Jana Makovcová. S rukama na u ích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jana Makovcová. S rukama na u ích"

Transkript

1 Jana Makovcová S rukama na u ích

2 Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN

3 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí a nese s sebou vzestupy i pády. Nadûji i zklamání. Radost i smutek. âas bûïí... dûti se mûní, nûkam pokroãily. Nabyly nov ch znalostí, nov ch dovedností. A pak nûkteré z nich opût ztratily napofiád? Ne, to nesmí b t! Pfii la neãekaná pfiekvapení. Dobrá i zlá. Tûch hor ích je moïná víc. Ale ãas nese zmûny nejen dûtem. Matka se také zmûnila. Také je tû vyspûla. Chápe, Ïe nic není dané, nic není samozfiejmé. Co má, o to mûïe pfiijít, kdykoli, jakkoli. Ale ztráta mûïe pfiinést i zisk: vût í vyrovnanost, vût í odvahu, vût í smífiení s tím, co je, co mûïe b t. Jana Makovcová se dál stará o své dva syny. O své postiïené syny. Nevzdává se. Spoleãnû s manïelem bojuje za dûti, za rodinu. Taková je to Ïena. Taková je to matka. Velice se váïím toho, Ïe je to i má pfiítelkynû. Martina Drijverová

4 V em unaven m rodiãûm

5 Júúú, podnikatelka Popravdû fieãeno, b t zamûstnancem mi vïdycky vyhovovalo. Nijak zvlá È jsem netouïila po nejisté pozici soukromého podnikatele. Ráno jsem pfii la do vytopené kanceláfie a usedla k poãítaãi. Poãítaã udrïovalvchoduná správcesítûaprachnanûmutíralauklízeãka.vïdyjsem mûla tuïku k psaní, barvu do tiskárny a v platu pravidelnû mûsíãnû na úãtu. A nepfiíjemnosti, které mne jako zamûstnance potkávaly, se velmi podobaly události, o které mû právû se zoufalstvím v hlase informoval man- Ïel, jen co po pfiíchodu ze zamûstnání otevfiel dvefie do kuchynû. Pfiedstav si to, zkrou enû se na mû podíval. Zrovna jsem nûco míchala na plotnû, ale ten dramatick tón mne tak polekal, Ïe jsem vyndala vafieãku z hrnce a rychle se na nûj obrátila. Mireknapársekundv znamnûzmlklapakpokraãoval: pokazilse nám v práci kávovar. Zdû enû jsem se na nûj podívala s jasnou otázkou v oãích: Jak to, Ïe je tû Ïije, kdyï jsi byl cel den bez kofeinu? On ale vzápûtí dodává: Musím chodit pro kafe o patro níï. Je to tragédie, chápu. Ale zároveà pfiem lím, jestli mu nemám pfiipomenout, Ïe má dvû postiïené dûti, abych tu katastrofu trochu odlehãila. MÛj manïel je zamûstnanec. Ne, Ïe bych dfiíve pravidelnou docházku do zamûstnání povaïovala za nûjaké blaho. Dnes ale, kdyï jsem uï ãtyfii roky doma s dûtmi, vidím vûci v docela jiném svûtle. U kafíãka v útulné kanceláfii mi to velmi vyhovovalo. Práci na vlastní triko s Ïivnostensk m listem v ruce jsem v té dobû povaïovala za zbyteãn hazard. 5

6 A teì jsem i já zaãala podnikat. Ov em ponûkud zvlá tním zpûsobem. NicjinéhomitotiÏnezbylo.Navícjsemsevrhladopodnikáníbezpenûz, coï je pfii mé opatrné povaze dost riskantní rozhodnutí. Posledních tisíc korun jsem dala za zfiízení Ïivnostenského listu. A pfiekvapivû jsem z toho mûla dobr pocit. Zoufala jsem si, Ïe chci nûco nového dûlat, nûco se nauãit, nûco pfiivydûlat. Vûdûla jsem, Ïe péãe o dûti mi Ïádné pravidelné zamûstnání je tû dlouhou dobu neumoïní. Malé podnikání byla jediná moïná cesta pro mne a mou potfiebu se realizovat i jinak neï jako matka, a pro potfiebu na í rodiny Ïít o trochu dûstojnûji. Snila jsem, Ïe si dfiíve neï v dûchodu koupíme atní skfiínû na vûci a vyndáme obleãení z krabic od banánû, ve kter ch jsou uï rok. Îe si koupíme zrcadlo do koupelny, vû áky na ruãníky a o klivé zaprá ené Ïárovky visící na drátech nahradíme nûjak mi pûkn mi svítidly. Kromû svého manïela miluji je tû internetov vyhledávaã Google, a tak jsem, kdyï jsem chtûla zaloïit internetov obchod, napsala jsem do vyhledávaãe: ZaloÏení Ïivnosti, potom ZaloÏení e-shopu a taky Vystavení faktury. ManÏel si klepal na ãelo. To dûlá ostatnû vïdy, kdyï vymyslím nûco podobnû íleného, takïe jsem se tím nenechala znervóznit. Bude s tím hodnû práce, komentoval mé podnikatelské choutky. JE s tím hodnû práce. První t dny po spu tûní obchodu byly kru né. Ach jo, volala jsem na manïela ãasto veãer od poãítaãe...zase dal í objednávka. Co budeme dûlat? ptala jsem se nahlas nejen jeho, ale i sama sebe. No jo, otevfiela sis obchod a oni v nûm chtûjí lidi nakupovat! u klíbl se Mirek pobavenû. Ne, Ïe bych byla tak hloupá a nechtûla, aby v mém internetovém obchodû lidi objednávali. Ale byli jsme bez penûz. Nemûlajsemnanákupknih.KdyÏuÏjsemmûlanaknihy,nemûlajsem na barvu do tiskárny, abych vytiskla fakturu. KdyÏ uï byla barva do tiskárny, nebylo zas na po tovné. Mezi nákupem chleba a po tovného tak první mûsíc mého podnikání vítûzilo vïdy po tovné a na e lednice zela prázdnotou jako dlouho pfiedtím ne. -1 fiádka 6

7 Ze stavu Jak jsme zchudli jsme se po rozjetí podnikání dostali elegantnû a rychle do stavu Jak jsme zchudli je tû víc. V echny volné prostfiedky spolykaly bublinkové obálky, lepicí pásky a krabice na balení kníïek. A t dny plynuly. Co to tvoje podnikání? zeptal se s nadûjí v hlase manïel, kdyï zjistil, Ïe jeho vyprávûní o tom, kdo zavinil poruchu kávovaru, kdo ho mûl dát uï dávno do opravny a jak dlouho vlastnû nepojede, mne moc nezajímá. UÏ jsi nûco vydûlala? Vím, proã se ptá. Na e spoleãné chvilky se od zaloïení mé malé Ïivnosti scvrkly na veãery pfii balení zásilek. Uspíme dûti a vyfiizujeme objednávky. Mûlo by to b t uï nûkde vidût! Já nevím, asi ne, musela jsem odpovûdût. Podle stavu na úãtu to tak bohuïel bylo. Musíme vydrïet. Vûfiím, Ïe to pûjde, pfiesvûdãovala jsem nahlas nejen jeho, ale i sama sebe. Mirek se na tûstí vyvaruje kodolib ch poznámek a nedává mi otázky jako moje máma. I kdyï její dotazyjsounaprosto nevinné, myslí je váïnû a není v nich petka touhy mne nûjak popichovat: KdyÏ jsi teì ta podnikatelka, mûïe si vzít auto na leasing, viì? ptala se mne se zájmem, kdyï jsme spolu telefonovaly pár dní poté, co jsem zaãala podnikat. Mami, uvádím ji do reálu, zatím jsem nevydûlala ani na razítko. Sama jsem v reálu uï dávno. Vím, Ïe nechci-li zapomenout, jak vypadá tisíc korun ãesk ch, bude lep í pofiídit si na tiskárnû jednu kopii, pfiichytit ji magnetem na ledniãku a napsat na ni fixem velk nápis: Vzpomínáme. Proã tohle dûlá? ptal se manïel mojí kamarádky Veroniky, která také nechce b t jen peãovatelkou a uklízeãkou a zaãíná podnikat. KdyÏ si spoãítá, kolik jsi na té práci strávila hodin, nevydûlá za hodinu ani jako kopáã v kopû. Stojí to vûbec za tu námahu? pokraãuje ve sv ch úvahách rozvalen na gauãi. Urãitû ano, odpovûdûla bych tomu skeptikovi. My s Veronikou vûfiíme, Ïe aï kru né zaãátky pfiekonáme, bude to lep í. Je cennûj í dûlat nûco, co se zdánlivû nevyplatí, neï sedût s rukama v klínû. 7

8 Obû máme postiïené dítû a víme, Ïe nûkdo ãeká na první slovo dítûte nûkolik mûsícû, nûkdo nûkolik let. A s prvními krûãky je to zrovna tak. Kdybychom si spoãítaly, kolik jsme na té práci strávily hodin, mohlo by se zdát, Ïe to nestojí za to. Îe se to nevyplatí. Ale já vûfiím, Ïe to pûjde. UÏ mám totiï razítko. Mohlo by se zdát, Ïe je to málo.ale ne. Je to jen zaãátek. Ná dvou a pûl let autistick syn Jindfii ek vûbec nemluví. Teprve teì, v dobû, kdy stejnû staré dûti mluví ve vûtách, zaãal fiíkat své první slovo Júúúúú. Mohlo by se zdát, Ïe je to málo, je to jen citoslovce. Ale ne. Je to zaãátek. 8

9 Spisovatelka Martina je spisovatelka. Pfiesto, Ïe napsala a vydala uï desítky kníïek, jejíjménojsemneznala.martinapí eknihyprodûti.jakodítûjsemsepfii v bûru knih zajímala o pfiíbûh, ne o jméno autora. Zajímalo mne, zda je kniha o dûtech, psech nebo koãkách, nezajímala jsem se o to, kdo pfiíbûh napsal. Knih od Martiny jsou v ak plné knihovny. Ona je opravdová spisovatelka. Já jsem blogger. Pí u o svém Ïivotû. Pí u internetov blog. Je to blog o Ïivotû matky dítûte s postiïením. A to jsem já. Pí u proto, abych svou situaci trochu odlehãila. Psaní mi pomáhá v e zvládnout. Já jsem Martina a ty Jana, napsala mi tahle o generaci star í dáma, která by mohla b t mou matkou. Ode dne ka si tykáme, protoïe tak je to mezi autory zvykem. ProtoÏe jsi moje kolegynû. Jsi spisovatelka. Tak jsme si zaãaly tykat, po u. A stejnû jsme se i seznámily. Martina si pfieãetla jeden z m ch prvních internetov ch ãlánkû a napsala mi. Musí mít nûjak zku enosti s psaním, fiekla o pár mûsícû pozdûji, kdyï jsme se potkaly poprvé osobnû. To nemám, vystudovala jsem matematiku, fiekla jsem tehdy. Ale lhala jsem. KdyÏ mi bylo asi osm, psaly jsme si se sestfienicí prázdninov deníãek: Dnes je hezky. Svítí sluníãko. Klára hned ráno potkala Mikyse. Dost divnû ãuãel. Asi nás podezfiívá, Ïe ten v hruïnej dopis jsme mu poslaly my. V ak taky jo. Je to totiï od nás pomsta. Za ten vãerej ek... To bude ta dûleïitá praxe, dûtsk deníãek. Dal nám dost práce. Ateì se mi nabyté zku enosti koneãnû hodí. Blog jsem zaãala psát ve chvíli, kdy ná star í, tehdy tfiílet syn Rí a dostal diagnózu dûtsk autismus. V té dobû jsem je tû povaïovala mlad- 9

10 ího, skoro roãního syna Jindfii ka za zdravého a silného kluka, kter bude v dospûlosti svému star ímu postiïenému bratrovi ochráncem. To se mi ale nesplní. Teì, po dvou letech, se ukázalo, Ïe Jindfii ek je také postiïen dûtsk m autismem. Z matky jednoho postiïeného dítûte jsem se toto léto rázem stala matkou dvou postiïen ch dûtí. Nevím, jak bych tuhle zprávu unesla, neb t toho zázraku, kter pfiineslo leto ní léto. Mûla jsem cel ch pût dnû volno. Kluky si vzali na prázdniny prarodiãe. Po letech galejí jsem mohla nespat, kdy jsem chtûla, spát, kdy jsem chtûla. Mohla jsem nevafiit. Mohla jsem cel t den chodit rychle. Moje první tak dlouhé volno od doby, kdy se narodil ná prvorozen syn.ato uï je víc jak ãtyfii roky. MÛj blog se stal oblíben m místem a jeho ãtenáfii mne zaãali prosit, aè blog vydám kniïnû. Poslala jsem své texty k posouzení Martinû, protoïe ona je profesionálka. Ujistila mne, Ïe má smysl zkusit najít vydavatele. No, ano, vydám knihu! tetelila jsem se tím pomy lením. Bude s tím hodnû práce, dobíral si mne zase Mirek.Abylo. Vydání knihy není nic jednoduchého. Pochopila jsem záhy, Ïe i kdyï knihunapí u,dámjido uplíkuabuduãekat,aïsevydavatelozve,mûïe se stát, Ïe se neozve, a kniha v uplíku zûstane nûkolik let, nebo pofiád. Pokou elajsemsenajítvydavatele,alezdálose,ïeseminepodafiípfiesvûdãit ani Ïádného redaktora, aby si alespoà pfieãetl zaslanou ukázku. NatoÏ, abych docílila toho, Ïe vydavatel knihu vydá. Prvotina, navíc s takov m tématem! Celá roztfiesená jsem volala do jednoho velkého vydavatelství, zda je ukázka, kterou jsem zaslala mailem, zaujala. Aco je to za Ïánr? vyhoukl na mne Ïensk hlas. Asi redaktorka, fiíkám si a soustfiedím se na to, aby se mi moc netfiásl hlas. Îánr? To fakt nevím. Její dotaz mne zaskoãil. To byste si musela pfieãíst..., dodávám. Aona zas, unavenû, jako by tuhle vûtu fiíkala dnes uï po padesáté: No, je to detektivka nebo historick román nebo co to teda je? Je to o tom, Ïe mám postiïené dítû, odpovídám jednodu e, jako bych nedokázala sloïit trochu kvûtnatûj í souvûtí. 10

11 Dlouhá pomlka. Velmi dlouhá. No... opatrnû dodává, aby se mne nedotkla. To u nás asi neprojde. Nûkde se neozvali vûbec, nûkde by knihu vydali, ale bez honoráfie pro mne. Nakonec mi v jednom vydavatelství dali pfiíslib, Ïe o vydání knihy budou alespoà jednat. Slíbili, Ïe snad, aï ji v ichni, co do toho mají mluvit, schválí pro vydání, aï vydání knihy schválí redakãní rada, mohla by po uplynutí nûkolika mûsícû vyjít. Dostala jsem nadûji, a tak jsem se pustila do práce. M ch pût letních dnû volna. Koneãnû jsem mohla neru ena sv mi dûtmi probírat tu spoustu internetového textu, znovu v echno ãíst a opravovat. Koneãnû jsem dokonãila knihu s názvem, kter jí dal mûj star í syn Rí a: Maminko, nezpívej. A dnes se zjevil on. Vydavatel mé knihy. Neb t toho, Ïe jsem rozjela internetov obchod, patrnû by mi nikdy nevstoupil do cesty. Je tûvãeratobyltotiïmûjdodavatelknih.dnes,kdyïmipfiivezlknihy pro obchod, zmínila jsem se mu, Ïe jsem napsala knihu. Knihu, na kterou ãekají uï desítky lidí. Knihu, která ale zatím nemá vydavatele. Je tû teì se z toho nemûïu vzpamatovat. Îádné zbyteãné zdlouhavé telefonáty a sloïité domlouvání. Já vám to vydám, fiekl. ZapomeÀte na redakãní rady a nûjaké schvalování. Dám to pfieãíst manïelce a jestli ji to bude bavit, tak vám to vydám. ManÏelku to bavilo, zavolal mi po víkendu, po lete mi finální text a za mûsíc je kniha na stole. A z dodavatele se stal m m vydavatelem. A já se asi stanu kromû matky, peãovatelky a uklízeãky a internetového psavce také spisovatelkou. MoÏná se mi to jen zdálo, ale potkala jsem po ránu ve mûstû Viewegha. Dost divnû ãuãel. Asi mne podezfiívá, Ïe ten bestseller Maminko, nezpívej jsem napsala já. V ak taky jo. Jmenuju se Jana Makovcová a jsem spisovatelka. 11

12 Nadûje Le-u-ko-dys-tro-fie, louskám sloïité slovo v lékafiské zprávû, kterou nám poslali z nemocnice. Ta lékafiská zpráva je jako pohled z dovolené. Upomínka na eho letního pobytu v nemocnici. V sledky testû na dûdiãné metabolické vady slíbili pfii hospitalizaci poslat po tou do tfií mûsícû. T kají se na eho Jindfii ka. Strávila jsem s ním v létû nûkolik dní na neurologickém oddûlení nemocnice. Lékafii mûli v plánu zjistit, proã je témûfi ve tfiech letech na úrovni roãního dítûte. Propustili ho s nálepkou dûtsk autismus. Pfiíãinu jeho stavu ale nezjistili. Îe by tohle byla odpovûì? Co to je, ta leukodystrofie? pfiem lím, protoïe nemám zrovna pfiístup k internetu. Jinak bych to cizí slovo hned vyhledala Googlem. Co to je, ta leukodystrofie? zeptala bych se lékafie, kdyby mi takovou zprávusdûlovalosobnû.alemámvrucejentenpapírsjednouholouvûtou. Obálku jsem vytáhla ze schránky tûsnû pfied odjezdem na nákup do obchodu. ProjíÏdíme s nákupním vozíkem mezi regály obchodu a táhneme za sebou kàourající dûti. Mirek se mi smûje, Ïe bez internetu neudûlám ani krok, a po Èuchuje mne, aè si zabûhnu do nedaleké internetové kavárny. Odsekla jsem, Ïe tfii hodiny bez internetu pfieïiju. A ve frontû u pokladny jsme diskutovali, co by tak asi to slovo mohlo znamenat. Mûli jsme dojem, Ïe první ãást slova leuko- je odvozená od leukocyty, a tak to bude nûjaká nemoc související s bíl mi krvinkami. KdyÏ jsme se koneãnû vrátili domû, ponechala jsem vysvleãení a umytí dûtí na manïelovi a bûïela hned k poãítaãi. Zbledla jsem ihned, co jsem zadala slovo do vyhledávaãe a vypadly odkazy na první internetové stránky. Vût ina tûch ãlánkû obsahujících slovo leukodystrofie byla totiï z pfiedná ek z patologie. 12

13 Leuko- ve slovû leukodystrofie je odvozeno od slova leukos, coï je bílá hmota mozku, tzv. myelin. Leukodystrofie je progresivní (zhor ující se) metabolické onemocnûní, pfii nûmï dochází k po kození stále vût ích ãástí mozku. Dochází k poruchám du evních funkcí, tûïk m poruchám hybnosti a nemoc obvykle konãí smrtí je tû v dûtském vûku. Napadlo mne, Ïe jsem si nikdy neumûla pfiedstavit Jindfii ka dospûlého. Rí u ano, ale Jindfii ka ne. Nedovedla jsem si pfiedstavit, Ïe by tohle na e stále roãní dítû mohlo mít nûkdy dvacet let. Pfii hospitalizaci v nemocnici absolvoval Jindfii ek také antropologické vy etfiení. Zmûfiili mu v echny kosti, rozpûtí païí, obvod hlavy. Podívali se na mne a na manïela a spoãítali, Ïe Jindfii ek bude mít v dospûlosti 204 centimetrû. Nedovedla jsem si pfiedstavit dvoumetrového chlapa, kter radostnû tfiepotá rukama, kdyï mu roztoãím minci na stole. TûÏko jsem si dokázala pfiedstavit, Ïe on nûkdy zestárne. Nemoc konãí smrtí je tû v dûtském vûku, ãtu na internetu. On umfie? UÏ za pár let? Znovu jsem si pozornû pfieãetla lékafiskou zprávu svého syna. +1 fiádka Pfii screeningu metabolick ch vad byly zji tûny vy í hodnoty velmi dlouh ch mastn ch kyselin, takïe nelze vylouãit leukodystrofii a doporuãuje se kontrolní vy etfiení krve. Nelze vylouãit? Znamená to nûjakou nadûji? Îe testy udûlali patnû? Îe se spletli? Ve v ech lékafisk ch ãláncích na internetu, kter ch je ale v ãe tinû pomálu, se pí e, Ïe je to nemoc, se kterou se nedá dûlat nic, a po kození mozku a následná smrt je bûhem nûkolika let od propuknutí choroby nevyhnutelná. Dobfie si vzpomínám, jak jsem v dobû, kdy jsme fie ili diagnózu Rí i, a mimo jiné mu byly také odebrány vzorky krve na screening metabolick chvad,ti edoufala,ïemunûconajdou,mymudámenûjakoudietu a bude v pofiádku. Dûtská mozková obrna je neléãiteln stav, postiïení, jehoï projevy se dajíjenmírnitcviãením.nedáseléãit.tohlebylajehodiagnózaajáchtûla nûjakou jinou. Lep í. 13

14 Byla to dost naivní úvaha vypl vající z toho, Ïe jsem o dûdiãn ch metabolick ch vadách nic nevûdûla. Pak jsem jednu holãiãku s tûïkou metabolickou vadou vidûla v lázních a uï tam mi do lo, Ïe taková diagnóza má k v hfie opravdu daleko. Nemluvila, nechodila, nevnímala. Ano, dieta ji mohla od tohoto stavu zachránit. Musela by se ale nasadit ihned po narození. A samozfiejmû, vzhledem k tûm dlouh m ãekacím lhûtám na v echny testy a odbûry byla její nemoc odhalena pfiíli pozdû. Zmûny na mozku uï byly nevratné. Navíc tyto nemoci jsou tak vzácné, Ïe jimi ãasto trpí v celé republice jen nûkolik dal ích dûtí. TûÏko se pak hledají jiní rodiãe pro sdílení problémû a radostí a co je hor í, tûïko se hledá i lékafi, kter by dítû se stejnou diagnózou vidûl i jinak neï na videu nebo na fotografii z uãebnice. Nechci pro svého syna takovou hnusnou nemoc. Nechci, aby za pár let umfiel. To aè radûji ve dvaceti letech tfiepotá radostnû rukama nad roztoãenou korunou. Proãítala jsem na internetu pfiíbûhy o leukodystrofii a zdálo se, Ïe je to definitivum bez jakékoliv nadûje. A pak jsem si pfieãetla pfiíbûh Lorenza Odona. Pfiíbûh o milujících rodiãích, ktefií se s jistou a blízkou smrtí svého syna nechtûli smífiit. KdyÏ se dozvûdûli o tom, Ïe jejich syn má adrenoleukodystrofiiabûhemnûkolikalethoãekásmrt,ãetliahledaliaãetli,aï na základû toho, co nastudovali, pfii li s návrhem léku, kter byl smûsí fiepkového a olivového oleje. Vûdci tvrdili, Ïe tato domácí medicína nemá Ïádné úãinky. Pfiesto pût let poté odstartoval v zkumn program, kter mûl zkoumat úãinky tzv. Lorenzova oleje. Po tfiinácti letech potvrdili jeho léãivé úãinky na tuto vzácnou chorobu. Adrenoleukodystrofie, kterou trpûl Lorenzo, je zákefiná v tom, Ïe dítû s touto dûdiãnou chorobou se do zhruba pûti let vyvíjí naprosto normálnû. Pak se spustí devastace mozkov ch bunûk a stav dítûte se zaãne prudce zhor ovat. Zaãnûte dítûti podávat olej co nejdfiíve. Neãekejte, aï se projeví symptomy. Nejsme si jistí, zda olej pomáhá i dûtem, u nichï se jiï pfiíznaky nemoci projevily, vzkazoval LorenzÛv otec rodiãûm postiïen ch dûtí. 14

15 Lorenzovi olej jiï nepomohl. Zaãal ho pravidelnû uïívat aï potom, co se u nûj projevily pfiíznaky nemoci. LorenzÛv olej není zázraãn lék, kter dítû s adrenoleukodystrofií zachrání. MÛÏe ale postup nemoci v raznû zpomalit. Rodiãe i lékafii pak získají více ãasu pro nalezení zpûsobu vyléãení. Je to nadûje. Lorenzo zemfiel ve 30 letech, Ïil tedy o dvacet let déle, neï pfiedpokládali lékafii, a to jen díky léku, kter mu vymysleli jeho rodiãe. Není dobré vzdávat se pfiíli brzy. Pfiíbûh o Lorenzovi dokazuje, Ïe nadûje je vïdycky. Vím, Ïe u mého syna se jedná jen o podezfiení. Nemohli bychom pfiesto odjet na kontrolní odbûry uï zítra? Jestli je to tak nebezpeãná nemoc, proã se s dal ím vy etfiením více nepospíchá? Proã mi poslali jen tento krátk dopis? Dal í den jsem kontaktovala dûtskou lékafiku, která mi potvrdila, Ïe odbûry krve se musejí opût udûlat ve nemocnici, Ïe ona je udûlat nemûïe. Zavolala jsem do nemocnice. Do telefonu mi neuroloïka fiekla, Ïe v sledky nic definitivního neznamenají a mohou b t fale nû pozitivní. Îe mám vyãkat pfií tí hospitalizace. BohuÏel nebude uï za mûsíc, jak jsme pûvodnû pfiedpokládali. Pfiístroj na magnetickou rezonanci má poruchu a v echny hospitalizace odsouváme o dva mûsíce, dodala. TakÏe pfiijedeme aï za tfii mûsíce? Kontrolní odbûry udûláte aï za tfii mûsíce? ptám se vydû enû. Ano. Opravdu se nic nedûje, bude to staãit za tfii mûsíce. Ale jestli jste nervózní... Jsem nervózní... nervóznû pfieru uji lékafiku. MÛÏete se objednat na odbûry do Prahy na Kliniku metabolick ch vad, nabídla mi. Objednali jsme se.adostali o nûco lep í termín. Za dva mûsíce. Pojedeme dvû stû kilometrû, abychom odevzdali synovu ranní moã a nechali mu vzít trochu krve do zkumavky. To je to nejmen í, co mûïeme udûlat. Ale také v tuto chvíli to jediné. 15

Jana Makovcová. S rukama na uších

Jana Makovcová. S rukama na uších Jana Makovcová S rukama na uších Tiráž Jana Makovcová S rukama na uších Vydal: Miloš Palatka ALMI, 2010 Podlesí 20, 678 01 Blansko www.almi.cz Ilustrace: Vojtěch Otčenášek www.vojtechotcenasek.cz Redakce:

Více

Jana Makovcová. S rukama na uších

Jana Makovcová. S rukama na uších Jana Makovcová S rukama na uších Tiráž Jana Makovcová S rukama na uších Vydal: Miloš Palatka ALMI, 2010 Podlesí 20, 678 01 Blansko www.almi.cz Ilustrace: Vojtěch Otčenášek www.vojtechotcenasek.cz Redakce:

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

DrÏet se dál od idiotû.

DrÏet se dál od idiotû. DrÏet se dál od idiotû. Îivotní motto Lemmyho Kilmistera, zpûváka Motörhead Upadla jste? Ale ne. Prostû se tady jen tak povaluju na chodníku a dívám se na hvûzdy. Jste zranûná? Nade mnou se sklánûl mlad

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

Rakovina OD NEMOCI K MOCI

Rakovina OD NEMOCI K MOCI Rakovina a já Rakovina a já aneb OD NEMOCI K MOCI Monika Dostálová Monika Dostálová, 2010 Nakladatelství ALMI, 2010 ISBN: 978-80-904344-8-6 I. ãást Ten náraz pfii el naráz. Jako blesk z ãistého nebe. Ale

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal Redmansk kraj Republika aralansk ch státû (dfiíve stfiedovûké Araluenské království) ãervenec 1896 Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal bolavá záda. Zaãínal b t trochu moc star na to, aby

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû.

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû. DÛm byl více neï sto let star a bytelné kamenné zdi mûl metr silné, coï znamenalo, Ïe je pravdûpodobnû nebude muset nechat izolovat, ale chtûla si tím b t naprosto jistá. Nalevo od ob vacího pokoje leïel

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

Teprve kdyï se maminka vyloupla z pokoje jak hrá- ek z lusku, stanula jsem tváfií v tváfi drsné skuteãnosti. Proradná matka vypadala tak vábnû a

Teprve kdyï se maminka vyloupla z pokoje jak hrá- ek z lusku, stanula jsem tváfií v tváfi drsné skuteãnosti. Proradná matka vypadala tak vábnû a SAMA PROTI MAFII PfieváÏnou ãást dûtství a mládí jsem proïila v Brnû. Bydleli jsme nejprve v hezkém ãinïovním domû, pozdûji ve vilce, na níï nebylo hezké jen to, Ïe nebyla na e. Hezk ãinïák se díky válce

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander, 2006 Petr Nikl, 2006 Illustrations Petr Nikl, 2006 Epilogue Vûra Jirousová,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Jifií Pru a Vladimír Jiránek

Jifií Pru a Vladimír Jiránek Jifií Pru a Vladimír Jiránek 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Jifií Pru a, Vladimír Jiránek, 2010 Copyright Galileo CEE Service, âr s.r.o., 2010 ISBN 978-80-254-7065-7

Více

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod Veroniku volte volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod www.veronika2010.cz www.facebook.com/veronika.vrecionova dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané,

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl Pro správn zaãátek Abyste z této knihy vytûïili maximum a abyste dostali maximum i ze sebe, bude nejlep í, kdyï ji budete ãíst ve chvílích naprostého soustfiedûní. KdyÏ skuteãnû pochopíte, jak v echno

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Tomá Hájek. Diagnóza 729. O identitû v ãasech bezbolestnosti

Tomá Hájek. Diagnóza 729. O identitû v ãasech bezbolestnosti Tomá Hájek Diagnóza 729 O identitû v ãasech bezbolestnosti Praha 2001 âást první ZROZENÍ JOSÉHO DÍAZE I. Tomá Hájek, 2001 Cherm, 2001 Illustrations Helena Bla ková, 2001 ISBN 80-86370-01-1 Josif Michajloviã

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Vlastimil Vondru ka STRANA TùSTÍ aneb první parlamentní defenestrace. Odpovûdn redaktor Pavel Vlasatík Technická redaktorka Miroslava Zedníãková

Vlastimil Vondru ka STRANA TùSTÍ aneb první parlamentní defenestrace. Odpovûdn redaktor Pavel Vlasatík Technická redaktorka Miroslava Zedníãková Vlastimil Vondru ka STRANA TùSTÍ aneb první parlamentní defenestrace Odpovûdn redaktor Pavel Vlasatík Technická redaktorka Miroslava Zedníãková DTP a grafická úprava Studio MOBA Obálka Studio MOBA Tisk

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Nakladatelství Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Nakladatelství Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz TRIFID Janusz A. Zajdel Limes inferior Copyright by Jadwiga Zajdel and Joanna Zajdel-Przyby Translation Jaroslav Ol a Jr. a Pavel Weigel, 2012 Cover rolffimages Bigstockphoto.com Stanislav JuhaÀák Triton,

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více