FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace"

Transkript

1 FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné tení textu pimeného rozsahu Porozumní obsahu výpovdi z oblasti každodenního života Rozšiování slovní zásoby z tématických okruh každodenního života Rozlišování rzných jazykových styl a jejich adekvátního používání Analyzování textu po stránce gramatické i obsahové, vyjádení vlastních názor, postoj, pocit Orientace ve frankofonním prostedí Porozumní textm odlišného zamení, pocházejících z rzných zdroj (tisk, internetové lánky, literární ukázky, písn, zprávy ve zjednodušené francouzštin) Zprostedkování informací další osob Rozvíjení jazykových prostedk a dovedností ke zprostedkování informací další osob Pevyprávní obsahu sdlení vlastními slovy se zachováním pvodní myšlenky Motivace k prohlubování znalostí a pedávání informací Chápání komunikace v jazyce jako nástroj umožující proniknutí do jiné kultury, obohacení vdomostí, navázání nových pátelství Prohlubování znalostí reálií Francie a frankofonních zemí Využívání dostupných zdroj informací (slovníky, encyklopedie, internet, knihovna, poslech RFI rádio pro frankofonní posluchae, TV5) Odvozování obsahu sdlení jako celku bez doslovného pekladu Zvládání bžných pravidel v mezilidské komunikaci v odlišném kulturním prostedí Postupné obohacování slovní zásoby z rzných tématických okruh pizpsobené jazykové a vkové úrovni žák Omezení mezipekladového stádia na minimum 2. asová dotace roník 1 vyuovací hodina týdn 3. Místo realizace Tídy Uebna francouzského jazyka Jazyková laborato Multimediální uebna

2 4. Prezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutže, zdravá soutživost, umt pijmout konkurenci Morální rozvoj smysl pro spravedlnost, estnost, schopnost kompromisu Utváení dobrých mezilidských vztah tolerance v rodin, vzájemná harmonie, spolupráce, diplomatické ešení konflikt Rozvoj komunikativních a prezentaních schopností, kreativita a originalita, týmová spolupráce Rozvoj schopností poznávání a zapamatování, seberegulace, psychohygiena Rozvíjení produktivních eových dovedností, komunikace VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svt nás zajímá Uplatnní francouzského jazyka ve státech Evropské unie Rozšiování dovedností pro orientaci v evropském prostedí aktivní využití francouzského jazyka MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti, respektování kulturní odlišnosti Získávání informací o kultue a životním stylu ve Francii a frankofonních zemích Pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti Pekonávání pedsudk, navazování pátelství s lidmi z jiné etnické skupiny Odlišnost jako píležitost ke kulturnímu obohacení, k rozšíení si vlastního obzoru, objevování nových vcí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ochrana životního prostedí Význam pírody pro život lovka Pírodní krásy a bohatství Francie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Média zdroj informací vztah mediální sdlení a realita, návyk ovování si údaj Porovnávání stejných informací z rzných zdroj Rozlišování bulvárních a reklamních prvk od informativních Informaní a komunikaní technologie práce s internetem samostatné vyhledávání informací vedoucích k rozšiování probíraného uiva Získávání vdomostí, srovnávání kultur, rozvíjení dialogických a prezentaních schopností 5. Výchovné a vzdlávací strategie pro rozvoj klíových kompetencí Vyuovací pedmt KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE se více i mén prolíná s tmito oblastmi (francouzský jazyk, eský jazyk a literatura, djepis, informaní a komunikaní technologie, hudební výchova, zempis, výchova ke zdraví)

3 6. Formy a metody práce Skupinové vyuování, aktivizující metody (rozhovory, dramatizace, didaktické hry, skupinové ešení problému) Názorn demonstraní metody (ilustrace, mapy, audiovizuální prostedky) Heuristické metody (motivace k produkování nápad, hypotéz, projekty) Reprodukce textu, poslech s porozumním, samostatné práce Pímé metody, zprostedkovací metody, audio-orální metody Využívání informaní a komunikaní technologie 7. Klíové kompetence Kompetence k uení propojují si postupn získávané informace v jeden souvislý celek jsou vedeni k samostatnému využívání poznatk a vdomostí v praxi zamují se na práci s jazykovými pírukami (slovníky, encyklopedie) využívají audiovizuální techniku k rozšíení jazykových prostedk samostatn vyhledávají informace pro tvorbu projekt, referát usilují o porozumní textu, chápání souvislostí vybírají vhodné zpsoby a strategie pro efektivní uení projevují zájem o získávání dalších poznatk vytváí si pozitivní vztah k uení a chápou smysl a cíl uení se cizímu jazyku dokážou racionáln a objektivn posuzovat a porovnávat získané informace kriticky zhodnotí své znalosti, pokroky, na základ sebereflexe naplánují zlepšení svých výsledk Kompetence k ešení problému rozpoznají píinu problému a snaží se ho samostatn ešit uvdomují si zodpovdnost za svá rozhodnutí využívají vlastních zkušeností a vlastních úsudk se snaží trpliv ešit problém, využívají dostupných informací, zvažují hranice svých možností nepovažují neúspch za prohru, ale jako zkušenost, ze které se pouí svá ešení konfrontují s ostatními, ovují si jeho správnost Kompetence komunikativní zvládají bžná pravidla mezilidské komunikace ve frankofonním prostedí získávají sebedvru pi vystupování na veejnosti využívají fonologických, lexikálních, syntaktických, kulturních znalostí formulují své myšlenky a názory v logickém sledu zapojují se spontánn do diskuse, používají vhodný jazykový styl dokážou porozumt hlavním myšlenkám neznámého textu odpovídající jazykové úrovn shrnují obsah textu, vlastními slovy zprostedkují sdlení dalším osobám vedou bžný rozhovor s rodilými mluvími (pokroilejší stádium osvojení jazyka) rozumí bžným každodenním výrazm pozorn naslouchají druhým, obhajují svj vlastní názor

4 vnímají jazyk jako živý nástroj komunikace, jako prostedek k získávání a pedávání informací na pokroilé úrovni rozumí rzným druhm text, obrazových materiál, jednodušším a srozumitelným zvukovým záznamm využívají komunikace v cizím jazyce k navázání pátelství, k obohacení se o zážitky a poznatky z jiného kulturního prostedí ovují si a porovnávají zdroje informací hlasit a zeteln vyslovují zvládají vhodným a poutavým zpsobem pedávat a zpracovávat informace referáty Kompetence sociální a personální se seznamují se spoleenskými konvencemi, kulturou, historií dané jazykové oblasti se uí pracovat v týmu, kde respektují a naslouchají jeden druhému potlaují egoismus, spolupracují, pomáhají si vytváejí píjemnou atmosféru, chovají se estn, vyrovnávají se s pípadným neúspchem uí se tolerovat chyby druhých a eliminovat jakékoliv formy diskriminace jsou sebekritití, neodsuzují druhé na základ neovených informací uí se pekonávat pedsudky ovládají své jednání a chování v krizových situacích, projevují zdravou soutživost projevují takový zpsob komunikace, aby nekladli úmyslné pekážky druhým Kompetence obanské si prohlubují poznatky o svém národu, kultue a pírodním vlastnictví na základ srovnávání s poznatky o Francii a frankofonních zemích respektují pesvdení a práva druhých, váží si jejich vnitních hodnot jsou schopni vcítit se do situace druhých oceují kulturní vlastnictví, nepodílí se na vandalismu respektují lidskou dstojnost, odmítají útlak, jakékoli formy fyzického a psychického násilí a diskriminace dodržují zákony a spoleenské normy i mimo školu pi pobytu v zahranií respektují zákony dané zem a uvdomují si, že svým chováním mohou psobit nejen est svému národu, ale také ostudu uvdomují si zodpovdnost a obanskou povinnost pomoci druhým v krizových situacích si zjišují ped cestou do zahranií aktuální ísla tísového volání v dané zemi uplatují zásady slušného chování a jednání vi všem osobám Kompetence pracovní se uí aktivn využívat získané poznatky v praktickém život s ohledem na budoucnost jsou schopni se adaptovat na nové i zmnné podmínky

5 ochotn plní školní povinnosti, pokyny uitele pistupují k výsledkm své práce zodpovdn s ohledem na vlastní rozvoj dodržují hygienické zásady 8. Postupy pi realizaci klíových kompetencí Motivace ke studiu jazyka Vyhledávání zajímavých a užitených informací Posilování zájmu o vdní Používání vhodných vyuovacích metod Využívání atraktivních didaktických materiál Zohledování možností žák, rozvoj osobnosti a individuality Zadávání úkol umožujících rozvíjení tvoivosti Respektování názor žák Funkní využití jazykových prostedk Vedení žák k samostatnému vyhledávání informací Možnost vyjádení vlastních názor Vedení žák k respektování jiných kultur k empatickému vnímání Posilování správné artikulace a výslovnosti Utváení pozitivního vztahu ke vzdlávání, praktické využití získaných dovedností

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více