Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s."

Transkript

1 Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: Kontaktní adresa vyhlašovatele: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. Koželužská 563/ Olomouc Kontaktní osoba vyhlašovatele pro výzvu: Ing. Roman Tíska, Telefon: , Vyhlašovatel jako sektorový zadavatel dle definice 2 zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách v platném znní vzhledem k pedpokládané hodnot plnní zakázky, která nedosahuje limity stanovené zákonem, deklaruje, že tato výzva a následný proces zadání zakázky se s uplatnním výjimky dle 19 neídí citovaným zákonem. Výzva se ídí ustanoveními 847 a násl. zákona. 40/1964 Sb. obanského zákoníku v platném znní o veejné soutži a smluvní vztah se bude ídit píslušnými ustanoveními zákona. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. 1. Vymezení pedmtu plnní a pedpokládaný rozsah plnní 1.1. Pedmtem zakázky je poskytnutí nonstop (24 hodin denn, 7 dní v týdnu) prodeje SMS jízdenek pro úhradu jízdného v mstské hromadné doprav cestujícím prostednictvím mobilních telefon (dále také jen prodej SMS jízdenek ) a dále pak on-line sledování pohybu zamstnanc pepravní kontroly vyhlašovatele (dále také jen on-line sledování ) Požadavky na SMS jízdenku: nákup jízdenky pes SMS zprávu ve tvaru a na íslo, které budou stejné pro všechny mobilní operátory psobící na území eské republiky. V rámci systému prodeje SMS jízdenek bude možné obstarat jeden typ jízdenky v hodnot 18,- K/kus (cena ke dni spuštní zkušebního provozu) Požadavky na obsah SMS jízdenky: Název dopravce, rozsah platnosti v minutách, cena jízdenky, údaje pro ovení platnosti SMS jízdenky, upozornní, že jízdenka platí pouze na uvedených linkách. Konkrétní obsah SMS zprávy bude souástí smlouvy Další požadavky na poskytovatele služby: - možnost vystavit duplikát pi ztrát SMS jízdenky nebo náhodném vymazání jízdenky z mobilního telefonu, - vystavování daových doklad pro zákazníka, - jednoduchý a rychlý zpsob provádní pepravní kontroly cestujících s SMS jízdenkami s možností ovení telefonního ísla nebo pístroje, ze kterého byla provedena objednávka, - okamžitý pístup k aktuální databázi prodaných jízdenek pro úely pepravní kontroly Požadavky na on-line sledování pohybu zamstnanc pepravní kontroly vetn vyhodnocování: - zpsob sledování (monitorování) pohybu zamstnanc v terénu (pi pepravní kontrole cestujících) pomocí lokalizace mobilního telefonu, používaného zamstnancem k výkonu služby, prostednictvím systému GPS, - poet sledovaných osob se bude odvíjet dle potu zamstnanc oprávnných provádt verifikaci SMS jízdenky v maximálním potu 15 osob.

2 1.6. Požadavky na systém prodeje SMS jízdenek v podmínkách vyhlašovatele: - podmínky vyhlašovatele: základní vybavení IT, pístup k internetové síti, cca 55 mil. statisticky pepravených cestujících ron, pedpokládaný roní objem prodaných SMS jízdenek je ks, - zajištní SW pípadn pístup do provozních dat pro administraci celého systému a umožující vyhodnocení provozu celého systému, - povinnost neprodlen informovat sjednanou formou vyhlašovatele o každém výpadku mobilního operátora a o každém výpadku systému prodeje SMS jízdenek max. dobu prodlení uvede uchaze v nabídce, bude souástí smlouvy s možností udlení pokuty za její nedodržení, - stanovení minimálních požadavk na HW pro verifikaci SMS jízdenky, samotné poízení HW pro verifikaci není pedmtem plnní, - úprava ceny SMS jízdenky vetn úpravy tvaru SMS zprávy do 60 dn od zaslání požadavku vyhlašovatelem Požadavky na správu systému on-line sledování v podmínkách vyhlašovatele: - podmínky vyhlašovatele: základní vybavení IT, pístup k internetové síti, cca 5 osob, které budou systém využívat a sledovat, - zajištní SW pípadn pístup k SW pro sledování zamstnanc on-line, - povinnost neprodlen informovat sjednanou formou vyhlašovatele o každém výpadku systému on-line sledování max. dobu prodlení uvede uchaze v nabídce, bude souástí smlouvy s možností udlení pokuty za její nedodržení Požadavky na ešení reklamací mezi cestujícím, poskytovatelem služby, mobilními operátory a vyhlašovatelem: - reklamace cestujících a mobilních operátor bude ešit uchaze vetn zaslání návrhu ešení reklamace, - návrh ešení reklamace musí uchaze doruit vyhlašovateli ve lht do 3 pracovních dn od obdržení reklamace Požadavky na garance zabezpeení systém: - uchaze garantuje, že poskytovaný pedmt plnní bude provádn v souladu se zákonem. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj, v platném znní, a dalšími souvisejícími právními pedpisy týkajícími se ochrany osobních údaj Požadavky na návrh provedení marketingové kampan ped zahájením a v prbhu poskytování služby: - uchaze uvede návrh rozsahu a zpsobu provedení marketingové kampan ped zahájením a v prbhu poskytované služby, - realizaci a úhradu kampan provede vyhlašovatel Požadavky na zkušební provoz: - v dob zkušebního provozu musí být zajištn prodej a verifikace SMS jízdenek bez omezení, - o pechodu ze zkušebního provozu do rutinního provozu bude sepsán Protokol, uchaze bude povinen písemn informovat o pechodu do rutinního provozu nejmén 5 pracovních dn pedem Doba plnní: - požadovaný termín zahájení zkušebního provozu celého systému je s pedpokladem poskytování služby na dobu neuritou s výpovdní lhtou 6 msíc, - vyhlašovatel pedpokládá provedení zkušebního provozu, a to v délce maximáln ty msíc ode dne jeho zahájení, - uchaze v nabídce uvede návrh pesného harmonogramu realizace zakázky až po uvedení do rutinního provozu. 2/7

3 1.13. Místem plnní je: území definované zónou 71 Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen IDSOK ), na kterém vyhlašovatel provozuje mstskou hromadnou dopravu viz internetové stránky vyhlašovatele nebo internetové stránky Koordinátora IDSOK V vyhlašovatel požaduje, aby uchaze ve své nabídce specifikoval ásti zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm, a aby uvedl identifikaní údaje každého subdodavatele Souástí dodávky je i školení všech zamstnanc vyhlašovatele, kteí budou využívat software systém SMS jízdenek a on-line sledování. 2. Požadavky na jednotný zpsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 2.1. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady, bude stanovena jako nejvýše pípustná a pekroitelná pouze pi splnní podmínek stanovených vyhlašovatelem v odst. 2.2 této výzvy. Nabídková cena bude uvedena v lenní: - výše provize v % z ceny bez DPH 1 kusu prodané SMS jízdenky, (tato výše provize bude pedmtem hodnocení), - výše úhrady za dodávku software pro evidenci a sledování výdeje SMS jízdenek a systému online sledování, - náklady na komplexní údržbu a provoz, poskytované uchazeem, software pro evidenci a sledování výdeje SMS jízdenek a systému on-line sledování za období 2 let v K bez DPH Výši nabídkové ceny lze zvýšit pouze v pípad: - pokud v prbhu plnní dojde ke zmnám legislativních i technických pedpis a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny uchazee, - odvodnných zmn a doplk vymezení a rozsahu pedmtu plnní, a to však pouze a výlun na základ požadavku ze strany vyhlašovatele, - na návrh uchazee pokud v prbhu plnní dojde k významnému nárstu cen hlavních vstup s prkazným doložením tohoto stavu Vyhlašovatel stanovuje tyto základní platební podmínky: - jízdenky prodané za období od prvního dne v msíci od 0:00 hod. do posledního kalendáního dne v msíci do 24:00 hod. vyútuje vyhlašovatel uchazei fakturou, kterou vystaví vždy do 10. kalendáního dne v msíci za msíc pedcházející; datem uskutenní zdanitelného plnní bude vždy poslední kalendání den msíce, za který je fakturace provádna; ve faktue bude uveden poet prodaných jízdenek, jejich jednotková cena bez DPH, celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena celkem; pro úely fakturace bude používána cena jízdenek pro koncového zákazníka (cestujícího), tzn. cena jízdenky nesnížená o provizi; údaje o potu a druzích prodaných jízdenek bude vyhlašovatel erpat z elektronického informaního systému, který pro tyto úely povede vyhlašovatel, který za správnost údaj zodpovídá, - provizi z ceny prodaných jízdenek (z ceny bez DPH) za msíní období vyútuje uchaze vyhlašovateli msín vždy do 10. kalendáního dne v msíci za msíc pedcházející; k cen bude pipotena da pidané hodnoty v platné sazb; datem uskutenní zdanitelného plnní bude vždy poslední kalendání den msíce, za který je fakturace provádna; fakturovaná ástka bude placena zápotem s ástkou, kterou bude uchaze povinen uhradit vyhlašovateli za prodané jízdenky dle odstavce prvního, - cenu za údržbu a provoz software pípadn další plnní vyútuje uchaze vždy do 15 dn po skonení msíce, ve kterém byla tato plnní poskytnuta; datem uskutenní zdanitelného plnní bude poslední kalendání den msíce, za který je fakturace provádna; k cen bude pipotena da z pidané hodnoty v platné sazb; fakturovaná ástka bude placena zápotem s ástkou, kterou bude vyhlašovatel povinen uhradit uchazei za prodané jízdenky dle odstavce prvního. - oznámení o zápotu ástky podle prvního odstavce a ástek podle druhého a tetího odstavce vystaví jedna ze smluvních stran (bude sjednáno ve smlouv) a zašle druhé smluvní stran, a to vždy za závazky a pohledávky vzniklé v daném msíci, - ástky, které nebude možné zapoíst (pevis penžní pohledávky vyhlašovatele nad jeho penžními závazky vi uchazei), uhradí uchaze bankovním pevodem ve prospch 3/7

4 bankovního útu vyhlašovatele uvedeného na faktue za prodané jízdenky ve lht do 25 kalendáních dn po skonení msíce, za který byla faktura vystavena., - v pípad nedodržení lhty splatnosti má vyhlašovatel právo vyútovat uchazei úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý den prodlení, uchaze je povinen úrok z prodlení uhradit do 10 dn ode dne, kdy mu bude jeho vyútování dorueno. 3. Záruní podmínky 3.1. Vyhlašovatel požaduje, aby celý systém prodeje SMS jízdenek a on-line sledování byl funkní (sploval veškeré požadavky stanovené vyhlašovatelem a deklarované uchazeem) po celou dobu plnní V pípad, že u dodávané služby dojde k opakování stejné závady, u více než desetiny promile poskytnutých SMS jízdenek msín, bude tato závada posouzena jako systémová. Uchaze se v tomto pípad vyhlašovateli zavazuje uhradit sjednanou smluvní pokutu Uchaze je zodpovdný za to, že pevzatý pedmt plnní bude po celou dobu plnní splovat urené technické parametry a bude v souladu s normami a pedpisy urenými vyhlašovatelem nebo obecn závaznými právními pedpisy Uchaze nese veškeré náklady spojené se zárukou na poskytnuté plnní. 4. Sankní ujednání 4.1. Nabídka uchazee musí obsahovat tyto sankce: - vyhlašovatel je oprávnn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 mil. K pi nedodržení zahájení pedmtu plnní (minimáln zkušební provoz), - vyhlašovatel je oprávnn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 mil. K v pípad prodlení se zahájením rutinního provozu systému prodeje SMS jízdenek a on-line sledování, - vyhlašovatel je oprávnn uplatnit smluvní pokutu ve výši 25 tis. K za každý i zapoatý den výpadku (nefunkní služba) systému prodeje SMS jízdenek po uplynutí doby delší než 12 hodin, - vyhlašovatel je oprávnn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 tis. K za každý pípad prodlení i neoznámení výpadku systém od doby stanovené ve smlouv, - vyhlašovatel je oprávnn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100 tis. K za každý pípad systémové chyby dle bodu 3.2 výzvy, - vyhlašovatel není oprávnn uplatnit smluvní pokutu v pípad, že prodlení uchazee bude zpsobeno okolnostmi vyluující odpovdnost (viz. 374 obchodního zákoníku), - zaplacením výše uvedených smluvních pokut uchazeem není doteno právo vyhlašovatele na náhradu škody. 5. Opní právo 5.1. Vyhlašovatel si po celou dobu platnosti smlouvy vyhrazuje právo na rozšíení sjednaného objemu pedmtu zakázky (opní právo) a to o navazující služby cestujícím v rámci mobilní komunikace jako je nap. rozšíení typ prodávaných SMS jízdenek. Vyhlašovatel je oprávnn vyvolat kdykoli jednání ohledn opního práva a uchaze je povinen nabídnout smluvní a cenové podmínky odpovídající dosud poskytovaným službám s ohledem na vývoj náklad a cen. 6. Požadavky na jednotný zpsob zpracování nabídky 6.1. Nabídka musí být vyhotovena a pedložena v eském jazyce v jednom písemném vyhotovení a jednom identickém elektronickém vyhotovení na CD ve formátech, které neumožují zmnu elektronického dokumentu. Pi posuzování nabídek jsou smrodatné údaje uvedené v písemném vyhotovení. Elektronický nosi bude doruen spolu s písemnou nabídkou. Nabídka bude obsahovat všechny doklady a materiály ve form a v souladu s podmínkami této výzvy a bude podepsána oprávnnou osobou. Nabídka se podává v uzavených obálkách na adresu uvedenou v identifikaci vyhlašovatele. Lhta pro podání nabídek koní ve 12:00 hodin. Rozhodující je okamžik doruení. 4/7

5 6.2. Obálka s nabídkou musí být uzavená a oznaena nápisem: NEOTVÍRAT NABÍDKA VYBRANÝCH SLUŽEB MOBILNÍCH KOMUNIKACÍ PRO DPMO, a.s. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání uchazee. Uzavením obálky nebo obalu se rozumí opatení obálky resp. obalu na uzavení podpisem a pípadn razítkem uchazee, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv zpsobem neoprávnn otevít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvk Vyhlašovatel požaduje pedložit v nabídce návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí obsahovat požadavky vyhlašovatele stanovené touto výzvou (zejména body 1 až 5 výzvy). Návrh smlouvy musí být podepsán oprávnnou osobou uchazee Varianty nabídky se nepipouštjí Zadávací lhta, tj. lhta, po kterou jsou uchazei svými nabídkami vázáni, iní 60 dn a zaíná bžet dnem následujícím po skonení lhty pro podání nabídek, v této dob vyhlašovatel provede posouzení nabídek a vydá rozhodnutí o nejvhodnjší nabídce. 7. Prokázání kvalifikaních pedpoklad dodavatele 7.1. Pro úely prokázání kvalifikace a zpsobilosti k plnní poptávaných služeb doloží uchaze následující dokumenty: Stejnopisem nebo úedn ovenou kopii oprávnní k podnikání prokazující oprávnnost k poskytování plnní v rozsahu požadovaném touto výzvou Dokladem o sjednání pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou pi výkonu jeho podnikatelské innosti. Pojistné plnní musí init minimáln 1 mil. K. Vyhlašovatel požaduje pedložit doklad o existenci pojištní, a to pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišovny (resp. pojistného zprostedkovatele) o existenci pojištní odpovdnosti uchazee za škody zpsobené pi výkonu jeho podnikatelské innosti. Doklad musí být pedložen v originále nebo úedn ovené kopii a prokazovat, že pojištní v dob podání nabídky trvá. Souasn vyhlašovatel požaduje ve smlouv uvést zpsob pravidelného prokazování trvání pojištní v uvedeném limitu Splnní požadavk na prokázání kvalifikaních pedpoklad v ásti lze doložit také prostednictvím subdodavatele. 8. Kritéria hodnocení nabídky 8.1. Vyhlašovatel se rozhodl hodnotit nabídky uchaze podle následujícího postupu. Jednotlivá dílí hodnotící kritéria uril tato: - výše provize... váha 80 %, - cena za poskytnutí a údržbu software... váha 10 %, - kvalita nabízených služeb a reference... váha 10 % Výše provize Pedmtem hodnocení tohoto dílího kritéria bude výše provize v % z ceny 1 kusu prodané SMS jízdenky Cena za poskytnutí a údržbu software Pedmtem hodnocení tohoto dílího kritéria bude výše jednorázové úhrady za dodávku, instalaci píp. pístup k veškerému software potebnému k provozu poptávaných služeb a dále cena za náklady na komplexní údržbu a provoz, poskytované uchazeem, software pro evidenci a sledování výdeje SMS jízdenek a systému on-line sledování za období 2 let. 5/7

6 Kvalita nabízených služeb a reference Pedmtem hodnocení tohoto dílího kritéria bude: - zpsob vyizování reklamací (pedmtem hodnocení bude zejména komplexnost vyízení reklamace, rychlost, jednoduchost), - zpsob ovování SMS jízdenek zamstnanci pepravní kontroly vyhlašovatele (pedmtem hodnocení bude zejména jednoduchost, rychlost, cena za verifikaci), - zpsob zajištní aktuálního pehledu o prodaných SMS jízdenkách (pedmtem hodnocení bude zejména jednoduchost obsluhy, pehlednost výstup ze systému), - zpsob a možnosti vyhodnocování prodeje SMS jízdenek (pedmtem hodnocení bude zejména pehlednost statistických výstup a podklad pro fakturaci), - zpsob a podmínky nákupu SMS jízdenky zákazníkem (pedmtem hodnocení bude zejména rychlost a jednoduchost nákupu, cena za SMS zprávu odeslanou zákazníkem s uvedením, kdo bude tuto ástku platit), - zpsob zabezpeení systém (zpsob zabezpeení systém proti zneužití, napadení a úniku dat). Pro úely ovení kvality nabízeného ešení uchaze uvede, zda nabízený zpsob ešení nebo nkteré jeho ásti provozuje, nebo provozoval u nkterého odbratele s uvedením: názvu odbratele, rozsahu nasazení, doby provozování, kontakt na ovení reference u dodavatele Pro hodnocení nabídek podle dílích hodnotících kritérií Výše provize a Cena za poskytnutí a údržbu software, vyhlašovatel použije vzorec. hodnota nejvýhodnjší nabídky Bodová hodnota = 100 x hodnota hodnocené nabídky Pro hodnocení nabídek podle dílího hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb a reference vyhlašovatel sestaví poadí od nejvýhodnjší nabídky k nejmén výhodné. Nejvýhodnjší nabídce se pidlí 100 bod a každé následující nabídce se pidlí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjaduje v rámci daného dílího hodnotícího kritéria míru ohodnocení dané nabídky ve vztahu k nejvýhodnjší nabídce. 8.3 Hodnocení nabídky Celkové hodnocení se vypote vynásobením bodového hodnocení dílích kritérií s píslušnou váhou daného kritéria. Výsledky dle dílích hodnotících kritérií se pak v rámci nabídky setou. Nejvýhodnjší nabídka je ta, která dosáhla nejvyšší výsledné hodnoty. 9. Náležitosti nabídky 9.1. Z dvodu posouzení a hodnocení nabídek musí nabídka obsahovat: - požadavky na HW vybavení vyhlašovatele dle bodu 1.6 výzvy, - nabídkovou cenou zpracovanou dle bodu 2. výzvy, - návrh smlouvy zpracovaný v souladu s bodem 6.3 výzvy (vetn zpsobu prokazování trvání pojištní a návrhu doby prodlení mezi výpadky a jejich oznámení vyhlašovateli), - specifikace subdodavatel vetn jejich identifikace dle bodu výzvy, - doklady o pojištní dle bodu výzvy, - návrh zpsobu vyizování reklamací dle bodu výzvy, - návrh zpsobu ovování SMS jízdenek zamstnanci vyhlašovatele dle bodu výzvy, - návrh zpsobu zajištní aktuálního pehledu o prodaných SMS jízdenkách dle bodu výzvy, - návrh zpsobu a možností vyhodnocování prodeje SMS jízdenek dle bodu výzvy, - návrh zpsobu a podmínek nákupu SMS jízdenky zákazníkem dle bodu výzvy, - návrh zpsobu zabezpeení systém dle bodu výzvy, - pehled referencí dle bod výzvy, - prohlášení o vázanosti nabídkou dle bodu 6.5 výzvy. Pokud nabídka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude posuzována jako neúplná. 6/7

7 10. Závrené informace Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat zmny a doplnní pedloženého návrhu smlouvy, pípadn smlouvu neuzavít Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavít s vybraným uchazeem smlouvu, jestliže následn pi projednávání smlouvy nedojde ke shod o všech smluvních náležitostech Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet pedložené nabídky, za podání nabídky není možné požadovat náhradu Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ped rozhodnutím o výbru nejvhodnjší nabídky ovit, pop. upesnit informace deklarované uchazeem v nabídce V pípad nejasností ve výzv je uchaze oprávnn požadovat po vyhlašovateli dodatené informace, a to písemnou formou na uvedenou kontaktní adresu a osobu vyhlašovatele, nebo na uvedený nejpozdji do do 10:00 hodin Tato výzva má 7 stran bez píloh. Olomouc, 8. erven 2012 Ing. Vladimír Menšík v. r.. výkonný editel DPMO, a.s. 7/7

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS 468 71, R Adresát: 12.duben 2016 ZADAVATEL DOMOV MAXOV, HORNÍ MAXOV 181,46871 LUANY NAD NISOU IO :70872651 Ve smyslu zákona.137/2006 Sb. o veejných zakázkách v platném

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Název projektu: Víc hlav víc ví paliativní pée v odborném a veejném diskurzu íslo projektu: CH.10/1/040 Výzva k podání nabídky pro veejnou zakázku malého rozsahu Název veejné zakázky: Tiskové materiály

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT STEDNÍ ECHY, NÁMSTÍ REPUBLIKY 3, 110 00 PRAHA 1 ODBOR HOSPODÁSKO SPRÁVNÍ #37904/S/2012-HSPH@A 37904/S/2012-HSPH

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb ubytovny pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/

*)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ !" #$%&%'&#'()! *)+,-.. '/0- &.' 1-2&.3).-2& $4 #!-2351-/ 67)-1-2351-8-2351-9:89;&> #-?&.3+2-3* -" 3.-#& *1%?5&. 1. PREAMBULE svazek 1 zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku školního nábytku I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel se sídlem: Studentská 1384, 753 01 HRANICE Zastoupená: Ing. Drahomírou Drašnerovou

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Datum: 13.11.2013 Evidenční číslo: VZ 593/2013 Číslo jednací: Vyřizuje/linka: Ing.J.Blaschkeová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je restaurátorský průzkum vnějších a vnitřních omítek a provedení restaurátorských prací omítek a náhrobní desky u nemovité kulturní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více