SOUHRNNÁ INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI A AKTIVITÁM, SMĚŘUJÍCÍM K OVLÁDNUTÍ SAZKA, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI A AKTIVITÁM, SMĚŘUJÍCÍM K OVLÁDNUTÍ SAZKA, a.s."

Transkript

1 SOUHRNNÁ INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI A AKTIVITÁM, SMĚŘUJÍCÍM K OVLÁDNUTÍ SAZKA, a.s. Materiál shrnuje vývoj vztahů s finančními partnery včetně nepřátelských aktivit, směřujících k oslabení, ovládnutí či převzetí SAZKA, a.s. Poskytuje vysvětlení k situaci, k níž došlo po a stanoviskům, které v této souvislosti zaujaly v uplynulém měsíci představenstvo, dozorčí rada a management SAZKA, a.s. Úvod V srpnu 2001 bylo na základě žádosti vládního zmocněnce akcionáři rozhodnuto o výstavbě víceúčelové arény, financované z prostředků SAZKA, a.s. Oficiální žádost byla podpořena ujištěními a sliby státních představitelů, které bohužel nebyly dodrženy. Z bilanční sumy projektu bylo 1) cca 6,1 miliardy Kč pokryto z emise dluhopisů, 2) cca 2,0 miliardy Kč z prostředků SAZKA, a.s. (vlastní zdroje, krátkodobé úvěry) a 3) cca 1,0 miliardy Kč ze směnek společnosti BESTSPORT, které měly být revolvovány do roku Nad uvedený rámec si akcionáři s přihlédnutím k tehdejšímu vývoji sporu o DPH rozdělili v letech téměř o 850 milionů Kč více prostředků, než odpovídalo možnostem SAZKA, a.s. (přecenění emise dluhopisů, dopady DPH). Rozdíl musel být pokryt z bankovních úvěrů. V období od zahájení výstavby arény, tj. od roku 2001, odvedla SAZKA, a.s., v cashovém vyjádření vlastníkům včetně splátek dluhopisů přes 10,5 miliardy Kč. Jen v loňském roce překročily odvody 1,1 miliardy Kč, včetně 234 milionů Kč na vlastní činnost akcionářů. Vzhledem k vývoji jednání o klubovém financování řeší SAZKA, a.s., možnost odvodu dalších 187,5 milionu Kč v roce Podle účetní závěrky činily dlouhodobé závazky SAZKA, a.s., k ,8 miliardy Kč, z toho závazky z emise dluhopisů 5,5 miliardy Kč, obchodní a jiné závazky 0,6 miliardy Kč, výnosy příštích období 0,6 miliardy Kč, rezervy 0,03 miliardy Kč a odložená dáň 0,01 miliardy Kč. Krátkodobé závazky představovaly 4,3 miliardy Kč, z toho obchodní a jiné závazky 2,1 miliardy Kč, bankovní úvěry 1,7 miliardy Kč, krátkodobá část závazků z dluhopisů 0,4 miliardy Kč, výnosy příštích období, loterie 0,06 miliardy Kč a ostatní výnosy příštích období 0,06 miliardy Kč. Celková hodnota dlouhodobých a krátkodobých závazků dosáhla přes 11,0 miliardy Kč. Penta Investments Limited V souvislosti s výstavbou víceúčelové arény byla v roce 2004 vydána emise dluhopisů ve výši 175 milionů euro a splatností v roce 2014, přefinancovaná v roce 2006 emisí v objemu 215 milionů euro a splatností v roce Společnost Penta Finance působila při emisích jako poradce SAZKA, a.s. Celková smluvní odměna, dohodnutá v rámci obou emisí, činila 1,76 miliardy Kč a byla poradci a dalším partnerům vyplacena. V závěru roku 2004 koupila Penta Investments sázkovou kancelář Fortuna. Cena nebyla zveřejněna, odhady se pohybují kolem 2,5 miliardy Kč. Vstoupila tak na trh, v němž se stala přímým konkurentem SAZKA, a.s. Vstup společnosti do sázkového a 1

2 loterního průmyslu vytvořil novou situaci, které se projevila ve vyhrocení vzájemných vztahů, na což představenstvo společnosti partnera předem upozorňovalo. Na podzim 2008 Penta Investments deklarovala zájem prodat sázkovou kancelář Fortuna strategickému investorovi s cílem zhodnotit ztrátovou investici. Potom, co se prodej nepodařilo do roku 2010 kvůli ceně a nezájmu investorů uskutečnit, přistoupila k variantnímu řešení prodeji části akcií Fortuna Entertainment Group na burze. Ve všech scénářích (prodej strategickému investorovi, vstup na burzu, pokračování v podnikatelských aktivitách) počítala Penta Investments s ovládnutím SAZKA, a.s., která vytváří na území České republiky několikanásobně vyšší tržby i zisk než konkurenční Fortuna. Po majetkovém či manažerském ovládnutí SAZKA, a.s., by prodejní hodnota Fortuna Entertainment Group výrazně vzrostla. V první etapě v roce 2008 se Penta Investments pokusila ovládnout SAZKA, a.s., s využitím spojenců, které by získala ve vrcholovém managementu a statutárních orgánech. V této souvislosti oslovila několik členů představenstva a managementu společnosti s důvěrnou osobní nabídkou ke spolupráci. Ve všech případech byla nabídka odmítnuta. Vzhledem k tomu, že neuspěla, připravila počátkem roku 2009 nový, širší plán ovládnutí společnosti, podpořený koordinovanými politickými, finančními a mediálními aktivitami. Cílem plánu bylo dosáhnout změn ve vrcholovém managamentu SAZKA, a.s., a zajistit uvnitř společnosti, stejně jako v akcionářském prostředí podporu pro její ovládnutí. Bez personálních změn nebyl plán na převzetí a ovládnutí společnosti realizovatelný. V rozporu s uzavřenou smlouvou, dluhopisovou dokumentací a závazkem rovného přístupu k informacím se zástupci Penta Investments začali domáhat přístupu k interním údajům. Představenstvo SAZKA, a.s., proto vyzvalo v dubnu 2009 partnera k ukončení smlouvy o spolupráci. V rámci jednání obdrželi členové představenstva novou nabídku, směřující k převzetí a ovládnutí SAZKA, a.s. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo uzavřít dohodu o ukončení spolupráce, rozhodlo představenstvo SAZKA, a.s., v červnu 2009 o odstoupení od smlouvy. Na jaře 2009 došlo také k pokusu destabilizovat vztahy s finančními institucemi (dopis náměstka ministra financí spolupracujícím bankám), na podzim 2009 došlo k úptokům v politické a mediální oblasti (výroky a neprokázaná obvinění ze strany některých politiků M. Topolánek, schůzky zástupců Penta Investments s politickými představiteli). Ve druhé etapě od druhé poloviny roku 2010, kdy sázková kancelář Fortuna zveřejnila vlastní projekt v oblasti loterií a vstoupila na burzu probíhá další plán na ovládnutí SAZKA, a.s., realizovaný ve finanční oblasti a v rámci akcionářské struktury. I v tomto případě zahrnoval oslovení zástupců občanských sdružení, vlastníků SAZKA, a.s., s nabídkou na vstup a ovládnutí společnosti. Ve finanční oblasti využívá plán situaci, způsobenou splácením dluhopisů, nesplněnými sliby státu (DPH, povolení k provozování IVT) a dopady globální krize (ukončení spolupráce s některými bankovními ústavy a směnečného financování). Ve vztahu k akcionářskému prostředí, bez jehož podpory nejsou plány na ovládnutí SAZKA uskutečnitelné, a.s., se strategie Penta Investments zaměřila na následující oblasti: 2

3 prosazení nových pravidel pro distribuci státního příspěvku s cílem destabilizovat vztahy v rámci majoritního vlastníka a zlikvidovat dvoukomorový systém ČSTV rozdělení akcionářského prostředí na základě tlaku vytvářeného na sdružené subjekty a vyjednávání s vybranými partnery získání dalších spojenců, motivovaných ekonomickými zájmy (horské společnosti v rámci ČSTV, Tyršův dům v rámci České obce sokolské) Vzhledem k neudržitelnosti neveřejných aktivit deklarovala společnost Penta Investments na konci prosince 2010 oficiální zájem o ovládnutí společnosti v dopise členům výkonného výboru ČSTV a dalším akcionářům. Na základě nepravdivých údajů, na které SAZKA, a.s., reagovala soudní žalobou na ochranu před nekalosoutěžním jednáním a požadavkem na náhradu způsobené škody, předložila podhodnocenou, právně i ekonomicky neudržitelnou nabídku s řadou požadavků a bez jakýchkoli garancí. V případě přijetí nabídky Penta Investments by majitelům dluhopisů vzniklo právo na jejich okamžité splacení v plné výši. Podle dluhopisové dokumentace by tato situace nastala v případě jakékoli transakce převyšující 2 % akciového podílu v SAZKA, a.s. Přijetí nabídky by představovalo porušení smluv (smlouva o spolupráci s ČSTV, smlouva o přednostním odvodu části výtěžku, smlouva o přednostním použití plateb), které akcionáři uzavřeli s držiteli dluhopisů a dluhopisové dokumentace. Nabídka byla předložena subjektem Penta Investments Limited, organizační složka, který nemá právní subjektivitu. Vedoucím organizační složky Penta Investments Limited je ing. Radim Haluza, zatímco nabídku podepsal Marek Dospiva. Z dostupných údajů, především účetní závěrky uveřejněné ve sbírce listin, je zřejmé, že společnost Penta Investments je silně zadlužená. V roce 2008 dosahovaly její závazky 756,8 milionů euro a v roce ,0 milionů euro, téměř 19,0 miliardy Kč. Nabídka společnosti Penta Investments obsahuje řadu nepravdivých či účelově zkreslených údajů, týkajících se hospodaření a finanční situace SAZKA, a.s., a to například v následujících oblastech: výše splatných pohledávek, rizika okamžité splatnosti dluhopisů a insolvence učelové snížení tržní hodnoty SAZKA, a.s., na základě zavádějící metodiky výpočtu a přehlížení nezávislých znaleckých posudků neobsahuje konkrétní údaje, týkající se ceny nabízené za majetkový podíl v SAZKA, a.s., ani rozsahu tohoto podílu částka 130 milionů Kč ročně po dobu 30 let, kterou ve vztahu k akcionářům zmiňuje, neodpovídá hodnotě a situaci SAZKA, a.s., ani jejímu přínosu pro vlastníky, sportovní a tělovýchovná sdružení Strategie, kterou společnost Penta Investments vůči SAZKA, a.s., uplatňuje, posloupnost jednotlivých kroků a koordinace aktivit se spřízněnými stranami dokumentují na rozdíl od proklamované pomoci českému sportu a tělovýchově její skutečné cíle: eliminaci držitelů dluhopisů na základě nesplnění závazků, vyplývajících z dluhopisové dokumentace, a uplatnění zástavního práva k víceúčelové aréně uspokojení spojenců uvolněním částí majetku, na kterých nemá zájem (pozemky a dceřiné společnosti, horské a jiné obchodní společnosti ČSTV) 3

4 ovládnutí nejziskovějších loterních a neloterních služeb SAZKA, a.s., s cílem zvýšení hodnoty akcií Fortuna Ertentainment Group a pozdějšího prodeje majoritního podílu ve společnosti strategickému investorovi V souvislosti s nepřátelskými aktivitami Penta Investments proto podnikla SAZKA, a.s., řadu právních kroků na svou obranu a ochranu legálního trhu: žaloba na ochranu před nekalosoutěžním jednáním včetně požadavku na náhradu způsobené škody ( ) dopis ministerstvu financí, odboru 34, ve věci porušování loterního zákona zneužití části výtěžku, určené na veřejně prospěšné účely, na reklamní a marketingové aktivity ( ) dopis ministerstvu financí, odboru 34, ve věci porušování loterního zákona uzavírání kurzových sázek mimo sázkové kanceláře ( ) dopis ministerstvu financí, odboru 34, ve věci porušování loterního zákona provozování číselných loterií bez příslušného povolení ( a ) dopis ministerstvu financí, odboru 34, ve věci porušování loterního zákona provozování loterií a jiných podobných her právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí ( ) dopis pražské a varšavské burze cenných papírů, upozorňující na závádějící údaje uvedené v prospektu emitenta a zneužívání ochranné známky SAZKA, a.s. ( ) dopis ministru financí ve věci porušování a obcházení loterního zákona provozování číselných loterií bez příslušného povolení, včetně jejich provozování na internetu ( ) Nabídka holdingu Synot a dalších investorů V závěru roku 2010 obdržela SAZKA, a.s., několik dalších nabídek, týkajících se financování nebo majetkového vstupu, mezi nimi například od holdingu Synot a dalších investorů (5 miliard Kč za podíl 66 %, zbývajících 34 % pro stávající akcionáře s odvody 250 milionů Kč ročně po dobu 5 let). Podnikatel Radovan Vítek Mediálně nejaktivněji vystupuje v uvedené souvislosti podnikatel Radovan Vítek, oficiálně jménem realitní společnosti Czech Property Investments (CPI). V současnosti nemá SAZKA, a.s., se společností CPI žádné obchodní ani jiné vztahy, závazky nebo pohledávky a akcionáři žádnou nabídku, na kterou se tato společnost a podnikatel Radovan Vítek odvolávají, neobdrželi. V minulosti proběhla se společností Mapon, údajně z okruhu spřízněných firem Radovana Vítka, jednání o případném prodeji menší části pozemků dceřiné společnosti Arkadia. Se společností Mapon byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, prodej dosud nebyl realizován. V lednu 2011 se spolupracovník Radovana Vítka Alois Soppé obrátil na Českou obec Sokolskou s návrhem na svolání mimořádné valné hromady a změnu stanov SAZKA, a.s. Návrh neobsahuje žádné konkrétní závazky, ale naznačuje skutečné cíle podnikatele Radovana Vítka. Vyplývá z něj mimo jiné: 4

5 záměr ovládnout SAZKA, a.s., prostřednictvím kapitalizace pohledávek nebo nákupu akcií, v každém případě však s minimálními nároky na vlastní zdroje pokračovat v dalším zadlužování společnosti na základě prodloužení splatnosti dluhopisů, na jejichž umořování nemá navrhovatel prostředky postup, který navrhuje, je v rozporu se závazky, vyplývajícími s dluhopisové dokumentace, a vedl by k uplatnění nároku na okamžité splacení dluhopisů. Skupina kolem Radovana Vítka a předsedy představenstva CPI ing. Zdeňka Havelky představuje rozsáhlý konglomerát firem s nejasným původem kapitálu a aktivitami. Například ing. Zdeněk Havelka vystupuje ve statutárních orgánech 144 obchodních společností. Podnikatel Radovan Vítek, který do loňského roku nevlastnil podle vlastního vyjádření žádný majetek, koupil na přelomu roku 2010 stoprocentní podíl ve společnosti CPI, jejíž základní kapitál činí 3 miliardy Kč. Podle veřejně dostupných zdrojů, výroční zprávy za rok 2009, je skupina CPI silně zadlužená: dlouhodobé závazky činily 7,7 miliardy Kč, z toho úvěry a půjčky 5,5 miliardy Kč, ostatní dlouhodobé závazky 1,0 miliardy Kč a odložený daňový závazek 1,2 miliardy Kč krátkodobé závazky činily 4,5 miliardy Kč, z toho krátkodobé úvěry a půjčky 1,3 miliardy Kč, obchodní závazky 0,4 miliardy Kč, splatné daňové závazky 0,1 miliardy Kč a ostatní pasiva 2,6 miliardy Kč Celková hodnota závazků skupiny CPI tak dosáhla 12,2 miliardy Kč. Její provozní tržby přitom představovaly 1,0 miliardy Kč a čistý zisk 0,3 miliardy Kč. Uvedené údaje výrazně zpochybňují solventnost a proklamované záměry CPI. Z veřejně dostupných údajů rovněž vyplývá, že Radovan Vítek je prostřednictvím společnosti Casino Větrov aktivní rovněž v hazardním průmyslu a je ve spojení s Ivo Mlátilíkem, bývalým starostou města Františkovy Lázně. Na Ivo Mlátilíka podal JUDr. Aleš Hušák žalobu v souvislosti jeho výroky ve sdělovacích prostředcích. Společnosti Sidereus Holding Limited a Moranda V prosinci 2010 informovala Raiffeisenbank, a.s., o postoupení pohledávky ve výši 400,4 milionu Kč společnosti Sidereus Holdings Limited se sídlem na Kypru a Komerční banka, a.s., o postoupení pohledávky ve výši 421,8 milionu Kč a směnek v objemu 60,0 milionu Kč společnosti Moranda, a.s., se sídlem v Praze. Podle dostupných informací jsou uvedené společnosti spojeny s podnikatelem Radovanem Vítkem, ačkoli v jejich statutárních orgánech ani managementu podle obchodních rejstříků nefiguruje. Například společnost Moranda, a.s., až dosud nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnosti. Společnost Sidereus Holdings Limited zatím komunikaci se SAZKA, a.s., ve věci splatných úvěrů nenavázala vůbec, společnost Moranda zaslal dopis s uvedením bankovního spojení až V této souvislosti je třeba upozornit, že převzaté pohledávky nejsou nijak zajištěny a výnos z jejich případného uplatnění by byl minimální. Z dostupných zdrojů také nevyplývá, kde získaly společnosti Sidereus Holdings Limited a Moranda prostředky na pohledávky SAZKA, a.s., ani kde může skupina CPI, 5

6 případně podnikatel Radovan Vítek, získat prostředky na majetkový vstup a investici v SAZKA, a.s. Ve vztahu ke sportovnímu a tělovýchovnému prostředí vystupuje jménem Radovana Vítka ing. Josef Lébr, předseda představenstva SK Sigma Olomouc. Z obchodního rejstříku vyplývá, že ing. Josef Lébr je členem statutárních orgánů v 11 obchodních společnostech. S výjimkou Štěrkovny Olomouc, a.s., se jedná o společnosti ztrátové, spící nebo v likvidaci. Není jasné, jakým způsobem by ing. Josef Lébr mohl získat prostředky na avizovaný majetkový vstup do SAZKA, a.s., v řádu několika set milionů Kč. K prohlášením Penta Investments a Radovana Vítka Ve veřejných prohlášeních skupiny Penta Investments a Radovana Vítka postrádáme informace k následujícím oblastem: jaké jsou aktuální hospodářské výsledky, míra zadluženosti a finanční situace společností Penta Investments a CPI Group jakým způsobem hodlají podporovat sportovní a tělovýchovná sdružení, vlastníky SAZKA, a.s. (dar, půjčka, odvody části výtěžku) jakým způsobem mohou prokázat, že mají k dispozici potřebné finanční prostředky jakou částku nabízejí za akcii SAZKA, a.s.a jaký podíl chtějí v SAZKA, a.s., získat jaké jsou jejich další plány s podílem v SAZKA, a.s., a jaké záruky mohou poskytnout proti jejich přeprodeji (v případě společnosti Penta s akciemi sázkové kanceláře Fortuna a s jakým předpokládaným výnosem) jaké závazky SAZKA, a.s., a jakým způsobem chtějí vyřešit (závazky vůči držitelům dluhopisů, pohledávky věřitelských bank, směnečný program, závazky vůči sportovním a tělovýchovným sdružením ) jakým způsobem chtějí vyřešit avizovaný prodej arény a dalšího majetku jakým způsobem mohou garantovat deklarované sliby (odvody do sportovního a tělovýchovného prostředí, řešení zadluženosti ) Vztahy s bankovními institucemi V souvislosti s finanční krizí přistoupily v roce 2009 některé banky ke snižování úvěrové angažovanosti vůči podnikové sféře a zvyšování úrokových marží. Přes stabilní ekonomické výsledky se tato opatření dotkla i SAZKA, a.s. k vypovězení úvěrových rámců přistoupila v roce 2009 LBBW Bank a ČSOB. Zároveň se nepodařilo zajistit přefinancování směnek BESTSPORT akciová společnost a SAZKA, a.s., musela od prosince 2009 poskytovat vlastní prostředky na splatné směnky. Jen v roce 2010 dosáhla uvedená částka 300 milionů Kč. SAZKA, a.s., proto zahájila již v úvodu roku 2009 jednání s největšími partnery Českou spořitelnou a Komerční bankou o vytvoření klubu, který by převzal financování SAZKA, a.s., a poskytoval jí komitované krátkodobé a střednědobé úvěry do výše 1,919 miliardy Kč tak, aby došlo ke stabilizaci úvěrových vztahů, včetně refinancování směnek BESTSPORT. Nabídku na účast v klubu obdržely i Fortis Bank a Raiffeisenbank. Vedle klubového financování bylo nutné dohodnout přijatelnou pozici rovněž pro Citibank (hedging dluhopisů) a J&T Banku (směnky BESTSPORT). 6

7 V červenci 2009 obdržela SAZKA, a.s., souhrn indikativních podmínek financování (tzv. termsheet) a byl ze strany SAZKA, a.s., BESTSPORT akciová společnost, Komerční banky a České spořitelny termsheet podepsán. Následně došlo na základě požadavku klubu k úpravám podmínek (navýšení marží a poplatků, prodloužení doby splatnosti, předložení plánu úsporných opatření) a byl podepsán nový termsheet. Nakonec, obdržela SAZKA, a.s., od financujících bank návrh časového harmonogramu pro uzavření smluvní dokumentace. Dne schválily valné hromady SAZKA, a.s., a BESTSPORT akciová společnost záměr uzavřít smlouvu o úvěru, který obsahoval všechny podmínky úvěrové smlouvy a zajištění pro BESTSPORT. Dne SAZKA, a.s., parafovala čistopis smlouvy o úvěru, schválený představenstvem společnosti. V následujícím období probíhala řada jednání mezi financujícími bankami, protože Raiffeisenbank začala požadovat vyšší zajištění, než bylo dohodnuto. V médiích se začaly objevovat spekulace o možném prodeji pohledávky. Komerční banka a České spořitelna předložily Raiffeisenbank nabídku, která zahrnovala odkup části pohledávky. Banka však začátkem prosince 2010 informovala, že prodá svou pohledávku třetímu subjektu. Oznámeními o postoupení pohledávky Raiffeisenbank společnosti Siderius Holdings Limited ( ) a pohledávky Komerční banky společnosti Moranda ( ) došlo následně k faktickému konci jednání o klubovém financování, tak jak bylo původně zamýšleno. Na druhé straně, s ukončením jednání o klubovém financování se otevřely nové možnosti pro přípravu finanční restrukturalizace a snížení zadluženosti, které závazky vůči bankám neumožňovaly. SAZKA, a.s., následně podala na Raiffeisenbank a Komerční banku žalobu, včetně požadavku na náhradu vzniklé škody. Tuto skutečnost oznámila bankám Ve stejný den oznámila společnostem Moranda a Sidereus Holding Limited, že tyto pohledávky za bankami existovaly v době postoupení pohledávek a upozornila je na možnost jejich započtení vůči postoupeným pohledávkám. Dne oznámila SAZKA, a.s. oběma společnostem, že proti postoupeným pohledávkám započítala pohledávky za bankami z titulu náhrady škody a poškození dobrého jména. Byly podány také žaloby, ve kterých SAZKA, a.s., požaduje doplacení rozdílu mezi vzniklou škodou a započítanými pohledávkami. Další kroky podnikne SAZKA, a.s., prostřednictvím bankovního ombudsmana. Pohledávky společností Moranda a Sidereus Holding Limited jsou uvedenými kroky zpochybněny a je omezena možnost podat například návrh na zahájení insolvenčního řízení. Komentář k insolvenčnímu řízení Z rozboru právní kanceláře vyplývá, že podle podle ustanovení 3 insolvenčního zákona jsou možné dvě formy úpadku platební neschopnost nebo předlužení. O platební neschopnost se jedná tehdy, jestliže jsou naplněny následující podmínky: a) pluralita věřitelů (alespoň dva věřitelé současně), b) dlužník má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Insolvenční zákon stanoví výčet právních domněnek, při jejichž naplnění se má zato, že je dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti: a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, b) neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, 7

8 nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí či exekucí. O platební neschopnost se nejedná v případě, že dlužník neuznává oprávněnost nároku a pohledávky věřitele a tuto skutečnost věřiteli deklaroval, případně zahájil soudní řízení o neplatnosti příslušné smlouvy. O předlužení se jedná tehdy, jestliže jsou naplněny následující podmínky: a) dlužník má současně více věřitelů a b) souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu majetku. Vzhledem k zákonnému požadavku na zohlednění dalšího provozování podniku a správě majetku při stanovení dlužníkova majetku by představenstvo mělo mít silný názor na to, že společnost může pokračovat ve správě majetku a v provozu podniku a že závazky lze proto z budoucích výnosů provozu podniku splatit. Pro úplnost upozornila právní kancelář na odst. 4 ustanovení insolvenčního zákona, tzn. na možnost podat insolvenční návrh pro hrozící úpadek (tento návrh nemohou podat věřitelé, ale pouze dlužník). O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Smyslem podání insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek je následná možnost řešení situace nikoliv konkursními způsoby moratoriem, resp. reorganizací podniku. Insolvenční řízení se zahajuje zásadně pouze na návrh dlužníka nebo na návrh věřitele. Okamžikem podání návrhu k soudu je insolvenční řízení zahájeno a tato skutečnost je ve lhůtě dvou hodin od podání návrhu zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Po zahájení insolvenčního řízení soud zkoumá zda jsou dány podmínky pro vedení takového řízení a zda existují i hmotněprávní důvody potvrzující stav úpadku dlužníka. V rámci této fáze insolvenčního řízení je soud rovněž povinen nařídit ústní jednání, o kterém musí být dlužník s předstihem informován. Výsledkem činnosti soudu je rozhodnutí ve formě usnesení, kterým insolvenční návrh buď a) zamítne nebo b) zjistí úpadek dlužníka. Je nutné poznamenat, že podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu České republiky je věřitelem, jehož návrh je způsobilý vést ke zjištění úpadku dlužníka, pouze věřitel, jehož pohledávka je nesporná uznaná dlužníkem nebo přisouzená vykonatelným rozhodnutím soudu či jiného orgánu. Teprve po pravomocném rozhodnutí, kterým došlo ke zjištění úpadku dlužníka, rozhoduje soud na návrh o způsobu řešení úpadku konkursem nebo reorganizací. Při konkursu je zpeněžen veškerý majetek dlužníka, výtěžek je použit k poměrnému uspokojení věřitelů a po skončení konkursu dlužník jako subjekt práva zaniká. Při řešení úpadku reorganizací dochází k soudnímu schválení dohody mezi věřiteli a dlužníkem o úhradě pohledávek věřitelů, podle kterého dlužník uhradí v průběhu 5 let určitou část pohledávek věřitelů, minimálně však 30%. V neuhrazeném zbytku pak pohledávky věřitelů zanikají. K provedení odhadu časové náročnosti průběhu insolvenčího řízení od zahájení (podání insolvenčního návrhu k soudu) do pravomocného zjištění úpadku soudem lze uvést, že záleží na kvalitě podaného insolvenčního návrhu a rozsahu skutečností, které je třeba dokazovat. Před soudem prvního stupně se může délka řízení pohybovat v řádu měsíců, odvolací soud pak vyřizuje nápad soudních spisů ve lhůtě přibližně 6 měsíců. 8

9 Vztahy s držiteli dluhopisů Dne proběhlo neformální jednání s částí držitelů dluhopisů, na kterém byla diskutována finanční situace SAZKA, a.s. Zástupci bondholderů mimo jiné doporučili účast facilitátora, subjektu, který bude usměrňovat diskuzi mezi věřitelem a dlužníkem. Ze strany SAZKY bylo vysvětleno ukončení spolupráce se společností Penta Investments a popsán stav jednání o klubovém financování. Držitelé dluhopisů deklarovali zájem při těchto jednáních pomoci, včetně ochoty provést některé změny dluhopisové dokumentace, které by jednání napomohly a přispěly k finanční stabilizaci SAZKA, a.s. Dne proběhlo další neformální jednání SAZKA, a.s., s držiteli významné části dluhopisů, kde byl představen plán finanční restrukturalizace včetně požadavku na odklad platby jistiny lednové a pravděpodobně i červencové splátky v roce Zástupci bondholderů přijali předložené návrhy poměrně pozitivně. Prioritní je pro ně platba úroků, platbu jistiny je možno odložit, stanovili si však několik podmínek. Jedná se zejména o jmenování finančního a právního poradce pro realizaci změny dluhopisové dokumentace (KPMG, právní kancelář Dewey & Lebouef). Dalšími podmínkami byly transparentnost finančních toků (escrow účet), dostatečná informovanost, prodej zbytných aktiv a jmenování nového auditora. V předvánočním týdnu pak zástupce jednoho z bondholderů, že získal předběžný souhlas zhruba 70 % držitelů dluhopisů SAZKA. Všechny oficiální informace byly v souladu se zákonem a dluhopisovou dokumentací zaslány na Lucemburskou burzu a ČNB. Restrukturalizační plán SAZKA, a.s. Základním principem řešení je odmítnutí nového zadlužování, snižování nákladů, prodej zbytného majetku, uchování společnosti v majetku sportovních a tělovýchovných sdružení a projednání odkladu splatnosti některých závazků. změna dluhopisové dokumentace, zejména splátkového kalendáře či předčasného splacení, a dohoda s majiteli dluhopisů dohoda se spolupracujícími bankami o novém klubu řešení situaci s dalšími držiteli pohledávek změna splátkového kalendáře směnek BESTSPORT změna splátkového kalendáře fee dluhopisů úprava investičního a provozního rozpočtu na rok 2011, snížení nákladů, v návaznosti úprava cash flow na rok 2011 a výhled do roku 2012 prodej zbytného majetku vytvoření escrow účtu přijetí nabídky přátelského investora vyřešení budoucnosti arény, včetně případného prodeje malé nebo velké arény Představenstvo a dozorčí rada SAZKA, a.s., se vývojem situace a postupem jednání s partnery v letech 2009 a 2010 pravidelně zabývaly. V závěru roku 2010 a počátkem roku 2011 vedle řádných schůzek i na poradách představenstva, při telekonferencích nebo na mimořádném jednání. Ve spolupráci se svěřeneckým správcem připravuje SAZKA, a.s., valnou hromadu držitelů dluhopisů, včetně příslušného právního a ekonomického auditu. 9

10 Pravidelná jednání probíhají se všemi spolupracujícími bankami, byl jmenován právní a ekonomický poradce. Zatím na neoficiální úrovni začala jednání se zájemcem o získání polovičního majetkového podílu ve víceúčelové aréně. E invest a.s. Se společností E invest SAZKA, a.s., vzájemně spolupracuje již 15 let. Po celou dobu spolupráce jí tato společnost poskytovala úvěry s nejnižšími úroky na trhu. Nabídka společnosti E invest a.s.zahrnuje následující návrhy: Společnost E invest a.s. nepožaduje a ani v budoucnosti nebude požadovat žádný majetkový podíl v SAZKA, a.s. Naopak, bude prosazovat, aby podíly zůstaly v rukách stávajících vlastníků, sportovních a tělovýchovných svazů a sdružení. Společnost nechce zasahovat do řízení SAZKA, a.s. Uvědomuje si, že je třeba pravidelně vyplácet část výtěžku akcionářům a navrhuje následující model: minimálně 200 milionů Kč ročně, pokud se čistý zisk společnosti bude pohybovat do 1,25 miliardy Kč domluvené proporcionální navýšení odvodu v případě, pokud roční čistý zisk překročí 1,25 miliardy Kč a v další hranici 1,50 miliardy Kč Společnost E invest a.s. poskytne finance v optimální struktuře v souladu s požadavky na financování, a to v takovém objemu, který bude potřebný k udržení SAZKA, a.s., v majetku stávajících vlastníků a k vykoupení všech závazků, které budou nezpochybnitelné nebo které potvrdí soud a které SAZKA, a.s., nebude schopná ve splatnosti uhradit a za tržní cenu. Uvedená nabídka se týká především bankovních úvěrů. V okamžiku, kdy bude jasný objem prostředků, které SAZKA, a.s., k uhrazení těchto závazků potřebuje, společnost E invest a.s. požaduje uzavření smlouvy, v níž bude zakotveno, že za poskytnuté prostředky obdrží domluvenou část zisku, rozdělovaného na valných hromadách, a to v průběhu let. Smlouva bude zahrnovat i možnost předčasného uhrazení ze strany SAZKA, a.s. Společnost E invest předpokládá, že investici zhodnotí s přiměřeným ziskem, který však nebude v rozporu s dobrými mravy. V případě nesplácení by si společnost E invest a.s. vyhradila právo zablokovat rozhodnutí o provozním a investičním rozpočtu na následující období. Společnost E invest předpokládá, že všechny tyto závěry budou ukotveny ve smlouvě o spolupráci. 10

Zpravodaj ČSTV speciál

Zpravodaj ČSTV speciál Zpravodaj ČSTV speciál Mimořádné vydání Zpravodaje ČSTV 20.1.2011 SAZKA speciál Mimořádné vydání Zpravodaje ČSTV SAZKA speciál. Úvodník První stránky novin a úvodníky všech zpráv zaplňují od začátku ledna

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

1) Výzva k převzetí akcií uveřejněno 23.6.2009. Výzva k převzetí akcií

1) Výzva k převzetí akcií uveřejněno 23.6.2009. Výzva k převzetí akcií Přehled informací uveřejněných společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, ve smyslu 120 odst. 7 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Standardizace v insolvenčních procesech. Posuzování znaků úpadku jako počátek všeho. Jedna z možných cest k odstranění šedých zón

Standardizace v insolvenčních procesech. Posuzování znaků úpadku jako počátek všeho. Jedna z možných cest k odstranění šedých zón Standardizace v insolvenčních procesech Jedna z možných cest k odstranění šedých zón Posuzování znaků úpadku jako počátek všeho Ing. Lee Louda, insolvenční správce se zvláštním povolením Ing. Michal Kuděj,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy.

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializujeme se na poskytování úvěrů podnikům, kterým banky z různých důvodů neposkytnou

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více