Porovnání možností financování bydlení v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání možností financování bydlení v ČR"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Porovnání možností financování bydlení v ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Strejček, MBA Andrea Samková Brno 2011

2 Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Petru Strejčkovi, MBA, za odborné konzultace a spolupráci při vypracovávání práce. Děkuji.

3 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Porovnání moţností financování bydlení v ČR zpracovala samostatně, s pouţitím literatury a zdrojů uvedených v seznamu a za odborného vedení Mgr. Petra Strejčka, MBA. V Brně dne 20. června 2011

4 Abstract Samková, A., Comparing finance options for housing in Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendelu, The bachelor thesis deals with financing options for housing in the Czech Republic. The main topic of the thesis is comparing of mortgage loans and building savings. Convenience of products is assessed on the basis of fees and conditions imposed by financial institutions. The work includes model examples for comparison of selected forms of financing their own housing. Based on the analysis and comparison will be determined more advantageous form of financing housing for the household. Keywords Building savings, bridge loan, state allowance, mortgage loan, payment schedule. Abstrakt Samková, A., Porovnání moţností financování bydlení v ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelu, Práce se zabývá problematikou moţností financování bydlení v České republice. Obsahem je porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Výhodnost produktů je posouzena na základě jednotlivých poplatků a podmínek stanovených finančními institucemi. Práce obsahuje modelové příklady pro srovnání vybraných forem financování vlastního bydlení. Na základě analýzy a komparace bude stanovena výhodnější forma financování bydlení pro domácnost. Klíčová slova Stavební spoření, překlenovací úvěr, státní podpora, hypoteční úvěr, splátkový kalendář.

5 Obsah 5 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Literární přehled Stavební spoření Historie stavebního spoření Stavební spoření v ČR Fáze stavebního spoření Hypoteční úvěry Hypoteční úvěry v ČR Účelovost Průběh hypotečního úvěrování Fáze přípravná Fáze schvalovací Fáze realizační Metodika 31 4 Praktická část Komparace vybraných kriterií SS a HÚ Náklady spojené s vyřízením HÚ a úvěrem ze SS Doba vyřízení hypotečního úvěru a úvěru ze SS Posouzení bonity klienta Výše úrokové sazby Výše hypotečního úvěru a úvěru ze SS Výše splátek hypotečního úvěru a úvěru ze SS Poplatky spojené s hypotečním úvěrem a úvěrem ze SS Porovnání vybraných produktů hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Stavební spoření... 49

6 Obsah Hypoteční úvěr ČSOB Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Diskuse 59 6 Závěr 62 7 Literatura 63 A Potvrzení o výši pracovního příjmu Chyba! Záloţka není definována. B Seznam příloh k poskytnutí hypotékychyba! Záloţka není definována. C Smlouva o poskytnutí HÚ Chyba! Záloţka není definována.

7 Seznam obrázků 7 Seznam obrázků Obr. 1 Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Obr. 2 Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv o stavebním spoření Obr. 3 Výše vyplacené státní podpory v jednotlivých letech Obr. 4 Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů bez ohledu na délku fixace. 40 Obr. 5 Poměr poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření na naspořené částce v letech Obr. 6 Porovnání výše měsíčních splátek jednotlivých finančních institucí Obr. 7 Změna podílu úroku a úmoru na anuitní splátce v jednotlivých letech. 51 Obr. 8 Změna podílu úroku a úmoru na anuitní splátce v jednotlivých letech. 55 Obr. 9 Porovnání nákladů hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. 58

8 Seznam tabulek 8 Seznam tabulek Tab. 1 Vývoj státní podpory stavebního spoření v letech Tab. 2 Poplatky za zpracování smlouvy o hypotečním úvěru Tab. 3 Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření a vyřízení úvěru ze stavebního spoření Tab. 4 Tabulka poplatků za vyhotovení odhadu ceny nemovitosti vybraných bank...35 Tab. 5 Doba vyřízení hypotečního úvěru Tab. 6 Doba vyřízení úvěru ze stavebního spoření Tab. 7 Částky ţivotního minima Tab. 8 Výše úrokové sazby v závislosti na době fixace Tab. 9 Výše úrokových sazeb řádného a překlenovacího úvěru ze SS Tab. 10 Tabulka maximální a minimální výše poskytnutého úvěru Tab. 11 Tabulka měsíčních anuitních splátek Tab. 12 Výše jednotlivých poplatků Tab. 13 Výše poplatků stavebních spořitelen Tab. 14 Průběh splácení úvěru ze stavebního spoření Tab. 15 Průběh splácení hypotečního úvěru Tab. 16 Kritéria porovnání Tab. 17 Kritéria porovnání... 57

9 Úvod a cíl práce 9 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod Hypoteční úvěry byly dříve výsadou spíše bohatší části obyvatel, neboť obyčejní lidé si nemohli dovolit splácet mnohdy velice vysoké splátky v řádu několika tisíc měsíčně. Nyní jsou hypoteční úvěry dostupné i této skupině obyvatel díky niţším úrokovým sazbám a prodlouţené době splatnosti těchto úvěrů. Velikost měsíčních splátek se velice sníţila a lidé začali postupně pouţívat toto financování bydlení, jelikoţ by si za jiných okolností pořízení nemovitosti nemohli dovolit. V jednadvacátém století je situace taková, ţe nabídek na hypotéky je obrovské mnoţství a jednotlivé banky se předhánějí ve výhodnosti a slevových akcích, aby nalákaly zákazníky. Lidé tedy často nevědí, která moţnost financování pro ně bude nejvýhodnější a u které finanční instituce si takový hypoteční úvěr sjednat. Pojem stavební spoření vznikl jiţ v osmnáctém století v Anglii. Uţ tehdy měli lidé snahu zařídit si samostatně vlastní střechu nad hlavou. Český trh ovládla tato forma financování vlastního bydlení aţ ve dvacátém století, dnes však patří stavební spoření mezi nejrozšířenější formy financování vlastního bydlení. Lidé si ho oblíbili zejména pro zhodnocení peněz a zároveň jako příslib výhodného úvěru do budoucna, aţ spoření doběhne. Nejvýraznějším rozdílem oproti hypotečnímu úvěru je státní podpora a osvobození úrokových výnosů od daně z příjmů. Kaţdý člověk, který si chce zařídit vlastní bydlení, tedy jistě takovouto podporu od státu velice rád přijme. Další výhodou je, ţe všechny úspory jsou pojištěny a lidé tyto úspory mohou pouţít na libovolný účel. Lidé pak mají moţnost si sjednat výhodný úvěr. Otázkou však zůstává, zda je opravdu stavební spoření díky podpoře státu výhodnější neţ hypoteční úvěr? Je jisté, ţe jednoznačně výhodnější stavební spoření nebude, hypotéky by potom banky ani nemusely nabízet. Je důleţité při tomto porovnání srovnat poplatky a důleţité podmínky, které jednotlivé banky a spořitelny poţadují při uzavření úvěru. V dnešní době je tolik moţností jak si vypůjčit peníze, ţe lidé často z důvodu nedostatku informací uzavřou smlouvu o úvěru, který pro něj nebyl nejvýhodnější. Malé mnoţství obyvatel si dnes můţe dovolit zajistit si bydlení bez úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru či jiných půjček, proto je toto téma velice diskutované a existuje velké mnoţství literatury a odborných publikací, které tyto moţnosti financování posuzují. Tato práce je zaměřena na porovnání financování bydlení hypotečním úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření a měla by usnadnit rozhodování obyvatel v otázce, který typ financování pro ně bude výhodnější a kdy přeplatí menší částku. Důleţité informace pro seznámení se s hypotečním úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření jsou dostupné v obecných publikacích, např.:

10 Úvod a cíl práce 10 SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení Tato publikace se zabývá přehledem základních informací o stavebním spoření a hypotečním úvěru. DOUCHA, R. Stavební spoření Tato kniha vysvětluje pojem stavebního spoření, cílové částky a překlenovacího úvěru. Jsou zde obsaţeny základní informace o českých stavebních spořitelnách. KROH, M. Jak si vzít úvěr Publikace se věnuje pojmu hypotečního úvěru a objasnění problematiky průběhu hypotečního úvěrování. Obsahuje názorné ukázky splácení hypotečního úvěru pomocí splátkového kalendáře. 1.2 Cíl práce Cílem je z finančního hlediska analyzovat a porovnat výhodnost produktů vyuţívaných k financování vlastního bydlení, které jsou k dispozici na českém trhu. Dílčím cílem bakalářské práce je objasnit problematiku moţností financování vlastního bydlení v České republice nejčastěji vyuţívanými finančními produkty tj. hypotečním úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření. Předpokládaným přínosem bakalářské práce je objasnění základních pojmů týkajících se hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření a na základě analýzy a následného porovnání vybraných forem financování vlastního bydlení, stanovit výhodnější variantu financování vlastního bydlení v České republice. Komparace bude provedena pomocí výpočtu splátkového kalendáře u jednotlivých variant s přihlédnutím k jednotlivým poplatkům a ke splnění podmínek jednotlivých finančních institucí. Obecným předpokladem je, ţe za výhodnější variantu financování vlastního bydlení je povaţován úvěr ze stavebního spoření.

11 Literární přehled 11 2 Literární přehled 2.1 Stavební spoření Stavební spoření je jedním z nejrozšířenějších, nejdostupnějších a nejvýhodnějších finančních produktů určených především k financování bytových potřeb. Stavební spoření lze v některých případech vyuţít i ke zhodnocení vlastních finančních prostředků. Prostředky ze stavebního spoření lze vyuţít jak pro koupi, novou výstavbu, rekonstrukci či modernizaci bytových potřeb. Jedná se o účelovou formu spoření. (vyplata.cz, 2011) Historie stavebního spoření Historie stavebního spoření sahá aţ do roku 1775, kdy v Birminghamu v Anglii vznikla první stavební spořitelna s názvem Building Society. Spořitelna fungovala na principu vkladů do společného fondu, z kterého byly následně poskytovány úvěry na financování bytových potřeb společníků. I přestoţe první náznak principu stavebního spoření byl zaznamenán v Anglii tak ve většině publikací je za vznik myšlenky stavebního spoření povaţováno Německo. Další rozvoj stavebního spoření přišel v Německu, kde byla v roce 1885 zaloţena první německá stavební spořitelna, tzv. Stavební spořitelna pro kaţdého. Největší rozvoj přišel v poválečném období po 1. světové válce. Tehdy bylo zapotřebí vyřešit kritickou situaci bytových potřeb občanů po válce. K hlavnímu rozvoji přispěl Georg Kropp, který zaloţil tzv. Společenství přátel poskytující stavební spoření. Jiţ po třech letech fungování, byla tato stavební spořitelna schopna vynaloţit finanční prostředky na poskytování úvěru ze stavebního spoření. Systém přidělování úvěru ze stavebního spoření byl prováděn na základě náhodného losu. Aţ koncem 30. let přišla první zásadní změna tohoto systému, a to zavedení kritéria pro získání úvěru, tzv. hodnotícího čísla. Po druhé světové válce v období let byl zaznamenán enormní nárůst uzavřených smluv, který se zvýšil téměř 40krát. V 80. letech naopak zájem o stavební spoření utichl z důvodu, jak stabilní hospodářské situace, tak i situace na trhu s nemovitostmi a narůstajících příjmů domácností. (Doucha, 2000) V polovině 90. let se stavební spoření začalo rozšiřovat do všech evropských zemí. Díky pozitivním zkušenostem s fungováním systému stavebního spoření došlo k jeho rozšíření do další států po celé Evropě. Postupně se dostalo aţ do východní Evropy, zejména do České republiky, na Slovensko a do Maďarska. Co se České republiky konkrétně týče, tak počátkem devadesátých let byl v ČR schválen zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, který oficiálně uvedl stavební spoření na český trh finančních instrumentů. I přestoţe se jednalo o jeden z nejmladších finančních produktů, vybudovalo si stavební spoření nezastupitelné místo na našem trhu. (acss.cz, 2011)

12 Literární přehled Stavební spoření v ČR V České republice patří stavební spoření k nejmladším bankovním produktům. Pokusy o poskytování stavebního spoření jsou datovány jiţ kolem 20. let, tyto pokusy však skončily neúspěšně. Během dalších let se Česká republika nacházela v ne příliš vhodných podmínkách pro větší rozvoj tohoto systému. K rozvoji stavebního spoření v České republice začalo docházet aţ po roce Po přechodu z centrálně řízené ekonomiky na trţní hospodářství. Ovšem za oficiální vznik stavebního spoření v České republice se dá povaţovat aţ rok 1993, kdy v tomto roce z iniciativy Druţstevní asociace ČR vstoupil v platnost zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. Za posledních 18 let prošel zákon o stavebním spoření několika novelami, které zásadně změnily některé z podmínek stavebního spoření. Těmto novelám se bude práce věnovat dále v konkrétních případech, kterých se novely dotkly. Stavební spoření se dále řídí podle občanského a obchodního zákoníku a právními předpisy katastru nemovitostí. (acss.cz, 2011) Zákonem č. 96/1993 je pojem stavební spoření vymezen jako účelové spoření spočívající: v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, v poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření. Provozovatelem stavebního spoření můţe být pouze stavební spořitelna, která získá licenci v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách a zákonem č. 96/1993 o stavebním spoření. Stavební spořitelna můţe vykonávat pouze činnosti povolené v jí udělené bankovní licenci. Do roku 2008 na českém trhu působilo 6 stavebních spořitelen, které získaly potřebnou licenci pro poskytování stavebního spoření. V součastné době na českém trhu působí pouze 5 stavebních spořitelen a to: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 1 Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. (Kašparovská, 2010) 1 v roce 2008 tato stavební spořitelna fúzovala s HYPO stavební spořitelnou.

13 Literární přehled 13 Podle uvedeného zákona se účastníkem stavebního spoření můţe stát jak fyzická tak i právnická osoba, která pokud splní jednu z následujících podmínek, má nárok na státní podporu a to: je občanem České republiky, je občanem Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a je mu přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, je fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky. Princip stavebního spoření spočívá v příjímání vkladů od účastníků stavebního spoření. Po splnění předepsaných podmínek získává účastník stavebního spoření zpět zúročené úspory a nárok na poskytnutí účelového úvěru na bytové potřeby za předpokladu zajištění návratnosti. 2 (burinka.cz, 2011) 2 Ve své podstatě představuje stavební spoření uzavřený systém refinancování, neboť z vkladů účastníků se vytváří zdrojová základna, z níţ jsou poskytovány úvěry ze stavebního spoření.

14 Literární přehled Fáze stavebního spoření Systém stavebního spoření lze rozdělit do tří samostatných fází a to na: fázi spořící, poskytnutí úvěru, fázi splácení úvěru Fáze spořící Uzavření smlouvy o stavebním spoření Za zahájení spořící fáze se v rámci stavebního spoření povaţuje uzavření smlouvy o stavebním spoření. Uzavřením této smlouvy se klient stává účastníkem stavebního spoření 3. (acss.cz, 2011) Obr. 1 Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Z grafu je patrné, ţe největší narůst nově uzavřených smluv byl v roce Kdy k nabyla v platnost novela zákonu č. 96/1993, o stavebním spoření a státní podpoře, která zásadně změnila některé z podmínek stavebního spoření. Na smlouvy uzavřené do roku 2004 se novela zpětně nevztahuje, proto nastal v roce 2003 enormní narůst nově uzavřených smluv za původních výhodnějších podmínek. (mfcr.cz, 2011) 3 Při součastném splnění podmínky podle zákona č. 96/1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 4.

15 Literární přehled 15 Důleţitým bodem smlouvy o stavebním spoření je, aby si klient vhodně stanovil výši cílové částky. Výše cílové částky bývá ovlivněna: výší částky, která je potřebná na realizaci bytového záměru, výší částky, kterou chce, resp. můţe účastník měsíčně spořit, zda má účastník zájem o poskytnutí úvěru nebo pokud chce pouze spořit. (acss.cz, 2011) Cílová částka je rovna součtu vkladů, státní sociální podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků 4 a úhrad účtovaných stavební spořitelnou. Cílová částka tedy představuje celkovou částku, kterou bude mít účastník k dispozici k financování svých bytových potřeb, pokud splní všechny podmínky stavební spořitelny. Cílová částka tedy není 100 % sloţena pouze z úspor účastníka, jak by se dalo předpokládat. Účastníkovy úspory obvykle tvoří pouze 40 % - 50 % cílové částky. Zbylých 50 % - 60 % tvoří předpokládaná výše úvěru ze stavebního spoření. Výši cílové částky lze v průběhu stavebního spoření měnit. Pokud klient při zakládání stavebního spoření nepočítal s tím, ţe bude mít zájem o úvěr ze stavebního spoření, můţe cílovou částku v průběhu stavebního spoření zvýšit. V případě, kdy klient nemůţe platit dohodnutý měsíční vklad nebo chce dříve dosáhnout cílové částky, můţe naopak cílovou částku sníţit. (Vichnarová, Nováková, 2007) 4 Do roku 2010 byly úroky z vkladu a státní podpory osvobozeny od daně. Ovšem podle novely zákona o stavebním spoření 348/2010 Sb., která nabyla účinnosti k , jiţ stavební spoření nebude osvobozeno od daně. Úroky tak budou zdaněny 15 % a odváděny sráţkou, kterou provede stavební spořitelna.

16 Literární přehled ,0 Průměrná cílová částka uzavřených smluv 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Obr. 2 Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv o stavebním spoření Pokud je účastníkem stavebního spoření fyzická osoba musí smlouva obsahovat prohlášení, zda v rámci této smlouvy ţádá o přiznání státní podpory. Prohlášení se během trvání stavebního spoření nesmí měnit. (vyplata.cz, 2011) Smlouva musí dále obsahovat určení výše úrokové sazby, kterou budou úspory klienta úročeny a úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření. V souladu se zákonem o stavebním spoření nemůţe rozdíl mezi úrokovou sazbou vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření přesahovat 3 procentní body. Přičemţ výše úročení vkladů můţe být aţ do výše 4 %. (Kašparovská, 2010) Stavební spořitelna má na základě smlouvy o stavebním spoření nárok změnit úrokovou sazbu z vkladů, v případě, ţe účastník splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření dané ve všeobecných obchodních podmínkách a uplyne nejméně 6 let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tato změna úrokové sazby však nastane pouze v případě, ţe účastník odmítne úvěr ze stavebního spoření. (vyplata.cz, 2011) Součástí smlouvy o stavebním spoření také musí být všeobecné obchodní podmínky, které jsou schvalovány na základě dohody Ministerstva financí a České národní banky. Tyto podmínky neboli pravidla si kaţdá stavební spořitelna sestavuje sama a uvádí v nich vlastní speciální nabídku a postupy volené v souladu se zákonem 96/1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. (Doucha, 2000) Proto se všeobecné podmínky mohou v rámci stavebních spořitelen nepatrně lišit např. výší jednotlivých poplatků účtovaných stavební spořitelnou apod.

17 Literární přehled 17 Všeobecné obchodní podmínky musí obsahovat nejméně tyto informace: provozované druhy stavebního spoření, typy smluv a podmínky jejich uzavírání, postup při vyřizování smluv, úročení vkladů a úvěrů, strukturu stavebního spoření, předpoklady a postup pří poskytování úvěru, řízení při navrácení vkladu vypovězených smluv, postup při vyřizování smluv v případě zániku stavební spořitelny nebo při odnětí povolení k provozování stavebního spoření povolujícím orgánem. (Doucha, 2000) Ve smlouvě musí být sjednána i výše úloţek, které se účastník zavazuje pravidelně ukládat do stavebního spoření. Účastník stavebního spoření můţe také kdykoliv během roku vkládat mimořádné vklady. Výše pravidelného vkladu je závislá na: výši cílové částky, tarifu, variantě sjednané ve smlouvě o stavebním spoření. (Vichnarová, Nováková, 2007) Státní podpora Státní podpora náleţí účastníkovi stavebního spoření při splnění podmínek stanovených v zákonu č. 96/1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 10. Je poskytována ze státního rozpočtu České republiky. (Doucha, 2000) Výplata statní podpory je řízena těmito pravidly: poskytovaná záloha státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky Kč (výše příspěvku státní podpory tedy maximálně činí Kč) 5, státní podpora je vyplácena ve formě ročních záloh z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, naspořená částka, která přesáhne v jednom kalendářním roce částku Kč, bude převedena do základu pro státní podporu v dalším období spoření (v dalším kalendářním roce), státní podpora je úročena stejně jako naspořená částka, 5 Podle novely zákona č. 96/1993 platné k

18 Literární přehled 18 poskytování statní podpory není omezeno věkem 6, výplata státní podpory je podmíněna dodrţením tzv. šestileté vázací doby 7 nebo čerpáním úvěru ze stavebního spoření 8. Z podmínek státní podpory je zřejmé, ţe velmi výrazně ovlivňuje pouţití tohoto produktu pří financování vlastního bydlení. Protoţe státní podpora není určena pouze pro účastníky, kteří chtějí stavební spoření vyuţít k financování svých bytových potřeb, mají tak stavební spořitelny k dispozici velké mnoţství finančních prostředků, které mohou dále pouţít při vyplacení účelových úvěrů ze stavebního spoření. (Syrový, 2000) Správu státní podpory má na starosti stavební spořitelna. Podle 13 zákona č. 96/1993 má stavební spořitelna povinnost: kontrolovat, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu a zda jsou splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi, evidovat státní podporu na účtu účastníka aţ do jejího vyplacení účastníkovi nebo vrácení ministerstvu, tak aby bylo moţno kdykoliv vyčíslit její výši. (pojistenisporeni.cz, 2010) Podle aktuální novely Sb. zákona 96/1993 platné k jiţ není stavební spoření osvobozeno od daně, tzn., ţe stavební spoření bude podléhat dani z výnosů, která se vztahuje pro klienty standardních bank. Úroky budou zdaněny sráţkovou daní ve výši 15 %, kterou bude za účastníky odvádět stavební spořitelna. Zdanění se týká státních podpor za rok 2011 tedy podpor, které budou připisování v roce (acss.cz, 2011) Po novele je také moţné uplatňovat nárok na státní podporu na více smluv uzavřených jednou fyzickou osobou, coţ do této doby zákon neumoţňoval. Avšak tento nárok je také omezen na maximální celkovou výši statní podpory na částku Kč za jeden kalendářní rok. Tento princip byl doposud moţný pouze u smluv uzavřených po roce (kltfinance.cz, 2011) 6 Smlouva o stavebním spoření můţe být zákonným zástupcem uzavřena i na nezletilou osobu, která splňuje podmínky, proto aby se mohla stát účastníkem stavebního spoření. Podle zákona č. 96/1993, o stavebním spoření a o stání podpoře stavebního spoření. 7 Vázací doba byla do roku let. Po novele zákona č. 96/1993, platné k , je vázací doba 6 let. 8 Pokud není splněna ani jedna podmínka (smlouva byla vypovězena dříve neţ za 6 let nebo nebyl čerpán úvěr ze stavebního spoření), státní podpora není účastníkovi vyplacena. Účastník obdrţí pouze svůj vklad s příslušným úročením stavební spořitelny.

19 Literární přehled 19 S novelou zákona byla také zavedena zvláštní daň pro státní podporu vyplacenou v roce 2011 za rok 2010 se speciální daňovou sazbou 50 %. Účastník stavebního spoření by měl nárok pouze na 50 % nárokované částky státní podpory, tzn., ţe pro smlouvy uzavřené do roku 2003 by státní podpora činila maximálně Kč a pro smlouvy uzavřené v letech by výše podpory činila pouze Kč. 9 (acss.cz, 2011) Od schválení zákona č. 96/1993, o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření prošel zákon několika zásadními novelami týkajících se právě hlavně oblasti státní podpory ze stavebního spoření. Tab. 1 Vývoj státní podpory stavebního spoření v letech Rok Max. výše roční státní podpory v % v Kč Z max. roční částky v Kč Pozn.: Všechny hodnoty jsou uvedeny na jednoho účastníka stavebního spoření. 9 Proti novele Sb., zákona č. 96/1993, o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření byla podána stíţnost k Ústavnímu soudu. Dne Ústavní soud s okamţitou platností zrušil speciální 50 % daňovou sazbu ze zálohy státní podpory za rok Sníţení sazby statní podpory na 10 % a zbytek zákona zůstal do konce roku 2011 neměnný.

20 Literární přehled 20 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 Reálně vyplacená výše státní podpory v daném období v mld. Kč Obr. 3 Výše vyplacené státní podpory v jednotlivých letech Za ukončení spořící fáze stavebního spoření se povaţuje: uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, vyplacení naspořené částky na účtu stavebního spoření, zánik právnické osoby jako účastníka. Fáze spoření není nijak stropově omezená, ale pro získání účelového úvěru plynoucího ze stavebního spoření musí být fáze spoření minimálně 24 měsíců. (acss.cz, 2011) Poskytnutí úvěru Úvěr ze stavebního spoření Po skončení spořící fáze má účastník stavebního spoření nárok na získání úvěru ze stavebního spoření. Jedná se o účelový úvěr, který je určený k financování bytových potřeb účastníka 10 na území České republiky. Účelovostí úvěru ze stavebního spoření se rozumí např.: výstavba bytu nebo domu, koupě bytu, domu nebo pozemku v souvislosti s výstavbou či koupí bytu nebo domu, rekonstrukce bytu nebo domu. (acss.cz, 2011) 10 Účelový úvěr ze stavebního spoření lze pouţít i na financování bytových potřeb osoby blízké (příbuzný v řadě přímé).

21 Literární přehled 21 Aby účastník stavebního spoření mohl získat řádný úvěr ze stavebního spoření, musí splňovat podmínky podle zákona č. 96/1993 a podmínky dané v obchodních podmínkách stavebních spořitelen. Podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření: 11 minimální délka spoření musí být 24 měsíců, účastník musí naspořit nejméně 40 % z cílové částky, aby mohl čerpat úvěr ze stavebního spoření ve výši 60 %, dosaţení tzv. hodnotícího čísla. (Vichnarová, Nováková, 2007) Hodnotící číslo Ve své podstatě hodnotící číslo vyjadřuje, jakým dílem se účastník stavebního spoření podílí na tvorbě zdrojů stavebního spoření. Hodnotící číslo je jedna z důleţitých podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření. U jednotlivých stavebních spořitelen se název tohoto ukazatele můţe lišit. 12 (Kašparovská, 2010) Také konstrukce tohoto ukazatele je v jednotlivých stavebních spořitelnách různá proto nelze srovnávat hodnotící čísla různých stavebních spořitelen. Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele mají stavební spořitelny uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, ale v zásadě je princip stavebních spořitelen stejný. Výpočet většinou závisí na: výši vkladů, výši cílové částky, době spoření, variantě spoření. (Syrový, 2010) Podstatou hodnotícího čísla je zajištění dostatku finančních prostředků, ze kterých bude stavební spořitelna poskytovat úvěry ze stavebního spoření na dostatečně dlouho dobu. Jedná se tedy o indikátor, podle kterého lze určit, na jakou dobu má účastník peníze u stavební spořitelny uloţeny. (Syrový, 2010) Kaţdá stavební spořitelna poţaduje dosaţení jiné výše hodnotícího čísla. Hodnotící číslo se zpravidla vypočítává k tzv. rozhodnému dni a to buď měsíčně či čtvrtletně. 11 Minimální doba pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší neţ 24 měsíců. 12 Kaţdá stavební spořitelna pouţívá pro tento ukazatel jiné názvy např. parametr zhodnocení, hodnotící číslo, ohodnocovací číslo, bodové ohodnocení atd.

22 Literární přehled 22 Překlenovací úvěr Pokud účastník stavebního spoření potřebuje čerpat úvěr dříve, neţ splňuje výše uvedené podmínky pro nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření, můţe vyuţít tzv. překlenovací úvěr. Úvěr je poskytnut účastníkovi na dobu, po kterou nesplňuje podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření. Po slnění podmínek přechází překlenovací úvěr na úvěr ze stavebního spoření. Pro překlenovací úvěr je charakteristické: právo na získání úvěru není automatické, jedná se účelový úvěr, stavební spořitelny ho poskytují do maximální výše cílové částky, účastník by měl mít na účtu stavebního spoření naspořeno minimálně 20 % cílové částky 13, platba úroků z úvěru je vypočítaná z cílové částky nejenom z vypůjčených finančních prostředků, při naspořené částce menší neţ 40 % z cílové částky, je nutné kromě platby úroků nadále spořit na účet stavebního spoření. (Vichnarová, Nováková, 2007; Syrový, 2000) Zajištění úvěru Kaţdý úvěr musí být zajištěn proti komplikacím při jeho splácení. Proto je zajištění ţádáno i pro úvěry ze stavebního spoření. Výše a způsob zajištění úvěru závisí na: bonitě ţadatele o úvěr, délce předešlého spoření, výši úvěru. Poskytnuté úvěry v objemu od Kč do Kč se zpravidla poskytují bez zajištění. Pro vyšší úvěry stavební spořitelny poţadují povinné zajištění jedním aţ třemi bonitními ručiteli (podle výše úvěru) nebo zástavou nemovitosti, kterou by bylo v případě neschopnosti účastníka splácet úvěr moţno prodat. Zástavu nemovitosti poţadují stavební spořitelny při úvěrech nad Kč. Bonita klienta je hodnocena podle různých kriterií. Stavební spořitelny nejčastěji poţadují, aby ţadatel úvěr splácel ještě v produktivním věku a měl pravidelný a dostatečně vysoký příjem, který mu zajistí bezproblémové splácení úvěru a dostatečnou ţivotní úroveň. 13 Ve výjimečných případech nemusí mít účastník naspořené ţádné finanční prostředky. V tom případě se jedná o překlenovací úvěr s nulovou akontací, o který lze poţádat hned při uzavírání smlouvy o stavebním spoření.

23 Literární přehled 23 Čerpání a splácení úvěru ze stavebního spoření Úvěr je v zásadě čerpán bezhotovostním převodem. Můţe být čerpán jednorázově, tzn., ţe při koupi nemovitosti jsou peníze ze stavebního spoření poslány přímo na účet prodávajícího nebo postupně na základě předloţených faktur, např. při rekonstrukci nemovitosti jsou propláceny jednotlivé faktury za materiál, provedené práce apod. Účastník stavebního spoření můţe finanční prostředky čerpat i ve formě záloh. Výše zálohy bývá zpravidla procentuelně omezena z objemu úvěru. Před dalším čerpáním úvěru spořitelna poţaduje doloţení účelu čerpání. V rámci úvěru lze proplatit i jiţ zaplacené faktury, u kterých od doby vystavení do předloţení k proplacení neuplynulo více jak 12 měsíců. 14 Úvěr ze stavebního spoření bývá splácen ve formě pravidelných měsíčních splátek. Výše splátek je stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Délka splatnosti úvěru ze stavebního spoření bývá aţ 15 let u speciálních programů výjimečně i více neţ 15 let. Splácení úvěru je moţné i mimořádnými splátkami. (Vichnarová, Nováková, 2007) 2.2 Hypoteční úvěry Další moţnost jak financovat bytové potřeby je vyuţít hypotečního úvěru. Jedná se o zvláštní skupinu úvěrů, které jsou vyuţívány především k financování bytových potřeb. (Kroh, 1999) Hypoteční úvěr patří k nejstarším typům poskytovaných úvěrů. Našel si široké uplatnění po celém světě a stal se jedním ze základních pilířů financování vlastního bydlení. (Kašparovská, 2010) V praxi můţe mít termín hypotéka několik významů: 15 prvním a nejčastějším uţitím termínu hypotéka se rozumí způsob zajištění hypotečního úvěru zástavou nemovitosti, který umoţňuje zástavnímu věřiteli krýt svou pohledávku prodejem nemovitosti v případě, ţe dluţník nesplní své závazky, v přeneseném významu se termín hypotéka pouţívá pro označení hypoteční úvěrové pohledávky banky, třetím významem je pořadí vkladu zástavního práva, tento význam mívá hypotéka výjimečně spíše v historických publikacích. 14 Tyto faktury nesmějí být vystaveny dříve, neţ byla uzavřena smlouva o stavebním spoření. 15 KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 1. vydání. Kravaře: Marreal servis, s.r.o., s. ISBN

24 Literární přehled Hypoteční úvěry v ČR Vznik hypotečního úvěrování v České republice sahá aţ do poloviny 19. století. Roku 1865 byla zaloţena první hypoteční banka pod názvem Hypoteční banka království českého. Cílem bylo poskytování úvěrů zajištěné domovním a pozemkovým majetkem. V době okupace Československa byl vývoj hypotečního úvěrování přerušen. V roce 1990 byl schválen zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, který v roce 1995 prošel zásadní novelou č. 84/1995 Sb. Tento zákon se zasadil o znovuobnovení hypotečního úvěrování v ČR. Hypoteční úvěrování je v České republice upravováno zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 190/2004 Sb. Podle zákona č. 85/1995 Sb., byl hypoteční úvěr chápan jako úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitostí na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení, a jehoţ splácení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Přičemţ nemovitost, která byla zajištěna zástavním právem, se musela nacházet na území České republiky. (Kašparovská, 2010) Podle novely zákona č. 190/2004 je hypoteční úvěr chápán jako úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Nemovitost zajišťující hypoteční úvěr se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. (idnes.cz, 2010) Z uvedeného tedy vyplývá, ţe v souladu se zákonem č. 190/ 2004 Sb. je od roku 2004 moţno hypoteční úvěr vyuţít k jakémukoli účelu. 16 V současné době jsou v České republice poskytovány hypoteční úvěry těmito bankami: Citybank Europe plc., a.s. Česká spořitelna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Ge Money Bank, a.s. ING Bank, a.s. mbank, a.s. Komerční banka, a.s. LBBW Bank CZ, a.s. Oberbank Ag, a.s. Poštovní spořitelna, a.s. Raiffeisenbank, a.s. 16 Hypoteční úvěr můţeme pouţít i jako neúčelový.

25 Literární přehled 25 Volksbank CZ, a.s. UniCredit Bank, a.s. Waldviertler Sparkasse von 1842, a.s. Wüstenrot hypoteční banka, a.s. (finance.cz, 2010) Účelovost Hypoteční úvěry můţeme podle účelu pouţití rozdělit na: účelové, neúčelové. Účelové hypoteční úvěry můţe klient pouţít pouze na účely vymezené v úvěrové smlouvě, tzn. na financování svých bytových potřeb. Nejčastěji je účelová hypotéka pouţita na: nákup nemovitosti, rekonstrukci nemovitosti, výstavbu nemovitosti, získání vlastnického podílu na nemovitosti, nákup druţstevního bytu, splacení úvěru pouţitého na investici do nemovitosti. (financnivzdelani.cz, 2009) Základní typy účelových hypoték Standardní hypotéka: v tomto případě banka dostane do zástavy byt či dům vyšší hodnoty, neţ je výše poskytnutého hypotečního úvěru. Úroková sazba se u tohoto typu úvěru pohybuje okolo 3,5 %. Tento typ hypotečního úvěru je klientem pouţíván zejména: při koupi, stavbě nebo opravě bytu či domu, pokud má klient naspořené vlastní finanční prostředky, pokud klient kromě financované nemovitosti dá do zástavy ještě jinou nemovitost, pokud je cena, za kterou klient pořizuje nemovitost niţší neţ trţní odhad nemovitosti. Stoprocentní hypotéka: tato hypotéka je vhodná pro klienty, kteří nemají k dispozici vlastní finanční prostředky, nebo je chtějí pouţít na rekonstrukci koupené nemovitosti. Banka v tomto případě poskytne klientovi úvěr do výše hodnoty nemovitosti oceněné znalcem. Můţe nastat situace, kdy znalec hodnotu nemovitosti oproti kupní ceně podcení. V tomto případě musí klient pouţít i vlastní finanční prostředky. Úroková sazba z úvěru se u toho typu hypotéky pohybuje okolo 4 %. (Vichnarová, Nováková, 2007)

26 Literární přehled 26 Neúčelové hypoteční úvěry nemají ţádná účelová omezení. Ve skutečnosti se jedná o neúčelové úvěry, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Získané prostředky je moţno vyuţít na pořízení čehokoliv. Výhodou je delší doba splatnosti a tím menší měsíční splátky oproti klasickému spotřebitelskému úvěru. (financnivzdelani.cz, 2011) Neúčelové hypoteční úvěry Americká hypotéka: ve své podstatě se jedná o neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavou nemovitosti. Úvěr tedy není určen pouze k financování vlastního bydlení a lze jej tedy pouţít zcela neúčelově. Úvěr bývá zatíţen minimální 6 % úrokovou sazbou a výše úvěru bývá menší neţ hodnota nemovitosti. (Vichnarová, Nováková, 2007) Průběh hypotečního úvěrování Proces hypotečního úvěrování se řídí podle obecně platných pravidel, které jsou formulovány jako hypoteční postupy. Tyto postupy mají zpravidla tři základní fáze: fáze přípravná zpravidla zahrnuje ţádost o poskytnutí hypotečního úvěru, prověření úvěruschopnosti ţadatele a ocenění nemovitosti, ke které se váţe zástavní právo. ve fázi schvalovací se jedná o projednání a schválení úvěrové ţádosti a podepsání úvěrové smlouvy. ve fázi realizační jde o samotné čerpání poskytnutého hypotečního úvěru a kontrolu dodrţování podmínek sjednaných oběma stranami v úvěrové smlouvě. (Kašparovská, 2010) Fáze přípravná Podání žádosti o hypoteční úvěr Ţádost o hypoteční úvěr můţe podat fyzická osoba, podnikatelé a také obce a města. Ţádost bývá sepsána na speciálních formulářích, které klientovi usnadňují vyplnění bankou poţadovaných údajů. Obecnými náleţitostmi ţádosti bývají: 17 osobní údaje o ţadatele, případně spoluţadatelů, výše poţadovaného úvěru, účel poţadovaného úvěru, 17 KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 1. vydání. Kravaře: Marreal servis, s.r.o., s. ISBN

27 Literární přehled 27 návrh předpokládaného čerpání a splácení úvěru, údaje o moţnostech zajištění úvěru, identifikace a stručný popis nemovitosti, přílohy dokládající finanční a majetkovou situaci ţadatele. Ţádost klienta tvoří pro banku podklad pro prvotní zhodnocení jeho úvěruschopnosti. Prověření úvěruschopnosti žadatele V této fázi banka posuzuje dostatečnou bonitu ţadatele o hypoteční úvěr. Hlavním ukazatelem pro posouzení bonity ţadatele je jeho disponibilní příjem v porovnání se ţivotním minimem. Pro ověření příjmu ţadatele je nutné doloţit potvrzení o příjmech v případě fyzické osoby nepodnikatele, a v případě podnikatele daňové přiznání. Potvrzení o příjmech ţadatele: nesmí být starší neţ 30 dní, ţadatel nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě, na potvrzení musí být uvedeny všechny sráţky od zaměstnavatele, které zpracovává. (Vichnarová, Nováková, 2007) Posouzení bonity ţadatele má rozhodující vliv na podmínky poskytnutého úvěru a samotné schválení či neschválení úvěru. Obecně by tedy mělo platit čím větší příjem ţadatele, tím větší šance na získání úvěru. Zpravidla je posuzován měsíční příjem klienta, který je sníţený o všechny jeho výdaje, např. pojištění, leasing, splátky jiných úvěrů a výši ţivotního minima. 18 Bonitu ţadatele ovlivňuje také výše měsíční splátky. Tu můţe ovlivnit i samotný ţadatel a to: výší poţadovaného hypotečního úvěru, délkou splatnosti hypotečního úvěru, úrokovou sazbou, kterou můţe ţadatel ovlivnit dobou fixace, způsobem zajištění atd. (Vichnarová, Nováková, 2007) V případě posouzení úvěruschopnosti ţadatele banka 19 stanovuje i výši finanční rezervy po zaplacení hypotečního úvěru. Jedná se o procento z výše měsíční splátky nebo ţivotního minima. (hypoindex.cz, 2010) 18 Výše ţivotního minima je závislá na počtu členů domácností a jejich věku. 19 Kaţdá banka určuje finanční rezervu jinak.

28 Literární přehled 28 Zajištění úvěru Podmínka pro poskytnutí hypotečního úvěru je zajištění nemovitosti zástavním právem k nemovitosti. Tato nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor. Zástavní právo k nemovitosti se můţe vztahovat k objektu, který je přímo předmětem úvěru nebo k jiné nemovitosti. Zástavní právo se musí vázat k celé nemovitosti a nesmí na ní váznout ţádné věcné břemeno. Podle zákona je stanoveno, ţe výše poskytnutého úvěru nesmí přesahovat 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Při poskytnutí vyššího hypotečního úvěru musí banka zajistit náhradní krytí. Na zastavenou nemovitost nesmí váznout jiné zástavní právo 20 třetí osoby. Zástavní právo lze vázat i k rozestavěné nemovitosti, která je takto zapsaná v katastru nemovitostí a je na ní čerpán úvěr. Do katastru nemovitostí lze stavbu zapsat jako rozestavěnou pouze v případě, kdy má postavené alespoň jedno nadzemní podlaţí. Pokud se zástavní právo váţe k rozestavěné nemovitosti, je úvěr vyplácen postupně, podle růstu ceny nemovitosti v důsledku její výstavby. Kromě zástavního práva k nemovitosti banky dále poţadují vinkulaci pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky. V některých případech poţadují i uzavření ţivotního nebo úvěrového pojištění ţadatele ve prospěch banky. U ţadatelů s nízkou bonitou nebo výším věkem banky vyţadují ručitele. (finance.cz, 2011) Fáze schvalovací V této fázi banka předloţí návrh úvěrové a zástavní smlouvy. Úvěrová smlouva zpravidla obsahuje: 21 účastníky smluvního vztahu, výši hypotečního úvěru, účel hypotečního úvěru, úrokové podmínky, způsob splácení úvěru, způsob stanovení úrokové sazby, zajištění úvěru, 20 S výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý např. stavební spořitelnou do výše rozdílu 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovitosti a pohledávkou z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou. 21 KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 1. vydání. Kravaře: Marreal servis, s.r.o., s. ISBN

29 Literární přehled 29 způsob a podmínky čerpání a splácení hypotečního úvěru, poplatky, sankční úroky a smluvní pokuty, práva a povinnosti věřitele a dluţníka. Zástavní smlouva zpravidla obsahuje: 22 údaje o zástavním věřiteli a zástavci, číslo úvěrové smlouvy a hodnotu pohledávky, dobu trvání a způsob ukončení zástavní smlouvy, identifikaci předmětu zástavy, závazky zástavce, podmínky realizace zástavního práva k nemovitosti Fáze realizační Čerpání hypotečního úvěru Čerpání hypotečního úvěru je omezeno podmínkami uvedenými v hypoteční smlouvě. Mezi tyto podmínky patří: podepsání úvěrové smlouvy, schválením zástavní smlouvy, potvrzení katastrálního úřadu o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti. (Kašparovská, 2010) Hypoteční úvěr je čerpán bezhotovostně, v případě účelového úvěru je úvěr vyplácen na základě předloţených faktur. Při neúčelovém hypotečním úvěru je částka zaslána na účet klienta. Existují dva způsoby čerpání úvěru: jednorázové čerpání - při koupi nemovitosti, postupně (v částkách) - při výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti v předem sjednaných nebo plovoucích termínech. Způsob čerpání hypotečního úvěru je stanoven v úvěrové smlouvě. (finance.cz, 2011) 22 KAŠPAROVSKÁ, V. Banky a komerční obchody. 1. vydání. Kravaře: Marreal servis, s.r.o., s. ISBN

30 Literární přehled 30 Splácení hypotečního úvěru Průběh splácení hypotečního úvěru je zpravidla uveden v úvěrové smlouvě. Klient obdrţí splátkový kalendář, který zobrazuje harmonogram splácení a výši jednotlivých splátek. Nejvyuţívanějším způsobem splácení hypotečního úvěru v České republice je splácení pomocí anuitní splátky. Jedná se o konstantní měsíční splátku, kdy se v jednotlivých splátkách mění poměr úroku a úmoru. (Kašparovská, 2010) Hypoteční úvěr se dá splácet i pomocí méně pouţívaných splátek a to buď progresivní splátkou, kdy klient zprvu platí menší splátku, která se postupně zvyšuje nebo degresivní splátkou, která s postupem času klesá. (Vichnarová, Nováková, 2007) Úroková sazba V případě hypotečních úvěrů je úroková sazba stanovena pevně po dobu určeného fixačního období, nebo můţe být stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru. Po uplynutí fixačního období dochází zpravidla ke změně této úrokové sazby. (businessinfo.cz, 2011)

31 Metodika 31 3 Metodika Praktická část se zabývá porovnáním výhodnosti hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. V první části vlastní práce budou zvoleny finanční instituce, které mají největší podíl na českém finančním trhu. Pro srovnání jednotlivých finančních instrumentů budou určena důleţitá kritéria, která ovlivňují ţadatele při výběru hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. Komparace bude provedena nejdříve určením poplatků za vyřízení ţádosti o hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření. V případě, ţe si klient chce vzít úvěr na financování vlastního bydlení, je třeba, aby byla odhadnuta cena nemovitosti, která je určena na základě jednotlivých podmínek následně bude zde sestavena tabulka poplatků za ohodnocení zastavované nemovitosti. Dále bude ve vlastní práci stanovena doba vyřízení úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru, při čemţ tyto hodnoty budou následně porovnány. Získání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření je podmíněno splněním podmínek určených finančními institucemi. Proto bude v praktické části uveden stručný popis posouzení bonity klienta a bude vypočten poţadovaný minimální čistý měsíční příjem klienta. Důleţitým kritériem pro výběr hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření je výše úrokové sazby, z toho důvodu budou uvedeny úrokové sazby z úvěru u jednotlivých finančních institucí. Práce se dále zaměří na moţnou výši získaných finančních prostředků z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření určených k financování vlastního bydlení. Z klientova hlediska je důleţité vědět výši měsíčního finančního zatíţení, proto budou pro srovnání uvedeny výše měsíčních splátek jednotlivých produktů hypotečních bank a stavebních spořitelen. Jedním z důleţitějších kriterií pro výběr formy financování vlastního bydlení je výše poplatků, se kterými se klient v průběhu trvání úvěrového vztahu můţe setkat. Proto v poslední části porovnání vybraných kriterií hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření budou vybrány a uvedeny poplatky, které jsou po dobu trvání úvěru nejčastější. Druhá část vlastní práce bude zaměřena především na průběh jednotlivých forem financování vlastního bydlení. Průběh bude objasněn na modelových příkladech hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Příklady budou vypočítány na zvoleném produktu ČSOB, a.s. a produktu Českomoravské stavební spořitelny, a.s. Pro oba dva produkty bude vypočítán splátkový kalendář pomocí měsíční anuitní splátky. Dále bude určena výše poplatků po celou dobu trvání úvěru, vypočteny úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření a celkové náklady na poskytnutý úvěr. Na základě těchto výpočtů bude určeno celkové finanční zatíţení po dobu splácení úvěru pro obě dvě formy financování vlastního bydlení. V poslední řadě bude provedena sumarizace a porovnání těchto výpočtů. Na základě tohoto porovnání bude zvolena výhodnější forma financování vlastního bydlení v České republice.

32 Praktická část 32 4 Praktická část Vzhledem k tomu, ţe se na českém finančním trhu vyskytuje velké mnoţství finančních institucí, které nabízejí velké mnoţství bankovních produktů, jako jsou hypoteční úvěry a stavební spoření, budou v praktické části zohledněny pouze vybrané bankovní instituce. V následující části jsou objasněna kritéria, která nejčastěji rozhodují u klienta o zvolení vhodného finančního produktu. Modelace příkladů je znázorněna na zvolených konkrétních bankovních produktech finančních institucí. Pro zpracování těchto dat jsem si zvolila tyto bankovní instituce: ČSOB, a.s., Česká spořitelna, a.s., GE Money Bank, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Pro přehledné zpracování budou dále v praktické části práce pouţity zkratky pro dané bankovní instituce. 4.1 Komparace vybraných kriterií SS a HÚ Náklady spojené s vyřízením HÚ a úvěrem ze SS Poplatky spojené s vyřízením žádosti o HÚ a úvěrem ze SS Prvotním nákladem, který je spojen s vyřízením hypotečního úvěru, je poplatek s vyřízením samotné ţádosti o hypoteční úvěr a vyhodnocení této ţádosti. Je vhodné před zpracováním ţádosti o hypoteční úvěr poţádat o osobní konzultace nebo o předběţné posouzení ţádosti. V tomto případě se nabízí vytvoření modelové situace, která předem objasní průběh hypotečního úvěru a ukáţe, zda má klient z hlediska bonity vůbec nárok na kladné vyřízení hypotečního úvěru. Předběţné posouzení ţádosti popř. osobní konzultace poskytuje v této době většina bank. Protoţe poplatek spojený s vyřízením hypotečního úvěru je nenávratný a jednorázový, můţe ţadatel tímto způsobem ţádosti o hypoteční úvěr předejít riziku nenávratnosti tohoto poplatku v případě zamítnutí ţádosti.

33 Praktická část 33 Tab. 2 Banka Česká spořitelna, a.s. Poplatky za zpracování smlouvy o hypotečním úvěru Produkt Poplatek za vyřízení úvěru v Kč Min. Max. Poplatek za vyřízení úvěru Ideální hypotéka 0 - ČSOB, a.s. ČSOB Hypotéka GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Zdroj: Vlastní práce Hypotéka ,6 % z částky úvěru 0,8 % z částky úvěru Klasic, Plus Hypotéka 0 - Z tabulky je patrné, ţe výše těchto poplatků se u jednotlivých bank liší velice výrazným způsobem. v produktech lze zvolit i takový produkt, který tímto poplatkem není zatíţený vůbec. Tabulka ukazuje, ţe nulovou sazbou je zatíţena hypotéka Ideál u České spořitelny, a.s. a hypotéka u Raiffeisenbank, a.s. v případech ČSOB a GE Money Bank mají banky stanovenou minimální a maximální hranici výše poplatků. Ve výjimečných případech (v tabulce uvedená Komerční banka) je poplatek bez ohledu na výši hypotečního úvěru jednotný. Jelikoţ se jedná o náklad, který je z hlediska celkového procesu hypotečního úvěrování největším jednorázovým poplatkem, můţe být pro klienta jedním z důleţitých kriterií pro výběr samotné finanční instituce i produktu. V uvedené tabulce nejsou zohledněné akce jednotlivých bank, kdy při akčních nabídkách bývají tyto poplatky většinou nulové. v tomto případě tedy také záleţí na konkrétní, momentální situaci. Především v období duben - červen bývá zájem o hypoteční úvěry menší, a z tohoto důvodu banky většinou volí nulové poplatky za vyřízení hypotečního úvěru.

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření A/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Dále uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené v HYPO stavební spořitelně a.s. bez rozdílu účinnosti : 1. Lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Finanční produkty pro financování vlastního bydlení v ČR

Finanční produkty pro financování vlastního bydlení v ČR Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Finanční produkty pro financování vlastního bydlení v ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Sobotka Jaroslava Vinklárková Brno 2012 Prohlašuji,

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993 Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995 96 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření (Comparison of mortgage credit and building savings loan) Bakalářská

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Analýza výhodnosti stavebního spoření ve vztahu k ostatním možnostem financování bydlení

Analýza výhodnosti stavebního spoření ve vztahu k ostatním možnostem financování bydlení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza výhodnosti

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Jana Havránková Bankovní management Vedoucí

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KOMPARACE EFEKTIVNOSTI FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ ÚVĚREM ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ A HYPOTEČNÍM ÚVĚREM Comparison of the efficiency of housing

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Bakalářská práce. 2009 Štěpán Trousil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Bakalářská práce 2009 Štěpán Trousil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Osobní a rodinné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben, 2013 Prohlášení:

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Financování bydlení pomocí hypotečního úvěru a jiným druhem financování bakalářská práce Autor: Martin Říha Vedoucí práce: Ing. Marie Borská

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KLIENTŮ REALITNÍ KANCELÁŘE

NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KLIENTŮ REALITNÍ KANCELÁŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KLIENTŮ REALITNÍ

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Analýza trhu stavebního spoření

Analýza trhu stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza trhu stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Charlotte Indrová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Moltašová Praha Duben,

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Srovnávací analýza možností financování bydlení v České republice. František Totek

Srovnávací analýza možností financování bydlení v České republice. František Totek Srovnávací analýza možností financování bydlení v České republice František Totek Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnání úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Lucie Farská JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více