Siemens Business Conduct Guidelines. Leden Corporate Compliance Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Business Conduct Guidelines. Leden 2009. Corporate Compliance Office"

Transkript

1 Siemens Business Conduct Guidelines Leden 2009 Corporate Compliance Office

2 Business Conduct Guidelines 2 Business Conduct Guidelines, Edition

3 Předmluva Směrnice Business Conduct Guidelines vychází nejen z mezinárodních a obecně přijímaných zvyklostí souvisejících s ochrannou lidských práv nebo bojem proti korupci, ale i ze zákonných předpisů. Společnost Siemens je již od svého založení symbolem spravedlnosti a integrity, technických dovedností, kvality a inovací. Spolu s udržitelností a odpovědností budou tyto hodnoty i v budoucnu dále vypovídat o způsobu našeho jednání, protože je to právě kultura společnosti a její hodnoty, na čem záleží. Směrnice Business Conduct Guidelines má pro společnost Siemens ústřední význam. Obsahuje základní principy a pravidla, kterými se řídíme při jednání uvnitř společnosti i ve vztahu k partnerům a široké veřejnosti. Tvoří tak rámec pro rozhodování naší organizace nejen jako celku, ale i jednotlivých pracovníků. S těmito pravidly a zásadami se proto musí seznámit každý zaměstnanec společnosti Siemens a řídit se jimi jako celosvětově závaznými předpisy. Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit jejich dodržování a zároveň působit při plnění jejich ustanovení jako vzor. Za tímto účelem jsou povinni je znát, zprostředkovat je svým zaměstnancům a jít jim dobrým příkladem. Business Conduct Guidelines, Edition Joe Kaeser Předseda představenstva a generální ředitel Březen Joe Kaeser je předseda představenstva a generální ředitel koncernu Siemens AG od srpna

4 Business Conduct Guidelines 4 Business Conduct Guidelines, Edition

5 Obsah Úvodní slovo... 3 A. Základní pravidla chování... 6 A.1. Dodržování zákona A.2. Vzájemná úcta, poctivost a bezúhonnost... 6 A.3. Dobrá pověst společnosti Siemens... 7 A.4. Vedení, odpovědnost a kontrola... 7 B. Přístup k obchodním partnerům a třetím stranám B.1. Spravedlivá soutěž a zákony o hospodářské soutěži... 8 B.2. Protikorupční ustanovení: nabízení a poskytování výhod... 9 B.3. Protikorupční ustanovení: požadování a přijímání výhod B.4. Příspěvky politikům, politickým stranám a organizacím, charitativní dary, sponzoring B.5. Veřejné zakázky B.6. Opatření proti praní špinavých peněz B.7. Kontrola obchodu B.8. Spolupráce s dodavateli C. Předcházení střetu zájmů C.1. Konkurenti společnosti Siemens C.2. Vedlejší činnost C.3. Zájmy ve společnostech, které jsou třetími stranami D. Nakládání s majetkem společnosti E. Nakládání s informacemi E.1. Finanční reporting pravdivě odrážející skutečnost E.2. Důvěrnost E.3. Ochrana a bezpečnost dat E.4. Pravidla používání interních informací v obchodním styku, tzv. insider trading F. Životní prostředí, bezpečnost a zdraví F.1. Životní prostředí a technická bezpečnost F.2. Bezpečnost práce G. Stížnosti a připomínky H. Zavádění compliance a monitoring Další informace a kontakty Příloha Business Conduct Guidelines, Edition

6 A. Základní pravidla chování A.1. Dodržování zákona Dodržování zákonů a jednání v souladu s právním řádem každé země, ve které podnikáme, je pro naši společnost základní zásadou 1. Kromě směrnic platných ve společnosti Siemens musí všichni zaměstnanci jednat v souladu se zákony a předpisy právních systémů států, v nichž působí. Porušování zákona je nutno předcházet za všech okolností. Bez ohledu na postihy vyplývající ze zákona, budou všichni zaměstnanci, kteří prokazatelně tyto zákony či předpisy poruší, čelit i disciplinárním postihům pro porušení svých pracovních povinností. Tyto zásady platí pro interní spolupráci i pro jednání s externími partnery. Rozhodnutí o našich spolupracovnících včetně zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů činíme pouze po řádném zvážení, nevycházíme z nepatřičných úvah, jako jsou diskriminace či donucování. Jsme otevření, čestní a přijímáme svou odpovědnost. Jsme spolehlivými partnery a nedáváme sliby, které nejsme schopni dodržet. A očekáváme, že se naši zaměstnanci budou chovat tak, aby si udrželi svou bezúhonnost. A.2. Vzájemná úcta, poctivost a bezúhonnost Ctíme důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince. Pracujeme společně s lidmi, kteří pocházejí z různého etnického prostředí, různých kultur, jsou různého vyznání, věku, potýkají se s různými handicapy, jsou různé rasy, sexuální orientace, světonázoru a pohlaví. V souladu s firemními zásadami i pracovním právem uplatňovaným v mnoha zemích, kde naše společnost působí, netolerujeme jakoukoliv diskriminaci vůči jedinci bez ohledu na to, zda se jedná o porušování výše uvedených principů, obtěžování či urážlivé chování se sexuálním nebo jiným podtextem. 1 Použitý termín společnost nebo společnost Siemens odkazuje na společnosti Siemens AG a její přidružené dceřiné společnosti. 6 Business Conduct Guidelines, Edition

7 A.3. Dobrá pověst společnosti Siemens Pověst společnosti Siemens je do značné míry ovlivňována tím, co děláme, a také tím, jak se každý z nás chová a prezentuje. Nezákonné či nevhodné chování i pouze jednoho zaměstnance může společnosti způsobit rozsáhlou škodu. Každý zaměstnanec by tak měl v příslušné zemi dbát na zachování a budování dobré pověsti firmy Siemens. A.4. Vedení, odpovědnost a kontrola Kultura integrity a dodržování předpisů začíná ve společnosti odshora. Všichni manažeři musí plnit své organizační a kontrolní povinnosti, nesou odpovědnost za všechny jim podřízené zaměstnance a musí si respekt vůči své osobě získat svým příkladným chováním, plněním úkolů, otevřeností a sociální kompetencí. Kromě jiného to znamená, že každý manažer musí zdůrazňovat důležitost etického jednání a dodržování předpisů, představit je jako nosná témata pro každodenní práci a propagovat je vlastním příkladem ve vedoucí roli i prostřednictvím školení. Každý manažer si také musí stanovit jasné, náročné a realistické cíle a vést ostatní svým příkladem. Manažeři by měli svým zaměstnancům dopřát tolik individuální odpovědnosti a svobody v jednání, nakolik je to možné, zároveň ale musí zdůrazňovat nutnost dodržování předpisů za všech okolností. Všichni manažeři by také měli být k dispozici, pokud zaměstnanci budou chtít vyjádřit své obavy týkající se dodržování předpisů, budou-li mít dotazy nebo budou chtít hovořit o profesních či osobních problémech. Všichni manažeři musí dohlížet na to, že v oblasti, za niž jsou odpovědni, nebude docházet k porušování zákonů, jestliže je tomu možné předcházet uplatňováním řádného vedení. Přestože mohou dílčí úkoly delegovat, odpovědnost zůstává na nich. Manažeři musí plnit zejména následující povinnosti: 1. Manažer pečlivě vybírá zaměstnance na základě jejich osobnostních a odborných kvalifikačních předpokladů a jejich vhodnosti. Povinnost řádného plnění úkolů roste s důležitostí úkolu, kterým je zaměstnanec pověřen (povinnost výběru). 2. Manažer musí zaměstnancům dávat přesné, úplné a závazné pokyny, zejména je třeba brát ohled na jejich soulad se zákonem (povinnost zadávat pokyny). 3. Manažer musí zajistit průběžné sledování souladu se zákonem (povinnost sledování souladu). 4. Manažer musí zaměstnancům jasně vysvětlit důležitost integrity a dodržování předpisů při každodenní práci. Musí je také informovat o tom, že porušování zákona je nepřípustné a zaměstnanec ponese jeho důsledky (povinnost komunikace). Tato odpovědnost vedoucích pracovníků ale zaměstnance nezbavuje jejich vlastní odpovědnosti. Všichni musíme spolupracovat tak, abychom jednali v souladu s platnými zákony a směrnicemi společnosti Siemens. Konkrétní odpovědnosti manažerů zde uvádíme proto, abychom zaměstnancům přiblížili, jaký přístup k vedení a jakou podporu mohou od svých nadřízených očekávat. Business Conduct Guidelines, Edition

8 B. Přístup k obchodním partnerům a třetím stranám B.1. Spravedlivá soutěž a předpisy o hospodářské soutěži Spravedlivá soutěž umožňuje svobodný rozvoj trhů a souvisejících společenských přínosů. Zásada spravedlnosti se uplatňuje také při získávání tržního podílu. Všichni zaměstnanci musí jednat v souladu s pravidly spravedlivé soutěže. Hodnocení případných monopolů může být obtížné zejména z toho důvodu, že se pravidla mění nejen v různých zemích, ale i případ od případu. V mnoha zemích se například na velké firmy vztahují speciální požadavky zákonů o hospodářské soutěži. Uvádíme některé příklady chování, které může vést k porušování zákonů o hospodářské soutěži. Zaměstnanci nesmí: n jednat s konkurenty o cenách, produkci, kapacitách, tržbách, nabídkách do výběrových řízení, zisku, ziskových maržích, nákladech, způsobech distribuce ani o žádných jiných parametrech, které určují nebo mají vliv na konkurenční chování firmy, s cílem se domluvit na stejném jednání konkurence, n uzavírat s konkurenty dohody o tom, že si nebudou konkurovat, domlouvat se na omezování jednání s dodavateli, předkládat do výběrových řízení podvodné nabídky nebo si rozdělovat zákazníky, trhy, regiony nebo výrobní programy, nebo n jakýmkoliv způsobem ovlivňovat prodejní ceny, které si účtují kupující našeho zboží, či snažit se je omezovat, případně je nutit k omezování vývozu nebo dovozu zboží dodávaného společností Siemens. Zaměstnanci kromě toho nesmí získávat konkurenční informace prostřednictvím průmyslové špionáže, úplatků, krádeže nebo odposlouchávání prostřednictvím elektronických prostředků, nesmí také úmyslně šířit nepravdivé informace o konkurenci, jejích produktech či službách. 8 Business Conduct Guidelines, Edition

9 B.2. Protikorupční ustanovení: Nabízení a poskytování výhod O zakázky se ucházíme čestným způsobem tím, že nabízíme kvalitu a cenu inovativních produktů, nikoli nabízením neoprávněných výhod. To znamená, že žádný ze zaměstnanců nesmí přímo ani nepřímo nabízet, slibovat, poskytovat nebo schvalovat poskytnutí peněz nebo čehokoliv hodnotného veřejným činitelům s cílem ovlivnit oficiální jednání, nebo získat neoprávněnou výhodu. Stejný princip platí i vůči soukromým podnikatelským subjektům, se kterými společnost vstupuje do obchodních transakcí. Ani jim není možné poskytnout protihodnotu za poskytnutí neoprávněných výhod. Jakákoliv nabídka, příslib, příspěvek nebo dar musí být v souladu s příslušnými zákony i směrnicemi společnosti Siemens a nesmí vzbudit jakékoliv zdání zlého úmyslu nebo nevhodnosti. Znamená to tedy, že pokud by bylo možné poskytnutí takové nabídky, příslibu, příspěvku či daru chápat jako snahu o nevhodné ovlivnění státního úředníka, nebo jako úplatek obchodní protistraně v zájmu získání podnikatelské výhody pro společnost Siemens, nesmí být taková nabídka, příslib, příspěvek či dar poskytnut. Z tohoto důvodu musí zaměstnanci odpovědní za výběr konzultantů, zástupců, partnerů do společných podniků i ostatních obchodních partnerů jednat tak, aby zajistili následující: n třetí strany rozumí směrnicím o zamezení korupce vydaným společností Siemens či rovnocenným dokumentům a budou se jimi řídit, n vyhodnotí kvalifikaci i pověst těchto třetích stran a n do smluv a dohod zahrnou odpovídající ustanovení, jejichž cílem bude ochránit společnost Siemens. Kromě jiného se to týká zejména případů, kdy budou s veřejnými činiteli jednat ve prospěch společnosti Siemens. A konečně, předchozímu přezkoumání dodržování předpisů musí být podrobena všechna investiční rozhodnutí společnosti, ať se jedná o nákup majoritního nebo minoritního podílu ve společnosti, nebo o dohodu o společném podniku. Termín veřejný činitel je široce vymezen tak, aby zahrnoval představitele či zaměstnance jakéhokoliv státního či jiného veřejného orgánu, agentury či právnické osoby na jakékoliv jejich úrovni včetně představitelů nebo zaměstnanců státem vlastněných firem a veřejných mezinárodních organizací. Zahrnuje i kandidáty na veřejné funkce, představitele a zaměstnance politických stran i politické strany. Zaměstnanci kromě toho nesmějí ani nepřímo poskytnout peníze nebo cokoliv hodnotného (například konzultantům, zástupcům, zprostředkovatelům, obchodním partnerům nebo jakýmkoliv dalším třetím stranám), pokud okolnosti naznačují, že celý dar nebo jeho část může být přímo nebo nepřímo poskytnut veřejnému činiteli s úmyslem ovlivnit jednání státního orgánu, nebo získat neoprávněnou výhodu, ani soukromému podnikatelskému subjektu jako protiplnění za získání neoprávněné výhody při obchodní transakci. Business Conduct Guidelines, Edition

10 B.3. Protikorupční ustanovení: požadování a přijímání výhod Zaměstnancům není dovoleno využívat jejich pracovního postavení k tomu, aby požadovali, vymáhali, přijímali nebo získávali výhody či jejich příslib. Tato zásada se nevztahuje na přijímání příležitostných dárků čistě symbolické hodnoty, pohoštění nebo pozvání na společenské akce v přiměřené hodnotě, které odpovídají místním zvyklostem a praxi a jsou v souladu se směrnicemi společnosti Siemens. Jakékoliv jiné dary, pohoštění či pozvání na společenské akce musí být odmítnuty. B. 4. Příspěvky politikům politickým stranám a organizacím, charitativní dary a sponzoring Společnost Siemens neposkytuje žádné s politikou související příspěvky (dary politikům, politickým stranám a organizacím). Jakožto společensky zodpovědný subjekt přispívá společnost Siemens finančně nebo věcně na vědu a vzdělání, umění a kulturu, na sociální a humanitární projekty. Sponzoring, za který společnost Siemens získává reklamu, se za dar nepovažuje, rovněž tak se za dar nepovažují ani příspěvky oborovým svazům či členské příspěvky organizacím prosazujícím oborové zájmy. Některé dary jsou za všech okolností zakázány. Patří mezi ně dary 1. jednotlivcům a organizacím podnikajícím za účelem zisku, 2. dary zasílané na soukromé účty, 3. dary organizacím, jejichž cíle se neslučují se zásadami definovanými společností Siemens, 4. nebo dary, které by poškodily pověst společnosti Siemens. Všechny dary musí být transparentní. Kromě jiného to tedy znamená, že musí být známa identita příjemce i plánované využití daru, důvod a účel daru musí být ospravedlnitelný a zdokumentovaný. Dary představující kompenzaci za službu, ale výrazně převyšující hodnotu této služby jsou zakázány, neboť porušují pravidlo zachování transparentnosti. Sponzoring představuje jakýkoliv finanční nebo materiální příspěvek, kterým společnost Siemens podporuje akci pořádanou třetí stranou na oplátku za možnost propagace značek společnosti Siemens například vystavením loga společnosti Siemens, zmínkou společnosti v úvodním nebo závěrečném projevu, nebo účastí zástupce společnosti v diskusním panelu či zobrazením loga na vstupenkách na akci. 10 Business Conduct Guidelines, Edition

11 Všechny sponzoringové příspěvky musí být transparentní, poskytované v souladu s písemnou dohodou a musí být využity pro řádné obchodní účely. Plnění nabízené pořadatelem akce musí být úměrné příspěvkům. Příspěvky není možné slibovat, nabízet nebo poskytovat s cílem zajistit společnosti Siemens neoprávněnou konkurenční výhodu, ani za jiným nevhodným účelem, dále nesmějí být poskytovány na podporu akcí organizovaných jednotlivci či organizacemi, jejichž cíle se neslučují se zásadami definovanými společností Siemens, nebo které by mohly poškodit její dobrou pověst. špinavých peněz. Abychom těmto problémům předešli, musí být zaměstnanci ostražití a jakékoliv podezřelé chování zákazníků, konzultantů a obchodních partnerů ohlásit. V souvislosti s penězi a platbami i s ostatními transakcemi a smlouvami musí zaměstnanci také dodržovat všechny příslušné účetní postupy, vést záznamy a plnit požadavky na finanční reporting. B. 5. Veřejné zakázky Společnost Siemens se po celém světě uchází o zakázky zadávané státními subjekty a státem vlastněnými společnostmi. Při všech jednáních a stycích se státními orgány se chováme transparentně, čestně a korektně. Jednáme v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o veřejných zakázkách včetně zákonů zakazujících snahu o nevhodné ovlivňování veřejných činitelů. B. 6. Opatření proti praní špinavých peněz Při praní špinavých peněz dochází k zakrývání jejich původu a zdroje v souvislosti s trestnou činností například terorismem, pašováním drog nebo korupcí tím, že jsou tyto špinavé peníze uvedeny do oběhu, jejich nezákonnost je pak zakryta, nebo není možné určit jejich skutečný zdroj nebo vlastníka. Cílem společnosti Siemens je obchodovat pouze se zákazníky, konzultanty a obchodními partnery, kteří mají dobrou pověst a kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Praní špinavých peněz nepodporujeme. Všichni zaměstnanci musí jednat v souladu s platnými zákony proti praní špinavých peněz a postupy společnosti Siemens, jako je například aplikace systému finavigate, vyvinutá za účelem odhalování a zabraňování podezřelého způsobu plateb nebo zákazníků či transakcí, které by mohly zahrnovat praní Business Conduct Guidelines, Edition

12 B.7. Kontrola obchodu V zemích, kde působí společnost Siemens, dodržuje kontrolu exportu, celní zákony a nařízení. Kontrola exportu se obvykle týká přepravy zboží, služeb, hardwaru, softwaru nebo technologií přes státní hranice včetně předávání elektronickou cestou. Zákony o kontrole exportu se používají v souvislosti s přímým nebo nepřímým vývozem nebo dovozem z nebo do určitých zemí, se kterými je obchodování omezeno, nebo se stranami, které mohou být například označeny s ohledem na národní bezpečnost, nebo se stranami, které se podílely na trestné činnosti. Porušení těchto zákonů a předpisů může vést k vážným postihům včetně pokut a odvolání zjednodušených dovozních a vývozních procedur (přerušení plynulého toku dodávek). Zaměstnanci, kteří se, jak bylo uvedeno výše, podílejí na dovozu a vývozu zboží, služeb, hardwaru, softwaru nebo technologií, musí jednat v souladu s platnými předpisy o ekonomické restrikci a vývozních a dovozních kontrolách jakož i se všemi souvisejícími směrnicemi a postupy stanovenými společnostmi, pro které pracují. B.8. Spolupráce s dodavateli Společnost Siemens očekává, že její dodavatelé budou sdílet její hodnoty a budou dodržovat všechny platné zákony. Společnost Siemens dále od svých dodavatelů očekává, že budou jednat v souladu s následujícími zásadami, jež přijala i společnost Siemens a které se týkají odpovědnosti vůči všem zúčastněným stranám a životnímu prostředí: n budou jednat v souladu se všemi platnými zákony, n zamezí korupci, n budou respektovat základní lidská práva zaměstnanců, n budou dodržovat zákony, které zakazují dětskou práci, n převezmou odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, n budou jednat v souladu s platnými zákonnými a mezinárodními normami o ochraně životního prostředí a n budou podporovat u svých dodavatelů dodržování těchto hodnot. 12 Business Conduct Guidelines, Edition

13 Business Conduct Guidelines, Edition

14 C. Předcházení střetu zájmů Zaměstnanci společnosti Siemens jsou povinni přijímat podnikatelská rozhodnutí v nejlepším zájmu společnosti Siemens, která se nezakládají na jejich osobních zájmech. Ke střetu zájmů dochází, pokud se zaměstnanci zapojí do činností, nebo prosazují osobní zájmy, které jdou na úkor zájmů společnosti Siemens. Zaměstnanci musí svého nadřízeného informovat o všech osobních zájmech a z toho plynoucího střetu zájmů, který by mohl nastat v souvislosti s výkonem jejich pracovních povinností. Zaměstnanci nesmí pro své soukromé smlouvy či zakázky používat společnosti, s nimiž vstupují do obchodních jednání při své práci pro společnost Siemens, pokud by z této činnosti mohli pro svou vlastní zakázku či objednávku získat jakoukoliv výhodu. Zejména to platí v případech, kdy zaměstnanec má, nebo by mohl mít přímý nebo nepřímý vliv na to, zda tato firma získá od společnosti Siemens zakázku. Střet zájmů může představovat obchodní vztah s konkurentem nebo zákazníkem společnosti Siemens, nebo podíl v jejich firmě, nebo vedlejší činnost zaměstnance, která zaměstnanci brání plnění povinností vůči společnosti Siemens. Je tedy důležité, aby všichni zaměstnanci při provádění svých pracovních úkolů uměli rozeznat střet zájmů a vyhýbali se případnému střetu i pouhému zdání o možném střetu. C.1. Konkurenti společnosti Siemens Zaměstnanec nesmí podnikat jako konkurent nebo být činný pro podnikatele v konkurenčním vztahu k Siemens a nesmí vykonávat jakékoli konkurenční aktivity. C.2. Vedlejší činnost Zaměstnanci nesmějí vykonávat vedlejší činnosti, které pro společnost Siemens představují konkurenci. Před tím než se zaměstnanci zapojí do vedlejší činnosti, za kterou budou pobírat odměnu, musí o této skutečnosti informovat společnost Siemens a vyžádat si její písemný souhlas. Příležitostné činnosti, jako jsou publicistická činnost, přednášky a obdobné občasné aktivity, se za vedlejší činnost nepovažují. Bude-li činnost v neprospěch zájmů společnosti Siemens, nebude souhlas vydán. Jeho udělení může být také odmítnuto, pokud zaměstnanci s danou firmou jednají oficiálně v rámci plnění svých pracovních povinností pro společnost Siemens. Z těchto důvodů také může být odvoláno již udělené svolení. C.3. Účast na podnikání třetích osob Zaměstnanci, kteří mají nebo získají přímo nebo nepřímo majetkovou účast v nějakém konkurenčním podniku, musí tuto skutečnost oznámit svému příslušnému personálnímu oddělení, jestliže prostřednictvím této účasti mají možnost ovlivnit 14 Business Conduct Guidelines, Edition

15 řízení (management) tohoto podniku. Z možnosti ovlivnění řízení lze obecně vycházet tehdy, když tato účast přesáhne podíl ve výši 5 % celkového kapitálu. Zaměstnanci, kteří mají nebo získají přímo nebo nepřímo účast v podniku, jenž je obchodním partnerem firmy Siemens, nebo podniku, v němž má Siemens účast, musí tuto skutečnost rovněž oznámit svému příslušnému personálnímu oddělení v případě, že je zaměstnanec s tímto příslušným podnikem v pracovněprávním vztahu nebo bude v tomto podniku provádět činnosti plynoucí z mandátní smlouvy. Pro účasti v podnicích kótovaných na burze toto platí pouze tehdy, když účast přesáhne 5 procentní podíl celkového kapitálu. Po oznámení o účasti v jiných podnicích může společnost učinit vhodná opatření k odstranění možného střetu zájmů. Business Conduct Guidelines, Edition

16 D. Nakládání s majetkem společnosti Kancelářské i výrobní prostory společnosti Siemens mají různé vybavení a zařízení, jako jsou telefony, kopírky, počítače, software, internet/intranet, stroje a další nástroje, jako a hlasové schránky. Tato zařízení jsou určena pouze k využití souvisejícímu s podnikáním společnosti nikoli pro osobní potřeby. O výjimkách a případných úhradách za soukromé použití těchto zařízení je možné dohodnout se na lokální úrovni, ovšem za předpokladu, že majetek společnosti Siemens: Pokud se činnost přímo nevztahuje k podnikání společnosti Siemens, nesmí zaměstnanci bez souhlasu nadřízeného používat vybavení společnosti Siemens ani její zařízení k pořizování záznamů, souborů, video či audiozáznamů nebo reprodukcí. n nebude použit k jakékoliv nezákonné činnosti, n jeho využití nezpůsobí jakýkoliv skutečný ani domnělý střet zájmů, n jeho využití nepovede k výraznému zvýšení nákladů, narušení fungování společnosti Siemens nebo jiným negativním dopadům na společnost včetně zasahování do povinností zaměstnance či povinností stanovených pro ostatní zaměstnance. V žádném případě nesmí být prostřednictvím těchto zařízení získávány nebo předávány informace, které podporují nebo podněcují rasovou nenávist, oslavují násilí nebo jiné trestné jednání nebo obsahují sexuálně podbarvené materiály v dané kultuře urážlivé. 16 Business Conduct Guidelines, Edition

17 Business Conduct Guidelines, Edition

18 E. Nakládání s informacemi E.1. Finanční reporting pravdivě odrážející skutečnost Pro otevřenou a efektivní komunikaci je nutné zajistit přesný a pravdivý reporting. Toto pravidlo platí stejně pro vztahy s investory, zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery i pro jednání s veřejností a všemi státními orgány. Společnost Siemens musí mít také zavedeny postupy a kontroly ve vedením schválené formě, které zajistí provádění transakcí v souladu s vydanými oprávněními. Uvedená společnost také musí předcházet nedovolenému používání svého majetku a odhalovat jej. Všichni zaměstnanci společnosti Siemens se musí ujistit, že účetní knihy a záznamy společnosti, které vytvářejí, nebo za které jsou jinak odpovědní, jsou: n úplné, n přesné, n poctivě zobrazovat všechny transakce nebo výdaje a n provedeny včas a v souladu s platnými účetními pravidly a předpisy, a to bez ohledu na to, zda tyto informace budou součástí zveřejňovaných informací, nebo zda budou poskytovány státním orgánům. Účetní knihy a záznamy budou obsahovat všechny údaje, osvědčení a další písemné dokumenty vypracované pro finanční reporting a za účelem zveřejnění i materiály shromažďované za jiným účelem, včetně výkazů o interních výdajích (jako jsou vyúčtování nákladů zaměstnanců souvisejících s výkonem práce). E.2. Mlčenlivost O důvěrných nebo chráněných interních informacích společnosti Siemens, které zatím nebyly zveřejněny, musí být zachována mlčenlivost. V souladu se zákonnými a smluvními požadavky musí být chráněny i veřejně nepřístupné informace týkající se dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců, zprostředkovatelů, konzultantů a ostatních třetích stran, nebo informace jimi poskytnuté. Mezi důvěrné a chráněné informace se řadí zejména: n informace o organizaci společnosti, jejím vybavení, cenách, tržbách, ziscích, trzích, zákaznících a dalších otázkách souvisejících s podnikáním, n informace o výrobě, výzkumu a vývoji a n čísla z interního reportingu. Povinnost zachování mlčenlivosti přesahuje trvání příslušných pracovněprávních vztahů, neboť zveřejnění důvěrných informací by mohlo poškodit podnikání společnosti Siemens, jejích klientů či zákazníků bez ohledu na to, kdy ke zveřejnění dojde. 18 Business Conduct Guidelines, Edition

19 E.3. Ochrana a bezpečnost dat Přístup k intranetu a internetu, celosvětová výměna informací a dialog prostřednictvím elektronických systémů a elektronické transakce jsou velice důležité pro zajištění efektivity každého z nás i pro celkový úspěch podnikání. Výhody elektronické komunikace se ale také pojí s riziky pro ochranu osobních údajů a zabezpečení dat. Důležitou součástí řízení informačních technologií, schopnosti vést i chování každého jednotlivce je efektivní předvídání těchto rizik. Osobní údaje je možné shromažďovat, zpracovávat či využívat pouze v rozsahu, který je nutný pro předem dané, transparentní a zákonné účely. Kromě toho musí být osobní data bezpečně uložena a při jejich přenosu by měla být podniknuta příslušná opatření. Je nutné zajistit vysoké standardy pro kvalitu dat a jejich technickou ochranu proti nedovolenému přístupu k nim. Využití dat musí být pro ty, kterých se údaje týkají, transparentní, musí být zajištěno i právo těchto osob na případné využití a možnost opravy těchto dat a případně i na uplatnění možných námitek vztahujících se k blokování a výmazu těchto informací. Jsou jurisdikce (například Evropská unie), které stanovují přísné zákony a předpisy týkající se shromažďování osobních údajů zaměstnanců a dat třetích osob, jako jsou zákazníci nebo obchodní partneři, jakož i nakládání s těmito daty. Všichni zaměstnanci musí tyto zákony k ochraně soukromí ostatních osob dodržovat v platném rozsahu. E.4. Pravidla používání interních informací v obchodním styku, tzv. insider trading Osoby mající k dispozici interní firemní informace o společnosti Siemens nebo o jiné firmě (například o zákazníkovi, dodavateli nebo o partnerovi ve společném podniku), jejíž akcie jsou obchodovány na burze nebo na organizovaném trhu cenných papírů, nesmí s akciemi těchto společností ani s finančními instrumenty, jejichž cena přímo nebo nepřímo závisí na akciích těchto společností (insider securities), obchodovat. Interní firemní informace je jakákoliv konkrétní informace, která se týká společností Siemens, nebo jiného emitenta takových akcií (tzv. insider securities), není veřejně známou informací a jejíž zveřejnění by pravděpodobně mělo významný vliv na cenu těchto akcií (tzv. insider security). Tato pravděpodobnost existuje, pokud by rozumně smýšlející investor tento údaj považoval za informaci, která pravděpodobně ovlivní cenu akcií. O takové pravděpodobnosti je možné hovořit i tehdy, pokud by ji investor zvažoval v souvislosti s investičním rozhodnutím. Interní firemní informace může osoba získat buď díky své pozici/funkci a náležející kompetenci, nebo náhodně. Patří sem neveřejné informace o: n finančních výsledcích, n finančních plánech nebo rozpočtech, n změnách v dividendách, n významných fúzích nebo akvizicích, n odprodejích majetku, n obzvláště významných zakázkách nebo strategických plánech, n výrazných posunech v soudních sporech, n technickém vývoji nebo vývoji produktů, n významných změnách ve vedení firmy, o společných podnicích a významných podnikatelských dohodách nebo n obchodních vztazích. Aby bylo možné předejít i jen zdání možného porušení pravidel týkajících se použití interních firemních informací v obchodním styku na straně členů vrcholového vedení společnosti, nesmějí jeho představitelé provádět jakékoliv transakce s akciemi společnosti Siemens v období dvou týdnů před koncem čtvrtletí nebo obchodního roku. Tento zákaz končí až dva dny po zveřejnění čtvrtletních výsledků nebo výsledků po skončení obchodního roku. Business Conduct Guidelines, Edition

20 Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance společnosti Siemens, jejichž činnost nebo pozice jim umožňuje přístup k finančním výsledkům nebo jiným závažným informacím, které zatím nebyly zveřejněny. Interní firemní informace není možné bez příslušného oprávnění publikovat ani jakkoliv poskytnout třetí straně. Ke zveřejnění interních firemních informací bez náležitého oprávnění dochází vždy, když jsou tyto informace zveřejněny mimo běžný rámec pracovních nebo profesních povinností pracovníka, nebo při plnění jiných povinností ve prospěch emitenta. Týká se to jak informací zveřejňovaných v rámci společnosti Siemens, tak informací zveřejňovaných vně společnosti včetně jejich poskytnutí novinářům, finančním analytikům, zákazníkům, konzultantům, rodinným příslušníkům či přátelům. Zaměstnanci musí dále vždy zajistit, že interní firemní informace budou uchovávány v bezpečí nebo uzamčeny tak, aby k nim nemohly získat přístup neoprávněné osoby. V těch případech, kdy zaměstnanec poruší pravidla stanovená pro používání interních informací a řádný dohled mohl takovému porušení zabránit, mohou být příslušní vedoucí pracovníci voláni k osobní odpovědnosti za škody. Kromě těchto pravidel je nutno dodržovat i další či zvláštní předpisy pro používání interních informací v obchodním styku, jakož i jednat v souladu se zákony platnými v jednotlivých státech. Osoby, kterým jsou známy interní firemní informace, nesmí třetí straně poskytnout jakákoliv doporučení o nákupu či prodeji akcií, jichž se tyto informace týkají, nebo jinak třetí stranu k takovému kroku podněcovat. 20 Business Conduct Guidelines, Edition

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Kodex chování .1 ANO. Adresáti Kodexu chování jsou povinni dodržovat zákony a nařízení platné v zemích, ve kterých společnost působí.

Kodex chování .1 ANO. Adresáti Kodexu chování jsou povinni dodržovat zákony a nařízení platné v zemích, ve kterých společnost působí. Kodex chování Kodex chování Tento dokument obsahuje Kodex chování, který musí respektovat ředitelé, auditoři, vedoucí pracovníci i zaměstnanci skupiny Pirelli a obecně všichni, kteří pracují v Itálii i

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT Skupina Agrofert Agrofert byl založen v lednu 1993 jako společnost se 4 zaměstnanci a základním kapitálem 100 tis. CZK, zaměřená na obchod s hnojivy V současnosti

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více