Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Prostějově, dne Pavla Šromová

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Ing. Janu Krajíčkovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady, připomínky a čas, který mi věnoval při zpracování této práce.

4 Anotace Tématem diplomové práce je financování bydlení. Cílem práce je analyzovat moţnosti financování bydlení, seznámení s moţnostmi financování bydlení, jejich moţnostmi a doporučení vhodného výběru financování bydlení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje, jakým způsobem je moţné financovat vlastní bydlení, včetně podmínek a způsobů financování. Praktická část se zabývá srovnáním konkrétní nabídky úvěru ze stavebního spoření u Českomoravské stavební spořitelny a Modré pyramidy a hypotečního úvěru u Hypoteční banky a Komerční banky. Závěr obsahuje návrh modelu financování bydlení a doporučení k vhodnému způsobu financování. Klíčová slova Stavební spoření, překlenovací úvěr, úvěr, hypoteční úvěr, úrokové sazby, státní podpora. Annotation The topic of this thesis is financing of housing. The aim of the work is to analyze the differences between the various forms of financing of housing, their comparison and recommendations for selection. The work will be divided into the theoretical part and practical part. The theoretical part will examine the manner in which it is possible to finance our own housing, including the conditions and modalities of funding. The practical part consists of the comparison of the specific offer of credit from construction savings at Českomoravská stavební spořitelna and Modrá pyramida, the mortgage loan Hypoteční banka a Komerční banka. The conclusion contains a proposal for the model of assessment of financing of housing and the recommendation of the appropriate method of financing. Keywords Building savings, bridge loan, loan, mortgage credit, interest rates, state subsidy.

5 Obsah Obsah... 5 ÚVOD Moţnosti bydlení Vlastní bydlení Nájemní bydlení Druţstevní byty Vlastní bydlení versus podnájem Moţnosti financování bydlení Koupě nemovitosti z vlastních zdrojů Stavební spoření Fáze stavebního spoření Výhody stavebního spoření Nevýhody stavebního spoření Státní podpora po novele zákona Překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření Výhody úvěru/překlenovacího úvěru ze stavebního spoření Nevýhody úvěru/překlenovacího úvěru ze stavebního spoření Překlenovací úvěr ze stavebního spoření Podmínky pro poskytování překlenovacího úvěru Úrokové sazby překlenovacího úvěru u jednotlivých spořitelen Podmínky pro přidělení cílové částky Úvěr ze stavebního spoření Podmínky pro poskytování úvěrů Úrokové sazby úvěru u jednotlivých spořitelen

6 Prokázání úvěruschopnosti (bonity) účastníka úvěrového případu Zajištění návratnosti poskytnutého překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření Rizikové skupiny klientů Hypoteční úvěr Výhody hypotečního úvěru Nevýhody hypotečního úvěru Účely hypotečního úvěru Zástava nemovitosti Úroková sazba Fixace úrokové sazby Druhy hypotečních úvěrů Prokázání úvěruschopnosti (bonity) účastníka úvěrového případu Účelové faktury a jiné účetní doklady Státní finanční podpora (SFP) k hypotečnímu úvěru Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) Úvěr ze státního fondu rozvoje bydlení Spotřebitelský úvěr Účelový úvěr - financování bydlení Aktuální situace podpory bydlení Vývoj stavebního spoření a hypotečního úvěru v České republice Právní úprava financování bydlení Srovnání překlenovacího úvěru, úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (ČMSS) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Hypoteční banka, a.s. (HB) Komerční banka, a.s. (KB)

7 5.5 Porovnání stavebního spoření a hypotečního úvěru Shrnutí a doporučení ZÁVĚR Seznam pouţitých zdrojů Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam pouţitých zkratek Seznam příloh

8 ÚVOD Kaţdý člověk má svou potřebu a přání a jednou z nich je mít vlastní bydlení. Jedná se o základní potřebu člověka - kaţdý chce bydlet a chce bydlet v hezkém a kvalitním bytě nebo domě. Stavební spoření nebo hypotéky slouţí k tomu, aby si kaţdý z nás mohl pořídit takové bydlení, po kterém touţí, a také k tomu, abychom si stávající bydlení nejen zpříjemnili, ale aby naše bydlení splňovalo poţadavky bydlení moderního, ve vztahu k materiálům a normovým hodnotám vyvíjejících se energetických zákonů a norem a s tím i související šetření energií a nákladů na bydlení. Právě tyto dva produkty jsou základními nástroji pro financování bydlení. Na rozdíl od hypoték je systém stavebního spoření zaloţen na úrokové jistotě. Oba systémy mají své přednosti, avšak vývoj ekonomiky stále více zdůrazňuje výhody stavebního spoření. Kaţdý z nás si poloţí otázku, jak nejlépe zhodnocovat své úspory, jakým způsobem financovat vlastní bydlení, jak zajistit budoucnost svým dětem a jak si zachovat svůj ţivotní standart v důchodu. Existuje velká škála institucí nabízející tyto sluţby a je těţké se rozhodnout, která finanční instituce je ta správná. Výhodou je mít všechny sluţby s tímto spojené pod jednou střechou, coţ tyto předpoklady většina institucí splňuje. Domov potřebujeme všichni. Jen málokdo z nás si můţe dovolit z vlastních úspor pořídit nový byt či dům. Právě proto si většina z nás půjčí peníze od finančních institucí. I já za nedlouho budu muset řešit svou bytovou potřebu. Proto jsem si vybrala toto téma. Tato diplomová práce se zaměřuje na Financování bydlení a to z vlastních zdrojů, úvěrem ze stavebního spoření, hypotečním úvěrem, státním fondem pro rozvoj bydlení a účelovým spotřebitelským úvěrem na bydlení. Porovnává jejich výhody a nevýhody. Cílem práce je analyzovat moţnosti financování bydlení, seznámení s moţnostmi financování bydlení, jejich moţnostmi a doporučení vhodného výběru financování bydlení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 8

9 Teoretická část obsahuje, jakým způsobem je moţné financovat vlastní bydlení, včetně podmínek a způsobů financování. První část je o moţnostech bydlení. Druhá část podává moţností financování bydlení a to z vlastních zdrojů či z cizích zdrojů. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřené na základní informace o stavebním spoření a jeho dvou sloţek překlenovacího úvěru a úvěru, o hypotečním úvěru a formě státní podpory, další moţnosti financování bydlení a to ze státního fondu pro rozvoj bydlení a účelovému spotřebitelskému úvěru na bydlení. Třetí část je aktuální situace podpory bydlení. Vývoj úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru v České republice. Ve čtvrté části je zmíněna právní úprava financování bydlení. Praktická část se zabývá srovnáním konkrétní nabídky úvěru ze stavebního spoření u Českomoravské stavební spořitelny a Modré pyramidy a hypotečního úvěru u Hypoteční banky a Komerční banky. Závěr obsahuje návrh modelu financování bydlení a doporučení k vhodnému způsobu financování. 9

10 1 Moţnosti bydlení Otázka bydlení se týká nás všech a je spousta moţností, jak tuto otázku vyřešit. Bydlení lze získat koupí nemovitosti, děděním, darem nebo podnájmem. Většina z nás tento problém řeší koupí vlastní nemovitosti nebo podnájmem. V České republice rozlišujeme 3 kategorie bydlení a to, druţstevní byty, nájemní byty a vlastní bydlení, neboli byty v osobním vlastnictví, nebo bydlení v rodinných domech. 1.1 Vlastní bydlení Bydlení je hned po zdraví druhou ţivotní prioritou. Vlastní byt či dům představuje nejen místo, kde funguje rodina, ale i poměrně bezpečnou investici. Vlastní nemovitost je majetek a má vţdy svou cenu a vytváří nám lepší podmínky pro období, kdy odejdeme do důchodu. Tou dobou bude jiţ dům či byt dávno splacen. V případě potřeby můţeme nemovitost prodat, pronajímat, nebo ji odkázat dědicům. Byt v osobním vlastnictví či rodinný dům musí být zapsaný v katastru nemovitosti a jeho vlastníkem jsme my sami. Vlastní bydlení lze získat z vlastních úspor nebo z cizích zdrojů. Ve většině případů přes úvěr ze stavebního spoření nebo prostřednictvím hypotečního úvěru. Tento byt nebo dům lze uţít jako zástavu pro financování. 1.2 Nájemní bydlení Do nájemního bydlení spadá bydlení v nájemních (městských) domech anebo bydlení v podnájmu. Bydlení v podnájmu řeší většinou mladí lidé, kteří studují, jsou svobodní, nechtějí se zabývat starostmi a neví, kam je osud zavede. Nájemní bydlení je vhodné pro ty, kteří například z pracovního nebo z jiného důvodu se nemohou vázat na jedno místo nebo pro ty, kteří nemají volné vlastní finanční prostředky, a banka jim neposkytne úvěr. 10

11 Naproti vlastního bydlení, kdy máme jistotu dnes i na stáří a jednou víme, ţe úvěr splatíme a ušetříme na nájmu, nájemné bydlení nemá nic takového a navíc i po odchodu do penze budeme muset platit nájemné. I přesto, ţe platíme nájem, byt, v němţ bydlíme, není v našem vlastnictví, tudíţ pro nás nepředstavuje ţádnou majetkovou rezervu. Nevýhodou je, ţe cena nájemného se můţe zvýšit (je ovlivněna vůlí majitele a trţní hodnotou nájmů obdobných nemovitostí), oproti úvěru, kde splátka zůstává po celou dobu stejná. Bez souhlasu majitele nemůţeme byt zrekonstruovat či předělat k obrazu svému. V opačném případě by nám nebyla vrácena vratná kauce, která se platí při podpisu nájemní smlouvy. Nájemní byt musí zůstat v původním stavu. 1.3 Druţstevní byty Vlastníkem domu i bytových jednotek (bytů) v něm je bytové druţstvo. My vlastníme pouze práva uţívání k tomuto bytu, dané na základě nájemní smlouvy s druţstvem. Z toho plyne, ţe pokud plánujeme v druţstevním bytě rekonstrukci, musíme poţádat druţstvo o povolení k rekonstrukci, tak je tomu i kdybychom chtěli byt pronajímat. Druţstevní byt nelze dát do zástavy, tudíţ nelze na pořízení druţstevního bydlení zřídit úvěr od bankovní instituce. Lze pouze v případě, pokud do jednoho roku je bytová jednotka převedena do osobního vlastnictví. Takový byt lze financovat předhypotečním úvěrem Vlastní bydlení versus podnájem Na příklad: Byt v Olomouci, průměrná cena nemovitosti - například třípokojového bytu je Kč. Ten se pronajímá za cca Kč aţ Kč měsíčně bez sluţeb. Tuto částku můţe člověk splácet měsíčně, kdyţ si půjčí Kč od bankovního ústavu na financování vlastního bydlení. Tato splátka bude po celou dobu splácení úvěru stejná, coţ 11

12 u podnájmu musíme předpokládat růst nájemného. Splátka by činila od Kč do Kč, dle zvolené doby splatnosti. Většina lidí si myslí, ţe na pořízení vlastního bydlení nemají finanční prostředky, zatímco na nájem ano, i přes to, ţe ceny jsou srovnatelné. Mají strach, ţe při neschopnosti splácení přijdou o střechu nad hlavou, ale stejně je tomu tak při placení nájemného. V tomto případě, lze danou nemovitost prodat, coţ u nájmu nelze. V obou případech je to stejné, pokud chceme bydlet, platit musíme tak i tak. Rozdílem je, ţe u vlastního bydlení platíme do svého a jednou bude nemovitost naše a u podnájmu platíme nájemci, coţ se nám nikdy nevrátí. Vlastní bydlení lze jednoznačně doporučit i z hlediska dlouhodobého. 12

13 2 Moţnosti financování bydlení Pro kvalitu našeho bydlení bylo a je velmi důleţité, ţe jsme měli a dosud máme odkud čerpat levné peníze na naše rekonstrukce bydlení, na vylepšování domova nebo na financování koupě nemovitosti. Dle statistik kaţdý druhý z nás spoří a kaţdý desátý vyuţívá úvěr. Jednou z moţností financování bydlení je z vlastních zdrojů. Vlastní zdroje představují naše úspory například, na bankovním účtu, doma pod polštářem, na vkladních kníţkách, na stavebním spoření, termínovaných vkladech a podílových fondech. Další moţností jsou cizí zdroje, to jsou peníze půjčené od banky, úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr či účelový spotřebitelský úvěr na bydlení. Jen málokdo si koupí nemovitost v hotovosti, pokud nepřišel k finanční hotovosti děděním, darem či prodejem jiné nemovitosti. Lidé nechtějí čekat, neţ si naspoří na nové bydlení z dlouhodobého hlediska, protoţe chtějí danou situaci řešit hned. Navíc ceny nemovitosti jsou nízké a v čase se mohou zvýšit a sazby HPH jsou kaţdým rokem vyšší. Proto se vyuţití cizích zdrojů jeví, jako jediná moţnost financování bydlení. Tomuto tématu se budu zabývat dopodrobna v dalších kapitolách. 2.1 Koupě nemovitosti z vlastních zdrojů Nejideálnější způsob financování vlastního bydlení je naspořit si vlastní peníze a koupit nemovitost za hotové. Vyhneme se tak poplatkům za vyřízení úvěru a úrokům z úvěru. Bohuţel tento případ bývá nejméně pravděpodobný. Kdyţ si vezmeme, kolik let by člověk musel spořit, neţ by si mohl dovolit vlastní bydlení za hotové peníze. Dále musíme brát v potaz i neustálé zvyšování cen a růstu DPH. Navíc pokud řešíme bydlení hned, nemůţeme čekat, aţ si naspoříme a musíme si půjčit peníze od bankovní instituce. 13

14 Uvaţujeme-li, ţe byt stojí Kč. Museli bychom měsíčně spořit Kč a na tento byt bychom šetřili přes 10 let. Pokud by se za 10 let zvedly ceny nemovitosti, museli bychom spořit déle. Dále si musíme uvědomit, ţe těch 10 let co budeme spořit, musíme někde bydlet a platit za toto bydlení, coţ představuje další náklady. Málokdo si můţe dovolit tolik měsíčně spořit. V tomto případě si můţeme vzít úvěr na bydlení od bankovní instituce. Jinak je tomu, pokud plánujeme do budoucna rekonstrukci. Můţeme měsíčně odkládat nějakou částku a tu zhodnotit třeba na stavebním spoření. Například, rekonstrukce kuchyňské linky v hodnotě Kč. Na novou kuchyň naspoříme a získáme na úrocích a státní podpoře na stavebním spoření po 6 letech při měsíční úloţce Kč. Ušetříme si tím poplatky za vyřízení úvěru a nesplácíme ţádné úroky bance. 2.2 Stavební spoření Stavební spořitelny Stavební spořitelnou můţe být pouze banka, které bylo uděleno povolení dle zvláštního zákona (zákon č. 21/1992 Sb.), pokud předmětem její činnosti je pouze stavební spoření a další činnosti dle zákona o stavebním spoření. 1 Stavební spořitelny v ČR: - Českomoravská stavební spořitelna, a.s. - Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. - Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. - Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. - Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Stavební spoření Stavební spoření je produktem, kterým výhodně zhodnocujeme své finanční prostředky s moţností získání úvěru na financování bytových potřeb. 1 Kolektiv autorů, Bankovnictví, vyd. Praha: Bankovní institut, s. ISBN: , str

15 Účastníkem smlouvy o stavebním spoření můţe být kaţdá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, občanům Evropské unie stačí povolení k pobytu, všichni pak musejí mít přidělené rodné číslo. Kaţdý můţe spořit na více smluv s různými stavebními spořitelnami, ale státní podpora je poskytována jen na jednu smlouvu. Kaţdá spořitelna nabízí několik tarifů, liší se parametry. Důleţitá je také volba cílové částky. Cílová částka obsahuje vklady, státní podpora, úroky a případný úvěr. Od její výše se odvíjí jak velikost měsíční úloţky - pohybuje se okolo půl procenta z cílové částky, tak i poplatek za uzavření smlouvy, který činí 1 % z cílové částky. Spořící doba trvá šest let. Ukládat je moţné libovolné částky. Úroky z vkladů se pohybují okolo 2 %. Sazba úroků je pevná a platí po celou dobu spoření. Velkou výhodou je, ţe jsou peníze pojištěny. Druhou fází vyuţití stavebního spoření, je čerpání úvěru, a to buď řádného úvěru, nebo překlenovacího úvěru. 2 Stavebním spořením se podle zákona o stavebním spoření rozumí účelové spoření spočívající: - v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, - v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, - v poskytování příspěvku fyzickým osobám (státní podpora) účastníkům stavebního spoření. 3 2 VICHMANOVÁ, L. a NOVÁKOVÁ, J., Financování bydlení, vyd. Brno: Era, s. ISBN , str Citace: Kolektiv autorů, Bankovnictví, vyd. Praha: Bankovní institut, s. ISBN: , str

16 2.2.1 Fáze stavebního spoření Fáze spořící Období, kdy klient pouze ukládá finanční prostředky na vkladový účet. Tyto prostředky se úročí úrokovou sazbou podle zvoleného tarifu. Z uloţených peněz navíc získává státní podporu ve výši 10 % z ročně uspořené částky, maximálně Kč, coţ odpovídá ročně uspořené částce Kč. 4 Během spořící fáze se mohou parametry smlouvy o stavebním spoření měnit tak, aby odpovídaly případným změnám v klientových plánech a potřebách. Smlouva končí buď výpovědí, nebo přidělením cílové částky a následným čerpáním úvěru ze stavebního spoření. Jestliţe je smlouva vypovězena po zákonem stanovené době, můţe klient se získanými finančními prostředky libovolně nakládat - můţe je pouţít na cokoliv. Fáze úvěrová Období, ve kterém klient splácí čerpaný úvěr ze stavebního spoření. Pro získání úvěru je nutné splnit podmínky pro přidělení cílové částky. Po jejich splnění si účastník můţe podat ţádost o poskytnutí úvěru a následně tento úvěr čerpat. Jestliţe účastník ještě nesplní podmínky pro přidělení cílové částky a pro získání úvěru ze stavebního spoření, ale nutně potřebuje financovat svoje bydlení, můţe vyuţít překlenovacího úvěru Výhody stavebního spoření - státní podpora aţ Kč, - úročení vkladů, - naspořené prostředky a státní podpora po 6 letech volně pouţitelné, - vklady účastníků jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 5 4 Dostupný na WWW: [citováno ]. 5 Dostupný na WWW: [citováno ]. 16

17 - moţnost odepisování zaplacených úroků z úvěru i z překlenovacího úvěru ze stavebního spoření od základu daně z příjmu, a to jak pro podnikatele, tak i pro zaměstnance, - zákonný nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření po splnění poţadovaných podmínek, - moţnost získání překlenovacího úvěru v době, kdy ještě nevznikl nárok na přidělení cílové částky a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Nevýhody stavebního spoření - jeden státní příspěvek na jednoho klienta, - spořící fáze minimálně 6 let, - výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce Státní podpora po novele zákona - Ministerstvo financí určí stavebním spořitelnám termín k předání nároků na zálohy státní podpory, - od termínu předání nároku nabíhá Ministerstvu financí dvouměsíční lhůta na zpracování a následné přiznání záloh státní podpory jednotlivým stavebním spořitelnám, - stavební spořitelna pak musí přijaté zálohy státní podpory do 1 měsíce rozúčtovat na účty účastníků, - nárok na státní podporu vzniká k kaţdého roku. Stavební spoření zasáhlo mnoho změn. Nově je na všech smlouvách o stavebním spoření jednotná výše státní podpory a to ve výši 10 % z uspořené částky, maximálně však z Kč za rok. Peníze, které přesáhnou v jednom kalendářním roce tuto částku, jsou převedeny do základu státní podpory na další rok Výše státní podpory, je maximálně Kč ročně pro všechny smlouvy o stavebním spoření. Změny jsou platné od a dotknou se státních podpor za rok 2011, které byly připisovány na účet stavebního spoření v roce

18 Nově jsou všechny připisované úroky (včetně úrokových bonusů, ) zdaněny sazbou 15 %, tak jak je to běţné u jiných bankovních produktů. Zdanění se týká pouze úroků připisovaných od , tzn., ţe dříve připsané úroky zdaněny nebudou Překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření Úvěr či překlenovací úvěr můţe být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem stavebního spoření pouţit pouze na financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření na území České republiky v souladu se Zákonem o stavebním spoření a státní podpoře v platném znění (dále jen zákon o stavebním spoření ). Pokud účastník (dluţník) čerpá úvěr nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření, pak je povinen tyto prostředky v plné výši pouţít na bytové potřeby dle zákona o stavebním spoření bez ohledu na to, zda byl úvěr/překlenovací úvěr poskytnut po uplynutí 5/6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Pokud účastník (dluţník) nedoloţí účelové pouţití úvěru/překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, pak tím porušuje úvěrovou smlouvu i zákon o stavebním spoření. Je tedy povinen vrátit celou podporu. U smluv o stavebním spoření uzavřených po je moţné financovat i bytové potřeby osob blízkých. Za osobu blízkou se povaţuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manţel. Příbuznými v řadě přímé jsou pokrevní potomci - syn, vnuk, pravnuk a pokrevní předci Výhody úvěru/překlenovacího úvěru ze stavebního spoření - nízké úrokové sazby, - fixní úroková sazba po celou dobu trvání úvěru, - moţnost předčasného splacení bez sankcí, 6 Dostupný na WWW: [citováno ]. 7 Zákon č. 96/1993 o stavebním spoření, v platném znění 18

19 - po celou dobu trvání překlenovacího úvěru nárok na státní podporu Nevýhody úvěru/překlenovacího úvěru ze stavebního spoření - účelovost čerpání (bytové potřeby), - u některých typů úvěrů poţadavek na minimální akontaci. Bytové potřeby účastníka vymezené zákonem - výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu, - změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, - koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, - koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo s řešením jiných bytových potřeb, - splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, - změna stavby, údrţba stavby nebo udrţovací práce na bytovém domě, rodinném domě, bytu, - vypořádání společného jmění manţelů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, ţe předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na potřeby bydlení klienta, - úhrada za převod členských práv a povinností v druţstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, - připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty k veřejným sítím technického vybavení, - splacení úvěru, nebo půjčky pouţitých na financování bytových potřeb s výjimkou pokut nebo jiných sankcí Překlenovací úvěr ze stavebního spoření Překlenovací úvěr slouţí k překlenutí čekací doby do doby získání nároku na úvěr a můţe být poskytnut aţ do cílové částky smlouvy o stavebním spoření. 8 Dostupný na WWW: [citováno ]. 19

20 Do data přidělení cílové částky splácí dluţník měsíčně pouze úroky z vyčerpaného překlenovacího úvěru a podle typu je povinen dále spořit na účet stavebního spoření a vytvořit tak předpoklady pro přidělení cílové částky. Překlenovací úvěr je automaticky splacen jednorázově ke dni přidělení cílové částky uspořenou částkou, státní podporou a poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření. Po celou dobu překlenovacího úvěru je nárok na státní podporu. Jsou zde moţné mimořádné splátky. U překlenovacích úvěrů lze odečítat úroky od daňového základu. Kaţdá stavební spořitelna nabízí několik typů překlenovacích úvěrů, výběr je dosti široký. 9 Není zde stanovena fixace, protoţe úroková sazba je po celou dobu překlenovacího úvěru neměnná Podmínky pro poskytování překlenovacího úvěru - uzavření smlouvy o stavebním spoření a zaplacení úhrady za její uzavření, - dosaţení poţadované výše zůstatku na účtu stavebního spoření podle zvoleného typu překlenovacího úvěru, - je automaticky splacen jednorázově ke dni přidělení cílové částky uspořenou částkou, státní podporou a poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření v uvedeném pořadí, pokud se strany nedohodnou jinak Úrokové sazby překlenovacího úvěru u jednotlivých spořitelen Úrokové sazby závisí na zvolené variantě, kterou si klient vybere jiţ při uzavření smlouvy o stavebním spoření, a jsou neměnné po celou dobu trvání překlenovacího úvěru. 9 SYROVÝ, P. a NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str KIELAR, P., Matematika stavebního spoření, vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN , str

21 Tabulka č. 1 Úrokové sazby překlenovacího úvěru u jednotlivých spořitelen Název spořitelny Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Úrokové sazby od 3,4 % ročně od 3,25 % ročně od 3,1 % ročně od 3,14 % ročně od 2,5 % ročně Pramen: Vlastní zpracování dle Pozn.: Sazby jsou platné k 22. únoru Podmínky pro přidělení cílové částky - minimální čekací doba na poskytnutí úvěru je 24 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření, - zůstatek na účtu účastníka činí k rozhodnému dni obvykle 40 % cílové částky, - dosáhnout stanoveného hodnotícího čísla. 11 Hodnotící číslo Smlouva dosáhla daného hodnotícího čísla. Kaţdá stavební spořitelna má své hodnotící parametry. Pořadí pro přidělení cílových částek je stanoveno podle výše hodnotícího čísla jednotlivých smluv k příslušnému rozhodnému dni. Smlouvy s vyšším hodnotícím číslem mají při přidělování přednost. Vzorec pro výpočet hodnotícího čísla je uveden v příslušných všeobecných obchodních podmínkách kaţdé stavební spořitelny. Hodnotící číslo závisí na délce spoření, naspořených prostředcích a variantě smlouvy o stavebním spoření Kolektiv autorů, Bankovnictví, vyd. Praha: Bankovní institut, s. ISBN: , str Dostupný na WWW: [citováno ]. 21

22 Vzoreček pro výpočet hodnotícího čísla: Kde: HČ hodnotící číslo VZÚ výše zůstatku na účtu k rozhodnému dni KRT koeficient rychlosti tarifu VCČ výše cílové částky Úvěr ze stavebního spoření Úvěr můţe být poskytnut aţ do výše rozdílu: cílová částka (CČ) - uspořená částka a připsané zálohy státní podpory, nejvýše však do 65 % cílové částky. Např. smlouva s cílovou částkou Kč, naspořeno Kč, úvěr ze stavebního spoření činí Kč. Úvěr je účelově určen k financování bytových potřeb vymezených v 6 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření v platném znění. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován po přijetí cílové částky a splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou. Po celou dobu splácení je úvěr úročen pevně stanovenou roční úrokovou sazbou. Úvěr včetně úroků je splácen pravidelnými měsíčními splátkami. Ve splátkách jsou zahrnuty úroky z úvěru ze stavebního spoření. Minimální výše splátky je dána procentní sazbou ve vztahu k cílové částce a tarifní variantě. Dluţník má moţnost provádět i mimořádné splátky úvěru bez omezení. 22

23 13 14 U řádného úvěru není nárok na státní podporu a lze odečítat úroky od daňového zakladu. Není zde stanovena fixace, protoţe úroková sazba je po celou dobu úvěru neměnná Podmínky pro poskytování úvěrů Účastník stavebního spoření musí splnit pro řádný úvěr následující podmínky: - účastník stavebního spoření, kterému nastane rozhodný den, obdrţí od stavební spořitelny písemné vyrozumění o předpokládaném vzniku nároku na přidělení a tím i na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, - účastník po písemném přijetí přidělení cílové částky vyplní ve spolupráci s finančním poradcem stavební spořitelny ţádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, který ji zašle včetně potřebných dokladů na ústředí stavební spořitelny, - dosáhnou stanovenou výši hodnotícího čísla a spořit minimálně dva roky Úrokové sazby úvěru u jednotlivých spořitelen Úrokové sazby závisí na zvolené variantě, kterou si klient vybere jiţ při uzavření smlouvy o stavebním spoření, a jsou neměnné po celou dobu trvání překlenovacího úvěru. Tabulka č. 2 Úrokové sazby úvěru u jednotlivých spořitelen Název spořitelny Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Úrokové sazby od 2,95 % ročně od 4,75 % ročně od 3,5 % ročně od 3 % ročně od 3,7 % ročně Pramen: Vlastní zpracování dle Pozn.: Sazby jsou platné k 22. únoru SYROVÝ, P. a NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str SYROVÝ, P., Financování vlastního bydlení, vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 2001, s. ISBN , str SYROVÝ, P. a NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str

24 Pravidla a zásady týkající se účastníků úvěrového případu - podle novely o stavebním spoření (zákon č. 423/2003 Sb.) můţe být účastníkem stavebního spoření fyzická nebo právnická osoba. Podrobněji se budeme věnovat pouze fyzickým osobám, - účastníkem úvěrového případu je fyzická osoba, která je občanem České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky. Dále občan Evropské unie s povolením k pobytu na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky. 16 Účastníci úvěrového případu: Dluţník Dluţník je subjekt úvěru, fyzická nebo právnická osoba, která je povinná splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství a sjednaných sankcí. Dluţník je majitel smlouvy o stavebním spoření, který poţádal o poskytnutí překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření. Spoludluţník Spoludluţník je manţel/manţelka dluţníka v případě, ţe manţelé nemají zrušené bezpodílové spoluvlastnictví manţelů nebo zúţené společné jmění manţelů v maximálním rozsahu. Společná domácnost není podmínkou. Spoludluţníkem můţe být osoba bez ohledu na státní příslušnost, nemusí mít přidělené rodné číslo. Přistupitel k závazku Přistupitel k závazku je účastníkem úvěrového případu od okamţiku uzavření Smlouvy o přistoupení k závazku a stává se dluţníkem vedle původního dluţníka a za splnění závazků odpovídají společně a nerozdílně. Jako přistupitel k závazku můţe být akceptován pouze občan České republiky bez ohledu na státní příslušnost dluţníka/dluţníků. 16 Dostupný na WWW: [citováno ]. 24

25 Ručitel Ručitel je osoba, zavazující se podpisem Prohlášení ručitele vzít na sebe vůči věřiteli (stavební spořitelna) povinnost uspokojit pohledávku, jestliţe ji neuspokojí dluţník. Ručitel je na základě písemné výzvy věřitele povinen dluh splatit, protoţe ručí za splacení poskytnutého úvěru celým svým majetkem. Jako ručitel můţe být akceptován pouze občan České republiky bez ohledu na státní příslušnost dluţníka/dluţníků. Zastávce Zastávce je osoba, která dala nemovitost nebo pohledávku (termínovaný vklad, vkladní kníţku, apod.) do zástavy věřiteli a zajistila tím pohledávku věřitele (stavební spořitelna) vůči dluţníkovi. Zastávce svým majetkem zajišťuje poskytnutý překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření. Zákonný zástupce Zákonnými zástupci nezletilého jsou zpravidla rodiče, pokud nebyli soudním rozhodnutím zbaveni rodičovských práv nebo jejich práva nebyla omezena. Nezletilého můţe zastoupit kterýkoli ze zákonných zástupců (v případě ţádosti o poskytnutí překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření oba dva). Nemohou-li práva a povinnosti zákonných zástupců vykonávat rodiče, mohou nezletilého zastupovat osvojitel, opatrovník, pěstoun na základě opatrovnického soudu. Druh a druţka Druh a druţka jsou neoddaní partneři, ţijící ve společné domácnosti. Při podání ţádosti o překlenovací úvěr/úvěr vţdy předkládají Čestné prohlášení o vedení společné domácnosti s ověřenými podpisy Dostupný na WWW [citováno ]. 25

26 Prokázání úvěruschopnosti (bonity) účastníka úvěrového případu Bonitou se rozumí schopnost účastníka úvěrového případu hradit ze svých trvale dosaţitelných příjmů následující poloţky: - zajištění přiměřené obţivy sobě i své rodině, - vytvoření rezervy ve stanovené výši z čistého měsíčního příjmu na krytí potřeb dalších členů domácnosti, - závazky plynoucí z poskytnutého překlenovacího úvěru nebo úvěru u stavební spořitelny, - ostatní existující závazky (půjčky, úvěry). Standardní kontrola příjmů Pro zajištění úvěruschopnosti účastníků úvěrového případu se provádí kontrolní výpočet pomocí formuláře Kontrola příjmů. Výsledkem výpočtu je stanovení koeficientu ţivotního minima, který nesmí být menší neţ 1,0. Pokud nejsou příjmy dluţníka dostatečné, je moţné ţádost doplnit přistupitelem k závazku, který svými příjmy posílí úvěruschopnost dluţníka. Rezerva z čistých příjmů Výpočet koeficientu ţivotního minima je prováděn s odečtením rezervy z čistých příjmů, jejíţ výše je závislá na typu překlenovacího úvěru či úvěru. Prověření příjmů zaměstnance Zaměstnanec v úvěrové ţádosti předkládá tyto podklady: - potvrzení o výši čistých příjmů za posledních 12 měsíců, - aktuální dvě výplatní pásky. Dostatečnost příjmů účastníka úvěrové ţádosti se můţe posoudit nejdříve po třech měsících od nástupu do zaměstnání, a to po ukončení zkušební lhůty. Do příjmů lze započítat všechny druhy důchodu, výţivné, rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě. 26

27 Prověření příjmů osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) OSVČ do úvěrové ţádosti předkládá dvě daňová přiznání, aktuální je nutné ověřit příslušným finančním úřadem. Kompletní daňové přiznání je moţné nahradit jednostránkovým výpisem finančního úřadu o výši příjmů přiznaných ke zdanění Zajištění návratnosti poskytnutého překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření Zajištění úvěru dává stavební spořitelně větší jistotu, ţe jí budou peníze vráceny, v případě, ţe klient nechce splácet nebo z nějakého důvodu nemůţe. Pro malé objemy úvěru není zajištění poţadováno. Pro trochu větší vyšší objemy úvěrů potřebuje zajištění pomocí ručitele. Pro ještě větší vyšší úvěry poţaduje zajištění zástavním právem k nemovitosti. Stavební spořitelny poskytují 80 % z odhadu nemovitosti. 19 Zástavní právo k pohledávce Pohledávkou se pro potřeby stavební spořitelny rozumí: - terminovaný vklad, - vkladní kníţka na jméno v případě, ţe banka potvrdí vinkulaci přímo do vkladní kníţky, - uspořená částka na jiném účtu stavebního spoření. Poţadované doklady: - kopie bankovního dokladu, prokazující existenci pohledávky, - informace o čísle účtu, jménu, rodném číslu a adrese majitele pohledávky VICHMANOVÁ, L. a NOVÁKOVÁ, J., Financování bydlení, vyd. Brno: Era, s. ISBN , str SYROVÝ, P. a NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str HARTLOVÁ, V., SOLDÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, J. a ŢLEBKOVÁ, M., Bankovnictví, vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN , str

28 Zástavní právo k nemovitosti Zástavní právo k nemovitosti vzniká vkladem do katastru nemovitostí na základě uzavřené smlouvy o zřízení zástavního práva k věci nemovité mezi zástavním věřitelem (stavební spořitelna) a majitelem nemovitosti. Vhodnost zástavy Stavební spořitelny akceptují zajištění překlenovacího úvěru/úvěru zástavním právem k nemovitosti ve vlastnictví: - dluţníka/dluţníků, - zástavce (třetí osoby), Osoba, v jejímţ vlastnictví je zastavována nemovitost, bude v ţádosti o poskytnutí překlenovacího úvěru/úvěru označena zástavce: - prodávajícího. Pro případ, ţe prodávající poţaduje úhradu kopní ceny před převodem vlastnictví na kupujícího, je stavební spořitelna připravena akceptovat vznik zástavního práva, kde účastníkem zástavní smlouvy jsou prodávající jako zástavce, kupující jako dluţník a budoucí zástavce a stavební spořitelna jako zástavní věřitel. 21 Poţadované doklady: - aktuální výpis z katastru nemovitosti, - ocenění nemovitosti, - dvě barevné fotografie, - pojistnou smlouvu k nemovitosti uzavřenou na ţivelná rizika, - snímek z katastrální mapy, - smlouvy k případným existujícím věcným břemenům na nemovitosti. V závislosti na výši nezajištěné částky úvěrového případu můţeme stanovit, jakým způsobem má být překlenovací úvěr/úvěr zajištěn. Zajištění je vţdy stanoveno s ohledem na výslednou rizikovou skupinu, do které je úvěrový případ zařazen. 21 Dostupný na WWW: [citováno ]. 28

29 Rizikové skupiny klientů Riziková skupina odpovídá míře rizika, které banka podstupuje při poskytnutí překlenovacího úvěru nebo úvěru. Kaţdá smlouva o stavebním spoření je podle výše hodnotícího čísla a varianty zařazena do konkrétní rizikové skupiny. Cílem je zvýhodnění klientů, kteří u stavební spořitelny dlouhodobě spoří nebo splácí překlenovací úvěr nebo úvěr. Riziková skupina musí být stanovena pro kaţdou úvěrovou ţádost, a to i v případě, ţe se jedná o ţádost následnou. Podle výsledné rizikové skupiny je určena výše rezervy z čistých příjmů a jsou stanoveny podmínky pro zajištění. Stavební spořitelny mohou svým stávajícím klientům půjčit aţ Kč bez zajištění. Jinak je tomu u nových klientů, kterým mohou poskytnout Kč bez zajištění. 2.3 Hypoteční úvěr Hypoteční banky Jsou to instituce, které se specializují na poskytování hypotečních úvěrů, které si obvykle zajišťují financování prodejem hypotečních zástavních listů. Hypoteční zástavní listy jsou zvláštním druhem dluhopisů. Tyto specializované instituce získávají emisí hypotečních zástavních listů finanční zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů. 22 Hypoteční úvěry v ČR poskytují: - Hypoteční banka - Wüstenrot - Česká spořitelna - GE Money Bank - ING Bank - Československá obchodní banka 22 KIPIELOVÁ, I. a kolektiv, Bankovnictví, vyd. Praha: Fortuna, 1995, s. ISBN , str

30 - Komerční banka - mbank - UniCredit Bank - Volksbank - Raiffeisenbank Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je střednědobý aţ dlouhodobý úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavní právem k nemovitosti, i rozestavěné, kdyţ pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. 23 Nemovitost se musí nacházet na území České republiky. U hypotečních úvěrů lze odečítat úroky od daňového základu Výhody hypotečního úvěru - moţnost aţ 100 % financování, - splatnost aţ 40 let, - platnost aţ do 70 let věku ţadatele, - nízká splátka, - moţnost individuální slevy na úrokové sazbě, - moţnost financovat druţstevní byty - předhypoteční úvěr, - moţnost financovat i nebytové prostory Nevýhody hypotečního úvěru - vţdy se musí ručit nemovitostí, - nejsou moţné mimořádné vklady, 23 KIPIELOVÁ, I. a kolektiv, Bankovnictví, vyd. Praha: Fortuna, 1995, s. ISBN , str

31 - není moţnost jednorázového splacení v době fixace, - poplatky za předčasné splacení, - po skončení fixace není předem známá úroková sazba Účely hypotečního úvěru Je určen pro: - nemovitosti koupě nemovitosti (i spoluvlastnického podílu), - převod členských práv a povinností nebo splacení členského podílu (druţstevní podíl), - získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu, při jehoţ výstavbě bylo pouţito programu státní podpory nové bytové výstavby ve formě účelově vázané dotace, jehoţ podmínkou bylo zejména uţívání zkolaudovaného bytu po dobu nejméně 20 let pro účely trvalého bydlení a po uplynutí této lhůty převod do osobního vlastnictví, - vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí nebo s druţstevním podílem, - výstavba nemovitostí, - rekonstrukcí, modernizací a oprav nemovitostí, - vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček (úvěrů) pouţitých na investice do nemovitostí nebo druţstevního podílu, - kombinace výše uvedených účelů. 24 Objekty hypotečního úvěru - stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáţe nebo jiné nemovitosti slouţící k bydlení vč. příslušenství, - byt, dům v osobním vlastnictví, - bytové jednotky v druţstevním vlastnictví, které budou do jednoho roku převedeny do osobního vlastnictví, - nemovitosti slouţící k individuální rekreaci, - nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáţ, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.) HARTLOVÁ, V., SOLDÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, J. a ŢLEBKOVÁ, M., Bankovnictví, vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN , str SYROVÝ, P. a NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , str

32 2.3.4 Zástava nemovitosti - na nemovitosti nesmí váznout zástavní právo třetí osoby, - věcné břemeno ovlivní cenu obvyklou nebo můţe být vyhodnoceno jako nevhodné, - nemovitost se musí dát do zástavy celá, - nemovitost musí být pojištěna, - musí se nacházet na území České republiky. - nemovitost můţe být rozestavěná. 26 Ţadatel - osoba způsobilá k právním úkonům, - osoba starší 18 let, - osoba způsobilá k právním úkonům, - s trvalým pobytem na území ČR, nebo občan ČR nebo občané států EU s povolením k přechodnému pobytu, - v produktivním věku po celou dobu trvání úvěru. Produktivním věkem se rozumí věková hranice do 70 let bez zohlednění doby čerpání. V případě, ţe ţádá o úvěr více ţadatelů, podmínku produktivního věku nemusí splňovat všichni ţadatelé. Je dostačující, aby podmínku produktivního věku splňoval ţadatel, který má příjem dostačující na splácení min. 50 % poţadované výše úvěru, - ţadatel má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou, popř. je mu pravidelně obnovována pracovní smlouva na dobu určitou (pracovní smlouva musí být minimálně jednou prodlouţena), nebo je OSVČ, případně kombinace obou, - ţadatel nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě, - v případě, kdy příjmy ţadatele jsou postačující pro splátku úvěru, nemusí se ověřovat a dokladovat příjmy druhého ţadatele, vyjma případu, kdy spoluţadatel podniká a má daňové přiznání. V takovém případě musí spoluţadatel doloţit daňové přiznání, - ţádá-li o hypoteční úvěr osoba v manţelském stavu, stává se manţel/manţelka ţadatele/spoluţadatele automaticky spoluţadatelem, tj. podepisuje ţádost, úvěrovou smlouvu společně se ţadatelem. Výjimku tvoří případy, kdy mají manţelé vypořádáno/zúţeno společné jmění manţelů (manţel/manţelka nemusí být v tomto případě spoluţadatelem), 26 Dostupný na WWW: [citováno ]. 32

33 - všichni ţadatelé se po podepsání smlouvy o úvěru stávají dluţníky, kteří jsou vázáni společně a nerozdílně, tzn. v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru má banka právo poţadovat plnění na kterémkoliv z nich Úroková sazba Částka, kterou je dluţník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dluţné částky za určité období, tedy za rok - úrok p. a. (per annum). Výše úrokové sazby závisí na mnoha faktorech: - úrokové sazby na trhu, - doba splatnosti hypotečního úvěru, - konkurence, - doba fixace, - hodnota zajištění nemovitosti (např. 70 %, 85 % nebo 100 %). 28 Slevy na úrokové sazbě Kaţdá banka můţe klientům poskytnout slevu na úrokové sazbě pokud: - u dané banky vlastní běţný účet a zasílání výplaty na tento účet, - u dané banky má pojištěný úvěr i nemovitost, - je osloven konkurenční nabídkou, - individuální slevy, např. při hypotečním úvěru nad Kč Fixace úrokové sazby Fixace je doba, která nám dává jistotu, ţe se na podmínkách smlouvy nebude nic měnit. Fixace úrokové sazby nám umoţňuje na předem stanovenou dobu zafixovat úrokovou sazbu na neměnné výši. Banky nabízí různé délky fixace úrokové sazby. Fixaci si můţete zvolit 27 Interní materiály Hypoteční banky, a.s. 28 SYROVÝ, P., Financování vlastního bydlení, vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 2001, s. ISBN , str

34 od 1 roku aţ na 15 let. Musíte počítat s tím, ţe čím kratší doba fixace, tím niţší je úroková sazba a naopak. S koncem doby fixace je spojena moţnost bezplatného předčasného splacení Druhy hypotečních úvěrů Banky je obvykle dělí dle následujících kritérií: - hypoteční úvěr do 70 % ceny nemovitosti, - hypoteční úvěr do 85 % ceny nemovitosti, - hypoteční úvěr do 100 % ceny nemovitosti, - předhypoteční úvěr. Hypoteční úvěr do 70 % ceny nemovitosti Výše hypotečního úvěru je omezena hodnotou nemovitosti a můţe být do výše maximálně 70 % její hodnoty. Splatnost je zde v rozmezí 5-40 let. Minimální výše úvěru činí Kč. 30 Tabulka č. 3 Úrokové sazby u hypotečního úvěru do 70 % u vybraných institucí Instituce Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let Hypoteční banka / ČSOB od 4,19 % od 3,39 % od 3,39 % od 4,49 % Komerční banka od 4,89 % od 4,09 % od 4,19 % od 4,89 % Wüstenrot od 3,89 % od 3,29 % od 3,29 % od5,85 % Pramen: Vlastní zpracování dle pozn.: Sazby jsou platné k 22. únoru VICHNAROVÁ, L. a NOVÁKOVÁ, J., Financování bydlení, vyd. Brno: Era, s. ISBN , str Dostupný na WWW: [citováno ]. 34

35 Hypoteční úvěr do 85 % ceny nemovitosti Účelový hypoteční úvěr do 85% zástavní hodnoty nemovitosti. Minimální výše hypotéky je 300 tis. Kč. Maximální výše hypotéky není omezena. Všechny účely úvěru a všechny objekty úvěru. Splatnost 5-30 let. 31 Tabulka č. 4 Úrokové sazby u hypotečního úvěru do 85 % u vybraných institucí Instituce Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let Hypoteční banka / ČSOB od 4,39 % od 3,59 % od 3,59 % od 4,69 % Komerční banka od 4,99 % od 4,19 % od 4,29 % od 4,99% Wüstenrot od 4,14 % od 3,54 % od 3,54 % od 6,45 % Pramen: Vlastní zpracování dle pozn.: Sazby jsou platné k 22. únoru 2013 Hypoteční úvěr do 100 % ceny nemovitosti Účelový hypoteční úvěr do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Objekt úvěru musí být současně zástavou. Splatnost 5-30 let. Všechny účely úvěru. Minimální výše hypotéky je Kč. Nutnou podmínkou pro získání tohoto úvěru je daný minimální čistý příjem ţadatele. Tento čistý příjem se pohybuje okolo Kč Dostupný na WWW: [citováno ]. 32 Dostupný na WWW: [citováno ]. 35

36 Tabulka č. 5 Úrokové sazby u hypotečního úvěru do 100 % u vybraných institucí Instituce Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace Fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let Hypoteční banka / ČSOB od 5,39 % od 4,59 % od 4,59 % od 5,69 % Komerční banka od 5,89 % od 5,09 % od 5,19 % od 5,89 % Wüstenrot od 6,09 % od 5,09 % od 4,99 % od 7,65 % Pramen: Vlastní zpracování dle pozn.: Sazby jsou platné k 22. únoru 2013 Předhypoteční úvěr Tento úvěr popírá podstatu hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem na nemovitost, a díky tomu umoţňuje klientovi získat finanční prostředky například ke koupi druţstevního bytu. Jedná se tedy o případ, kdy kupovaná nemovitost nemůţe slouţit jako prostředek zástavního práva. To znamená, ţe není zajištěn zástavním právem, je poskytován osobám, které doloţí dostatečnou výši svých příjmů, úvěr není ze strany klienta nijak jinak zajištěn. Předhypoteční úvěr je moţno splatit pouze prostřednictvím hypotečního úvěru, který je sjednán zároveň s úvěrem předhypotečním. Předhypoteční úvěr je poskytován pouze na dobu 1 roku, během kterých musí být nemovitost převedena do osobního vlastnictví. Během těchto 12 měsíců klient platí pouze úrok, ale nesplácí jistinu. Ve chvíli, kdy byt získává do osobního vlastnictví, vloţí k němu do katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch banky, a ta splatí předhypoteční úvěr úvěrem hypotečním. Předhypoteční úvěr tak zaniká. V tuto chvíli uţ také klient přestává platit úroky z předhypotečního úvěru, ale začíná platit úroky a splátku jistiny hypotečního úvěru Dostupný na WWW: [citováno ]. 36

37 Tabulka č. 6 Úrokové sazby u předhypotečního úvěru u vybraných institucí Hypoteční Instituce banka/čsob Úrokové sazby 8,49 % GE Money Bank 7,99 % Raiffeisen Bank 6,39 % Pramen: Vlastní zpracování dle pozn.: Sazby jsou platné k 22. únoru Prokázání úvěruschopnosti (bonity) účastníka úvěrového případu Příjmy ze závislé činnosti: Prokazují se na formuláři potvrzení o výši pracovního příjmu. Toto potvrzení má platnost 30 dnů. V případě, ţe je příjem vyplácen v hotovosti, je nutné tuto skutečnost doloţit buď evidenčním listem důchodového pojištění nebo výplatními páskami nebo výpisy z účtu se vklady. Banky vychází při stanovení příjmu z průměru za poslední 3 měsíce. Ţadatel ani spoluţadatel nesmí být ve výpovědní ani zkušební lhůtě. U zkušební doby je však moţné příjem započítat za podmínky doloţení pracovní historie klienta, a to min. 2 roky zpětně. Zároveň klient nesmí mít za tyto 2 roky více neţ 2 zaměstnavatele. Příjmy z podnikání: Daňově přiznání za poslední dva roky a min. za 6 měsíců potvrzené razítkem finančního úřadu. Výpočet čistých měsíčních příjmů z daňového přiznání: Čistý příjem = (základ daně - daň) / počet měsíců popř. základ daně před odečtením ztráty. 37

Porovnání efektivnosti financování bydlení

Porovnání efektivnosti financování bydlení Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Porovnání efektivnosti financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček Praha Duben,

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Jana Havránková Bankovní management Vedoucí

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

Moţnosti financování bydlení v ČR

Moţnosti financování bydlení v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Moţnosti financování bydlení v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Olga Strnadová Finance Vedoucí práce: Ing. Mgr. Ivana Babinská Praha

Více

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Gabriela Šišková, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti financování bydlení prostřednictvím vybraných finančních produktů Pavel Nýč Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření A/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Dále uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené v HYPO stavební spořitelně a.s. bez rozdílu účinnosti : 1. Lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu Jan Petříček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání aktuálních trţních podmínek v oblasti účelových

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví pojišťovnictví MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Prospects for building financing in CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Hanzlíková Monika Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha 04/2011

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Diplomová práce Kubánková Lucie duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a ekonomie Hypoteční trh

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR

Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bakalářská práce Autor: Kateřina Kadlecová Bankovní management

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Srovnání úvěrů na bydlení u stavebních spořitelen a hypotečních bank v ČR

Srovnání úvěrů na bydlení u stavebních spořitelen a hypotečních bank v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Srovnání úvěrů na bydlení u stavebních spořitelen a hypotečních bank v ČR Vypracovala: Petra

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Srovnání poskytování hypotečních úvěrů stavebními spořitelnami a hypotečními bankami v ČR

Srovnání poskytování hypotečních úvěrů stavebními spořitelnami a hypotečními bankami v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání poskytování

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO161

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín. Financování bydlení. Bakalářská práce.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín. Financování bydlení. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Financování bydlení Bakalářská práce Autor: Richard Skála Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více