MANTINELY VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH INVESTIC DO LIDSKÉHO KAPITÁLU VE VZTAHU K EFEKTIVNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANTINELY VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH INVESTIC DO LIDSKÉHO KAPITÁLU VE VZTAHU K EFEKTIVNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 MANTINELY VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH INVESTIC DO LIDSKÉHO KAPITÁLU VE VZTAHU K EFEKTIVNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ The limits of public and private human capital investment in the relationship to the health care system effectiveness Jaroslava Durdisová, Jan Mertl 1 Abstract The paper deals with the evaluation and comparison of public and private investment in health. This paper aims to show that the method of human capital to attach any positive value or negative health illness or suffering per se, but merely notes the impact of health on the production capability of individuals or society as a whole and consider the consequences of these phenomena. A sub-goal is to define the differences between public and private investments in human capital health. In circumstances where restrictions on public budgets is highlighted and discussed the involvement of private resources, are the conclusions of the article highly current. It shows, among other things, that even private spending on health care are burdened with limits and restrictions and possible consequences to services sector and employment issues. Klíčová slova Zdraví, zdravotnictví, lidský kapitál, investice do zdraví Keywords Health, healthcare system, human capital, investment in health Úvod Hodnocení efektivnosti ve zdravotnictví je odlišné od ostatních sektorů ekonomiky vzhledem k významu života a zdraví pro vliv na ekonomiku státu, ale i všech subjektů zařazených do zdravotnického systému. Vycházíme ze situace omezených veřejných zdrojů a potřeby zapojení zdrojů soukromých zdrojů. To je obecný problém, který je dán donucovacím charakterem plateb do fondů veřejného zdravotnictví. Tento způsob vede k objektivní evaluaci výdajů na zdravotnictví, současně je ale kritizován z pohledu priorit pacientů, možnosti nadstandardní léčby a také svobody jednotlivce. Proto také v České republice v současné době navýšení veřejných zdrojů není aktuální. Cílem příspěvku je ukázat, že metoda lidského kapitálu nepřisuzuje žádnou kladnou hodnotu zdraví nebo zápornou hodnotu nemocí či utrpení per se, ale všímá si pouze vlivu zdravotního stavu na produkční schopnost jedince či celé společnosti. Cílem je zamyslet se 1 Zpracováno v rámci grantových projektů Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů IG NF VŠE (doc. Durdisová) a Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění IGA VŠFS (Ing. Mertl). 1

2 nad důsledky těchto jevů. Dílčím cílem je pak vymezit rozdíly mezi veřejnými a soukromými investicemi do lidského kapitálu zdraví. Teoretická východiska Následující teoretická východiska se týkají především problematiky lidského kapitálu jako individuálního investičního statku, praxe zdravotní politiky a veřejného zdravotnictví se od nich často odchyluje. Již v roce 1961 analyzoval lidský kapitál a možnosti investic do něj Schultz 2, který ve svém článku analyzoval tehdejší bariéry pro efektivní investice do lidí a srovnává je s existujícími možnostmi investic do jiných statků. Navrhl také politiky pro zvýšení míry investic do lidského kapitálu. Ukázal, že skrze investice do (vlastního) lidského kapitálu jedinec zvyšuje svoji svobodu a možnost volby a že to je jeden ze způsobů, jak zvýšit své bohatství. Zprvu se ekonomie zabývala lidským kapitálem zejména v oblasti vzdělání. Tento přístup rozvíjí zejména Gary Becker 3, který již v roce 1964 analyzoval peněžní míry výnosu z absolvovaného vzdělání a ukázal, že investice do něj jsou vysoce rentabilní. Specifický přístup k lidskému kapitálu akcentuje Grossman ve svém podrobném matematickém modelu z roku Rozvíjí v něm Beckerův, Schultzův, Mushkinův a Fuchsův koncept lidského kapitálu a provádí analýzu investic do lidského kapitálu na příkladu kapitálu zdraví. Grossmann chápe zdraví jako složku zásoby lidského kapitálu ( component of the stock of human capital ). Zejména staví na hypotéze, že zatímco zásoba znalostního kapitálu jednotlivce ovlivňuje především jeho produktivitu, zásoba zdraví ovlivňuje především čas, který může strávit produktivními činnostmi. Ocitujme v této souvislosti ještě Goulliho, 5 který charakterizuje Grossmannův model takto: Jednotlivec zdědí původní zásobu kapitálu, která se znehodnocuje věkem. Tato zásoba musí být renovována investicemi do zdraví. Je řešen problém, jak je možné v různém období života obnovovat zásobu lidského kapitálu a jaké jsou optimální objemy investic. Přitom optimalizace se dosahuje při respektování rozpočtového a časového omezení.. Jednotlivec tedy vybírá mezi investicemi do zdraví nebo do jiných statků ( U=f (H t, Z t ), kde H t je zdraví a Z t jsou jiné statky v období t). Produkční funkce jsou definovány jako I=(M, T H, E) a Z=(X, T z, E), kde M je zdravotní péče, T H je čas věnovaný její produkci, X jsou vstupy k produkci statku Z, T z je čas potřebný k této produkci, a E reprezentuje zjednodušeně vzato vzdělání (obsahuje myšlenku, že vzdělaní lidé budou efektivnější jak v produkci zdraví tak v produkci jiných statků). Časové omezení je vyjádřeno jako rozložení období Ω (např. 365 dnů v roce) na čas věnovaný investicím do zdraví (T h ), nemoci (T L ), práci (T W ) a času potřebnému k produkci jiných statků (T z ). Ω = T H + T L + T z + T W. Znehodnocování zásoby kapitálu zdraví v čase vyjadřuje Grossman jako 2 SCHULTZ, T.W. Investment in Human Capital. The American Economic Review, Vol. 51, No. 1. (Mar., 1961), pp Stable URL: 3 BECKER, G. S., Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, Second edition. Chicago and London: The University of Chicago Press, (druhé vydání textu publikovaného v r. 1964). Dále Becker rozpracoval přístupy chicagské školy i v oblasti ekonomie rodiny, ekonomie zločinu, ekonomie času, ekonomie diskriminace a dalších tradičně sociologických disciplín definoval pojetí ekonomie jako imperiální vědy. 4 GROSSMAN, M. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80, GOULLI, R. Zdravotnictví a veřejná ekonomie. In: Analytická, koncepční a hodnotová východiska zdravotní politiky I. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2001), 2

3 H t+1 H t = I t - δ t H t, kde I t hrubé investice, δ t H t opotřebení (znehodnocení) zdraví, H t+1 H t změna zásoby kapitálu zdraví Pokud se týče optimalizace v čase, Grossman konstruuje produkční funkci dnů zdraví production function of healthy days. Obrázek 1 Grossmanův model produkční funkce dnů zdraví Počet dní prožitých ve zdraví 365 H min Zásoba zdraví Zdroj: GROSSMAN, M. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80, 1972, upraveno Model akcentuje ekonomicky racionální rozhodování jednotlivce tedy to, zda se mu v určitém okamžiku života vyplatí poptávat zdravotní péči investovat do zdraví. Implikuje tudíž i fakt, že jednotlivec si v určitém okamžiku racionálně zvolí i smrt (v tomto okamžiku H t < H min, kde H min odpovídá úrovni v okamžiku smrti neboli nula dnům prožitým ve zdraví). Ve zjednodušené podobě 6 ukazuje logiku Grossmanova modelu následující graf, který obsahuje křivku MEC (mezní efektivnost kapitálu) definovanou jako klesající křivku na základě vztahu MEC=W*G/C, kde W je mzdová sazba, G míra výnosu z investic do zdraví (zákon klesajících výnosů), C přímé náklady investic do zdraví. Ukazuje různou zásobu zdraví odpovídající různé hodnotě nákladů kapitálů, opotřebení δ rostoucí s věkem 7 a na úrovni δ D v pokročilém stáří odpovídající hodnotě H min. Také ukazuje, že optimální zásoba zdraví v mládí je vyšší než ve stáří (H 0 >H 1 ). Z Grossmanova modelu vyplývá také, že s růstem věku rostoucí míra opotřebení zdraví δ stále více zdražuje kapitál, což nakonec vede k již popsanému dobrovolnému výběru smrti, protože je stále méně výhodné investovat vysoké investice do rychle ubývající zásoby zdraví; zvýšení mezd (MEC 0 -MEC 1 ) implikuje vyšší optimální úroveň zásoby zdraví (H w ), tentýž efekt má zvýšení zásoby vzdělání, protože zvyšuje mezní produkt vstupů. 6 The Demand for Health Capital the Grossman Model. <www.ucd.ie/economics/staff/dmadden/topic%201%20- %20Grossman%20Model%20-%202007%20version.pdf>, [cit ]. 7 Nebo např. s progresí chronického onemocnění, tento ukazatel de facto aproximuje odolnost či míru autonomního zhoršování zdravotního stavu. 3

4 Obrázek 2 Grossmanův model různé úrovně zásoby zdraví Náklady držby kapitálu (úroková míra ostatních investic r + míra opotřebení δ ) r+δ D r+ δ 1 r+ δ 0 MEC 1 MEC 0 H min H 1 H 0 H W Zásoba zdraví Zdroj: GROSSMAN, M. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80, 1972, upraveno I když kritikové tohoto modelu argumentují zejména nerealistickým předpokladem dokonalých informací, příliš velkou mírou jistoty v modelu, tj. že zdravotní péče a zdravotní stav jsou velmi deterministicky svázány, tvoří tento model důležitý nástroj k analýze racionálních investic do vlastního zdraví z vlastního rozhodnutí pacienta. 8 Proto jeho následovníci, jako například Cropper 9, formálně zahrnuli do Grossmanova modelu nejistotu. Výsledkem takové aplikace byla tvrzení o vyšší zásobě zdraví držené bohatšími lidmi než chudšími lidmi. Variabilita zdravotního rizika tedy vede v modelech, které s určitou mírou nejistoty pracují, ke zvýšení objemu spotřebovávané zdravotní péče a zásoby zdraví, do níž jedinec investuje. Modely Liljase 10 rozšiřují tyto úvahy do implikací konceptů veřejného a soukromého zdravotního pojištění. Z poslední doby pak připomeňme zejména Piateckého a Ulmannův model 11, který analyzuje dopad zaměstnanosti ve zdravotnictví. Zdraví je zejména v Ulmannových dalších pracech složkou kvality lidského kapitolu a faktorem globální produkční funkce. Rozbor Se specificitou řešených problémů souvisí také koncept dekomodifikace (Esping- Andersen, 1990). Teoreticky spočívá v tom, že prostřednictvím veřejného financování a veřejného poskytování určitých statků a služeb dochází k odstínění či osvobození člověka od působení tržních sil. Tento proces se v historii uplatňoval zejména v sociálnědemokratickém režimu welfare state. Jeho výhoda spočívá v tom, že umožňoval člověku existenci ve společnosti nezávisle na svých tržních příjmech právě ve vazbě na to, že určité problémy musí řešit každý člověk bez ohledu na to, jak je momentálně trhem ohodnocen. 8 Nicméně vzhledem ke své podstatě neakcentuje problematiku toho, jak řešit otázku zdravotní péče pro ty, jejichž rozhodnutí o investici do vlastního zdraví vyjde záporně. 9 CROPPER, M. L. Health, investment in health, and occupational choice. Journal of Health Economics, LILJAS, B. The demand for health with uncertainty and insurance. Journal of Health Economics, PIATECKI C., ULMANN P. Microéconomie de la santé : Bilan et Perspective. Revue d'economie Financière, Numéro spécial, vol. 34, pp , PIATECKI C., ULMANN P. Croissance endogène et Santé. INSEE Méthodes: Paris, avril,

5 V praxi se projevuje zejména dostupností veřejných služeb a faktickým odstraněním sociálních rizik z běžného života. Racionalita těchto úvah spočívala v tom, že když budou lidé zbaveni závažných sociálních rizik, budou se moci bez obav věnovat produktivní práci a kvalitnímu životu. A také v tom, že v rámci sociální diferenciace řada lidí má omezenou možnost uspokojit si své potřeby na tržním principu protože jejich rozpočtové omezení je nízké a tudíž vlastně nemohou na trhu použít své peněžní hlasy. V praxi se však stal princip re-komodifikace předmětem kritiky, protože řada příslušníků některých sociálních skupin tento princip využila k dlouhodobému sociálnímu parazitismu, často i mezi generacemi. Tento fenomén je známý jak z ČR, tak i z řady zemí EU (Francie), kdy se v souvislosti s globálním vývojem zvýrazňuje. V poslední době se však uplatňuje spíše opačný proces, tedy re-komodifikace, spočívající ve zpětném poskytování služeb na tržním principu, resp. regulací přístupu k veřejným službám, resp. stimulací pracovní aktivity oproti životu na dávkách. V tomto rozčlenění lze také spatřovat rozklíčování některých jednoduchých návrhů na reformy sociálních systémů, spočívajících v přenesení racionality financování jednotlivých oblastí sociální politiky na klienta, resp. na individuální soukromou poptávku. Pokud se jedná o individuální poptávku financovanou ze soukromých zdrojů, je třeba počítat s dvěma základními problémy: rozpočtovým omezením diferencovaným v rámci sociální struktury a reálným chováním jednotlivých poptávajících. Pokud v rámci sociální praxe nedojde k tomu, že jednotlivec svoji individuální poptávku bude skutečně realizovat, vzniká problém, protože takové opatření sociální politiky je poté neúčinné. Pokud se jedná o individuální poptávku financovanou z veřejných zdrojů, problém rozpočtového omezení odpadá, ale otázka reálného chování jednotlivých poptávajících zůstává. Lze ho usměrnit např. formou specifických poukázek. Další možností je pak standardní poskytování veřejných služeb formou veřejného statku či smíšeného veřejného statku (financování z daní a čerpání na základě potřeby). Investice do lidského kapitálu lze rozdělit na veřejné a soukromé. Veřejné investice zvyšují zásobu lidského kapitálu přesto, že není definován a obchodován jako komodita na Esping-Andersenově principu. Naopak soukromé investice vedou k přírůstku lidského kapitálu na principu tržního nákupu služeb, které zvyšují jeho potenciál (zhodnocují jej). Z ekonomického hlediska platí, že metoda lidského kapitálu nepřisuzuje žádnou kladnou hodnotu zdraví nebo zápornou hodnotu nemocí či utrpení per se, ale všímá si pouze vlivu zdravotního stavu na produkční schopnost jedince či celé společnosti. Přínos (léčebného či preventivního programu) je tedy redukován na materiální zdroje, které dokáže ušetřit. Tyto úspory mohou být přímé (náklady na léčení nemoci nebo jejich komplikaci, které by vznikly bez daného programu) i nepřímé (ušlá produktivita pracovní síly v důsledku nemoci). Kapitál je obecně řečeno zásoba, kterou může její vlastník produktivně využít. Pokud ji užívá ke zvýšení individuálního užitku, jde o individuální kapitál, tj. jeho výnosy užívá jednotlivec. Společenský kapitál vzniká etatizací části individuálních užitků v rámci veřejné alokace a redistribuce a především synergickými efekty (např. vzdělanost populace, kolektivní imunita). Současně existuje snaha převzít individuální užitek do společného vlastnictví stupeň této etatizace se liší v různých společenských systémech. Lidský kapitál lze měřit pomocí příjmů z jeho použití, ale také věcně formou zlepšení konkrétních ukazatelů vzdělanosti, zdravotního stavu apod. Ideální je, pokud existuje pozitivní korelace mezi přírůstkem příjmů ve finančním vyjádření a přírůstkem konkrétních ukazatelů typu gramotnost či střední délka života. Často se zapomíná na to, že vedle běžně vnímané vazby člověka poptávajícího určitou službu/statek, např. vzdělávací nebo zdravotnické služby, je existence subjektů akumulujících příslušný typ lidského kapitálu podstatná i pro instituce které se zabývají výrobou těchto 5

6 komodit (zdravotnická zařízení, školy). Vztah je tedy ve skutečnosti oboustranný, byť má charakter např. vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tj. asymetrického vztahu jednotlivce a v zásadě oligopolního (až monopolního) uspořádání poskytovatelů. Významným poznatkem je charakter veřejných a soukromých investic do lidského kapitálu. Veřejné investice dávají prostor pro rozvoj lidského kapitálu, ale mají tendenci efekty (užitky) ze získaného lidského kapitálu ponechat ve veřejném vlastnictví a financovat reprodukci lidského kapitálu pouze prostřednictvím plateb za výrobní faktor práce, tj. mezd. Z toho vyplývá, že produkty akumulace lidského kapitálu nejsou při použití veřejných investic komoditou a jejich všeobecná dostupnost se děje na principu schopnosti či potřeby jejich využití. Např. zdravotní péče je spotřebovávána na principu její objektivní potřeby, vzdělání je spotřebováváno na základě individuálních dispozic k určité úrovni vzdělávání. Navíc neexistuje přímá vazba mezi plátcem a spotřebitelem (jiný platí a jiný spotřebovává). Naopak při použití soukromých investic je akumulace lidského kapitálu předmětem tržní směny a jednotlivé kousky, které zvyšují jeho zásobu, jsou komoditou s tržní cenou, která může být případně předmětem dotací či regulace. Dostupnost této komodity je tedy závislá na ochotě a schopnosti jednotlivce nakupovat a prodávat příslušnou komoditu tak, aby mohla vůbec předmětem tržní směny být. Např. ve zdravotnictví, pokud chceme financovat ze soukromých zdrojů rozvoj nových léčebných metod, je nutno rozdělit platby např. za přístroj do ceny jednotlivých výkonů, tak aby se pořizovací náklady rozdělily mezi jednotlivé pacienty při spotřebě. Ten, kdo spotřebovává, platí. V obou případech má proces reprodukce (akumulace) lidského kapitálu svá omezení. V případě veřejných investic je dáno omezením veřejných rozpočtů, v případě soukromých investic rozpočtovým omezením jednotlivce. V případě veřejných investic je tak omezení jednotné pro všechny občany (což vnímají někteří negativně, někteří pozitivně), v případě soukromých investic je různé, pro některého občana velké, pro někoho malé. Empiricky neplatí, že bohatnutím populace by se eliminovala rozpočtová omezení jednotlivců. Lidé se s vidinou lepšího života stěhují do měst či do míst s pracovním uplatněním (mobilita pracovní síly). Klíčová je tedy vidina společenského uplatnění. Lidský kapitál dává člověku právě možnost produktivně se uplatnit ve společnosti mezi cizími lidmi. Zatímco v rodině se člověk uplatní i tehdy, pokud lidský kapitál ještě nemá, teprve ho nabývá a nebo ho již ztratil. To souvisí i s dobou odchodu do důchodu, která má úzký vztah právě k lidskému kapitálu zdraví. Prodlužování této doby nemůže přesáhnout hranici podstatné ztráty lidského kapitálu jednotlivce, neboť v tomto okamžiku již jednotlivec nemá tržně co nabídnout a jeho další participace na pracovním trhu je neefektivní (i ve vztahu ke konkurenci zaměstnávání mladých pracovníků, kteří teprve začínají svůj lidský kapitál rozvíjet). Prodlužování doby odchodu do důchodu generuje mezigenerační konflikt, protože všichni chtějí (staří ještě, mladí už) svůj lidský kapitál uplatnit, a to ze dvou důvodů. Za prvé existenčních, neboť se zvyšuje závislost na finančních tocích a příjmech. Za druhé z důvodu společenského postavení a odezvy vlastního bytí, neboť to je vnitřním cílem většiny populace. Specifický případ tvoří mladá generace, která ještě nenašla pracovní uplatnění vzhledem k nedostatku příležitostí, a tudíž je z důvodu absence pracovních návyků ani nevyhledává. Závěr Zatímco v běžné tržní alokaci se vztahuje cena k subjektivnímu užitku spotřebitele, tak ve zdravotnictví se poměřují náklady a objektivní prospěch, který pacient získává ze spotřeby zdravotní péče. Tradičně to bývalo tak, že objektivní dokazatelný prospěch vedl k úhradě 6

7 příslušného typu péče z veřejných zdrojů, ale i k zahrnutí dané metody léčby do oficiální medicíny. Záleží na společenském zhodnocení, který typ (či rozsah) zdravotní péče bude uznán jako objektivně nutný, obecně prospěšný a tudíž hodný investic z veřejných prostředků. Subjektivní užitek či nadstandardní komfort by byl ponechán k úhradě ze soukromých zdrojů pacienta. Toto tradiční dělení v poslední době eroduje. Z hlediska technologické mezery a omezenosti zdrojů lze v poslední době identifikovat následující procesy: prohlubující se příjmová diferenciace a zvýšení objemu dostupných soukromých zdrojů u určité části populace spotřeba zdravotní péče už není tak odtažitá, nedostupná a neobvyklá (určitý módní efekt) důraz na kvalitu života po celou dobu jeho trvání kvalitativní posun v rozvoji technologií Výše uvedené změny jsou hlavním faktorem akcelerace soukromé poptávky po zdravotní péči, směřující ke zvýšení zásoby lidského kapitálu zdraví jednotlivců s vazbou na jeho produktivní uplatnění v ekonomice. V případě soukromé poptávky po zdravotní péči žádná objektivní evaluace efektivnosti léčebných metod neprobíhá, protože cena je srovnávána pouze se subjektivním užitkem pacienta podstupujícího zákrok a hradícího jej ze svých soukromých prostředků. Ohledně lidského kapitálu zdraví, lze shrnout následující závěry: Metoda lidského kapitálu tedy nepřisuzuje žádnou hodnotu životu a zdraví lidí. Mění pracovní sílu (důchodci, děti atd.). Je nutno dodat, že nejen odporuje etickému cítění, ale také nemá žádné pevné zakotvení v ekonomické teorii. Její používání by vedlo k vážným chybám z hlediska alokační efektivity. Sítem tohoto testu by prošlo zřejmě velice málo programů. Finanční prostředky v porovnání s nulovou variantou (žádná zdravotní péče) skutečně ušetří jen některé preventivní programy (např. očkování v dětském věku). V praxi by jistě metoda lidského kapitálu byla použita spíše ke zjištění, zda nově zvažované programy vedou k úsporám v porovnání s již existujícími. Při důsledné aplikaci pravidla lidského kapitálu (financovaného ze soukromých zdrojů) by se velmi rychle ukázalo, že většina zdravotní péče je v konečném důsledku zbytečná. Souvisí to i s tím, že koncept lidského kapitálu v sobě neobsahuje individuální dyskomfort spojený s onemocněním. Případně se může ukázat, že pro trh nehodnotné a tudíž zbytečné jsou i sociální standardy. Neplatí, že spontánní tržní alokací bude automaticky docházet k sociálnímu pokroku. V oblasti zdraví a medicíny narážíme na další problém kterým je nutnost přímého stanovení finanční hodnoty lidského života, věc pro mnoho lidí zcela nepřijatelná. Tyto nedostatky se snaží obejít metoda ekonomického hodnocení speciálně vyvinutá pro potřeby péče o zdraví: hodnocení efektivity nákladů (cost effectiveness analysis). Hodnotu života stanovit přímo neumíme. Tato skutečnost se obchází oceňováním zdravotní péče nutné k jeho udržení. Ve veřejném zdravotnictví se mohou centrálně stanovené limity nákladů na péči, při jejichž překročení se daná zdravotní péče prostě nenabízí (Velká Británie). V tržním systému je toto omezení individualizováno do konkrétních pojistných smluv, kdy úhrada od pojišťovny končí na určitém pojistného limitu. 7

8 Literatura 1. ARROW, K. A Difficulty in the Concept of Social Welfare. Journal of Political Economy, V. 58, s a ARROW, KENNETH, Social Choice and Individual Values, 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, ASPALTER, CH. (2003). The Welfare State in Emerging Market Economies, Case Verde Publishing 3. BECKER, G. S. Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, Second edition. Chicago and London: The University of Chicago Press, CROPPER, M. L. Health, investment in health, and occupational choice. Journal of Health Economics, DURDISOVÁ, J. (2005). Ekonomika zdraví. Praha: VŠE. 6. ENGLIŠ, K. (1916). Sociální politika. Praha: Topič. 7. ESPING-ANDERSEN, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press. 8. GOULLI, R. Zdravotnictví a veřejná ekonomie. In: Analytická, koncepční a hodnotová východiska zdravotní politiky I. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, GROSSMAN, M. On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80, KREBS, V. a kol. (2007). Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI LILJAS, B. The demand for health with uncertainty and insurance. Journal of Health Economics, MARSHALL, T. (1975). Social Policy. London: Hutchinson. 13. MERTL, J. Ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti. Praha: VŠE. Disertační práce NISKANEN, W. A.: Bureaucracy and Public Economics, Aldershot: Edward Elgar Publishing: Aldershot, OSBORNE, D. GAEBLER, T. (1992) Reinventing Government. Reading : Addison Wesley 16. PIATECKI C., ULMANN P. Croissance endogène et Santé. INSEE Méthodes: Paris, avril, PIATECKI C., ULMANN P. Microéconomie de la santé : Bilan et Perspective. Revue d'economie Financière, Numéro spécial, vol. 34, pp , POTŮČEK, M. a kol. (2002). Sociální doktrína. Praha: Socioklub. 19. SCHULTZ, T.W. Investment in Human Capital. The American Economic Review, Vol. 51, No. 1. (Mar., 1961), pp Stable URL: 20. SMITH, A. (1759). The Theory of Moral Sentiments. London: Millar. 21. TITMUSS, M. (1969). Essays on the Welfare State. Boston: Beacon Press. 22. TULLOCK, G. The General Irrelevance of the General Impossibility Theorem, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 81, No. 2. (May, 1967), pp Stable URL: Adresa autorů doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla 3, Praha 3 Ing. Jan Mertl, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní Estonská 500, Praha

Abstrakt. Klíčová slova. Obsah. Úvod

Abstrakt. Klíčová slova. Obsah. Úvod Abstrakt Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

8. téma: Prostorové aspekty veřejných financí (fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance)*) **) VIII **)

8. téma: Prostorové aspekty veřejných financí (fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance)*) **) VIII **) 8. téma: Prostorové aspekty veřejných financí (fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance)*) **) 8.1. Prostorové aspekty veřejných financí Fiskální federalismus 8.2. Fiskální decentralizace

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝCH FIREM A JEHO VLIV NA POPTÁVKU PO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI

MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝCH FIREM A JEHO VLIV NA POPTÁVKU PO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ ZPRACOVATELSKÝCH FIREM A JEHO VLIV NA POPTÁVKU PO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI Jiří Havránek katedra ekonomických teorií, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 0 Praha 6 - Suchdol Anotace: Vliv typu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat

4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat 4 DAŇOVÉ STIMULY 4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat 4.1.1 Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy 4.2 Různé daně a ochota pracovat 4.2.1 Daň důchodová proporcionální a progresivní 4.2.2 Paušální daň

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů

Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Ekonomie 1 Magistři Čtvrtá přednáška Analýza trhu zápůjčních fondů Investiční příležitosti Investiční příležitost = jakákoliv příležitost přinášející výnos Projevem investičních schopností Primární Sekundární

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services?

Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services? Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services? Ladislav Průša Abstrakt Cílem předloženého příspěvku je navrhnout systém opatření ke zvýšení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Veřejné a soukromé financování rozvoje lidského kapitálu ve zdravotnictví

Veřejné a soukromé financování rozvoje lidského kapitálu ve zdravotnictví Veřejné a soukromé financování rozvoje lidského kapitálu ve zdravotnictví Jaroslava Durdisová, Jan Mertl Úvod Současná ekonomická teorie stále častěji zdůrazňuje jako podmínku ekonomického rozvoje kvalitní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

EKONOMICKÉ NÁSTROJE OCHRANY OVZDUŠÍ

EKONOMICKÉ NÁSTROJE OCHRANY OVZDUŠÍ EKONOMICKÉ NÁSTROJE OCHRANY OVZDUŠÍ Ing. Mgr. Marie Doleželová, Ph.D. ČHMÚ, Brno, Kroftova 43, 616 67 marie.dolezelova@chmi.cz, tel.541 421 034 Ovzduší jako statek v minulosti - volným statkem využití

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Úvod do ekonomie. Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. Předmět a definice ekonomie

Úvod do ekonomie. Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. Předmět a definice ekonomie Úvod do ekonomie Důležitost samostudia s využitím literatury. Přednášky a konzultace jsou jen pomocnou formou výuky. 1. Předmět a definice ekonomie Ekonomie ve smyslu obecné ekonomické teorie, zkoumá nejobecnější

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník Hypotéza finanční nestability Ondřej Lopušník Co vás čeká Úvod Hypotéza finanční nestability Doporučení pro hospodářskou politiku HFN a otevřená ekonomika Závěr Úvod Hyman Minsky (1919 1996) In all disciplines

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil, kancelář č. 621 Konzultace pondělí, 14.30 16.00 Jiný termín po dohodě pmusil@econ.muni.cz Informace: http://pmusil.czechian.net Zkouška Písemný test alespoň

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Obsah. Předmluva autora... VII

Obsah. Předmluva autora... VII Předmluva autora.................................................. VII 1. Člověk v tržním systému............................................. 1 1.1 Ekonomie věda o lidském jednání..................................

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

1. Neoklasické pojetí užitku 2. Produktivní charakter spotřeby 3. Investiční prostředky a investiční příležitosti 4. Riziko nejistota a pojišťovací

1. Neoklasické pojetí užitku 2. Produktivní charakter spotřeby 3. Investiční prostředky a investiční příležitosti 4. Riziko nejistota a pojišťovací Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 2 Současný a budoucí příjem, úrok, kapitálový trh Obsah 1. Neoklasické pojetí užitku 2. Produktivní

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů

KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU. Klíčová slova: klasifikace veřejných výdajů, efektivnost, struktura veřejných výdajů KOMPARACE VÝVOJE VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠFS, Praha) Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (VŠE, Praha) Bc. Ullíková (VŠFS, Praha) Anotace: Analýza vývoje veřejných

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného NMgr. studia Název tématického celku: Východiska marketingu v pojišťovnictví, jeho obsah a smysl Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné na finančním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Hodnocení PPP 1 projektů

Hodnocení PPP 1 projektů Hodnocení PPP 1 projektů Eva Kislingerová, Patrik Sieber 2, Abstrakt PPP projekty jsou jednou z forem jak realizovat vybrané veřejně prospěšné akce. Metodické nástroje hodnocení se zaměřují jak na otázku

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více