Daně 2010 v kostce. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně 2010 v kostce. Obsah:"

Transkript

1 Daně 2010 v kostce Obsah: Změny ve správě daní (prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny ve zdanění příjmů (prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny v pojistném sociálního pojištění (Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.), Změny v daních ze spotřeby (doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.), Změny majetkových daní (doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.)

2 Správa daní prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

3 Změny ve správě daní 2010 elektronické nahlížení do spisu prostřednictvím datové informační schránky rozhodnutí obsahuje odůvodnění výjimky: správce daně reaguje na tvrzení daňového subjektu beze změny odůvodnění tomuto daňovému subjektu známé z jiného dokumentu, jen odkaz na něj obsah: stručně a jasně důvody pro vydání rozhodnutí rozhodnutí na základě dokazování i skutečnosti, které má za prokázané, o které důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil a jak věc posoudil po právní stránce zpřesnění pravidel zástavního řízení ( 72)

4 Změny ve správě daní - vyměřovací řízení lhůta pro vyměření daně: Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období. odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému na základě daňové kontroly má odkladný účinek den zaplacení při převodu z účtu = den připsání platby správci daně

5 Změny ve správě daní - výhled od roku 2011 bude účinný nový daňový řád 280/2009 Sb.

6 Změny ve zdanění příjmů prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

7 Koncepce období vynuceného klidu před parlamentními volbami čekání na radikální reformu přímých daní pravděpodobně včetně integrace sociálního pojistného do daně z příjmů fyzických osob

8 Změny v DPPO 2010 sazba daně

9 Změny v DPPO finanční pronájem 1. podmínka - doba pronájmu: movité věci: I. skupina 36 měsíců 2. skupina 54 měsíců 3. skupina 114 měsíců nemovitosti min. 30 let

10 Změny v daních z příjmů mimořádné odpisy jen u hmotného majetku pořízeného od do zařazeného do první a druhé odpisové skupiny odpisy měsíční od následujícího měsíce nepřiřazuje se technické zhodnocení odpisová skupina prvních 12 měsíců dalších 12 měsíců I. 100 % - II. 60 % 40 %

11 Změny v daních z příjmů paušální výdaj na dopravu Kč za každý celý kalendářní měsíc používá-li poplatník motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení zdanitelného příjmu, jen Kč (80 %) maximálně u jednoho vozidla lze uplatnit nejvýše za 3 silniční motorová vozidla za zdaňovací období paušální výdaj zahrnuje zejména : pohonné hmoty + parkovné krátí ostatní výdaje vč. odpisů u kráceného paušálu na 80 %

12 Změny DPFO daňové zvýhodnění na dítě sleva na jedno dítě 2007: Kč : Kč 2010: Kč podmínky pro daňový bonus zůstávají vč. maxim

13 Změny v daních z příjmů paušální výdaje druh příjmu příjmy ze zemědělské výroby 50 % 80 % 80 % 80 % příjmy z řemeslných živností 25 % 60 % 80 % 80 % příjmy z ostatních živností 25 % 50 % 60 % 60 % příjmy z jiného podnikání a z nezávislého povolání 25 % 40 % 60 % 40 % příjmy z převodu a využití práv 30 % 40 % 60 % 40 %

14 Změny v daních z příjmů vztahy k zahraničí umožněn zápočet sražené daně při podání DP u nerezidentů, jde o následující druhy příjmů: příjmy ze služeb příjmy z nezávislé činnosti, příjmy vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, náhrady za poskytnutí nebo užití průmyslových a autorských úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, z vkladů a z investičních nástrojů příjmy z užívání movité věci umístěné na území České republiky, odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, sankce ze závazkových vztahů u příjmů ze závislé činnosti ze smluvního státu, se používá vynětí s výhradou progrese je-li to pro poplatníka výhodnější, může postupovat podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění upřesněna pravidla hry pro osvobození u průtočných dividend

15 Změny v majetkových daních doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.

16 Změny v majetkových daních - přehled novela zákona o dani z nemovitostí 1/2009 Sb. a 362/2009 Sb. novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 215/2009 Sb. a 281/2009 Sb. připravovaná změna daně silniční

17 Změny v majetkových daních daň z nemovitostí Zrušení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů (naposledy v roce 2009) z důvodu změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení (naposledy v roce 2012) Vyjmutí zemědělských pozemků z rozhodnutí obce o místním koeficientu

18 Změny v majetkových daních daň z nemovitostí 2008: místní koeficient ve výši 2, 3, 4, nebo 5 jednotně pro všechny typy nemovitostí na katastru obce obecně závaznou vyhláškou 2010: eliminace dopadu rozhodnutí obce o místním koeficientu na výši daňového zatížení zemědělských pozemků (výjimka se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše)

19 Změny v majetkových daních daň z nemovitostí - sazby Zvýšení sazby daně z pozemků u nezemědělské půdy stavební pozemky 2 Kč/m 2 zastavěná plocha, nádvoří, ostatní plochy 0,2 Kč/m 2

20 Změny v majetkových daních daň z nemovitostí sazby daně ze staveb typ stavby nebo samostatné jednotky obytné garáže 8 Kč pro podnikání ostatní 6 Kč k trvalému bydlení + samostatné příslušenství k individuální rekreaci 6 Kč zemědělská prvovýroba 2 Kč ostatní 10 Kč 2 Kč * koef. samostatné příslušenství 2 Kč

21 Změny v majetkových daních převodové daně daň dědická a darovací upřesnění vymezení předmětu daně v 3 (z nemovitosti na území ČR se vybere daň bez ohledu na občanství a pobyt zůstavitele) nový 16a - úprava místní příslušnosti finančního úřadu daň z převodu nemovitostí Úprava vymezení základu v případě zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti

22 Změny v daních ze spotřeby 2010 doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

23 Změny ve zdanění spotřeby - právní předpisy 1. Zákon o DPH novela zákonem č. 362/2009 Sb. fiskální důvody ČR novela zákonem č. 489/2009 Sb. začlenění 3 směrnic Rady ES 2. Zákon o spotřebních daních (SD) novela zákonem č. 362/2009 Sb. fiskální důvody ČR

24 Změny v DPH sazby daně 1) Zvyšuje se základní a snížená sazba DPH důvod: naléhavá potřeba posílit zdrojovou stranu státního rozpočtu na r základní: 19 % 20 % fiskální dopad: cca + 10 mld. Kč snížená: 9 % 10 % fiskální dopad: cca + 6,5 mld. Kč koeficienty pro výpočet DPH ze základu daně v úrovni včetně DPH: základní sazba: 0,1597 0,1667 snížená sazba: 0,0826 0,0909

25 Změny v zákoně o DPH - nepřijaté fiskální dopad: cca 7,5 mld. Kč rozšíření okruhu služeb s vysokým podílem lidské práce ve snížené sazbě DPH: kadeřnické a holičské služby opravy obuvi a koženého zboží opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu (Příloha III směrnice Rady 2006/112/ES)

26 Změny v DPH nepřijaté zrušení časového omezení (do ) pro uplatňování snížené sazby DPH u oprav a technického zhodnocení staveb bytové výstavby (Směrnice Rady 2009/47/ES) zavedení nových titulů pro sníženou sazbu DPH dodání knih na nosičích (magnet., optických) restaurační služby (Směrnice Rady 2009/47/ES)

27 Změny v DPH cena obvyklá 2) Cena obvyklá podle ZOM jako základ DPH ve specifických případech cíl: zabránit krácení daně snižováním DPH na výstupu zvyšováním koeficientu poměrného odpočtu a tím uplatňování vyššího nároku na odpočet u vymezených skupin osob dané možností stanovit cenu v jiné výši než v běžném obchodním styku

28 Změny v DPH cena obvyklá AA BB a) Vztah osob: kapitálově spojené (přímé nebo nepřímé spojení s podílem 25 % na zákl. kapitálu nebo hlas. právech) jinak spojené (na vedení osob se podílí alespoň jedna shodná osoba s výj. člena dozorčí rady) osoby blízké (podle 116 OBČZ) osoby v pracovněprávním nebo jiném obd. vztahu k plátci DPH (podle 33 a násl. zákoníku práce) osoby ve sdružení bez právní subjektivity (podle 829 a násl. OBČZ)

29 Změny v DPH cena obvyklá b) Cena obvyklá podle ZOM jako základ DPH ve specifických případech cíl: zabránit krácení daně snižováním DPH na výstupu zvyšováním koeficientu poměrného odpočtu a tím uplatňování vyššího nároku na odpočet u vymezených skupin osob dané možností stanovit cenu v jiné výši než v běžném obchodním styku

30 Změny v DPH 2010 cena obvyklá cena zdanit. plnění obvyklá cena AA BB z přijatých plnění: žádný NO krácený NO cena zdanit. plnění obvyklá cena AA BB krácený NO

31 Změny v DPH 2010 cena obvyklá cena osvobozeného plnění bez NO obvyklá cena AA BB krácený NO

32 Změny v DPH 2010 místo plnění u služeb 3. nová koncepce místa plnění u služeb cíl: rozšířit princip země spotřeby při výběru daně u obchodů mezi osobami povinnými k dani z různých států (B2B: business-to-business) dopad: zjednodušení pravidel pro určování místa plnění změna pravidel pro řadu služeb (stravovací, veterinární, zdravotnické, kadeřnické, fotografické, administrativní )

33 Změny v DPH místo plnění u služeb Původní základní pravidlo ( 9): poskytovatel služby libovolná osoba princip země původu (podle místa usazení poskytovatele služby nebo jeho provozovny)

34 Změny v DPH místo plnění u služeb Nové základní pravidlo ( 9): poskytovatel služby osoba povinná k dani princip země spotřeby; princip reverse-charge (podle místa usazení příjemce služby nebo jeho provozovny - 9/1) osoba nepovinná k dani princip země původu 9/2

35 Změny v DPH místo plnění u služeb - výjimky Důvody výjimek: a) typ služby (status příjemce není podstatný) sl. k nemovitosti (umístění nemov.) přeprava osob (místo, kde se přepravuje) sl. v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, zábavy, kongresů aj. (místo konání akce) stravovací (základní: místo poskytnutí sl.) krd. nájem dopravního prostředku (místo skutečného předání zákazníkovi do užívání)

36 Změny v DPH místo plnění u služeb - výjimky b) typ služby, příjemcem je osoba nepovinná k dani zprostředkovatelské sl. (místo plnění zajišťované služby) přeprava zboží (místo, kde se přepravuje; místo zahájení přepravy při intra přepravě) práce na movité věci, oceňování mov. věci, služby přímo související s přepravou zboží (místo skutečného poskytnutí služby) služby poskytované zahraniční osobě nebo přijímané zahr. osobou

37 Změny v DPH 2010 povinná registrace plátce 4. Nové tituly pro registraci osoby povinné k dani (OPD) za plátce DPH poskytovatel služby tuzemská OPD poskytla službu podle zákl. pravidla ( 9/1) reg. za plátce DPH příjemce služby v JČS osoba regis. k dani povinnost přiznat DPH na principu reverse-charge

38 Změny v DPH 2010 povinná registrace plátce zřizovatel tuzemská OPD reg. za plátce DPH provozovna v JČS reg. k dani v JČS příjemce služby služba např. občan (s výj. osvobozené od DPH bez NO) místo plnění

39 Změny v DPH 2010 reklamní předměty 5. Zrušení závislosti DPH na dani z příjmů u reklamních a propagačních předmětů (RPP) závislost: není-li RPP daňově uznatelným nákladem u daně z příjmů při pořízení RPP není nárok na odpočet (NO) nový název RPP u DPH: dárek v rámci ekonomické činnosti

40 Změny v DPH 2010 reklamní předměty Daň z příjmů požadavky na RPP jako daňový náklad: - cena 500 Kč bez DPH - obchodní firma / obchodní známka / název - není předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína DPH požadavky na RPP (resp. dárek v rámci ek. čin.) pro uplatnění NO: - cena 500 Kč bez DPH - souvislost s ekonomickou činností

41 Změny v DPH 2010 vrácení daně 6. Vracení DPH osobám ve Společenství cíl: zjednodušit a zrychlit proces vracení DPH ze vstupů, které osoby - registrované k dani v jednom čl. státě - pořídily v dalším čl. státě, ve kterém registrovány k dani nejsou

42 Změny v DPH 2010 vrácení daně Postup podávání žádosti: doposud: žadatel o vratku DPH správce daně v zemi vratky nově: žadatel o vratku DPH správce daně v zemi žadatele správce daně v zemi vratky žádost o přidělení přístupu na el. portál žádost o vrácení DPH prostřed. el. portálu

43 Změny v DPH 2010 vrácení daně veškerý kontakt se správcem daně je elektronický daňové doklady se nepředkládají fyzicky el. kopie: základ DPH EUR základ DPH 250 EUR u minerál. olejů nevrací se automaticky plná částka daně, ale ve výši odpovídající krácenému nároku na odpočet prodloužení lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z na násl. kalend. roku sankce pro správce daně při prodlení s vrácením daně a další změny

44 Změny v DPH 2010 souhrnné hlášení 7. Změny v souhrnném hlášení záměr: omezit daňové úniky zefektivněním správy daně, a to: zkrácením doby mezi vznikem intra plnění a předáním informace o tomto plnění státu příjemce plnění rozšířením předávaných informací, a to o poskytování služeb na principu reverse-charge podle základního pravidla 9/1 zkrácení základní periodicity předkládání hlášení ze čtvrtletní na měsíční pouze elektronicky

45 Změny ve spotřebních daních sazby daní Zvýšení sazeb SD u vybraných výrobků kromě vína a meziproduktů důvod: naléhavá potřeba posílit zdrojovou stranu státního rozpočtu na r fiskální dopad: cca + 11 mld. Kč

46 Změny spotřebních daní 2010 minerální oleje benzín, lihobenzínové směsi: 11,84 Kč/litr 12,84 motorová nafta: 9,95 Kč/litr 10,95 víceprocentní směsná nafta: 6,866 Kč/litr 7,665

47 Změny spotřebních daní 2010 líh a pivo líh: 265 Kč/litr 100% 285 (zvýšení o 4 Kč na ½ litr 40% lihoviny) líh z pěstitelského pálení: 133 Kč/litr 100% 143 pivo základní sazba: 24 Kč/hl/% ext. pův. mlad. 32 (zvýšení o 0,40 Kč na ½ litr 10 0 ) pivo malé nezávislé pivovary (krajní hodnoty): 12 Kč/hl/% ext. pův. mlad ,60 Kč/hl/% ext. pův. mlad. 28,80

48 Změny spotřebních daní 2010 tabákové výrobky cigarety: 28 % z ceny + 1,03 Kč/kus 28 % z ceny + 1,07 Kč/kus minimální sazba: 1,92 Kč/kus 2,01 (na krabičku á 20 kusů: 38,40 Kč 40,20) tabák: Kč/kg 1 340

49 Změny v pojistném sociálního pojištění Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

50 Změny v pojistném - hlavní témata žádné významné změny doznívá dopad změn z roku 2009 modifikace základních parametrů pojistných systémů zvyšuje se maximální vyměřovací základ na 72násobek průměrné mzdy změny vyplývající ze zákona o platebním styku harmonizační snahy

51 Změny v pojistném účast - zaměstnanci 2009 významné změny v nemocenském pojištění vedoucí k rozdělení zaměstnanců na: klasické zaměstnance (účast jak na nemocenském, tak na důchodovém pojištění i na příspěvku na st. politiku zaměstnanosti) tedy jako dříve kapitálové společníky a jednatele (účast pouze na důchodovém pojištění, navíc pouze pokud mají měsíční příjem vyšší jak 5900 Kč) 2010 bez významnějších změn růst limitu pro účast kapitálových společníků a jednatelů na 6000 Kč

52 Změny v pojistném účast - zaměstnanci účast není Veřejné zdravotní pojištění ani sociální zabezpečení (nejoptimálnější varianta) Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti do 1999 Kč / měs. včetně Sociální zabezpečení Tzv. zaměstnání krátkodobé (do 14 dní včetně) NEBO malého rozsahu (do 1999 Kč / měs. včetně)

53 Změny v pojistném účast - OSVČ od padla podmínka soustavnosti u příjmů z autorských práv a ostatních nezávislých činností tedy obé pojištění se platí i z příjmů z činností bez zákonného omezení příjmy z převodu duševních práv výkon činnosti bez oprávnění (prof. sportovec) 2010 bez významnějších změn

54 Změny v pojistném sazby na SZ u zaměstnavatelů Od pokles vlivem nového pojetí nemocenského pojištění (podpůrčí doba až od 15. dne pracovní neschopnosti). V roce 2009 pokles o 1 % bod, vliv na superhrubou mzdu (dříve cca 1,35*HM, dnes 1,34*HM) Od roku nutno odlišovat klasické zaměstnance (2009a) a zaměstnance s kapitálovou účastí (2009b) V roce 2010 beze změn Období Důchodové pojištění Příspěvek na st. polit. zam. Nemocenské pojištění Celkem a b

55 Změny v pojistném - parametr průměrná mzda Slouží k odvození min. a max. vyměřovacích základů, a tedy i plateb záloh a k určení limitu účasti při vedlejší činnosti. Minimální mzda je od nezměněna, 8000 Kč / měs.

56 Změny v pojistném - minimální zálohy u OSVČ Na důchodové pojištění v případě hlavní činnosti Kč Kč Na důchodové pojištění v případě vedlejší činnosti 688 Kč 693 Kč Na veřejné zdravotní pojištění 1591 Kč 1601 Kč

57 Změny v pojistném - používané parametry /2009 všeobecný vyměřovací základ ,0814 koeficient růstu průměrné mzdy 1,0942 1,0184 průměrná mzda ,0065 sazba pro stanovení vyměřovacího základu min. vyměřovací základ na VZP pro OSVČ (měsíční) min. vyměřovací základ na DP pro OSVČ, hlavní č. (měsíční) min. vyměřovací základ na DP pro OSVČ, vedlejší č. (měsíční) 50 % 50 % 0,5*23555 = ,25*23555 = ,1*23555 = minimální mzda

58 Změny v pojistném maximální VZ v letech 2008 a násobek průměrné mzdy, v roce 2010 je to celý 72násobek jednotný pro zaměstnance a OSVČ přeplatek se obecně vrací pouze zaměstnanci, a to jen na žádost, a to jen podíl zaměstnance

59 Změny v pojistném - placení od Zaměstnavatelé platí zálohy na obě pojištění: od 1. do 20. dne měsíce následujícího dříve u VZP pohyblivé dle dne stanoveného pro výplatu mezd Den platby pojistného den připsání na účet zdravotní pojišťovny či správě sociálního zabezpečení dříve odepsání z účtu

60 Změny v pojistném příprava integrace s DPFO (Úplná) Integrace zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob Harmonizace vyměřovacích základů Cíl: pokles přímých a nepřímých admin. nákladů rozšíření základny a event. pokles sazeb přiblížení odvodového zatížení různých typů příjmů (příjmy z pronájmu a z transferu kapitálu)

61 Katedra veřejných financí Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla Praha 3

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ Ukázka z části ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 I. Charakteristika Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků

Více