Jana Makovcová. S rukama na u ích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jana Makovcová. S rukama na u ích"

Transkript

1 Jana Makovcová S rukama na u ích

2 Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN

3 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí a nese s sebou vzestupy i pády. Nadûji i zklamání. Radost i smutek. âas bûïí... dûti se mûní, nûkam pokroãily. Nabyly nov ch znalostí, nov ch dovedností. A pak nûkteré z nich opût ztratily napofiád? Ne, to nesmí b t! Pfii la neãekaná pfiekvapení. Dobrá i zlá. Tûch hor ích je moïná víc. Ale ãas nese zmûny nejen dûtem. Matka se také zmûnila. Také je tû vyspûla. Chápe, Ïe nic není dané, nic není samozfiejmé. Co má, o to mûïe pfiijít, kdykoli, jakkoli. Ale ztráta mûïe pfiinést i zisk: vût í vyrovnanost, vût í odvahu, vût í smífiení s tím, co je, co mûïe b t. Jana Makovcová se dál stará o své dva syny. O své postiïené syny. Nevzdává se. Spoleãnû s manïelem bojuje za dûti, za rodinu. Taková je to Ïena. Taková je to matka. Velice se váïím toho, Ïe je to i má pfiítelkynû. Martina Drijverová

4 V em unaven m rodiãûm

5 Júúú, podnikatelka Popravdû fieãeno, b t zamûstnancem mi vïdycky vyhovovalo. Nijak zvlá È jsem netouïila po nejisté pozici soukromého podnikatele. Ráno jsem pfii la do vytopené kanceláfie a usedla k poãítaãi. Poãítaã udrïovalvchoduná správcesítûaprachnanûmutíralauklízeãka.vïdyjsem mûla tuïku k psaní, barvu do tiskárny a v platu pravidelnû mûsíãnû na úãtu. A nepfiíjemnosti, které mne jako zamûstnance potkávaly, se velmi podobaly události, o které mû právû se zoufalstvím v hlase informoval man- Ïel, jen co po pfiíchodu ze zamûstnání otevfiel dvefie do kuchynû. Pfiedstav si to, zkrou enû se na mû podíval. Zrovna jsem nûco míchala na plotnû, ale ten dramatick tón mne tak polekal, Ïe jsem vyndala vafieãku z hrnce a rychle se na nûj obrátila. Mireknapársekundv znamnûzmlklapakpokraãoval: pokazilse nám v práci kávovar. Zdû enû jsem se na nûj podívala s jasnou otázkou v oãích: Jak to, Ïe je tû Ïije, kdyï jsi byl cel den bez kofeinu? On ale vzápûtí dodává: Musím chodit pro kafe o patro níï. Je to tragédie, chápu. Ale zároveà pfiem lím, jestli mu nemám pfiipomenout, Ïe má dvû postiïené dûti, abych tu katastrofu trochu odlehãila. MÛj manïel je zamûstnanec. Ne, Ïe bych dfiíve pravidelnou docházku do zamûstnání povaïovala za nûjaké blaho. Dnes ale, kdyï jsem uï ãtyfii roky doma s dûtmi, vidím vûci v docela jiném svûtle. U kafíãka v útulné kanceláfii mi to velmi vyhovovalo. Práci na vlastní triko s Ïivnostensk m listem v ruce jsem v té dobû povaïovala za zbyteãn hazard. 5

6 A teì jsem i já zaãala podnikat. Ov em ponûkud zvlá tním zpûsobem. NicjinéhomitotiÏnezbylo.Navícjsemsevrhladopodnikáníbezpenûz, coï je pfii mé opatrné povaze dost riskantní rozhodnutí. Posledních tisíc korun jsem dala za zfiízení Ïivnostenského listu. A pfiekvapivû jsem z toho mûla dobr pocit. Zoufala jsem si, Ïe chci nûco nového dûlat, nûco se nauãit, nûco pfiivydûlat. Vûdûla jsem, Ïe péãe o dûti mi Ïádné pravidelné zamûstnání je tû dlouhou dobu neumoïní. Malé podnikání byla jediná moïná cesta pro mne a mou potfiebu se realizovat i jinak neï jako matka, a pro potfiebu na í rodiny Ïít o trochu dûstojnûji. Snila jsem, Ïe si dfiíve neï v dûchodu koupíme atní skfiínû na vûci a vyndáme obleãení z krabic od banánû, ve kter ch jsou uï rok. Îe si koupíme zrcadlo do koupelny, vû áky na ruãníky a o klivé zaprá ené Ïárovky visící na drátech nahradíme nûjak mi pûkn mi svítidly. Kromû svého manïela miluji je tû internetov vyhledávaã Google, a tak jsem, kdyï jsem chtûla zaloïit internetov obchod, napsala jsem do vyhledávaãe: ZaloÏení Ïivnosti, potom ZaloÏení e-shopu a taky Vystavení faktury. ManÏel si klepal na ãelo. To dûlá ostatnû vïdy, kdyï vymyslím nûco podobnû íleného, takïe jsem se tím nenechala znervóznit. Bude s tím hodnû práce, komentoval mé podnikatelské choutky. JE s tím hodnû práce. První t dny po spu tûní obchodu byly kru né. Ach jo, volala jsem na manïela ãasto veãer od poãítaãe...zase dal í objednávka. Co budeme dûlat? ptala jsem se nahlas nejen jeho, ale i sama sebe. No jo, otevfiela sis obchod a oni v nûm chtûjí lidi nakupovat! u klíbl se Mirek pobavenû. Ne, Ïe bych byla tak hloupá a nechtûla, aby v mém internetovém obchodû lidi objednávali. Ale byli jsme bez penûz. Nemûlajsemnanákupknih.KdyÏuÏjsemmûlanaknihy,nemûlajsem na barvu do tiskárny, abych vytiskla fakturu. KdyÏ uï byla barva do tiskárny, nebylo zas na po tovné. Mezi nákupem chleba a po tovného tak první mûsíc mého podnikání vítûzilo vïdy po tovné a na e lednice zela prázdnotou jako dlouho pfiedtím ne. -1 fiádka 6

7 Ze stavu Jak jsme zchudli jsme se po rozjetí podnikání dostali elegantnû a rychle do stavu Jak jsme zchudli je tû víc. V echny volné prostfiedky spolykaly bublinkové obálky, lepicí pásky a krabice na balení kníïek. A t dny plynuly. Co to tvoje podnikání? zeptal se s nadûjí v hlase manïel, kdyï zjistil, Ïe jeho vyprávûní o tom, kdo zavinil poruchu kávovaru, kdo ho mûl dát uï dávno do opravny a jak dlouho vlastnû nepojede, mne moc nezajímá. UÏ jsi nûco vydûlala? Vím, proã se ptá. Na e spoleãné chvilky se od zaloïení mé malé Ïivnosti scvrkly na veãery pfii balení zásilek. Uspíme dûti a vyfiizujeme objednávky. Mûlo by to b t uï nûkde vidût! Já nevím, asi ne, musela jsem odpovûdût. Podle stavu na úãtu to tak bohuïel bylo. Musíme vydrïet. Vûfiím, Ïe to pûjde, pfiesvûdãovala jsem nahlas nejen jeho, ale i sama sebe. Mirek se na tûstí vyvaruje kodolib ch poznámek a nedává mi otázky jako moje máma. I kdyï její dotazyjsounaprosto nevinné, myslí je váïnû a není v nich petka touhy mne nûjak popichovat: KdyÏ jsi teì ta podnikatelka, mûïe si vzít auto na leasing, viì? ptala se mne se zájmem, kdyï jsme spolu telefonovaly pár dní poté, co jsem zaãala podnikat. Mami, uvádím ji do reálu, zatím jsem nevydûlala ani na razítko. Sama jsem v reálu uï dávno. Vím, Ïe nechci-li zapomenout, jak vypadá tisíc korun ãesk ch, bude lep í pofiídit si na tiskárnû jednu kopii, pfiichytit ji magnetem na ledniãku a napsat na ni fixem velk nápis: Vzpomínáme. Proã tohle dûlá? ptal se manïel mojí kamarádky Veroniky, která také nechce b t jen peãovatelkou a uklízeãkou a zaãíná podnikat. KdyÏ si spoãítá, kolik jsi na té práci strávila hodin, nevydûlá za hodinu ani jako kopáã v kopû. Stojí to vûbec za tu námahu? pokraãuje ve sv ch úvahách rozvalen na gauãi. Urãitû ano, odpovûdûla bych tomu skeptikovi. My s Veronikou vûfiíme, Ïe aï kru né zaãátky pfiekonáme, bude to lep í. Je cennûj í dûlat nûco, co se zdánlivû nevyplatí, neï sedût s rukama v klínû. 7

8 Obû máme postiïené dítû a víme, Ïe nûkdo ãeká na první slovo dítûte nûkolik mûsícû, nûkdo nûkolik let. A s prvními krûãky je to zrovna tak. Kdybychom si spoãítaly, kolik jsme na té práci strávily hodin, mohlo by se zdát, Ïe to nestojí za to. Îe se to nevyplatí. Ale já vûfiím, Ïe to pûjde. UÏ mám totiï razítko. Mohlo by se zdát, Ïe je to málo.ale ne. Je to jen zaãátek. Ná dvou a pûl let autistick syn Jindfii ek vûbec nemluví. Teprve teì, v dobû, kdy stejnû staré dûti mluví ve vûtách, zaãal fiíkat své první slovo Júúúúú. Mohlo by se zdát, Ïe je to málo, je to jen citoslovce. Ale ne. Je to zaãátek. 8

9 Spisovatelka Martina je spisovatelka. Pfiesto, Ïe napsala a vydala uï desítky kníïek, jejíjménojsemneznala.martinapí eknihyprodûti.jakodítûjsemsepfii v bûru knih zajímala o pfiíbûh, ne o jméno autora. Zajímalo mne, zda je kniha o dûtech, psech nebo koãkách, nezajímala jsem se o to, kdo pfiíbûh napsal. Knih od Martiny jsou v ak plné knihovny. Ona je opravdová spisovatelka. Já jsem blogger. Pí u o svém Ïivotû. Pí u internetov blog. Je to blog o Ïivotû matky dítûte s postiïením. A to jsem já. Pí u proto, abych svou situaci trochu odlehãila. Psaní mi pomáhá v e zvládnout. Já jsem Martina a ty Jana, napsala mi tahle o generaci star í dáma, která by mohla b t mou matkou. Ode dne ka si tykáme, protoïe tak je to mezi autory zvykem. ProtoÏe jsi moje kolegynû. Jsi spisovatelka. Tak jsme si zaãaly tykat, po u. A stejnû jsme se i seznámily. Martina si pfieãetla jeden z m ch prvních internetov ch ãlánkû a napsala mi. Musí mít nûjak zku enosti s psaním, fiekla o pár mûsícû pozdûji, kdyï jsme se potkaly poprvé osobnû. To nemám, vystudovala jsem matematiku, fiekla jsem tehdy. Ale lhala jsem. KdyÏ mi bylo asi osm, psaly jsme si se sestfienicí prázdninov deníãek: Dnes je hezky. Svítí sluníãko. Klára hned ráno potkala Mikyse. Dost divnû ãuãel. Asi nás podezfiívá, Ïe ten v hruïnej dopis jsme mu poslaly my. V ak taky jo. Je to totiï od nás pomsta. Za ten vãerej ek... To bude ta dûleïitá praxe, dûtsk deníãek. Dal nám dost práce. Ateì se mi nabyté zku enosti koneãnû hodí. Blog jsem zaãala psát ve chvíli, kdy ná star í, tehdy tfiílet syn Rí a dostal diagnózu dûtsk autismus. V té dobû jsem je tû povaïovala mlad- 9

10 ího, skoro roãního syna Jindfii ka za zdravého a silného kluka, kter bude v dospûlosti svému star ímu postiïenému bratrovi ochráncem. To se mi ale nesplní. Teì, po dvou letech, se ukázalo, Ïe Jindfii ek je také postiïen dûtsk m autismem. Z matky jednoho postiïeného dítûte jsem se toto léto rázem stala matkou dvou postiïen ch dûtí. Nevím, jak bych tuhle zprávu unesla, neb t toho zázraku, kter pfiineslo leto ní léto. Mûla jsem cel ch pût dnû volno. Kluky si vzali na prázdniny prarodiãe. Po letech galejí jsem mohla nespat, kdy jsem chtûla, spát, kdy jsem chtûla. Mohla jsem nevafiit. Mohla jsem cel t den chodit rychle. Moje první tak dlouhé volno od doby, kdy se narodil ná prvorozen syn.ato uï je víc jak ãtyfii roky. MÛj blog se stal oblíben m místem a jeho ãtenáfii mne zaãali prosit, aè blog vydám kniïnû. Poslala jsem své texty k posouzení Martinû, protoïe ona je profesionálka. Ujistila mne, Ïe má smysl zkusit najít vydavatele. No, ano, vydám knihu! tetelila jsem se tím pomy lením. Bude s tím hodnû práce, dobíral si mne zase Mirek.Abylo. Vydání knihy není nic jednoduchého. Pochopila jsem záhy, Ïe i kdyï knihunapí u,dámjido uplíkuabuduãekat,aïsevydavatelozve,mûïe se stát, Ïe se neozve, a kniha v uplíku zûstane nûkolik let, nebo pofiád. Pokou elajsemsenajítvydavatele,alezdálose,ïeseminepodafiípfiesvûdãit ani Ïádného redaktora, aby si alespoà pfieãetl zaslanou ukázku. NatoÏ, abych docílila toho, Ïe vydavatel knihu vydá. Prvotina, navíc s takov m tématem! Celá roztfiesená jsem volala do jednoho velkého vydavatelství, zda je ukázka, kterou jsem zaslala mailem, zaujala. Aco je to za Ïánr? vyhoukl na mne Ïensk hlas. Asi redaktorka, fiíkám si a soustfiedím se na to, aby se mi moc netfiásl hlas. Îánr? To fakt nevím. Její dotaz mne zaskoãil. To byste si musela pfieãíst..., dodávám. Aona zas, unavenû, jako by tuhle vûtu fiíkala dnes uï po padesáté: No, je to detektivka nebo historick román nebo co to teda je? Je to o tom, Ïe mám postiïené dítû, odpovídám jednodu e, jako bych nedokázala sloïit trochu kvûtnatûj í souvûtí. 10

11 Dlouhá pomlka. Velmi dlouhá. No... opatrnû dodává, aby se mne nedotkla. To u nás asi neprojde. Nûkde se neozvali vûbec, nûkde by knihu vydali, ale bez honoráfie pro mne. Nakonec mi v jednom vydavatelství dali pfiíslib, Ïe o vydání knihy budou alespoà jednat. Slíbili, Ïe snad, aï ji v ichni, co do toho mají mluvit, schválí pro vydání, aï vydání knihy schválí redakãní rada, mohla by po uplynutí nûkolika mûsícû vyjít. Dostala jsem nadûji, a tak jsem se pustila do práce. M ch pût letních dnû volna. Koneãnû jsem mohla neru ena sv mi dûtmi probírat tu spoustu internetového textu, znovu v echno ãíst a opravovat. Koneãnû jsem dokonãila knihu s názvem, kter jí dal mûj star í syn Rí a: Maminko, nezpívej. A dnes se zjevil on. Vydavatel mé knihy. Neb t toho, Ïe jsem rozjela internetov obchod, patrnû by mi nikdy nevstoupil do cesty. Je tûvãeratobyltotiïmûjdodavatelknih.dnes,kdyïmipfiivezlknihy pro obchod, zmínila jsem se mu, Ïe jsem napsala knihu. Knihu, na kterou ãekají uï desítky lidí. Knihu, která ale zatím nemá vydavatele. Je tû teì se z toho nemûïu vzpamatovat. Îádné zbyteãné zdlouhavé telefonáty a sloïité domlouvání. Já vám to vydám, fiekl. ZapomeÀte na redakãní rady a nûjaké schvalování. Dám to pfieãíst manïelce a jestli ji to bude bavit, tak vám to vydám. ManÏelku to bavilo, zavolal mi po víkendu, po lete mi finální text a za mûsíc je kniha na stole. A z dodavatele se stal m m vydavatelem. A já se asi stanu kromû matky, peãovatelky a uklízeãky a internetového psavce také spisovatelkou. MoÏná se mi to jen zdálo, ale potkala jsem po ránu ve mûstû Viewegha. Dost divnû ãuãel. Asi mne podezfiívá, Ïe ten bestseller Maminko, nezpívej jsem napsala já. V ak taky jo. Jmenuju se Jana Makovcová a jsem spisovatelka. 11

12 Nadûje Le-u-ko-dys-tro-fie, louskám sloïité slovo v lékafiské zprávû, kterou nám poslali z nemocnice. Ta lékafiská zpráva je jako pohled z dovolené. Upomínka na eho letního pobytu v nemocnici. V sledky testû na dûdiãné metabolické vady slíbili pfii hospitalizaci poslat po tou do tfií mûsícû. T kají se na eho Jindfii ka. Strávila jsem s ním v létû nûkolik dní na neurologickém oddûlení nemocnice. Lékafii mûli v plánu zjistit, proã je témûfi ve tfiech letech na úrovni roãního dítûte. Propustili ho s nálepkou dûtsk autismus. Pfiíãinu jeho stavu ale nezjistili. Îe by tohle byla odpovûì? Co to je, ta leukodystrofie? pfiem lím, protoïe nemám zrovna pfiístup k internetu. Jinak bych to cizí slovo hned vyhledala Googlem. Co to je, ta leukodystrofie? zeptala bych se lékafie, kdyby mi takovou zprávusdûlovalosobnû.alemámvrucejentenpapírsjednouholouvûtou. Obálku jsem vytáhla ze schránky tûsnû pfied odjezdem na nákup do obchodu. ProjíÏdíme s nákupním vozíkem mezi regály obchodu a táhneme za sebou kàourající dûti. Mirek se mi smûje, Ïe bez internetu neudûlám ani krok, a po Èuchuje mne, aè si zabûhnu do nedaleké internetové kavárny. Odsekla jsem, Ïe tfii hodiny bez internetu pfieïiju. A ve frontû u pokladny jsme diskutovali, co by tak asi to slovo mohlo znamenat. Mûli jsme dojem, Ïe první ãást slova leuko- je odvozená od leukocyty, a tak to bude nûjaká nemoc související s bíl mi krvinkami. KdyÏ jsme se koneãnû vrátili domû, ponechala jsem vysvleãení a umytí dûtí na manïelovi a bûïela hned k poãítaãi. Zbledla jsem ihned, co jsem zadala slovo do vyhledávaãe a vypadly odkazy na první internetové stránky. Vût ina tûch ãlánkû obsahujících slovo leukodystrofie byla totiï z pfiedná ek z patologie. 12

13 Leuko- ve slovû leukodystrofie je odvozeno od slova leukos, coï je bílá hmota mozku, tzv. myelin. Leukodystrofie je progresivní (zhor ující se) metabolické onemocnûní, pfii nûmï dochází k po kození stále vût ích ãástí mozku. Dochází k poruchám du evních funkcí, tûïk m poruchám hybnosti a nemoc obvykle konãí smrtí je tû v dûtském vûku. Napadlo mne, Ïe jsem si nikdy neumûla pfiedstavit Jindfii ka dospûlého. Rí u ano, ale Jindfii ka ne. Nedovedla jsem si pfiedstavit, Ïe by tohle na e stále roãní dítû mohlo mít nûkdy dvacet let. Pfii hospitalizaci v nemocnici absolvoval Jindfii ek také antropologické vy etfiení. Zmûfiili mu v echny kosti, rozpûtí païí, obvod hlavy. Podívali se na mne a na manïela a spoãítali, Ïe Jindfii ek bude mít v dospûlosti 204 centimetrû. Nedovedla jsem si pfiedstavit dvoumetrového chlapa, kter radostnû tfiepotá rukama, kdyï mu roztoãím minci na stole. TûÏko jsem si dokázala pfiedstavit, Ïe on nûkdy zestárne. Nemoc konãí smrtí je tû v dûtském vûku, ãtu na internetu. On umfie? UÏ za pár let? Znovu jsem si pozornû pfieãetla lékafiskou zprávu svého syna. +1 fiádka Pfii screeningu metabolick ch vad byly zji tûny vy í hodnoty velmi dlouh ch mastn ch kyselin, takïe nelze vylouãit leukodystrofii a doporuãuje se kontrolní vy etfiení krve. Nelze vylouãit? Znamená to nûjakou nadûji? Îe testy udûlali patnû? Îe se spletli? Ve v ech lékafisk ch ãláncích na internetu, kter ch je ale v ãe tinû pomálu, se pí e, Ïe je to nemoc, se kterou se nedá dûlat nic, a po kození mozku a následná smrt je bûhem nûkolika let od propuknutí choroby nevyhnutelná. Dobfie si vzpomínám, jak jsem v dobû, kdy jsme fie ili diagnózu Rí i, a mimo jiné mu byly také odebrány vzorky krve na screening metabolick chvad,ti edoufala,ïemunûconajdou,mymudámenûjakoudietu a bude v pofiádku. Dûtská mozková obrna je neléãiteln stav, postiïení, jehoï projevy se dajíjenmírnitcviãením.nedáseléãit.tohlebylajehodiagnózaajáchtûla nûjakou jinou. Lep í. 13

14 Byla to dost naivní úvaha vypl vající z toho, Ïe jsem o dûdiãn ch metabolick ch vadách nic nevûdûla. Pak jsem jednu holãiãku s tûïkou metabolickou vadou vidûla v lázních a uï tam mi do lo, Ïe taková diagnóza má k v hfie opravdu daleko. Nemluvila, nechodila, nevnímala. Ano, dieta ji mohla od tohoto stavu zachránit. Musela by se ale nasadit ihned po narození. A samozfiejmû, vzhledem k tûm dlouh m ãekacím lhûtám na v echny testy a odbûry byla její nemoc odhalena pfiíli pozdû. Zmûny na mozku uï byly nevratné. Navíc tyto nemoci jsou tak vzácné, Ïe jimi ãasto trpí v celé republice jen nûkolik dal ích dûtí. TûÏko se pak hledají jiní rodiãe pro sdílení problémû a radostí a co je hor í, tûïko se hledá i lékafi, kter by dítû se stejnou diagnózou vidûl i jinak neï na videu nebo na fotografii z uãebnice. Nechci pro svého syna takovou hnusnou nemoc. Nechci, aby za pár let umfiel. To aè radûji ve dvaceti letech tfiepotá radostnû rukama nad roztoãenou korunou. Proãítala jsem na internetu pfiíbûhy o leukodystrofii a zdálo se, Ïe je to definitivum bez jakékoliv nadûje. A pak jsem si pfieãetla pfiíbûh Lorenza Odona. Pfiíbûh o milujících rodiãích, ktefií se s jistou a blízkou smrtí svého syna nechtûli smífiit. KdyÏ se dozvûdûli o tom, Ïe jejich syn má adrenoleukodystrofiiabûhemnûkolikalethoãekásmrt,ãetliahledaliaãetli,aï na základû toho, co nastudovali, pfii li s návrhem léku, kter byl smûsí fiepkového a olivového oleje. Vûdci tvrdili, Ïe tato domácí medicína nemá Ïádné úãinky. Pfiesto pût let poté odstartoval v zkumn program, kter mûl zkoumat úãinky tzv. Lorenzova oleje. Po tfiinácti letech potvrdili jeho léãivé úãinky na tuto vzácnou chorobu. Adrenoleukodystrofie, kterou trpûl Lorenzo, je zákefiná v tom, Ïe dítû s touto dûdiãnou chorobou se do zhruba pûti let vyvíjí naprosto normálnû. Pak se spustí devastace mozkov ch bunûk a stav dítûte se zaãne prudce zhor ovat. Zaãnûte dítûti podávat olej co nejdfiíve. Neãekejte, aï se projeví symptomy. Nejsme si jistí, zda olej pomáhá i dûtem, u nichï se jiï pfiíznaky nemoci projevily, vzkazoval LorenzÛv otec rodiãûm postiïen ch dûtí. 14

15 Lorenzovi olej jiï nepomohl. Zaãal ho pravidelnû uïívat aï potom, co se u nûj projevily pfiíznaky nemoci. LorenzÛv olej není zázraãn lék, kter dítû s adrenoleukodystrofií zachrání. MÛÏe ale postup nemoci v raznû zpomalit. Rodiãe i lékafii pak získají více ãasu pro nalezení zpûsobu vyléãení. Je to nadûje. Lorenzo zemfiel ve 30 letech, Ïil tedy o dvacet let déle, neï pfiedpokládali lékafii, a to jen díky léku, kter mu vymysleli jeho rodiãe. Není dobré vzdávat se pfiíli brzy. Pfiíbûh o Lorenzovi dokazuje, Ïe nadûje je vïdycky. Vím, Ïe u mého syna se jedná jen o podezfiení. Nemohli bychom pfiesto odjet na kontrolní odbûry uï zítra? Jestli je to tak nebezpeãná nemoc, proã se s dal ím vy etfiením více nepospíchá? Proã mi poslali jen tento krátk dopis? Dal í den jsem kontaktovala dûtskou lékafiku, která mi potvrdila, Ïe odbûry krve se musejí opût udûlat ve nemocnici, Ïe ona je udûlat nemûïe. Zavolala jsem do nemocnice. Do telefonu mi neuroloïka fiekla, Ïe v sledky nic definitivního neznamenají a mohou b t fale nû pozitivní. Îe mám vyãkat pfií tí hospitalizace. BohuÏel nebude uï za mûsíc, jak jsme pûvodnû pfiedpokládali. Pfiístroj na magnetickou rezonanci má poruchu a v echny hospitalizace odsouváme o dva mûsíce, dodala. TakÏe pfiijedeme aï za tfii mûsíce? Kontrolní odbûry udûláte aï za tfii mûsíce? ptám se vydû enû. Ano. Opravdu se nic nedûje, bude to staãit za tfii mûsíce. Ale jestli jste nervózní... Jsem nervózní... nervóznû pfieru uji lékafiku. MÛÏete se objednat na odbûry do Prahy na Kliniku metabolick ch vad, nabídla mi. Objednali jsme se.adostali o nûco lep í termín. Za dva mûsíce. Pojedeme dvû stû kilometrû, abychom odevzdali synovu ranní moã a nechali mu vzít trochu krve do zkumavky. To je to nejmen í, co mûïeme udûlat. Ale také v tuto chvíli to jediné. 15

Jana Makovcová. S rukama na uších

Jana Makovcová. S rukama na uších Jana Makovcová S rukama na uších Tiráž Jana Makovcová S rukama na uších Vydal: Miloš Palatka ALMI, 2010 Podlesí 20, 678 01 Blansko www.almi.cz Ilustrace: Vojtěch Otčenášek www.vojtechotcenasek.cz Redakce:

Více

Jana Makovcová. S rukama na uších

Jana Makovcová. S rukama na uších Jana Makovcová S rukama na uších Tiráž Jana Makovcová S rukama na uších Vydal: Miloš Palatka ALMI, 2010 Podlesí 20, 678 01 Blansko www.almi.cz Ilustrace: Vojtěch Otčenášek www.vojtechotcenasek.cz Redakce:

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 11 âlánky JURISPRUDENCE 7/2013 tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloïen m Nejvy ím správním soudem a nevyjasnil problém posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù. KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, FN U SV. ANNY V BRNù, + 2001 HODNOTA REKONSTRUKCE PRSU TRAM LALOKEM U PACIENTEK S INVAZIVNÍM KARCINOMEM PRSU THE VALUE OF THE TRAM FLAP BREAST RECONSTRUCTION IN PATIENTS WITH BREAST CARCINOMA DRAÎAN L. 1, DUNGELOVÁ E. 2, KONEâN T.

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

PSEUDOVùDA. LÏivé psychiatrické diagnózy. OBSAH Úvod: Nemoc z rozhodnutí psychiatrie...2. Kapitola jedna: Vědecký podvod...5

PSEUDOVùDA. LÏivé psychiatrické diagnózy. OBSAH Úvod: Nemoc z rozhodnutí psychiatrie...2. Kapitola jedna: Vědecký podvod...5 18905-CZE-DSM-Bklt.qxd 24.10.2004 12:41 Stránka 1 PSEUDOVùDA LÏivé psychiatrické diagnózy OBSAH Úvod: Nemoc z rozhodnutí psychiatrie...2 Kapitola jedna: Vědecký podvod...5 Kapitola dvě: Pavěda ve školách...11

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ

âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ 4/2008 roãník LXXX âasopis âesk CH LÉKÁRNÍKÒ mûsíãník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar

INOVACE NOVINKY RACIONALIZACE Portál Web-to-Print Coverstar Obsah Contents 2 Inovace/Novinky/Racionalizace Portál Web-to-Print Coverstar Innovation/News/Rationalization Portal Web-to-Print Coverstar 3 Kulat stûl Individualizace tiskovin Fotoknihy I. Roundtable

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více