Siemens Business Conduct Guidelines. Leden Corporate Compliance Office

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Business Conduct Guidelines. Leden 2009. Corporate Compliance Office"

Transkript

1 Siemens Business Conduct Guidelines Leden 2009 Corporate Compliance Office

2 Business Conduct Guidelines 2 Business Conduct Guidelines, Edition

3 Předmluva Směrnice Business Conduct Guidelines vychází nejen z mezinárodních a obecně přijímaných zvyklostí souvisejících s ochrannou lidských práv nebo bojem proti korupci, ale i ze zákonných předpisů. Společnost Siemens je již od svého založení symbolem spravedlnosti a integrity, technických dovedností, kvality a inovací. Spolu s udržitelností a odpovědností budou tyto hodnoty i v budoucnu dále vypovídat o způsobu našeho jednání, protože je to právě kultura společnosti a její hodnoty, na čem záleží. Směrnice Business Conduct Guidelines má pro společnost Siemens ústřední význam. Obsahuje základní principy a pravidla, kterými se řídíme při jednání uvnitř společnosti i ve vztahu k partnerům a široké veřejnosti. Tvoří tak rámec pro rozhodování naší organizace nejen jako celku, ale i jednotlivých pracovníků. S těmito pravidly a zásadami se proto musí seznámit každý zaměstnanec společnosti Siemens a řídit se jimi jako celosvětově závaznými předpisy. Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni zajistit jejich dodržování a zároveň působit při plnění jejich ustanovení jako vzor. Za tímto účelem jsou povinni je znát, zprostředkovat je svým zaměstnancům a jít jim dobrým příkladem. Business Conduct Guidelines, Edition Joe Kaeser Předseda představenstva a generální ředitel Březen Joe Kaeser je předseda představenstva a generální ředitel koncernu Siemens AG od srpna

4 Business Conduct Guidelines 4 Business Conduct Guidelines, Edition

5 Obsah Úvodní slovo... 3 A. Základní pravidla chování... 6 A.1. Dodržování zákona A.2. Vzájemná úcta, poctivost a bezúhonnost... 6 A.3. Dobrá pověst společnosti Siemens... 7 A.4. Vedení, odpovědnost a kontrola... 7 B. Přístup k obchodním partnerům a třetím stranám B.1. Spravedlivá soutěž a zákony o hospodářské soutěži... 8 B.2. Protikorupční ustanovení: nabízení a poskytování výhod... 9 B.3. Protikorupční ustanovení: požadování a přijímání výhod B.4. Příspěvky politikům, politickým stranám a organizacím, charitativní dary, sponzoring B.5. Veřejné zakázky B.6. Opatření proti praní špinavých peněz B.7. Kontrola obchodu B.8. Spolupráce s dodavateli C. Předcházení střetu zájmů C.1. Konkurenti společnosti Siemens C.2. Vedlejší činnost C.3. Zájmy ve společnostech, které jsou třetími stranami D. Nakládání s majetkem společnosti E. Nakládání s informacemi E.1. Finanční reporting pravdivě odrážející skutečnost E.2. Důvěrnost E.3. Ochrana a bezpečnost dat E.4. Pravidla používání interních informací v obchodním styku, tzv. insider trading F. Životní prostředí, bezpečnost a zdraví F.1. Životní prostředí a technická bezpečnost F.2. Bezpečnost práce G. Stížnosti a připomínky H. Zavádění compliance a monitoring Další informace a kontakty Příloha Business Conduct Guidelines, Edition

6 A. Základní pravidla chování A.1. Dodržování zákona Dodržování zákonů a jednání v souladu s právním řádem každé země, ve které podnikáme, je pro naši společnost základní zásadou 1. Kromě směrnic platných ve společnosti Siemens musí všichni zaměstnanci jednat v souladu se zákony a předpisy právních systémů států, v nichž působí. Porušování zákona je nutno předcházet za všech okolností. Bez ohledu na postihy vyplývající ze zákona, budou všichni zaměstnanci, kteří prokazatelně tyto zákony či předpisy poruší, čelit i disciplinárním postihům pro porušení svých pracovních povinností. Tyto zásady platí pro interní spolupráci i pro jednání s externími partnery. Rozhodnutí o našich spolupracovnících včetně zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů činíme pouze po řádném zvážení, nevycházíme z nepatřičných úvah, jako jsou diskriminace či donucování. Jsme otevření, čestní a přijímáme svou odpovědnost. Jsme spolehlivými partnery a nedáváme sliby, které nejsme schopni dodržet. A očekáváme, že se naši zaměstnanci budou chovat tak, aby si udrželi svou bezúhonnost. A.2. Vzájemná úcta, poctivost a bezúhonnost Ctíme důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince. Pracujeme společně s lidmi, kteří pocházejí z různého etnického prostředí, různých kultur, jsou různého vyznání, věku, potýkají se s různými handicapy, jsou různé rasy, sexuální orientace, světonázoru a pohlaví. V souladu s firemními zásadami i pracovním právem uplatňovaným v mnoha zemích, kde naše společnost působí, netolerujeme jakoukoliv diskriminaci vůči jedinci bez ohledu na to, zda se jedná o porušování výše uvedených principů, obtěžování či urážlivé chování se sexuálním nebo jiným podtextem. 1 Použitý termín společnost nebo společnost Siemens odkazuje na společnosti Siemens AG a její přidružené dceřiné společnosti. 6 Business Conduct Guidelines, Edition

7 A.3. Dobrá pověst společnosti Siemens Pověst společnosti Siemens je do značné míry ovlivňována tím, co děláme, a také tím, jak se každý z nás chová a prezentuje. Nezákonné či nevhodné chování i pouze jednoho zaměstnance může společnosti způsobit rozsáhlou škodu. Každý zaměstnanec by tak měl v příslušné zemi dbát na zachování a budování dobré pověsti firmy Siemens. A.4. Vedení, odpovědnost a kontrola Kultura integrity a dodržování předpisů začíná ve společnosti odshora. Všichni manažeři musí plnit své organizační a kontrolní povinnosti, nesou odpovědnost za všechny jim podřízené zaměstnance a musí si respekt vůči své osobě získat svým příkladným chováním, plněním úkolů, otevřeností a sociální kompetencí. Kromě jiného to znamená, že každý manažer musí zdůrazňovat důležitost etického jednání a dodržování předpisů, představit je jako nosná témata pro každodenní práci a propagovat je vlastním příkladem ve vedoucí roli i prostřednictvím školení. Každý manažer si také musí stanovit jasné, náročné a realistické cíle a vést ostatní svým příkladem. Manažeři by měli svým zaměstnancům dopřát tolik individuální odpovědnosti a svobody v jednání, nakolik je to možné, zároveň ale musí zdůrazňovat nutnost dodržování předpisů za všech okolností. Všichni manažeři by také měli být k dispozici, pokud zaměstnanci budou chtít vyjádřit své obavy týkající se dodržování předpisů, budou-li mít dotazy nebo budou chtít hovořit o profesních či osobních problémech. Všichni manažeři musí dohlížet na to, že v oblasti, za niž jsou odpovědni, nebude docházet k porušování zákonů, jestliže je tomu možné předcházet uplatňováním řádného vedení. Přestože mohou dílčí úkoly delegovat, odpovědnost zůstává na nich. Manažeři musí plnit zejména následující povinnosti: 1. Manažer pečlivě vybírá zaměstnance na základě jejich osobnostních a odborných kvalifikačních předpokladů a jejich vhodnosti. Povinnost řádného plnění úkolů roste s důležitostí úkolu, kterým je zaměstnanec pověřen (povinnost výběru). 2. Manažer musí zaměstnancům dávat přesné, úplné a závazné pokyny, zejména je třeba brát ohled na jejich soulad se zákonem (povinnost zadávat pokyny). 3. Manažer musí zajistit průběžné sledování souladu se zákonem (povinnost sledování souladu). 4. Manažer musí zaměstnancům jasně vysvětlit důležitost integrity a dodržování předpisů při každodenní práci. Musí je také informovat o tom, že porušování zákona je nepřípustné a zaměstnanec ponese jeho důsledky (povinnost komunikace). Tato odpovědnost vedoucích pracovníků ale zaměstnance nezbavuje jejich vlastní odpovědnosti. Všichni musíme spolupracovat tak, abychom jednali v souladu s platnými zákony a směrnicemi společnosti Siemens. Konkrétní odpovědnosti manažerů zde uvádíme proto, abychom zaměstnancům přiblížili, jaký přístup k vedení a jakou podporu mohou od svých nadřízených očekávat. Business Conduct Guidelines, Edition

8 B. Přístup k obchodním partnerům a třetím stranám B.1. Spravedlivá soutěž a předpisy o hospodářské soutěži Spravedlivá soutěž umožňuje svobodný rozvoj trhů a souvisejících společenských přínosů. Zásada spravedlnosti se uplatňuje také při získávání tržního podílu. Všichni zaměstnanci musí jednat v souladu s pravidly spravedlivé soutěže. Hodnocení případných monopolů může být obtížné zejména z toho důvodu, že se pravidla mění nejen v různých zemích, ale i případ od případu. V mnoha zemích se například na velké firmy vztahují speciální požadavky zákonů o hospodářské soutěži. Uvádíme některé příklady chování, které může vést k porušování zákonů o hospodářské soutěži. Zaměstnanci nesmí: n jednat s konkurenty o cenách, produkci, kapacitách, tržbách, nabídkách do výběrových řízení, zisku, ziskových maržích, nákladech, způsobech distribuce ani o žádných jiných parametrech, které určují nebo mají vliv na konkurenční chování firmy, s cílem se domluvit na stejném jednání konkurence, n uzavírat s konkurenty dohody o tom, že si nebudou konkurovat, domlouvat se na omezování jednání s dodavateli, předkládat do výběrových řízení podvodné nabídky nebo si rozdělovat zákazníky, trhy, regiony nebo výrobní programy, nebo n jakýmkoliv způsobem ovlivňovat prodejní ceny, které si účtují kupující našeho zboží, či snažit se je omezovat, případně je nutit k omezování vývozu nebo dovozu zboží dodávaného společností Siemens. Zaměstnanci kromě toho nesmí získávat konkurenční informace prostřednictvím průmyslové špionáže, úplatků, krádeže nebo odposlouchávání prostřednictvím elektronických prostředků, nesmí také úmyslně šířit nepravdivé informace o konkurenci, jejích produktech či službách. 8 Business Conduct Guidelines, Edition

9 B.2. Protikorupční ustanovení: Nabízení a poskytování výhod O zakázky se ucházíme čestným způsobem tím, že nabízíme kvalitu a cenu inovativních produktů, nikoli nabízením neoprávněných výhod. To znamená, že žádný ze zaměstnanců nesmí přímo ani nepřímo nabízet, slibovat, poskytovat nebo schvalovat poskytnutí peněz nebo čehokoliv hodnotného veřejným činitelům s cílem ovlivnit oficiální jednání, nebo získat neoprávněnou výhodu. Stejný princip platí i vůči soukromým podnikatelským subjektům, se kterými společnost vstupuje do obchodních transakcí. Ani jim není možné poskytnout protihodnotu za poskytnutí neoprávněných výhod. Jakákoliv nabídka, příslib, příspěvek nebo dar musí být v souladu s příslušnými zákony i směrnicemi společnosti Siemens a nesmí vzbudit jakékoliv zdání zlého úmyslu nebo nevhodnosti. Znamená to tedy, že pokud by bylo možné poskytnutí takové nabídky, příslibu, příspěvku či daru chápat jako snahu o nevhodné ovlivnění státního úředníka, nebo jako úplatek obchodní protistraně v zájmu získání podnikatelské výhody pro společnost Siemens, nesmí být taková nabídka, příslib, příspěvek či dar poskytnut. Z tohoto důvodu musí zaměstnanci odpovědní za výběr konzultantů, zástupců, partnerů do společných podniků i ostatních obchodních partnerů jednat tak, aby zajistili následující: n třetí strany rozumí směrnicím o zamezení korupce vydaným společností Siemens či rovnocenným dokumentům a budou se jimi řídit, n vyhodnotí kvalifikaci i pověst těchto třetích stran a n do smluv a dohod zahrnou odpovídající ustanovení, jejichž cílem bude ochránit společnost Siemens. Kromě jiného se to týká zejména případů, kdy budou s veřejnými činiteli jednat ve prospěch společnosti Siemens. A konečně, předchozímu přezkoumání dodržování předpisů musí být podrobena všechna investiční rozhodnutí společnosti, ať se jedná o nákup majoritního nebo minoritního podílu ve společnosti, nebo o dohodu o společném podniku. Termín veřejný činitel je široce vymezen tak, aby zahrnoval představitele či zaměstnance jakéhokoliv státního či jiného veřejného orgánu, agentury či právnické osoby na jakékoliv jejich úrovni včetně představitelů nebo zaměstnanců státem vlastněných firem a veřejných mezinárodních organizací. Zahrnuje i kandidáty na veřejné funkce, představitele a zaměstnance politických stran i politické strany. Zaměstnanci kromě toho nesmějí ani nepřímo poskytnout peníze nebo cokoliv hodnotného (například konzultantům, zástupcům, zprostředkovatelům, obchodním partnerům nebo jakýmkoliv dalším třetím stranám), pokud okolnosti naznačují, že celý dar nebo jeho část může být přímo nebo nepřímo poskytnut veřejnému činiteli s úmyslem ovlivnit jednání státního orgánu, nebo získat neoprávněnou výhodu, ani soukromému podnikatelskému subjektu jako protiplnění za získání neoprávněné výhody při obchodní transakci. Business Conduct Guidelines, Edition

10 B.3. Protikorupční ustanovení: požadování a přijímání výhod Zaměstnancům není dovoleno využívat jejich pracovního postavení k tomu, aby požadovali, vymáhali, přijímali nebo získávali výhody či jejich příslib. Tato zásada se nevztahuje na přijímání příležitostných dárků čistě symbolické hodnoty, pohoštění nebo pozvání na společenské akce v přiměřené hodnotě, které odpovídají místním zvyklostem a praxi a jsou v souladu se směrnicemi společnosti Siemens. Jakékoliv jiné dary, pohoštění či pozvání na společenské akce musí být odmítnuty. B. 4. Příspěvky politikům politickým stranám a organizacím, charitativní dary a sponzoring Společnost Siemens neposkytuje žádné s politikou související příspěvky (dary politikům, politickým stranám a organizacím). Jakožto společensky zodpovědný subjekt přispívá společnost Siemens finančně nebo věcně na vědu a vzdělání, umění a kulturu, na sociální a humanitární projekty. Sponzoring, za který společnost Siemens získává reklamu, se za dar nepovažuje, rovněž tak se za dar nepovažují ani příspěvky oborovým svazům či členské příspěvky organizacím prosazujícím oborové zájmy. Některé dary jsou za všech okolností zakázány. Patří mezi ně dary 1. jednotlivcům a organizacím podnikajícím za účelem zisku, 2. dary zasílané na soukromé účty, 3. dary organizacím, jejichž cíle se neslučují se zásadami definovanými společností Siemens, 4. nebo dary, které by poškodily pověst společnosti Siemens. Všechny dary musí být transparentní. Kromě jiného to tedy znamená, že musí být známa identita příjemce i plánované využití daru, důvod a účel daru musí být ospravedlnitelný a zdokumentovaný. Dary představující kompenzaci za službu, ale výrazně převyšující hodnotu této služby jsou zakázány, neboť porušují pravidlo zachování transparentnosti. Sponzoring představuje jakýkoliv finanční nebo materiální příspěvek, kterým společnost Siemens podporuje akci pořádanou třetí stranou na oplátku za možnost propagace značek společnosti Siemens například vystavením loga společnosti Siemens, zmínkou společnosti v úvodním nebo závěrečném projevu, nebo účastí zástupce společnosti v diskusním panelu či zobrazením loga na vstupenkách na akci. 10 Business Conduct Guidelines, Edition

11 Všechny sponzoringové příspěvky musí být transparentní, poskytované v souladu s písemnou dohodou a musí být využity pro řádné obchodní účely. Plnění nabízené pořadatelem akce musí být úměrné příspěvkům. Příspěvky není možné slibovat, nabízet nebo poskytovat s cílem zajistit společnosti Siemens neoprávněnou konkurenční výhodu, ani za jiným nevhodným účelem, dále nesmějí být poskytovány na podporu akcí organizovaných jednotlivci či organizacemi, jejichž cíle se neslučují se zásadami definovanými společností Siemens, nebo které by mohly poškodit její dobrou pověst. špinavých peněz. Abychom těmto problémům předešli, musí být zaměstnanci ostražití a jakékoliv podezřelé chování zákazníků, konzultantů a obchodních partnerů ohlásit. V souvislosti s penězi a platbami i s ostatními transakcemi a smlouvami musí zaměstnanci také dodržovat všechny příslušné účetní postupy, vést záznamy a plnit požadavky na finanční reporting. B. 5. Veřejné zakázky Společnost Siemens se po celém světě uchází o zakázky zadávané státními subjekty a státem vlastněnými společnostmi. Při všech jednáních a stycích se státními orgány se chováme transparentně, čestně a korektně. Jednáme v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o veřejných zakázkách včetně zákonů zakazujících snahu o nevhodné ovlivňování veřejných činitelů. B. 6. Opatření proti praní špinavých peněz Při praní špinavých peněz dochází k zakrývání jejich původu a zdroje v souvislosti s trestnou činností například terorismem, pašováním drog nebo korupcí tím, že jsou tyto špinavé peníze uvedeny do oběhu, jejich nezákonnost je pak zakryta, nebo není možné určit jejich skutečný zdroj nebo vlastníka. Cílem společnosti Siemens je obchodovat pouze se zákazníky, konzultanty a obchodními partnery, kteří mají dobrou pověst a kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Praní špinavých peněz nepodporujeme. Všichni zaměstnanci musí jednat v souladu s platnými zákony proti praní špinavých peněz a postupy společnosti Siemens, jako je například aplikace systému finavigate, vyvinutá za účelem odhalování a zabraňování podezřelého způsobu plateb nebo zákazníků či transakcí, které by mohly zahrnovat praní Business Conduct Guidelines, Edition

12 B.7. Kontrola obchodu V zemích, kde působí společnost Siemens, dodržuje kontrolu exportu, celní zákony a nařízení. Kontrola exportu se obvykle týká přepravy zboží, služeb, hardwaru, softwaru nebo technologií přes státní hranice včetně předávání elektronickou cestou. Zákony o kontrole exportu se používají v souvislosti s přímým nebo nepřímým vývozem nebo dovozem z nebo do určitých zemí, se kterými je obchodování omezeno, nebo se stranami, které mohou být například označeny s ohledem na národní bezpečnost, nebo se stranami, které se podílely na trestné činnosti. Porušení těchto zákonů a předpisů může vést k vážným postihům včetně pokut a odvolání zjednodušených dovozních a vývozních procedur (přerušení plynulého toku dodávek). Zaměstnanci, kteří se, jak bylo uvedeno výše, podílejí na dovozu a vývozu zboží, služeb, hardwaru, softwaru nebo technologií, musí jednat v souladu s platnými předpisy o ekonomické restrikci a vývozních a dovozních kontrolách jakož i se všemi souvisejícími směrnicemi a postupy stanovenými společnostmi, pro které pracují. B.8. Spolupráce s dodavateli Společnost Siemens očekává, že její dodavatelé budou sdílet její hodnoty a budou dodržovat všechny platné zákony. Společnost Siemens dále od svých dodavatelů očekává, že budou jednat v souladu s následujícími zásadami, jež přijala i společnost Siemens a které se týkají odpovědnosti vůči všem zúčastněným stranám a životnímu prostředí: n budou jednat v souladu se všemi platnými zákony, n zamezí korupci, n budou respektovat základní lidská práva zaměstnanců, n budou dodržovat zákony, které zakazují dětskou práci, n převezmou odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, n budou jednat v souladu s platnými zákonnými a mezinárodními normami o ochraně životního prostředí a n budou podporovat u svých dodavatelů dodržování těchto hodnot. 12 Business Conduct Guidelines, Edition

13 Business Conduct Guidelines, Edition

14 C. Předcházení střetu zájmů Zaměstnanci společnosti Siemens jsou povinni přijímat podnikatelská rozhodnutí v nejlepším zájmu společnosti Siemens, která se nezakládají na jejich osobních zájmech. Ke střetu zájmů dochází, pokud se zaměstnanci zapojí do činností, nebo prosazují osobní zájmy, které jdou na úkor zájmů společnosti Siemens. Zaměstnanci musí svého nadřízeného informovat o všech osobních zájmech a z toho plynoucího střetu zájmů, který by mohl nastat v souvislosti s výkonem jejich pracovních povinností. Zaměstnanci nesmí pro své soukromé smlouvy či zakázky používat společnosti, s nimiž vstupují do obchodních jednání při své práci pro společnost Siemens, pokud by z této činnosti mohli pro svou vlastní zakázku či objednávku získat jakoukoliv výhodu. Zejména to platí v případech, kdy zaměstnanec má, nebo by mohl mít přímý nebo nepřímý vliv na to, zda tato firma získá od společnosti Siemens zakázku. Střet zájmů může představovat obchodní vztah s konkurentem nebo zákazníkem společnosti Siemens, nebo podíl v jejich firmě, nebo vedlejší činnost zaměstnance, která zaměstnanci brání plnění povinností vůči společnosti Siemens. Je tedy důležité, aby všichni zaměstnanci při provádění svých pracovních úkolů uměli rozeznat střet zájmů a vyhýbali se případnému střetu i pouhému zdání o možném střetu. C.1. Konkurenti společnosti Siemens Zaměstnanec nesmí podnikat jako konkurent nebo být činný pro podnikatele v konkurenčním vztahu k Siemens a nesmí vykonávat jakékoli konkurenční aktivity. C.2. Vedlejší činnost Zaměstnanci nesmějí vykonávat vedlejší činnosti, které pro společnost Siemens představují konkurenci. Před tím než se zaměstnanci zapojí do vedlejší činnosti, za kterou budou pobírat odměnu, musí o této skutečnosti informovat společnost Siemens a vyžádat si její písemný souhlas. Příležitostné činnosti, jako jsou publicistická činnost, přednášky a obdobné občasné aktivity, se za vedlejší činnost nepovažují. Bude-li činnost v neprospěch zájmů společnosti Siemens, nebude souhlas vydán. Jeho udělení může být také odmítnuto, pokud zaměstnanci s danou firmou jednají oficiálně v rámci plnění svých pracovních povinností pro společnost Siemens. Z těchto důvodů také může být odvoláno již udělené svolení. C.3. Účast na podnikání třetích osob Zaměstnanci, kteří mají nebo získají přímo nebo nepřímo majetkovou účast v nějakém konkurenčním podniku, musí tuto skutečnost oznámit svému příslušnému personálnímu oddělení, jestliže prostřednictvím této účasti mají možnost ovlivnit 14 Business Conduct Guidelines, Edition

15 řízení (management) tohoto podniku. Z možnosti ovlivnění řízení lze obecně vycházet tehdy, když tato účast přesáhne podíl ve výši 5 % celkového kapitálu. Zaměstnanci, kteří mají nebo získají přímo nebo nepřímo účast v podniku, jenž je obchodním partnerem firmy Siemens, nebo podniku, v němž má Siemens účast, musí tuto skutečnost rovněž oznámit svému příslušnému personálnímu oddělení v případě, že je zaměstnanec s tímto příslušným podnikem v pracovněprávním vztahu nebo bude v tomto podniku provádět činnosti plynoucí z mandátní smlouvy. Pro účasti v podnicích kótovaných na burze toto platí pouze tehdy, když účast přesáhne 5 procentní podíl celkového kapitálu. Po oznámení o účasti v jiných podnicích může společnost učinit vhodná opatření k odstranění možného střetu zájmů. Business Conduct Guidelines, Edition

16 D. Nakládání s majetkem společnosti Kancelářské i výrobní prostory společnosti Siemens mají různé vybavení a zařízení, jako jsou telefony, kopírky, počítače, software, internet/intranet, stroje a další nástroje, jako a hlasové schránky. Tato zařízení jsou určena pouze k využití souvisejícímu s podnikáním společnosti nikoli pro osobní potřeby. O výjimkách a případných úhradách za soukromé použití těchto zařízení je možné dohodnout se na lokální úrovni, ovšem za předpokladu, že majetek společnosti Siemens: Pokud se činnost přímo nevztahuje k podnikání společnosti Siemens, nesmí zaměstnanci bez souhlasu nadřízeného používat vybavení společnosti Siemens ani její zařízení k pořizování záznamů, souborů, video či audiozáznamů nebo reprodukcí. n nebude použit k jakékoliv nezákonné činnosti, n jeho využití nezpůsobí jakýkoliv skutečný ani domnělý střet zájmů, n jeho využití nepovede k výraznému zvýšení nákladů, narušení fungování společnosti Siemens nebo jiným negativním dopadům na společnost včetně zasahování do povinností zaměstnance či povinností stanovených pro ostatní zaměstnance. V žádném případě nesmí být prostřednictvím těchto zařízení získávány nebo předávány informace, které podporují nebo podněcují rasovou nenávist, oslavují násilí nebo jiné trestné jednání nebo obsahují sexuálně podbarvené materiály v dané kultuře urážlivé. 16 Business Conduct Guidelines, Edition

17 Business Conduct Guidelines, Edition

18 E. Nakládání s informacemi E.1. Finanční reporting pravdivě odrážející skutečnost Pro otevřenou a efektivní komunikaci je nutné zajistit přesný a pravdivý reporting. Toto pravidlo platí stejně pro vztahy s investory, zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery i pro jednání s veřejností a všemi státními orgány. Společnost Siemens musí mít také zavedeny postupy a kontroly ve vedením schválené formě, které zajistí provádění transakcí v souladu s vydanými oprávněními. Uvedená společnost také musí předcházet nedovolenému používání svého majetku a odhalovat jej. Všichni zaměstnanci společnosti Siemens se musí ujistit, že účetní knihy a záznamy společnosti, které vytvářejí, nebo za které jsou jinak odpovědní, jsou: n úplné, n přesné, n poctivě zobrazovat všechny transakce nebo výdaje a n provedeny včas a v souladu s platnými účetními pravidly a předpisy, a to bez ohledu na to, zda tyto informace budou součástí zveřejňovaných informací, nebo zda budou poskytovány státním orgánům. Účetní knihy a záznamy budou obsahovat všechny údaje, osvědčení a další písemné dokumenty vypracované pro finanční reporting a za účelem zveřejnění i materiály shromažďované za jiným účelem, včetně výkazů o interních výdajích (jako jsou vyúčtování nákladů zaměstnanců souvisejících s výkonem práce). E.2. Mlčenlivost O důvěrných nebo chráněných interních informacích společnosti Siemens, které zatím nebyly zveřejněny, musí být zachována mlčenlivost. V souladu se zákonnými a smluvními požadavky musí být chráněny i veřejně nepřístupné informace týkající se dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců, zprostředkovatelů, konzultantů a ostatních třetích stran, nebo informace jimi poskytnuté. Mezi důvěrné a chráněné informace se řadí zejména: n informace o organizaci společnosti, jejím vybavení, cenách, tržbách, ziscích, trzích, zákaznících a dalších otázkách souvisejících s podnikáním, n informace o výrobě, výzkumu a vývoji a n čísla z interního reportingu. Povinnost zachování mlčenlivosti přesahuje trvání příslušných pracovněprávních vztahů, neboť zveřejnění důvěrných informací by mohlo poškodit podnikání společnosti Siemens, jejích klientů či zákazníků bez ohledu na to, kdy ke zveřejnění dojde. 18 Business Conduct Guidelines, Edition

19 E.3. Ochrana a bezpečnost dat Přístup k intranetu a internetu, celosvětová výměna informací a dialog prostřednictvím elektronických systémů a elektronické transakce jsou velice důležité pro zajištění efektivity každého z nás i pro celkový úspěch podnikání. Výhody elektronické komunikace se ale také pojí s riziky pro ochranu osobních údajů a zabezpečení dat. Důležitou součástí řízení informačních technologií, schopnosti vést i chování každého jednotlivce je efektivní předvídání těchto rizik. Osobní údaje je možné shromažďovat, zpracovávat či využívat pouze v rozsahu, který je nutný pro předem dané, transparentní a zákonné účely. Kromě toho musí být osobní data bezpečně uložena a při jejich přenosu by měla být podniknuta příslušná opatření. Je nutné zajistit vysoké standardy pro kvalitu dat a jejich technickou ochranu proti nedovolenému přístupu k nim. Využití dat musí být pro ty, kterých se údaje týkají, transparentní, musí být zajištěno i právo těchto osob na případné využití a možnost opravy těchto dat a případně i na uplatnění možných námitek vztahujících se k blokování a výmazu těchto informací. Jsou jurisdikce (například Evropská unie), které stanovují přísné zákony a předpisy týkající se shromažďování osobních údajů zaměstnanců a dat třetích osob, jako jsou zákazníci nebo obchodní partneři, jakož i nakládání s těmito daty. Všichni zaměstnanci musí tyto zákony k ochraně soukromí ostatních osob dodržovat v platném rozsahu. E.4. Pravidla používání interních informací v obchodním styku, tzv. insider trading Osoby mající k dispozici interní firemní informace o společnosti Siemens nebo o jiné firmě (například o zákazníkovi, dodavateli nebo o partnerovi ve společném podniku), jejíž akcie jsou obchodovány na burze nebo na organizovaném trhu cenných papírů, nesmí s akciemi těchto společností ani s finančními instrumenty, jejichž cena přímo nebo nepřímo závisí na akciích těchto společností (insider securities), obchodovat. Interní firemní informace je jakákoliv konkrétní informace, která se týká společností Siemens, nebo jiného emitenta takových akcií (tzv. insider securities), není veřejně známou informací a jejíž zveřejnění by pravděpodobně mělo významný vliv na cenu těchto akcií (tzv. insider security). Tato pravděpodobnost existuje, pokud by rozumně smýšlející investor tento údaj považoval za informaci, která pravděpodobně ovlivní cenu akcií. O takové pravděpodobnosti je možné hovořit i tehdy, pokud by ji investor zvažoval v souvislosti s investičním rozhodnutím. Interní firemní informace může osoba získat buď díky své pozici/funkci a náležející kompetenci, nebo náhodně. Patří sem neveřejné informace o: n finančních výsledcích, n finančních plánech nebo rozpočtech, n změnách v dividendách, n významných fúzích nebo akvizicích, n odprodejích majetku, n obzvláště významných zakázkách nebo strategických plánech, n výrazných posunech v soudních sporech, n technickém vývoji nebo vývoji produktů, n významných změnách ve vedení firmy, o společných podnicích a významných podnikatelských dohodách nebo n obchodních vztazích. Aby bylo možné předejít i jen zdání možného porušení pravidel týkajících se použití interních firemních informací v obchodním styku na straně členů vrcholového vedení společnosti, nesmějí jeho představitelé provádět jakékoliv transakce s akciemi společnosti Siemens v období dvou týdnů před koncem čtvrtletí nebo obchodního roku. Tento zákaz končí až dva dny po zveřejnění čtvrtletních výsledků nebo výsledků po skončení obchodního roku. Business Conduct Guidelines, Edition

20 Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance společnosti Siemens, jejichž činnost nebo pozice jim umožňuje přístup k finančním výsledkům nebo jiným závažným informacím, které zatím nebyly zveřejněny. Interní firemní informace není možné bez příslušného oprávnění publikovat ani jakkoliv poskytnout třetí straně. Ke zveřejnění interních firemních informací bez náležitého oprávnění dochází vždy, když jsou tyto informace zveřejněny mimo běžný rámec pracovních nebo profesních povinností pracovníka, nebo při plnění jiných povinností ve prospěch emitenta. Týká se to jak informací zveřejňovaných v rámci společnosti Siemens, tak informací zveřejňovaných vně společnosti včetně jejich poskytnutí novinářům, finančním analytikům, zákazníkům, konzultantům, rodinným příslušníkům či přátelům. Zaměstnanci musí dále vždy zajistit, že interní firemní informace budou uchovávány v bezpečí nebo uzamčeny tak, aby k nim nemohly získat přístup neoprávněné osoby. V těch případech, kdy zaměstnanec poruší pravidla stanovená pro používání interních informací a řádný dohled mohl takovému porušení zabránit, mohou být příslušní vedoucí pracovníci voláni k osobní odpovědnosti za škody. Kromě těchto pravidel je nutno dodržovat i další či zvláštní předpisy pro používání interních informací v obchodním styku, jakož i jednat v souladu se zákony platnými v jednotlivých státech. Osoby, kterým jsou známy interní firemní informace, nesmí třetí straně poskytnout jakákoliv doporučení o nákupu či prodeji akcií, jichž se tyto informace týkají, nebo jinak třetí stranu k takovému kroku podněcovat. 20 Business Conduct Guidelines, Edition

Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines Business Conduct Guidelines sivantos.com Naše Business Conduct Guidelines stanovují etický a právní rámec pro rozhodování naší organizace nejen jako celku, ale i jednotlivých pracovníků. Obsahují základní

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Povinnosti zaměstance vůči zaměstnavateli Siemens Praha, Česká Republika

Povinnosti zaměstance vůči zaměstnavateli Siemens Praha, Česká Republika Povinnosti zaměstance vůči zaměstnavateli 30.4.2015 Siemens Praha, Česká Republika Program Povinnosti zaměstnace vůči zaměstnavateli Právní rámec Povinnosti zaměstnace vůči zaměstnavateli Nejčastějsí interní

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty.

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty. Etický kodex pro smluvní partnery My Business our ethics Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF Měníme vize v hodnoty. Obsah Preambule...3 Zásady...4 Konflikty zájmů a korupce...4 Trestné činy v souvislosti

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

E T I C K Ý K O D E X Vánoční ozdoby, DUV družstvo, se sídlem nábřeží Benešovo 2286, Dvůr Králové nad Labem IČ:

E T I C K Ý K O D E X Vánoční ozdoby, DUV družstvo, se sídlem nábřeží Benešovo 2286, Dvůr Králové nad Labem IČ: E T I C K Ý K O D E X Vánoční ozdoby, DUV družstvo, se sídlem nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 000 30 074 1. ZÁSADY FIREMNÍ KULTURY A POŽADAVKY NA ETICKÉ CHOVÁNÍ 1.1. Chování v

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group

Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do problematiky ochrany dat 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Shromažďování dat 8 4. Citlivá osobní data a zvláštní kategorie osobních dat 11

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Informace pro veřejnost 1. ÚVOD Pravidla jednání a etických zásad Komerční banka, a.s. a její Skupina Účelem tohoto dokumentu

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více