úkoly, tj. tento čas tráví jinak neţ plněním pracovních úkolů 12 Dále rozlišuje zákonná právní úprava pojem překáţek na straně zaměstnance. Těchto překáţek je podstatně více neţ překáţek na straně zaměstnavatele. Jedná se zejména o okruh překáţek z důvodů zdravotních nebo z důvodu péče o blízkou osobu. Patří sem ZP ZP ZP ZP 12

13 např. pracovní neschopnost, karanténa 13, mateřská a rodičovská dovolená 14, ošetřování člena rodiny nebo péče o dítě, apod. Druhým okruhem jsou překáţky osobního charakteru - jiné důleţité osobní překáţky v práci, kam patří překáţky vyjmenované v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. a kterými se budu podrobně zabývat ve třetí kapitole. Třetím okruhem jsou překáţky z důvodu obecného zájmu, kam patří výkon veřejné funkce 15, výkon občanské povinnosti 16, jiné úkony v obecném zájmu 17, pracovní volno související s brannou povinnosti 18, školení a jiná forma přípravy nebo studium 19. Čtvrtý okruh překáţek tvoří výjimečné případy jako účast zaměstnance ve stávce, ztráta zdravotní způsobilosti k výkonu práce z viny zaměstnance, který se nepodrobil nařízené lékařské prohlídce, nezpůsobilost k výkonu práce v důsledku poţití alkoholu, návykových látek. Pro tyto poslední překáţky na straně zaměstnance jsou ale nastavena úplně jiná pravidla neţ pro první tři okruhy, jak bude uvedeno dále. Nezpůsobilost k výkonu práce z důvodu poţití alkoholu nebo návykových látek a také odmítnutí se podrobit vyšetření z tohoto důvodu dokonce zaměstnavatelé posuzují jako neomluvenou absenci. Neomluvená absence z důvodu zameškané práce není překáţkou v práci, jelikoţ zaměstnanec nesplnil svou povinnost vůči zaměstnavateli a neprokázal příčinu absence, která by zaloţila nárok na pracovní volno. 20 Posledním okruhem překáţek jsou překáţky v práci jako je neplacené nebo zdravotní volno, které mohou poskytovat zaměstnavatelé nad rámec zákona. Do zaměstnavatelé mohli poskytnout zaměstnanci pracovní volno i z jiných váţných důvodů, zejména k zařízení důleţitých osobních, rodinných nebo majetkových záleţitostí, které nešlo vyřídit mimo pracovní dobu. 21 V zákoníku práce, který nabyl účinnosti od , uţ taková moţnost není uvedena, ale i nadále je moţné, ZP aţ 196 ZP ZP ZP ZP ZP ZP 20 ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária a kolektiv. Zákoník práce-prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k , 8. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2014, s ustanovení 21 odst. 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 13

14 ţe zaměstnanec poţádá o neplacené volno a zaměstnavatel mu je poskytne, pokud tím nebude narušen pracovní proces. Jediným problémem bývá, ţe v takovém případě za dobu neplaceného volna musí zaměstnavatel odvést příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance pojistné za kaţdý celý den neplaceného pracovního volna. V praxi je to obvykle řešeno tak, ţe zaměstnavatelé mají připravený formulář, kterým zaměstnanec poţádá o neplacené volno svého zaměstnavatele zaměstnanec nemusí uvádět ani důvod svého volna, samozřejmě předá ţádost svému zaměstnavateli s předstihem, aby zaměstnavatel mohl zajistit hladký průběh pracovního procesu. Zaměstnanec se dále dohodne se zaměstnavatelem, ţe souhlasí se sráţkou pojistného ze mzdy zcela (tj. 13,5%) nebo zčásti (tj. 4,5%) z poměrné části minimálního vyměřovacího základu za kaţdý den neplaceného volna. Zaměstnavatel pak částku odpovídající pojistnému odvede příslušné zdravotní pojišťovně v termínu. 22 V případech benefitů jako je sick days zdravotní volno nebo indispoziční volno je zcela na zaměstnavateli, kolik dnů svým zaměstnancům poskytne. Jedná se o volno, kdy zaměstnanci nemusí jít do práce, nevykonávají tak práci pro zaměstnavatele a zůstanou doma. Zaměstnanci nemusí ani dokládat nějaké propustky, vyjádření lékaře nebo doklady o dočasné pracovní neschopnosti. Rozsah dnů je převáţně popsán v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Na takové volno se pohlíţí jako na dobu překáţky v práci, nikde však není stanoveno, zda má zaměstnavatel takové volno proplácet jako náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jako normální odpracovaný den. Zaměstnavatelé ale převáţně toto pracovní volno konstruují jako placené pracovní volno a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy jako peněţité plnění. 23 Jedná se převáţně o 3 dny v kalendářním roce (vyuţíváno v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy první tři dny jsou bez náhrady mzdy podle zákona), ale setkala jsem se i s případy, ţe zdravotní volno bylo sjednáno v kolektivní smlouvě a poskytováno 1x za kvartál. 22 Ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 23 CHLÁDKOVÁ, A.; BUKOVJAN, P. Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s

15 2.1 Překážky v práci na straně zaměstnavatele Mezi překáţky na straně zaměstnavatele patří zejména prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy 24. Jedná se zejména o situace, kdy dojde k poruše na strojním zařízení, kterou zaměstnanec nezavinil, dojde k přerušení dodávek surovin, materiálu, energie, pohonné síly, jsou dodány chybné pracovní podklady, dojde k jiným provozním příčinám, které výše nejsou uvedeny. V takových případech zaměstnanci vţdy podle zákona náleţí nejméně 80% průměrného výdělku. Jestliţe k přerušení práce dojde z důvodu ţivelné situace nebo přerušení práce je způsobeno nepříznivými povětrnostními vlivy, náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši nejméně 60% průměrného výdělku. V obou případech můţe být zaměstnanec převeden na jinou práci, která ale nesmí být v rozporu se sjednanou práci v pracovní smlouvě. V posledních letech se setkáváme s další mimořádnou překáţkou, která se řádí mezi nepříznivé povětrnostní vlivy, a to je povodeň a záplavy. Jedná se o překáţku, která můţe postihnout jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Zaměstnavatel i v tomto případě můţe převést zaměstnance na jinou práci, v případě, ţe toto není moţné, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu. Jestliţe zaměstnanec nemůţe z důvodu povodní konat práci podle pracovní smlouvy a ani není převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy podobně jako u překáţky v práci na straně zaměstnavatele způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo ţivelní události, ve výši 60% průměrného výdělku. Samozřejmě vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou lze sjednat i náhradu vyšší, maximálně však do výše průměrného výdělku. Jiná situace ovšem nastane, kdy zaměstnavatel sám není postiţen povodněmi, ale v důsledku nedodání surovin, energie, subdodávek, nedostatku zakázek z důvodu záplav, nemůţe přidělit práci zaměstnancům ani zaměstnance nemůţe převést na jinou práci. V tomto případě se nejedná o překáţku v práci na straně zaměstnavatele způsobenou nepříznivými povětrnostními vlivy, ale překáţku v práci z důvodu prostoje a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. V případě, ţe povodní je postiţen sám zaměstnanec a nepřísluší mu právo na pracovní volno k odstraňování či zmírňování ZP 15

16 následků povodní, můţe poţádat svého zaměstnavatele o dovolenou. Zaměstnavatel by měl takovým ţádostem vyhovět, pokud mu v tom nebrání provozní důvody. 25 Dalšími překáţkami v práci na straně zaměstnavatele, jsou překáţky uvedené v 208 ZP jiné překáţky na straně zaměstnavatele neţ které jsou uvedeny v 207. Například se jedná o situace, kdy zaměstnancům není přidělena práce podle pracovní smlouvy. V praxi jde o situaci, kdy zaměstnavatel naplánuje nějakou údrţbu nebo generální opravu ve svém provozu a tak zaměstnanec nemůţe konat práci pro jiné překáţky na straně zaměstnavatele. V těchto případech zaměstnancům přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Samozřejmě v případech, kdy je u zaměstnavatele zavedeno konto pracovní doby 26, náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Mezi jiné překáţky v práci patří také situace, kdy zaměstnavatel odvolá svého vedoucího zaměstnance z jeho pracovního místa nebo se naopak sám vedoucí zaměstnanec vzdá pracovního místa a zaměstnavatel pro takového zaměstnance nemá nějaké jiné pracovní zařazení. 27 Důsledkem nenalezení nebo odmítnutí jiného pracovního zařazení je dán výpovědní důvod (jelikoţ pracovní poměr odvoláním ani vzdáním se pracovního místa nezaniká) a zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď. Po dobu běhu výpovědní doby zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V 209 ZP jde o překáţku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti. Zaměstnavatel v takovém případě nemůţe přidělit práci zaměstnancům z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo poptávky po sluţbách. V těchto případech minimální výše náhrady mzdy musí činit nejméně 60% průměrného výdělku. Poslední ustanovení ZP - mluví o překáţce na straně zaměstnavatele, kdy je zaměstnanec na pracovní cestě, tato pracovní cesta zasahuje do pracovní doby zaměstnance, ale zároveň tráví zaměstnanec tuto pracovní cestu jinak neţ plněním pracovních úkolů. Jelikoţ zaměstnanec vlastně práci nekoná, měl by být na mzdě nebo platu krácen. Proto je tímto zákonem stanoveno, ţe za tuto překáţku v práci se mzda nebo plat nekrátí. Pouze v případě, ţe by zaměstnanci v důsledku odměňování mzda nebo plat ušla (jedná se 25 Národní pojištění. Praha, roč. 2013, č. 7, s a 87 o pracovní době a o kontru pracovní doby 27 ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária a kolektiv. Zákoník práce-prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k , 6.aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2012, s

17 o případy, kdy je odměna zaměstnance závislá na dosaţené trţbě), přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku Překážky v práci na straně zaměstnance Druhým, podstatně více zastoupeným okruhem, jsou překáţky na straně zaměstnance. Ty můţeme rozdělit do čtyř podskupin: 1. důleţité osobní překáţky 2. jiné důleţité osobní překáţky v práci 3. překáţky v práci z důvodu obecného zájmu 4. jiné, ostatní překáţky v práci Zaměstnanec je povinen předem oznámit svému zaměstnavateli překáţku v práci a zároveň poţádat o poskytnutí pracovního volna. V některých případech, kdy zaměstnanci překáţka v práci není předem známá (například náhlé onemocnění zaměstnance nebo rodinného příslušníka), je zaměstnanec povinen o této skutečnosti zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného průtahu a také, pokud je mu to známé, oznámit svému zaměstnavateli předpokládanou délku trvání překáţky v práci. Jinak by se mohlo jednat a zaměstnavatel by mohl takové jednání posoudit jako porušení pracovních povinností. Další z řady povinností zaměstnance je vlastní prokázání překáţky a doby jejího trvání. Novelou zákoníku práce 2012 byl zrušen v 206 odstavec 3, kde bylo stanoveno, ţe zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy v případě, ţe neomluveně zameškal více neţ polovinu směny v daném kalendářním měsíci nebo jestliţe se včas nevrátil po skončení pracovního volna bez váţného důvodu zpět do práce. 29 Zaměstnanec má povinnost neprodleně informovat svého zaměstnavatele o překáţce v práci a překáţku v práci prokázat (nemocenský lístek, ţádost o PPM, ţádost o rodičovskou dovolenou, ošetřovné) nebo poţádat o poskytnutí pracovního volna. Zaměstnavatel určí v interní směrnici, kolektivní smlouvě nebo mzdovém řádu, do kterého dne v měsíci 28 ANDRAŠČÍKOVÁ, Mária a kolektiv. Zákoník práce-prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k , 6.aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2012, s ŠUBRT, Bořivoj a kolektiv. Abeceda mzdové účetní 2014, 24. aktualizované vydání, Olomouc: Anag, 2014, s

18 nejpozději musí být doklady doloţeny, aby mohlo dojít k proplacení náhrady mzdy nebo platu ve výplatním termínu. Z toho vyplývá, ţe při důleţitých osobních překáţkách podle 191 ZP zaměstnanec pouze svou nepřítomnost v práci prokazuje a zaměstnavatel je povinen ji omluvit, zatímco při jiných důleţitých osobních překáţkách v práci a překáţkách z důvodu obecního zájmu zaměstnanec musí překáţku prokázat a zároveň poţádat o pracovní volno (propustka, výměnný list, potvrzení dopravního podniku, potvrzení příslušných státních orgánů jako je policie, soud, úřady apod.). Proto podle zákona je povinna třetí strana (právnické i fyzické osoby) poskytnout zaměstnanci součinnost a vystavit příslušné potvrzení podle 206 odst. 2 ZP Zaměstnavatel tedy omlouvá nepřítomnost v práci, eventuálně poskytuje pracovní volno, které je v některých případech s náhradou mzdy nebo platu nebo je bez náhrady mzdy nebo platu. Za překáţky v práci na straně zaměstnance přísluší zaměstnanci zpravidla náhrada mzdy nebo platu s výjimkou níţe uvedených případů: - náhrada mzdy se neposkytuje od 15. kalendářního dne nemocenské stav od , při mateřské dovolené, rodičovské dovolené a ošetřovném, kde v těchto případech náleţí dávky nemocenského pojištění nebo dávka státní sociální podpory - v některých případech jiných důleţitých osobních překáţek v práci a jiných případů překáţek (například nebylo-li vyšetření provedeno nejblíţe bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, při přerušení dopravního provozu nebo zpoţdění hromadných dopravních prostředků, účast zaměstnance na svatbě rodiče, účast při porodu manţelky a druţky, přestěhování v zájmu zaměstnance, vyhledání nového zaměstnání při výpovědi mimo důvody uvedené v 52 písm. a) aţ e) ZP 30, dále u nezákonné stávky, u ztráty zdravotní 30 Zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských sluţeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, 18

19 způsobilosti k výkonu práce z viny zaměstnance, při nezpůsobilosti k výkonu práce z důvodu poţití alkoholu a jiných návykových látek apod.) - bez náhrady mzdy jsou také činnosti jako činnost pro odbory, činnost při přednášce nebo výuce, činnost člena Horské sluţby, činnost vedoucích táborů pro děti a mládeţ, činnost dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, činnost kandidátů pro volby do Parlamentu ČR a další. - také jsou jinak posuzovány a propláceny překáţky v práci na straně zaměstnance při pruţném rozvrţení pracovní doby a při kontu pracovní doby. Mezi důležité osobní překážky v práci patří: - Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa 31 - Mateřská a rodičovská dovolená 32 - Ošetřování a péče dítěte mladšího neţ 10 let nebo jiného člena domácnosti dle předpisu o nemocenském pojištění Nyní se podrobněji budu zabývat jednotlivými důleţitými osobními překáţkami v práci. Dočasná pracovní neschopnost Dnem nabyl odloţené účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění 33, ve kterém se poprvé objevil termín náhrady mzdy nebo platu v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Hlavním smyslem právní úpravy bylo zamezit zneuţívání nemocenské jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatele. K byl zákon novelizován a náhrada mzdy se při dočasné pracovní neschopnosti, kterou hradil zaměstnavatel, prodlouţila na 21 kalendářních dnů. Jednalo se o úsporné opatření pro roky 2011 aţ Samozřejmě tato velká změna v zákoně přinesla zaměstnancům podstatné sníţení nemocenské, jelikoţ za první tři dny nemoci neměli ţádný příjem a následně do 21. kalendářního dne pobírali jen 60 % redukovaného výdělku a jen za pracovní dny. Proto zaměstnanci našli způsob, jak při krátkodobé nemoci vyuţít jiný druh pracovního volna, který je hrazen zaměstnavatelem ve výši 100% průměrného výdělku tj. jakoby čerpali dovolenou. K výše uvedenému případu se vrátím v závěru své práce a 192 ZP aţ 198 ZP 33 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Od se opět náhrada mzdy nebo platu poskytuje v souladu s 192 zákoníku práce a přísluší pouze po dobu prvních 14 kalendářních dnů nemoci tj. 2 týdnů, jak tomu bylo v letech 2009 a Dávky nemocenského pojištění jsou poskytovány od 15. kalendářního dne nemoci či karantény. Do platilo, ţe zaměstnáním je právní vztah, který má zaměstnanec k zaměstnavateli, na základě kterého zaměstnanec vykonává práci, pracovní nebo obdobnou činnost nebo sluţbu, od došlo k novelizaci zákona o nemocenském pojištění 34 (dále jen ZNP ), ţe zaměstnáním je činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, nebo které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice. Základem účasti na nemocenské pojištění jiţ tedy není právní vztah, který zaměstnanec uzavírá se svým zaměstnavatelem, ale činnost, kterou zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele. To znamená, ţe jestliţe zaměstnanec pro zaměstnavatele činnost nevykonával nebo ji konat nezačal, nemůţeme jeho vztah pro účely nemocenského pojištění za zaměstnání povaţovat. 35 Zaměstnanec je povinen neprodleně předloţit zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti, čímţ zaměstnanec prokáţe a oznámí překáţku v práci a zaměstnavatel je povinen tuto překáţku omluvit. Zaměstnanci vznikne nárok na náhradu mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Náhrada mzdy se ale skutečně proplácí pouze za pracovní dny a státem uznané svátky, a to aţ od 4. dne pracovní neschopnosti, tj. za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy nenáleţí. V případě, ţe pracovní neschopnost trvá déle neţ 14 kalendářních dnů, přísluší zaměstnanci dávky nemocenského pojištění. Ve Sbírce listin č. 331/2013 vyšlo sdělení ministerstva práce a sociálních věcí, kde byl stanoven všeobecný vyměřovací základ a redukční hranice pro nemocenské, čímţ se mění nejen redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2014 v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci, ale i redukční hranice pro dávky nemocenského pojištění. Výše náhrady mzdy od 4. pracovního dne nemoci je tedy 60% redukovaného průměrného výdělku, kterou vyplácí zaměstnavatel. Od 15. kalendářního dne náleţí zaměstnanci, který pokračuje v pracovní neschopnosti, tzv. nemocenská, která je ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Nemocenskou vyplácí Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ ), 34 zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů 35 SCHMIED, Z.; VLASÁK, F. Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2014, s

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3. Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.2010 spirála zdravotnických zákon konů 2005 2003... 1994 1991

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy. Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy Ivana Dvořáková 2010/2011

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

2 Výklad problematiky

2 Výklad problematiky IX. DOVOLENÁ Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ( 212)... 2 2.2 Dovolená za odpracované dny ( 214)... 3 2.3 Dodatková dovolená ( 215)... 4 2.4

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Překážky v práci z pohledu pracovního práva

Překážky v práci z pohledu pracovního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Název katedry Překážky v práci z pohledu pracovního práva Bakalářská práce Autor: Pavel Dyčka Vedoucí práce: Mgr. Radim Vičar Vyškov Březen 2011 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více